Thực hiện chính sách Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa từ thực tiễn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

89 84 1
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 10:40

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN NGỌC HƯNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ- VĂN HÓA TỪ THỰC TIỄN HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN Hà Nội - 2017 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN NGỌC HƯNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA TỪ THỰC TIỄN HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Chính sách công Mã số : 60.34.04.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS Võ Khánh Vinh Hà Nội - 2017 LỜI CAM ĐOAN Đề tài luận văn “Thực sách Bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa từ thực tiễn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên” công trình nghiên cứu riêng Các thông tin có nguồn gốc rõ ràng, tuân thủ nguyên tắc trích dẫn tài liệu Nghiên cứu hoàn toàn trung thực chưa công bố công trình, đề tài Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu mình./ Tác giả luận văn Nguyễn Ngọc Hưng MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1.NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA 1.1 Khái quát sách bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa 11 1.2 Khái niệm, đặc điểm, vai trò thực sách bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa 14 1.3 Nội dung thực sách bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa22 1.4 Các yếu tố tác động đến thực sách bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa 24 Chương 2.THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN 27 2.1 Các yếu tố tác động đến thực sách bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 27 2.2 Thực trạng tổ chức thực sách bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 29 2.3 Đánh giá khái quát kết thực sách bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 44 Chương 3.TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN 48 3.1 Quan điểm, mục tiêu, định hướng tăng cường thực sách bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa 48 3.2 Các giải pháp tăng cường thực sách bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa 53 KẾT LUẬN 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DSVH : Di sản văn hóa HĐND : Hội đồng nhân dân UBND : Ủy ban nhân dân ATK : An toàn khu QH : Quốc hội NĐ-CP : Nghị định – Chính phủ TT-BVHTTDL : Thông tư – Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch QĐ-UBND : Quyết định - Ủy ban nhân dân QĐ-TTg : Quyết định – Thủ tướng Chính phủ MTQG : Mục tiêu Quốc gia ĐA-UBND : Đề án - Ủy ban nhân dân DTLS : Di tích lịch sử DTTC : Di tích thắng cảnh Nxb : Nhà xuất BCH TW : Ban chấp hành Trung ương MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bước sang kỷ XXI, xu tất yếu nhiều quốc gia giới cách khơi dậy sức sống mãnh liệt dân tộc để hội nhập quốc tế phát triển hợp lý, phù hợp với xã hội đại Để làm điều đó, nhiều nước tìm di sản văn hoá (DSVH), DSVH cội nguồn sức sống tiềm tàng to lớn dân tộc tạo khứ, cần phải bảo vệ, trì phát huy xã hội đại Văn hoá tiềm lực tinh thần to lớn dân tộc, thể giá trị hàm chứa vốn DSVH dân tộc tích lũytheo thời gian lịch sử DSVH dân tộc giống nguồn lực kép: nguồn lực vật thể (hữu hình) nguồn lực phi vật thể (vô hình) DSVH trở thành điểm tựa quan trọng, tạo vững cho tương lai quốc gia, dân tộc bối cảnh toàn cầu hóa nay.Trải qua hàng ngàn năm, giá trị DSVH phi vật thể DSVH vật thể Việt Nam diện muôn trùng sóng cuộn chảy dòng sông văn hoá truyền thống dân tộc.Kế thừa di sản khứ quy luật phát triển tất yếu văn hoá Trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa đóng vai trò quan trọng Bên cạnh việc đưa sách đánh giá kết thực sách bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử- văn hóa phần tất yếu thiếu việc kế thừa, quản lývà phát huy DSVH Trong xu giao lưu hội nhập toàn cầu hoá sôi động nay, vấn đề bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử- văn hóa lại có ý nghĩa vô quan trọng nhằm gìn giữ phát huy truyền thống cách mạng, sắc văn hoá dân tộc, góp phần xây dựng phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tộc Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng khẳng định rằng: Mọi hoạt động văn hoá, văn nghệ phải nhằm xây dựng văn hoá tiên tiến đậm đà sắc dân tộc, xây dựng người Việt Nam tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, tình cảm lối sống, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh cho phát triển xã hội Kế thừa phát huy giá trị tinh thần, đạo đức thẩm mỹ, di sản văn hoá, nghệ thuật dân tộc.Bảo tồn tôn tạo di tích lịch sử - văn hoá danh thắng đất nước Trong điều kiện kinh tế thị trường mở rộng giao lưu quốc tế, phải đặc biệt quan tâm giữ gìn nâng cao sắc văn hoá dân tộc, kế thừa phát huy truyền thống đạo đức, tập quán tốt đẹp lòng tự hào dân tộc Tiếp thu tinh hoa dân tộc giới, làm giàu đẹp cho văn hoá Việt Nam Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh vấn đề bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa nghiệp phát triển văn hoá, tảng tinh thần xã hội, cần tiếp tục đầu tư cho việc bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng, kháng chiến, di sản văn hoá vật thể phi vật thể dân tộc, giá trị văn hoá nghệ thuật, ngôn ngữ, phong mỹ tục cộng đồng dân tộc Bảo tồn phát huy văn hoá, văn nghệ dân gian.Kết hợp hài hoà việc bảo vệ, phát huy di sản văn hoá với hoạt động phát triển kinh tế du lịch Huyện Đại Từ huyện có nhiều điểm di tích lịch sử - văn hóa, việc thực sách bảo tồn di sản huyện quan tâm triển khai thực hiện, nhiên trình thực sách cần có nghiên cứu đánh giá tình hình thực sách để đề xuất giải pháp hoàn thiện sách bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa địa bàn huyện thời gian Xuất phát từ quan điểm đường lối Đảng, từ thực tiễn huyện Đại Từ việc thực đề tài nghiên cứu “Thực sách bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa từ thực tiễn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên” hoạt động có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc ý nghĩa thời cấp bách huyện Đại Từ nói riêng, tỉnh Thái Nguyên nước nói chung Tình hình nghiên cứu đề tài 2.1 Tình hình thực nghiên cứu sách bảo tồn, phát huy giá trịcác di tích lịch sử - văn hóa Việt Nam Nhận thức toàn xã hội vai trò, ý nghĩa, giá trị di sản văn hóa nói chung, di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh nói riêng ngày nâng cao Bảo vệ di tích, phát huy giá trị di tích phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, đấu tranh chống vi phạm trở thành nhiệm vụ quan trọng toàn Đảng, toàn dân Hàng ngàn di tích xếp hạng tu bổ chục năm qua thể nỗ lực to lớn toàn xã hội chăm lo bảo vệ di tích.Về hệ thống di tích đất nước bảo vệ, chăm sóc tu bổ bảo đảm khả tồn lâu dài Tuy nhiên, trải qua hàng chục năm chiến tranh, chưa có nhiều điều kiện chăm lo, bảo vệ di tích nên đến nay, cố gắng nhiều di tích bị vị phạm chưa giải tỏa Phần lớn vi phạm diễn từ nhiều chục năm nay, nên việc giải cần có tâm phối hợp nhiều ngành, nhiều cấp Các di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu đất nước bước đầu tư tu bổ.Tuy nhiên, nhiều di tích tình trạng xuống cấp.Nhưng việc tu bổ di tích tập trung vào di tích tiếng, chưa có di tích đầu tư tu bổ hoàn chỉnh từ kiến trúc tới hạ tầng, từ nội thất tới ngoại thất.Bên cạnh đó, chất lượng tu bổ di tích, hạng mục thi công nguồn vốn nhân dân đóng góp chưa đạt yêu cầu chuyên môn Tăng cường quản lý nhà nước xây dựng đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư, nghệ nhân, công nhân phục vụ tu bổ di tích vấn đề cấp thiết Trong năm qua, nhiều di tích phát huy giá trị cách tích cực mức độ khác Các chương trình festival di tích Cố đô Huế, Đêm rằm Phố cổ Hội An, Hành trình du lịch nguồn (các di tích cách mạng miền Bắc, miền Trung) thu hút thêm nhiều khách tham quan dần trở thành ngày hội văn hóa lớn nước Các di tích lớn, di tích sau ghi vào danh mục di sản văn hóa thiên nhiên giới, trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn, thu hút lượng lớn khách du lịch nước Điều đưa đến kết nguồn thu từ bán vé tham quan di tích sản phẩm dịch vụ khác không ngừng tăng lên, tạo việc làm cho nhiều người lao động, góp phần biến đổi cấu kinh tế địa phương Nhìn chung, hoạt động bảo tồn phát huy giá trị di tích bộc lộ thiếu sót là: - Mặc dù nhận thức ngành, cấp toàn xã hội vai trò, ý nghĩa di tích trách nhiệm toàn xã hội di sản văn hóa nâng cao chưa sâu sắc toàn diện chưa cụ thể hóa biện pháp, kế hoạch chương trình cụ thể - Chúng ta lúng túng việc xử lý cách hài hòa mối quan hệ bảo tồn phát triển, chưa nhận thức thật sâu sắc vị trí, vai trò di tích trình đổi đất nước hội nhập quốc tế, cá biệt có nơi, có lúc tồn xu thương mại hóa di tích, đặt mục tiêu, dự án phát triển kinh tế cao mục tiêu bảo vệ di tích, chí có dự án phát triển kinh tế triển khai khu vực có di tích dự án không đề xuất biện pháp để bảo tồn di tích - Công tác quản lý di tích cần tiếp tục củng cố, nhiều di tích cần phải giải tỏa vi phạm - Công tác xã hội hóa hoạt động bảo tồn phát huy giá trị di tích thiếu định hướng, thiếu sách, chế tài để khuyến khích, kêu gọi đóng góp tổ chức, cá nhân Các nguồn lực dân đóng góp chưa qui tụ quản lý quan nhà nước, nên không định hướng để sử dụng có hiệu 2.2 Tình hình thực nghiên cứu sách bảo tồn, phát huy giá trịcác di tích lịch sử - văn hóa tỉnh Thái Nguyên Thái Nguyên tỉnh trung du – miền núi, nằm vùng đông Bắc Việt Nam Phía Bắc giáp Bắc Kạn; phía đông giáp tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang; phía Nam giáp Thủ đô Hà Nội; phía tây giáp tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang.Tỉnh Thái Nguyên có dân số gần 1,3 triệu người; gồm thành phần dân tộc: Kinh, Tày, Nùng, Sán Chay, Doa, sán Dìu, H mông, Hoa, Ngái chung sống từ lâu đời Cũng tỉnh vùng Việt Bắc, Thái Nguyên miền đất núi sông hùng vĩ, nhiều danh lam thắng cảnh, giàu truyền thống lịch sử - cách mạng di sản văn hóa dân tộc phong phú, đặc sắc Phía bắc tỉnh, địa bàn huyện Định Hóa, Phú Lương dãy núi thuộc phần phía nam cánh cung đá vôi Sông Gâm Ngân Sơn Ở phía Đông tỉnh, địa bàn huyện Võ Nhai Đồng Hỷ bạt ngàn dãy núi đá thuộc vòng cung đá vôi Bắc Sơn Phía tây nam Thái Nguyên địa bàn huyện Đại Từ, Phổ Yên dãy núi Tam Đảo sừng sững trường thành Trong dãy núi có nhiều hang động trở thành di khảo cổ học tiếng nơi người nguyên thủy thời đại đồ đá sinh sống, Thượng Nung, Bình Long (huyện Võ Nhai); trở thành nơi dựng chùa thờ phật từ nhiều kỷ trước động Tiên Lữ (chùa Hang), động Linh Sơn Đồng Hỷ, hang Chùa Định Hóa; di tích lịch sử cách mạng kháng chiến, địa điểm hoạt động chiến sỹ cách mạng, nơi đặt trụ sở 25 DTLS: Địa điểm diễn hội nghị trù bị lấy ngày 27-7-1947 Ngày Thương binh - Liệt sĩ toàn quốc, xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ 01 2014 Tỉnh 26 DTLS: Địa điểm Nơi thành lập Trung đoàn 246 (Đoàn Tân Trào), xã Na Mao, huyện Đại Từ 01 2014 Tỉnh 27 DTLS:Đình Thái Lạc, Đền Gò Son, Miếu Cầu Thông, Thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ 03 2014 Tỉnh 28 DTLS:Đại Sứ Quán Liên Xô, Thị trấn Hùng Sơn 01 2014 Tỉnh 29 DTLS: Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Cục tình báo (29/8/1949), La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 01 2014 Tỉnh 30 DTLS: Địa điểm An dưỡng đường Bá Huy (1947), xã Lục Ba, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 01 2014 Tỉnh 31 DTLS: Địa điểm lán Đầm Then, nơi đảm bảo an toàn bí mật cho Chi Đảng cộng sản tỉnh Thái Nguyên, xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên DTLS: Địa điểm Xưởng quân giới L1 (1947-1949) thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 01 2014 Tỉnh 01 2014 Tỉnh 32 70 QĐ số 151/QĐUBND ngày 20/01/2014 QĐ số 151/QĐUBND ngày 20/01/2014 QĐ số 151/QĐUBND ngày 20/01/2014 QĐ số 1572/QĐUBND ngày 21/7/2014 QĐ số 2891/QĐUBND, ngày 12/12/2014 QĐ số 2891/QĐUBND, ngày 12/12/2014 QĐ số 2891/QĐUBND, ngày 12/12/2014 QĐ số 2891/QĐUBND, ngày 12/12/2014 33 DTLS: Địa điểm Quân y xá Trần Quốc Toản làm việc (1947-1949), xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 01 2015 Tỉnh 34 DTLS: Địa điểm Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng làm việc (1954) đình Văn Giáp chùa Khôi Kỳ, xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên DTLS: Nơi làm việc đồng chí Tôn Đức Thắng (1950), xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 01 2015 Tỉnh 01 2015 Tỉnh 36 DTLS: Địa điểm quan Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam làm việc (1949-1951), xã Đức Lương, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 01 2015 Tỉnh 37 DTLS: Địa điểm quan Bộ Quốc phòng nơi ở, làm việc đồng chí Võ Nguyên Giáp Na Muồng (1947), xã Đức Lương, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 01 2015 Tỉnh 38 DTLS: Địa điểm Xưởng quân giới H53 Đồng Vòng (1947-1949), xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 01 2015 Tỉnh 39 DTLS DLTC: Địa điểm Đền Sảng Hồ Vai Miếu, xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 01 2015 Tỉnh 40 DTLS: Nơi làm việc Hội Văn nghệ Việt Nam xã Mỹ Yên (1949-1951) 01 2015 Tỉnh 35 71 QĐ số 153/QĐUBND, ngày 19/01/2015 QĐ số 153/QĐUBND, ngày 19/01/2015 QĐ số 153/QĐUBND, ngày 19/01/2015 QĐ số 153/QĐUBND, ngày 19/01/2015 QĐ số 153/QĐUBND, ngày 19/01/2015 QĐ số 153/QĐUBND, ngày 19/01/2015 QĐ số 153/QĐUBND, ngày 19/01/2015 QĐ số 1838/QĐUBND, ngày 27/7/2015 DTLS: Nơi thành lập Đội vận động công tác Văn nghệ ngày (01/10/1945), Xã Phú Thịnh huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 01 2015 Tỉnh 42 DTLS: Đình làng Cướm, xã Minh Tiến, huyện Đại Từ 01 2016 Tỉnh 43 DTLS: Đình Sơn Mè, xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ 01 2016 Tỉnh 41 72 QĐ số 2372/QĐUBND, ngày 11/9/2015 QĐ số 2403/QĐUBND, ngày 19/9/2016 QĐ số 2402/QĐUBND, ngày 19/9/2016 Phụ lục 73 Di tích lịch sử “Địa điểm công bố Ngày thương binh – Liệt sĩ toàn quốc (ngày 27/7/1947), Thị trấn Hùng Sơn” Lễ hội Nghè tổ chức vào ngày tháng Giêng hàng năm di tích “Địa điểm công bố Ngày thương binh – Liệt sĩ toàn quốc (ngày 27/7/1947), Thị trấn Hùng Sơn” 74 Di tích “Núi Văn – Núi Võ” (Nơi đền thờ Thượng tướng quân Lưu Nhân Chú – Thời Hậu Lê), xã Văn Yên – Ký Phú Lễ hội Núi Văn – Núi Võ tổ chức vào ngày tháng Giêng hàng năm di tích Núi Văn – Núi Võ 75 Một điểm Di tích “Nơi thành lập sở Đảng Cộng Sản Đảng Tỉnh Thái Nguyên năm 1936, xã La Bằng” 01 điểm Di tích “Nơi thành lập sở Đảng Cộng Sản Đảng Tỉnh Thái Nguyên năm 1936, xã La Bằng” 76 01 điểm di tích “Địa điểm thành lập quan huy Chiến khu Nguyễn Huệ, xã Yên Lãng” 01 điểm di tích “Địa điểm thành lập quan huy Chiến khu Nguyễn Huệ, xã Yên Lãng” 77 Di tích “Địa điểm nơi làm việc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1954) đồi Thành Trúc, xã Bản Ngoại” Lễ hội truyền thống tổ chức Di tích “Địa điểm nơi làm việc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1954) đồi Thành Trúc, xã Bản Ngoại” 78 Di tích “Địa điểm di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nhân dân xã Hùng Sơn (Năm 1954 năm 1958) xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên” Lễ hội Trà Đại tổ chức từ ngày đến ngày tháng Chạp hàng năm Thị trấn Hùng Sơn – Đại Từ 79 Di tích Chùa Sơn Dược, xã Bình Thuận Lê rước kiệu Chùa Sơn Dược tổ chức vào ngày tháng Giêng hàng năm 80 Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử “Nơi thành lập Đội vận động công tác Văn nghệ ngày (01/10/1945), xã Phú Thịnh” Công tác kiểm tra di tích “Địa điểm Quân y xá Trần Quốc Toản làm việc (1947-1949), xã Mỹ Yên,” để xây dựng phương án trùng tu (năm 2015) 81 01 điểm di tích lịch sử “Nơi Đại sứ quán Trung Quốc trình Quốc Thư với Chính phủ Việt Nam đồi Giang, xóm Thắng Lợi, xã Tiên Hội” 01 điểm di tích lịch sử “Địa điểm di tích nơi đời Đội Thanh niên xung phong Việt Nam 15/7/1950, xã Yên Lãng” (Được xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2013) 82 Di tích “Thắng cảnh Thác Ba Dội, xã Phú Xuyên” Di tích lịch sử “Nơi làm việc Hội Văn nghệ Việt Nam xã Mỹ Yên (1949-1951)” 83 Di tích Lán Than - Chùa Thiên Tây Trúc (Được xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2006) sửa chữa năm 2014 Di tích Lán Than – Chùa Thiên Tây Trúc sau sửa chữa (2014) 84 ... PHÁT HUY GIÁ TRỊ CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA TẠI HUY N ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN 27 2.1 Các yếu tố tác động đến thực sách bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa huy n Đại Từ, ... vấn đề lý luận thực sách bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa Chương 2: Thực trạng thực sách bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa huy n Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Chương... bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa huy n Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 44 Chương 3.TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA TRÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa từ thực tiễn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Thực hiện chính sách Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa từ thực tiễn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Thực hiện chính sách Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa từ thực tiễn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay