Tội phạm trên địa bàn tỉnh Nam Định -Tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa

190 111 0
  • Loading ...
1/190 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 11:09

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Nam Định có vị trí thuộc đồng bằng sông Hồng, tiếp giáp với tỉnh Thái Bình ở phía Đông Bắc, tỉnh Ninh Bình ở phía Nam, tỉnh Hà Nam ở phía Tây Bắc, giáp biển (vịnh Bắc Bộ) ở phía Đông và cách thủ đô Hà Nội 100 km về phía Bắc, có diện tích 1.652,29 km². Theo điều tra dân số ngày 01/04/2014 Nam Định có 1,805,771 người với mật độ dân số 1,196 người/km² [152]. Nam Định có 10 đơn vị hành chính cấp huyện là thành phố Nam Định và 9 huyện là Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Ý Yên, Vụ Bản, Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường, Mĩ Lộc, trong đó có một thành phố loại một là thành phố Nam Định và 3 huyện duyên hải thuộc Vịnh Bắc Bộ là Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng. Người dân Nam Định chủ yếu là người Kinh, người theo đạo thiên chúa giáo khoảng 23% [153]. Sau khi được tái thành lập, Nam Định đã có những bước chuyển mình đáng khích lệ, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh diễn ra nhanh trên phạm vi rộng, các khu công nghiệp được hình thành đã thu hút nhiều lao động tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Nam Định phát triển mọi mặt cả về kinh tế, văn hóa và xã hội. Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền, công tác phòng ngừa tội phạm ở Nam Định đã đạt được kết quả đáng kể, an ninh chính trị được giữ ổn định, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, Nam Định cũng gặp phải những khó khăn nhất định, như dân cư nhiều thành phần, trật tự xã hội diễn biến phức tạp, nhiều loại tội phạm hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó kiểm soát... Trước tình hình đó, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Nam Định đã triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực phòng, chống tội phạm, như: Quyết định số 140/QĐUBND ngày 20 tháng 01 năm 2014 về việc “Sáp nhập các ban Chỉ đạo có liên quan để thành lập ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh”, Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2014 về việc “Thực hiện Quyết định số 312/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ, ban hành chương trình thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội “về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm”, Công văn số 402/UBND-VP8 ngày 05 tháng 9 năm 2014 về việc “Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại cơ sở giáo dục đào tạo”, Công văn số 234/UBND-VP6 ngày 15 tháng 9 năm 2014 về việc “Tăng cường công tác tuyên truyền kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại”, Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 22/5/2015 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh... với mục tiêu đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh. Như vậy, có thể nói tất cả hệ thống chính trị địa phương đã vào cuộc rất tích cực, với quyết tâm cao trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm song THTP vẫn diễn biến hết sức phức tạp cả về tính chất, mức độ, với thủ đoạn tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt, gây bức xúc trong nhân dân và là lực cản lớn cho sự phát triển các mặt kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ năm 2006 đến năm 2015, TAND các cấp tỉnh Nam Định đã xét xử sơ thẩm tổng số 9186 vụ án, với 13.812 bị cáo, bình quân năm là 919 vụ với 1382 bị cáo và đang có xu hướng gia tăng. Nếu năm 2006 xét xử 817 vụ với 1195 bị cáo, thì năm 2014 xét xử 1098 vụ với 1784 bị cáo, tức là tăng gấp 1,34 lần về số vụ và 1,5 về số bị cáo. Trước thực tế như vậy của THTP, đặc biệt là để góp phần thực hiện thiết thực mục tiêu đã đề ra của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Nam Định về phòng ngừa tội phạm. Do đó, việc nghiên cứu THTP ở Nam Định phải được thực hiện một cách cơ bản và chuyên sâu theo hướng phòng ngừa, tức là việc phòng ngừa tội phạm phải được nghiên cứu và thiết lập trên cơ sở hướng dẫn của khoa học chuyên ngành. Đó là tội phạm học, theo đó phòng ngừa tội phạm với tính cách là mục đích cuối cùng của khoa học này, chỉ có thể đạt hiệu quả cao khi nó được thiết lập trên cơ sở đã làm rõ được bản chất THTP và xác định được nguyên nhân và điều kiện của hiện tượng tiêu cực này. Với cách nhìn nhận như vậy, đề tài "Tội phạm trên địa bàn tỉnh Nam Định: Tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa” đã được chọn lựa để nghiên cứu. VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ VĂN ANH TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH: TÌNH HÌNH, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP PHÕNG NGỪA Chuyên ngành: Tội phạm học phòng ngừa tội phạm Mã số : 62.38.01.05 LUẬN ÁN TIẾN SỸ LUẬT HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM VĂN TỈNH HÀ NỘI - 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 1.2 Tình hình nghiên cứu giới 15 1.3 Đánh giá chung tình hình nghiên cứu 18 CHƢƠNG TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2006-2015 23 2.1 Những vấn đề lý luận chung tình hình tội phạm 23 2.2 Phần tình hình tội phạm 27 2.3 Phần ẩn tình hình tội phạm 51 CHƢƠNG 3: NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 57 3.1 Khái niệm nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm 57 3.2 Các nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm địa bàn tỉnh Nam Định 63 CHƢƠNG 4: DỰ BÁO TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 106 4.1 Thực trạng phòng ngừa tình hình tội phạm địa bàn tỉnh Nam Định 106 4.2 Dự báo tình hình tội phạm tỉnh Nam Định 114 4.3 Các giải pháp phòng ngừa tình hình tội phạm địa bàn tỉnh Nam Định 121 KẾT LUẬN CHUNG 145 NHỮNG CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 148 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 149 PHỤ LỤC 161 DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT ANTT An ninh trật tự BC Bị cáo BLHS Bộ luật hình BLTTHS Bộ luật tố tụng hình CTKGG Cải tạo không giam giữ CQĐT Cơ quan điều tra PNTP Phòng ngừa tội phạm TTHS Tố tụng hình TA Tòa án TAND Toà án nhân dân TANDTC Tòa án nhân dân tối cao TPH Tội phạm học TNHS Trách nhiệm hình THTP Tình hình tội phạm VKS Viện kiểm sát PHỤ LỤC 1: DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Mức độ tổng quan THTP tỉnh Nam Định nước 162 Bảng 2.2 Cơ số tội phạm THTP nước tỉnh Nam Định 163 Bảng 2.3 Cơ số THTP Nam Định số tỉnh (thành phố) 166 Bảng 2.4 Tỉ lệ bị cáo - vụ THTP địa bàn tỉnh Nam Định nước 168 Bảng 2.5 Tỉ lệ số bị cáo số vụ THTP tỉnh Nam Định số tỉnh 169 Bảng 2.6 THTP xét theo mức độ nhóm, theo số vụ Nam Định từ 2006 - 2015 170 Bảng 2.7 THTP xét theo mức độ nhóm, theo số bị cáo Nam Định 2006- 2015 171 Bảng 2.8 Tỉ lệ số vụ, số bị cáo nhóm tội phạm Nam Định 2006 -2015 172 Bảng 2.9 Nhóm số lượng tội danh tỉnh Nam Định 172 Bảng 2.10 Các tội danh có mức độ cao (từ số trở lên) tỉnh Nam Định 173 giai đoạn 2006-2015 Tỷ phần tính theo số tội danh có mức độ cao Bảng 2.11 Động thái THTP tỉnh Nam Định 174 Bảng 2.12 Động thái THTP tỉnh Nam Định 174 Bảng 2.13 Cơ cấu mức độ THTP giai đoạn 2006-2015 tính toán theo 175 dân số 10 địa danh tỉnh Nam Định Cơ cấu mức độ THTP giai đoạn 2006-2015 tính toán theo 175 diện tích 10 địa danh tỉnh Nam Định Cơ cấu mức độ THTP 2006-2015 tính toán 10 địa danh tỉnh Bảng 2.15 176 Nam Định xác định sở kết hợp yếu tố dân cư diện tích Bảng 2.14 Bảng 2.16 Cơ cấu mức độ THTP giai đoạn 2006-2015 xét theo nhóm tội 176 huyện, thành phố tỉnh Nam Định Bảng 2.17 Cơ cấu mức độ THTP giai đoạn 2006-2015 xét theo nhóm tội 177 mức độ cao huyện, thành phố tỉnh Nam Định Bảng 2.18 Cơ cấu THTP tỉnh Nam Định xét theo hình phạt 177 Bảng 2.19 Cơ cấu THTP tỉnh Nam Định 2006-2015 theo đặc điểm nhân thân BC 178 Bảng 2.20 Cơ cấu THTP tỉnh Nam Định giai đoạn 2006-2015 xét theo đặc điểm 178 nhân thân bị cáo Bảng 2.21 Cơ cấu THTP tỉnh Nam Định giai đoạn 2006-2015 xét theo đặc điểm 179 nhân thân bị cáo sở phân tích 217 án với 502 bị cáo PHỤ LỤC 1: DANH MỤC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên bảng Trang Biểu đồ 2.1.1 Mức độ tổng quan THTP tỉnh Nam Định 2006-2015 162 Biểu đồ 2.1.2 Mức độ tổng quan THTP nước 2006-2015 163 Biểu đồ 2.2.1 Số vụ/100.000 dân THTP tỉnh Nam Định giai đoạn 2006-2015 164 Biểu đồ 2.2.2 Số bị cáo/100.000 dân tỉnh Nam Định giai đoạn 2006-2015 165 Biểu đồ 2.2.3 So sánh bị cáo/100.000 dân Nam Định - nước (2006-2015) 165 Biểu đồ 2.2.4 So sánh số vụ/100.000 dân Nam Định - nước (2006-2015) 166 Biểu đồ 2.3.1 So sánh bị cáo/100.000 dân Nam Định – số tỉnh (2012-2014) 167 Biểu đồ 2.3.2 So sánh số vụ/100.000 dân Nam Định - số tỉnh (2012-2014) 167 Biểu đồ 2.4 So sánh số bị cáo/vụ Nam Định - nước (2006-2015) 168 Biểu đồ 2.5 So sánh số bị cáo/vụ Nam Định - số tỉnh (2012-2014) 169 Biểu đồ 2.6 Mức độ tăng, giảm theo số vụ nhóm tội mức độ cao THTP tỉnh Nam Định giai đoạn 2006-2015 170 Biểu đồ 2.7 Mức độ tăng, giảm theo số bị cáo nhóm tội mức độ cao THTP tỉnh Nam Định giai đoạn 2006-2015 171 Biểu đồ 2.10 Mức độ tăng, giảm theo số bị cáo tội danh có mức độ cao 173 PHỤ LỤC 2: DANH MỤC 217 BẢN ÁN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Nam Định có vị trí thuộc đồng sông Hồng, tiếp giáp với tỉnh Thái Bình phía Đông Bắc, tỉnh Ninh Bình phía Nam, tỉnh Hà Nam phía Tây Bắc, giáp biển (vịnh Bắc Bộ) phía Đông cách thủ đô Hà Nội 100 km phía Bắc, có diện tích 1.652,29 km² Theo điều tra dân số ngày 01/04/2014 Nam Định có 1,805,771 người với mật độ dân số 1,196 người/km² [152] Nam Định có 10 đơn vị hành cấp huyện thành phố Nam Định huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Ý Yên, Vụ Bản, Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường, Mĩ Lộc, có thành phố loại thành phố Nam Định huyện duyên hải thuộc Vịnh Bắc Bộ Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng Người dân Nam Định chủ yếu người Kinh, người theo đạo thiên chúa giáo khoảng 23% [153] Sau tái thành lập, Nam Định có bước chuyển đáng khích lệ, tốc độ đô thị hóa địa bàn tỉnh diễn nhanh phạm vi rộng, khu công nghiệp hình thành thu hút nhiều lao động tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Nam Định phát triển mặt kinh tế, văn hóa xã hội Trong năm qua lãnh đạo cấp ủy Đảng quyền, công tác phòng ngừa tội phạm Nam Định đạt kết đáng kể, an ninh trị giữ ổn định, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, Nam Định gặp phải khó khăn định, dân cư nhiều thành phần, trật tự xã hội diễn biến phức tạp, nhiều loại tội phạm hoạt động với thủ đoạn ngày tinh vi, khó kiểm soát Trước tình hình đó, Đảng quyền tỉnh Nam Định triển khai thực đồng chủ trương, sách Đảng nhà nước tất lĩnh vực, có lĩnh vực phòng, chống tội phạm, như: Quyết định số 140/QĐUBND ngày 20 tháng 01 năm 2014 việc “Sáp nhập ban Chỉ đạo có liên quan để thành lập ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh”, Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 02 tháng năm 2014 việc “Thực Quyết định số 312/QĐ-TTG Thủ tướng Chính phủ, ban hành chương trình thực Nghị số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 Quốc hội “về tăng cường biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm”, Công văn số 402/UBND-VP8 ngày 05 tháng năm 2014 việc “Thực Chỉ thị Thủ tướng đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy sở giáo dục đào tạo”, Công văn số 234/UBND-VP6 ngày 15 tháng năm 2014 việc “Tăng cường công tác tuyên truyền kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả gian lận thương mại”, Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 22/5/2015 Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo Đảng công tác tiếp nhận, xử lý, giải tin báo tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố địa bàn tỉnh với mục tiêu đấu tranh không khoan nhượng với loại tội phạm địa bàn tỉnh Như vậy, nói tất hệ thống trị địa phương vào tích cực, với tâm cao công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm song THTP diễn biến phức tạp tính chất, mức độ, với thủ đoạn tội phạm ngày tinh vi, xảo quyệt, gây xúc nhân dân lực cản lớn cho phát triển mặt kinh tế - xã hội tỉnh Từ năm 2006 đến năm 2015, TAND cấp tỉnh Nam Định xét xử sơ thẩm tổng số 9186 vụ án, với 13.812 bị cáo, bình quân năm 919 vụ với 1382 bị cáo có xu hướng gia tăng Nếu năm 2006 xét xử 817 vụ với 1195 bị cáo, năm 2014 xét xử 1098 vụ với 1784 bị cáo, tức tăng gấp 1,34 lần số vụ 1,5 số bị cáo Trước thực tế THTP, đặc biệt để góp phần thực thiết thực mục tiêu đề Đảng quyền tỉnh Nam Định phòng ngừa tội phạm Do đó, việc nghiên cứu THTP Nam Định phải thực cách chuyên sâu theo hướng phòng ngừa, tức việc phòng ngừa tội phạm phải nghiên cứu thiết lập sở hướng dẫn khoa học chuyên ngành Đó tội phạm học, theo phòng ngừa tội phạm với tính cách mục đích cuối khoa học này, đạt hiệu cao thiết lập sở làm rõ chất THTP xác định nguyên nhân điều kiện tượng tiêu cực Với cách nhìn nhận vậy, đề tài "Tội phạm địa bàn tỉnh Nam Định: Tình hình, nguyên nhân giải pháp phòng ngừa” chọn lựa để nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 2.1 Mục đích nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài luận án thể rõ tên đề tài, tức phòng ngừa tội phạm địa bàn tỉnh Nam Định Cụ thể là, sở nghiên cứu THTP, nguyên nhân điều kiện THTP địa bàn tỉnh Nam Định, luận án kiến nghị giải pháp phòng ngừa tội phạm phù hợp với điều kiện địa phương Nam Định 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Các nhiệm vụ nghiên cứu sau cần phải thực để đạt mục đích đề tài luận án: Một là, làm sáng tỏ THTP địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2006-2015 Hai là, xác định nguyên nhân điều kiện THTP địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2006-2015 Ba là, dự báo THTP giải pháp phòng ngừa tội phạm địa bàn tỉnh Nam Định thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu đề tài nêu thể việc làm rõ mối quan hệ phụ thuộc THTP với tượng, trình kinh tế - xã hội khác, tức làm rõ quy luật phạm tội địa bàn tỉnh Nam Định 3.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài - Xét mặt nội dung, đề tài nghiên cứu góc độ chuyên ngành tội phạm học phòng ngừa tội phạm; - Về cấp xét xử, luận án tập trung nghiên cứu cấp xét xử hình sơ thẩm; - Về thời gian, đề tài sử dụng số liệu nghiên cứu 10 năm, từ 2006 đến năm 2015, bao gồm số liệu thống kê xét xử sơ thẩm hình tòa án 217 án hình sơ thẩm số loại tội; - Về không gian, đề tài luận án thực địa bàn tỉnh Nam Định; Phƣơng pháp luận, phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Phƣơng pháp luận nghiên cứu đề tài Luận án thực sở chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng nhà nước vấn đề đề tài như: Tội phạm; THTP; quan hệ tội phạm THTP; nguyên nhân điều kiện tội phạm, THTP mối quan hệ hai phạm trù này; người phạm tội nhân thân người phạm tội; phòng ngừa THTP 4.2 Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài Đề tài sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau, mang tính đặc trưng tội phạm học chương, cụ thể sau: Các phương pháp nghiên cứu sử dụng chủ yếu chương gồm: Phương pháp nghiên cứu tổng hợp; phương pháp phân tích; phương pháp so sánh; phương pháp lịch sử; phương pháp hệ thống; phương pháp kế thừa Những phương pháp giúp cho việc lược thuật đánh giá tình hình nghiên cứu đề tài sở công trình khoa học nước nước ngoài, tìm kinh nghiệm, tư tưởng hay ý tưởng cho phép kế thừa phát triển vấn đề then chốt đề tài Trong chương sử dụng phương pháp khác để giải vấn đề cụ thể: Sử dụng phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp hệ thống hóa, phương pháp so sánh để làm rõ số vấn đề lý luận TPH; sử dụng phương pháp thống kê, phương pháp lịch sử cụ thể, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp, phương pháp logic, phương pháp tiếp cận đa ngành liên ngành để làm rõ THTP địa bàn tỉnh Nam Định Trong chương phương pháp chủ yếu sử dụng gồm: Sử dụng phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp hệ thống hóa, phương pháp so sánh để làm rõ số vấn đề lý luận tội phạm học; sử dụng phương pháp thống kê, phương pháp lịch sử cụ thể, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích để tìm nguyên nhân điều kiện chủ yếu dẫn đến thực trạng THTP địa bàn tỉnh Nam Định thời gian qua Trong chương sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp dự báo, phương pháp tiếp cận đa ngành - liên ngành để đưa biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu phòng ngừa THTP địa bàn tỉnh Nam Định Điểm luận án Thứ nhất: Trên sở kết hợp lý luận thực tiễn, luận án làm rõ tranh toàn cảnh tình hình tội phạm địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2006-2015 Thứ hai: Luận án sử dụng số cách tiếp cận nghiên cứu dựa tảng chủ nghĩa Mác - Lê nin làm rõ tính định mặt xã hội tình hình tội phạm địa bàn tỉnh Nam Định Nói cách khác làm rõ nguyên nhân điều kiện THTP từ yếu tố tiêu cực thuộc môi trường sống tỉnh Nam Định yếu tố tiêu cực từ phía người phạm tội điều kiện riêng địa lý, kinh tế, văn hóa, lịch sử xã hội tỉnh Nam Định Thứ ba: Đây công trình nghiên cứu chuyên sâu tội phạm địa bàn tỉnh Nam Định góc độ chuyên ngành tội phạm học phòng ngừa tội phạm Luận án xây dựng giải pháp phòng ngừa tội phạm địa bàn tỉnh Nam Định điều kiện Đồng thời luận án đưa giải pháp phòng ngừa tình hình tội phạm địa bàn tỉnh Nam Định Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án 6.1 Ý nghĩa mặt khoa học Luận án nghiên cứu làm sáng tỏ vấn đề lý luận tội phạm học biện pháp phòng ngừa tình hình tội phạm Vì vậy, luận án sử dụng làm tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập nghiên cứu khoa học lĩnh vực tội phạm học pháp luật hình 6.2 Ý nghĩa mặt thực tiễn Kết nghiên cứu luận án sử dụng để thống nhận thức, góp phần khắc phục hạn chế, vướng mắc, nâng cao hiệu phòng ngừa tình hình tội phạm nước địa bàn tỉnh Nam Định Đồng thời quan lập pháp xem xét, sử dụng để chỉnh sửa, bổ sung số quy định pháp luật hình Các quan tiến hành tố tụng, tổ chức xã hội, cấp có thẩm quyền áp dụng biện pháp phục vụ công tác phòng ngừa tình hình tội phạm hướng dẫn thi hành pháp luật áp dụng pháp luật Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận án gồm chương: Chương Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương Tình hình tội phạm địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 20062015 Chương Nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm địa bàn tỉnh Nam Định Chương Dự báo tình hình tội phạm địa bàn tỉnh Nam Định giải pháp phòng ngừa Bảng 2.7 THTP xét theo mức độ nhóm (chương = C) tính theo số bị cáo tỉnh Nam Định từ năm 2006 đến 2015 Năm Các nhóm tội STT C12 C13 C14 C15 C16 C18 C19 C20 C21 C22 Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự người Các tội xâm phạm quyền tự dân chủ công dân Các tội xâm phạm sở hữu Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ Các tội phạm ma túy Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành Các tội phạm chức vụ Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp Tổng 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC 89 96 72 104 74 124 107 147 106 120 1 476 477 479 369 356 409 418 405 408 395 0 0 0 0 15 27 19 31 32 29 26 382 385 450 587 467 550 587 608 625 278 221 219 225 173 156 236 406 375 584 567 10 13 14 22 18 25 37 17 12 13 14 15 21 10 14 0 0 0 1195 1210 1257 1299 1091 1360 1589 1618 1784 1409 ( Nguồn: TAND tỉnh Nam Định) Biểu đồ 2.7 Mức độ tăng, giảm theo bị cáo nhóm tội mức độ cao THTP tỉnh Nam Định giai đoạn 2006-2015 700 600 587 476 477 382 385 500 400 300 219 369 225 356 173 156 200 100 89 587 608 409 418 405 236 406 375 107 147 Năm 2012 Năm 2013 584 567 467 479 450 221 550 124 96 72 104 74 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 625 395 408 106 278 120 Năm 2006 C12 C14 Năm 2011 C18 C19 ( Nguồn: TAND tỉnh Nam Định) 171 Năm 2014 Năm 2015 Bảng 2.8 Tỉ lệ số vụ, số bị cáo nhóm tội phạm tỉnh Nam Định từ năm 2006 đến năm 2015 STT C12 C13 C14 C15 C16 C18 C19 C20 C21 C22 Các nhóm tội Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự người Các tội xâm phạm quyền tự dân chủ công dân Các tội xâm phạm sở hữu Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ Các tội phạm ma túy Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành Các tội phạm chức vụ Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp Số vụ Tỉ lệ Số Bị cáo Tỉ lệ 683 7,44 1039 7,52 12 0,13 24 0,17 2892 31,48 0,01 4192 30,35 0,01 139 1,51 188 1,36 4204 45,77 4919 35,61 1092 11,89 3162 22,89 112 47 1,21 0,51 0,04 173 108 1,25 0,78 0,04 ( Nguồn: TAND tỉnh Nam Định) Bảng 2.9 Nhóm số lượng tội danh tỉnh Nam Định Ký hiệu Chƣơng C12 Các nhóm tội Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự người Số tội danh Tỉ lệ % 11 21,57 C13 Các tội xâm phạm quyền tự dân chủ công dân 1,96 C14 Các tội xâm phạm sở hữu 10 19,61 C15 Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình 1,96 C16 Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ 7,84 C18 Các tội phạm ma túy 5,88 C19 Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng 12 23,53 C20 Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành 9,80 C21 Các tội phạm chức vụ 5,88 C22 Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp 1,96 51 100 Tổng ( Nguồn: TAND tỉnh Nam Định) 172 Bảng 2.10 Các tội danh có mức độ cao (từ số trở lên) THTP tỉnh Nam Định giai đoạn 2006-2015 Tỷ phần tính theo số tội danh có mức độ cao Năm STT Án hình xét xử với tội danh Tổng BC Bị cáo Tỷ phần % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy 382 385 450 587 467 550 587 608 625 278 4919 44,3 Trộm cắp tài sản 298 314 359 175 184 192 245 239 244 274 2524 22,73 Cướp tài sản 82 110 48 83 86 127 59 59 56 31 741 6,67 Đánh bạc 92 111 123 65 105 169 336 295 455 490 2241 20,18 Cưỡng đoạt tài sản 19 22 30 28 16 15 15 20 12 185 1,67 Cướp giật tài sản 18 35 19 32 17 25 25 18 204 1,84 Vi phạm điều khiển phương tiên GTĐB 32 26 22 30 23 20 37 24 59 31 304 2,74 864 954 1110 1003 900 1101 1296 1270 1472 1134 11104 100 Tổng ( Nguồn: TAND tỉnh Nam Định) Biểu đồ 2.10 Mức độ tăng, giảm theo bị cáo tội danh có mức độ cao 700 600 500 400 300 200 100 587 332 298 92 82 510 365 314 111 Năm 2007 175 184 65 105 123 48 Năm 2008 546 192 359 110 Năm 2006 467 83 Năm 2009 86 Năm 2010 587 336 Đánh bạc Cướp tài sản ( Nguồn: TAND tỉnh Nam Định) 173 625 490 455 278 244 245 59 59 56 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy Trộm cắp tài sản 295 239 169 127 Năm 2011 608 274 31 Năm 2015 Bảng 2.11 Động thái THTP tỉnh Nam Định Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tổng Số vụ án 817 864 992 884 780 917 1017 1048 1098 769 9186 Diễn biến 100 105,75 121,42 108,20 95,47 112,24 124,48 128,27 134,39 94,12 Số bị cáo 1195 1210 1257 1299 1091 1360 1589 1618 1784 1409 13812 Diễn biến 100 101,26 105,19 108,70 91,30 113,81 132,97 135,40 149,29 117,91 ( Nguồn: TAND tỉnh Nam Định) Bảng 2.12 Động thái THTP tỉnh Nam Định Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2006-2010 2011-2015 Số vụ án 817 864 992 884 780 917 1017 1048 1098 769 4337 4849 Diễn biến 100 105,75 121,42 108,20 95,47 112,24 124,48 128,27 134,39 94,12 100 111,81 Số bị cáo 1195 1210 1257 1299 1091 1360 1589 1618 1784 1409 6052 7760 ( Nguồn: TAND tỉnh Nam Định) 174 Diễn biến 100 101,26 105,19 108,70 91,30 113,81 132,97 135,40 149,29 117,91 100 128,22 Bảng 2.13 Cơ cấu mức độ THTP giai đoạn 2006-2015 đƣợc tính toán theo dân số 10 địa danh tỉnh Nam Định STT Tòa án Dân số Tổng số Bị cáo Giao Thủy 188.900 1093 Hải Hậu Mỹ Lộc Nam Trực Nghĩa Hưng Thành phố Nam Định Trực Ninh Vụ Bản Xuân Trường Ý Yên 256.900 69.100 192300 178500 919 10 Số dân/1 Bị cáo 172,83 Mức độ tội phạm 674 279,54 185,25 204,14 264,84 243.200 5191 46,85 176600 129700 165700 227200 601 642 293,84 202,02 167,04 228,11 10 373 942 992 996 (Nguồn: TAND tỉnh Nam Định, Tổng cục thống kê) Bảng 2.14 Cơ cấu mức độ THTP giai đoạn 2006-2015 đƣợc tính toán theo diện tích 10 địa danh tỉnh Nam Định STT Tòa án Giao Thủy Hải Hậu Mỹ Lộc Nam Trực Nghĩa Hưng Thành phố Nam Định Trực Ninh Vụ Bản Xuân Trường Ý Yên 10 Diện tích (Km2) 232,1 230,2 73,7 161,7 250,5 Tổng số Bị cáo Mức độ tội phạm 1093 919 373 942 674 Số bị cáo/diện tích 4,71 3,99 5,06 5,83 2,69 46,4 5191 111,88 143,5 147,7 112,9 240,0 601 642 992 996 4,19 4,35 8,79 4,15 (Nguồn: TAND tỉnh Nam Định, Tổng cục thống kê) 175 10 Bảng 2.15 Cơ cấu mức độ THTP giai đoạn 2006-2015 đƣợc tính toán 10 địa danh tỉnh Nam Định đƣợc xác định sở kết hợp yếu tố dân cƣ diện tích STT Tòa án Thứ bậc xét theo diện tích dân số Hệ số tiêu cực Cấp độ nguy hiểm 1+1 2+2 4+4 3+5 8 3 Thành phố Nam Định Xuân Trường Mỹ Lộc Gia Thủy Nam Trực 6+3 Vụ Bản 5+6 11 Ý Yên Trực Ninh 7+8 10+7 15 17 Nghĩa Hưng 8+10 18 10 Trực Ninh 9+9 18 (Nguồn: TAND tỉnh Nam Định, Tổng cục thống kê) Bảng 2.16 Cơ cấu mức độ THTP giai đoạn 2006-2015 xét theo nhóm tội huyện, thành phố tỉnh Nam Định Nhóm tội C12 C13 C14 C15 C16 C18 C19 C20 C21 C22 Tổng Tỉ lệ % Huyện, thành phố Giao Thủy Hải Hậu Mỹ Lộc Nam Trực Nghĩa Hưng TP Nam Định Trực Ninh Vụ Bản Xuân Trường 28 369 460 221 1093 8,70 41 463 21 111 234 41 919 7,31 27 85 109 142 0 373 2,97 124 234 20 141 392 28 942 7,50 25 299 202 132 0 674 5,36 276 1332 29 2938 545 57 10 5191 41,31 52 158 123 250 601 4,78 61 233 60 262 14 642 5,11 46 505 266 156 11 992 7,89 (Nguồn: TAND tỉnh Nam Định) 176 Ý Yên Tổng 96 776 10 298 3976 0 19 130 154 4564 405 2739 16 189 38 996 12423 7,93 100 Bảng 2.17 Cơ cấu mức độ THTP giai đoạn 2006-2015 xét theo nhóm tội mức độ cao huyện, thành phố tỉnh Nam Định Tỉ lệ % theo nhóm tội mức độ cao địa danh KH Chƣơng Giao Thủy Hải Hậu Mỹ Lộc Nam Trực Nghĩa Hưng TP Nam Định Trực Ninh Vụ Bản Xuân Trường Ý Yên C12 3,61 5,28 3,48 15,98 3,22 35,57 6,70 7,86 5,93 12,37 C14 9,28 11,64 2,14 5,89 7,52 33,50 3,97 5,86 12,70 7,49 C18 10,08 2,43 2,39 3,09 4,43 64,37 2,70 1,31 5,83 3,37 C19 8,07 8,54 5,18 14,31 4,82 19,90 9,13 9,57 5,70 14,79 (Nguồn: TAND tỉnh Nam Định) Bảng 2.18 Cơ cấu THTP tỉnh Nam Định xét theo hình phạt Loại hình phạt Năm Trục Cảnh xuất cáo Phạt tiền Tù Cải từ Cho Tù từ tạo hưởng năm không án trở giam năm treo xuống giữ đến năm Tù từ năm đến 15 năm Tù từ 15 năm đến 20 năm Tù chung thân Tử hình ∑BC 2006 0 15 11 258 582 178 132 12 1195 2007 0 17 10 261 575 185 142 10 10 1210 2008 19 12 254 668 204 99 0 1257 2009 0 249 676 229 115 10 1299 2010 0 25 19 210 605 117 98 11 1091 2011 27 28 271 695 179 129 25 1361 2012 0 50 68 319 831 185 114 21 1589 2013 0 72 83 250 881 186 119 17 5 1618 2014 0 68 107 351 960 178 95 17 1783 2015 0 58 140 349 615 155 61 19 1408 ∑ 358 486 2772 7088 1796 1104 142 49 13 13812 Tỉ lệ % 0,02 2,59 3,52 20,07 51,32 13,00 7,99 1,03 0,35 0,09 100 (Nguồn: TAND tỉnh Nam Định) 177 Bảng 2.19 Cơ cấu THTP tỉnh Nam Định giai đoạn 2006-2015 xét theo đặc điểm nhân thân bị cáo Đặc điểm nhân thân bị cáo Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ∑ Tỷ lệ % Cán công chức Đảng viên 2 3 0 24 4 14 54 Tái phạm, tái phạm nguy hiểm 55 69 21 90 93 85 43 91 93 50 690 0,17 0,39 5,00 Nữ Từ đủ 14 đến 16 tuổi Từ đủ 16 đến 18 tuổi Trên 18 tuổi 0 11 0 10 39 87 100 77 89 54 85 103 115 102 820 11 13 11 2 51 82 68 15 94 56 43 40 44 33 37 512 1102 1134 1242 1192 1024 1316 1548 1572 1749 1369 13248 0,28 5,94 0,37 3,71 95,92 Nghiện ma tuý Dân tộc thiểu số 232 243 67 77 82 86 162 147 206 44 1346 9,75 (Nguồn: TAND tỉnh Nam Định) Bảng 2.20 Cơ cấu THTP tỉnh Nam Định giai đoạn 2006-2015 xét theo đặc điểm nhân thân bị cáo Năm 2011 2012 2013 2014 2015 ∑ Tỷ lệ % Cán công chức Đảng viên 0 12 14 37 Tái phạm, tái phạm nguy hiểm 85 43 91 93 50 362 0,15 0,48 4,67 Đặc điểm nhân thân bị cáo Từ đủ Từ đủ Dân 14 16 Nghiện tộc đến đến Nữ ma tuý thiểu dưới số 16 18 tuổi tuổi 86 54 43 162 85 40 147 103 44 206 115 33 44 10 102 37 645 22 459 197 8,31 0,28 5,92 (Nguồn: TAND tỉnh Nam Định) 178 0,10 2,54 Từ 18 đến 30 tuổi Trên 30 tuổi 149 152 192 313 180 986 1167 1396 1380 1436 1189 6568 12,71 84,65 Bảng 2.21 Cơ cấu THTP tỉnh Nam Định giai đoạn 2006-2015 xét theo đặc điểm nhân thân bị cáo sở phân tích 217 án với 502 bị cáo STT Đặc điểm nhân thân Cán công chức Đảng viên Tái phạm, tái phạm nguy hiểm Nghiện ma tuý Dân tộc thiểu số Nữ Độ tuổi Từ đủ 14 đến 16 tuổi Từ đủ 16 đến 18 tuổi Từ 18 đến 30 tuổi 10 Trên 30 tuổi 11 Bố mẹ ly hôn Nghề nghiệp 12 Không nghề nghiệp Nghề nghiệp không ổn 13 định 14 Người tỉnh khác Học vấn 15 Cao đẳng trở nên Trung học, trung học 16 chuyên nghiệp 17 Trung học sở 18 Tiểu học 19 Mù chữ Tổng số bị cáo theo tội danh Số vụ theo tội danh Các tội ma túy 0 Tội danh Trộm cắp Đánh bạc tài sản 2 Cướp tài sản 0 Tổng 2 29 22 17 72 34 11 29 0 33 0 0 34 11 69 0 12 91 0 47 175 0 57 29 48 32 51 148 303 40 23 20 15 98 22 67 20 21 130 18 27 25 57 30 35 147 51 26 103 76 140 23 222 43 39 18 88 33 49 89 65 279 69 502 217 (Nguồn: TAND tỉnh Nam Định) 179 PHỤ LỤC STT Số thụ lý Ngày thụ lý Số án 52 15/5/2007 52 06/05/2007 k1 Đ 194 30T TA Tỉnh 152 29/12/2006 18/1/2007 k2 Đ 194 08N6T TA Tỉnh Ngày án Điều luật áp dụng Số bị cáo Hình phạt Tòa án 16/1/2007 02/05/2007 k1 Đ 194 07N TA Tỉnh 148 30/11/2006 01/12/2007 k4 Đ 194 Chung thân: 03 BC, 20N TA Tỉnh 35 04/03/2007 42 17/4/2007 k2, k4 Đ 194 k2 Đ194; k2 Đ314 20N; 08N 07N; 06N TA Tỉnh 24 03/05/2007 29 21/3/2007 k2 Đ 194 07N6T, 06N TA Tỉnh 70 31/5/2007 60 15/6/2007 k2 Đ 194 07 N TA Tỉnh 40 18/4/2007 46 05/08/2007 k2 Đ 194 07N TA Tỉnh 75 11/04/2008 76 24/12/2008 k3 Đ 194 15N, 18 T, 24 T treo TA Tỉnh 10 78 20/11/2008 79 26/12/2008 k4 Đ 194 Chung thân TA Tỉnh 11 56 29/10/2009 59 12/07/2009 k2 Đ 194 07 N6T TA Tỉnh 12 32 24/6/2009 35 14/7/2009 k3 Đ 194 16 N TA Tỉnh 13 43 21/10/2013 55 15/11/2013 k2 Đ 194 09N, 08N, 07N TA Tỉnh 14 17/01/2014 14/3/2014 k4 Đ194 Chung thân TA Tỉnh 15 17 23/5/2013 26 22/7/2013 k3 Đ 194 15N6T TA Tỉnh 16 34 26//203 41 30/8/2013 k1 Đ 194 36T TA Tỉnh 17 32 18/7/2013 38 22/8/2013 k4 Đ194 20N TA Tỉnh 18 31 16/7/2013 48 23/9/2013 k4 Đ 194 19 27 23/5/2014 26 17/6/2014 k4 Đ 194 Tử hình, Chung Thân, 15 N, 12N 20N, 15 N 20 35 01/7/2014 42 15/8/2014 k4 Đ 194 20N, 18N, 30T TA Tỉnh 21 69 11/10/2014 70 18/12/2014 k4 Đ 194 Chung thân: 02 BC TA Tỉnh 22 25 23/5/2014 25 06/09/2014 k1 Đ 194 30 T TA Tỉnh 23 16 18/4/2014 17 15/5/2014 k2 Đ 194 07N TA Tỉnh 24 16 03/10/2014 26 26/5/2014 k2 Đ 194 07N, 02N, 06T TA Tỉnh 25 11 04/01/2014 13 05/12/2014 k2 Đ 194 12N, 10N, 08N TA Tỉnh 26 53 15/8/2014 58 22/9/2014 k4 Đ 194 TA Tỉnh 27 36 07/10/2015 45 18/8/2015 k4 Đ 194 28 27 23/5/2014 26 17/6/2014 k4 Đ 194 Tử hình, Chung thân 20 N: 02 BC, 17 N6T: 02 BC 20N, 15 N 29 22/01/2007 02/05/2007 k Đ 194 30T Giao Thủy 30 220 07/06/2007 237 08/01/2007 k Đ 194 36T TP Nam Định 31 15 30/5/2007 13 19/6/2007 k Đ 194 24T Nam Trực 32 22/01/2007 02/05/2007 k1 Đ 194 20T Giao Thủy 33 22/01/2007 02/08/2007 k Đ 194 24T Xuân Trường 34 17/3/2008 04/08/2008 k Đ194 06N Mỹ Lộc 35 28/01/2008 14/3/2008 k2 Đ194 07 N 36 456 20/10/2008 453 11/05/2008 k2 Đ 194 07N6T 37 459 20/10/2008 454 11/05/2008 k1 Đ 194 42T 38 463 22/10/2008 495 11/06/2008 k1 Đ 194 18T 39 461 22/10/2008 462 11/07/2008 k2 Đ 194 08N 180 TA Tỉnh TA Tỉnh TA Tỉnh TA Tỉnh Mỹ Lộc TP Nam Định TP Nam Định TP Nam Định TP Nam Định STT Số thụ lý Ngày thụ lý Số án Ngày án Điều luật áp dụng Số bị cáo Hình phạt Tòa án 40 01/12/2009 26/02/2009 k1 Đ 194 30T TP Nam Định 41 29 26/12/2008 13/01/2009 k1 Đ 194 05N06T Mỹ Lộc 42 21/01/2009 19/02/2009 k1 Đ 194 24T Giao Thủy 43 302 19/8/2009 315 09/07/2009 k1 Đ 194 36T TP Nam Định 44 352 10/07/2009 389 11/10/2009 k1 Đ 194 36T TP Nam Định 45 308 26/8/2009 319 14/9/2009 k1 Đ 194 30T TP Nam Định 46 277 29/7/2009 301 25/8/2009 k1 Đ 194 36T TP Nam Định 47 279 31/7/2009 298 20/8/2009 k1 Đ 194 30T TP Nam Định 48 288 08/07/2009 300 25/8/2009 k2 Đ 194 08N06T TP Nam Định 49 20 14/01/2009 51 20/02/2009 k1 Đ 194 30T TP Nam Định 50 03/04/2009 14 18/3/2009 k1 Đ 194 24T Xuântrường 51 543 26/12/2008 10 13/01/2009 k1 Đ 194 42T TP Nam Định 52 23 16/7/2009 28 18/8/2009 k1 Đ 194 30T Xuân Trường 53 236 22/7/2010 245 08/05/2010 k1 Đ 194 36T TP Nam Định 54 52 12/02/2009 15/01/2010 k1 Đ 194 30T Giao Thủy 55 238 23/7/2010 247 08/06/2010 k1 Đ 194 24T TP Nam Định 56 198 18/6/2010 214 07/07/2010 k1 Đ 194 18T TP Nam Định 57 233 14/7/2010 238 28/7/2010 k1 Đ 194 18T TP Nam Định 58 247 29/7/2011 263 23/8/2011 k1 Đ 194 18 TP Nam Định 59 16 10/01/2013 18 25/10/2013 k1 Đ 194 36T Mỹ Lộc 60 34 05/10/2013 37 06/11/2013 k1 Đ 194 30T Ý Yên 61 28/02/2013 04/11/2013 k1 Đ 194 30T Trực Ninh 62 91 11/08/2013 85 12/04/2013 k1 Đ 194 42T Giao Thủy 63 02/06/2013 10 13/3/2013 k1 Đ 194 36T Giao Thủy 64 18/01/2013 31/01/2013 k1 Đ 194 30T Vụ Bản 65 36 09/03/2014 38 18/9/2014 k1 Đ 194 07N06T Hải Hậu 66 38 09/03/2014 37 18/9/2014 k1 Đ 194 48T Hải Hậu 67 291 08/08/2014 352 30/9/2014 k1 Đ 194 30T TP Nam Định 68 26 13/6/2014 27 22/7/2014 k1 Đ 194 42T Nam Trực 69 34 08/05/2014 35 27/8/2014 k1 Đ 194 30T Nam Trực 70 20 23/4/2014 22 16/5/2014 k1 Đ 194 36T Ý Yên 71 11 24/01/2014 14 26/02/2014 k1 Đ 194 27T Xuân Trường 72 45 14/7/2014 43 08/12/2014 k1 Đ 194 42T Trực Ninh 73 29 05/09/2012 32 19/6/2014 k2 Đ 194 08N Trực Ninh 74 28 28/01/2015 18 02/10/2015 k1 Đ 194 24T TP Nam Định 75 21 28/01/2015 17 02/10/2015 k1 Đ 194 30T TP Nam Định 76 25 16/5/2014 25 05/6/2014 k1 Đ 194 36T Ý Yên 77 20 23/04/2014 22 16/5/2014 k1 Đ 194 36T Ý Yên 78 18 26/03/2015 26 24/4/2015 k2 Đ 194 07N Ý Yên 181 STT Số thụ lý Ngày thụ lý Số án Ngày án Điều luật áp dụng Số bị cáo Hình phạt Tòa án 79 44 08/7/2015 47 06/8/2015 k1 Đ 194 39T Ý Yên 80 21 24/5/2013 49 24/9/2013 k2 Đ 248, k1 Đ 248 12 81 19 28/3/2008 18 14/4/2008 k2 Đ 248 82 83 68 61 28/10/2014 28/12/2012 73 16 22/12/2014 20/3/2013 k2 Đ 248 k2, k3 Đ 248 24T:02BC, 12T, 06 T: 02 BC, 12 T treo, 18 T CTKGG, 12 T CTKGG:03 BC, 10 Triệu: 02 BC 30T: 02 BC, 12 T treo TA Tỉnh TA Tỉnh 10 36T, 27 T treo, 24 T treo: 02 BC, 08T 15 ngày , 12T treo: 02 BC, 18 T CTKGG: 03BC TA Tỉnh 18 27T, 12T, 06T, 18 T treo:02BC, 15 T treo: 02 BC, 12 T treo:02BC, 09 T treo: 21 T CTKGG:02BC, 15 T CTKGG: 02BC, 15 triệu: 03 BC, 10 triệu: TA Tỉnh 24 T: 02 BC, 12T, 06 T: 02 BC, 12 T treo:, 18 T CTKGG, 12 T CTKGG:03 BC, 10 triệu: 02 BC 24T,18 T treo, 15 T treo, 12 T treo, 24 T CTKGG, 21 T CTKGG, 18 T CTKGG, 15 triệu, 10 Triệu 30 T, 18 T, 15 T treo:02 BC, 12 T Treo:06 BC 84 21 24/5/2013 49 24/9/2013 k2 Đ 248 12 85 12 05/06/2013 45 17/9/2013 k2 Đ 248 86 26 26/5/2009 36 16/7/2009 k2 Đ248 10 87 22 23/4/2007 34 15/6/2007 k2 Đ 248 24T treo, 18T treo Xuân Trường 88 11 05/11/2007 11 29/5/2007 k3 Đ 248 09 T Treo, 09 T Ý Yên 89 19 19/5/2008 22 06/12/2008 k2 Đ 248 24T, 06T, 03 BC: 07T treo 03 BC: triệu Nam Trực 90 22 23/6/2008 25 18/7/2008 k2 Đ 248 09 T Treo, 06 BC: 06T treo, 09 T treo Nam Trực 91 04/10/2008 12 06/09/2008 k2 Đ 248;k1 Đ 249 18T treo, 12 T treo Mỹ Lộc 92 12 01/08/2009 31 21/01/2009 k2 Đ 248 06T treo TP Nam Định 93 24 16/01/2009 34 22/01/2009 k2 Đ 248 06 T treo TP Nam Định 04T 10 ngày, 04T10 ngày, 04T : 02 BC 03 T: BC, 06 T CTKGG, 03 T treo Mỹ Lộc 94 03/03/2009 17/4/2009 K1 Đ 248 TA Tỉnh TA Tỉnh TA Tỉnh 95 78 15/3/2010 94 31/3/2010 k1 Đ 248 06T treo TP Nam Định 96 97 260 157 08/06/2010 20/5/2010 253 197 08/11/2010 24/6/2010 k1 Đ 248 k2 Đ 248 TP Nam Định TP Nam Định 98 246 27/7/2011 245 08/05/2011 k2 Đ 248 09T treo, 06 T treo 09 T, 08 T treo, 06T treo: BC 12T, 07T, 04 T 06 ngày, 04 T treo: 02 BC, 06 T CTKGG: 03 BC 99 289 30/8/2011 293 09/09/2011 k3 Đ 248 06 T TP Nam Định 100 280 22/8/2011 292 09/09/2011 k2 Đ 248 08N06T TP Nam Định 101 27 28/5/2014 30 23/6/2012 k1 Đ 248 06T treo Ý Yên 102 33 10/02/2013 36 11/08/2013 k1, k3 Đ248 06T treo, 04 T treo, 03T ngày, 09 T CTKGG:03BC VụBản 103 14 28/02/2013 18 04/10/2013 k1, k3 Đ248 15T, 09T: 02 BC, 05T, 12T treo, 06 T treo GiaoThủy 104 11 02/06/2013 03/05/2013 k1 Đ 248 06T treo Ý Yên 13 09T;15T, 12T treo, 09T treo: 11 BC Trực Ninh 06T, 06 treo: 02 BC, 04T treo: 03BC, 01 N CTKGG:03 BC Nghĩa Hưng 105 27/2/2013 12 14/5/2013 k1 Đ 248,k1 Đ 249 k1 Đ 248 106 46 23/10/2013 51 20/11/2013 k1 Đ 248 182 TP Nam Định STT Số thụ lý Ngày thụ lý Số án Ngày án Điều luật áp dụng Số bị cáo 107 14 24/4/2013 18 31/5/2013 k 1Đ 248 108 41 15/10/2014 43 14/11/2014 k1, k3 Đ 248 109 53 28/11/2014 51 26/12/2014 k1, k3 Đ 248 110 42 28/10/2014 42 14/11/2014 k1, k3 Đ 248 111 21 27/5/2014 23 26/6/2014 k1 Đ 248 112 19 13/5/2014 20 06/10/2014 k 1Đ 248 12 triệu: 02 BC, 09 triệu: 02 BC, 08 triệu, 06T tù Hải Hậu 113 396 14/11/2014 373 26/11/2014 k1 Đ 248 09T CTKGG TP Nam Định 114 393 14/11/2014 372 25/11/2014 k1 Đ 248 06 T CTKGG TP Nam Định Nam Trực Hình phạt Tòa án 12T CTKGG 09T CTKGG 12T treo, 10 T treo: 02 BC, 15 T CTKGG:03BC 03T tù: 02 BC, 10 Triệu, 07 triệu: 02 BC, 05 triệu 12 T treo, 09 T treo, 15 T CTKGG: 02 15 triệu 15 triệu, 12 triệu:03BC, 10 triệu: 02 BC Vụ Bản Nam Trực Hải Hậu Hải Hậu Hải Hậu 25 06/12/2014 30 23/7/2014 k1 Đ 248 04T, 06 T treo: 02 BC, 12T CTKGG: 04 BC 116 24/01/2014 12 03/04/2014 k1 Đ 248 06 T Treo GiaoThủy 117 30 06/03/2014 29 23/6/2014 k1 Đ 248 Ý Yên 118 31 06/10/2014 33 07/10/2014 k1 Đ 249 k1 Đ 248 11 119 28 21/4/2014 28 30/5/2014 k1 Đ 248 120 37 29/5/2014 40 25/6/2014 k1, k3 Đ 248 04 T: 02 BC, 03 T Treo: 05 BC 12T treo, 15T: 02 BC, 09 T treo: 04 BC, 09 T CTKGG: 02BC,7 triệu:02BC 12T: 02 BC, 09 T treo: 04 BC, 15 T 05 T, 03 T treo: 04 BC, 10 Triệu, triệu 121 14 03/05/2014 15 15/4/2014 k1 Đ 248 06 T treo Nghĩa Hưng 122 01/06/2015 16/01/2015 k1 Đ 248 09T CTKGG TP Nam Định 123 31/01/2001 19 13/3/2007 k4 Đ 138 10N TA Tỉnh 124 56 30/7/2008 63 15/9/2008 k1 Đ 138 9T TA Tỉnh 125 26 07/05/2013 32 08/12/2013 k2 Đ 138 04N, 02N TA Tỉnh 126 15 04/10/2013 14 13/5/2014 k2 Đ 138 15T, 15T TA Tỉnh 127 65 17/10/2014 64 20/11/2014 k1 Đ138 01N03T: 02BC, 04T TA Tỉnh 128 54 20/8/2012 55 17/9/2014 k2 Đ 138 03N TA Tỉnh 129 43 29/12/2006 02/06/2007 k1 Đ 138 06T Giao Thủy 130 18/01/2007 02/07/2007 k1 Đ 138 12T Giao Thủy 131 22/12/2006 18/01/2007 k1 Đ 138 12T Nam Trực 132 23 10/11/2007 23 14/11/2007 23 24/8/2007 22 18/9/2007 06T 06Ttreo 48T, 09T treo Nghĩa Hưng 133 k1 Đ 138 k1 Đ 250 k2 Đ 138 134 22 15/8/2007 24 09/10/2007 k2 Đ 138 36T, 15T Nam Trực 135 23 17/8/2007 23 09/10/2007 k2 Đ 138 36T Nam Trực 136 04/06/2007 27/4/2007 k2 Đ 138 24T treo Ý Yên 137 12 04/02/2007 14 16/4/2007 k1 Đ 138 08T Xuân Trường 138 15/01/2007 02/08/2007 k1 Đ 138 09T Xuân Trường 139 25 17/10/2007 24 11/09/2007 k1 Đ 138 18T Vụ Bản 140 30 17/12/2007 28 31/12/2007 k1 Đ 138 06T treo Vụ Bản 141 11 07/10/2008 20/8/2008 k1 Đ 138 12T Trực Ninh 142 03/12/2008 20/8/2008 k1 Đ 138 06T Mỹ Lộc 143 11 13/3/2008 28/3/2008 09T, 06T treo Giao Thủy 144 49 10/01/2008 46 11/11/2008 k Đ 138 k1 Đ 138 k1 Đ 250 06T, 06T treo, 06T treo Giao Thủy 115 183 Ý Yên Trực Ninh Xuân Trường Hải Hậu STT Số thụ lý Ngày thụ lý 145 11 18/4/2008 Số án 12 146 29 10/92008 147 148 149 Ngày án Điều luật áp dụng Số bị cáo Hình phạt Tòa án 05/06/2008 k1 Đ 138 09T, 06T treo Nghĩa Hưng 34 29/9/2008 k1 Đ 138 09T treo, 06 T treo Nghĩa Hưng 03/12/2008 20/3/2008 k1 Đ 138 06T Mỹ Lộc 04/07/2008 24/4/2008 k1 Đ 138 09T treo Ý Yên 24 09/05/2008 22 25/9/2008 k1 Đ 138 18T treo Ý Yên 150 25 07/01/2008 26 08/12/2008 k1 Đ 138 07 T, 06T treo Nam Trực 151 14 21/3/2008 17 17/4/2008 k1 Đ 138 12 T treo Vụ Bản Vụ Bản 152 27 07/03/2008 32 08/12/2008 k1 Đ138 15T, 12T, 09 T treo, 09 t Treo,09 T treo 153 26 31/7/2009 29 19/8/2009 k1 Đ138 03 T Xuân Trường 154 320 09/07/2009 335 24/9/2009 k1 Đ138 09T TP Nam Định 155 43 21/01/2009 43 17/2/2009 k1 Đ 138 15T Mỹ Lộc 156 538 26/12/2008 13 14/01/2009 09T treo, 09 T treo TP Nam Định 157 547 31/12/2008 26 20/01/2009 24T, 09T, 06 T treo TP Nam Định 158 01/02/2009 15/01/2009 09T, 12 T Giao Thủy 159 71 25/12/2008 15/01/2009 k1 Đ 138 k2 Đ 138 k1 Đ 138 k1 Đ 138 k1Đ 139 k1 Đ 138 06T, 04 T treo Giao Thủy 160 70 24/12/2008 14/01/2009 k1 Đ 138 12 T treo Giao Thủy 161 01/08/2009 20/02/2009 k1 Đ 138 12 T Giao Thủy 162 14 13/3/2009 17 30/3/2009 k1 Đ138 15T Giao Thủy 12T; 24T, 09T; 24T Xuân Trường 163 24/02/2009 12 18/3/2009 k1 Đ138; k1 Đ194 164 234 16/7/2010 265 18/8/2010 k1 Đ 138 18T TP Nam Định 165 308 30/6/2010 254 08/12/2010 k1 Đ 138 30T, 18T TP Nam Định 166 415 26/11/2009 01/06/2010 k1 Đ 138 15T, 12T TP Nam Định 167 17/01/2013 02/01/2013 k1 Đ 138 18T Giao Thủy 168 48 18/6/2013 48 26/7/2013 k1 Đ 138 05N, 01 N Ý Yên 169 18 11/08/2013 20 25/11/2013 k1 Đ 138 05 N Mỹ Lộc 170 47 25/10/2013 53 25/11/2013 k1 Đ 138 09T Nghĩa Hưng 171 34 16/10/2013 42 13/12/2013 k2 Đ 138 24T Vụ Bản 172 35 17/10/2013 35 11/07/2013 k1 Đ 138 09T Vụ Bản 173 38 09/06/2014 37 18/9/2014 k1 Đ 138 06T Nam Trực 174 388 11/11/2014 364 21/11/2014 k1 Đ 138 12T TP Nam Định 33T, 27T TP Nam Định 175 373 24/10/2014 366 24/11/2014 k2 Đ 138 k1 Đ 138 176 49 24/11/2014 45 12/11/2014 k1 Đ 138 12T CCT kgiam giữ Hải Hậu 177 01/10/2014 24/01/2014 k1 Đ 138 18T Mỹ Lộc 178 58 28/11/2014 49 26/12/2014 k1 Đ 138 12T Hải Hậu 179 36 27/5/2014 39 24/6/2014 k1 Đ 138 09 T treo Xuân Trường 180 103 29/11/2013 01/02/2014 k1 Đ138 09T Giao Thủy 181 45 31/10/2014 45 21/11/2014 k1 Đ138 15 T Nam Trực 182 44 28/10/2014 42 14/11/2014 k1 Đ138 18T Nam Trực 183 15/01/2015 27/01/2015 k1 Đ 138 12T TP Nam Định 184 01/08/2015 29/01/2015 k1 Đ 138 09T treo TP Nam Định 185 01/07/2015 29/01/2015 k1 Đ138 09T treo Nam Trực 184 Số án Ngày án 11/10/2006 05/07/2007 54 17/4/2007 191 45 192 STT Số thụ lý Ngày thụ lý Điều luật áp dụng Số bị cáo Hình phạt 186 134 187 47 01/12/2007 k3 Đ133 10N, 06N, 07N TA Tỉnh 06/06/2007 k1 Đ 133 42T TA Tỉnh 188 39 44 05/04/2007 k2 Đ 133 04N, 24T TA Tỉnh 189 190 4012008 11 25/2/2008 k1 Đ 133 04N6T, 04N, 03N6T TA Tỉnh 18/1/2008 24/1/2008 k2 Đ 133 07N TA Tỉnh 10/01/2009 52 21/10/2009 k1 Đ 133 TA Tỉnh 21/1/2009 11 20/3/2009 k2 Đ 133 19 05N: 02 BC, 04N: 02 BC, 03N, 18T, 18 T treo, 15T treo 08N, 07N: 04BC, 06 N, 05N6T: 02BC 04N6T: 02 BC, 04N, 03N: 02 BC, 02N6T, 36 T treo:04BC, 24 T treo 193 47 25/7/2014 43 19/8/2014 k2 Đ 151 BL 85 06 N TA Tỉnh 194 15/01/2015 10 02/06/2015 k2 Đ 133 07N; 06N6T;06N TP Nam Định 02N03T-04N01T; 06N; 03N4T Ý Yên Tòa án TA Tỉnh 195 47 15/8/2014 45 09/09/2014 196 360 15/10/2014 355 11/10/2014 k2 Đ 104,k2 Đ 133 k2 Đ 133 k2 Đ 133 10N, 10N, 09N, 08N6T, 07N6T TP Nam Định 197 82 25/12/2014 17/01/2014 k2 Đ 133 08N Hải Hậu 198 80 15/11/2013 88 24/12/2013 k1 Đ248 k2 Đ 133 k2 Đ 133 1 06T;07N, 05N Xuân Trường 199 28/02/2013 10 26/4/2013 k2 Đ 133 08N Trực Ninh 200 103 21/12/2012 23/01/2013 k1Đ 133 39T Giao Thủy 201 87 11/01/2013 93 12/06/2013 k2 Đ 133 06N, 03N06T, 05N03T Giao Thủy 202 15 04/12/2013 23 22/5/2013 k1 Đ 133 03N, 02N06T treo, 02N treo Nghĩa Hưng 203 253 08/05/2011 268 26/8/2011 k1 Đ133 36T treo TP Nam Định k2 Đ 133 k1 Đ 314 k1 Đ 133; k1 Đ 135 07N, 03N06T, 06T TP Nam Định 42T;18T Giao Thủy 204 251 30/7/2010 259 16/8/2010 205 50 24/11/2009 18/01/2010 206 54 31/12/2009 02/04/2010 k2 Đ 133 36T Giao Thủy 207 57 03/08/2010 67 25/3/2010 k2 Đ 133 07N TP Nam Định 208 68 15/3/2010 86 30/3/2010 k2 Đ 133 36T treo TP Nam Định 209 239 23/7/2010 267 18/8/2010 k2 Đ 133 07N06T TP Nam Định 210 02/02/2009 28 20/01/2009 k2 Đ133 07N06T TP Nam Định 211 33 21/10/2008 36 14/11/2008 k2Đ 133 06N, 36T treo, 36T treo Nam Trực 212 19 26/6/2008 19 26/8/2008 K2 Đ 133 05N, 03N treo Mỹ Lộc 213 45 21/11/2008 48 12/12/2008 k1 Đ 133 24 T treo, 21T treo Vụ Bản 214 02/01/2007 20/3/2007 k1 Đ 133 27 T treo, 20T treo, 20 T treo, 18 T Treo Xuân Trường 215 15 04/02/2007 11 16/4/2007 k1 Đ 133 09T treo Xuân Trường 216 26 05/10/2007 28 13/6/2007 k1 Đ 133 54 T Xuân Trường 217 201 07/02/2007 238 08/08/2007 k2 Đ 133 08N6T, 07N6T TP Nam Định 185 ... hình tội phạm địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 20062015 Chương Nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm địa bàn tỉnh Nam Định Chương Dự báo tình hình tội phạm địa bàn tỉnh Nam Định giải pháp phòng. .. PHÁP PHÒNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 106 4.1 Thực trạng phòng ngừa tình hình tội phạm địa bàn tỉnh Nam Định 106 4.2 Dự báo tình hình tội phạm tỉnh Nam Định. .. tỉnh Nam Định Thứ ba: Đây công trình nghiên cứu chuyên sâu tội phạm địa bàn tỉnh Nam Định góc độ chuyên ngành tội phạm học phòng ngừa tội phạm Luận án xây dựng giải pháp phòng ngừa tội phạm địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tội phạm trên địa bàn tỉnh Nam Định -Tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa, Tội phạm trên địa bàn tỉnh Nam Định -Tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa, Tội phạm trên địa bàn tỉnh Nam Định -Tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay