Trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự từ thực tiễn tỉnh hưng yên (tt)

26 79 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 10:43

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI K NGUYỄN HẢI THANH TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH HƯNG YÊN Chuyên ngành: Luật Hình Tố tụng hình Mã số : 62.38.01.04 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI – 2017 Công trình hoàn thành tại: HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Văn Độ Phản biện 1: Phản biện 2: Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp tại: Học viện Khoa học xã hội hồi ngày tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Thư viện Học viện Khoa học xã hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong số nguyên tắc quy định Bộ luật Tố tụng hình có nguyên tắc giải vấn đề dân vụ án hình làm định hướng cho toàn trình giải vụ án quan tiến hành tố tụng Khi áp dụng nguyên tắc này, nhiều vấn đề bất cập nảy sinh ảnh hưởng tới tính khách quan, công nội dung trách nhiệm dân mà việc xác định trách nhiệm hình người tham gia tố tụng Vì vậy, đòi hỏi phải làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn việc đưa giải pháp hoàn thiện pháp luật liên quan đến việc giải vấn đề dân vụ án hình cần thiết Luật tố tụng hình văn pháp luật khác quy định nội dung, thủ tục giải vấn đề dân vụ án hình Những quy định sở pháp lý cho Tòa án tiến hành tố tụng, đồng thời công cụ để người tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi mình Tuy nhiên, thực tế xét xử cho thấy quy định pháp luật vấn đề chưa đầy đủ, chưa thống nên khó áp dụng trình giải vụ án Mặt khác, vấn đề phát sinh vụ án hình nên quan tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng thường không quan tâm mức tới việc giải vấn đề trách nhiệm dân mà trọng đến việc giải vấn đề trách nhiệm hình Nhiều Thẩm phán không nghiên cứu kỹ Bộ luật Dân hướng dẫn Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao việc giải vấn đề dân vụ án hình nên xác định không thiệt hại, định mức bồi thường không xác tách phần dân vụ án hình để giải vụ án khác không quy định pháp luật làm ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi ích đáng người tham gia tố tụng Có thể nói, giải vấn đề dân vụ án hình vấn đề phức tạp lý luận thực tiễn áp dụng Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu sâu sắc vấn đề lý luận đặc biệt thực tiễn "giải vấn đề dân vụ án hình sự", đồng thời đánh giá việc áp dụng vấn đề thực tiễn áp dụng cần thiết Do đó, việc nghiên cứu, đánh giá từ thực tiễn áp dụng nguyên tắc phạm vi địa bàn tỉnh Hưng Yên để đưa kiến giải lập pháp giải pháp nâng cao hiệu áp dụng quy phạm vấn đề giai đoạn có ý nghĩa lý luận thực tiễn pháp lý quan trọng, mà vấn đề mang tính cấp thiết Vì vậy, tác giả chọn đề tài "Trách nhiệm dân vụ án hình từ thực tiễn tỉnh Hưng Yên" làm luận văn thạc sĩ luật học mình Tình hình nghiên cứu đề tài Trong khoa học luật tố tụng hình Việt Nam thực tiễn áp dụng, vấn đề giải phần dân vụ án hình chưa quan tâm, nghiên cứu cách đầy đủ, có hệ thống toàn diện Tuy nhiên, vấn đề số nhà khoa học, luật gia quan tâm nghiên cứu mức độ khác nhằm làm sáng tỏ vấn đề mang tính chất lý luận thực tiễn công bố như: Cấp độ luận văn thạc sĩ luật học có đề tài "Nguyên tắc giải vấn đề dân vụ án hình sự" Nguyễn Thị Thu Hương bảo vệ năm 2009 Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội Ngoài ra, số tác giả công bố báo khoa học đề cập đến vấn đề giải vấn đề dân vụ án hình như: Nguyên tắc giải vấn đề dân vụ án hình đề cập Pháp luật hình - Thực tiễn xét xử án lệ, tác giả Đinh Văn Quế, nhà xuất Lao động - xã hội phát hành; viết đăng tạp chí số tác giả như: Bàn việc giải vấn đề dân vụ án hình sự, TS Đỗ Văn Đại, Tạp chí kiểm sát, số 9/2007; Giải trách nhiệm dân vụ án hình sự, Nguyễn Xuân Đang, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 21/2005; Tòa án cấp sơ thẩm tòa án cấp phúc thẩm xác định sai vấn đề dân vụ án hình sự, Trọng Tài, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 6/2006; Vấn đề kháng nghị giám đốc thẩm "dân sự" vụ án hình sự, Đinh Văn Quế, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 9/2009; Việc giải vấn đề dân vụ án hình sự, Hoàng Thị Sơn, Tạp chí Luật học, số 6/1998; Những vấn đề rút từ vụ án hình sơ thẩm bị hủy cấp phúc thẩm trung ương, Hồ Quốc Thái, Tạp chí Kiểm sát, số 8/2007; Bàn thủ tục tố tụng điều tra lại xét xử lại phần dân vụ án hình sự, Nguyễn Văn Trượng, Tạp chí Kiểm sát, số 9/2007 Trên sở nghiên cứu cho thấy, tác giả chủ yếu nghiên cứu khía cạnh vấn đề Hiện chưa có giáo trình, sách chuyên khảo, bình luận chuyên biệt, tổng hợp đầy đủ vấn đề Giải vấn đề dân vụ án hình chủ yếu nghiên cứu riêng chủ yếu qua viết nhà khoa học Hiện chưa có công trình nghiên cứu việc giải vấn đề dân thực tiễn giải vụ án hình phát sinh địa bàn tỉnh Hưng Yên Do vậy, giải vấn đề dân vụ án hình cần quan tâm nghiên cứu để chế định ngày hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng xét xử vụ án hình có phần dân đó giai đoạn nước nói chung thực tiễn áp dụng địa bàn Hưng Yên nói riêng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu sở làm sáng tỏ số vấn đề lý luận, nghiên cứu quy định pháp luật thực tiễn áp dụng quy định pháp luật thủ tục giải vấn đề dân vụ án hình địa bàn Hưng Yên, Luận văn đưa giải pháp hoàn thiện nâng cao hiệu áp dụng quy định pháp luật giải vấn đề dân vụ án hình 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Từ mục đích nghiên cứu nêu trên, luận văn có nhiệm vụ chủ yếu sau: - Nghiên cứu số vấn đề lý luận trách nhiệm dân vụ án hình sự; - Nghiên cứu quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam giải vấn đề dân vụ án hình sự; - Nghiên cứu thực tiễn giải vấn đề dân vụ án hình địa bàn Hưng Yên; - Đưa kiến nghị, đề xuất số quan điểm giải pháp hoàn thiện quy định giải vấn đề dân vụ án hình pháp luật tố tụng hình, giải pháp nâng cao hiệu áp dụng quy định phạm vi nước nói chung, địa Hưng Yên nói riêng Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề lý luận vấn đề trách nhiệm dân vụ án hình theo luật tố tụng hình Việt Nam, quy định pháp luật thực tiễn giải vấn đề dân giải vụ án hình Tòa án hai cấp địa bàn tỉnh Hưng Yên - Luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn giải vấn đề dân vụ án hình góc độ luật tố tụng hình Việt Nam Đồng thời, luận văn có đề cập đến số quy phạm pháp luật dân pháp luật tố tụng dân có liên quan nhằm hỗ trợ cho việc giải nhiệm vụ đối tượng nghiên cứu Về thời gian: Luận văn nghiên cứu thực tiễn áp dụng việc giải vấn đề dân trình xét xử vụ án hình địa bàn tỉnh Hưng Yên 05 năm (2012 - 2016) Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Cơ sở lý luận luận văn quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối Đảng Nhà nước pháp luật, quyền người, xây dựng Nhà nước pháp quyền, sách hình sự, vấn đề cải cách tư pháp thể văn kiện Đảng Luận văn sử dụng số phương pháp nghiên cứu khoa học như: phương pháp lịch sử, so sánh, phân tích, tổng hợp, thống kê, kết hợp lý luận thực tiễn để giả nhiệm vụ nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn - Về mặt lý luận: Kết nghiên cứu luận văn giúp xác định khái niệm, nội dung, thủ tục giải vấn đề dân vụ án hình từ đó đưa kiến nghị mặt lập pháp nhằm xây dựng hoàn thiện quy định phám luất giải vấn đề dân vụ án hình Việc xây dựng quy phạm pháp luật phù hợp, đầy đủ, có hệ thống sở pháp lý quan trọng để giải vấn đề dân vụ án hình - Về mặt thực tiễn: Kết nghiên cứu luận văn giúp quan tiến hành tố tụng xác định áp dụng đắn, thống trình tự, thủ tục giải vấn đề dân vụ án hình trình giải vụ án, đưa kiến nghị nhằm hoàn thiện quy phạm pháp luật Bên cạnh đó, luận văn tài liệu tham khảo cần thiết bổ ích dành cho không nhà lập pháp, mà cho nhà nghiên cứu, cán giảng dạy pháp luật, nghiên cứu sinh, học viên cao học sinh viên thuộc chuyên ngành Tư pháp hình sở đào tạo luật Cơ cấu luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận giải vấn đề dân vụ án hình Chương 2: Quy định pháp luật hành giải vấn đề dân pháp luật hình thực tiễn tỉnh Hưng Yên Chương 3: Yêu cầu giải pháp giải pháp nâng cao hiệu giải vấn đề dân vụ án hình Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN SỰ TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ 1.1 Khái niệm, mục đích, phạm vi, ý nghĩa giải vấn đề dân vụ hình 1.1.1 Khái niệm giải vấn đề dân vụ án hình Theo quan điểm cá nhân tác giả thì cần xác định vấn đề dân vụ án hình dựa hai yếu tố yếu là: thiệt hại tội phạm gây người bị thiệt hại tội phạm gây Từ phân tích trên, tác giả xin đưa khái niệm giải vấn đề dân vụ án hình sau: Giải vấn đề dân vụ án hình trình tự, thủ tục giải phần dân liên quan đến thiệt hại tội phạm gây 1.1.2 Phạm vi giải vấn đề dân vụ án hình Trách nhiệm hình trách nhiệm dân hai khái niệm pháp lý phân biệt rạch ròi Trách nhiệm hình cá nhân đặt cá nhân đó thực tội phạm quy định Bộ luật Hình sự, trách nhiệm dân nghĩa vụ bồi thường thiệt hại gây cho người khác khoản tiền tương ứng với thiệt hại xảy Về lý thuyết, vai trò trách nhiệm hình trách nhiệm dân khác nhau, trách nhiệm hình nhằm mục đích trấn áp số cách xử sự, hành vi chống lại xã hội nhà nước định hình phạt người phạm tội Còn trách nhiệm dân đặt nhằm giải xung đột lợi ích thiệt hại xảy cá nhân xã hội Như vậy, trách nhiệm hình không có mối liên hệ đến nghĩa vụ bồi thường thiệt hại gây cho người khác, nó nguồn nghĩa vụ, vì trách nhiệm hình không thiết lập mối quan hệ pháp lý người phạm tội với nạn nhân Tuy nhiên, thực hành vi nguy hiểm cho xã hội, người phạm tội không chịu trách nhiệm hình mà họ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại vật chất hành vi phạm tội gây Do đó, Điều 28, Bộ luật Tố tụng hình 2003, quy định: Việc giải vấn đề dân vụ án hình tiến hành với việc giải vụ án hình Trong trường hợp vụ ánhình phải giải vấn đề bồi thường, bồi hoàn mà chưa có điều kiện chứng minh không ảnh hưởng đến việc giải vụ án hình thì có thể tách để giải theo thủ tục tố tụng dân 1.1.3 Mối quan hệ nguyên tắc giải dân vụ án hình với nguyên tắc khác Vấn đề dân giải đồng thời với trách nhiệm hình vụ án hình qui định nguyên tắc Luật tố tụng hình Cách thức qui định việc giải vấn đề dân vụ án hình mà coi đó nguyên tắc luật tố tụng hình Theo đó, giải vụ án hình mà tội phạm xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản cá nhân, tổ chức thì việc điều tra, truy tố, xét xử hình sự, áp dụng hình phạt người phạm tội, CQTHTT phải giải vấn đề bồi thường thiệt hại vật chất tinh thần cho cá nhân, tổ chức bị thiệt hại theo qui định pháp luật Nguyên tắc có mối quan hệ mật thiết với nguyên tắc sau: Thứ nhất, mối quan hệ với nguyên tắc trách nhiệm quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, nguyên tắc trách nhiệm khởi tố xử lý vụ án hình Thứ hai, mối quan hệ với nguyên tắc xác định thật vụ án Thứ ba, mối quan hệ với nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng trước Tòa án Thứ tư, mối quan hệ với nguyên tắc bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản công dân 1.1.4 Ý nghĩa giải vấn đề dân vụ án hình Việc quy định giải vấn đề dân vụ án hình có ý nghĩa việc bảo đảm tôn trọng quyền công dân Theo quy định Hiến pháp pháp luật thì công dân quy định đầy đủ, chi tiết nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan người đại diện hợp pháp họ, thể định hướng, phương châm, đường lối Đảng Nhà nước giải vấn đề dân vụ án hình Bên cạnh đó, văn hướng dẫn thi hành Bộ luật Tố tụng hình Nghị số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08/12/2005 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành số quy định phần thứ tư "Xét xử phúc thẩm" Bộ luật Tố tụng hình Nghị số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006 hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật Dân Bồi thường thiệt hại hợp đồng, công văn số 121/2003/KHXX ngày 19/9/2003 Tòa án nhân dân tối cao việc giải vấn đề liên quan đến tài sản, bồi thường thiệt hại vụ án hình quy định trình tự, thủ tục giải vấn đề dân vụ án hình Chương QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ GIẢI QUYẾTVẤN ĐỀ DÂN SỰ TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ THỰC TIỄN TẠI TỈNH HƯNG YÊN 2.1 Quy định giải vấn đề dân trongvụ án hình theo pháp luật hành 2.1.1 Quy định BLHS giải dân vụ án hình Theo quy định Điều 42 Bộ luật hình sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì người phạm tội phải trả lại vật tiền bạc chiếm đoạt cho chủ sở hữu người quản lý hợp pháp Trong trường hợp tài sản bị chiếm đoạt hay bị sử dụng trái phép bị hư hỏng người phạm tội gây thì Tòa án buộc họ phải sửa chữa thiệt hại gây Nếu tài sản đó 10 không sửa chữa việc hoàn trả lại tài sản cho chủ sở hữu người quản lý hợp pháp không thể tài sản đó bị mất, bị hủy hoại, bị tiêu dùng… thì Tòa án buộc họ phải bồi thường thiệt hại vật chất gây Nếu thiệt hại tính mạng, sức khỏe thì người phạm tội phải bồi thường thiệt hại đó cho người bị hại bồi thường phí tổn thu nhập bị giảm sút tình trạng gây cho người bị hại như: tiền thuốc men, tiền bồi dưỡng, tiền chi phí khác, tiền tàu xe, tiền chôn cất, mức giảm sút thu nhập người không có sức lao động mà người bị hại sống có nghĩa vụ nuôi dưỡng 2.1.2 Quy định BLTTHS thủ tục giải vấn đề dân vụ án hình Người tham gia tố tụng việc giải vấn đề dân vụ án hình Thủ tục giải vấn đề dân vụ án hình 2.1.3 Những điểm giải dân vụ án Bộ luật hình 2015 Bộ luật tố tụng hình 2015 Giải vấn đề dân vụ án hình quy định Điều 106 BLTTHS 2015 Như vậy, BLTTHS 2015 lần khẳng định đầy nguyên tắc bất di bất dịch trình giải vụ án hình Liên quan đến giải vấn đề dân sự, BLTTHS 2015 có quy định sau: Thứ nhất, xác định đầy đủ diện bị hại bổ sung số quyền họ Theo quy định Điều 62 BLTTHS năm 2015 Thứ hai, Bổ sung số quyền nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án (các điều 63, 64, 65 BLTTHS 2015) 11 2.2 Thực tiễn giải vấn đề dân vụ án hình Hưng Yên 2.2.1 Kết đạt Trong phần tác giả nêu khát quát kết đạt từ thực tiễn xét xử vụ án hình địa bàn tỉnh Hưng Yên nói chung, giải vấn đề dân vụ án hình nói riêng thông qua số liệu nghiên cứu từ năm 2012 đến năm 2016 Bên cạnh kết đạt thì tồn vướng mắc nên phần sau 2.2.2 Những hạn chế, vướng mắc nguyên nhân Nghiên cứu án hình có giải vấn đề dân địa bàn tỉnh từ năm 2012 đến năm 2016, nhận thấy, trình giải án mà có vấn đề dân kèm theo thì tồn số hạn chế giải vấn đề dân vụ án hình sau: Một là, xác định sai tư cách tham gia tố tụng dẫn đến việc định bồi thường thiệt hại không Hai là, giải phần dân vụ án hình không xác định đầy đủ khoản chi phí hợp lý để buộc bị cáo phải bồi thường nên dẫn đến trường hợp xác định mức bồi thường thiệt hại không xác, làm ảnh hưởng tới quyền lợi người bị hại Ba là, giải vấn đề dân vụ án hình Tòa tuyên buộc liên đới bồi thường lại không chia kỷ phần cụ thể dẫn đến việc Tòa án cấp phúc thẩm phải sửa án sơ thẩm Bốn là, qua trình giải vụ án hình Tòa án không xử lý phần dân cách triệt để Năm là, tình trạng xử vắng mặt người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan diễn phố biến 12 Việc có sai lầm áp dụng quy định giải vấn đề dân vụ án hình dẫn đến thiếu sót giải vấn đề trách nhiệm dân vụ án hình nhiều nguyên nhân, tác giả xin đưa nhóm nguyên nhân sau: Thứ nhất, nguyên nhân mặt pháp luật Thứ hai, nguyên nhân mặt chủ quan Chương YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN SỰ TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ 3.1 Các yêu cầu nâng cao hiệu giải vấn đề dân vụ án hình Để tiếp tục nâng cao hiệu áp dụng quy định pháp luật giải vấn đề dân vụ án hình theo pháp luật tố tụng hình để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp giai đoạn cần: - Cụ hóa quy định bảo quyền người Bộ luật tố tụng hình sự: phát hiện, xử lý tội phạm công việc nhà nước nhằm bảo vệ lợi ich nhà nước, xã hội, cá nhân xã hội đó Vừa đảm bảo việc phát xử lý tội phạm, vừa phải đảm bảo không xâm phạm quyền người mâu thuẫn, để giải hài hòa mâu thuẫn đó biểu kiểu tố tụng hình nhà nước văn minh Việc quy định nguyên tắc trình tự, thủ tục giải vấn đề dân vụ án hình đảm bảo quyền người bị thiệt hại bồi thường thiệt hại kịp thời, đầy đủ thiệt hại tính mạng, sức khoẻ, tinh thần tài sản tội phạm gây 13 - Tiếp tục quán triệt khẳng định mục tiêu, quan điểm, phương hướng chiến lược cải cách tư pháp văn kiện Đảng, đặc biệt văn kiện chuẩn bị cho Đại hội Đảng cấp thời gian tới Việc nghiên cứu, sửa đổi quy định pháp luật giải vụ án hình nói chung, giải vụ án hình có vấn đề dân vụ án hình nói riêng theo pháp luật tố tụng hình cần phải đặt lãnh đạo chặt chẽ Đảng, để nhằm bảo đảm ổn định trị, giữ vững chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhân dân, nhân dân vì nhân dân - Tăng cường trách nhiệm quan tố tụng bảo vệ quyền người, quyền công dân; cụ thể hóa trình tự, thủ tục để người tiến hành tố tụng người tham gia tố tụng thực đầy đủ quyền, trách nhiệm luật định, hạn chế tối đa quy định chung chung, phải chờ văn hướng dẫn - Việc hoàn thiện sách pháp luật, thủ tục tố tụng trình giải vụ án hình cần có phân định rõ thẩm quyền quản lý hành với trách nhiệm, quyền hạn cho đội ngũ Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán để họ chủ động có đủ điều kiện thực nhiệm vụ, nâng cao tính độc lập chịu trách nhiệm trước pháp luật hành vi định tố tụng mình Thủ trưởng quan tiến hành tố tụng vừa đảm nhiệm vai trò người đứng đầu quan, vừa người có thẩm quyền tiến hành tố tụng Thủ trưởng quan người phân công điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán giải vụ án, đó hầu hết định tố tụng lại Thủ trưởng đơn vị ký ban hành Do đó, trình giải vụ án hình nói chung, việc giải vấn đề dân vụ án hình nói riêng chịu ảnh hưởng định theo ý chí 14 người đứng đầu quan tiến hành tố tụng Điều ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng tiến độ giải vụ án hình - Bộ luật Tố tụng hình sửa đổi cần điều chỉnh khung kết cấu để phù hợp với phân chia giai đoạn tố tụng Việc sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình cần điều chỉnh khung kết cấu theo hướng tách khởi tố, điều tra, truy tố thành phần độc lập; ghép xét xử sơ thẩm xét xử phúc thẩm phần chung Bộ luật Việc bố cục thủ tục xét xét sơ thẩm xét xử phúc thẩm có ý nghĩa quan trọng để thực đầy đủ quy định Hiến pháp đảm bảo nguyên tắc hai cấp xét xử [4] - Cần sửa đổi, bổ sung quy định nhằm tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ trình giải vụ án hình nói chung, vấn đề dân nói riêng Cần có quy định bảo đảm hoạt động quan tố tụng trình giải vụ án hình phải kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ nhiều chế, bao gồm chế kiểm tra hệ thống quan tiến hành tố tụng chế giám sát từ bên 3.2 Các giải pháp 3.2.1 Hoàn thiện quy định pháp luật giải vấn đề dân vụ án hình tác giải xin đưa số kiến nghị để hoàn thiện chế định giải vấn đề dân vụ án hình sau: - Bản chất việc giải vấn đề dân vụ án hình việc kiện dân để xác định trách nhiệm dân vụ án hình Trong vụ án hình thì vấn đề trước tiên phải giải vấn đề tội phạm, vấn đề trách nhiệm hình có điều kiện giải thì giải vấn đề trách nhiệm dân sự, vấn đề bồi thường thiệt hại tội phạm gây Nếu không có điều kiện để tránh kéo 15 dài việc xét xử vụ án hình thì vấn đề dân tách để giải theo thủ tục tố tụng dân Vì vậy, Điều 28 Bộ luật Tố tụng hình cần sửa đổi sau: "Việc giải kiện dân vụ án hình tiến hành với việc giải vụ án hình Trong trường hợp cần tránh việc kéo dài thời gian xét xử vụ án hình tách việc kiện dân để giải theo thủ tục tố tụng dân sự" - Cần quy định cụ thể trình tự, thủ tục tố tụng giải vấn đề dân vụ án hình để có áp dụng thống phạm vi toàn quốc - Cần quy định rõ Bộ luật Tố tụng hình giải thích văn hướng dẫn thi hành khái niệm " Giải vấn đề dân vụ án hình sự", "không ảnh hưởng tới việc giải vụ án hình sự" Theo chúng tôi, cần quy định: + Vấn đề dân vụ án hình yêu cầu đòi bồi thường, hoàn trả, sữa chữa tài sản buộc công khai xin lỗi người bị thiệt hại tội phạm gây + Không ảnh hưởng tới việc giải vụ án hình phần dân tách không liên quan đến việc xác định tội phạm, việc xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình định hình phạt đối bị cáo - Xây dựng hoàn thiện quy phạm pháp luật người tham gia tố tụng, đặc biệt người tham gia tố tụng có liên quan trực tiếp đến việc giải phần trách nhiệm dân vụ án đó người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án Cụ thể: + Cần đưa khái niệm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án Bộ luật Tố tụng hình để từ đó có thể xác định xác tư cách tham gia tố tụng họ vụ án Theo 16 chúng tôi, khái niệm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có thể xây dựng sau: Người có quyền lợi liên quan đến vụ án người có lợi ích vật chất tinh thần có liên quan đến hành vi phạm tội bị cáo quan tiến hành tố tụng xác định họ có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình + Cần sửa đổi khái niệm nguyên đơn dân theo hướng: Trường hợp tội phạm không trực tiếp xâm hại tới tài sản quan, tổ chức thì để xác định nguyên đơn dân sự, quan, tổ chức phải có đơn yêu cầu bồi thường Trường hợp tội phạm trực tiếp xâm hại tới tài sản quan, tổ chức thì dù quan, tổ chức đó làm đơn yêu cầu bồi thường hay không quan tiến hành tố tụng phải xác định họ tham gia tố tụng với tư cách nguyên đơn dân Bởi vì, trường hợp dù nguyên đơn dân có đơn yêu cầu bồi thường hay không thì bị can, bị cáo, bị đơn dân phải thực trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn dân Theo quy định Điều 52, Bộ luật Tố tụng hình 2003 thì muốn trở thành nguyên đơn dân thì cá nhân, quan, tổ chức bị người phạm tội gây thiệt hại vật chất phải có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại Nói cách khác, tư cách tham gia tố tụng nguyên đơn dân trình giải vụ án xuất họ có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại Tuy nhiên thực tế, trường hợp yêu cầu nguyên đơn thể hình thức đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại mà có thể thể yêu cầu mình đơn trình báo quan điều tra ghi nhận yêu cầu họ qua lời trình bày thiệt hại tội phạm gây có yêu cầu bồi thường Do đó, theo chúng tôi, để phù hợp với thực tiễn Điều 52 nên quy định “Nguyên đơn dân cá nhân, tổ chức bị tội 17 phạm gián tiếp gây thiệt hại thể chất, tinh thần, tài sản có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại” + Về khái niệm Người bị hại cần sửa đổi theo hướng không người, người, cá nhân cụ thể bị thiệt hại thể chất tinh thần, tài sản tội phạm gây mà cần ghi nhận quan, tổ chức bị thiệt hại tài sản, uy tín tội phạm gây Do đó Điều 51 nên quy định khái niệm Bị hại sau“Người bị hại cá nhân, quan, tổ chức bị tội phạm trực tiếp gây thiệt hại đe dọa gây thiệt hại thể chất, tinh thần, tài sản Người bị hại quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng công nhận xác định có dấu hiệu thiệt hại” - Bổ sung vào khoản Điều 51 BLTTHS quyền người bị hại “buộc tội bị can, bị cáo” Đồng thời sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản Điều 51: người bị hại có quyền “tham gia phiên tòa; trình bày ý kiến, tranh luận phiên tòa việc truy cứu trách nhiệm hình bị cáo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp mình” - Sửa đổi, bổ sung phạm vi kháng cáo phần trách nhiệm hình án Nội dung đề nghị sửa đổi sau:…“kháng cáo án, định Tòa án phần bồi thường tội phạm bị xét xử hình phạt tuyên bị cáo” - Sửa đổi, bổ sung quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại người bị hại nguyên đơn dân Cần thay cụm từ “đề nghị mức bồi thường” “đề nghị bồi thường thiệt hại” Bên cạnh đó, cần bổ sung thời hạn nguyên đơn dân gửi đơn yêu cầu giải bồi thường thiệt hại - Bổ sung nghĩa vụ “khai báo trung thực” người bị hại trước quy định trách nhiệm hình hành vi từ chối khai báo Mặt khác, cần bổ sung quy định cấm khai báo gian dối quy định người làm chứng 18 Bên cạnh đó, cần quy định bổ sung cho người bị hại, nguyên đơn dân miễn thực nghĩa vụ khai báo người bị hại nguyên đơn dân lời khai có nội dung chống lại họ người thân thích họ, đồng thời bỏ điều kiện có nội dung chung chung “nếu từ chối khai báo mà không có lý đáng” người bị hại - Quy định rõ ai, quan có quyền tách vụ án hình việc tách vấn đề dân vụ án hình thực giai đoạn trình giải vụ án 3.2.2 Thống nhận thức giải dân vụ án hình Để góp phần nâng cao hiệu hoạt động giải vấn dân sự, cần thực số biện pháp khắc phục sau: - Trước hết cần hiểu cách đầy đủ, đắn sâu sắc nội dung nguyên tắc giải vấn đề dân vụ án hình - Cần có cân nhắc định có hay không tách vụ án cho vừa có lợi cho việc giải vụ án vừa bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp người thiệt hại - Trong trình giải vụ án hình sự, bên cạnh việc xử lý vấn đề trách nhiệm hình sự, quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng cần coi trọng việc giải vấn đề dân Không nên coi trọng việc giải vấn đề trách nhiệm hình mà coi thường vấn đề dân vụ án Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát cần điều tra kỹ vấn đề trách nhiệm dân vụ án giúp cho Tòa án có sở vững để định phần bồi thường thiệt hại Tòa án cần tâm giải phần dân cho 19 luật, xác, tránh tuyên án chung chung dẫn đến trường hợp phải giải thích nhiều lần hủy án để xét xử lại - Làm tốt công tác tổng kết thực tiễn giải vụ án hướng dẫn áp dụng thống pháp luật, kịp thời tháo gỡ vướng mắc việc giải vấn đề dân vụ án Đặc biệt Tòa án, nơi phán cuối để giải vấn đề trách nhiệm dân vụ án hình - Tăng cường công tác phối hợp quan tiến hành tố tụng, góp phần nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố xét xử hình Đặc biệt vụ án mà người bị hại chết, quan điều tra phải lấy lời khai đại diện hợp pháp tham gia tố tụng trình điều tra, truy tố, xét xử Cơ quan điều tra phải điều tra kỹ vấn đề dân vụ án hình sự, tình hình tài sản, điều kiện kinh tế bị cáo vụ án hình sự, tình hình tài sản, điều kiện kinh tế bị cáo vụ án hình để có xét xử Tòa án định bồi thường dân áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền, tịch thu tài sản - Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cần nghiên cứu để xây dựng án lệ nói chung án lệ giải phần dân vụ án hình nói riêng 3.2.3 Nâng cao trình độ, lực, trách nhiệm người tiến hành tố tụng Để giải đắn vụ án hình nói chung, vấn đề dân vụ án hình nói riêng việc xây dựng hoàn thiện quy định pháp luật, thực tốt quy định pháp luật giải vấn đề dân vụ án hình trình áp dụng pháp luật cần phải quan tâm đến công tác cán theo hướng "xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm pháp lý; tiêu 20 chuẩn trị, đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ kinh nghiệm kiến thức xã hội loại cán 3.2.4 Xây dựng mối quan hệ tố tụng đắn Tòa án nhân dân Viện kiểm sát nhân dân Với vị trí, chức quan trọng máy Nhà nước ta, Viện kiểm sát nhân dân Toà án nhân dân có trách nhiệm phối hợp với để giải vụ án hình đắn, khách quan theo luật định nhằm bảo vệ chế độ Nhà nước, bảo vệ nhân dân tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa Nhận thức rõ tầm quan trọng mối quan hệ Viện kiểm sát Toà án việc phòng ngừa chống tội phạm, Nghị số 08-NQ/TW ngày 2/1/2002 Bộ Chính trị “về số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới” nhấn mạnh: “Tăng cường phối hợp quan tư pháp hoạt động tố tụng sở thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan, không hữu khuynh đùn đẩy trách nhiệm 3.2.5 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc giải dân vụ án hình Tòa án nhân dân tối cao Tòa án nhân dân cấp cao, cấp tỉnh tập trung làm tốt công tác tra, kiểm tra giám đốc việc xét xử Tòa án cấp để kịp thời phát khắc phục sai sót trình giải loại vụ án nói chung, việc giải vấn đề dân vụ án hình nói riêng Tăng cường công tác kiểm tra, tra, giám sát việc thực thi công vụ cán bộ, công chức, Thẩm phán Thường xuyên tiến hành việc kiểm điểm trách nhiệm Thẩm phán sai sót hoạt động xét xử 21 KẾT LUẬN Giải vấn đề dân vụ án hình bao gồm toàn trình giải vụ án từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử thi hành án Việc quy định nguyên tắc giải vấn đề dân vụ án hình nguyên tắc luật tố tụng hình có ý nghĩa quan trọng việc đấu tranh chống phòng ngừa tội phạm bảo đảm cho quyền người bảo vệ tôn trọng Giải vấn đề dân vụ án hình vấn đề phức tạp lý luận thực tiễn áp dụng Đặc biệt địa bàn tỉnh Hưng Yên, vấn đề chưa nghiên cứu, đánh giá cụ thể từ thực tiễn Trong hoàn cảnh đó, luận văn thạc sĩ với đề tài "Trách nhiệm dân vụ án hình từ thực tiễn tỉnh Hưng Yên" đạt kết nghiên cứu có ý nghĩa khoa học giá trị thực tiễn Kết nghiên cứu luận văn có thể rút số kết luận sau: Thứ nhất, làm rõ khái niệm, đặc điểm ý nghĩa giải vấn đề dân vụ án hình sự, làm rõ chất phạm vi giải vấn đề dân vụ án hình sự; Thứ hai, Luận văn tổng hợp, phân tích rõ quy định pháp luật tố tụng hình giải vấn đề dân vụ án hình sự, cụ thể quy định việc giải vấn đề dân đồng thời với việc giải vụ án hình quy định tách việc giải vấn đề dân trình giải vụ án hình việc xác định rõ quan hệ pháp luật người tham gia tố tụng nhiệm vụ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng xem xét giải vấn đề dân đồng thời với vụ án hình Nêu cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải vấn đề dân vụ án hình sự, qua đó lý giải Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình không có nhiều điều luật quy định giải vấn đề dân vụ 22 án hình sự, làm sở cho việc đưa kiến giải lập pháp nhằm hoàn thiện pháp luật vấn đề Thứ ba, Luận văn nghiên cứu thực tiễn áp dụng quy định pháp luật giải vấn đề dân vụ án hình địa bàn tỉnh Hưng Yên sở sâu phân tích việc áp dụng quy định trình xét xử vụ án hình Tòa án nhân dân tỉnh Qua việc nghiên cứu, phân tích án bị kháng cáo, kháng nghị phần dân để thấy, thực tiễn việc áp dụng quy định pháp luật giải vấn đề dân vụ án hình địa bàn tỉnh có hạn chế định, nhiều trường hợp xác định sai tư cách người tham gia tố tụng, triệu tập không đầy đủ người liên quan đến vụ án tham gia phiên tòa, định mức bồi thường thiệt hại không xác, áp dụng sai quy định Bộ luật Dân để giải phần trách nhiệm dân vụ án hình sự… làm ảnh hưởng tới quyền lợi lợi ích hợp pháp cá nhân, quan, tổ chức Luận văn phân tích nguyên nhân dẫn đến thiếu sót quy định pháp luật hành giải vấn đề dân vụ án hình thiếu, chưa cụ thể thường quy định rải rác văn hướng dẫn thi hành; đội ngũ cán quan tiến hành tố tụng thiếu, chưa đào tạo, bồi dưỡng đầy đủ chuyên môn, nghiệp vụ Để nâng cao hiệu áp dụng quy định pháp luật giải vấn đề dân vụ án hình sự, luận văn đưa số yêu cầu chung hoàn thiện quy định pháp luật tố tụng liên quan đến vấn đề tiến trình cải cách tư pháp giai đoạn Đồng thời đưa giải pháp nâng cao hiệu áp dụng quy định giải vấn đề dân vụ án hình sự, cụ thể: 23 Về lập pháp, cần bước hoàn thiện quy định việc giải vấn đề dân vụ án hình Đặc biệt cần quy định trình tự, thủ tục giải vấn đề dân vụ án hình sự, pháp điển hóa quy định văn hướng dẫn thành điều luật Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình Về áp dụng pháp luật, bên cạnh việc xử lý vấn đề trách nhiệm hình sự, quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng cần coi trọng việc giải vấn đề dân sự, cần thường xuyên cập nhật, nghiên cứu kỹ quy định luật dân sự, luật tố tụng dân văn hướng dẫn thi hành để có thể giải vụ án theo quy định pháp luật Về công tác cán bộ, cần tăng cường thực tốt công tác cán theo hướng xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm pháp lý; tiêu chuẩn trị, đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ kinh nghiệm kiến thức xã hội loại cán Đề cao tính độc lập, khách quan chức danh tư pháp, đảm bảo xây dựng đội ngũ cán có chất lượng, hiệu quả, phù hợp với mục tiêu, quan điểm phương hướng cải cách tư pháp giai đoạn 24 ... GIẢI QUYẾTVẤN ĐỀ DÂN SỰ TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ THỰC TIỄN TẠI TỈNH HƯNG YÊN 2.1 Quy định giải vấn đề dân trongvụ án hình theo pháp luật hành 2.1.1 Quy định BLHS giải dân vụ án hình Theo quy định... luận thực tiễn áp dụng Đặc biệt địa bàn tỉnh Hưng Yên, vấn đề chưa nghiên cứu, đánh giá cụ thể từ thực tiễn Trong hoàn cảnh đó, luận văn thạc sĩ với đề tài "Trách nhiệm dân vụ án hình từ thực tiễn. .. nghĩa vụ liên quan đến vụ án (các điều 63, 64, 65 BLTTHS 2015) 11 2.2 Thực tiễn giải vấn đề dân vụ án hình Hưng Yên 2.2.1 Kết đạt Trong phần tác giả nêu khát quát kết đạt từ thực tiễn xét xử vụ án
- Xem thêm -

Xem thêm: Trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự từ thực tiễn tỉnh hưng yên (tt) , Trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự từ thực tiễn tỉnh hưng yên (tt) , Trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự từ thực tiễn tỉnh hưng yên (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay