Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ thực tiễn Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

81 76 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 10:30

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TỪ THỰC TIỄN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC Chuyên ngành: Chính sách công Mã số : 60 34 04 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS VĂN TẤT THU HÀ NỘI, 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu ghi luận văn trung thực.Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố công trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Thúy Hằng MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO 1.1 Các khái niệm 1.2 Nội dung sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao 12 1.3 Quan điểm Đảng, sách Nhà nước thu hút 31 nguồn nhân lực chất lượng cao nước ta Chương 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH THU HÚT 37 NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC 2.1 Thực trạng nguồn nhân lực Bệnh viện HN Việt Đức 37 2.2 Thực trạng thực sách thu hút nguồn nhân lực chất 42 lượng cao Bệnh viện HN Việt Đức 2.3 Đánh giá chung sách thu hút nguồn nhân lực chất 53 lượng cao (ưu điểm, hạn chế, bất cập, nguyên nhân hạn chế bất cập giải pháp) Bệnh viện HN Việt Đức Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN 57 THIỆN CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1 Phương hướng hoàn thiện sách thu hút nguồn nhân 57 lực chất lượng cao Việt Nam 3.2 Các giải pháp hoàn thiện sách thu hút nguồn nhân lực 58 chất lượng cao Việt Nam 3.3 Đề cao trách nhiệm chủ thể sách 68 3.4 Kiến nghị, đề xuất 69 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài “Hiền tài nguyên khí quốc gia” Ngay từ thành lập, Đảng Nhà nước ta quan tâm đến việc thu hút trọng dụng nhân tài Hồ Chí Minh xác định tìm người tài để xây dựng đất nước Người gương sáng cho việc tìm người tài trọng dụng nhân tài Trong giai đoạn công nghiệp hóa - đại hóa đất nước, chủ trương, đường lối, hướng quốc gia có Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội Để làm việc cần phải huy động nguồn lực cần thiết nước nước bao gồm nguồn lực người, nguồn lực tài chính, nguồn lực công nghệ, nguồn lực tài nguyên thiên nhiên với ưu điều kiện địa lý, thể chế trị Và tất nguồn lực, nguồn lực người nguồn lực chủ yếu cho phát triển, có tính chất định đến tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội Chính vậy, hầu hết quốc gia có Việt Nam đề cao đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao có hàng loạt chiến lược để cạnh tranh, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao Từ nhận thức đầy đủ vai trò quan trọng nguồn nhân lực chất lượng cao thực chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến xây dựng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Không phải ngẫu nhiên Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI xác định: “Phát triển nhanh nguồn nhân lực nguồn nhân lực chất lượng cao” ba đột phá chiến lược định thành công chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 - 2020 Triển khai cụ thể hóa chủ trương Đảng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Nhà nước ban hành sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao Thực sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thời gian qua nước nói chung, ngành Y tế nói riêng bên cạnh ưu điểm, kết đạt đáng ghi nhận bộc lộ hạn chế, bất cập Nguyên nhân hạn chế, bất cập mặt khâu tổ chức thực sách chưa tốt, mặt khác thân sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao hạn chế, bất cập Các hạn chế, bất cập ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu sách cần phải nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện Với lý trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ thực tiễn Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức” làm đề tài luận văn Tình hình nghiên cứu đề tài Trong năm qua phát triển nhân lực, thu hút nhân lực, nhân lực chất lượng cao nhận nhiều quan tâm nhà quản lý, nhà khoa học Viện, Trung tâm, Bộ, Ngành nước nghiên cứu nhiều khía cạnh khác tiêu biểu số công trình, viết như: - Nguyễn Văn Khánh (2010): Xây dựng phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam phục vụ nghiệp chấn hưng đất nước, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Cuốn sách phân tích sâu sắc nguồn lực trí tuệ Việt Nam nhiều góc độ, đánh giá thực trạng, rõ hạn chế, đề xuất số giải pháp xây dựng phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam phục vụ nghiệp chấn hưng đất nước thời kỳ - Chu Văn Cấp (2012): Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần phát triển bền vững Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, (9/839), tr 54 - 58 trực tiếp bàn vấn đề lý luận, thực tiễn việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần phát triển bền vững, đồng thời đưa kiến nghị giải pháp - Nguyễn Duy Tuấn, Dương Thùy Linh (2014): Một số kinh nghiệm thu hút nguồn nhân lực khu vực công Bài viết đưa nhìn thực tế việc thu hút nhân lực khu vực công Việt Nam kinh nghiệm giới lĩnh vực - Văn Tất Thu: Chính sách sử dụng, trọng dụng nhân tài, trí thức Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng quyền dân chủ nhân dân kháng chiến kiến quốc - Tạp chí Quản lý nhà nước, số tháng 8/2015 - Văn Tất Thu: Quan điểm nghệ thuật trọng dụng nhân tài Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng quyền cách mạng kháng chiến kiến quốc Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 5/2010 - Văn Tất Thu: Vấn đề sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 6/2016 - Văn Tất Thu: Giải pháp sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - Tạp chí quản lý Nhà nước số 746/7/2016 - Trần Văn Ngợi: Thu hút trọng dụng người có tài quan hành nhà nước Việt Nam” - Luận án tiến sỹ Quản lý hành công, Học viện Hành quốc gia năm 2015 Tóm lại, công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn cho thấy nhìn đầy đủ toàn diện lý luận thực tiễn nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao qua thời kỳ Nhiều công trình nghiên cứu khẳng định nguồn nhân lực chất lượng cao có tầm quan trọng đặc biệt chiến lược phát triển quốc gia, động lực phát triển kinh tế - xã hội Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu sở lý luận sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam để có sở khoa học phân tích, đánh giá sách, thực trạng thực sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao Bệnh viện HN Việt Đức năm qua đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu a/ Nghiên cứu vấn đề lý luận sách thu hút nhân lực chất lượng cao Việt Nam b/ Khảo sát đánh giá sách thực trạng thực sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ thực tiễn Bệnh viện HN Việt Đức, rõ ưu điểm, hạn chế, bất cập nguyên nhân hạn chế, bất cập c/ Đề xuất, định hướng giải pháp hoàn thiện sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu vấn đề lý luận sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, chủ yếu tập trung nghiên cứu làm rõ việc thực sách thu hút nhân lực chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao từ thực tiễn Bệnh viện HN Việt Đức 4.2 Phạm vi nghiên cứu Là đội ngũ công chức, viên chức Bệnh viện HN Việt Đức năm 2015 - 2016 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Đề tài vận dụng cách tiếp cận lý luận chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sử dụng phương pháp nghiên cứu xã hội học, thống kê vận dụng triệt để phương pháp nghiên cứu sách công Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận Góp phần bổ sung vấn đề lý luận sách công nói chung, sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao nói riêng Các kết luận, kiến nghị, đề xuất rút từ việc nghiên cứu đề tài luận văn giúp bổ sung hoàn thiện sách thu hút nguồn nhân lực nước ta 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Luận văn đề xuất giải pháp cụ thể để quy hoạch, thu hút, tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đánh giá sử dụng, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao bệnh viện HN Việt Đức năm tới Luận văn tài liệu tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy sách công nói chung, sách thu hút, phát triển nguồn nhân lực nói riêng Cơ cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tham khảo, luận văn gồm chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao Chương 2: Thực trạng sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức Chương 3: Giải pháp hoàn thiện sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Chính sách; Chính sách công 1.1.1.1 Chính sách “Chính sách chuẩn tắc cụ thể để thực đường lối, nhiệm vụ Chính sách thực thời gian định, lĩnh vực cụ thể Bản chất, nội dung phương hướng sách tùy thuộc vào tính chất đường lối, nhiệm vụ trị, kinh tế, văn hóa…” Từ điển Bách khoa - tr 475 1.1.1.2 Chính sách công “Chính sách công tập hợp định trị có liên quan Nhà nước nhằm lựa chọn mục tiêu giải pháp công cụ thực nhằm giải vấn đề xã hội theo mục tiêu tổng thể xác định”, Tạp chí Lý luận trị số 2/2014 1.1.2 Nhân lực; Nguồn nhân lực 1.1.2.1 Nhân lực Nhân lực sức lực nằm người làm cho người hoạt động Sức lực ngày phát triển với phát triển thể người đến mức độ đó, người đủ điều kiện tham gia vào trình lao động - người có sức lao động (Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực trường ĐH Kinh tế) 1.1.2.2 Nguồn nhân lực Nguồn nhân lực lực lượng lao động đào tạo để tham gia phát triển kinh tế - xã hội Chất lượng nguồn nhân lực thể tri thức, kỹ chất lượng lao động, thể lực trưởng thành tư tưởng trị, đạo đức, lối sống Đến có nhiều công trình nghiên cứu nước đưa khái niệm nguồn nhân lực theo khía cạnh khác Theo Liên hiệp quốc “Nguồn nhân lực trình độ lành nghề, kiến thức lực toàn sống người có thực tế tiềm để phát triển kinh tế - xã hội cộng đồng” Theo Tổ chức lao động quốc tế “Nguồn nhân lực quốc gia toàn người độ tuổi có khả tham gia lao động” Theo GS.TS Phạm Minh Hạc “Nguồn nhân lực tổng thể tiềm lao động nước địa phương, tức nguồn lao động chuẩn bị (ở mức độ khác nhau) sẵn sàng tham gia công việc lao động đó, tức người lao động có kỹ (hay khả nói chung) đường đáp ứng yêu cầu chế chuyển đổi cấu lao động, cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa” Theo tác giả Nguyễn Đăng Thành “Nguồn nhân lực khái niệm tổng hợp bao gồm yếu tố số lượng, chất lượng cấu phát triển người lao động nói chung tương lai tiềm tổ chức, địa phương, quốc gia, khu vực giới” Nguồn nhân lực tổng thể tiềm lao động tổ chức, địa phương, quốc gia thể thống hữu lực xã hội (thể lực, trí lực, nhân cách) tính động xã hội người thuộc nhóm đó, nhờ tính thống mà nguồn lực người biến thành nguồn vốn người đáp ứng yêu cầu phát triển Nguồn nhân lực theo cách tiếp cận có nội hàm rộng bao gồm yếu tố cấu thành số lượng, tri thức, khả nhận thức tiếp thu kiến thức, tính động xã hội, sức sáng tạo, truyền thống lịch sử văn hóa Việc quản lý sử dụng nguồn lực người khó khăn phức tạp nhiều so với nguồn lực khác người thực thể sinh vật - xã hội, nên tập trung cho đào tạo, bồi dưỡng sách tiền lương chế độ đãi ngộ khác cho họ Tăng cường đầu tư tạo chế phù hợp để huy động nguồn vốn nước để thu hút nguồn nhân lực nói chung nguồn nhân lực chất lượng cao nói riêng giải pháp khôn ngoan, hiệu nhất, cần phát huy vận dụng sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao 3.2.3.6 Hoàn thiện giải pháp chủ động hội nhập quốc tế để phát triển thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao Xây dựng, cập nhật hệ thống pháp luật phát triển thu thu hút nguồn nhân lực nói chung nguồn nhân lực chất lượng cao nói riêng phù hợp với phát triển Việt Nam không trái với thông lệ luật pháp quốc tế lĩnh vực mà nước ta tham gia, ký kết, cam kết thực Tạo môi trường điều kiện làm việc thuận lợi để thu hút nhà giáo, nhà khoa học có tài năng, kinh nghiệm nước ngoài, người Việt Nam nước tham gia vào trình đào tạo nhân lực Việt Nam lĩnh vực Tiếp tục thực sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước huy động nguồn lực xã hội, kêu gọi đầu tư nước nhằm xây dựng số sở giáo dục đạt chuẩn quốc tế để tạo nguồn cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đât nước Chủ động hội nhập quốc tế để trao đổi học tập kinh nghiệm nước phát triển, phát triển hoạch định, xây dựng sách thu hút phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giải pháp quan trọng để hoàn thiện sách phát triển nguồn nhân lực nước ta 3.2.3.7 Hoàn thiện giải pháp bố trí sử dụng, trọng dung nguồn nhân lực chất lượng cao Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao quan trọng giữ nguồn nhân lực chất lượng cao, phát huy nguồn nhân 64 lực chất lượng cao quan trọng nhiều Để giữ phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao thu hút quan trọng đánh giá, bố trí sử dụng, trọng dụng, tôn vinh họ Vì vậy, bố trí sử dụng, trọng dụng, tôn vinh nhân lực chất lượng cao giải pháp có tính chất quyêt định quan, tổ chức để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, người tài làm việc cho quan tổ chức Cần nâng cao nhận thức, thay đổi tư cán lãnh đạo tầm nhìn thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao xác định nguồn nhân lực chất lượng cao tài tài nguyên quý giá nhất, chất lượng nguồn nhân lực không đạt hiệu cao nhiệm vụ mà chuẩn bị nguồn lực cho yêu cầu tương lai Có tận dụng người có tài xây dựng sách thích hợp để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo tính toàn diện, khoa học xác trình tuyển dụng sau giúp hạn chế tình trạng gian lận cấp, đảm bảo cho đối tượng bình đẳng tư để giảm thiểu tối đa việc bỏ sót nhân lực chất lượng cao Mục tiêu cuối sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao không việc thu hút nhân tài mà phải hướng đến sử dụng hiệu nguồn nhân lực Để đánh giá, bố trí, sử dụng, trọng dụng tôn vinh nhân lực chất lượng cao cần xây dựng hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn hợp lý phù hợp với loại đối tượng, đồng thời có nguyên tắc, phương pháp đánh giá cách xác, khách quan, công tâm theo quy trình chặt chẽ khoa học Tăng cường khả thông tin, dự báo định hướng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu lĩnh vực, ngành nghề, vùng miền, đồng thời thường xuyên điều chỉnh, cập nhật kịp thời thay đổi nhu cầu nhân lực quan để việc thu hút nhân lực chất lượng cao theo vị trí công việc xác hơn, hiệu 65 Cùng với yêu cầu phải cởi mở, thông thoáng sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phải quảng bá, tuyên truyền, với nhiều hình thức đa dạng Ngoài việc tiếp tục sử dụng công cụ truyển thông báo, đài, báo điện tử thức để quảng bá cần phải thông báo rộng rãi sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến quan sử dụng nhân lực sở đào tạo đồng thời đề nghị đơn vị chủ động phổ biến cho người lao động, sinh viên… hội tham gia sách điều kiện, nội dung sách Định kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo lao động - việc làm để tìm kiếm nhân tài Cần chủ động tìm kiếm hợp tác với nguồn nhân lực chất lượng cao nhiều cách như: tổ chức hội thảo giới thiệu sách thu hút, gửi thông tin thu hút công khai, rộng rãi cụ thể nhu cầu tuyển dụng đến trường đại học, sở nghiên cứu nước, gửi thư mời dự tuyển hợp tác, trực tiếp gặp gỡ thuyết phục nhân lực chất lượng cao chuyên gia, nhà khoa học có uy tín hợp tác, cộng tác làm việc cho quan, tổ chức Bên cạnh giải pháp đưa giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cần lưu ý việc làm rõ tiêu chí xác định nguồn nhân lực chất lượng cao cần phải kết hợp với sử dụng hệ thống chế, giải pháp tuyển chọn, tuyển dụng hiệu nhằm đánh giá mức độ đáp ứng nhân lực tiêu chí làm sở cho việc tiếp nhận nhân lực chất lượng cao theo sách Căn vào yêu cầu, nhiệm vụ quan đơn vị, tổ chức cấp, ngành giai đoạn cụ thể mà tuyển chọn, tuyển dụng hợp lý Hình thức tuyển dụng phải theo nguyên tắc cạnh tranh, dân chủ, công khai, công khách quan phải theo quy trình chặt chẽ, nghiêm túc Ngoài ra, tăng cường hiệu công tác kiểm tra, vấn, thử việc trước tiếp nhận không giúp đánh gái xác lực chuyên môn, kỹ làm việc tư chất đạo đức đối tượng, 66 hạn chế trường hợp tuyển dụng đối tượng có cấp thực lực mà giúp đưa định bố trí công việc cho nhân lực thu hút cách phù hợp Một số phương pháp nhà tuyển dụng lựa chọn để tìm kiếm thực lực nguồn nhân lực: kiểm tra tảng học vấn, kinh nghiệm, xem xét lời giới thiệu, kết cá nhân, tổ chức có trách nhiệm, tổ chức cho làm kiểm tra, sát hạch khả nhận thức, thành tích, tính cách sỏ thích cá nhân, kết hợp nhiều hình thức vấn gián tiếp trực tiếp khác như: vấn dựa tình huống, phóng vấn đo lường hành vi 3.2.3.8 Hoàn thiện giải pháp sách tiền lương, đãi ngộ, khen thưởng Nhân lực nói chung hay nhân lực chất lượng cao nói riêng suy cho người, có nhu cầu thiết yếu để đảm bảo sống Để khuyển khích nhân lực làm việc thực có hiệu quả, suất, chất lượng tiền lương phải tương ứng với giá sức lao động họ với số giá sinh hoạt Bên cạnh cần thay đổi kết cấu tiền lương có thêm lương “mềm” thưởng theo suất, hiệu công việc mức độ hoàn thành nhiệm vụ Giải pháp tạo động lực làm việc, giúp họ nỗ lực để đạt đạt hiệu suất cao công việc nhận lương phần “mềm” Bên cạnh sách tiền lương, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, môi trường làm việc dân chủ, khích lệ sáng tạo thực nhiệm vụ, phân công bố trí công việc phù hợp, tôn trọng nguyện vọng sở trường nhân lực có ý nghĩa thiết thực nhằm khuyến khích họ thực tốt nhiệm vụ đóng góp với đơn vị, cộng đồng xã hội Có sách khen thưởng xứng đáng, kịp thời cho nhân lực đạt thành tích cao, có sáng kiến công việc Có sách ghi danh nhân lực chất lượng cao có đóng góp lớn cho đất nước, cho ngành, cho quan, đơn vị Có chế độ tuyên dương người có thành tích đặc biệt xuất sắc công tác.Được 67 đảm bảo cho sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thực có hiệu bối cảnh kinh tế thị trường ngày phát triển hội nhập quốc tế ngày mạnh mẽ Ngoài sách đãi ngộ tiền lương, tiền thưởng hình thức khác phải tạo điều kiện môi trường làm việc thuận lợi dân chủ để nhân lực có chất lượng cao có hội phát triển, cống hiến hết tài đức độ họ cho nghiệp xây dựng phát triển đất nước 3.3 Đề cao trách nhiệm chủ thể sách Nhằm nâng cao lực trách nhiệm chủ thể sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam cần tập chung thực số giải pháp: Không ngừng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ kinh nghiệm, lực hoạch định sách, đạo đức công vụ cán bộ, tập thể cán có chức năng, nhiệm vụ hoạch định tổ chức thực thi sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để tham mưu cho cấp quản lý việc hoạch định tổ chức thực thi sách Các nhà hoạch định tổ chức thực thi sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phải tự nâng cao hiểu biết, khả phân tích dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội đất nước, ngành đơn vị, có tầm nhìn chiến lược sâu rộng nắm vững chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, chiến lược thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn phát triển đât nước, ngành đơn vị để hoạch định sách có tính khả thi đạt hiệu cao Phát triển kỹ năng, lực phát vấn đề nảy sinh, diễn biến ảnh hưởng đến phát triển đơn vị; nâng cao lực đề xuất mục tiêu biện pháp giải vấn đề; nâng cao lực thiết kế sách, phân tích hoạch định sách, lực thuyết phục cho tính khả thi sách 68 Tăng cường công tác đào tạo kỹ năng, phương pháp phân tích, hoạch định sách theo hướng chuyên nghiệp, đại đồng thời nâng cao lực tổ chức thực thi sách từ khâu xây dựng kế hoạch triển khai, phổ biến, tuyên truyền sách, phân công phối hợp thực đến trì, điều chỉnh, theo dõi kiểm tra đôn đốc việc thực đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm việc thực thi sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đạt mục tiêu đề Tăng cường tham gia “cộng đồng sách” coi yếu tố quan trọng nhằm đẩy mạnh lực chủ thể sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao bời trình hoạch định thực sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đối tượng thụ hưởng nhà khoa học, chuyên gia… phải có kiến, tham gia đống góp vào trình định sách 3.4 Kiến nghị đề xuất 3.4.1 Đối với Đảng, Nhà nước, Bộ ngành Trung ương Đối với Đảng, Nhà nước, Bộ ngành Trung ương cần xây dựng chế cụ thể thu hút nguồn nhân lực nói chung nguồn nhân lực chất lượng cao nói riêng; Hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật sách thu hút nguồn nhân lực đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao; Đồng việc quản lý nguồn nhân lực nói chung nguồn nhân lực chất lượng cao nói riêng; Khắc phục tình trang quy định chồng chéo Bộ, ngành công tác quản lý thi hành sách; Các sách ban hành phải có Thông tư Bộ, ngành liên quan hướng dẫn thi hành cách chi tiết, cụ thể Bộ Nội Vụ quan Chính phủ có chức tham mưu cho Chính phủ quản lý đội ngũ cán công chức viên chức Nhà nước cần chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ ngành nghiên cứu xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định thu hút người có tài vào 69 công vụ, tạo sở pháp lý để xây dựng tổ chức thực sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao Bộ Kế hoạch & Đầu tư cần chủ động phối hợp với Bộ ngành hữu quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định chế sách giải pháo công cụ thu hút phát triển nhân lực chất lượng cao “Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 579/QĐ - TTg ngày 19/4/2011 Chính phủ “Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020” ban hành kèm theo Quyết định 1216/QĐ - TTg ngày 22/7/2011 Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với nhu cầu, yêu cầu thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao 3.4.2 Đối với Bộ Y tế Cần quan tâm tạo điều kiện cho đơn vị trực thuộc có Bệnh viện HN Việt Đức để đội ngũ công chức, viên chức, nhà khoa học tham gia nhiều chương trình hợp tác quốc tế, hội nhập, học hỏi trao đổi kiến thức, kinh nghiệm với nước có y tế phát triển giới nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh điều trị cho ngưởi bệnh thực mục tiêu ngành Y tế chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân, tránh để trường hợp phận người dân phải nước điều trị bệnh lý mà y tế Việt Nam hoàn toàn làm chủ kỹ thuật gây tốn tiền bạc thời gian nhân dân Ban hành khẩn trương, kịp thời văn hướng dẫn thực Thông tư, Nghị định để sở y tế có thực sách tránh dẫn đến không hài lòng nhân dân Trình Chính phủ phương án tăng tiền lương, phụ cấp nghề nghiệp, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật để cán bộ, viên chức ngành y tế có thu nhập ổn định, tương xứng với sức lao động 70 Cải tiến công tác thi đua, khen thưởng tạo đòn bẩy cho công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển chuyên môn Cần tăng cường chương trình đào tạo, đào tạo lại nguồn ngân sách Nhà nước cho công chức, viên chức ngành Tăng cường thực số dề án, dự án đầu tư tổng thể nhân lực sở vật chất trang thiết bị cho hệ thống y tế Việt Nam Giao nhiệm vụ tạo điều kiện cho Trường Đại học Y, bệnh viện lớn thường xuyên tổ chức khóa đào tạo định hướng chuyên khoa, cập nhật kỹ thuật mới, tiên tiến Tăng cường hợp tác quốc tế, ký kết hợp tác với nước có y học phát triển để chuyên gia, nhà khoa học, viên chức ngành y tiếp cận, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, mở rộng hiểu biết 3.4.3 Đối với Bệnh viện HN Việt Đức Cần tiếp tục hoàn thiện chế độ đãi ngộ vật chất tinh thần tương xứng với lực, trình độ nguồn nhân lực chất lượng cao.Tạo điều kiện làm việc thuận lợi để phát huy tối đa lực đối tượng Rà soát chế, sách hỗ trợ, sửa đổi bổ sung ban hành cho phù hợp với tình hình thực tế Có sách riêng, hỗ trợ cao chuyên khoa mở rộng phát triển như: nội hồi sức thần kinh, nội tim mạch, ung bướu… Xây dựng quy hoạch cụ thể chuyên khoa cần thiết để trì ổn định đội ngũ chuyên gia, bác sỹ giỏi có kế thừa hệ Trang bị đầy đủ trang thiết bị bổ sung thay cần việc quan trọng trang thiết bị y tế đại với đội ngũ chuyên gia, bác sỹ giỏi yếu tố thiểu bệnh viện Ngoại khoa hàng đầu bệnh viện HN Việt Đức 71 Khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức thường xuyên trau dồi, học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ Đánh giá nghiêm túc, khách quan lực, trình độ, phẩm chất hiệu công tác đối tượng thu hút sau thời gian công tác, có biện pháp khen thưởng, tôn vinh xử lý, sa thải phù hợp… Lập kế hoạch, đầu tư, bồi dưỡng cán đạt chuẩn cần thiết cho vị trí cần nguồn nhân lực đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế lĩnh vực y tế, quản lý y tế nghiên cứu khoa học Trường, Viện trường, bệnh viện lớn, uy tín thông qua hội thảo, hợp tác, đào tạo, chuyển giao để công chức, viên chức đơn vị có điều kiện tiếp xúc, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, kinh nghiệm nước để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Khuyến khích công chức, viên chức bệnh viện tham gia làm đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp sở, cấp Bộ… nhằm nâng cao tư khoa học cập nhật kiến thức Đặc biệt muốn gây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trước hết Ban lãnh đạo phải biết chăm lo đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân phẩm, lực, chuyên môn, nghiệp vụ, lực hành động, văn hóa ứng xử, pháp lý, đạo đức cho cán công chức góp phần tạo nên chuyển biến chất lượng phục vụ người bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe hướng tới hài lòng người bệnh giai đoạn công công nghiệp hóa - đại hóa đất nước Kết luận chương Chương chủ yếu tập trung vào việc hoàn thiện giải pháp sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam nói chung, Bộ Y tế, bệnh 72 viện Hữu Nghị Việt Đức nói riêng.Từ tác giả trọng việc đưa hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu sách thực bệnh viện Hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu ách gồm: nhóm giải pháp thu hút; nhóm giải pháp trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao; nhóm giải pháp điều kiện đảm bảo thực thu hút trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao nhóm giải pháp hỗ trợ để thực thi sách hiệu Cuối cùng, tác giả đưa đề xuất kiến nghị Bộ Y tế, Bộ nội vụ, Bệnh viện HN Việt Đức vấn đề thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao bệnh viện 73 KẾT LUẬN Qua trình tìm hiểu phân tích, luận văn cho thấy sách thu hút nguồn nhân lực nói chung nguồn nhân lực chất lượng cao nói riêng Việt Nam vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có vai trò to lớn trình phát triển đất nước Chủ trương Đảng Nhà nước phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ tôn vinh nguồn nhân lực chất lượng cao thể số mặt công tác quản lý công chức thực cho thấy chưa có tính đột phá, hấp dẫn, khả thi huy động, tập hợp, sử dụng trọng dụng nguồn nhân lực Về mặt tổ chức, đến chưa có quan tổ chức cụ thể giao để giúp Chính phủ thực việc quản lý Nhà nước nguồn nhân lực chất lượng cao đồng thời chưa có chế phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ bảo vệ nguồn nhân lực chất lượng cao Để tiếp tục thực chủ trương, sách Đảng Nhà nước vấn đề nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt nay, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hiệu lực hiệu việc xây dựng chiến lược quốc gia nguồn nhân lực chất lượng cao việc xây dựng hoàn thiện thể chế cần thiết Từ thực tiễn Bệnh viện HN Việt Đức, qua nghiên cứu thực trạng sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, luận văn tập trung nghiên cứu sách hành thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để làm rõ mục tiêu, giải pháp công cụ sách, chủ thể, thể chế yếu tố tác động đến sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao Bệnh viện HN Việt Đức 74 Đồng thời luận văn rõ kết đạt hạn chế từ sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao với việc bố trí sử dụng, trọng dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, tiền lương, khen thưởng… áp dụng bệnh viện HN Việt Đức từ đề xuất kiến nghị sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho phù hợp với giai đoạn bệnh viện HN Việt Đức đặc biệt với nguồn nhân lực chất lượng cao tương đối lớn để phục vụ cho bệnh viện HN Việt Đức sở tỉnh Hà Nam vào hoạt động từ cuối năm 2017 Với phạm vi giới hạn nghiên cứu luận văn thạc sĩ, chưa bao quát toàn vấn đề tin kiến nghị góp phần công sức vào việc đề xuất hoàn thiện sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao bệnh viện HN Việt Đức nói riêng, Bộ Y tế Việt Nam nói chung 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (2008), Nghị số 27/NĐ - TW ngày 06/8/2008 Hội nghị lần thứ khóa X xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Bộ Nội Vụ (2013), Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp (Ban hành kèm theo Quyết định số 2367/QĐ - BNV ngày 31/12/2013 Bộ Nội Vụ) Bộ Nội Vụ (2013),Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Ban hành kèm theo Quyết định số 2367/QĐ - BNV ngày 31/12/2013 Bộ Nội Vụ) Bộ Y tế (2015), Quyết định số 2992/QĐ-BYT ngày 17/07/2015 Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch phát triển nhân lực hệ thống khám bệnh chữa bệnh giai đoạn 2015 - 2020 Bộ Y tế (2015),Quyết định số 1241/QĐ - BYT ngày 08/4/2015 Bộ Y tế việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức Lê Vinh Danh (2001),Chính sách công Hòa Kỳ giai đoạn 1935 2001, NXB Thống kê Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam (2011),Văn kiện Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Lê Thị Hồng Điệp (2014),Kinh nghiệm trọng dụng nhân tài để hình thành kinh tế tri thức số quốc gia Châu Á gợi ý cho Việt Nam, Tạp chí khoa học - Đại học Quốc gia Hà Nội 10 Đỗ Phú Hải (2014),Quá trình xây dựng chương trình sách công 76 nước phát triển, Tạp chí Tổ chức nhà nước số 4/2014,tr.37-42 11 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện khoa học Chính trị (1999), Tìm hiểu khoa học sách công, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Học viện Hành quốc gia (2012), Giáo trình quản lý nhân lực, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 13 Học viện hành quốc gia (2013), Giáo trình hoạch định phân tích sách, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 14 Lê Chi Mai (2001), Những vấn đề sách quy trình sách, NXB Đại học Quốc gia TPHCM 15 Võ Khánh Vinh, Đỗ Phú Hải (2012),Những vấn đề sách công -Viện Khoa học xã hội, Hà Nội 16 Văn Tất Thu (2011),Chính sách đãi ngộ, khen thưởng, trọng dụng tôn vinh cán khoa học xã hội, Đề tài cấp Nhà nước TS Văn Tất Thu làm chủ nhiệm, bảo vệ ngày 31/12/2011 đạt loại xuất sắc 17 Văn Tất Thu (2010),Quan điểm nghề thuật trọng dụng nhân tài chủ tích Hồ Chí Minh xây dựng quyền cách mạng kháng chiến kiến quốc, Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 5/2010 18 Văn Tất Thu (2011),Nhân tài vấn đề sử dụng, trọng dụng nhân tài, Tạp chí Tổ chức nhà nước, (số 1)/2011, tr13-19 19 Văn Tất Thu (2014),Năng lực thực sách công - Những vấn đề lý luận thực tiễn, Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 12/2014, tr31-35 20 Văn Tất Thu (2015),Chính sách sử dụng, trọng dụng nhân tài, trí thức Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng quyền dân chủ nhân dân kháng chiến kiến quốc,Tạp chí quản lý nhà nước, số tháng 8/2015 77 21 Văn Tât Thu (2016),Vấn đề sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Tạp chí tổ chức nhà nước số 6/2016 22 Văn Tất Thu (2016), Giải pháp sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nay, Tạp chí Quản lý nhà nước số 246/7/2016 23 Văn Tất Thu - Đinh Thị Như Trang (2016),Hoạch định sách Quốc gia - chức quan trọng Chính phủ, Tạp chí Quản lý nhà nước số 9/2016 24 Văn Tất Thu (2016),Vấn đề sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 6/2016, tr47-49 25 Văn Tất Thu (2016),Giải pháp sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - Tạp chí quản lý Nhà nước số 746/7/2016 26 Nguyễn Duy Tuấn- Đại học kinh tế quốc dân (2014), Một số kinh nghiệm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công 27 William N Dunn (2008), Public policy analysic; An (New Jensey Pearson) 78 Introduction ... TRẠNG CHÍNH SÁCH THU HÚT 37 NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC 2.1 Thực trạng nguồn nhân lực Bệnh viện HN Việt Đức 37 2.2 Thực trạng thực sách thu hút nguồn nhân lực chất. .. sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao Chương 2: Thực trạng sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức Chương 3: Giải pháp hoàn thiện sách thu hút nguồn nhân lực. .. luận sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, chủ yếu tập trung nghiên cứu làm rõ việc thực sách thu hút nhân lực chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao từ thực tiễn Bệnh viện HN Việt Đức
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ thực tiễn Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ thực tiễn Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ thực tiễn Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay