Đánh giá thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã từ thực tễn huyện đức phổ, tỉnh quảng ngãi

85 111 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 10:09

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN XUÂN VĂN ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TỪ THỰC TIỄN HUYỆN ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG HÀ NỘI, năm 2017 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN XUÂN VĂN ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TỪ THỰC TIỄN HUYỆN ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Chính sách công Mã số: 60.34.04.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN MINH PHƯƠNG HÀ NỘI, năm 2017 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin chân thành cảm ơn đến Ban Giám đốc, khoa, phòng quý thầy, cô Học viện Khoa học Xã hội, người tận tình tạo điều kiện giúp đỡ cho trình học tập Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy PGS.TS Nguyễn Minh Phương, người trực tiếp hướng dẫn luận văn cho với tất lòng nhiệt tình quan tâm sâu sắc Tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí lãnh đạo huyện Đức Phổ, Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện Đức Phổ, cán bộ, công chức, viên chức phòng, ban huyện, bạn bè, đồng nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện, giúp đỡ trình học tập hoàn thành luận văn Mặc dù cố gắng trình nghiên cứu luận văn tránh khỏi thiếu sót Tôi mong nhận góp ý quý thầy, cô bạn bè Tôi xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Xuân Văn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn Thạc sĩ Chính sách công “Đánh giá thực sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã từ thực tễn huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi” hoàn toàn trung thực không trùng lặp với đề tài khác lĩnh vực Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả luận văn Nguyễn Xuân Văn MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 1.1 Một số vấn đề chung đánh giá thực sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã 1.2 Nội dung đánh giá thực sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã 19 1.3 Các nhân tố tác động đến đánh giá thực sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã 23 CHƯƠNG THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở HUYỆN ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÃI 29 2.1 Tình hình kinh tế - xã hội địa phương tác động đến đánh giá thực sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã 29 2.2 Thực tiễn đánh giá thực sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã huyện Đức Phổ: kết quả, hạn chế nguyên nhân 31 2.3 Thực trạng nhân tố tác động đến đánh giá thực sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã 53 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở TỈNH QUẢNG HIỆN NAY 58 3.1 Định hướng hoàn thiện đánh giá thực sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã 58 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu đánh giá thực sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã 61 3.3 Một số kiến nghị 71 KẾT LUẬN 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BBT : Ban Bí thư BCH : Ban chấp hành BCT : Bộ Chính trị BTV : Ban Thường vụ BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế CBCC : Cán bộ, công chức CCN - TTCN : Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp CNH : Công nghiệp hoá CT-XH : Chính trị xã hội HĐH : Hiện đại hóa HĐND : Hội đồng nhân dân NXB : Nhà xuất KHXH : Khoa học xã hội KT-XH : Kinh tế - xã hội LLCT : Lý luận trị UBND : Uỷ ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa VC : Viên chức DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Số lượng CBCC xã, thị trấn địa bàn huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015 Số lượng CBCC cấp xã theo giới tính địa bàn huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015 Trình độ chuyên môn CBCC cấp xã địa bàn huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015 Trình độ LLCT CBCC cấp xã địa bàn huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015 Độ tuổi CBCC cấp xã địa bàn huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015 Trang 34 35 37 38 39 Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã địa Bảng 2.6 bàn huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 20112015 40 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xã, phường, thị trấn cấp hệ thống hành cấp Nhà nước Việt Nam, có vị trí quan trọng, nơi gần dân cầu nối trực tiếp hệ thống quyền nhà nước với nhân dân, thực hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội địa phương theo thẩm quyền phân cấp, đảm bảo cho chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước triển khai thực sống Đội ngũ CBCC cấp xã nói chung công chức cấp xã nói riêng có vai trò quan trọng xây dựng hoàn thiện máy quyền sở, hoạt động thi hành công vụ Hiệu lực, hiệu máy quyền cấp xã hệ thống trị, xét đến định phẩm chất, lực hiệu công tác đội ngũ CBCC cấp xã Trong nhiều văn kiện Đảng khẳng định vai trò cán nghiệp cách mạng Chủ trương, sách, pháp luật dù có đắn đến khó có hiệu lực, hiệu cao không triển khai thực đội ngũ CBCC cấp xã có lực pháp luật tốt Chính đội ngũ CBCC cấp xã có vai trò quan trọng nên việc xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã vững vàng trị, có đạo đức lối sống, có trí tuệ, kiến thức trình độ lực để thực nhiệm vụ giao mối quan tâm hàng đầu Đảng Nhà nước ta Những năm gần đây, việc thực chủ trương xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã nước ta đạt số kết định Song thực tế vấn đề xây dựng phát triển đội ngũ CBCC cấp xã nhiều bất cập, hạn chế Trình độ, lực quản lý nhà nước xã hội, kinh tế thị trường, pháp luật, kỹ thực thi công vụ khả vận dụng khoa học công nghệ đại công tác quản lý chưa đáp ứng yêu cầu công đổi Tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật phận CBCC cấp xã yếu, có tượng hách dịch, cửa quyền, quan liêu, tham nhũng gây nên tiêu cực thi hành công vụ, làm giảm lòng tin người dân hiệu lực quản lý máy nhà nước địa phương So với yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ CNH, HĐH đất nước, xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nhập vào kinh tế giới việc nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ cán cấp xã quan trọng cần thiết Thực tế cho thấy, đội ngũ CBCC cấp xã chưa thực ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ nghiệp đổi Những tồn tại, yếu nhiều nguyên nhân, nguyên nhân bất cập việc tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm CBCC Nằm thực tế chung nước, tỉnh Quảng Ngãi nói chung huyện Đức Phổ nói riêng không tránh khỏi bất cập, hạn chế xây dựng, sử dụng đội ngũ CBCC cấp xã Tình trạng hẫng hụt cấu, chưa hợp lý ngành nghề, chất lượng CBCC cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu công việc; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC cấp xã chưa gắn với việc sử dụng, chưa có sách thoả đáng để thu hút công chức có trình độ, lực cao xã công tác, sở vật chất phục vụ cho đội ngũ CBCC cấp xã hạn chế; tình trạng bất ổn cục số địa phương, làm suy giảm niềm tin người dân Đảng Nhà nước Đó nguyên nhân chủ quan thuộc tỉnh, huyện việc đánh giá thực sách phát triển CBCC cấp xã huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi Để có đội ngũ CBCC cấp xã địa bàn huyện có chất lượng, đảm bảo "vừa hồng, vừa chuyên" hết lòng phụng nhân dân, giữ gìn đoàn kết sở, tăng uy tín Đảng Nhà nước với nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN dân, dân, dân đặt nhiều vấn đề lí luận, pháp lí cần phải giải đáp thấu đáo, có khoa học thực tiễn Với lý chọn đề tài: "Đánh giá thực sách phát triển CBCC cấp xã từ thực tiễn huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi" Tình hình nghiên cứu đề tài Đánh giá thực sách phát triển CBCC vấn đề cấp, ngành địa phương quan tâm, trọng trình phát triển Đã có nhiều tác giả tham gia nghiên cứu viết sách báo, tạp chí, luận văn, đề tài khoa học vấn đề nhiều góc độ khác liên quan trực tiếp đến sách phát triển CBCC như: * Nhóm công trình, đề tài khoa học: Đề tài KHXH cấp Nhà nước giai đoạn 2001-2005, mã số KX.03.02: “Xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu trình CNH, HĐH đất nước” tác giả Vũ Văn Hiền làm chủ nhiệm Đề tài có ý nghĩa quan trọng công tác xây dựng đội ngũ CBCC cấp Trên sở quan điểm lý luận, tổng kết thực tiễn kế thừa kết nhiều công trình trước, tập thể tác giả phân tích, lý giải, hệ thống hóa khoa học việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC Từ đưa hệ thống quan điểm, phương hướng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán CBCC, có đội ngũ CBCC cấp xã đáp ứng yêu cầu nghiệp CNH, HĐH đất nước hội nhập kinh tế quốc tế Đề tài cấp Nhà nước “Chính sách đãi ngộ, khen thưởng, trọng dụng tôn vinh cán KHXH” năm 2012, nhiệm vụ số 05-Đề án 928 PGS.TS Văn Tất Thu tập trung phân tích vấn đề lý luận sách trọng dụng, đãi ngộ, khen thưởng tôn vinh cán KHXH; đánh giá thực trạng sách trọng dụng, đãi ngộ, khen thưởng tôn vinh cán KHXH, sở đó, đề tài đề xuất, kiến nghị đổi sách trọng 3.2.2 Giải pháp đổi tổ chức đánh giá thực sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã 3.2.2.1 Tăng cường chỉ đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá thực sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã Thời gian gần đây, quan tâm Đảng Nhà nước, sách CBCC cấp xã có nhiều tiến Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 Chính Phủ “Quy định chức danh, số lượng, số chế độ sách công chức xã, phường, thị trấn”; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 Chính Phủ “Về công chức xã, phường, thị trấn” Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/12/2012 Bộ Nội vụ “Hướng dẫn chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn” Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 Chính Phủ “Về sách tinh giản biên chế” Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 Chính phủ “Về đánh giá phân loại CBCC, VC” Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC giai đoạn 2016-2025” Đứng trước yêu cầu nghiệp CNH, HĐH đất nước hội nhập kinh tế quốc tế Nhằm nâng cao lực cho cấp huyện tỉnh đánh giá thực sách phát triển CBCC cấp xã cần trọng số nội dung sau đây: Một là, cấp, ngành cần xác định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ đội ngũ CBCC cấp xã Đặt đội ngũ CBCC cấp xã tổng thể đội ngũ CBCC nhà nước CBCC cấp xã cần phải nhìn nhận nghề nghiệp ổn định, mang tính chuyên nghiệp, đảm bảo tiền lương thu nhập hợp lý, có hội phát triển bình đẳng với CBCC cấp Hai là, tiến hành rà soát, đánh giá lại cách tổng thể sách 64 hành CBCC cấp xã Sửa đổi, bổ sung quy định có chồng chéo bất hợp lý Ban hành đồng sách từ khâu tuyển dụng, bố trí sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, tiền lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, điều kiện làm việc, nghỉ ngơi…nâng cao hiệu lực, hiệu quan, tạo điều kiện thuận lợi để sách sớm vào sống Ba là, trình hoạch định ban hành sách CBCC cấp xã phải đảm bảo quán, tạo liên thông, liên kết đảm bảo tính kế thừa sách Khi ban hành sách mặt phải tính toán kỹ tác động sách đến đối tượng hưởng lợi, mặt khác phải lường trước hậu tiêu cực đến đối tượng khác, có biện pháp giảm thiểu tác động không tốt, đồng thời có biện pháp khắc phục kịp thời, tránh để tình trạng tồn đọng việc giải chế độ sách cho CBCC 3.2.2.2 Đổi tổ chức thực tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã Tuyển dụng CBCC phải xuất phát từ nhu cầu vị trí việc làm, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ ngạch công chức cần tuyển tiêu biên chế giao quy định, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ công bằng, khách quan mang tính cạnh tranh cao Đẩy mạnh việc đưa sinh viên tốt nghiệp trường đại học quy có chuyên môn phù hợp công tác sở nhằm trẻ hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã Việc bố trí, sử dụng, luân chuyển CBCC phải đảm bảo tiêu chuẩn, phù hợp với lực, sở trường Bố trí, đề bạt công chức lúc, người, việc; phải yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh để lựa chọn người phù hợp; bổ nhiệm công chức họ có khả cống hiến tốt Đề cao tính trách nhiệm người có thẩm quyền sử dụng CBCC; tránh tình trạng bố trí, sử dụng CBCC không chỗ 65 Tinh giản máy, số lượng CBCC cấp xã theo hướng có cán chuyên trách công chức chuyên môn, không bố trí cán không chuyên trách cấp xã, công việc đội ngũ cán CBCC cấp xã kiêm nhiệm Đối với cán chuyên trách không tái cử, không bầu vào chức danh cho nghỉ, đóng bảo hiểm tự nguyện hưởng trợ cấp lần để giảm gánh nặng chi ngân sách, phát huy vai trò, trách nhiệm đội ngũ CBCC thực chức trách, nhiệm vụ giao Đồng thời với trình này, cần đổi cách chế độ sách CBCC cấp xã, đảm bảo CBCC cấp xã sống lương, yên tâm công tác 3.2.2.3 Tăng cường thực sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học quy Để thực tốt sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học quy xã công tác, cần ý đến việc thực ưu đãi sách hỗ trợ tiền lương, phụ cấp; điều kiện nhà ở, phương tiện làm việc, môi trường sinh sống Chủ động liên hệ với trường đại học tỉnh để thông tin sách thu hút, đãi ngộ nhân tài, nhằm có hội lựa chọn sinh viên xuất sắc phù hợp với chuyên ngành cần thu hút Ưu tiên người có hộ có người thân sinh sống, làm việc địa phương Được xem xét quy hoạch, bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo quản lý trình làm việc phát huy hiệu tốt; sau 05 năm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ giao cấp xã ưu tiên xét chuyển thành công chức cấp huyện, cấp tỉnh không qua thi tuyển 3.2.2.4 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực cho đội ngũ CBCC đánh giá thực sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã Các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC năm nhiệm kỳ; gắn bồi dưỡng trị - 66 chuyên môn với giáo dục phẩm chất, ý thức tinh thần trách nhiệm CBCC; tăng cường đào tạo theo vị trí việc làm Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; đổi phương pháp giảng dạy; tăng cường quản lý chất lượng đào tạo sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho đào tạo; phối hợp với số sở đào tạo uy tín để nâng cao chất lượng đào tạo Nâng cao sách hỗ trợ vật chất cho CBCC cấp xã cử đào tạo, bồi dưỡng để họ an tâm vừa làm vừa học để nâng cao trình độ, đồng thời phải hoàn thành nhiệm vụ giao 3.2.2.5 Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra đánh giá thực sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã Công tác kiểm tra, đánh giá, có ý nghĩa quan trọng để phát triển đội ngũ CBCC cấp xã Thông qua hoạt động nhằm phát tiêu cực, bất cập nảy sinh từ cán công tác cán Qua đó, động viên khen thưởng nhân tố tích cực, xử lý kịp thời sai phạm, củng cố lòng tin nhân dân Đảng quyền Việc đánh giá CBCC phải đảm bảo nội dung, quy trình theo quy định, công khai, dân chủ với tiêu chuẩn rõ ràng, minh bạch, gắn đánh giá với công tác tự phê bình, phê bình Hoàn thiện pháp luật đánh giá CBCC, xây dựng ban hành quy chế đánh giá CBCC theo hướng lấy kết thực chức trách, nhiệm vụ giao, khối lượng, chất lượng, tiến độ hiệu công việc, ý thức trách nhiệm công việc làm đánh giá, xếp loại CBCC Đánh giá CBCC phải dựa vào quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh tiêu chí đánh giá đối tượng Năng lực thể hiệu hoàn thành nhiệm vụ trị họ theo chức trách nhiệm vụ giao, thể khối lượng, chất lượng hiệu công tác lĩnh vực Đánh giá CBCC phải gắn với công việc cụ thể, hoàn cảnh cụ thể gắn với chế sách, phân tích cụ thể điều kiện hoàn cảnh mà CBCC hoạt 67 động Xây dựng tiêu chí đánh giá, thang đánh giá cho chức danh, cương vị cụ thể tốt Đánh giá CBCC phải thực thường xuyên lưu trữ kết đầy đủ, làm tài liệu để theo dõi qúa trình diễn biến phát triển 3.2.2.6 Đổi quy hoạch cán bộ, công chức đánh giá thực sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã Để quy hoạch cán sát với thực tiễn có tính khả thi phải nắm đội ngũ cán có, dự báo nhu cầu cán trước mắt lâu dài, sở tiến hành lựa chọn, giới thiệu cán vào quy hoạch, đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán theo quy hoạch Thực phương châm “động” “mở”, phải bảo đảm ba độ tuổi quy hoạch dãn cách độ tuổi năm năm; bảo đảm tỷ lệ cán trẻ, cán nữ quy hoạch không 15% Nếu không bảo đảm cấu cấp không phê duyệt bổ sung cán từ nơi khác vào quy hoạch Thực công khai công tác quy hoạch có chế kiểm tra, giám sát việc công khai quy hoạch, xử lý kịp thời trường hợp thực chưa nghiêm quy định Chỉ đưa vào quy hoạch giới thiệu để bầu vào chức danh cán người có đủ tiêu chuẩn theo quy định, có điều kiện khả hoàn thành nhiệm vụ giao; tăng cường bố trí sử dụng cán trẻ, cán nữ đào tạo bản, qua thử thách thực tiễn, có triển vọng phát triển Đây giải pháp có tính bản, lâu dài, nguồn bổ sung cho đội ngũ CBCC xã phải lấy từ sở, nguồn chỗ Vì vậy, cấp ủy đảng cần lãnh đạo thực tốt khâu quy hoạch cán bộ, bảo đảm thực hình thức phù hợp với đối tượng Bên cạnh nội dung đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị, chuyên môn nghiệp vụ, phương châm, nguyên 68 tắc công tác quy hoạch cán bộ, có nguồn cán dồi dào, bảo đảm chất lượng cấu, ý đối tượng quy hoạch cán trẻ, sinh viên tốt nghiệp trường đại học Cần gắn xây dựng thực quy hoạch với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán theo chức danh với quản lý nhà nước, tin học, cần ý tăng cường bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính, pháp luật kỹ hoạt động, công tác sở, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp thực thi nhiệm vụ công chức cấp xã 3.2.2.7 Đổi sách tiền lương; cải thiện sở vật chất điều kiện làm việc cán bộ, công chức Từng bước nâng dần thu nhập từ lương cho CBCC cấp xã phụ cấp hàng tháng cho công chức, đồng thời tăng cường biện pháp kiểm tra giám sát qúa trình thực công việc công chức góp phần làm giảm dần tệ quan liêu, tham nhũng có chiều hướng gia tăng Bổ sung thêm phụ cấp đặc thù cho CBCC cấp xã, phụ cấp đặc thù nghề nghiệp giống ngành giáo dục, y tế thực tế đối tượng làm việc địa bàn cấp xã, có trình độ thâm niên công tác nhau, thời gian làm việc, trách nhiệm công tác CBCC cấp xã nặng nề, điều kiện, địa bàn làm việc có nhiều khó khăn phức tạp, song tiền lương phụ cấp trả thấp nhiều so với đối tượng khác Chính sách hỗ trợ CBCC cấp xã hưởng 100% lương thời gian tập có mức hỗ trợ thêm khoảng thời gian năm đầu để tạo điều kiện cho công chức ổn định sống, yên tâm công tác Nếu kinh phí có phần hạn hẹp tạo hội thăng tiến cho người thật đủ tài đức công tác cấp xã để họ cống hiến hết mình, phát huy tốt khả Cải thiện điều kiện môi trường làm việc góp phần tăng hiệu hoạt 69 động công vụ, tăng suất lao động CBCC Chẳng hạn, cải thiện phòng ốc làm việc, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở, cung cấp trang thiết bị đầy đủ giúp tiếp cận với thông tin đại, tri thức thành tựu khoa học, công nghệ nhằm tạo tâm lý yên tâm, thoải mái, ổn định cho người công chức thực nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu làm việc CBCC 3.2.2.8 Đổi tổ chức thực sách khen thưởng cho cán bộ, công chức đánh giá thực sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã Việc xem xét khen thưởng CBCC cấp xã cần tổ chức thực định kỳ 06 tháng, cuối năm sau kết thúc đợt hoạt động, phong trào, dựa kết đánh giá thực công việc CBCC theo thời kỳ tương ứng Để công tác khen thưởng thực công bằng, khách quan, phát huy tác dụng tốt, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, thành phố (Sở Nội vụ) xây dựng, hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã xây dựng quy chế khen thưởng cụ thể, rõ ràng; thủ tục, hình thức khen thưởng phù hợp với điều kiện đặc điểm địa phương Để công tác khen thưởng phát huy tác dụng tốt, động viên, khuyến khích CBCC hăng say làm việc, cần cân nhắc lựa chọn hình thức, giá trị phần thưởng phù hợp với mức độ thành tích đạt được, phù hợp với đối tượng Đề cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giúp đỡ cấp trên, cấp huyện Cấp ủy cấp huyện cần tăng cường lãnh đạo, đạo, kiểm tra, giám sát công tác cán đội ngũ cán cấp dưới, kịp thời phát hiện, uốn nắn hạn chế, thiếu sót, lệch lạc, bảo đảm việc xây dựng đội ngũ cán cấp xã quan điểm, định hướng Đảng Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã, kịp thời biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến xuất sắc, xử lý, kỷ luật 70 trường hợp sai phạm 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ Bộ Nội vụ Đề nghị Bộ Nội vụ xem xét trình Chính phủ tăng thêm 01 định biên chuyên trách làm công tác tham mưu cho đảng ủy xã để giảm người hoạt động không chuyên trách Ban hành sách đầu cho đối tượng CBCC cấp xã nghỉ công tác trước tuổi, nhằm bước trẻ hoá, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC xã Có sách tiền lương, sách thu hút nhân tài đảm bảo điều kiện phát triển CBCC xã Tiền lương phụ cấp công vụ phải thực với nguyên tắc hưởng theo lực, đặc biệt CBCC có tài cống hiến nhiều việc tăng lương phải phù hợp với điều kiện sống xã hội 3.3.2 Kiến nghị cấp quyền tỉnh, huyện Đề nghị UBND tỉnh cần có sách khuyến khích cụ thể cho huyện để huyện tuyển chọn người có trình độ đại học quy, thạc sỹ công tác, bên cạnh đó, đề nghị tỉnh nên có sách khuyến khích cho người hưu trước tuổi để người lớn tuổi, chuyên môn nghiệp vụ yếu, sức khỏe không đảm bảo tự nguyện hưu trước tuổi từ thay dần cán trẻ, có lực, có phẩm chất đạo đức tốt vào nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác giai đoạn Đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, nâng mức hỗ trợ sinh hoạt phí cho cán không chuyên trách, cán thôn, Tổ dân phố như: Bí thư Chi đoàn, Chi Hội Trưởng phụ nữ, Trưởng Ban công tác mặt trận, Chi Hội Trưởng cựu chiến binh, Trưởng khu dân cư mức hỗ trợ thấp không thúc đẩy cán phát huy hết vai trò, chức năng, nhiệm vụ Đề nghị UBND huyện tăng kinh phí phân bổ cho công tác đào tạo, bồi 71 dưỡng Ưu tiên cử tham gia đào tạo số CBCC trẻ, có triển vọng, quy hoạch dự nguồn để có kiến thức bản, có lực thực tiễn có kỹ thực hành định để đảm đương nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu lâu dài Xem xét đưa công tác khen thưởng trở thành động lực CBCC xã nhằm động viên, cổ vũ CBCC xã hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Kết luận Chương Để định hướng hoàn thiện hệ thống giải pháp nâng cao hiệu đánh giá thực sách phát triển CBCC cấp xã tỉnh Quảng Ngãi, tác giả làm rõ hệ thống giải pháp vừa mang tính hệ thống vừa mang tính thực tiễn Đề xuất hoàn thiện giải pháp đánh giá thực sách phát triển CBCC cấp xã thời gian tới Để thực thi nội dung cần phải xác định CBCC cấp xã tài nguyên vô quý giá công đổi phát triển đất nước Xây dựng hệ thống văn quy phạm pháp luật sách phát triển CBCC cấp xã tổ chức thực tốt sách Đổi quản lý nhà nước phát triển CBCC cấp xã; hoàn thiện máy quản lý phát triển CBCC cấp xã nhằm nâng cao lực, hiệu lực, hiệu quản lý CBCC cấp xã; đổi phương pháp giáo dục, quản lý CBCC cấp xã Các nhóm giải pháp mà tác giả luận văn đề cập có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại với nhau, cần thực cách đồng giải pháp để việc đánh giá thực sách phát triển CBCC cấp xã đạt kết tốt 72 KẾT LUẬN Đánh giá thực sách phát triển CBCC cấp xã khâu quan trọng công tác quản lý nhân tổ chức, sở để quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật thực chế độ, sách CBCC cấp xã giúp CBCC cấp xã phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, tiến không ngừng việc nâng cao phẩm chất trị, đạo đức cách mạng, lực hiệu công tác CBCC Đây trình lâu dài đòi hỏi cao lý luận lẫn thực tiễn Việc xây dựng đội ngũ CBCC có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn, ngày nâng cao yêu cầu cấp bách cần phải thực tình hình nay, đặc biệt CBCC cấp xã Đó mục tiêu quan trọng công cải cách hành Nhà nước giai đoạn 2011-2020 Nhìn chung, CBCC cấp xã địa bàn huyện Đức Phổ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra: trình độ học vấn, phẩm chất đạo đức, trình độ trị, kiến thức quản lý Nhà nước chuyên môn nghiệp vụ nâng cao cách đáng kể thời gian gần Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển nhanh bền vững tỉnh Quảng Ngãi nói chung huyện Đức Phổ nói riêng, đặc biệt huyện triển khai thực mạnh mẽ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn chất lượng đội ngũ không bất cập, hạn chế: trình độ chuyên môn chưa đáp ứng so với yêu cầu tình hình mới; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã quan tâm chưa kịp thời, chưa phù hợp đôi lúc chưa yêu cầu; cấu đội ngũ CBCC chưa hợp lý, thể rõ qua cấu độ tuổi, số lượng giới tính; chưa đồng bộ, chưa hợp lý hệ thống sách tiền lương, phụ cấp đội ngũ CBCC cấp xã Bên cạnh đó, phận đội ngũ CBCC tác động tiêu cực kinh tế thị trường có 73 biểu suy thoái phẩm chất, đạo đức, sống xa dân, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, dân chủ, tham ô, hối lộ, lợi dụng chức quyền làm trái qui định pháp luật… gây tổn hại không nhỏ đến uy tín làm giảm sút lòng tin nhân dân Đảng Nhà nước Trong bối cảnh đó, đòi hỏi cấp bách phải có đánh giá thực sách phát triển CBCC cấp xã cách khách quan, trung thực, góp phần vào việc xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã có phẩm chất, lực để thực thi công vụ vấn đề mà cấp, ngành quan tâm Từ thực tiễn huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, tác giả luận văn làm rõ thực trạng đánh giá thực sách phát triển CBCC cấp xã; đồng thời đưa số định hướng giải pháp là: định hướng hoàn thiện đánh giá thực sách phát triển CBCC cấp xã; giải pháp hoàn thiện đánh giá thực sách phát triển CBCC cấp xã trình bày luận văn, nhằm tăng cường đánh giá thực sách phát triển CBCC cấp xã nước ta Mặc dù với nỗ lực, cố gắng nghiên cứu song vấn đề đánh giá thực sách phát triển CBCC cấp xã nội dung nên trình nghiên cứu tránh khỏi thiểu sót Vì vậy, tác giả mong nhận góp ý quý báu quý thầy, cô giáo Hội đồng khoa học Học viện KHXH, để nghiên cứu tác giả ngày hoàn thiện hơn./ 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Nội vụ (2012), Thông tư 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 hướng dẫn chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn Bộ Nội vụ (2012), Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/12/2012 hướng dẫn chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn Chính phủ (2003), Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều pháp lệnh CBCC năm 2003 Chính phủ (2009), Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 chức danh, số lượng, số chế độ sách CBCC xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp xã Chính phủ (2011), Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 công chức xã, phường, thị trấn Chính phủ (2014), Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 sách tinh giản biên chế Chính phủ (2015), Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 đánh giá phân loại CBCC, VC Chính phủ (2016), Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC giai đoạn 2016-2025 Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Hội nghị lần thứ BCH Trung ương khoá IX, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2009), Văn kiện Hội nghị lần thứ BCH Trung ương khóa X, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Nghị số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 BCT tinh giản biên chế cấu lại đội ngũ CBCC, VC 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Nghị số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 Nghị Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bội 16 Nguyễn Hữu Hải (2014), Những vấn đề bản, Chính sách công, Nxb Chính trị Quốc gia, tr 316-331 17 Lê Văn Hòa (2016), Giám sát đánh giá sách công, Nxb Chính trị Quốc gia năm tr 18-26 18 Đỗ Phú Hải (2012), Những vấn đề Chính sách công, Học viện KHXH 19 Đỗ Phú Hải (2013), Đánh giá sách công Việt Nam: Những vấn đề lý luận thực tiễn, Học viện KHXH 20 Đỗ Phú Hải (2015), Tổng quan Chính sách công, sách chuyên khảo 21 Học viện Hành Quốc gia - Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (2016), Đánh giá sách công, Nxb Lao động xã hội 22 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 23 Luật CBCC (2008), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 25 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 26 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 27 Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015 28 HĐND tỉnh Quảng Ngãi (2011), Nghị số 22/2011/NQ-HĐND ngày 27/10/2011 phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020 29 HĐND huyện Đức Phổ (2011), Nghị số 25/2011/NQ-HĐND ngày 23/12/2011 phát triển nguồn nhân lực huyện Đức Phổ giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020 30 Huyện ủy Đức Phổ (2011), Chương trình hành động số 15-CTr/HU ngày 19/12/2011 thực Nghị số 05-NQ/TU Hội nghị lần thứ sáu BCH Đảng tỉnh Quảng Ngãi khoá XVIII đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020 31 Tỉnh ủy Quảng Ngãi (2007), Nghị số 06-NQ/TU ngày 07/5/2007 phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2007- 2010 định hướng đến năm 2015 32 Tỉnh ủy Quảng Ngãi (2011), Nghị số 05-NQ/TU ngày 13/10/2011 đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020 33 Tỉnh ủy Quảng Ngãi (2015), Nghị Đại hội Đại biểu Đảng lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020 34 Nguyễn Phú Trọng-Trần Xuân Sầm (đồng chủ biên) (2003), Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước (tái bản), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 35 Văn Tất Thu (2016), Năng lực thực sách công - vấn đề lý luận thực tiễn 36 UBND tỉnh Quảng Ngãi (2008), Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 việc Ban hành Quy định chế độ hỗ trợ CBCC địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cử học nước 37 UBND huyện Đức Phổ (2012), Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 ban hành quy định chế độ quản lý sử dụng kinh phí đào tạo bồi dưỡng CBCC, VC 38 UBND huyện Đức Phổ (2012), Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 28/11/2012 việc sửa đổi bổ sung số điều Quy định chế độ quản lý sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC, VC Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 UBND huyện Đức Phổ ... VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 1.1 Một số vấn đề chung đánh giá thực sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã 1.2 Nội dung đánh giá thực sách. .. sách phát triển CBCC cấp xã tỉnh Quảng Ngãi CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 1.1 Một số vấn đề chung đánh giá thực sách phát triển cán bộ, công. .. điểm đánh giá sách công nói chung nhiệm vụ đánh giá thực sách phát triển CBCC cấp xã đưa quan niệm: Đánh giá thực sách phát triển CBCC cấp xã hoạt động kiểm tra sách đánh giá thực sách phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã từ thực tễn huyện đức phổ, tỉnh quảng ngãi, Đánh giá thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã từ thực tễn huyện đức phổ, tỉnh quảng ngãi, Đánh giá thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã từ thực tễn huyện đức phổ, tỉnh quảng ngãi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay