Trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự từ thực tiễn tỉnh Hưng Yên

80 73 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 10:43

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN HẢI THANH TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH HƯNG YÊN Chuyên ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số : 60.38.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Trần Văn Độ HÀ NỘI, 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố công trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Hải Thanh MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ 1.1 Những vấn đề lý luận trách nhiệm dân giải trách nhiệm dân vụ án hình 1.2 Quy định Pháp luật giải trách nhiệm dân vụ án hình 21 Chương 2: THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ TẠI TỈNH HƯNG YÊN 43 2.1 Khái quát tình hình giải trách nhiệm dân vụ án hình tỉnh Hưng Yên 44 2.2 Thực trạng giải trách nhiệm dân vụ án hình tỉnh Hưng Yên 48 Chương 3: YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM GIẢI QUYẾT ĐÚNG TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ 58 3.1 Yêu cầu giải trách nhiệm dân vụ án hình 58 3.2 Các giải pháp bảo đảm giải trách nhiệm dân vụ án hình 61 KẾT LUẬN 70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang bảng Số liệu công tác giải quyết, xét xử sơ thẩm loại án 2.1 Tòa án nhân dân địa bàn tỉnh Hưng Yên từ năm 2012 đến 44 năm 2016 2.2 Tổng hợp số vụ án hình có giải trách nhiệm dân từ năm 2012 - 2016 Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên 44 Tổng hợp số vụ án hình có giải trách nhiệm dân bị 2.3 kháng cáo, kháng nghị phần dân từ năm 2012 - 2016 Tòa án 45 nhân dân tỉnh Hưng Yên 2.4 Số liệu thống kê kết thi hành án dân hình theo đơn yêu cầu năm từ 2012 đến 2016 46 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong số nguyên tắc quy định Bộ luật Tố tụng hình có nguyên tắc giải trách nhiệm dân vụ án hình làm định hướng cho toàn trình giải vụ án quan tiến hành tố tụng Khi áp dụng nguyên tắc này, nhiều vấn đề bất cập nảy sinh ảnh hưởng tới tính khách quan, công nội dung trách nhiệm dân mà việc xác định trách nhiệm hình bị cáo, xác định vị trí, vai trò, quyền, lợi ích nghĩa vụ người tham gia tố tụng vụ án hình Vì vậy, yêu cầu phải làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn việc đưa giải pháp hoàn thiện pháp luật liên quan đến việc giải trách nhiệm dân vụ án hình cần thiết Bộ luật tố tụng hình văn pháp luật khác quy định nội dung, thủ tục giải trách nhiệm dân vụ án hình Những quy định sở pháp lý cho Tòa án tiến hành tố tụng, đồng thời công cụ để người tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi Tuy nhiên, thực tế xét xử cho thấy quy định pháp luật vấn đề chưa đầy đủ, chưa thống nên khó áp dụng trình giải vụ án Mặt khác, vấn đề phát sinh vụ án hình nên quan tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng thường không quan tâm mức tới việc giải vấn đề trách nhiệm dân mà trọng đến việc giải vấn đề trách nhiệm hình Nhiều Thẩm phán không nghiên cứu kỹ Bộ luật Dân hướng dẫn Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao giải trách nhiệm dân vụ án hình nên xác định không thiệt hại, định mức bồi thường không xác, xác định vị trí người tham gia tố tụng tách phần dân vụ án hình để giải vụ án khác không quy định pháp luật làm ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi ích đáng người tham gia tố tụng Có thể nói, giải trách nhiệm dân vụ án hình vấn đề phức tạp lý luận thực tiễn áp dụng Do đó, việc tiếp tục nghiên cứu sâu sắc vấn đề lý luận đặc biệt thực tiễn giải trách nhiệm dân vụ án hình sự, đồng thời đánh giá việc áp dụng vấn đề thực tiễn cần thiết Việc nghiên cứu, đánh giá từ thực tiễn áp dụng nguyên tắc phạm vi địa bàn tỉnh Hưng Yên nhằm đưa kiến giải lập pháp giải pháp nâng cao hiệu áp dụng quy phạm pháp luật vấn đề giai đoạn có ý nghĩa lý luận - thực tiễn pháp lý quan trọng, mà vấn đề mang tính cấp thiết Vì vậy, tác giả chọn đề tài "Trách nhiệm dân vụ án hình từ thực tiễn tỉnh Hưng Yên" làm luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Trong khoa học luật tố tụng hình Việt Nam thực tiễn áp dụng, vấn đề giải phần dân vụ án hình chưa quan tâm, nghiên cứu cách đầy đủ, có hệ thống toàn diện Tuy nhiên, vấn đề số nhà khoa học, luật gia quan tâm nghiên cứu mức độ khác nhằm làm sáng tỏ vấn đề mang tính chất lý luận thực tiễn công bố như: Cấp độ luận văn thạc sĩ luật học có đề tài "Nguyên tắc giải vấn đề dân vụ án hình sự" tác giả Nguyễn Thị Thu Hương bảo vệ năm 2009 Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội Tại Học viện Khoa học xã hội có hai Luận văn nghiên cứu đề tài này, là: Luận văn tác giả Lê Mạnh Hùng với đề tài: " Khía cạnh dân vụ án hình từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam" bảo vệ năm 2011 đề tài: " Trách nhiệm dân vụ án hình từ thực tiễn huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai" tác giả Nguyễn Minh Hào bảo vệ năm 2013 Ngoài ra, số tác giả công bố báo khoa học đề cập đến vấn đề giải trách nhiệm dân vụ án hình như: Nguyên tắc giải trách nhiệm dân vụ án hình đề cập Pháp luật hình - Thực tiễn xét xử án lệ, tác giả Đinh Văn Quế, nhà xuất Lao động - xã hội phát hành; viết đăng tạp chí số tác giả như: Bàn việc giải vấn đề dân vụ án hình sự, TS Đỗ Văn Đại, Tạp chí kiểm sát, số 9/2007; Giải vấn đề dân vụ án hình sự, tác giả Nguyễn Xuân Đang, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 21/2005; Tòa án cấp sơ thẩm tòa án cấp phúc thẩm xác định sai vấn đề dân vụ án hình sự, tác giả Trọng Tài, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 6/2006; Vấn đề kháng nghị giám đốc thẩm "dân sự" vụ án hình sự, tác giả Đinh Văn Quế, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 9/2009; Việc giải vấn đề dân vụ án hình sự, tác giả Hoàng Thị Sơn, Tạp chí Luật học, số 6/1998; Những vấn đề rút từ vụ án hình sơ thẩm bị hủy cấp phúc thẩm trung ương, tác giả Hồ Quốc Thái, Tạp chí Kiểm sát, số 8/2007; Bàn thủ tục tố tụng điều tra lại xét xử lại phần dân vụ án hình sự, tác giả Nguyễn Văn Trượng, Tạp chí Kiểm sát, số 9/2007 Trên sở nghiên cứu cho thấy, tác giả chủ yếu nghiên cứu khía cạnh vấn đề Hiện chưa có giáo trình, sách chuyên khảo, bình luận chuyên biệt, tổng hợp đầy đủ vấn đề Giải trách nhiệm dân vụ án hình nghiên cứu riêng qua viết nhà khoa học Hiện chưa có công trình nghiên cứu việc giải trách nhiệm dân thực tiễn giải vụ án hình phát sinh địa bàn tỉnh Hưng Yên Do vậy, việc nghiên cứu, giải trách nhiệm dân vụ án hình vấn đề mang tính cấp thiết để chế định ngày hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng xét xử vụ án hình mà phải giải trách nhiệm dân giai đoạn nước nói chung địa bàn tỉnh Hưng Yên nói riêng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Trên sở làm sáng tỏ số vấn đề lý luận, nghiên cứu quy định pháp luật thực tiễn áp dụng quy định pháp luật giải trách nhiệm dân vụ án hình địa bàn tỉnh Hưng Yên, luận văn đưa giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu áp dụng quy định pháp luật giải trách nhiệm dân vụ án hình 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Từ mục đích nghiên cứu nêu trên, luận văn có nhiệm vụ nghiên cứu chủ yếu sau: - Nghiên cứu vấn đề lý luận trách nhiệm dân vụ án hình giải trách nhiệm dân vụ án hình - Nghiên cứu quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam giải trách nhiệm dân vụ án hình sự; - Nghiên cứu thực tiễn giải trách nhiệm dân vụ án hình địa bàn tỉnh Hưng Yên; - Đưa kiến nghị, đề xuất số quan điểm giải pháp hoàn thiện quy định giải trách nhiệm dân vụ án hình pháp luật tố tụng hình sự, giải pháp nâng cao hiệu áp dụng quy định phạm vi nước nói chung, địa bàn tỉnh Hưng Yên nói riêng Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề lý luận giải vấn đề trách nhiệm dân vụ án hình theo luật tố tụng hình Việt Nam, quy định pháp luật thực tiễn giải trách nhiệm dân giải vụ án hình Tòa án nhân dân hai cấp địa bàn tỉnh Hưng Yên - Luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn giải trách nhiệm dân vụ án hình góc độ luật tố tụng hình Việt Nam Đồng thời, luận văn có đề cập đến số quy phạm pháp luật dân pháp luật tố tụng dân có liên quan nhằm hỗ trợ cho việc giải nhiệm vụ đối tượng nghiên cứu Về thời gian: Luận văn nghiên cứu thực tiễn áp dụng việc giải trách nhiệm dân trongquá trình xét xử vụ án hình địa bàn tỉnh Hưng Yên 05 năm (2012 - 2016) Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Phương pháp luận nghiên cứu luận văn quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối Đảng Nhà nước pháp luật, quyền người, xây dựng Nhà nước pháp quyền, sách hình sự, vấn đề cải cách tư pháp thể văn kiện Đảng Luận văn sử dụng số phương pháp nghiên cứu khoa học như: Phương pháp lịch sử, so sánh, phân tích, tổng hợp, thống kê, kết hợp lý luận thực tiễn để giải nhiệm vụ nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn - Về mặt lý luận: Luận văn công trình nghiên cứu khoa học đầu tiên, có tính hệ thống tương đối toàn diện thực tiễn áp dụng nguyên tắc giải trách nhiệm dân vụ án hình địa bàn tỉnh Hưng Yên cấp độ luận văn thạc sĩ luật học - Kết nghiên cứu luận văn giúp xác định khái niệm, nội dung, thủ tục giải trách nhiệm dân vụ án hình sự, từ đưa kiến nghị mặt lập pháp nhằm xây dựng hoàn thiện quy định pháp luật giải trách nhiệm dân vụ án hình Việc xây dựng quy phạm pháp luật phù hợp, đầy đủ, có hệ thống sở pháp lý quan trọng để giải trách nhiệm dân vụ án hình - Về mặt thực tiễn: Kết nghiên cứu luận văn giúp quan tiến hành tố tụng xác định áp dụng đắn, thống trình tự, thủ tục giải trách nhiệm dân vụ án hình trình giải vụ án, đưa kiến nghị nhằm hoàn thiện quy phạm pháp luật Bên cạnh đó, tác giả hy vọng luận văn tài liệu tham khảo bổ ích dành cho không nhà lập pháp, mà cho nhà nghiên cứu, cán giảng dạy pháp luật, nghiên cứu sinh, học viên cao học sinh viên thuộc chuyên ngành Tư pháp hình sở đào tạo luật Cơ cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận quy định pháp luật giải trách nhiệm dân vụ án hình Chương 2: Thực tiễn giải trách nhiệm dân vụ án hình tỉnh Hưng Yên Chương 3: Yêu cầu giải pháp bảo đảm giải trách nhiệm dân vụ án hình Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ 1.1 Những vấn đề lý luận trách nhiệm dân giải trách nhiệm dân vụ án hình 1.1.1 Khái niệm trách nhiệm dân Hành vi phạm tội thực không xâm hại đến quan hệ xã hội, quyền lợi ích cá nhân, quan, tổ chức pháp luật hình bảo vệ mà xâm hại đến quan hệ dân (tài sản nhân thân phi tài sản), nên có hai loại trách nhiệm đặt giải vụ án hình sự, là: trách nhiệm hình trách nhiệm dân Có nghĩa là, giải vụ án hình mà tội phạm xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản… cá nhân, quan, tổ chức việc điều tra, truy tố, xét xử, áp dụngbiện pháp trách nhiệm hình người phạm tội, quan tiến hành tố tụng phải giải vấn đề bồi thường thiệt hại vật chất tinh thần cho cá nhân, quan, tổ chức bị thiệt hại Quan điểm thứ cho rằng, " trách nhiệm dân sự" vụ án hình bao gồm khoản tiền tài sản có liên quan đến việc trả lại tài sản, sửa chữa bồi thường thiệt hại quy định Điều 42 Bộ luật Hình sự, hay nói cách khác "trách nhiệm dân sự" vụ án hình phạm vi "trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng" theo quy định Chương XX Bộ luật Dân năm 2015 (trước chương XXI Bộ luật Dân 2005) [19] Đó quan hệ bồi thường thiệt hại phát sinh tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản tổ chức, cá nhân bị tội phạm xâm hại Quan điểm thứ hai cho rằng, "trách nhiệm dân sự" vụ án hình tất tội phạm hình phạt mà có liên quan đến tiền tài sản "trách nhiệm dân sự" vụ án hình sự, bao gồm biện pháp tư pháp quy định Điều 41 Điều 42 Bộ luật Hình sự, trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng phần dân vụ án hình Thứ ba, theo công văn số 121/2003/KHXX ngày 19/9/2003 Tòa án nhân dân tối cao việc giải vấn đề liên quan đến tài sản, bồi thường thiệt hại cần tránh việc kéo dài thời gian xét xử vụ án hình tách phần trách nhiệm dân để giải vụ kiện dân khác theo thủ tục tố tụng dân sự" - Cần quy định cụ thể trình tự, thủ tục tố tụng giải trách nhiệm dân vụ án hình để có áp dụng thống phạm vi toàn quốc - Cần quy định rõ Bộ luật Tố tụng hình giải thích văn hướng dẫn thi hành khái niệm " Giải trách nhiệm dân vụ án hình sự", "không ảnh hưởng tới việc giải vụ án hình sự" Theo chúng tôi, cần quy định: + Trách nhiệm dân vụ án hình yêu cầu đòi bồi thường, hoàn trả, sửa chữa tài sản, thiệt hại tinh thần buộc công khai xin lỗi người bị thiệt hại tội phạm gây + Không ảnh hưởng tới việc giải vụ án hình phần dân tách không liên quan đến việc xác định tội phạm, việc xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình định hình phạt đối bị cáo - Xây dựng hoàn thiện quy phạm pháp luật người tham gia tố tụng, đặc biệt người tham gia tố tụng có liên quan trực tiếp đến việc giải phần trách nhiệm dân vụ án người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án Cụ thể: + Cần đưa khái niệm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình Bộ luật Tố tụng hình để từ xác định xác tư cách tham gia tố tụng họ vụ án Theo chúng tôi, khái niệm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình xây dựng sau: "Người có quyền lợi liên quan đến vụ án hình người bị thiệt hại lợi ích vật chất tinh thần hành vi phạm tội bị cáo gây quan tiến hành tố tụng xác định họ người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự" + Cần sửa đổi khái niệm "nguyên đơn dân sự" theo hướng: Trường hợp tội phạm không trực tiếp xâm hại tới tài sản quan, tổ chức để xác định nguyên đơn dân sự, quan, tổ chức phải có đơn yêu cầu bồi thường Trường hợp tội phạm trực tiếp xâm hại tới tài sản quan, tổ chức dù quan, tổ chức làm đơn yêu cầu bồi thường hay không quan tiến hành tố tụng phải xác định họ tham gia tố tụng với tư cách nguyên đơn dân Bởi vì, trường hợp dù 62 nguyên đơn dân có đơn yêu cầu bồi thường hay không bị can, bị cáo, bị đơn dân phải thực trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn dân Theo quy định Điều 52, Bộ luật Tố tụng hình 2003 muốn trở thành nguyên đơn dân cá nhân, quan, tổ chức bị người phạm tội gây thiệt hại vật chất phải có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại Nói cách khác, tư cách tham gia tố tụng nguyên đơn dân trình giải vụ án xuất họ có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại Tuy nhiên thực tế, trường hợp yêu cầu nguyên đơn dân thể hình thức "đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại" mà thể yêu cầu đơn trình báo quan điều tra ghi nhận yêu cầu họ qua lời khai, lời trình bày thiệt hại tội phạm gây làm việc với quan tiến hành tố tụng có yêu cầu bồi thường Do đó, theo chúng tôi, để phù hợp với thực tiễn, Điều 52 Bộ luật Tố tụng hình 2003 nên quy định “Nguyên đơn dân cá nhân, tổ chức bị tội phạm gián tiếp gây thiệt hại thể chất, tinh thần, tài sản có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại” + Về khái niệm "người bị hại "cần sửa đổi theo hướng không người, người, cá nhân cụ thể bị thiệt hại thể chất tinh thần, tài sản tội phạm gây mà cần ghi nhận quan, tổ chức bị thiệt hại tài sản, uy tín tội phạm gây Do Điều 51 Bộ luật Tố tụng hình 2003 nên quy định khái niệm "người bị hại" sau: “Người bị hại cá nhân, quan, tổ chức bị tội phạm trực tiếp gây thiệt hại đe dọa gây thiệt hại thể chất, tinh thần, tài sản Người bị hại quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng công nhận xác định có dấu hiệu thiệt hại” - Bổ sung vào khoản Điều 51 Bộ luật Tố tụng hình 2003 quyền người bị hại “buộc tội bị can, bị cáo” Đồng thời sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản Điều 51: Người bị hại có quyền “tham gia phiên tòa; trình bày ý kiến, tranh luận phiên tòa việc truy cứu trách nhiệm hình bị cáo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp mình” - Sửa đổi, bổ sung phạm vi kháng cáo phần trách nhiệm hình án Nội dung đề nghị sửa đổi sau:…“kháng cáo án, định Tòa án phần bồi thường tội phạm bị xét xử hình phạt tuyên bị cáo” 63 - Sửa đổi, bổ sung quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại người bị hại nguyên đơn dân Cần thay cụm từ “đề nghị mức bồi thường” “đề nghị bồi thường thiệt hại” Bên cạnh đó, cần bổ sung thời hạn nguyên đơn dân gửi đơn yêu cầu giải bồi thường thiệt hại - Bổ sung nghĩa vụ “khai báo trung thực” người bị hại trước quy định trách nhiệm hình hành vi từ chối khai báo Mặt khác, cần bổ sung quy định cấm khai báo gian dối quy định người làm chứng Bên cạnh đó, cần quy định bổ sung cho người bị hại, nguyên đơn dân miễn thực nghĩa vụ khai báo người bị hại nguyên đơn dân lời khai có nội dung chống lại họ người thân thích họ, đồng thời bỏ điều kiện có nội dung chung chung “nếu từ chối khai báo mà lý đáng” người bị hại - Quy định rõ ai, quan có quyền tách vụ án hình việc tách trách nhiệm dân vụ án hình thực giai đoạn trình giải vụ án 3.2.2 Thống nhận thức giải dân vụ án hình Việc hoàn thiện quy định pháp luật giải trách nhiệm dân vụ án hình tạo sở pháp lý để quan tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng tiến hành giải trách nhiệm dân vụ án hình Tuy nhiên, thực tiễn giải trách nhiệm dân vụ án hình có xác không phụ thuộc vào trình vận dụng pháp luật để giải vụ án cụ thể Do vậy, để góp phần nâng cao hiệu hoạt động này, cần thực số biện pháp khắc phục sau: - Trước hết cần hiểu cách đầy đủ, đắn sâu sắc nội dung nguyên tắc giải trách nhiệm dân vụ án hình quy định Điều 28 Bộ luật Tố tụng hình Đồng thời phải tìm hiểu, nghiên cứu kỹ, thường xuyên cập nhật đầy đủ, kịp thời văn nói chung văn pháp luật có liên quan đến vấn đề trách nhiệm dân vụ án hình nói riêng, đặc biệt văn pháp luật dân sự, pháp luật tố tụng dân sự, thông tư liên tịch, nghị Hội đồng 64 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành hướng dẫn áp dụng thống pháp luật để vận dụng giải vụ án cụ thể xác - Cần có cân nhắc định có hay không tách vụ án cho vừa có lợi cho việc giải vụ án vừa bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp người thiệt hại - Trong trình giải vụ án hình sự, bên cạnh việc xử lý vấn đề trách nhiệm hình sự, quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng cần coi trọng việc giải trách nhiệm dân Không nên coi trọng việc giải vấn đề trách nhiệm hình mà coi thường trách nhiệm dân vụ án Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát cần điều tra kỹ vấn đề trách nhiệm dân vụ án giúp cho Tòa án có sở vững để định phần bồi thường thiệt hại Tòa án cần ý giải phần dân cho luật, xác, tránh tuyên án chung chung dẫn đến trường hợp phải giải thích nhiều lần hủy án để xét xử lại - Làm tốt công tác tổng kết thực tiễn giải vụ án hướng dẫn áp dụng thống pháp luật, kịp thời tháo gỡ vướng mắc việc giải trách nhiệm dân vụ án Đặc biệt Tòa án, nơi phán cuối để giải vấn đề trách nhiệm dân vụ án hình - Tăng cường công tác phối hợp quan tiến hành tố tụng, góp phần nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố xét xử hình Đặc biệt vụ án mà người bị hại chết, quan điều tra phải lấy lời khai đại diện hợp pháp tham gia tố tụng trình điều tra, truy tố, xét xử Cơ quan điều tra phải điều tra kỹ trách nhiệm dân vụ án hình sự, tình hình tài sản, điều kiện kinh tế bị cáo vụ án hình để Tòa án có định bồi thường dân áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền, tịch thu tài sản - Điểm c khoản Điều 22 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 ghi rõ: “Lựa chọn định giám đốc thẩm Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, án, định có hiệu lực pháp luật, có tính chuẩn mực Tòa án, tổng kết phát triển thành án lệ công bố án lệ để Tòa án nghiên cứu, áp dụng xét xử” Như vậy, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cần tích cực nghiên cứu, lựa chọn định giám đốc thẩm Hội đồng thẩm phán Tòa án 65 nhân dân tối cao để xây dựng án lệ nói chung án lệ giải trách nhiệm dân vụ án hình nói riêng 3.2.3 Nâng cao trình độ, lực, trách nhiệm người tiến hành tố tụng Để giải đắn vụ án hình nói chung, trách nhiệm dân vụ án hình nói riêng việc xây dựng hoàn thiện quy định pháp luật, thực tốt quy định pháp luật giải trách nhiệm dân vụ án hình trình áp dụng pháp luật cần phải quan tâm đến công tác cán theo hướng: " Xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm pháp lý; tiêu chuẩn trị, đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ kinh nghiệm kiến thức xã hội loại cán Đề cao tính độc lập, khách quan chức danh tư pháp" [3] Cụ thể: - Tăng cường công tác giáo dục trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cán bộ, công chức; thực nghiêm cương, kỷ luật trình thực công vụ đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý giải xử lý công việc - Thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao nhận thức áp dụng pháp luật văn hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức làm việc quan tiến hành tố tụng Cần tăng cường việc đào tạo, đào tạo lại bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán - Tăng cường công tác quản lý cán bộ, tra, kiểm tra thường xuyên để kịp thời phát xử lý nghiêm minh cán bộ, công chức có vi phạm Đối với trường hợp cán bộ, công chức có hành vi lợi dụng quyền hạn, chức vụ, nghề nghiệp làm trái với quy định pháp luật gây ảnh hưởng đến quyền lợi lợi ích hợp pháp người tham gia tố tụng cần phải nghiêm khắc xử lý - Làm tốt công tác tổ chức cán bộ, bước tuyển dụng cán theo hướng đủ số lượng, tinh chất lượng Tiếp tục đổi chế tuyển chọn, giới thiệu người để bổ nhiệm chức danh pháp lý Thực tốt công tác luân chuyển, điều động, biệt phái cán quan tiến hành tố tụng tăng cường cán cho đơn vị có nhiều án chưa có đủ cán theo yêu cầu công việc 66 Có chế thu hút, tuyển chọn người có tâm huyết, đủ đức, tài vào làm việc quan tiến hành tố tụng nói chung, Toà án nói riêng Cần mở rộng nguồn để bổ nhiệm chức danh tư pháp Cần áp dụng rộng rãi chế thi tuyển để lựa chọn người vào chức danh quản lý quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, quan Thi hành án dân cấp Xây dựng chế độ, sách tiền lương, khen thưởng phù hợp với lao động đặc thù cán làm công tác tư pháp, đặc biệt Thẩm phán Bản thân cán bộ, công chức công tác ngành bảo vệ pháp luật cần phải tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, chủ động nghiên cứu, cập nhật văn bản, không ngừng học hỏi từ thực tiễn từ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng đòi hỏi ngày cao xã hội nói chung nghề nghiệp nói riêng Mỗi cán bộ, công chức thực hoạt động công vụ cần gắn bó mật thiết với nhân dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, dũng cảm đấu tranh bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa phù hợp với mục tiêu, quan điểm phương hướng cải cách tư pháp giai đoạn 3.2.4 Xây dựng mối quan hệ tố tụng đắn Tòa án nhân dân Viện kiểm sát nhân dân Với vị trí, chức quan trọng máy Nhà nước ta, Viện kiểm sát nhân dân Toà án nhân dân có trách nhiệm phối hợp với để giải vụ án hình đắn, khách quan theo quy định pháp luật nhằm bảo vệ chế độ Nhà nước, bảo vệ nhân dân tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa Nhận thức rõ tầm quan trọng mối quan hệ Viện kiểm sát Toà án việc phòng ngừa chống tội phạm, Nghị số 08-NQ/TW ngày 2/1/2002 Bộ Chính trị “về số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới” nhấn mạnh: “Tăng cường phối hợp quan tư pháp hoạt động tố tụng sở thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan, không hữu khuynh đùn đẩy trách nhiệm Các quan điều tra, kiểm sát, xét xử cần thực thời hạn tố tụng luật định” Luật Tổ chức Tòa án nhân dân Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 quy định trách nhiệm phối hợp Toà án Viện kiểm sát, với 67 quan, tổ chức khác Nhà nước hệ thống trị nhằm phòng ngừa chống tội phạm có hiệu quả, xử lý kịp thời, nghiêm minh loại tội phạm vi phạm pháp luật hoạt động tư pháp Các quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm phối hợp với mà phải phối hợp với quan nhà nước khác nội dung cụ thể, thiết thực quy định Bộ luật Tố tụng hình Quan hệ Toà án Viện kiểm sát hoạt động tố tụng hình có mục đích chung tìm nguyên nhân điều kiện phạm tội, kiến nghị yêu cầu quan hữu quan áp dụng biện pháp khắc phục phòng ngừa tội phạm Mối quan hệ Toà án Viện kiểm sát tố tụng hình biểu hai bình diện mối quan hệ phối hợp Tòa án Viện kiểm sát tố tụng hình mối quan hệ chế ước Tòa án Viện kiểm sát tố tụng hình Điều có nghĩa là, trình giải vụ án hình việc phối hợp để làm sáng tỏ thật khách quan vụ án, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan sai người vô tội Tòa án Viện kiểm sát phải phối hợp để làm rõ tình tiết liên quan đến việc giải trách nhiệm dân vụ án hình sự, để bảo đảm quyền lợi cho người bị thiệt hại tội phạm gây 3.2.5 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc giải dân vụ án hình Tòa án nhân dân tối cao Tòa án nhân dân cấp cao, cấp tỉnh tập trung làm tốt công tác tra, kiểm tra giám đốc việc xét xử Tòa án cấp để kịp thời phát khắc phục sai sót trình giải loại vụ án nói chung, việc giải trách nhiệm dân vụ án hình nói riêng Tăng cường công tác kiểm tra, tra, giám sát việc thực thi công vụ cán bộ, công chức, Thẩm phán Thường xuyên tiến hành việc kiểm điểm trách nhiệm Thẩm phán sai sót hoạt động xét xử, giải vụ án nói chung vụ án hình có phần trách nhiệm dân cần giải nói riêng 68 Kết luận chương Nhận thức rõ yêu cầu đồng thời đề giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả, chất lượng giải phần trách nhiệm dân vụ án hình đòi hỏi khách quan nhằm hoàn thiện pháp luật nói chung pháp luật hình nói riêng, đáp ứng nhiệm vụ cải cách tư pháp mà Nghị Đảng đề ra, sở tiền đề cho quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng có nhận thức thống nhất, áp dụng pháp luật xác việc giải trách nhiệm dân vụ án hình sự, đưa phán công bằng, vừa bảo đảm khách quan, công bằng, pháp luật việc xác định tội danh, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ với bị cáo, vừa bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp người tham gai tố tụng khác; tạo điều kiện xét xử vụ án hình mà có phần trách nhiệmdân phải giải thuận lợi nhanh chóng Mặt khác, việc nhận thức rõ yêu cầu đồng thời đề giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả, chất lượng giải trách nhiệm dân vụ án hình nhằm phù hợp với thông lệ quốc tế trình Việt Nam tham gia hội nhập sâu rộng nhiều lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực kinh tế - xã hội Nhiệm vụ phải xác định nhiệm vụ quan trọng trình lập pháp, đòi hỏi cấp bách nhà nghiên cứu, lý luận quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hoạt động thực tiễn 69 KẾT LUẬN Giải trách nhiệm dân vụ án hình bao gồm toàn trình giải vụ án từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử thi hành án Việc quy định nguyên tắc giải trách nhiệm dân vụ án hình nguyên tắc Bộ luật Tố tụng hình có ý nghĩa quan trọng việc đấu tranh chống phòng ngừa tội phạm bảo đảm cho quyền người bảo vệ tôn trọng Giải trách nhiệm dân vụ án hình vấn đề phức tạp lý luận thực tiễn áp dụng Đặc biệt địa bàn tỉnh Hưng Yên, vấn đề chưa nghiên cứu, đánh giá cụ thể từ thực tiễn Trong hoàn cảnh đó, luận vănthạc sĩ với đề tài "Trách nhiệm dân vụ án hình từ thực tiễn tỉnh Hưng Yên" đạt kết nghiên cứu có ý nghĩa khoa học giá trị thực tiễn Kết nghiên cứu luận văn rút số kết luận sau: Thứ nhất, làm rõ khái niệm, đặc điểm ý nghĩa giải trách nhiệm dân vụ án hình sự, làm rõ chất phạm vi giải trách nhiệm dân vụ án hình sự; Thứ hai, luận văn tổng hợp, phân tích rõ quy định pháp luật tố tụng hình giải trách nhiệm dân vụ án hình sự, cụ thể quy định việc giải trách nhiệm dân đồng thời với việc giải vụ án hình quy định tách việc giải vấn đề dân trình giải vụ án hình việc xác định rõ quan hệ pháp luật người tham gia tố tụng nhiệm vụ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng xem xét giải trách nhiệm dân đồng thời với giải vụ án hình Nêu rõ cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải trách nhiệm dân vụ án hình sự, qua lý giải Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình nhiều điều luật quy định giải trách nhiệm dân vụ án hình sự, làm sở cho việc đưa kiến giải lập pháp nhằm hoàn thiện pháp luật vấn đề Thứ ba, luận văn nghiên cứu thực tiễn áp dụng quy định pháp luật giải trách nhiệm dân vụ án hình địa bàn tỉnh Hưng Yên sở sâu phân tích việc áp dụng quy định trình xét xử vụ án hình Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên Qua việc nghiên cứu, phân tích án bị kháng cáo, kháng nghị phần dân để thấy thực tiễn việc áp dụng quy định pháp 70 luật giải trách nhiệm dân vụ án hình địa bàn tỉnh Hưng Yên có hạn chế, thiếu sót định, nhiều trường hợp xác định sai tư cách người tham gia tố tụng, triệu tập không đầy đủ người liên quan đến vụ án tham gia phiên tòa, định mức bồi thường thiệt hại không xác, áp dụng sai quy định Bộ luật Dân để giải phần trách nhiệm dân vụ án hình sự… làm ảnh hưởng tới quyền lợi lợi ích hợp pháp cá nhân, quan, tổ chức Luận văn phân tích nguyên nhân dẫn đến thiếu sót quy định pháp luật hành việc giải trách nhiệm dân vụ án hình thiếu, chưa cụ thể thường quy định rải rác văn hướng dẫn thi hành; đội ngũ cán quan tiến hành tố tụng thiếu, chưa đào tạo, bồi dưỡng đầy đủ chuyên môn, nghiệp vụ Để nâng cao hiệu áp dụng quy định pháp luật giải trách nhiệm dân vụ án hình sự, luận văn đưa số yêu cầu chung hoàn thiện quy định pháp luật tố tụng liên quan đến vấn đề tiến trình cải cách tư pháp giai đoạn Đồng thời đưa giải pháp nâng cao hiệu áp dụng quy định giải trách nhiệm dân vụ án hình sự, cụ thể: Về lập pháp, cần bước hoàn thiện quy định việc giải trách nhiệm dân vụ án hình Đặc biệt cần quy định trình tự, thủ tục giải trách nhiệm dân vụ án hình sự, pháp điển hóa quy định văn hướng dẫn thành điều luật Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình Về áp dụng pháp luật, bên cạnh việc xử lý vấn đề trách nhiệm hình sự, quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng cần coi trọng việc giải trách nhiệm dân sự, cần thường xuyên cập nhật, nghiên cứu kỹ quy định Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân văn hướng dẫn thi hành để giải vụ án đắn theo quy định pháp luật Về công tác cán bộ, cần tăng cường thực tốt công tác cán theo hướng xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm pháp lý; tiêu chuẩn trị, đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ kinh nghiệm kiến thức xã hội loại cán Đề cao tính độc lập, khách quan chức danh tư pháp, đảm bảo xây dựng đội ngũ cán có chất lượng, hiệu quả, phù hợp với mục tiêu, quan điểm phương hướng cải cách tư pháp giai đoạn 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương (2011), "Một số ưu, khuyết điểm; nguyên nhân học kinh nghiệm qua năm triển khai thực nghị 49-NQ/TW", Cải cách tư pháp, (11), tr 3-18 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương (2011), "Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011 - 2016", Cải cách tư pháp, (13), tr 3-8 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương (2014), "Tổng kết năm thực Nghị số 49-NQ/TW chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020", Cải cách tư pháp, (23), tr 2-32 Nguyễn Hòa Bình (2015), "Những định hướng sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp", Tạp chí Cộng sản, (867), tr 24-33 Lê Văn Cảm (2009), Hệ thống tư pháp hình giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền, (Sách chuyên khảo), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Nguyễn Ngọc Chí (chủ biên) (2001), Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Nguyễn Ngọc Chí (2010), "Bàn nguyên tắc giải trách nhiệm dân vụ án hình sự", Khoa học (Luật học), (26), tr 12-24 Cục Thi hành án dân tỉnh Hưng Yên (2016), Báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân năm 2016 phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017 Đỗ Văn Đại (2007), "Bàn việc giải trách nhiệm dân vụ án hình sự", Kiểm sát, (9), tr 32-34 10 Nguyễn Xuân Đang (2005), "Giải trách nhiệm dân vụ án hình sự", Tòa án nhân dân, (21), tr 2-5 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp thời gian tới, Hà Nội 72 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 Bộ Chính trị chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội 14 Nguyễn Thị Tố Hằng, Nguyễn Quốc Anh (2009), Luật thi hành án dân sự, nghị định hướng dẫn thi hành số văn liên quan, Nxb Tư pháp, Hà Nội 15 Nguyễn Thị Thu Hương (2009) Nguyên tắc giải trách nhiệm dân vụ án hình sự, Luận vănthạc sĩ Luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên (2016), Báo cáo kết giám sát việc tuân thủ pháp luật hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án địa bàn tỉnh năm 2016, Hưng Yên 17 Nhà Pháp luật Việt - Pháp (1998), Bộ luật Tố tụng hình nước Cộng hòa Pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Đinh Văn Quế (2005), "Vấn đề kháng nghị giám đốc thẩm "dân sự" vụ án hình sự", Tòa án nhân dân, (9), tr 33-37 19 Quốc hội (1988), Bộ luật Tố tụng hình sự, Hà Nội 20 Quốc hội (1992), Hiến pháp, Hà Nội 21 Quốc hội (1999), Bộ luật Hình sự, Hà Nội 22 Quốc hội (2015), Bộ luật Hình sự, Hà Nội 23 Quốc hội (2001), Hiến pháp (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội 24 Quốc hội (2003), Bộ luật Tố tụng hình sự, Hà Nội 25 Quốc hội (2015), Bộ luật Tố tụng hình sự, Hà Nội 26 Quốc hội (2005), Bộ luật Dân sự, Hà Nội 27 Quốc hội (2015), Bộ luật Dân sự, Hà Nội 28 Quốc hội (2008), Luật thi hành án dân sự, Hà Nội 29 Quốc hội (2013), Hiến pháp, Hà Nội 30 Hoàng Thị Sơn (1998), "Việc giải trách nhiệm dân vụ án hình sự", Luật học, (6), tr 20-23 73 31 Hoàng Thị Minh Sơn (Chủ biên) (2013), Giáotrình Luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 32 Trọng Tài (2005), " Một số vấn đề xác định tư cách tham gia tố tụng vụ án hình sự", Tòa án nhân dân, (19), tr 9-14 33 Trọng Tài (2006), "Tòa án cấp sơ thẩm tòa án cấp phúc thẩm xác định sai trách nhiệm dân vụ án hình sự", Tòa án nhân dân, (6), tr 2-4 34 Tỉnh ủy Hưng Yên (2014), Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 28/8/2014 Ban thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng việc xử lý, kiểm sát giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố, Hưng Yên 35 Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên (2012), Bản án hình sơ thẩm số 20/2012/HSST ngày 14/2/2012, Hưng Yên 36 Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên (2013), Bản án hình sơ thẩm số 23/2013/HSST ngày 07/3/2013, Hưng Yên 37 Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên (2014), Bản án hình sơ thẩm số 60/2014/HSST ngày 18/8/2014, Hưng Yên 38 Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên (2014), Bản án hình sơ thẩm số 50/2014/HSST ngày 28/8/2014, Hưng Yên 39 Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên (2016), Bản án hình sơ thẩm số 27/2016/HSST ngày 10/4/2016, Hưng Yên 40 Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên (2016), Thống kê tình hình xét xử ngành Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2016, Hưng Yên 41 Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên (2012), Thống kê tình hình xét xử ngành Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2012, Hưng Yên 42 Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên (2013), Thống kê tình hình xét xử ngành Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2013, Hưng Yên 43 Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên (2013), Thống kê tình hình xét xử ngành Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2013, Hưng Yên 44 Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên (2015), Thống kê tình hình xét xử ngành Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2015, Hưng Yên 74 45 Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên (2012 - 2016), Báo cáo tổng kết công tác ngành Tòa án nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016, Hưng Yên 46 Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên (2015), Báo cáo Ban cán Đảng Tòa án nhân dân tỉnh kết thực tiêu Nghị Đại hội đảng bộlần thứ XV Tòa án nhân dân hai cấp địa bàn tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên 47 Tòa án nhân dân tối cao (2003), Công văn số 121/2003/KHXX ngày 19/9/2003 hướng dẫn thủ tục giải trách nhiệm dân vụ án hình sự, Hà Nội 48 Tòa án nhân dân tối cao (2005), Nghị số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08/12/2005 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối caohướng dẫn thi hành số quy định phần thứ tư "Xét xử phúc thẩm" Bộ luật Tố tụng hình sự, Hà Nội 49 Tòa án nhân dân tối cao (2006), Nghị số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/07/2006 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối caohướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật Dân bồi thường thiệt hại hợp đồng, Hà Nội 50 Tòa án nhân dân tối cao (2014), Báo cáo thực Nghị số 69/2013/QH13 Quốc hội chất vấn trả lời chất vấn kỳ họp thứ Quốc hội khóa XII, Hà Nội 51 Tòa hình - Tòa án nhân dân tối cao (2006), Báo cáo số nội dung rút kinh nghiệm công tác xét xử vụ án hình năm 2006, Hà Nội 52 Toàn án nhân dân tỉnh Hưng Yên (2016),Báo cáo tổng kết công tác xét xử năm 2016 phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017 53 Toàn án nhân dân tỉnh Hưng Yên (2015),Báo cáo tổng kết công tác xét xử năm 2015 phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016 54 Toàn án nhân dân tỉnh Hưng Yên (2014),Báo cáo tổng kết công tác xét xử năm 2014 phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2015 55 Nguyễn Văn Tuân (2011), "Thủ tục giải việc kiện dân vụ án hình sự", Dân chủ pháp luật, (9),tr 2-8 56 Nguyễn Văn Tuân (2011), "Bản chất phạm vi giải trách nhiệm dân vụ án hình sự", Dân chủ pháp luật, (8), tr 12-18 75 57 Nguyễn Văn Tuân (2013), "Những nguyên tắc Bộ luật Tố tụng hình Việt Nam vấn đề hoàn thiện", Dân chủ pháp luật, (Số chuyên đề Cải cách tư pháp pháp luật), tr 5-17 58 Ủy ban thường vụ Quốc hội (2003), Báo cáo số 120/UBTVQH11 ngày 26/7/2003 giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sửa đổi, Hà Nội 59 Võ Khánh Vinh (2004), Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 60 Nguyễn Như Ý (Chủ biên) (1998), Đại Từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội 76 ... Chương 2: THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ TẠI TỈNH HƯNG YÊN 43 2.1 Khái quát tình hình giải trách nhiệm dân vụ án hình tỉnh Hưng Yên 44 2.2 Thực trạng... QUYẾT TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ 1.1 Những vấn đề lý luận trách nhiệm dân giải trách nhiệm dân vụ án hình 1.2 Quy định Pháp luật giải trách nhiệm dân vụ án hình. .. định pháp luật giải trách nhiệm dân vụ án hình Chương 2: Thực tiễn giải trách nhiệm dân vụ án hình tỉnh Hưng Yên Chương 3: Yêu cầu giải pháp bảo đảm giải trách nhiệm dân vụ án hình Chương NHỮNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự từ thực tiễn tỉnh Hưng Yên, Trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự từ thực tiễn tỉnh Hưng Yên, Trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự từ thực tiễn tỉnh Hưng Yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay