Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật Lý năm 2017 (có đáp án)

5 324 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2017, 20:43

ThS PHẠM QUỐC TOẢN ĐỀ THAM KHẢO (Đề có 04 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ,tên thí sinh: Số báo danh: Câu Đặt điện áp u = U0cos2ωt (ω > 0) vào hai đầu tụ điện có điện dung C Dung kháng tụ điện lúc 1 A ωC B C 2ωC D 2ωC ωC Câu Đặt điện áp có biểu thức u = U 0cosωt (V) vào hai đầu tụ điện cường độ dòng điện qua tụ điện có biểu thức i = I 0cos(ωt + φ) , I0 φ xác định hệ thức U0   = B I0 = Uo.C ω  = C U   C I0   = - D I0 = Uo.C ω  = C 2 Câu Năng lượng ion hoá nguyên tử hiđrô trạng thái lượng A cực đại phôtôn phát thuộc dãy Laiman B En, n lớn vô C phôtôn có bước sóng ngắn dãy Pasen D nguyên tử trạng thái Câu Trạng thái kích thích cao nguyên tử Hidro mà ta thu vạch quang phổ phát xạ nguyên tử hidro electron chuyển động A quỹ đạo O B quỹ đạo L C quỹ đạo N D quỹ đạo M Câu Nguồn không phát tia tử ngoại A Đèn thủy ngân B Hồ quang điện C Đèn natri D Mặt trời Câu Chùm sáng rọi vào khe hẹp F máy quang phổ lăng kính, sau qua phận sau máy thu hình ảnh quang phổ nguồn sáng? A Hệ tán sắc B Ống chuẩn trực C Buồng tối D Phim ảnh Câu Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng 1kg, lò xo có độ cứng 1000N/m Khi đặt lần π π π lượt lực cưỡng f1 = F0 cos(8πt + )(N) ; f = F0 cos(9πt + )(N) ; f = F0 cos(10πt + )(N) 2 lắc dao động với biên độ A1, A2, A3 Hệ thức A A1 > A2 > A3 B A1 A1 > A2 D A2 >A3 > A1 Câu Một máy phát điện xoay chiều pha có rôto gồm cặp cực từ, muốn tần số dòng điện xoay chiều mà máy phát 50Hz rôto phải quay với tốc độ bao nhiêu? A 3000vòng/phút B 1500vòng/phút C 750vòng/phút D 500vòng/phút Câu Hãy tìm nhận xét lắc lò xo A Con lắc lò xo có chu kỳ tăng lên biên độ dao động tăng lên B Con lắc lò xo có chu kỳ không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường C Con lắc lò xo có chu kỳ giảm xuống khối lượng vật nặng tăng lên D Con lắc lò xo có chu kỳ phụ thuộc vào việc kéo vật nhẹ hay mạnh trước buông tay cho vật dao động A I0  www.facebook.com/toanpq/ Câu 10 Biết pha ban đầu vật dao động điều hòa, ta xác định được: A Quỹ đạo dao động B Cách kích thích dao động C Chu kỳ trạng thái dao động D Chiều chuyển động vật lúc ban đầu Câu 11 Trong máy thu vô tuyến, phận dùng để biến đổi trực tiếp dao động âm thành dao động điện có tần số A micrô B mạch chọn sóng C mạch tách sóng D loa Câu 12 Ở mặt nước có hai nguồn dao động ngược pha theo phương thẳng đứng, tạo hai sóng kết hợp có bước sóng λ Tại điểm có cực đại giao thoa hiệu khoảng cách từ điểm tới hai nguồn  A kλ (với k = 0, ± 1, ± 2, ) B k (với k = 0, ± 1, ± 2, ) 1 1   C  k   (với k = 0, ± 1, ± 2, ) D  k    (với k = 0, ± 1, ± 2, ) 2 2   Câu 13 Một thép mỏng dao động với chu kỳ T = 10-2 s Hỏi sóng âm thép phát là: A Hạ âm B Siêu âm C Tạp âm D Nghe Câu 14 Phản ứng sau phản ứng hạt nhân nhân tạo A 238 92 U    23490Th C 42 He147 N178 O11 p B 27 13 Al   30 15 P  n D 238 92 U  01 n  239 92 U Câu 15 Tìm phát biểu tia : A Tia gama có bước sóng lớn sóng vô tuyến B Tia gama có khả đâm xuyên C Tia gama dòng hạt electron bay không khí D Tia gama có chất sóng điện từ Câu 16 Hiện tượng sau chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng? A Hiện tượng giao thoa ánh sáng B Hiện tượng quang - phát quang C Hiện tượng quang điện D Hiện tượng quang dẫn c Câu 17 Chiếu xạ có tần số f đến kim loại.Ta kí hiệu f0 = , 0 bước sóng giới 0 hạn kim loại Hiện tượng quang điện xảy khi: A f  f0 B f < f0 C f  D f  f0 Câu 18 Chọn ý sai Hộp đàn có tác dụng: A Có tác dụng hộp cộng hưởng B làm cho âm phát cao C làm cho âm phát to D làm cho âm phát có âm sắc riêng Câu 19 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách từ vân sáng bậc vân sáng bậc khác bên là: A 10i B 4i C 7i D 3i Câu 20 Một mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự So với điện tích dương tụ điện, cảm ứng từ cuộn dây biến thiên   A trễ pha B sớm pha C ngược pha D pha 2 Câu 21 Hình vẽ bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc đàn hồi Wđh lắc lò xo vào thời gian t Thời gian lần động liên tiếp: www.facebook.com/toanpq/ A 20ms B 10ms C 5ms D 40ms Câu 22 Một dòng điện xoay chiều có phương trình i = 2cos(2ft) A Biết 1s dòng điện đổi chiều 119 lần, xác định tần số dòng điện? A 60Hz B 50Hz C 59,5Hz D 119Hz 23 Câu 23 Biết số Avôgađrô NA= 6,02.10 hạt/mol khối lượng hạt nhân số khối Số proton có 0,27g 27 13Al 22 A 7,826.10 B 9,826.1022 C 8,826.1022 D 6,826.1022 Câu 24 Một cần rung dùng nguồn điện với tần số 20Hz tạo mặt nước gợn lồi gợn lõm đường tròn đồng tâm Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 40cm/s Ở thời điểm, hai gợn lồi liên tiếp chênh lệch A 3cm B 2cm C cm D 4cm Câu 25 Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 100V Ở cuộn thứ cấp, giảm bớt n vòng dây điện áp hiệu dụng hai đầu để hở U, tăng thêm n vòng dây điện áp 2U Nếu tăng thêm 3n vòng dây cuộn thứ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu để hở cuộn A 100 V B 200 V C 220 V D 110 V Câu 26 Một học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kỳ dao động điều hòa T vật cách đo thời gian dao động Ba lần đo cho kết thời gian dao động 2,00s; 2,05s; 2,00s; 2,05s; 2,05s Thang chia nhỏ đồng hồ 0,01s Lấy sai số dụng cụ thang chia nhỏ đồng hồ Kết phép đo chu kỳ biểu diễn A T = 2,03  0,02 (s) B T = 2,03  0,01 (s) C T = 2,03  0,04 (s) D T = 2,03  0,03 (s) Câu 27 Hiệu điện Anot Catot Cu-lít-giơ (ống tia X) 10kV Bỏ qua tốc độ đầu êlectron phát từ catôt Lấy e = 1,6.10–19 C, tính động cực đại electron đập vào anot A 2,6.10-15 J B 1,98.10 -15 J C 2.10 -20 J D 1,6.10-15 J  Câu 28 Vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(6t + ) cm Xác định số lần vật qua vị trí x = 2,5cm theo chiều âm kể từ thời điểm t = 2s đến t = 3,25s? A lần B lần C lần D lần Câu 29 Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0 nhỏ Lấy mốc vị trí cân Khi lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động li độ góc  lắc A 0 B 0 C - 0 D - 0 2 Câu 30 Một hạt có khối lượng nghỉ m0 Theo thuyết tương đối, động hạt chuyển động với tốc độ 0,6c (c tốc độ ánh sáng chân không) A 1,25m0c2 B 0,36m0c2 C 0,25 m0c2 D 0,225 m0c2 Câu 31 Chiếu tia sáng màu đỏ có bước sóng 660nm từ không khí sang thuỷ tinh có chiết suất n=1,5 Khi tia sáng truyền thuỷ tinh ta quan sát tia sáng có màu gì? bước sóng bao nhiêu? A Màu tím, bước sóng 440nm B Màu đỏ, bước sóng 440nm C Màu tím, bước sóng 660nm D Màu đỏ, bước sóng 660nm www.facebook.com/toanpq/ Câu 32 Đồ thị vận tốc - thời gian vật dao động điều hoà cho hình vẽ Phát biểu sau đúng? A Tại thời điểm t3, li độ vật có giá trị âm B Tại thời điểm t4, li độ vật có giá trị dương C Tại thời điểm t1, gia tốc vật có giá trị dương D Tại thời điểm t2, gia tốc vật có giá trị âm v t1 t2 t3 t4 t Câu 33 Một phản ứng nhiệt hạch: 12 H 13 H  42 He  n tỏa nhiệt lượng 18MeV Một 235 94 phản ứng phân hạch: n  92 U  38 Sr  140 54 Xe  2n tỏa nhiệt lượng 180MeV Coi khối lượng hạt nhân tỉ lệ với số khối Nhiệt lượng tỏa tổng hợp m1  g  khí Heli từ hạt Hidro gấp lần nhiệt lượng tỏa m2  g  nhiên liệu Uranium phân hạch hết? Biết m2  2m1 A 5,8 lần B lần C 2,9 lần D 10 lần Câu 34 Một sóng điện từ có chu kì T, truyền qua điểm M không gian theo phương thẳng đứng, hướng từ xuống Cường độ điện trường cảm ứng từ M biến thiên điều hòa theo thời gian với giá trị cực đại E0 B0 Tại thời điểm t0 véc tơ cường độ điện trường M có chiều hướng từ Bắc đến Nam, có độ lớn điểm t = t + E0 giảm Đến thời T véc tơ cảm ứng từ M A có chiều hướng từ Tây sang Đông, có độ lớn B0 giảm B0 giảm B C có chiều hướng từ Đông sang Tây, có độ lớn tăng B có chiều hướng từ Tây sang Đông, có độ lớn B0 tăng Câu 35 Ba điểm O, A, B nằm nửa đường thẳng xuất phát từ O Tại O đặt nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng không gian, môi trường không hấp thụ âm Mức cường độ âm A 60dB, B 20dB Mức cường độ âm trung điểm M đoạn AB A 40dB B 34dB C 26dB D 17dB Câu 36 Nối hai cực máy phát điện xoay chiều pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm Bỏ qua điện trở cuộn dây máy phát Khi roto máy quay với tốc độ n vòng/phút cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch 1A Khi roto máy quay với tốc độ 3n vòng/phút cường độ dòng điện hiệu D có chiều hướng từ Đông sang Tây, có độ lớn dụng đoạn mạch A Nếu roto máy quay với tốc độ 2n vòng/phút cảm kháng đoạn mạch AB R 2R A B R C D 2R 3 www.facebook.com/toanpq/ Câu 37 Bằng đường dây truyền tải pha, điện từ nhà máy phát điện nhỏ đưa đến khu tái định cư Các kỹ sư tính toán rằng: tăng điện áp truyền từ U lên 2U số hộ dân nhà máy cung cấp đủ điện tăng từ 36 lên 144 Biết có hao phí đường dây đáng kể, hộ dân tiêu thụ điện Nếu điện áp truyền 3U, nhà máy cung cấp đủ điện cho: A 164 hộ dân B 324 hộ dân C 252 hộ dân D 180 hộ dân Câu 38 Thực thí nghiệm giao thoa sóng với hai nguồn S1S2 pha cách 4m Tần số hai nguồn 10Hz, vận tốc truyền sóng môi trường 16m/s Từ S1x kẻ đường thẳng vuông góc với S1S2 S1 quan sát Sx thấy điểm M điểm cực đại Hãy tìm khoảng cách MS1 nhỏ A 4,1 B C 0,9 D 5,1 Câu 39 Con lắc lò xo nằm ngang hình bên Lò xo có độ cứng k = 100 N/ m, vật nặng khối lượng 100g, tích điện q = 2.10 -5 C ( cách điện với lò xo, lò xo không tích điện), hệ đặt điện trường E = 105 V/m nằm ngang hình Bỏ qua ma sát lấy π2 = 10 Ban đầu kéo lò xo đến vị trí giãn 6cm, buông cho dao động điều hòa (t = 0) Xác định thời điểm vật qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ 2017 A 402,46 s B 201,3 s C 402,50 s D 201,7 s Câu 40 Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp (hình vẽ) Biết tụ điện có dung kháng ZC, cuộn cảm có cảm kháng ZL 3Z L = 2ZC Đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch AN điện áp hai đầu đoạn mạch MB hình vẽ Điện áp cực đại hai điểm M N A 102 V B 86 V C 122 V D 173 V HẾT -Đáp án: Theo dõi facebook.com/toanpq/ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 www.facebook.com/toanpq/ ... cảm ứng từ cuộn dây biến thi n   A trễ pha B sớm pha C ngược pha D pha 2 Câu 21 Hình vẽ bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc đàn hồi Wđh lắc lò xo vào thời gian t Thời gian lần động liên tiếp:... điện từ có chu kì T, truyền qua điểm M không gian theo phương thẳng đứng, hướng từ xuống Cường độ điện trường cảm ứng từ M biến thi n điều hòa theo thời gian với giá trị cực đại E0 B0 Tại thời điểm... tốc - thời gian vật dao động điều hoà cho hình vẽ Phát biểu sau đúng? A Tại thời điểm t3, li độ vật có giá trị âm B Tại thời điểm t4, li độ vật có giá trị dương C Tại thời điểm t1, gia tốc vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật Lý năm 2017 (có đáp án), Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật Lý năm 2017 (có đáp án), Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật Lý năm 2017 (có đáp án)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay