Giáo dục môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại cộng đồng dân cư huyện quốc oai, thành phố hà nội

132 319 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2017, 12:52

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI -o0o - NGUYỄN THỊ HÀ GIÁO DỤC MÔI TRƢỜNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TẠI CỘNG ĐỒNG DÂN CƢ HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI -o0o - NGUYỄN THỊ HÀ GIÁO DỤC MÔI TRƢỜNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TẠI CỘNG ĐỒNG DÂN CƢ HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Giáo dục phát triển cộng đồng Mã số: Thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Giảng viên hƣớng dẫn : PGS.TS Nguyễn Thị Tính HÀ NỘI 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu cá nhân Các số liệu tài liệu trích dẫn luận án trung thực Kết nghiên cứu không trùng với công trình công bố trước Tôi chịu trách nhiệm với lời cam đoan Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hà Lời cảm ơn! khoa Tâm lý giáo dục, phòng Đào tạo Sau đại học trường Đại học sư phạm Hà Nội thầy giáo, cô giáo tham gia trực tiếp giảng dạy lớp cao học K25 Khoa Tâm lý giáo dục – chuyên nghành Giáo dục phát triển cộng đồng Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Thị Tính Phó hiệu trưởng trường Đại học sư phạm Thái Nguyên trực tiếp hướng dẫn với tinh thần trách nhiệm, chu đáo, tận tâm chân tình để tác giả hoàn thành luận văn tiến độ với thời gian quy định Nhân dịp cho phép chân thành cảm ơn đồng chí lãnh đạo, đồng chí CBQL, giáo viên trường THCS địa bàn Huyện Quốc Oai tạo điều kiện tận tình giúp đỡ cho trình nghiên cứu viết luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng trình học tập, nghiên cứu, song với thời gian hạn chế, trải nghiệm kinh nghiệm chưa nhiều mà thực tiễn công tác giảng dạy vô sinh động nhạy cảm, nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Kính mong dẫn góp ý chân tình quý thầy cô bạn đồng nghiệp để vấn đề nghiên cứu hoàn thiện có giá trị thực tiễn Xin trân trọng cảm ơn ! Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hà DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT QL : Quản lý CBQL : Cán quản lý THCS : Trung học sở GDMT : Giáo dục môi trường BVMT : Bảo vệ môi trường PTBV : Phương thức bảo vệ TNTN : Tài nguyên thiên nhiên TNST : Trải nghiệm sáng tạo HĐTNST : Hoạt động trải nghiệm sáng tạo HĐGD : Hoạt động giáo dục CLB : Câu lạc HT : Hiệu trưởng PHT : Phó hiệu trưởng GV : Giáo viên HS : Học sinh GD : Giáo dục CSVC : Cơ sở vật chất GD&ĐT : Giáo dục đào tạo MTKK : Môi trường không khí ONKK : Ô nhiễm không khí KH : Kế hoạch TPT : Tổng phụ trách GVCN : Giáo viên chủ nhiệm GVBM : Giáo viên môn BGH : Ban giám hiệu PHHS : Phụ huynh học sinh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tƣợng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu Đóng góp luận văn Cấu trúc nội dung luận văn Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA GIÁO DỤC MÔI TRƢỜNG CHO HỌC SINH THCS THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Nghiên cứu nước 1.1.2 Nghiên cứu nước 12 1.2 Một số khái niệm đề tài 16 1.2.1 Môi trường, giáo dục môi trường 16 1.2.2 Hoạt động trải nghiệm sáng tạo 17 1.3 Những vấn đề giáo dục môi trƣờng 18 1.3.1 Mục tiêu giáo dục môi trường cho học sinh trường THCS 18 1.3.2 Nội dung giáo dục môi trường cho học sinh trường THCS 19 1.3.3 Các đường giáo dục môi trường cho học sinh trung học sở 20 1.3.3 Giáo dục môi trường cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo 29 1.4 Một số vấn đề giáo dục môi trường cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo 29 1.4.1 Tính ưu hoạt động trải nghiệm sáng tạo giáo dục môi trường cho học sinh THCS 29 1.4.2 Tầm quan trọng giáo dục môi trường cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo 30 1.4.3 Nội dung nguyên tắc giáo dục môi trường cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo 31 1.4.4 Các hình thức tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo đánh giá kết hoạt động 33 1.4.5 Các lực lượng tham gia giáo dục môi trường cho học sinh THCS thông qua tổ chức hoạt động TNST 39 1.4.6 Các yếu tố ảnh hưởng tới giáo dục môi trường cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo 39 Kết luận chƣơng 42 Chƣơng : THỰC TRẠNG GIÁO DỤC MÔI TRƢỜNG CHO HỌC SINH THCS THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TẠI CỘNG ĐỒNG DÂN CƢ HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 43 2.1 Một vài nét khách thể tổ chức khảo sát 43 2.1.1 Một vài nét khách thể khảo sát 43 2.1.2 Tổ chức khảo sát 44 2.2 Thực trạng môi trƣờng huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 45 2.2.1 Môi trường nước 45 2.2.2 Môi trường rác thải 47 2.2.3 Môi trường không khí 49 2.2.4 Đánh giá chung môi trường sống huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 50 2.3 Thực trạng giáo dục môi trƣờng cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo cộng đồng dân cƣ Huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 51 2.3.1 Thực trạng nhận thức cán quản lý, giáo viên, lực lượng giáo dục giáo dục môi trường cho học sinh 51 2.3.2 Thực trạng nội dung giáo dục môi trường cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo cộng đồng dân cư huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 57 2.3.3 Hình thức tổ chức giáo dục môi trƣờng cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo cộng đồng dân cƣ huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 62 2.3.4 Đánh giá kết giáo dục môi trường cho học sinh THCS thông qua tổ chức hoạt động TNST địa bàn cộng đồng dân cư huyện Quốc Oai 64 2.3.5 Các lực lượng tham gia giáo dục môi trường cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo cộng đồng dân cư huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 65 2.3.6 Các điều kiện để giáo dục môi trường cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo cộng đồng dân cư huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 67 2.3.7 Những yếu tố ảnh hưởng tới giáo dục môi trường cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo cộng đồng dân cư huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 68 2.4 Đánh giá chung thực trạng giáo dục môi trường cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo cộng đồng dân cư huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 68 2.4.1 Những kết đạt 68 2.4.2 Những điểm tồn 69 Kết luận chƣơng 70 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP GIÁO DỤC MÔI TRƢỜNG CHO HỌC SINH THCS THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TẠI CỘNG ĐỒNG DÂN CƢ HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 71 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 71 3.1.2 Tính đồng 71 3.1.3 Tính hiệu 71 3.1.4 Tính khả thi 71 3.2 Một số biện pháp giáo dục 72 3.2.1 Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch thực nội dung giáo dục bảo vệ nguồn nước cho học sinh THCS thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cộng đồng dân cư huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 72 3.2.2 Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch thực nội dung giáo dục hạn chế xả rác xử lý rác thải cho học sinh THCS thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cộng đồng dân cư huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 75 3.2.3 Biện Pháp 3: Xây dựng kế hoạch thực nội dung giáo dục bảo vệ môi trường không khí cho học sinh THCS thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cộng đồng dân cư huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 78 3.2.4 Biện pháp 4: Phối hợp lực lượng tham gia giáo dục môi trường cho học sinh THCS thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cộng đồng dân cư huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 83 3.2.5 Biện pháp 5: Đa dạng hóa hình thức tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh THCS thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cộng đồng dân cư huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 88 3.2.6 Biện pháp 6: Đổi đánh giá kết giáo dục môi trường cho học sinh THCS thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cộng đồng dân cư huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội theo tiếp cận lực học sinh 90 3.3 Mối quan hệ biện pháp 93 3.3 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 94 3.3.1 Mục đích khảo nghiệm 94 KẾT LUẬN CHƢƠNG 103 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 PHỤ LỤC 111 - Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phát động phong trào ngày môi trường GDMT cho học sinh với quy mô rộng thường xuyên, hướng bảo vệ môi trường đặc biệt làng nghề - Tăng cường đạo kiểm tra hoạt động dạy học tích hợp, lồng ghép GDMT môn học tổ chức hoạt động GDMT cho học sinh THCS 2.2 Đối với UBND huyện Quốc Oai - Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động BVMT địa bàn huyện; áp dụng chế tài hành vi vi phạm BVMT làng nghề Gắn kết chiến lược phát triển kinh tế địa phương với chiến lược bảo vệ môi trường an sinh xã hội - Tạo điều kiện thuận lợi cho trường THCS tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh làng nghề - Chú trọng quy hoạch tổng thể làng nghề địa bàn huyện, đạo sát bảo vệ môi trường làng nghề, tạo đồng thuận xã hội 2.3 Với trường THCS - Cần xây dựng kế hoạch riêng GDMT cho HS, cụ thể hóa chi tiết kế hoạch thực học kỳ, tháng tuần - Thành lập ban tổ chức GDMT cho học sinh nhà trường thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo, ban hành quy chế kế hoạch hoạt động; tập hợp lực lượng giáo dục nhà trường tham gia tổ chức GDMT cho học sinh - Quan tâm đầu tư kinh phí cho công tác tổ chức GDMT, đa dạng hóa hình thức tổ chức thu hút học sinh tham gia - Giáo viên trường THCS cần nắm vững mục tiêu, nội dung giáo dục môi trường hình thức tổ chức hoạt động TNST, có kỹ tổ chức hoạt động TNST cho học sinh 106 - Giáo viên thiết kế hình thức tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh thông qua tổ chức hoạt động TNST phải hấp dẫn, thu hút tích cực tham gia học sinh - Học sinh cần tích cực tham gia hoạt động chuẩn bị tích cực cho hoạt động giáo dục môi trường thông qua hoạt động TNST địa bàn huyện Quốc Oai 2.4 Với cha mẹ học sinh địa phương - Thường xuyên liên hệ với nhà trường, GVCN để nắm bắt tình hình học tập rèn luyện học sinh; chủ động phối hợp hoạt động giáo dục, đặc biệt gương mẫu bảo vệ môi trường gia đình địa phương, yếu tố quan trọng tác động trực tiếp vào ý thức bảo vệ môi trường học sinh làng nghề - Cần có phối hợp lực lượng giáo dục nhà trường với lực lượng giáo dục nhà trường: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, ban nghành đoàn thể địa phương để thực mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục môi trường cho học sinh THCS thông qua hoạt động TNST địa bàn huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội./ 107 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Huy Bá - Phạm Xuân Hậu - Nguyễn Đức Vũ - Đàm Nguyên Thùy Dương (2002), Giáo dục môi trường, NXB GD Lê Huy Bá, (2000).Môi trường NXB Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh Đặng Quốc Bảo, 2008, Quản lý nhà trường, Tập giảng lớp cao học quản lý giáo dục Nguyễn Dược - Đỗ Thị Minh Đức - Vũ Như Vân - Phạm Thị Sen Phí Công Việt,(n.d.), Địa lý 9, In lần thứ chín, NXB giáo dục Việt Nam Nguyễn Dược - Nguyễn Phi Hạnh - Đặng Văn Đức - Đặng Văn Hường - Nguyễn Minh Phương,(n.d.), Địa lý 8, In lần thứ tám, NXB giáo dục Việt Nam 6.Vũ Dũng (n.d.), Đạo đức môi trường nước ta lý luận thực tiễn, NXB Từ điển Bách khoa Nguyễn Dược - Phan Huy Xu - Nguyễn Hữu Danh - Mai Phú Thanh,(n.d.), Địa lý 7, In lần thứ chín, NXB giáo dục Việt Nam 8.Vũ Cao Đàm,(n.d.) , Phương pháp nghiên cứu khoa học, Giáo trình cao học Nguyễn Thị Liên Hương(2006), Nghiên cứu nguy sức khỏe làng nghề số tỉnh phía Bắc giải pháp can thiệp, Luận án Thạc sĩ Y học, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 10 Lê Văn Khoa(n.d.), Môi trường giáo dục bảo vệ môi trường, NXB Giáo dục 11.Phan Ngọc Liên - Trương Hữu Quýnh - Đinh Ngọc Bảo - Nguyễn Sỹ Quế,(n.d.), Lịch sử 6, In lần thứ chín, NXB giáo dục Việt Nam 12 Ngô Trà Mai (2008), Nghiên cứu, xác lập sở khoa học cho quy hoạch bảo vệ môi trường số làng nghề tỉnh Hà Tây, Luận án TS, Đại học Khoa học Tự nhiên 108 13 Lê Văn Khoa - Nguyễn Xuân Cự - Trần Thiện Cường - Nguyễn Đình Đáp (n.d.), Giáo trình ô nhiễm môi trường đất biện pháp xử lý, NXB giáo dục Việt Nam 14 Lê Văn Khoa - Đoàn Văn Cánh - Nguyễn Quang Hùng - Lâm Minh Triết 2011, Giáo trình môi trường người, NXB giáo dục Việt Nam 15 Hà Nhật Thăng cộng sự, (n.d.), Giáo dục Công dân 6, In lần thứ mười, NXB giáo dục Việt Nam 16 Hà Nhật Thăng -Lưu Thu Thúy- Đặng Thúy Anh - Nguyễn Thị Thu Hương - Phạm Kim Dung ,(n.d.), Giáo dục Công dân 9, NXB giáo dục Việt Nam 17 Hà Nhật Thăng - Đặng Thúy Anh - Nguyễn Thị Thu Hương Phạm Kim Dung - Lưu Thu Thúy,(n.d.), Giáo dục Công dân 8, In lần thứ tám, NXB giáo dục Việt Nam 18 Hà Nhật Thăng - Phạm Xuân Hùng - Vũ Xuân Vinh - Đặng Thúy Anh - Nguyễn Thị Thu Hương - Phạm Kim Dung, (n.d.), Giáo dục Công dân 7.In lần thứ chín, NXB giáo dục Việt Nam 19 16 Nguyễn Khắc Phi - Nguyễn Hoàng Phụng - Nguyễn Minh Tuyết Trần Đình Sử - Lê A - Diệp Quang Ban - Hồng Dân - Bùi Mạnh Hùng - Lê Quang Hưng - Lê Xuân Thái - Đỗ Ngọc Thông - Trịnh Thị Thu Tiết - Phùng Văn Tửu, (n.d.), Ngữ Văn 8, In lần thứ tám,NXB giáo dục Việt Nam 20 Nguyễn Quang Vinh - Vũ Đức Lưu - Nguyễn Minh Công - Mai Sỹ Tuấn,(n.d.), Sinh học 9, In lần thứ chín, NXB giáo dục Việt Nam 21 Nguyễn Quang Vinh - Trần Đăng Cắt - Đỗ Mạnh Hùng,(n.d.), Sinh học 8, In lần thứ tám, NXB giáo dục Việt Nam 22 Nguyễn Quang Vinh - Hoàng Thị Sản - Nguyễn Phương Nga - Trịnh Thị Bích Ngọc,(n.d.), Sinh học 6, In lần thứ mười, NXB giáo dục Việt Nam 23 Phạm Viết Vượng, 2001, Giáo dục học, NXB đại học quốc gia Hà Nội 24.Bộ Chính trị (1998), “Chỉ thị tăng cường công tác bảo vệ môi trường thời kì công nghiệp hóa, đại hóa đất nước” Số 36/1998/CT-TW 109 25 Hội luật gia Việt Nam 2014, Luật bảo vệ môi trường, NXB lao động - xã hội 26 Luật giáo dục 2005, NXB trị quốc gia 27 Đảng cộng Sản Việt Nam, 1997, Văn kiện hội nghị lần thứ hai Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa VIII, Nhà xuất trị Quốc gia Hà Nội 28 Bộ Tài nguyên Môi trường(2009), Báo cáo trạng môi trường quốc gia 2008: Môi trường làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng 29 Đặng Kim Chi( 2005_, Làng nghề Việt Nam môi trường, NXB Khoa học kỹ thuật 110 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA MÔI TRƢỜNG GIÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO VIÊN Thầy cô vui lòng cho biết thông tin vấn đề (Hãy trả lời tích dấu  vào câu trả lời phù hợp với ý kiến Thầy/Cô) A.Thông tin chung: Họ tên người cung cấp thông tin: Chữ ký: Chức vụ: Đơn vị Công tác: B Xin Thầy/Cô cho biết trạng chất lƣợng môi trƣờng nhƣ nào? Đánh giá CBQL Đánh giá GV % % TT Rất ô Ô Rất ô Ô Không Nội dung nhiễm nhiễm ô nhiễm nhiễm ô nhiễm nhiễm Hiện trạng chất lượng môi trường nơi làm việc ( Tại phòng, tổ chuyên môn) Không Hiện trạng Môi trường nước Hiện trạng Môi trường rác thải Hiện trạng Môi trường không khí Hiện trạng chất lượng môi trường nơi giảng dạy ( Tại lớp học) Hiện trạng Môi trường nước Hiện trạng Môi trường rác thải 111 Hiện trạng Môi trường không khí Hiện trạng chất lượng môi trường nơi sinh sống ( Tại gia đình cộng đồng dân cư) Hiện trạng Môi trường nước Hiện trạng Môi trường rác thải Hiện trạng Môi trường không khí C Xin Thầy/Cô cho biết mức độ nhận thức giáo dục môi trƣờng cho học sinh nhƣ Đánh giá Đánh CBQL% TT Rất cần thiết Cần giá GV% Không Nội dung Rất Cần Không thiết cần cần thiết cần thiết thiết thiết Giáo dục môi trường cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo Giáo dục môi trường cho học sinh thông qua lồng ghép môn học Giáo dục môi trường thông qua hoạt động truyền thông, sinh hoạt tập thể hoạt động xã hội D Xin Thầy/Cô cho biết thực trạng nội dung giáo dục môi trƣờng cho học sinh THCS thông qua hoạt động TNST triển khai Nội dung giáo dục môi trƣờng thông qua hoạt động Mức độ thực Tốt TNST thực Nhận diện tình trạng môi trường sống địa bàn 112 BT Yếu cụm dân cư Giáo dục mối quan hệ người với môi trường Đánh giá ô nhiễm môi trường địa bàn dân cư Thực hành rèn luyện kỹ bảo vệ môi trường địa bàn cụm dân cư Các nội dung khác E Xin Thầy/Cô cho đánh giá thực trạng hình thức tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh THCS thông qua hoạt động TNST triển khai giáo viên Mức độ thực Hình thức tổ chức giáo dục môi trường thông qua hoạt Thường Chưa động TNST thực xuyên thường thực xuyên 1.Hình thức câu lạc môi trường 2.Diễn đàn với chủ đề môi trường 3.Sân khấu tương tác theo chủ đề môi trường, bảo vệ môi trường 4.Tìm hiểu thực trạng môi trường ô nhiễm môi trường địa bàn dân cư sinh sống 5.Tổ chức hội thi tìm hiểu môi trường bảo vệ môi trường 6.Tổ chức kiện môi trường 7.Tổ chức chiến dịch bảo vệ môi trường 8.Các hình thức khác 113 Chưa G Xin Thầy/Cô cho nhận xét mức độ mà lực lƣợng tham gia giáo dục môi trƣờng cho học sinh Mức độ đánh giá % Rất TT Nội dung Thường xuyên Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học Ban chấp hành chi đoàn, đội Hội cha mẹ học sinh Ban chấp hành đoàn xã thường xuyên cao tuổi, phụ nữ, Văn hóa… xã Các doanh nghiệp đóng địa bàn xã Các báo cáo viên, tuyên truyền viên Huyện Xuyên Không Mặt trận tổ quốc, Cựu chiến binh, hội người Thường Các quan truyền thông môi trường địa phương Các lực lượng giáo dục khác H Những ý kiến khác: XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN THẦY/ CÔ 114 PHIẾU HỎI GIÀNH CHO HỘ GIA ĐÌNH (Các câu hỏi dành cho chủ hộ người đại diện cho chủ hộ) Họ tên người cung cấp thông tin: Địa chỉ: Xin Ông/Bà cho đánh giá thực trạng vấn đề môi trường hay: Mức độ đánh giá % Nội dung TT Rất Quan Không quan trọng quan trọng trọng Hộ gia đình ông/bà nghĩ nguồn nước sinh hoạt gia đình Vấn đề xử lý nước để sử dụng hàng ngày Nguồn nước sức khỏe thành viên gia đình môi trường xung quanh Vấn đề xử lý nước thải sản xuất sinh hoạt hàng ngày Công tác xử lý rác thải sản xuất sinh hoạt hàng ngày Rác thải sức khỏe môi trường Vấn đề xử lý bụi, khói làm ô nhiễm môi trường không khí Ô nhiễm môi trường liên quan đến bệnh tật Ý kiến khác ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ÔNG/BÀ 115 PHIẾU ĐIỀU TRA MÔI TRƢỜNG GIÀNH CHO HỌC SINH Tên: (nếu ) …………… ……….Tuổi………… Lớp: Trường:THCS Các em cho nhận xét trạng vấn đề môi trường Mức độ đánh giá % TT Nội dung Rất tốt Hiện trạng Môi trường nước Hiện trạng Môi trường rác thải Hiện trạng Môi trường không khí Trách nhiệm sử dụng tiết kiệm nước Trách nhiệm việc vứt rác nơi quy định Thực phân loại rác, để giành chai, lọ để bán 10 Ý thức vấn đề cấp bách ô nhiễm môi trường Trách nhiệm với môi trường qua việc tuyên truyền, vận động gia đình cộng đồng nơi sinh sống Tham gia hoạt động BVMT, tiếp nhận phát tờ rơi, pano áp phích ngày môi trường giới Cái nhìn tổng quan thân giữ gìn bảo vệ môi trường 116 Tốt Chưa tốt Các em hãy cho biết thực trạng tham gia hình thức tổ chức giáo dục môi trƣờng thông qua hoạt động TNST triển khai học sinh THCS Mức độ tham gia Hình thức tổ chức giáo dục môi trường thông qua hoạt Thường Chưa động TNST thực xuyên Chưa thường tham gia xuyên 1.Hình thức câu lạc môi trường 2.Diễn đàn với chủ đề môi trường 3.Sân khấu tương tác theo chủ đề môi trường, bảo vệ môi trường 4.Tìm hiểu thực trạng môi trường ô nhiễm môi trường địa bàn dân cư sinh sống 5.Tổ chức hội thi tìm hiểu môi trường bảo vệ môi trường 6.Tổ chức kiện môi trường 7.Tổ chức chiến dịch bảo vệ môi trường 8.Các hình thức khác Một vài ý kiến ô nhiễm môi trƣờng mang lại từ làng nghề: 117 PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN GIÀNH CHO CÁN BỘ CHUYÊN VIÊN PHÒNG GIÁO DỤC, CÁN BỘ QUẢN LÝ - GIÁO VIÊN VÀ NGƢỜI DÂN Xin vui lòng cho biết thông tin vấn đề (Hãy tích dấu  vào câu trả lời phù hợp với ý kiến mình) A.Thông tin chung: Họ tên người cung cấp thông tin: Chữ ký: Chức vụ: Đơn vị Công tác: B Kết phiếu trƣng cầu ý kiến tính cần thiết biện pháp STT Các biện pháp Cần thiết SL Xây dựng kế hoạch thực nội dung giáo dục bảo vệ nguồn nước cho học sinh THCS thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo Xây dựng kế hoạch thực nội dung giáo dục hạn chế xử lý rác thải cho học sinh THCS thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo Xây dựng kế hoạch thực nội dung giáo dục bảo vệ môi trường không khí cho học sinh THCS thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo 118 % Ít cần thiết SL % Không cần thiết SL X % Phối hợp lực lượng tham gia giáo dục môi trường cho học sinh THCS thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo Đa dạng hóa hình thức tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh THCS thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo Đổi đánh giá kết giáo dục môi trường cho học sinh THCS thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo C Kết phiếu trƣng cầu ý kiến tính khả thi biện pháp TT Các biện pháp Khả thi SL Xây dựng kế hoạch thực nội dung giáo dục bảo vệ nguồn nước cho học sinh THCS thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo Xây dựng kế hoạch thực nội dung giáo dục hạn chế xử lý rác thải cho học 119 % Ít khả thi SL % Không khả thi SL % X sinh THCS thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo Xây dựng kế hoạch thực nội dung giáo dục bảo vệ môi trường không khí cho học sinh THCS thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo Huy động lực lượng tham gia giáo dục môi trường cho học sinh THCS thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo Đa dạng hóa hình thức tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh THCS thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo Đổi đánh giá kết giáo dục môi trường cho học sinh THCS thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo 120 ... nghiệm sáng tạo cộng đồng dân cư Huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội Chương Biện pháp giáo dục môi trường cho học sinh THCS thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cộng đồng dân cư Huyện Quốc. .. huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 50 2.3 Thực trạng giáo dục môi trƣờng cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo cộng đồng dân cƣ Huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. .. dục môi trường cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo cộng đồng dân cư huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 65 2.3.6 Các điều kiện để giáo dục môi trường cho học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại cộng đồng dân cư huyện quốc oai, thành phố hà nội , Giáo dục môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại cộng đồng dân cư huyện quốc oai, thành phố hà nội , Giáo dục môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại cộng đồng dân cư huyện quốc oai, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay