Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn và ứng dụng mô hình điều chỉnh cấu trúc vốn động vào các công ty cổ phần tại việt nam

117 203 0
 • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2017, 21:21

LӠI CAM ĈOAN X×W Tôi xin cam ÿoan rҵng ÿây công trình nghiên cӭu cӫa tôi, sӵ hӛ trӧ tӯ hѭӟng dүn PGS TS NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang Nhӳng sӕ liӋu bҧng biӇu phөc vө cho viӋc phân tích, nhұn xét, ÿánh giá ÿѭӧc tác giҧ thu thұp tӯ nguӗn khác ghi phҫn tài liӋu tham khҧo Ngoài ra, luұn văn sӱ dөng mӝt sӕ nhұn xét, ÿánh giá cNJng nhѭ sӕ liӋu cӫa tác giҧ khác, cѫ quan tә chӭc khác, ÿӅu thích nguӗn gӕc sau mӛi trích dүn ÿӇ dӉ tra cӭu, kiӇm chӭng NӃu phát hiӋn bҩt kǤ sӵ gian lұn xin hoàn toàn chӏu trách nhiӋm trѭӟc Hӝi ÿӗng, cNJng nhѭ kӃt quҧ luұn văn cӫa TP.HCM, ngày tháng năm 2011 Tác giҧ Lѭu Hӗng Trâm LӠI CҦM ѪN X×W Trѭӟc tiên, xin chân thành cҧm ѫn NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang ÿã tұn tình chӍ bҧo, góp ý ÿӝng viên suӕt trình thӵc hiӋn luұn văn tӕt nghiӋp Nhân ÿây, cNJng xin gӱi lӡi cҧm ѫn ÿӃn Thҫy giҧng viên Trѭӡng Ĉҥi hӑc kinh tӃ Thành phӕ Hӗ Chí Minh ÿã truyӅn ÿҥt nhӳng kiӃn thӭc quý báu cho suӕt trình hӑc Ĉҥi hӑc cNJng nhѭ Cao hӑc tҥi Trѭӡng Nhӳng lӡi cҧm ѫn sau cùng, xin gӱi lӡi cҧm ѫn ÿӃn gia ÿình, bҥn bè ÿӗng nghiӋp ÿã hӛ trӧ thӵc hiӋn luұn văn Lѭu Hӗng Trâm 2.1.2 Thông tin vӅ quyӃt ÿӏnh cҩu trúc vӕn tҥi công ty 35 2.1.3 Nhұn ÿӏnh chung vӅ cҩu trúc vӕn cӫa công ty cә phҫn 42 2.2 Xây dӵng kiӇm ÿӏnh hình cҩu trúc vӕn mөc tiêu 43 2.2.1 Lӵa chӑn mүu 43 2.2.2 Lӵa chӑn biӃn 43 2.2.3 Xây dӵng kiӇm ÿӏnh hình 48 2.3 Xây dӵng hình cҩu trúc vӕn ÿӝng tҥi công ty cә phҫn ViӋt Nam 2.3.1 Thu thұp dӳ liӋu 54 54 2.3.2 Xác ÿӏnh nhân tӕ ҧnh hѭӣng ÿӃn cҩu trúc vӕn cҩu trúc vӕn mөc tiêu cӫa công ty cә phҫn tҥi ViӋt Nam 2.3.3 TiӃn hành chҥy hình hӗi quy KӃt luұn chѭѫng 54 55 56 CHѬѪNG 3: THҦO LUҰN KӂT QUҦ NGHIÊN CӬU, Ĉӄ XUҨT CÁC GIҦI PHÁP 57 3.1 KӃt quҧ nghiên cӭu tӕc ÿӝ ÿiӅu chӍnh cҩu trúc vӕn ÿӝng 57 3.2 Nhұn xét vӅ tӕc ÿӝ ÿiӅu chӍnh cҩu trúc vӕn ÿӝng công ty cә phҫn tҥi ViӋt Nam 58 3.3 Giҧi pháp hӛ trӧ hình cҩu trúc vӕn ÿӝng tҥi ViӋt Nam 58 3.3.1 Tăng cѭӡng minh bҥch hoá thông tin 58 3.3.2 Xây dӵng tiêu chuҭn ngành 60 3.3.3 Nâng cao chҩt lѭӧng ÿӝi ngNJ quҧn lý doanh nghiӋp 61 3.4 Các giҧi pháp hoàn thiӋn cҩu trúc vӕn tҥi công ty cә phҫn 61 3.4.1 ĈiӅu tiӃt tӹ trӑng nӧ ngҳn hҥn nӧ dài hҥn vӕn chӫ sӣ hӳu 61 3.4.2 Khai thác kênh huy ÿӝng vӕn 61 3.4.2.1 Lӵa chӑn nguӗn vӕn lӧi nhuұn giӳ lҥi ÿӇ tái ÿҫu tѭ 62 3.4.2.2 Khai thác kênh huy ÿӝng vӕn trái phiӃu doanh nghiӋp 62 3.4.2.3 Phát triӇn hoҥt ÿӝng mua bán, sát nhұp doanh nghiӋp nhҵm tái cҩu trúc vӕn 64 3.4.3 Nâng cao hiӋu quҧ hoҥt ÿӝng cӫa công ty 65 3.4.3.1 Nâng cao lӵc quҧn trӏ công ty 65 3.4.3.2 Nâng cao lӵc quҧn lý tài 67 3.4.4 Giҧi pháp hӛ trӧ khác 69 KӃt luұn chѭѫng 71 KӂT LUҰN 76 µ¶         DANH MӨC KÝ HIӊU VIӂT TҲT ƒ CFO : Giám ÿӕc tài ( chief finance officer) ƒ CEO : Giám ÿӕc ÿiӅu hành (chief executive officer) ƒ CRA : Mӭc tính nhiӋm ƒ D/E : Tӹ lӋ nӧ vӕn cә phҫn ƒ DEP_DA: Khҩu hao tәng tài sҧn ƒ EPS : thu nhұp mӛi cә phҫn (Earnings per share) ƒ EBIT_TA: Thu nhұp tәng tài sҧn ƒ FA_TA: Tӹ lӋ tài sҧn cӕ ÿӏnh ƒ FM: Thӏ trѭӡng tài ƒ GPD : Tәng sҧn lѭӧng quӕc dân ƒ GROWTH : Tӕc ÿӝ tăng trѭӣng cӫa tәng tài sҧn ƒ I: Lãi suҩt ƒ IF: Lҥm phát kǤ vӑng ƒ Ind_Median : Tӹ sӕ nӧ trung vӏ ƒ IFRS : Chuҭn mӵc kӃ toán tài quӕc tӃ ƒ NHNN : Ngân hàng Nhà nѭӟc ƒ MDR : Tӹ lӋ nӧ mong muӕn / Nӧ thӏ trѭӡng ƒ MB: Tӹ lӋ giá trӏ thӏ trѭӡng giá trӏ sә sách cӫa tài sҧn ƒ M&A : Mua bán & sát nhұp ƒ Law: Chính sách cә ÿông trái chӫ ƒ LIQ: Tính khoҧn ƒ LDE : hӋ sӕ nӧ dài hҥn vӕn chӫ sӣ hӳu ƒ LnTA: Kích cӥ doanh nghiӋp (Log cӫa tәng tài sҧn) ƒ ROA: Lӧi nhuұn giӳ lҥi ( return on asset ) ƒ R&D_TA: Chi phí nghiên cӭu phát triӇn tәng tài sҧn ƒ R&D_DUM : BiӃn giҧ (cho rҵng công ty không ghi chép chi phí R&D) ƒ SDE : hӋ sӕ nӧ ngҳn hҥn vӕn chӫ sӣ hӳu ƒ SIZE : Quy công ty (Doanh thu thuҫn) ƒ TDE : hӋ sӕ tәng nӧ vӕn chӫ sӣ hӳu ƒ TTCK : Thӏ trѭӡng chӭng khoán ƒ TSCĈ : Tài sҧn cӕ ÿӏnh ƒ TANG: Tài sҧn hӳu hình ƒ TAX: ThuӃ hiӋn hành ƒ HOSE : Sàn giao dӏch chӭng khoán Thành phӕ Hӗ Chí Minh ƒ HĈQT : Hӝi ÿӗng quҧn trӏ ƒ VAS : HӋ thӗng kӃ toán ViӋt Nam ƒ VSIC : HӋ thӕng nӅn kinh tӃ quӕc dân ƒ P/E : HӋ sӕ giӳa giá giao dӏch vӟi lӧi nhuұn cӫa mӝt cә phiӃu DANH MӨC BҦNG BIӆU µ¶ Trang Bҧng 1.1: Các nhân tӕ bên doanh nghiӋp 01 Bҧng 1.2: Các nhân tӕ nӝi bӝ doanh nghiӋp 02 Bҧng 1.3: So sánh nhân tӕ ҧnh hѭӣng cҩu trúc vӕn cӫa Trung Quӕc so vӟi Mӻ Châu Âu 15 Bҧng 1.4: So sánh cҩu trúc vӕn ÿӝng cҩu trúc vӕn tƭnh 21 Bҧng 2.1: Thӕng kê tӹ trӑng thành phҫn vӕn cӫa công ty 35 Bҧng 2.2: Cѫ sӣ lӵa chӑn nguӗn tài trӧ 38 Bҧng 2.3: Mӭc ÿӝ quan tâm ÿӃn cҩu trúc vӕn 39 Bҧng 2.4 Tóm tҳt biӃn ÿӝc lұp hình 46 Bҧng 2.5: tҧ thӕng kê biӃn 47 Bҧng 2.6: Ma trұn tѭѫng quan giӳa biӃn 49 Bҧng 2.7: Các biӃn ÿѭӧc ÿѭa vào hoһc lҩy 50 Bҧng 2.8: Model Summary 50 Bҧng 2.9: ANOVA (phân tích ANOVA) 51 Bҧng 2.10: Coefficients (HӋ sӕ hӗi quy) 51 Bҧng 2.11: Excluded Variablesb (BiӃn loҥi ra) 52 Bҧng 2.12: Tӹ lӋ nӧ mөc tiêu cӫa doanh nghiӋp tҥi ViӋt Nam 55 Bҧng 2.13: Cҩu trúc vӕn ÿӝng cӫa công ty cә phҫn tҥi ViӋt Nam 56 µ¶ DANH MӨC HÌNH ĈӖ THӎ µ¶      Trang Hình 1.1: Tӹ lӋ nӧ trung bình cӫa công ty cә phҫn tҥi nѭӟc phát triӇn giai ÿoҥn 1996-2005 08 Hình 2.1: Phân loҥi công ty theo ngành nghӅ kinh doanh 33 Hình 2.2: Phân loҥi công ty theo năm hoҥt ÿӝng 34 Hình 2.3: Phân loҥi công ty theo doanh thu thuҫn vӕn ÿiӅu lӋ 34 Hình 2.4: Phân loҥi công ty theo lӧi nhuұn sau thuӃ bình quân so vӟi doanh thu 35 Hình 2.5: Phân loҥi nguӗn vӕn 36 Hình 2.6: Thӭ tӵ ѭu tiên lӵa chӑn nguӗn vӕn 36 Hình 2.7: Lӵa chӑn sách cә tӭc 37 Hình 2.8: Lӧi ích cѫ bҧn cӫa vӕn chӫ sӣ hӳu 38 Hình 2.9: Lӧi ích cѫ bҧn cӫa vӕn vay 39 Hình 2.10: Nhân tӕ tác ÿӝng ÿӃn viӋc xây dӵng cҩu trúc vӕn 42 µ¶    PHӨ LӨC PHÂN LOҤI CÔNG TY THEO DOANH THU VӔN ĈIӄU Lӊ Doanh Thu Vӕn ÿiӅu lӋ < 50 tӹ 50 – 100 tӹ 100 - 200 tӹ > 200 tӹ < 100 tӹ 100 - 500 tӹ 500 - 1000 tӹ > 1000 tӹ 9.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8% 11.4% 3.8% 3.8% 0.0% 4.5% 9.1% 13.6% 0.0% 0.0% 12.3% 28.6% PHӨ LӨC KHҦ NĂNG TIӂP CҰN NGUӖN VӔN Khҧ tiӃp cұn Rҩt Kém Trung bình Khá Tӕt Tәng Frequency 20 16 15 12 72 Percent 13% 28% 22% 20% 17% 100% cummulative percent 13% 41% 63% 83% 100% PHӨ LӨC TIÊU CHÍ HUY ĈӜNG VӔN Tiêu chí lӵa chӑn thѭѫng hiӋu uy tín thӏ trѭӡng Sҧn phҭm cӫa công ty chiӃm lƭnh 10% thӏ phҫn tài sҧn ÿҧm bҧo thӃ chҩp Xây dӵng phѭѫng án kinh doanh thuyӃt phөc Công ty mӕi quan hӋ tӕt vӟi tә chӭc tín dөng Công ty ÿҥt ÿѭӧc mӭc sinh lӧi kǤ vӑng cӫa cә ÿông Tәng cӝng Ý kiӃn doanh nghiӋp Sӕ lѭӧng Tӹ lӋ 50 28% 18 10% 23 13% 11 6% 46 26% 33 19% 180 100% PHӨ LӨC KHÓ KHĂN KHI VAY VӔN NGÂN HÀNG Khó khăn Frequency Percent Không ÿҧm bҧo tài sҧn thӃ chҩp Xây dӵng phѭѫng án kinh doanh không thuyӃt phөc Thӫ tөc rѭӡm rà, thӡi gian thҭm ÿӏnh vay kéo dài Tәng 43 59% cummulative percent 59% 12 17% 76% 17 72 24% 100% 100% PHӨ LӨC LÝ DO KHÔNG PHÁT HÀNH TRÁI PHIӂU DOANH NGHIӊP Khҧ tiӃp cұn Không ÿӫ ÿiӅu kiӋn E ngҥi thӫ tөc phát hành công bӕ thông tin Phát hành trái phiӃu khó thành công Tәng Frequency Percent 35 29 72 48% 12% 40% 100% cummulative percent 48% 60% 100% PHӨ LӨC 10 TÁC ĈӜNG CHÍNH SÁCH Tiêu chí lӵa chӑn Chính sách ѭu ÿãi lãi suҩt cӫa Chính phӫ Qui ÿӏnh tăng vӕn ÿiӅu lӋ cӫa Sӣ giao dӏch chӭng khoán Thӏ trѭӡng chӭng khoán tăng trѭӣng mҥnh Thӏ trѭӡng chӭng khoán ÿóng băng huy ÿӝng vӕn cә phҫn rҩt khó Chính sách mӣ rӝng tín dөng cӫa ngân hàng Chính sách thҳt chһt tín dөng cӫa ngân hàng Tәng cӝng Ý kiӃn doanh nghiӋp Sӕ lѭӧng Tӹ lӋ 19 22% 27 31% 19 22% 8% 13 86 2% 16% 100% PHӨ LӨC 11 NHÂN TӔ TÁC ĈӜNG CҨU TRÚC VӔN Tiêu chí lӵa chӑn KӃt quҧ hoҥt ÿӝng kinh doanh (Lӧi nhuұn giӳ lҥi) Tăng trѭӣng tәng tài sҧn Ĉһc ÿiӇm riêng cӫa tài sҧn (tӹ lӋ TSCĈ hӳu hình tәng tài sҧn) Qui hoҥt ÿӝng cӫa công ty ThuӃ thu nhұp doanh nghiӋp Tín nhiӋm cӫa công ty thӏ trѭӡng vӕn Năng lӵc quҧn trӏ tài Chính sách tài Tәng cӝng µ¶ Ý kiӃn doanh nghiӋp Sӕ lѭӧng Tӹ lӋ 51 23.5% 48 22.2% 16 7.4% 29 21 16 15 20 216 13.6% 9.9% 7.4% 6.8% 9.3% 100% STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Mã ABT ACT AGD AGF ALT APP ASP ASM ATA BHS BBS BCI BED BHS BHV BKC BMC BMP BPC BST BTP BTT BXH CCM CPC CTI CLC CLW CMG CMT COM CPC CSM CTB CTC CTI CSM CVT D2D DAC DAE DAG DBC DC4 DCL DCS DCT DHA DHC DHG DHT DIC DIG Tên doanh nghiӋp Công ty cә phҫn Xuҩt nhұp khҭu thӫy sҧn BӃn Tre Công ty cә phҫn Xuҩt nhұp khҭu Thӫy sҧn Cӱu Long An Giang Công ty cә phҫn Gò Ĉàng Công ty cә phҫn Xuҩt nhұp khҭu thӫy sҧn An Giang Công ty cә phҫn văn hoá Tân Bình Công ty cә phҫn Phát triӇn Phө gia Sҧn phҭm dҫu mӓ Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn Dҫu khí An Pha Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ Xây dӵng Sao Mai tӍnh An Giang Công ty cә phҫn NTACO Công ty Cә phҫn Ĉѭӡng Biên Hòa Công ty cә phҫn Bao bì xi măng Bút Sѫn Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ xây dӵng Bình Chánh Công ty cә phҫn Sách ThiӃt bӏ trѭӡng hӑc Ĉà Nҹng Công ty Cә phҫn Ĉѭӡng Biên Hòa Công ty Cә phҫn Bá HiӃn Viglacera Công ty cә phҫn Khoáng sҧn Bҳc Kҥn Công ty cә phҫn Khoáng sҧn Bình Ĉӏnh Công ty cә phҫn nhӵa Bình Minh Công ty cә phҫn Bao Bì BӍm Sѫn Công ty cә phҫn Sách - ThiӃt bӏ Bình Thuұn Công ty cә phҫn NhiӋt ÿiӋn Bà Rӏa Công ty cә phҫn Thѭѫng mҥi - Dӏch vө BӃn Thành Công ty cә phҫn Bao bì xi măng Hҧi Phòng Công ty cә phҫn Xi măng Cҫn Thѫ Công ty cә phҫn Thuӕc sát trùng Cҫn Thѫ Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ Phát triӇn Cѭӡng Thuұn IDICO Công ty Cә phҫn Cát Lӧi Công ty cә phҫn Cҩp nѭӟc Chӧ Lӟn Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn Công nghӋ CMC Công ty cә phҫn Công nghӋ Mҥng TruyӅn thông Công ty cә phҫn Vұt Tѭ - Xăng Dҫu Công ty cә phҫn Thuӕc sát trùng Cҫn Thѫ Công ty cә phҫn Công nghiӋp Cao su MiӅn Nam Công ty Cә phҫn ChӃ tҥo Bѫm Hҧi Dѭѫng Công ty cә phҫn Văn hóa Du lӏch Gia Lai Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ Phát triӇn Cѭӡng Thuұn IDICO Công ty cә phҫn Công nghiӋp Cao su MiӅn Nam Công ty Cә phҫn CMC Công ty cә phҫn Phát triӇn Ĉô thӏ Công nghiӋp Sӕ Công ty cә phҫn Viglacera Ĉông Anh Công Ty Cә Phҫn Sách Giáo Dөc Tҥi TP Ĉà Nҹng Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn Nhӵa Ĉông Á Công ty cә phҫn Tұp Ĉoàn Dabaco ViӋt Nam Công ty cә phҫn DIC sӕ Công ty cә phҫn Dѭӧc phҭm Cӱu Long Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn Ĉҥi Châu Công ty cә phҫn Tҩm lӧp Vұt liӋu Xây dӵng Ĉӗng Nai Công ty Cә phҫn Hoá An Công ty cә phҫn Ĉông Hҧi BӃn Tre Công ty cә phҫn Dѭӧc Hұu Giang Công ty cә phҫn Dѭӧc phҭm Hà Tây Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ Thѭѫng mҥi DIC Tәng công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ Phát triӇn Xây dӵng 35.0 204.0 167.0 115.0 29.0 65.0 211.0 155.0 345.0 388.0 55.0 45.0 38.0 79.0 138.0 40.0 32.0 15.0 57.0 64.0 44.0 14.0 119.0 52.0 143.0 53.0 199.0 38.0 164.0 569.0 28.0 18.0 283.0 128.0 116.0 125.0 90.0 70.0 89.0 70.0 46.0 91.0 119.0 166.0 138.0 51.0 47.0 17.0 106.0 36.0 158.0 142.0 45.0 SDE 9.0 5.0 2.0 1.0 52.0 32.0 37.0 21.0 66.0 18.0 23.0 59.0 1.0 9.0 100.0 14.0 30.0 24.0 10.0 14.0 35.0 91.0 2.0 2.0 166.0 4.0 91.0 39.0 1.0 14.0 75.0 18.0 94.0 57.0 25.0 19.0 93.0 1.0 45.0 4.0 5.0 9.0 15.0 LDE 35.0 213.0 173.0 117.0 30.0 65.0 211.0 206.0 377.0 425.0 76.0 111.0 56.0 103.0 197.0 41.0 41.0 15.0 57.0 64.0 144.0 28.0 149.0 52.0 167.0 62.0 199.0 52.0 199.0 660.0 30.0 20.0 449.0 132.0 207.0 164.0 91.0 84.0 164.0 88.0 46.0 185.0 176.0 167.0 164.0 69.0 140.0 17.0 151.0 40.0 163.0 151.0 60.0 TDE ROA 18.0 8.0 9.0 4.0 3.0 22.0 3.0 16.0 7.0 4.0 8.0 10.0 8.0 16.0 6.0 9.0 17.0 32.0 10.0 11.0 1.0 13.0 7.0 9.0 6.0 3.0 8.0 9.0 4.0 1.0 10.0 15.0 3.0 14.0 5.0 7.0 10.0 14.0 17.0 16.0 16.0 10.0 10.0 6.0 7.0 7.0 4.0 18.0 7.0 24.0 7.0 6.0 17.0 DӲ LIӊU CHAY PHҪN MӄM SPSS PHӨ LӨC 12 SIZE 686.0 1,080.0 600.0 1,725.0 133.0 121.0 165.0 586.0 609.0 269.0 203.0 797.0 82.0 2,008.0 62.0 112.0 124.0 1,442.0 244.0 36.0 2,039.0 272.0 160.0 238.0 384.0 17.0 1,216.0 457.0 3,632.0 3,158.0 3,617.0 137.0 375.0 121.0 185.0 444.0 87.0 294.0 221.0 54.0 77.0 55.0 2,571.0 175.0 712.0 344.0 339.0 236.0 390.0 2,053.0 555.0 1,132.0 1,345.0 TANG 31.0 22.0 37.0 43.0 55.0 18.0 2.0 37.0 23.0 20.0 31.0 32.0 67.0 39.0 53.0 52.0 44.0 28.0 39.0 14.0 46.0 61.0 15.0 55.0 16.0 46.0 8.0 60.0 27.0 20.0 43.0 14.0 56.0 28.0 62.0 40.0 28.0 25.0 55.0 46.0 29.0 21.0 40.0 21.0 31.0 58.0 91.0 66.0 56.0 21.0 18.0 23.0 35.0 GROWTH 12.0 16.0 50.0 12.0 1.0 22.0 154.0 68.0 47.0 59.0 14.0 29.0 (14.0) 13.0 15.0 11.0 19.0 23.0 10.0 37.0 99.0 29.0 (12.0) 28.0 11.0 (1.0) 24.0 (1.0) (6.0) 121.0 17.0 53.0 15.0 24.0 76.0 8.0 13.0 4.0 (2.0) 55.0 24.0 34.0 245.0 33.0 13.0 37.0 17.0 9.0 30.0 17.0 TAX 13.0 2.0 5.0 18.0 10.0 16.0 12.0 12.0 25.0 23.0 25.0 12.0 26.0 10.0 22.0 12.0 25.0 26.0 26.0 24.0 26.0 19.0 25.0 25.0 8.0 15.0 25.0 17.0 24.0 10.0 25.0 20.0 15.0 20.0 22.0 13.0 25.0 12.0 24.0 24.0 13.0 22.0 6.0 26.0 23.0 25.0 25.0 12.0 20.0 13.0 25.0 TDE2009 23.0 246.0 138.0 93.0 32.0 81.0 122.0 158.0 283.0 537.0 106.0 134.0 79.0 107.0 100.0 48.0 26.0 22.0 26.0 48.0 159.0 35.0 81.0 52.0 240.0 76.0 144.0 45.0 183.0 667.0 35.0 27.0 531.0 101.0 227.0 129.0 150.0 113.0 188.0 98.0 28.0 169.0 125.0 349.0 113.0 109.0 120.0 9.0 161.0 48.0 180.0 224.0 52.0 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 DMC DNC DNP DPC DPM DPR DQC DST DTC DTT DXP DZM EBS ECI EID EVE FDC FMC FPT GDT GFC GGG GHA GIL GLT GMC GMD GTA HAI HAP HAT HAS HBD HBE HCC HDC HCT HDG HDC HAX HEV HGM HHC HJS HLC HLG HLY HMC HPB HPG HPS HRC HSG HT1 HTP HTV HVX Công ty cә phҫn Xuҩt nhұp khҭu Y tӃ Domesco Công ty cә phҫn ĈiӋn nѭӟc lҳp máy Hҧi Phòng Công ty cә phҫn Nhӵa Ĉӗng Nai Công ty cә phҫn nhӵa Ĉà Nҹng Tәng công ty cә phҫn Phân bón Hóa chҩt dҫu khí Công ty cә phҫn Cao su Ĉӗng Phú Công ty cә phҫn Bóng ÿèn ĈiӋn Quang Công ty cә phҫn Sách ThiӃt bӏ giáo dөc Nam Ĉӏnh Công ty cә phҫn Viglacera Ĉông TriӅu Công ty Cә phҫn Kӻ nghӋ Ĉô Thành Công ty cә phҫn Cҧng Ĉoҥn Xá Công ty cә phҫn ChӃ tҥo máy Dzƭ An Công ty cә phҫn Sách Giáo Dөc tҥi TP Hà Nӝi Công ty cә phҫn Bҧn ÿӗ Tranh ҧnh giáo dөc Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ Phát triӇn giáo dөc Hà Nӝi Công ty cә phҫn Everpia ViӋt Nam Công ty cә phҫn Ngoҥi thѭѫng Phát triӇn Ĉҫu tѭ TP.HCM Công ty Cә phҫn Thӵc phҭm Sao Ta Công ty cә phҫn FPT Công ty cә phҫn ChӃ biӃn Gӛ Ĉӭc Thành Công ty cә phҫn Thӫy sҧn Gentraco Công ty cә phҫn Ô Giҧi Phóng Công ty Cә phҫn HAPACO Hҧi Âu Công ty Cә phҫn Sҧn Xuҩt Kinh Doanh Xuҩt Nhұp Khҭu Bình Thҥn Công ty cә phҫn Kӻ thuұt ÿiӋn toàn cҫu Công ty Cә phҫn Sҧn xuҩt Thѭѫng mҥi May Sài Gòn Công ty cә phҫn Ĉҥi lý Liên hiӋp vұn chuyӇn Công ty Cә phҫn chӃ biӃn gӛ Thuұn An Công ty Cә phҫn Nông dѭӧc H.A.I Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn HAPACO Công ty cә phҫn Thѭѫng mҥi Bia Hà Nӝi Công ty cә phҫn Xây lҳp Bѭu ÿiӋn Hà Nӝi Công ty cә phҫn Bao bì PP Bình Dѭѫng Công ty cә phҫn Sách-ThiӃt bӏ trѭӡng hӑc Hà Tƭnh Công ty cә phҫn Bê tông Hòa Cҭm Công ty cә phҫn Phát triӇn nhà Bà Rӏa-VNJng Tàu Công ty cә phҫn Thѭѫng mҥi Dӏch vө Vұn tҧi Xi măng Hҧi Phòng Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn Hà Ĉô Công ty cә phҫn Phát triӇn nhà Bà Rӏa-VNJng Tàu Công ty cә phҫn Dӏch vө Ô Hàng Xanh Công ty cә phҫn Sách Ĉҥi hӑc - Dҥy nghӅ Công ty cә phҫn Cѫ khí Khoáng sҧn Hà Giang Công ty cә phҫn Bánh kҽo Hҧi Hà Công ty Cә phҫn Thӫy ÿiӋn Nұm Mu Công ty cә phҫn Than Hà Lҫm - TKV Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn Hoàng Long Công ty cә phҫn Hҥ Long I - Viglacera Công ty Cә phҫn Kim khí TP Hӗ Chí Minh Công ty cә phҫn Bao bì PP Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn Hòa Phát Công ty Cә phҫn Ĉá xây dӵng Hoà Phát Công Ty Cә Phҫn Cao su Hòa Bình Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn Hoa Sen Công ty cә phҫn xi măng Hà Tiên Công ty Cә phҫn In sách giáo khoa Hòa Phát Công ty cә phҫn vұn tҧi Hà Tiên Công ty cә phҫn xi măng Hҧi Vân 35.0 178.0 163.0 33.0 14.0 31.0 136.0 31.0 167.0 13.0 21.0 160.0 56.0 28.0 36.0 14.0 103.0 202.0 133.0 36.0 190.0 21.0 53.0 40.0 131.0 28.0 30.0 53.0 72.0 20.0 25.0 201.0 55.0 45.0 88.0 57.0 4.0 82.0 104.0 124.0 54.0 16.0 73.0 46.0 234.0 144.0 53.0 246.0 50.0 93.0 15.0 18.0 137.0 174.0 44.0 11.0 255.0 5.0 60.0 25.0 1.0 6.0 3.0 2.0 97.0 4.0 1.0 1.0 49.0 53.0 4.0 1.0 6.0 33.0 41.0 3.0 6.0 31.0 22.0 5.0 34.0 7.0 2.0 174.0 577.0 54.0 20.0 24.0 5.0 35.0 2.0 32.0 372.0 328.0 39.0 238.0 188.0 33.0 19.0 34.0 137.0 31.0 265.0 17.0 21.0 161.0 57.0 28.0 36.0 14.0 153.0 203.0 186.0 40.0 192.0 22.0 54.0 45.0 131.0 62.0 30.0 94.0 75.0 20.0 25.0 207.0 55.0 76.0 110.0 57.0 5.0 87.0 138.0 131.0 54.0 16.0 76.0 220.0 811.0 199.0 73.0 269.0 55.0 128.0 15.0 20.0 169.0 546.0 44.0 11.0 583.0 15.0 4.0 4.0 14.0 26.0 26.0 3.0 4.0 15.0 1.0 43.0 3.0 8.0 16.0 13.0 21.0 12.0 5.0 16.0 20.0 2.0 20.0 9.0 22.0 13.0 3.0 8.0 16.0 12.0 10.0 24.0 9.0 14.0 1.0 13.0 9.0 8.0 10.0 12.0 25.0 20.0 43.0 11.0 1.0 5.0 3.0 17.0 4.0 9.0 10.0 11.0 21.0 3.0 1.0 9.0 9.0 3.0 1,113.0 78.0 230.0 93.0 6,649.0 1,028.0 594.0 25.0 150.0 139.0 106.0 206.0 105.0 50.0 240.0 485.0 698.0 1,477.0 32,575.0 176.0 198.0 100.0 416.0 211.0 614.0 1,169.0 397.0 4,531.0 661.0 363.0 325.0 1,834.0 45.0 47.0 80.0 462.0 51.0 41.0 419.0 910.0 28.0 95.0 531.0 76.0 1,397.0 1,164.0 75.0 4,364.0 189.0 14,493.0 22.0 412.0 5,423.0 4,412.0 35.0 115.0 845.0 43.0 44.0 39.0 19.0 35.0 55.0 9.0 34.0 63.0 60.0 52.0 41.0 14.0 3.0 5.0 23.0 54.0 24.0 29.0 44.0 34.0 7.0 25.0 36.0 30.0 64.0 39.0 41.0 21.0 50.0 63.0 31.0 15.0 60.0 32.0 7.0 73.0 19.0 17.0 13.0 3.0 8.0 30.0 91.0 76.0 48.0 45.0 31.0 42.0 47.0 50.0 77.0 53.0 81.0 19.0 15.0 53.0 8.0 38.0 22.0 6.0 17.0 34.0 3.0 1.0 51.0 8.0 27.0 22.0 90.0 10.0 18.0 60.0 4.0 (19.0) 17.0 6.0 13.0 12.0 25.0 47.0 44.0 (6.0) 54.0 12.0 (13.0) 2.0 52.0 (2.0) 19.0 24.0 21.0 5.0 (6.0) 49.0 23.0 4.0 36.0 17.0 30.0 40.0 33.0 25.0 20.0 (13.0) 46.0 (26.0) 15.0 47.0 62.0 43.0 13.0 177.0 20.0 20.0 15.0 14.0 11.0 9.0 17.0 25.0 12.0 14.0 10.0 17.0 25.0 25.0 25.0 21.0 24.0 1.0 16.0 20.0 8.0 25.0 27.0 16.0 13.0 12.0 21.0 25.0 15.0 13.0 24.0 25.0 10.0 25.0 21.0 20.0 19.0 22.0 23.0 26.0 7.0 25.0 5.0 25.0 26.0 12.0 12.0 18.0 12.0 11.0 8.0 23.0 30.0 12.0 24.0 21.0 38.0 145.0 141.0 33.0 15.0 41.0 129.0 25.0 299.0 9.0 195.0 56.0 20.0 96.0 24.0 188.0 306.0 224.0 62.0 175.0 130.0 29.0 78.0 73.0 40.0 151.0 59.0 59.0 33.0 125.0 59.0 139.0 104.0 35.0 7.0 290.0 276.0 199.0 42.0 17.0 64.0 409.0 513.0 122.0 60.0 203.0 80.0 104.0 60.0 19.0 191.0 524.0 28.0 9.0 657.0 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 HVG HVT IMP ITA ITC KDC KHA KHP KMT KSA KSB KSH KSS KTB KTS LAF LBE LAF LBM LDP LCG LGC LGL LIX LHG LSS LTC MAC MAX MCF MCP MCV MDC MIC MIM MKV MMC MPC MSN NAG NAV NBB NBP NHC NHW NLC NSC NTL NVN OCH ONE OPC PAC PAN PCG PDC PET Công ty Cә phҫn Hùng Vѭѫng Công ty cә phҫn Hóa chҩt ViӋt Trì Công ty cә phҫn dѭӧc phҭm Imexpharm Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ – Công nghiӋp Tân Tҥo Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ Kinh doanh nhà Công ty cә phҫn Kinh Ĉô Công ty cә phҫn xuҩt nhұp khҭu Khánh Hӝi Công ty cә phҫn ĈiӋn lӵc Khánh Hòa Công ty cә phҫn Kim khí MiӅn Trung Công ty cә phҫn Khoáng sҧn Bình Thuұn Hamico Công ty cә phҫn Khoáng sҧn Xây dӵng Bình Dѭѫng Tәng công ty cә phҫn Khoáng sҧn Hà Nam Tәng công ty cә phҫn Khoáng sҧn Na Rì Hamico Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ Khoáng sҧn Tây Bҳc Công ty cә phҫn Ĉѭӡng Kon Tum Công ty Cә phҫn ChӃ biӃn hàng xuҩt khҭu Long An Công ty Cә phҫn Sách ThiӃt bӏ trѭӡng hӑc Long An Công ty Cә phҫn ChӃ biӃn hàng xuҩt khҭu Long An Công ty cә phҫn Khoáng sҧn Vұt liӋu xây dӵng Lâm Ĉӗng Công ty cә phҫn Dѭӧc Lâm Ĉӗng Công ty cә phҫn LICOGI 16 Công ty cә phҫn Cѫ khí - ĈiӋn Lӳ Gia Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ Phát triӇn Ĉô thӏ Long Giang Công ty cә phҫn Bӝt giһt Lix Công ty cә phҫn Long Hұu Công ty cә phҫn Mía ÿѭӡng Lam Sѫn Công ty Cә phҫn ĈiӋn nhҽ ViӉn thông Công ty cә phҫn Cung ӭng Dӏch vө kӻ thuұt hàng hҧi Công ty cә phҫn Khai khoáng Cѫ khí Hӳu nghӏ Vƭnh Sinh Công ty cә phҫn Xây lҳp Cѫ khí Lѭѫng thӵc Thӵc phҭm Công Ty Cә Phҫn In Bao bì Mӻ Châu Công Ty Cә Phҫn Cavico ViӋt Nam Khai thác mӓ Xây dӵng Công ty cә phҫn Than Mông Dѭѫng - TKV Công ty cә phҫn Kӻ nghӋ khoáng sҧn Quҧng Nam Công ty cә phҫn Khoáng sҧn Cѫ khí Công ty cә phҫn Dѭӧc thú y Cai Lұy Công ty cә phҫn Khoáng sҧn Mangan Công ty Cә phҫn Tұp ÿoàn Thӫy hҧi sҧn Minh Phú CTCP Tұp ÿoàn Ma San Công ty cә phҫn Nagakawa ViӋt Nam Công ty Cә phҫn Nam ViӋt Công ty cә phҫn Năm Bҧy Bҧy Công ty cә phҫn NhiӋt ÿiӋn Ninh Bình Công ty cә phҫn gҥch ngói Nhӏ HiӋp Công ty cә phҫn Ngô Han Công ty cә phҫn Thӫy ÿiӋn Nà Lѫi Công ty Cә phҫn Giӕng trӗng Trung Ѭѫng Công ty cә phҫn Phát triӇn ÿô thӏ Tӯ Liêm Công ty cә phҫn Nhà ViӋt Nam Công ty cә phҫn Khách sҥn Dӏch vө Ĉҥi Dѭѫng Công ty cә phҫn TruyӅn thông sӕ Công ty cә phҫn Dѭӧc phҭm OPC Công ty Cә phҫn Pin Ҳc quy miӅn Nam Công ty Cә phҫn Xuyên Thái Bình Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ Phát triӇn Gas Ĉô thӏ Công ty cә phҫn Du lӏch Dҫu khí Phѭѫng Ĉông Tәng Công ty cә phҫn Dӏch vө Tәng hӧp Dҫu khí 166.0 82.0 27.0 27.0 31.0 29.0 38.0 53.0 38.0 260.0 25.0 28.0 58.0 52.0 198.0 161.0 398.0 175.0 34.0 120.0 53.0 78.0 108.0 48.0 507.0 26.0 204.0 162.0 47.0 120.0 48.0 128.0 111.0 56.0 81.0 81.0 8.0 129.0 29.0 100.0 58.0 79.0 43.0 23.0 189.0 6.0 47.0 120.0 48.0 16.0 149.0 16.0 111.0 14.0 60.0 15.0 312.0 4.0 51.0 29.0 10.0 4.0 5.0 63.0 2.0 2.0 32.0 26.0 2.0 69.0 14.0 16.0 19.0 17.0 23.0 59.0 2.0 2.0 46.0 6.0 47.0 30.0 52.0 19.0 8.0 3.0 19.0 40.0 5.0 56.0 46.0 4.0 127.0 1.0 4.0 5.0 136.0 62.0 17.0 16.0 10.0 43.0 5.0 170.0 133.0 27.0 56.0 41.0 33.0 42.0 116.0 41.0 261.0 57.0 28.0 83.0 54.0 267.0 162.0 412.0 192.0 53.0 137.0 77.0 137.0 110.0 50.0 553.0 31.0 251.0 191.0 47.0 172.0 67.0 136.0 113.0 75.0 120.0 86.0 8.0 185.0 75.0 105.0 58.0 206.0 44.0 23.0 189.0 10.0 47.0 125.0 183.0 78.0 167.0 33.0 120.0 14.0 60.0 57.0 317.0 6.0 5.0 13.0 9.0 10.0 14.0 14.0 10.0 8.0 4.0 25.0 16.0 13.0 12.0 4.0 7.0 5.0 6.0 9.0 7.0 13.0 12.0 8.0 27.0 3.0 25.0 2.0 8.0 13.0 3.0 11.0 2.0 9.0 12.0 4.0 8.0 12.0 10.0 15.0 4.0 10.0 7.0 34.0 51.0 9.0 12.0 19.0 36.0 11.0 6.0 9.0 17.0 14.0 9.0 3.0 1.0 6.0 4,482.0 172.0 767.0 2,666.0 991.0 1,918.0 132.0 1,208.0 387.0 1,190.0 499.0 77.0 631.0 44.0 159.0 207.0 380.0 365.0 173.0 44.0 1,005.0 218.0 241.0 1,007.0 577.0 1,352.0 117.0 134.0 277.0 778.0 266.0 166.0 318.0 95.0 51.0 33.0 73.0 4,933.0 5,690.0 330.0 165.0 485.0 614.0 67.0 1,216.0 38.0 407.0 1,400.0 186.0 280.0 250.0 355.0 1,666.0 202.0 339.0 191.0 10,035.0 27.0 77.0 33.0 58.0 20.0 54.0 31.0 53.0 48.0 17.0 57.0 79.0 40.0 17.0 36.0 18.0 14.0 31.0 51.0 51.0 42.0 77.0 29.0 13.0 18.0 23.0 14.0 33.0 24.0 19.0 37.0 25.0 37.0 69.0 64.0 14.0 27.0 33.0 78.0 21.0 30.0 15.0 13.0 9.0 9.0 94.0 28.0 3.0 1.0 82.0 14.0 43.0 27.0 18.0 5.0 88.0 18.0 42.0 1.0 2.0 13.0 (3.0) 19.0 13.0 26.0 77.0 71.0 23.0 (8.0) 47.0 79.0 38.0 18.0 54.0 42.0 1.0 (21.0) 21.0 8.0 90.0 18.0 48.0 56.0 (3.0) 34.0 82.0 89.0 11.0 28.0 11.0 11.0 77.0 13.0 36.0 76.0 199.0 33.0 (7.0) 40.0 10.0 21.0 49.0 (10.0) 22.0 88.0 28.0 186.0 47.0 2.0 58.0 27.0 37.0 (50.0) 57.0 10.0 6.0 18.0 14.0 24.0 13.0 26.0 17.0 23.0 24.0 13.0 13.0 28.0 12.0 25.0 13.0 13.0 13.0 21.0 25.0 16.0 20.0 12.0 25.0 13.0 24.0 22.0 25.0 16.0 25.0 28.0 15.0 30.0 29.0 20.0 25.0 19.0 4.0 8.0 23.0 27.0 25.0 25.0 25.0 11.0 25.0 26.0 27.0 27.0 29.0 23.0 13.0 22.0 26.0 26.0 112.0 224.0 34.0 58.0 116.0 73.0 33.0 229.0 58.0 138.0 49.0 49.0 196.0 119.0 162.0 145.0 251.0 136.0 56.0 209.0 71.0 119.0 174.0 49.0 329.0 41.0 267.0 156.0 25.0 394.0 65.0 189.0 166.0 79.0 38.0 76.0 64.0 101.0 41.0 67.0 71.0 173.0 37.0 25.0 108.0 31.0 43.0 118.0 162.0 26.0 174.0 43.0 61.0 13.0 56.0 138.0 262.0 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 PGC PGD PGS PGT PJC PHR PHT PIT PJT PLC PMC PMS PNJ POT PPS PSC PTS PVC PVD PVG PVI PVS QCC QCG QNC QST QHD RAL RCL RDP REE RHC RIC SAM SAP SAV SBT SCD SCJ SDA SDE SDN SDU SEC SED SFC SFI SFN SGC SGH SGT SHI SHN SHC SJ1 SJD SJS Công ty Cә Phҫn Gas Petrolimex Công ty cә phҫn Phân phӕi khí Thҩp áp Công ty cә phҫn Kinh doanh khí hóa lӓng miӅn Nam Công ty cә phҫn Taxi Sài Gòn Petrolimex Công ty Cә phҫn Thѭѫng mҥi Vұn tҧi Petrolimex Hà Nӝi Công ty cә phҫn Cao su Phѭӟc Hòa Công ty cә phҫn Sҧn xuҩt Thѭѫng mҥi Phúc TiӃn Công ty Cә phҫn Xuҩt nhұp khҭu Petrolimex Công Ty Cә Phҫn Vұn tҧi Xăng dҫu Ĉѭӡng Thӫy Petrolimex Công ty Cә phҫn Hóa dҫu Petrolimex Công ty cә phҫn Dѭӧc phҭm dѭӧc liӋu Pharmedic Công ty cә phҫn Cѫ khí Xăng dҫu Công ty cә phҫn Vàng bҥc ÿá quý Phú Nhuұn Công ty cә phҫn ThiӃt bӏ Bѭu ĈiӋn Công ty cә phҫn Dӏch vө kӻ thuұt ĈiӋn lӵc Dҫu khí ViӋt Nam Công ty cә phҫn Vұn tҧi Dӏch vө Petrolimex Sài Gòn Công ty Cә phҫn Vұn tҧi Dӏch vө Petrolimex Hҧi Phòng Tәng công ty cә phҫn Dung dӏch khoan Hóa phҭm Dҫu khí Tәng công ty cә phҫn Khoan Dӏch vө khoan dҫu khí Công ty cә phҫn Kinh doanh khí hóa lӓng miӅn Bҳc Tәng công ty Cә phҫn Bҧo hiӇm dҫu khí ViӋt Nam Tәng Công ty cә phҫn Dӏch vө Kӻ thuұt Dҫu khí ViӋt Nam Công ty cә phҫn Xây lҳp Phát triӇn Dӏch vө Bѭu ÿiӋn Quҧng Na Công ty cә phҫn Quӕc Cѭӡng Gia Lai Công ty cә phҫn Xi măng Xây dӵng Quҧng Ninh Công ty cә phҫn Sách ThiӃt bӏ trѭӡng hӑc Quҧng Ninh Công ty cә phҫn Que hàn ViӋt Ĉӭc Công ty cә phҫn Bóng ÿèn Phích nѭӟc Rҥng Ĉông Công ty Cә phҫn Ĉӏa ӕc Chӧ Lӟn Công ty cә phҫn Nhӵa Rҥng Ĉông Công ty cә phҫn Cѫ ÿiӋn lҥnh Công ty Cә phҫn Thӫy ÿiӋn Ry Ninh II Công ty Cә phҫn Quӕc tӃ Hoàng Gia Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ Phát triӇn SACOM Công ty Cә phҫn In sách giáo khoa TP Hӗ Chí Minh Công ty cә phҫn Hӧp tác kinh tӃ Xuҩt nhұp khҭu SAVIMEX Công ty cә phҫn Bourbon Tây Ninh Công ty Cә phҫn Nѭӟc Giҧi khát Chѭѫng Dѭѫng Công ty cә phҫn Xi măng Sài Sѫn Công ty Cә phҫn Simco Sông Ĉà Công ty cә phҫn Kӻ thuұt ÿiӋn Sông Ĉà Công ty cә phҫn Sѫn Ĉӗng Nai Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ xây dӵng Phát triӇn ÿô thӏ Sông Ĉà Công ty cә phҫn Mía ÿѭӡng - NhiӋt ÿiӋn Gia Lai Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ Phát triӇn giáo dөc Phѭѫng Nam Công Ty Cә Phҫn Nhiên LiӋu Sài Gòn Công ty cә phҫn Ĉҥi lý Vұn tҧi SAFI Công Ty Cә Phҫn DӋt lѭӟi Sài Gòn Công ty CP Xuҩt nhұp khҭu Sa Giang Công ty Cә phҫn Khách sҥn Sài Gòn Công ty cә phҫn Công nghӋ ViӉn thông Sài Gòn Công ty cә phҫn Quӕc tӃ Sѫn Hà Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ Tәng hӧp Hà Nӝi Công ty Cә phҫn Hàng hҧi Sài Gòn Công ty cә phҫn Thӫy sҧn sӕ Công Ty Cә Phҫn Thӫy ĈiӋn Cҫn Ĉѫn Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ Phát triӇn Ĉô thӏ Khu công nghiӋp Sông 94.0 36.0 218.0 9.0 324.0 75.0 97.0 72.0 110.0 197.0 18.0 86.0 118.0 69.0 990.0 98.0 119.0 84.0 78.0 229.0 46.0 57.0 49.0 56.0 361.0 52.0 153.0 161.0 66.0 140.0 38.0 48.0 20.0 7.0 100.0 74.0 8.0 33.0 21.0 27.0 190.0 77.0 112.0 53.0 116.0 41.0 103.0 31.0 24.0 6.0 82.0 121.0 66.0 54.0 31.0 56.0 75.0 25.0 92.0 2.0 3.0 4.0 20.0 14.0 5.0 1.0 15.0 2.0 1.0 6.0 3.0 111.0 100.0 33.0 243.0 2.0 49.0 349.0 1.0 16.0 7.0 28.0 31.0 44.0 5.0 9.0 1.0 72.0 21.0 2.0 6.0 2.0 59.0 1.0 7.0 24.0 2.0 111.0 49.0 22.0 42.0 29.0 119.0 36.0 310.0 10.0 327.0 79.0 98.0 92.0 124.0 203.0 18.0 86.0 133.0 71.0 990.0 99.0 125.0 87.0 188.0 329.0 79.0 299.0 51.0 105.0 710.0 53.0 153.0 177.0 74.0 168.0 69.0 92.0 25.0 7.0 100.0 83.0 9.0 33.0 93.0 48.0 193.0 82.0 114.0 113.0 116.0 41.0 103.0 37.0 48.0 8.0 193.0 170.0 66.0 75.0 31.0 98.0 104.0 5.0 30.0 11.0 7.0 5.0 29.0 8.0 5.0 11.0 14.0 33.0 7.0 11.0 4.0 6.0 9.0 10.0 7.0 3.0 5.0 2.0 7.0 4.0 14.0 14.0 4.0 26.0 5.0 9.0 4.0 4.0 5.0 5.0 3.0 19.0 13.0 10.0 13.0 9.0 14.0 7.0 16.0 12.0 32.0 10.0 11.0 14.0 29.0 2.0 11.0 7.0 2.0 12.0 8.0 14.0 2,418.0 2,123.0 3,707.0 136.0 843.0 2,002.0 1,551.0 2,117.0 805.0 5,154.0 224.0 433.0 13,798.0 551.0 324.0 877.0 283.0 1,804.0 7,518.0 2,765.0 3,512.0 64.0 21.0 721.0 1,419.0 47.0 104.0 1,370.0 169.0 634.0 1,828.0 29.0 177.0 804.0 30.0 428.0 1,106.0 379.0 285.0 137.0 60.0 74.0 297.0 296.0 207.0 1,463.0 183.0 142.0 163.0 26.0 406.0 1,453.0 486.0 338.0 196.0 213.0 1,048.0 46.0 8.0 47.0 36.0 19.0 61.0 18.0 28.0 57.0 11.0 30.0 28.0 52.0 19.0 2.0 32.0 51.0 23.0 68.0 33.0 28.0 77.0 16.0 26.0 54.0 56.0 17.0 31.0 35.0 41.0 48.0 76.0 85.0 64.0 36.0 14.0 62.0 27.0 71.0 47.0 10.0 28.0 60.0 66.0 20.0 22.0 45.0 36.0 43.0 37.0 68.0 31.0 20.0 5.0 56.0 94.0 85.0 22.0 28.0 123.0 (1.0) 32.0 26.0 24.0 (17.0) 11.0 74.0 18.0 (6.0) 13.0 10.0 182.0 53.0 16.0 130.0 21.0 29.0 9.0 37.0 (39.0) 88.0 17.0 16.0 3.0 13.0 16.0 13.0 47.0 23.0 6.0 (2.0) 32.0 (8.0) 6.0 7.0 29.0 (15.0) 30.0 153.0 57.0 6.0 (6.0) (8.0) 7.0 15.0 6.0 18.0 46.0 177.0 231.0 5.0 (3.0) 50.0 13.0 25.0 12.0 15.0 25.0 24.0 23.0 23.0 7.0 13.0 25.0 20.0 19.0 12.0 25.0 25.0 21.0 2.0 13.0 4.0 10.0 23.0 4.0 17.0 21.0 19.0 25.0 25.0 24.0 19.0 24.0 6.0 25.0 15.0 13.0 26.0 7.0 12.0 25.0 25.0 7.0 8.0 25.0 11.0 25.0 25.0 15.0 25.0 5.0 24.0 11.0 26.0 24.0 17.0 25.0 10.0 25.0 81.0 49.0 545.0 14.0 974.0 61.0 207.0 126.0 140.0 170.0 18.0 100.0 111.0 59.0 396.0 140.0 97.0 75.0 193.0 236.0 145.0 252.0 114.0 253.0 615.0 34.0 210.0 140.0 85.0 133.0 35.0 61.0 26.0 10.0 47.0 104.0 12.0 31.0 107.0 116.0 161.0 95.0 102.0 64.0 101.0 84.0 158.0 24.0 27.0 11.0 167.0 271.0 126.0 30.0 32.0 133.0 71.0 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 SKS SMA SPP SQC SRF SSC SRB SSM ST8 STC STG STP SVC SVI SZL TAC TAG TBC TBX TCL TCM TCR TCT TDH TDN TH1 THB THT TIE TIX TKC TLG TLH TMC TMP TMS TMT TMX TNA TNC TNG TPC TPH TPP TRA TRC TS4 TSB TST TTF TTP TTC TTP TXM TVD TYA UIC Công ty cә phҫn Công trình giao thông sông Ĉà Công ty cә phҫn ThiӃt bӏ phө tùng Sài Gòn Công ty cә phҫn Bao bì Nhӵa Sài Gòn Công ty cә phҫn Khoáng sҧn Sài Gòn - Quy Nhѫn Công ty cә phҫn Kӻ NghӋ Lҥnh Công ty cә phҫn Giӕng trӗng miӅn Nam Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn SARA Công ty cә phҫn ChӃ tҥo kӃt cҩu thép VNECO.SSM Công ty cә phҫn Siêu Thanh Công ty cә phҫn Sách ThiӃt bӏ trѭӡng hӑc TP Hӗ Chí Minh Công ty cә phҫn Kho vұn miӅn Nam Công ty Cә phҫn công nghiӋp thѭѫng mҥi Sông Ĉà Công ty Cә phҫn dӏch vө tәng hӧp Sài Gòn Công ty cә phҫn Bao bì Biên Hòa Công ty cә phҫn Sonadezi Long Thành Công ty cә phҫn Dҫu thӵc vұt Tѭӡng An Công ty cә phҫn ThӃ giӟi sӕ Trҫn Anh Công ty Cә phҫn Thӫy ÿiӋn Thác Bà Công ty cә phҫn Xi măng Thái Bình Công ty cә phҫn Ĉҥi lý giao nhұn Vұn tҧi xӃp dӥ Tân Cҧng Công ty cә phҫn DӋt may - Ĉҫu tѭ - Thѭѫng mҥi Thành Công Công ty cә phҫn Công NghiӋp Gӕm sӭ Taicera Công ty Cә phҫn Cáp treo Núi Bà Tây Ninh Công ty Cә phҫn Phát triӇn nhà Thӫ Ĉӭc Công ty cә phҫn Than Ĉèo Nai - TKV Công ty cә phҫn Xuҩt nhұp khҭu Tәng hӧp I ViӋt Nam Công ty cә phҫn Bia Thanh Hóa Công ty cә phҫn Than Hà Tu - TKV Công ty cә phҫn TIE Công ty Cә phҫn Sҧn xuҩt Kinh doanh Xuҩt nhұp khҭu Dӏch vө Công ty Xây dӵng Kinh doanh ÿӏa ӕc Tân Kӹ Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn Thiên Long Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn thép TiӃn Lên Công ty Cә phҫn Xuҩt nhұp khҭu thѭѫng mҥi Thӫ Ĉӭc Công ty cә phҫn Thӫy ÿiӋn Thác Mѫ Công ty cә phҫn Kho vұn Giao nhұn Ngoҥi thѭѫng TP.HCM Công ty cә phҫn Ô TMT Công ty cә phҫn Thѭѫng mҥi Xi măng Công ty Cә Phҫn Thѭѫng Mҥi Xuҩt Nhұp Khҭu Thiên Nam Công ty cә phҫn Cao su Thӕng Nhҩt Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ Thѭѫng mҥi TNG Công ty cә phҫn Nhӵa Tân Ĉҥi Hѭng Công ty Cә Phҫn In Sách Giáo Khoa tҥi TP Hà Nӝi Công ty cә phҫn Nhӵa Tân Phú Công ty cә phҫn Traphaco Công ty Cә phҫn Cao su Tây Ninh Công ty cә phҫn Thӫy sҧn sӕ Công ty cә phҫn Ҳc quy Tia sáng Công ty cә phҫn Dӏch vө Kӻ thuұt ViӉn thông Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn Kӻ nghӋ gӛ Trѭӡng Thành Công ty cә phҫn bao bì Nhӵa Tân TiӃn Công ty cә phҫn Gҥch men Thanh Thanh Công ty cә phҫn bao bì Nhӵa Tân TiӃn Công ty cә phҫn Thҥch cao xi măng Công ty cә phҫn than Vàng Danh - TKV Công ty Cә phҫn Dây Cáp ÿiӋn Taya ViӋt Nam Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ phát triӇn Nhà Ĉô thӏ IDICO 100.0 229.0 124.0 7.0 71.0 24.0 54.0 163.0 39.0 45.0 54.0 13.0 118.0 256.0 30.0 140.0 32.0 4.0 76.0 56.0 128.0 69.0 10.0 37.0 177.0 129.0 61.0 152.0 21.0 28.0 193.0 77.0 114.0 187.0 16.0 7.0 85.0 165.0 169.0 13.0 220.0 8.0 151.0 192.0 65.0 29.0 53.0 244.0 294.0 226.0 31.0 288.0 208.0 180.0 266.0 270.0 257.0 8.0 366.0 59.0 2.0 19.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 82.0 7.0 35.0 15.0 1.0 4.0 4.0 15.0 57.0 5.0 1.0 27.0 147.0 5.0 9.0 69.0 108.0 40.0 8.0 2.0 8.0 51.0 43.0 11.0 3.0 2.0 22.0 1.0 1.0 13.0 1.0 3.0 62.0 24.0 1.0 14.0 4.0 1.0 15.0 372.0 9.0 107.0 595.0 183.0 9.0 90.0 26.0 57.0 163.0 39.0 46.0 55.0 13.0 200.0 264.0 64.0 155.0 32.0 8.0 80.0 71.0 185.0 75.0 11.0 64.0 325.0 134.0 70.0 221.0 21.0 137.0 234.0 86.0 116.0 195.0 67.0 50.0 96.0 167.0 171.0 13.0 242.0 8.0 152.0 205.0 66.0 31.0 115.0 268.0 295.0 240.0 31.0 292.0 210.0 194.0 639.0 270.0 266.0 10.0 4.0 7.0 1.0 9.0 24.0 10.0 10.0 19.0 10.0 25.0 17.0 5.0 14.0 9.0 11.0 20.0 6.0 17.0 23.0 11.0 7.0 37.0 14.0 9.0 9.0 12.0 9.0 14.0 9.0 6.0 13.0 6.0 8.0 2.0 9.0 6.0 7.0 16.0 20.0 5.0 11.0 3.0 5.0 16.0 28.0 9.0 8.0 5.0 3.0 15.0 8.0 14.0 11.0 7.0 2.0 4.0 125.0 601.0 339.0 138.0 519.0 338.0 1,504.0 190.0 856.0 196.0 648.0 202.0 4,208.0 574.0 131.0 3,261.0 1,323.0 132.0 85.0 786.0 1,896.0 1,210.0 47.0 627.0 2,268.0 1,179.0 573.0 1,654.0 302.0 836.0 443.0 794.0 3,002.0 1,652.0 267.0 233.0 1,448.0 1,315.0 856.0 181.0 623.0 448.0 46.0 353.0 871.0 758.0 421.0 269.0 441.0 2,212.0 1,343.0 342.0 180.0 163.0 2,846.0 1,097.0 955.0 23.0 52.0 42.0 78.0 25.0 23.0 28.0 8.0 47.0 33.0 27.0 32.0 64.0 21.0 58.0 28.0 3.0 78.0 44.0 49.0 51.0 43.0 3.0 51.0 67.0 19.0 74.0 53.0 47.0 45.0 21.0 40.0 20.0 32.0 86.0 78.0 34.0 3.0 12.0 47.0 49.0 23.0 32.0 22.0 16.0 45.0 55.0 31.0 15.0 30.0 20.0 6.0 16.0 47.0 61.0 23.0 22.0 80.0 57.0 41.0 (4.0) (12.0) 12.0 24.0 (15.0) 8.0 1.0 7.0 102.0 31.0 60.0 2.0 45.0 87.0 (5.0) (2.0) 38.0 10.0 (5.0) 22.0 29.0 18.0 13.0 (7.0) (4.0) 5.0 14.0 17.0 25.0 13.0 45.0 (9.0) 31.0 (34.0) 7.0 30.0 15.0 43.0 3.0 10.0 43.0 33.0 50.0 6.0 94.0 15.0 23.0 2.0 30.0 43.0 27.0 28.0 15.0 25.0 25.0 8.0 26.0 10.0 20.0 24.0 25.0 26.0 14.0 18.0 11.0 18.0 10.0 21.0 16.0 26.0 13.0 24.0 24.0 16.0 16.0 25.0 24.0 12.0 17.0 25.0 11.0 8.0 24.0 22.0 27.0 23.0 24.0 25.0 20.0 6.0 25.0 25.0 14.0 7.0 11.0 26.0 24.0 27.0 10.0 6.0 25.0 11.0 6.0 13.0 22.0 25.0 25.0 25.0 3.0 11.0 110.0 356.0 130.0 14.0 112.0 35.0 46.0 162.0 3.0 48.0 56.0 20.0 132.0 184.0 63.0 118.0 58.0 10.0 99.0 44.0 211.0 98.0 11.0 45.0 295.0 187.0 93.0 213.0 31.0 136.0 320.0 59.0 104.0 168.0 75.0 33.0 233.0 159.0 172.0 10.0 283.0 11.0 150.0 305.0 54.0 25.0 109.0 323.0 135.0 226.0 17.0 268.0 213.0 151.0 631.0 222.0 250.0 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 UNI VAT VBC VBH VCF VCM VCR VCV VGP YBC YSC VCS VDL VES VFC VFG VFR VGS VHC VHG VHL VIC VID VIE VIP VIS VIT VNR VNA VNC VNG VNI VNL VNM VNS VNT VPK VPL VSC VSH VSP VST VTB VTL VTO VTS VTV WCS XMC Công ty cә phҫn ViӉn Liên Công ty cә phҫn ViӉn thông Vҥn Xuân Công ty cә phҫn Nhӵa - Bao bì Vinh Công Ty Cә Phҫn ĈiӋn tӱ Bình Hoà Công ty Cә phҫn VinaCafé Biên Hòa Công ty cә phҫn Nhân lӵc Thѭѫng mҥi Vinaconex Công ty Cә phҫn Ĉҫu tѭ Phát triӇn Du lӏch Vinaconex Công ty cә phҫn Vұn tҧi Vinaconex Công ty Cә phҫn Cҧng rau quҧ Công ty cә phҫn Xi măng Khoáng sҧn Yên Bái Công ty Cә phҫn HAPACO Yên Sѫn Công ty cә phҫn Ĉá ӕp lát cao cҩp Vinaconex Công ty cә phҫn Thӵc phҭm Lâm Ĉӗng Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ Xây dӵng ÿiӋn Mê Ca Vneco Công ty cә phҫn Vinafco Công ty cә phҫn Khӱ trùng ViӋt Nam Công ty cә phҫn Vұn tҧi Thuê tàu Công ty cә phҫn Ӕng thép ViӋt Ĉӭc VG PIPE Công ty cә phҫn Vƭnh Hoàn Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ Sҧn xuҩt ViӋt - Hàn Công ty cә phҫn Viglacera Hҥ Long Công ty Cә phҫn VINCOM Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ Phát triӇn Thѭѫng mҥi ViӉn Ĉông Công ty cә phҫn Công nghӋ ViӉn thông VITECO Công ty Cә phҫn Vұn tҧi Xăng dҫu VIPCO Công ty Cә phҫn Thép ViӋt Ý Công ty cә phҫn Viglacera Tiên Sѫn Tәng công ty cә phҫn tái bҧo hiӇm quӕc gia ViӋt Nam Công ty cә phҫn vұn tҧi biӇn VINASHIP Công ty Cә phҫn Giám ÿӏnh Vinacontrol Công ty cә phҫn Du lӏch Golf ViӋt Nam Công ty cә phҫn Ĉҫu tѭ bҩt ÿӝng sҧn ViӋt Nam Công ty cә phҫn Giao nhұn Vұn tҧi Thѭѫng mҥi Công ty Cә phҫn Sӳa ViӋt Nam Công ty cә phҫn Ánh Dѭѫng ViӋt Nam Công ty cә phҫn Giao nhұn Vұn tҧi Ngoҥi thѭѫng Công ty Cә phҫn bao bì dҫu thӵc vұt Công ty Cә phҫn Vinpearlland Công ty cә phҫn Container ViӋt Nam Công ty Cә phҫn Thӫy ÿiӋn Vƭnh Sѫn – Sông Hinh Công ty cә phҫn Vұn tҧi biӇn Bҩt ÿӝng sҧn ViӋt Hҧi Công ty cә phҫn Vұn tҧi Thuê tàu biӇn ViӋt Nam Công Ty Cә Phҫn ĈiӋn tӱ Tân Bình Công ty Cә phҫn Thăng Long Công ty cә phҫn Vұn tҧi xăng dҫu VITACO Công ty cә phҫn Viglacera Tӯ Sѫn Công ty Cә phҫn Vұt tѭ Vұn tҧi Xi măng Công ty cә phҫn BӃn xe miӅn Tây Công ty cә phҫn Bê tông Xây dӵng Vinaconex Xuân Mai 734.0 151.0 27.0 282.0 184.0 279.0 311.0 503.0 411.0 22.0 56.0 54.0 33.0 79.0 55.0 76.0 118.0 78.0 19.0 162.0 77.0 126.0 55.0 37.0 184.0 215.0 22.0 89.0 16.0 20.0 39.0 21.0 33.0 23.0 145.0 103.0 66.0 48.0 11.0 153.0 99.0 26.0 195.0 43.0 69.0 44.0 43.0 290.0 52.0 8.0 4.0 88.0 353.0 9.0 4.0 351.0 9.0 4.0 48.0 2.0 25.0 11.0 10.0 104.0 5.0 10.0 34.0 166.0 44.0 117.0 1.0 84.0 143.0 13.0 44.0 2.0 91.0 4.0 202.0 2.0 14.0 219.0 270.0 6.0 19.0 153.0 6.0 40.0 100.0 52.0 742.0 156.0 27.0 370.0 536.0 288.0 315.0 854.0 420.0 26.0 104.0 57.0 58.0 90.0 66.0 180.0 123.0 88.0 19.0 196.0 242.0 169.0 55.0 154.0 185.0 300.0 22.0 232.0 16.0 33.0 82.0 21.0 35.0 114.0 145.0 107.0 267.0 50.0 25.0 372.0 369.0 33.0 214.0 195.0 75.0 84.0 43.0 390.0 10.0 3.0 9.0 11.0 8.0 4.0 7.0 5.0 3.0 4.0 24.0 9.0 18.0 13.0 4.0 18.0 6.0 3.0 15.0 4.0 15.0 12.0 2.0 5.0 4.0 9.0 4.0 3.0 4.0 21.0 5.0 1.0 18.0 39.0 14.0 11.0 8.0 2.0 26.0 11.0 4.0 4.0 9.0 4.0 3.0 24.0 6.0 5.0 5.0 58.0 471.0 189.0 109.0 579.0 495.0 380.0 466.0 764.0 423.0 1,302.0 811.0 293.0 76.0 428.0 1,071.0 438.0 2,185.0 3,032.0 303.0 1,101.0 3,873.0 915.0 103.0 1,416.0 3,104.0 452.0 77.0 938.0 226.0 73.0 25.0 354.0 16,082.0 1,644.0 457.0 211.0 665.0 294.0 425.0 389.0 1,983.0 255.0 111.0 1,351.0 79.0 2,351.0 112.0 699.0 32.0 6.0 7.0 18.0 8.0 15.0 22.0 30.0 18.0 12.0 7.0 32.0 13.0 47.0 25.0 42.0 79.0 31.0 36.0 51.0 72.0 49.0 46.0 7.0 84.0 19.0 64.0 3.0 89.0 41.0 90.0 36.0 45.0 89.0 17.0 60.0 78.0 35.0 45.0 64.0 89.0 30.0 22.0 89.0 35.0 29.0 11.0 30.0 48.0 36.0 (7.0) 2.0 48.0 3.0 25.0 32.0 28.0 64.0 48.0 52.0 27.0 51.0 58.0 12.0 30.0 (2.0) 19.0 3.0 15.0 80.0 42.0 45.0 (3.0) 11.0 34.0 (4.0) 10.0 17.0 (3.0) 17.0 11.0 26.0 35.0 20.0 (11.0) 2.0 25.0 20.0 10.0 19.0 (8.0) (16.0) (4.0) 33.0 21.0 20.0 42.0 24.0 25.0 24.0 24.0 24.0 25.0 25.0 26.0 21.0 25.0 10.0 11.0 16.0 5.0 22.0 26.0 21.0 12.0 15.0 9.0 12.0 23.0 25.0 20.0 24.0 25.0 14.0 16.0 15.0 23.0 28.0 14.0 15.0 25.0 20.0 8.0 8.0 15.0 7.0 29.0 25.0 5.0 25.0 11.0 14.0 12.0 23.0 25.0 20.0 924.0 364.0 30.0 288.0 545.0 302.0 345.0 708.0 355.0 11.0 146.0 48.0 165.0 28.0 64.0 133.0 128.0 128.0 21.0 195.0 512.0 98.0 139.0 172.0 241.0 482.0 35.0 239.0 14.0 39.0 51.0 16.0 28.0 86.0 120.0 95.0 517.0 14.0 332.0 449.0 50.0 276.0 361.0 87.0 246.0 10.0 408.0 PHӨ LӨC 13 CHҤY DӲ LIӊU BҴNG PHҪN MӄM SPSS 1) Bѭӟc : nhұp data vào phҫn mӅm Bѭӟc : Mӣ phҫn mӅm SPSS, vào Analysis -> Regression -> Linear Bѭӟc 3: chӑn biӃn phө thuӝc TDE biӃn ÿӝc lұp lҥi & chҥy hình ( ý chӑn thӫ tөc backwardation loҥi dҫn biӃn không phù hӧp ra) Phân tích kӃt quҧ nghiên cӭu - Model biӃn ÿѭa vào hình chѭѫng trình loҥi biӃn TANG không thӓa ÿiӅu kiӋn vӅ ÿӝ tin cұy = 100) Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Std Error 172.066 26.066 ROA -7.501 877 SIZE 007 t Beta Sig 6.601 000 -.419 -8.548 000 003 117 2.404 017 -.475 315 -.074 -1.507 133 768 181 207 4.245 000 1.923 941 099 2.044 042 149.427 21.344 7.001 000 ROA -7.302 869 -.408 -8.401 000 SIZE 006 003 114 2.340 020 GROWTH 795 181 214 4.401 000 2.040 940 105 2.171 031 TANG GROWTH TAX Standardized Coefficients (Constant) TAX Tӯ bҧng tѭѫng quan biên ta ÿѭӧc công thӭc hӗi quy : TDE = 1.49 –0.408*ROA + 0.114* SIZE + 0.214*GROWTH + 0.105* TAX + İi ta tính ÿѭӧc tӹ lӋ nӧ vӕn cә phҫn mөc tiêu (TDE) doanh nghiӋp ViӋt Nam trung bình khoҧng 1.52-1.55 Nghƭa ÿӗng vӕn chӫ sӣ hӳu tѭѫng ӭng 1.52-1.55 ÿӗng tәng nӧ TÀI LIӊU THAM KHҦO TiӃng ViӋt: GS.TS Trҫn Ngӑc Thѫ, PGS.TS NguyӉn Thӏ Ngӑc Trang, PGS.TS Phan Thӏ Bích NguyӋt, TS NguyӉn Thӏ Liên Hoa, TS NguyӉn Thӏ Uyên Uyên (2005), Tài doanh nghi͏p hi͏n ÿ̩i, NXB Thӕng kê GS TSKH NguyӉn Quang Thái (2008), Doanh nghiӋp ViӋt Nam qua cuӝc ÿiӅu tra gҫn ÿây, Tҥp chí Kinh tӃ dӵ báo sӕ 8/2008 Tәng cөc Thӕng kê (2009-2010), Niên giám thӕng kê tóm tҳt năm 2010, NXB Thӕng kê Hoàng Trӑng – Chu NguyӉn Mӝng Ngӑc (2005), Phân tích dͷ li͏u nghiên cͱu vͣi SPSS, Nhà xuât bҧn thӕng kê, Thành phӕ Hӗ Chí Minh Báo cáo tài ÿã kiӇm toán cӫa doanh nghiӋp niêm yӃt năm 2007-2011 www.hxn.vn Ths Ngô Kim Phѭӧng, TS Lê Thӏ Thanh Hà, Ths Lê Mҥnh Hѭng, Lê Hoàng Vinh (2007), Phân tích tài doanh nghiӋp, Ĉ͉ tài nghiên cͱu khoa h͕c, Trѭӡng Ĉҥi hӑc Ngân hàng Tp Hӗ Chí Minh Thӡi báo Kinh tӃ ViӋt Nam, Kinh tӃ 2007– 2008 – 2009– 2011 NguyӉn Thành Cѭӡng ( 2008), Các nhân t͙ ̫nh h˱ͧng ÿ͇n c̭u trúc tài cͯa doanh nghi͏p ch͇ bi͇n thͯy s̫n Khánh Hòa, Ĉҥi Hӑc Nha Trang 9.Ӭng dөng cҩu trúc vӕn ÿӝng viӋc xác ÿӏnh cҩu trúc vӕn hӧp lý cӫa công ty cә phҫn tҥi ViӋt Nam Công trình nghiên cӭu khoa hӑc Sinh Viên 10 Tәng cөc Thӕng kê, Thӵc trҥng doanh nghiӋp qua kӃt quҧ ÿiӅu tra tӯ năm 2007 ÿӃn năm 2011, Sӕ liӋu thӕng kê công bӕ website 11 Các thông tin trang web tin tӭc kinh doanh tài chính, http://vneconomy.vn 12.Các thông tin trang web ViӋt Nam CFO Club, http:// www.cfo.com.vn 13.Các thông tin trang web Công ty cә phҫn chӭng khoàn FPT, http:// www.fpts.com.vn 14.Các thông tin trang web Tәng cөc thӕng kê, http:// www.gso.gov.vn 22 Các thông tin trang web cӫa Sӣ giao dӏch chӭng khoán TP Hӗ Chí Minh, http://www.hsx.vn 15 Các thông tin diӉn dàn KiӇm toán, http://www.kiemtoan.com.vn 16 Các thông tin trang web Cәng thông tin ÿiӋn tӱ Bӝ Tài Chính, http://www.mof.gov.vn 17 Các thông tin trang Web tin tӭc kinh tӃ- tài chính, http://www.saga.vn TiӃng Anh: Jean J Chen, 2003, Determinants of capital structure of Chinese-listed companies Floarea Iosub-Dobrica, 2007, UK and US Multinational Corporations Capital Structure Franck Bancel-Usha R Mittoo, 2002, The Determinants of Capital Structure Choice: A Survey of European Firms Mark J Flannery & Kasturi P Rangan, 2004, Partial Adjustment toward Target Capital Structures, University of Florida &Case Western Reserve University Mark J Flannery, A Theory of Capital Structure Adjustment Speed Özde Öztekin & Mark J Flannery ( Oct 2009) Institutional Determinants of Capital Structure Adjustment Speeds, University of Florida Jay R Ritter (October, 2005), Testing the Market Timing Theory of Capital Structure, University of Florida Tugba Bas, Determinants of Capital Structure in Developing Countries, Cass Business School, London ... ÿӏnh mô hình 48 2.3 Xây dӵng mô hình cҩu trúc vӕn ÿӝng tҥi công ty cә phҫn ViӋt Nam 2.3.1 Thu thұp dӳ liӋu 54 54 2.3.2 Xác ÿӏnh nhân tӕ ҧnh hѭӣng ÿӃn cҩu trúc vӕn cҩu trúc vӕn mөc tiêu cӫa công ty. .. ViӋt Nam 55 Bҧng 2.13: Cҩu trúc vӕn ÿӝng cӫa công ty cә phҫn tҥi ViӋt Nam 56 µ¶ DANH MӨC HÌNH VÀ ĈӖ THӎ µ¶      Trang Hình 1.1: Tӹ lӋ nӧ trung bình cӫa công ty cә... 1996-2005 08 Hình 2.1: Phân loҥi công ty theo ngành nghӅ kinh doanh 33 Hình 2.2: Phân loҥi công ty theo năm hoҥt ÿӝng 34 Hình 2.3: Phân loҥi công ty theo doanh thu thuҫn vӕn ÿiӅu lӋ 34 Hình 2.4:
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn và ứng dụng mô hình điều chỉnh cấu trúc vốn động vào các công ty cổ phần tại việt nam , Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn và ứng dụng mô hình điều chỉnh cấu trúc vốn động vào các công ty cổ phần tại việt nam , Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn và ứng dụng mô hình điều chỉnh cấu trúc vốn động vào các công ty cổ phần tại việt nam , CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CẤU TRÚC VỐN ĐỘNG, 1 CÁC NHÂN T6O1 ẢNH HƯỞNG TỚI CẤU TRÚC VỐN VÀ CÁC BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CẤU TRÚC VỐN VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP, 2 TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC VỐN ĐỘNG, CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU, 1 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN, 2 XÂY DỰNG VÀ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH CẤU TRÚC VỐN MỤC TIÊU, 3 XÂY DỰNG MÔ HÌNH CẤU TRÚC VỐN ĐỘNG TẠI VIỆT NAM, CHƯƠNG 3: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP, 4 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CẤU TRÚC VỐN TẠI CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN, PHỤ LỤC 3: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT, PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH CÔNG TY ĐƯỢC KHẢO SÁT, PHỤ LỤC 8+ 9

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay