Thực hiện chính sách về xây dựng gia đình văn hóa từ thực tiễn huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hoá

87 67 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 10:35

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ ANH TUẤN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA TỪ THỰC TIỄN HUYỆN CẨM THỦY, TỈNH THANH HÓA Chuyên ngành: Chính sách công Mã số: 60 34 04 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Châm HÀ NỘI, 2017 LỜI CAM ĐOAN Luận văn “Thực sách xây dựng gia đình văn hóa từ thực tiễn huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hoá” kết nghiên cứu, tìm tòi thân Tôi xin cam đoan số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng, có điều sai sót xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, tháng 02 năm 2017 Học viên Lê Anh Tuấn MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA 10 1.1 Một số khái niệm 10 1.2 Thực tiễn sách xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam… 15 Chương 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HOÁ Ở HUYỆN CẨM THỦY… 31 2.1 Khái quát huyện Cẩm Thủy … 31 2.2 Tổ chức thực sách xây dựng gia đình văn hóa huyện Cẩm Thuỷ33 2.3 Kết đạt 49 2.4 Hạn chế việc xây dựng gia đình văn hoá huyện Cẩm Thuỷ 57 2.5 Nguyên nhân hạn chế … 59 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA Ở HUYỆN CẨM THỦY, TỈNH THANH HOÁ … 62 3.1 Quan điểm, mục tiêu xây dựng gia đình văn hóa huyện Cẩm Thủy 62 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu thực sách xây dựng gia đình văn hóa huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hoá 64 Kết luận ………… 77 Tài liệu tham khảo … 80 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Gia đình tế bào xã hội có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trình phát triển xã hội Từ gia đình người sinh trưởng thành thể chất nhân cách Sức mạnh quốc gia, dân tộc Việt Nam phụ thuộc nhiều vào tồn phát triển gia đình Ngày nay, vấn đề gia đình giới quan tâm Liên hợp quốc lấy năm 1994 "Năm quốc tế gia đình", quốc gia giới nhận thức rõ rằng: củng cố vững gia đình nhân tố quan trọng để ổn định phát triển xã hội Ở Việt Nam, nhận thức vị trí gia đình phát triển tiến xã hội hạnh phúc cá nhân, từ năm 2001 Chính phủ định chọn ngày 28/6 hàng năm “Ngày gia đình Việt Nam” Gia đình nơi hội tụ, gắn kết thành viên với Khi vui người ta chia sẻ gia đình buồn tìm an ủi, chở che từ gia đình Bởi thế, người Việt, gia đình nơi thiêng liêng nhất, thực mái ấm yên ổn, kính trọng tình thương yêu Nét đẹp văn hóa gia đình trở thành nét đẹp văn hóa dân tộc Việt Nam, góp phần làm phong phú rõ nét sắc văn hóa người dân Việt Từ văn hóa gia đình truyền thống đến đại có biến đổi lớn, đặc biệt bối cảnh nước ta giai đoạn phát triển kinh tế thị trường, trình toàn cầu hoá hội nhập quốc tế Trong đó, với biến đổi tích cực nảy sinh nhiều tượng tiêu cực có nguy ảnh hưởng đến giá trị văn hóa gia đình truyền thống Việt Nam Từ thực tế đó, Đảng Nhà nước ta quan tâm đến vấn đề xây dựng văn hoá gia đình Nghị Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII nhấn mạnh đến trách nhiệm gia đình: Giữ gìn phát huy đạo lý tốt đẹp gia đình Việt Nam, nêu cao vai trò gương mẫu bậc cha mẹ, coi trọng xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng mối quan hệ khăng khít gia đình, nhà trường xã hội Nghị Đại hội IX Đảng rõ: Nêu cao trách nhiệm gia đình việc xây dựng bồi dưỡng thành viên lối sống văn hóa, làm cho gia đình thực tổ ấm người tế bào lành mạnh xã hội Cẩm Thủy huyện miền núi tỉnh Thanh hóa, điều kiện kinh tế nhiều khó khăn, nhiên vùng đất có nhiều truyền thống lịch sử, văn hóa Trong giai đoạn với trình mở cửa hội nhập kinh tế thị trường, văn hóa gia đình huyện Cẩm Thủy nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp tệ nạn xã hội, trẻ em hư hỏng, làm ăn bất Những biểu lệch chuẩn đạo đức, lối sống, đảo lộn trật tự kỷ cương gia đình , vấn đề cần quan tâm đánh giá cách nghiêm túc Thực chủ trương, đường lối Đảng Nhà nước, sách xây dựng gia đình văn hóa Cẩm Thủy thực suốt thời gian dài Bên cạnh kết đạt được, nhiều vấn đề bất cập Trong trình thực sách xây dựng gia đình văn hóa cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá để có định hướng giải pháp kịp thời nhằm tổ chức, thực sách xây dựng gia đình văn hóa địa bàn huyện Cẩm Thủy Xuất phát từ tầm quan trọng cần thiết vấn đề nêu trên, việc thực sách xây dựng gia đình văn hóa Cẩm Thủy vừa có ý nghĩa lý luận, vừa vấn đề thực tiễn cấp thiết Chính chọn đề tài: "Thực sách xây dựng gia đình văn hóa từ thực tiễn huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa" làm luận văn tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ, chuyên ngành sách công Tình hình nghiên cứu đề tài Công tác xây dựng gia đình văn hóa nhiều nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa quan tâm Từ sau đổi (1986), kinh tế nước ta phát triển theo hướng kinh tế thị trường, đất nước bước tiến hành công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập kinh tế quốc tế Bên cạnh thành tựu đạt văn hoá như: Giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc, tiếp thu tinh văn hoa văn hoá giới … có bất cậpnảy sinh lối sống thực dụng, ích kỷ, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình tác động mạnh đến gia đình Việt Nam Hiện nay, việc xây dựng gia đình văn hóa thu hút quan tâm nghiên cứu nhiều nhà khoa học, kể đến số công trình như: Trong “Một số giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa sở“, tác giả Nguyễn Văn Đại bàn giải pháp nâng cao chất lượng phong trào văn hóa sở, đó, ông nhấn mạnh đến phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa việc đẩy mạnh thực mục tiêu chương trình nông thôn sở [13] Tác giả Trần Hữu Tòng - Trương Thìn (chủ biên), (1997) với công trình “Xây dựng gia đình văn hóa nghiệp đổi mới”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội giới thiệu quan điểm đạo đắn Đảng Nhà nước vấn đề gia đình xây dựng gia đình văn hóa; lý luận gia đình gia đình văn hóa Nêu lên số kinh nghiệm đạo phong trào địa phương tư liệu để cán chuyên trách công tác xây dựng đời sống văn hóa sở tham gia đạo phong trào Tác giả Lê Thi (2002) với “Gia đình Việt Nam bối cảnh đất nước đổi mới”, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội phản ánh biến đổi gia đình Việt nam năm đầu kỷ XXI Đồng thời nhấn mạnh sở hình thành gia đình văn hóa kế thừa có chọn lọc giá trị đạo đức gia đình truyền thống tiếp biến giá trị tư tưởng đại Tiếp đó, đưa số biện pháp xây dựng gia đình văn hóa mà theo tác giả, biện pháp quan trọng vai trò trách nhiệm gia đình Tác giả Khổng Diễn (chủ biên), (2001) với “Dân số - kế hoạch hóa gia đình dân tộc Hòa Bình”, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội tập trung làm rõ thực trạng gia đình đồng bào dân tộc tỉnh Hòa Bình đồng thời nêu lên điển hình phong trào xây dựng gia đình văn hóa, giải pháp, phương hướng xây dựng gia đình – gia đình văn hóa phù hợp với tâm lý truyền thống tộc người phát triển chung đất nước thời kỳ Đổi công nghiệp hóa đại hóa Tác giả Đỗ Kim Thịnh với chuyên đề “Gia đình văn hóa, làng văn hóa nông thôn nay”, Tạp chí Cộng sản, số 57(8/1997) Lê Thi với chuyên đề “Gia đình văn hóa đổi đất nước nay”, Tạp chí thông tin lý luận số 14(3/1995) đánh giá: từ có sách đổi Đảng Nhà nước, làng, thôn trả lại vị trí vai trò quan trọng cấu hành xã hội mà gia đình khẳng định đơn vị kinh tế độc lập, khẳng định mức sống gia đình cải thiện Điều kiện đáp ứng nhu cầu văn hóa gia đình mở rộng, dân trí phát triển Trong phong trào xây dựng làng, ấp văn hóa, khối phố văn minh phát triển sôi khắp nơi nước, công tác xây dựng gia đình văn hóa lên nhiệm vụ trung tâm biểu vận động lên tất yếu gia đình Việt Nam giai đoạn đổi TS Nguyễn Văn Tuấn chuyên đề “Vấn đề xây dựng gia đình Việt Nam văn kiện Đảng thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Gia đình trẻ em (2006) với phương châm nêu nội dung vấn đề gia đình văn kiện Đại hội X so với nội dung đề cập văn kiện trước tính từ thời kỳ đổi Chuyên đề nêu kết hạn chế việc thực phong trào xây dựng gia đình văn hóa năm (2001 - 2006) đề xuất kiến nghị để thực nghiêm túc nội dung xây dựng gia đình Việt Nam khẳng định Đại hội X Đảng Tác giả Trần Thị Tuyết Mai “Văn hóa gia đình xây dựng gia đình văn hóa thời kỳ hội nhập”, Tạp chí Điện tử Việt Nam Đông Nam Á ngày 3/1999 Vũ Thị Huệ “Danh hiệu gia đình văn hóa- giá trị tích hợp văn hóa gia đình Việt Nam ngày nay”, Tạp chí Lý luận trị truyền thông, 2008; “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng gia đình văn hóa” Phan Văn Phờ - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Quảng Nam, Tạp chí Tuyên giáo 5/2009 sâu phân tích khái niệm gia đình văn hóa, xây dựng vun đắp mối quan hệ thành viên gia đình, vấn đề gia đình Việt Nam trình chuyển đổi hội nhập quốc tế Từ đó, tác giả khẳng định vai trò gia đình, cộng đồng việc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em nhằm xây dựng hạnh phúc người Tác giả Đỗ Thị Thạch viết “Về xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam ánh sáng Đại hội XI Đảng”, Tạp chí Cộng sản, số 56 (8/2011) tập trung phân tích làm rõ nghị Đại hội XI vai trò gia đình, tầm quan trọng việc xây dựng gia đình văn hóa thời kỳ Ngoài ra, nghiên cứu gia đình mảng chủ đề nhận quan tâm mạnh mẽ nhiều luận án khoa học thạc sĩ, tiến sĩ Đã có số luận văn, luận án sau: Tác giả Lê Cẩm Lệ (2001), “Phát huy vai trò người phụ nữ xây dựng gia đình văn hóa tỉnh Bạc Liêu nay”, luận văn thạc sỹ chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học Tác giả Nguyễn Thị Luân (2005), “Xây dựng gia đình văn hóa làng nghề truyền thống tỉnh Bắc Ninh nay”, luận văn thạc sỹ chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học Tác giả Vũ Thị Thanh Phúc (2007), “Giải xung đột gia đình nhằm xây dựng gia đình văn hóa nước ta nay”, luận văn thạc sỹ chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học Một số viết, chuyên khảo gia đình đăng tạp chí như: Tạp chí Thanh niên; Khoa học phụ nữ; Xã hội học; Tâm lý học; Nghiên cứu văn hóa nghệ thuật; báo cáo hội nghị khoa học gia đình, giới, phụ nữ; dân số, trẻ em… Nhìn chung, công trình nghiên cứu gia đình gia đình văn hóa kể góp phần đáng kể việc tìm hiểu vấn đề gia đình Việt Nam truyền thống đại, khắc họa thay đổi gia đình Việt Nam thời kỳ đổi từ 1986 tới Những kinh nghiệm nghiên cứu gợi ý lý thuyết phương pháp luận từ công trình học quý báu cho trình thực sách xây dựng gia đình văn hóa luận văn Như vậy, xây dựng gia đình văn hóa nghiên cứu song vấn đề thực sách xây dựng gia đình văn hóa huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa chưa bàn đến cách toàn diện hệ thống; bất cập việc thực sách xây dựng gia đình văn hóa huyện chưa đánh giá, bàn luận thấu đáo Vì vậy, mạnh dạn nghiên cứu đề tài “Thực sách xây dựng gia đình văn hóa huyện Cẩm Thủy” với mong muốn đưa cách nhìn nhận cụ thể toàn diện hệ thống thực trạng thực sách xây dựng gia đình văn hoá địa phương Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Với mục đích nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn thực sách xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam, luận văn sâu khảo sát, đánh giá thực trạng xây dựng gia đình văn hóa huyện Cẩm Thủy để rõ thành công hạn chế, từ đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu triển khai thực sách xây dựng gia đình văn hóa địa phương thời gian tới Để thực mục đích trên, luận văn đặt nhiệm vụ sau: - Hệ thống hóa tài liệu lý thuyết sách xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam - Đánh giá thực trạng việc thực sách xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam nói chung huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá nói riêng - Đánh giá thành công hạn chế việc thực sách xây dựng gia đình văn hoá huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá - Đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu thực sách xây dựng gia đình văn hoá huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Việc thực sách xây dựng gia đình văn hóa huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, bao gồm việc nghiên cứu thực sách chung nhà nước, việc ban hành thực sách cụ thể địa phương, kết tác động sách vấn đề đặt từ 4.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình thực sách xây dựng gia đình văn hóa huyện Cẩm Thủy có đánh giá, so sánh kết thực với số địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng huyện Thạch Thành, huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hoá Khoảng thời gian lựa chọn nghiên cứu giai đoạn 2011 - 2016, giai đoạn gắn với việc thực Nghị Đại hội Đảng huyện, mục tiêu xây dựng gia đình văn hoá xây dựng cụ thể, đồng thời gắn với chương trình xây dựng nôn thôn địa phương việc triển khai thực nhiệm vụ xây dựng gia đình văn hoá thực rõ nét hơn, cụ thể hơn, thuận tiện cho việc nghiên cứu Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Luận văn sử dụng cách tiếp cận đa ngành, liên ngành khoa học xã hội phương pháp nghiên cứu sách công Lý thuyết sách công áp dụng qua thực tiễn giúp cho hình thành lý luận sách xây dựng gia đình văn hoá 5.2 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp thu thập nguồn tài liệu thứ cấp: Tập hợp phân tích nguồn tư liệu có sẵn liên quan đến đề tài nghiên cứu, bao gồm văn kiện, tài liệu, hệ trẻ Chẳng hạn, nội dung giáo dục đạo đức cần nhấn mạnh ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ cá nhân việc phát huy giá trị truyền thống gia đình, giá trị việc xây dựng gia đình Cha mẹ hướng học tập có học vấn cao, có trình độ chuyên môn vững vàng, có tri thức toàn diện, biết ngoại ngữ, tin học, có ý chí biết làm giàu lực, kiến thức thân, học để làm người có nhân cách tốt Đồng thời, gia đình cần sử dụng kết hợp phương pháp giáo dục như: nêu gương, khen thưởng, kỷ luật, trừng phạt, định hướng khích lệ Thêm nữa, gia đình cần kết hợp với tổ dân phố, khu dân cư nơi sinh sống nghiên cứu định hướng giá trị văn hóa, đạo đức để điều chỉnh hành vi, khuôn mẫu ứng xử thành viên gia đình cho phù hợp Bên cạnh đó, gia đình thông qua họp liên gia, tổ dân phố, ngày hội đoàn kết toàn dân… giới thiệu trao đổi kinh nghiệm việc tổ chức, hoạt động sinh hoạt văn hóa thường ngày gia đình với cộng đồng, góp phần quan trọng làm cho phong trào sâu vào quần chúng ngày nhận nhiều đồng thuận từ phía cộng đồng 3.2.2 Nhóm giải pháp kinh tế Cấp uỷ, tạo chế thuận lợi để người dân phát triển kinh tế gia đình vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho trình xây dựng gia đình văn hóa huyện Cẩm Thuỷ Muốn xây dựng gia đình văn hóa, trước hết cần tạo dựng tảng kinh tế thuận lợi cho bền vững Trước yêu cầu phát triển đất nước, gia đình đóng vai trò đơn vị kinh tế, đồng nghĩa với việc thành viên phải dựa vào gia đình nhiều Chính vậy, đầu tư vào gia đình, phát triển kinh tế gia đình tạo điều kiện vật chất đảm bảo cho tồn mà nâng cao chất lượng sống cho thành viên gia đình, tiền đề quan trọng cho hình thành mô hình gia đình tảng giá trị truyền thống Phong trào xây dựng gia đình văn hóa huyện Cẩm Thuỷ muốn thành công cần đẩy mạnh giải pháp thiết yếu phát triển kinh tế hộ gia đình với mục tiêu cụ thể sau: 70 Ủy Ban nhân dân huyện đẩy mạnh việc hoàn thiện đồng cụ thể công tác cải cách hành từ cấp huyện đến cấp xã, phường, thị trấn, tạo điều kiện để hộ gia đình phát huy lực sản xuất kinh doanh Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tạo điều kiện cho thành phần kinh tế đầu tư vào vùng nguyên liệu, đào tạo dạy nghề phát triển ngành sản xuất thủ công nghiệp nghề mây tre đan, dệt thổ cẩm, nghề làm miến dong … giúp đỡ, hướng dẫn phát triển mạnh mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác chăn nuôi, trồng trọt, hình thành hộ gia đình, đơn vị sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn Ủy ban nhân dân huyện tăng cường sách hỗ trợ định hướng sản xuất, tập trung dồn điền đổi gắn với chuyển đổi cấu trồng vật nuôi, xây dựng vùng sản xuất gia đình tập trung với quy mô lớn theo hướng trang trại Phát triển đa dạng dịch vụ nông nghiệp cung ứng giống trồng vật nuôi cải tiến, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp, cung cấp dịch vụ thú y, kỹ thuật… 3.2.3 Nhóm giải pháp đường lối sách Với đặc thù tỉnh có nhiều dân tộc cư trú, trình độ dân trí không đồng đều, xây dựng gia đình văn hoá hruyện Cẩm Thuy phải gắn chặt với việc xây dựng hoàn thiện sách, văn pháp luật gia đình, kết hợp với xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động cụ thể để triển khai thực chiến lược gia đình, giải pháp quan trọng đẩy nhanh vận động đạt kết Những năm qua, quyền huyện Cẩm Thuỷ có nhiều chủ trương vấn đề xây dựng hoàn thiện sách, dựa chủ trương, sách Đảng nhà nước xây dựng gia đình văn hoá Hơn cấp lãnh đạo Đảng quyền nhận thức việc cần tuyên truyền văn đến người dân Các chủ trương cần triển khai triệt để, sâu rộng phải thực chất, cụ thể sau: 71 Tuyên truyền Luật hôn nhân gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Công ước quyền trẻ em, Pháp lệnh chăm sóc giáo dục trẻ em đến gia đình huyện Cẩm Thuỷ Đây văn quy phạm pháp luật nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định chế độ hôn nhân gia đình tiến bộ, xây dựng chuẩn mực pháp lý cách ứng xử thành viên gia đình nhằm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, bền vững Phổ biến thực có hiệu sách nhà nước phát triển kinh tế hộ gia đình sách xoá đói giảm nghèo, sách dân số kế hoạch hoá gia đình chăm sóc sức khoẻ sinh sản Đối với cá nhân, thành viên gia đình huyện Cẩm Thuỷ, đói nghèo nguyên nhân phủ nhận quyền người họ, vòng luẩn quẩn kìm hãm họ việc hưởng thụ quyền kinh tế xã hội, văn hoá – trị Chính vậy, năm qua với việc thực chương trình xoá đói giảm nghèo thông qua biện pháp cụ thể thực chương trình 135, chương trình trợ giá, trợ cước, cung cấp trồng vật nuôi, áp dụng thành tựu khoa học, chương trình định canh, định cư, đầu tư phát triển sở hạ tầng thiết yếu… vào sản xuất, đem lại hiệu tích cực, nâng cao chất lượng sống đồng bào, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định trị, củng cố niềm tin nhân dân nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhằm hướng tới xã hội dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh… Với ý nghĩa đó, sách xoá đói giảm nghèo xem tảng vững cho việc xây dựng gia đình văn hoá huyện Cẩm Thuỷ khẳng định xây dựng gia đình văn hoá huyện Cẩm Thuỷ gắn liền với sách xoá đói giảm nghèo - biện pháp góp phần đảm bảo quyền người Ngoài ra, huyện Cẩm Thuỷ phải hoàn thiện hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, thực kế hoạch hoá gia đình, trọng nâng cao chất lượng hệ thống hỗ trợ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em gắn với hỗ trợ phúc lợi gia đình, cộng đồng Đồng thời, việc vận động gia đình huyện chủ động tìm đến giúp đỡ mạng lưới dịch vụ, làm cho thành viên 72 nhận thức việc thực chăm sóc sức khoẻ sinh sản kế hoạch hoá gia đình trước hết lợi ích thân, gia đình việc làm cần thiết Cần có sách chương trình hỗ trợ khuyến khích nam giới, người chồng, người cha gắn bó với gia đình Chính việc lôi kéo nam giới tham gia vào công việc gia đình không mang lại lợi ích nguồn lực mà để người chồng thông cảm với công việc nặng nhọc mà người vợ phải gánh chịu, loại bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ, bớt hành vi bất công với người phụ nữ Cần có khuyến khích quan y tế có điều kiện tổ chức chuyên khoa sức khoẻ sinh sản cho niên gia đình, hướng dẫn giải vấn đề chuyên môn, kỹ thuật sức khoẻ sinh sản gắn với sức khoẻ vị thành niên Vấn đề giáo dục giới tính có ý nghĩa xã hội rộng lớn với nội dung phong phú nhằm hướng tới xây dựng chuẩn mực giá trị xã hội quan hệ với người khác giới, góp phần hoàn thiện người giúp người phát triển toàn diện Nhà nước cần xây dựng sách bổ sung thêm nội dung sách có nhằm tạo điều kiện cho gia đình phát triển kinh tế như: sách giải vấn đề việc làm, nhà ở, y tế, giáo dục, sách tiền lương với công nhân, viên chức, sách bảo hiểm xã hội… Những sách phù hợp lòng dân tạo điều kiện cho gia đình thực đầy đủ chức Không nên coi sách gia đình vấn đề văn hóa - xã hội không nên quan niệm cần có vài sách xã hội đủ mà phải xác định vấn đề gia đình chiến lược toàn diện, lâu dài Hiện nay, bạo lực gia đình vấn đề dư luận xã hội quan tâm sâu sắc Đây tệ nạn gây hậu nhiều mức độ dạng thức khác lên đời sống gia đình xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến sống người dân Trường hợp nghiêm trọng, bạo lực gia đình tác nhân gây hậu tai hại sức khoẻ, nhân phẩm người, gián tiếp gieo mầm tệ nạn tội phạm nguy hiểm khác xã hội Có thể nói, không vấn đề riêng gia đình cụ thể hay mang tính địa phương mà vấn nạn quốc gia - toàn cầu, từ quốc gia phát triển đến nước có trình độ lạc hậu chậm phát triển Mọi gia đình thuộc 73 tầng lớp xã hội gặp phải vấn nạn Đối tượng hành vi bạo lực gia đình thường thành viên yếu thế, dễ bị tổn thương hầu hết trường hợp phụ nữ, người già trẻ em Với ý nghĩa đó, Nhà nước ta ban hành Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình quy định chế tài xử lý nghiêm khắc hành vi bạo lực gia đình, nghiêm túc thực mục tiêu bình đẳng giới, tiến tới xóa bỏ hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ trẻ em Chính vậy, Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thuỷ đạo lồng ghép công tác phòng, chống bạo lực gia đình với chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp, ngành Việc thực tốt chương trình phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, tạo việc làm tăng thu nhập cho người lao động, ổn định đời sống gia đình góp phần hạn chế bạo lực gia đình nguyên nhân từ kinh tế khó khăn, có vai trò quan trọng tảng để xây dựng gia đình văn hóa 3.2.4 Một số giải pháp khác - Nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước thực công tác xây dựng gia đình văn hóa điều kiện phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế bùng nổ công nghệ thông tin truyền thông Đẩy nhanh việc cụ thể hóa quan điểm, đường lối Đảng văn hóa Điều chỉnh hoàn thiện chế, sách phù hợp với tính đặc thù văn hóa Bổ sung sách kinh tế văn hóa, văn hóa kinh tế, có sách phát triển văn hóa sở đới với khu vực dân cư đặc thù, đồng bào dân tộc thiểu số Tăng cường công tác tra văn hóa, gắn với trách nhiệm cá nhân tổ chức để xảy sai phạm Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư công dân việc tổ chức quản lý hoạt động văn hóa Chủ động đấu tranh phòng, chống biểu suy thoái tư tưởng, đạo đức, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" lĩnh vực văn hóa Ngăn chặn có hiệu 74 tình trạng phận báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ hoạt động không tôn chỉ, mục đích, sản phẩm lệch lạc, thị hiếu tầm thường - Xây dựng đội ngũ cán văn hóa Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán văn hóa Coi trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán lãnh đạo, quản lý văn hóa, cán làm công tác khoa học, chuyên gia đầu ngành, cán sở - Tăng cường vai trò lãnh đạo, đạo cấp ủy Đảng, quyền xã, thị trấn Vì nơi trực tiếp thực phong trào, nâng cao nhận thức ý nghĩa, mục tiêu phong trào, phối hợp chặt chẽ quan, ban, ngành, đoàn thể ngành thành viên Ban đạo phong trào, tạo thống đạo, thực phong trào Trên số giải pháp mang tính định hướng triển khai trình thực công xây dựng gia đình văn hoá huyện Cẩm Thuỷ bối cảnh toàn cầu hoá Dù sáng kiến cá nhân, khuôn khổ luận văn, phân tích nêu số suy nghĩ với mong muốn góp phần sức lực việc tuyên truyền trực tiếp tham gia, thực giải pháp nhằm không ngừng phát huy yếu tố tốt đẹp, tích cực mặt đời sống văn hoá gia đình truyền thống huyện Cẩm Thuỷ, giúp cho phong trào xây dựng gia đình văn hoá Cẩm Thuỷ tiến xa giai đoạn công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Tiểu kết chương Trong chương 3, luận văn đưa quan điểm Đảng Nhà nước xây dựng gia đình văn hoá giai đoạn nay, đồng thời phân tích, đánh giá mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể xây dựng gia đình văn hoá Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Thuỷ xây dựng giai đoạn 2015 – 2020 Trên sở đánh giá kết đạt được, tồn hạn chế trọng việc thực sách xây dựng gia đình văn hoá địa bàn huyện Cẩm Thuỷ, luận văn đưa giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu thực sách xây dựng gia đình văn hoá thời gian tới là: Các giải pháp nhận 75 thức, trách nhiệm quan tổ chức nhà nước việc giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân cộng đồng xã hội giá trị việc xây dựng gia đình văn hóa huyện Cẩm Thuỷ nay; tuyên truyền để người gia đình phấn đấu, rèn luyện, điều chỉnh thân xây dựng gia đình văn hoá gặt hái thành quả, no ấm bình đẳng, tiến hạnh phúc gia đình văn hoá mang lại Nhóm giải pháp kinh tế, cấp uỷ quyền huyện Cẩm Thuỷ cần quan tâm tạo điều kiện cho thành phần kinh tế đầu tư vào vùng nguyên liệu, đào tạo dạy nghề phát triển ngành sản xuất thủ công nghiệp, hỗ trợ phát triển mạnh mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác chăn nuôi, trồng trọt, hình thành hộ gia đình, đơn vị sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn; định hướng sản xuất, chuyển đổi cấu trồng vật nuôi, phát triển đa dạng dịch vụ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Các giải pháp tăng cường lãnh đạo cấp uỷ, vai trò quản lý nhà nước quyền việc xây dựng gia đình văn hoá nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác văn hoá địa bàn huyện 76 KẾT LUẬN Với chất nhà nước dân, dân, dân, sách văn hóa Việt Nam bước xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo điều kiện người dân thụ hưởng giá trị văn hóa tốt đẹp Trong sách văn hóa, sách xây dựng gia văn hóa thực phần mục tiêu xây dựng văn hóa toàn dân mà đó, người dân chủ thể sáng tạo thụ hưởng giá trị văn hóa Điều khẳng định xây dựng gia đình văn hoá chủ trương đắn Đảng nhiệm vụ quan trọng xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc tình tình đất nước Cẩm Thuỷ huyện trung du miền núi tỉnh Thanh Hoá, điều kiện kinh tế nhiều khó khăn, nhiên vùng đất có giàu truyền thống lịch sử, giàu sắc văn hoá dân tộc Mường, Dao với giá trị nhân văn đa dạng, phong phú Bên cạnh đó, điều kiện tự nhiên, điều kiện xã hội có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội thời gian tới như: giao thông thuận lợi, tài nguyên phong phú, trọng điểm du lịch tỉnh Trong thực tiễn hoạt động xây dựng gia đình văn hóa địa bàn huyện Cẩm Thuỷ, cấp, ngành địa phương tích cực tham gia; xây dựng gia đình văn hoá thực trở thành phong trào rộng lớn nhân dân, tạo khí việc thực phong trào thi đua góp phần xây dựng phát triển kinh tế - xã hội địa phương Tuy nhiên, hạn chế, tồn chưa khắc phục làm ảnh hưởng đến chất lượng gia đình văn hoá, nhiều nơi trở nên hình thức giá trị gia đình văn hoá chưa coi trọng Những kết quan trọng việc thực sách xây dựng văn hoá đia bàn Cẩm Thuỷ thời gian qua góp phần nâng cao ý thức chấp hành chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước, đẩy lùi tập quán lạc hậu, phát huy nét đặc trưng văn hoá cộng đồng Xây dựng gia đình văn hoá tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc xây dựng gia đình ấm no, 77 hoà thuận, tiến bộ, khoẻ mạnh, bình đẳng hạnh phúc Ngoài thực sách góp phần quan tạo dựng môi trường văn hoá sở làm cho đời sống cộng đồng xã hội vững mạnh Bên cạnh kết cụ thể, đáng phấn khởi, trình xây dựng gia đình văn hoá bộc lộ hạn chế, tồn như: Một số cấp uỷ Đảng, quyền chưa thực quan tâm ý thức tầm quan trọng việc xây dựng gia đình văn hoá, việc triển khai mang tính hình thức; công tác tuyên truyền thực nội dung tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa chưa thực hiệu đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, từ chưa làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức người dân nơi đây; phận không nhỏ gia đình khu vực thị trấn, trung tâm kinh tế huyện trọng chức kinh tế gia đình nên thờ ơ, xem nhẹ, chí không đăng ký bình xét gia đình văn hóa Trước thực trạng đó, giải nhằm nâng cao hiệu thực sách xây dựng gia đình văn hoá đề xuất dựa sở quan điểm, định hướng Đảng, mục tiêu phát triển gia đình văn hoá, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Cẩm Thuỷ kết quả, điểm yếu, hạn chế việc thực sách Trong nhiều giải pháp đề xuất, nhóm giải pháp nâng cao nhận thức quan trọng Cần làm cho cấp uỷ, quyền, tổ chức đoàn thể nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm việc thực sách xấy dựng gia đình văn hoá; làm cho người dân nâng cao nhận thức giá trị, lợi ích việc xây dựng gia đình văn hoá mang lại no ấm, bình đẳng, hạnh phúc cho gia đình, cá nhân Bên cạnh giải pháp tạo lập chế thuận lợi để kinh tế gia đình phát triển bền vững tạo sở thuận lợi cho xây dựng gia đình văn hoá Ngoài quan tâm bổ sung kinh phí cho công tác đạo, thực sách; đào tạo nâng cao lực, trình độ nghiệp vụ đội ngũ cán công chức tham gia triển khai thực sách giải pháp cụ thể mang lại hiệu cao việc xây dựng gia đình văn hoá 78 Trong bối cảnh công nghiệp hóa, đại hóa, với xu toàn cầu hóa diễn với tốc độ nhanh, giá trị truyền thống tốt đẹp gia đình đứng trước thách thức lớn, việc thực sách xây dựng gia đình văn hoá gặp nhiều khó khăn Hy vọng mong muốn phân tích, đánh giá đề xuất luận văn cung cấp khoa học thực tiễn hữu ích cho việc tổ chức thực sách xây dựng gia đình văn hoá địa bàn huyện Cẩm Thuỷ thời gian tới / 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thư (2005), Chỉ thị số 49- CT/TW ngày 21/2 Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá, Hà Nội Ban đạo tổng điều tra dân số nhà trung ương (2009), Tổng điều tra dân số nhà Việt Nam – kết toàn bộ, Hà Nội Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương (2002), Vấn đề dân tộc sách dân tộc Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bộ Chính Trị (1998), Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/1 thực nếp sống văn minh việc cưới, việc tang, việc lễ hội, Hà Nội Bộ Văn hoá Thông tin( 1999), Hỏi đáp xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hoá, tổ chức quản lý lễ hội truyền thống, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ Văn hoá Thông tin (2002), Quyết định số 01- QĐ/BVH – TT ngày 21/01 Quy chế công nhận danh hiệu gia đình văn hoá, làng văn hóa, khu phố văn hoá, Hà Nội Đỗ Thúy Bình (1995), Vài suy nghĩ tác động sách giáo dục đời sống gia đình nông dân, Tạp chí Khoa học phụ nữ, (số1), tr.15-17 Nguyễn Trọng Chuẩn (2001), Tìm hiểu giá trị văn hóa truyền thống trình công nghiệp hoá, đại hoá, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Võ Thị Cúc (1997), Văn hóa gia đình với việc hình thành phát triển nhân cách trẻ em, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 10 C.Mác – Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 C.Mác – Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 21, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 80 12 PGS.TS Đinh Xuân Dũng (2004), Xây dựng môi trường văn hóa, số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội 13 Nguyễn Văn Đại, Một số giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa sở, Nguồn: website Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa; 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Hội nghị lần thứ – Ban chấp hành Trung ương khoá VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Đỗ Phú Hải, 2012, Những vấn đề sách công, Giáo trình Chính sách công 23 Đỗ Phú Hải, 2012, Đề tài cấp sở: Quy trình Chính sách công Việt Nam vấn đề lý luận thực tiễn; 24 Đỗ Phú Hải, 2014: “Khái niệm Chính sách công”, Tạp chí lý luận trị (số 2); 81 25 Đỗ Phú Hải, 2014, “Suy nghĩ sách công Việt Nam”, Tạp chí Cộng sản, Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (tháng 7/2014); 26 Đỗ Phú Hải, 2014, Xây dựng Chính sách công: “Vấn đề, giải pháp yếu tố ảnh hưởng”, tạp chí Lý luận trị, Học viện Chính trị hành Quốc gia Hồ Chí Minh (số 5); 27 Lê Như Hoa (2001), Văn hóa gia đình với việc hình thành phát triển nhân cách trẻ em, Viện Văn hóa – Thông tin, Hà Nội 28 Trần Đình Hượu (1992), Những nghiên cứu xã hội học gia đình Việt Nam, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội.Văn hóa – Thông tin, Hà Nội 29 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2000), Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 30 Đặng Cảnh Khanh, Lê Thị Quý (2009), Gia đình học, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội 31 Nguyễn Linh Khiếu (2006), Giáo dục gia đình hướng tới xây dựng người thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa, Tạp chí Cộng sản, (số12), tr.32-36 32 Nguyễn Linh Khiếu (2001), Gia đình phụ nữ biến đổi văn hóa, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 33 Luật hôn nhân gia đình Việt Nam (2000), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 34 Luật Bình đẳng giới (2007), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 35 V.I.Lênin (1977), Sáng kiến vĩ đại, Toàn tập, tập 39, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 36 Trần Thị Tuyết Mai (1999), Văn hóa gia đình xây dựng gia đình văn hóa mới, Tạp chí điện tử Việt Nam Đông Nam Á ngày nay, (số 4), tr.3 37 Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 38 Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 82 39 Lê Minh (2000), Gia đình người phụ nữ, Nxb Lao động, Hà Nội 40 Hoàng Bích Nga (2005), Để có gia đình văn hoá, Nxb Lao động, Hà Nội 41 Phan Ngọc (1998), Vấn đề gia đình Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 42 Trần Nữ Quế Phương (2006), Văn hoá gia đình tảng tâm linh mỹ học, Nxb Hội nhà văn 43 Đỗ Thị Thạch (2011), Về xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam ánh sáng Đại hội XI Đảng, Tạp chí Cộng sản, (số 56) 44 Lê Thi (1995), Xây dựng gia đình văn hoá nghiệp đổi đất nước nay, Tạp chí Thông tin lý luận, (số 8), tr.47- 50 45 Lê Thi (2005), Phát huy giá trị tích cực gia đạo, gia phong, gia lễ để xây dựng gia đình văn hoá đại, Tạp chí Gia đình trẻ em (số 6), tr.13-14 46 Lê Thi (2002), Gia đình Việt Nam bối cảnh đất nước đổi mới, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 47 Văn Tất Thu (2016), Những vấn đề lý luận chung xây dựng thực sách công, Giáo trình giảng dạy môn sách công 48 Trần Hữu Tòng – Trương Thìn (1997), Xây dựng gia đình văn hóa nghiệp đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 49 Nguyễn Thiện Trưởng (2005), Triển khai thực tốt nghị Bộ trị tiếp tục đẩy mạnh thực sách dân số kế hoạch gia đình, Tạp chí Tư tưởng Văn hoá (số 5), tr.54-57 50 Nguyễn Thanh Tuấn (2006), Vấn đề xây dựng gia đình Việt Nam văn kiện Đảng thời kỳ Đổi mới, Tạp chí Gia đình trẻ em, (số 10), tr.4- 51 Nguyễn Quốc Tuấn (1995), Tìm hiểu quy phạm pháp luật hôn nhân gia đình, Nxb thành phố Hồ Chí Minh 83 52 UBND huyện Cẩm Thuỷ, Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 19/8/2011 thực phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011 – 2015 53 Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Thuỷ, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 10/4/2012 việc tiếp tục thực Chỉ thị 27/CT-TW thực nếp sống văn minh việc cưới, việc tang lễ hội 54 Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Thuỷ, Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 03/5/2013 việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Ban đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 55 Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Thủy, Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 12/01/2011 xây dựng kế hoạch triển khai, thực chương trình nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến 2020 56 Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Thủy, Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 19/6/2016 xây dựng kế hoạch triển khai, thực chương trình nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến 2030 57 Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Thuỷ (2016), Báo cáo tổng kết năm thực phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2010 – 2015 58 Lê Ngọc Văn (1998), Gia đình Việt Nam với chức xã hội hóa, Nxb Giáo dục, Hà Nội 84 ... thực sách xây dựng gia đình văn hóa Cẩm Thủy vừa có ý nghĩa lý luận, vừa vấn đề thực tiễn cấp thiết Chính chọn đề tài: "Thực sách xây dựng gia đình văn hóa từ thực tiễn huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh. .. cho trình thực sách xây dựng gia đình văn hóa luận văn Như vậy, xây dựng gia đình văn hóa nghiên cứu song vấn đề thực sách xây dựng gia đình văn hóa huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa chưa bàn đến... hiệu thực sách xây dựng gia đình văn hoá huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Việc thực sách xây dựng gia đình văn hóa huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách về xây dựng gia đình văn hóa từ thực tiễn huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hoá, Thực hiện chính sách về xây dựng gia đình văn hóa từ thực tiễn huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hoá, Thực hiện chính sách về xây dựng gia đình văn hóa từ thực tiễn huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hoá

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay