BỆNH án NGOẠI KHOA

3 180 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2017, 17:27

BỆNH ÁN NGOẠI KHOA 72 Bệnh án văn làm: A Do nhân viên y tế làm B Do thầy thuốc làm C Do y tá làm D Do sinh viên y khoa làm E Tất câu 92 Bệnh án làm A Ngay bệnh nhân vào viện B Ngay bệnh nhân điều trị C Ngay bệnh nhân phẫu thuật D Ngay bệnh nhân có diễn biến nặng E Ngay bệnh nhân xuất viện 93 Bệnh án ghi nhận: A Những vấn đề liên quan đến người bệnh B Tình trạng phát sinh bệnh C Tiến triển bệnh D Tư tưởng hoàn cảnh sinh sống vật chất người bệnh E Tất câu 94 Bệnh án tài liệu cần thiết để: A Chẩn đoán bệnh B Theo dõi bệnh tốt áp dụng kịp thời phương thức điều trị C Theo dõi người bệnh ngoại trú D Rút kinh nghiệm chẩn đoán điều trị E Tất câu 95 Bệnh án có tác dụng giúp trong: A Công tác chuyên môn B Công tác nghiên cứu khoa học C Công tác quản lý hành D Công tác pháp lý E Tất 96 Yêu cầu bệnh án cần phải, trừ: A Làm kịp thời B Chính xác trung thực C Làm nhanh làm sớm D Đầy đủ chi tiết E Được lưu lại 97 Lý vào viện là: A Triệu chứng bệnh nhân khai B Triệu chứng thầy thuốc hỏi bệnh C Triệu chứng thực thể thầy thuốc phát D Triệu chứng chủ quan khiến bệnh nhân phải khám bệnh E Triệu chứng thực thể để thầy thuốc phát 98 Khi đặt câu hỏi hỏi bệnh sử cần phải, trừ: A Câu hỏi ngắn gọn B Dùng từ chuyên môn để hỏi C Câu hỏi rõ ràng D Câu hỏi dễ hiểu E Phải biết lắng nghe bệnh nhân trả lời 99 Yêu cầu ghi nhận triệu chứng làm bệnh sử, trừ: A Triệu chứng xuất B Tuần tự xuất triệu chứng C Sự xuất triệu chứng theo thời gian D Bỏ qua triệu chứng âm tính E Diễn biến triệu chứng 100 Triệu chứng khám bệnh là: A Là triệu chứng chủ quan bệnh nhân cung cấp hỏi bệnh B Là triệu chứng khách quan bệnh nhân cung cấp hỏi bệnh C Là rối loạn cụ thể thầy thuốc nhận thấy khám bệnh D Câu A B E Câu A C 101 Triệu chứng thực thể khám bệnh là: A Do bệnh nhân khai B Do phát hỏi bệnh nhân C Do phát khám bệnh qua nhìn, sờ, gõ nghe D Do phát khám hỏi bệnh nhân E Tất 102 Để đảm bảo tính đầy đủ chi tiết làm bệnh án cần: A Ghi đầy đủ mục bệnh án B Ghi nhận triệu chứng dương tính C Ghi nhận triệu chứng âm tính D Ghi đầy đủ chi tiết tường trình phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm E Tất 103 Lý vào viện sơ sở giúp: A Chẩn đoán bệnh B Tìm nguyên nhân bệnh C Điều trị bệnh D Chẩn đoán phân biệt bệnh E Chỉ định phẫu thuật 104 Triệu chứng cận lâm sàng thu thập qua: A Hỏi bệnh sử B Thăm khám bệnh C Các phương pháp xét nghiệm D Các dấu hiệu E Các dấu hiệu thực thể 105 Khi làm bệnh án, tình trạng toàn thân biểu hiệu toàn thân gây bởi: A Triệu chứng bệnh B Triệu chứng C Triệu chứng thực thể D Tình trạng bệnh lý E Triệu chứng lâm sàng cận lâm sàng 106 Bệnh án làm bệnh nhân điều trị: A Đúng B Sai 107 Lý vào viện triệu chứng thầy thuốc hỏi bệnh: A Đúng B Sai 108 Khi hỏi bệnh sử cần phải dùng từ chuyên môn để hỏi: A Đúng B Sai ... thể khám bệnh là: A Do bệnh nhân khai B Do phát hỏi bệnh nhân C Do phát khám bệnh qua nhìn, sờ, gõ nghe D Do phát khám hỏi bệnh nhân E Tất 102 Để đảm bảo tính đầy đủ chi tiết làm bệnh án cần:... làm bệnh án, tình trạng toàn thân biểu hiệu toàn thân gây bởi: A Triệu chứng bệnh B Triệu chứng C Triệu chứng thực thể D Tình trạng bệnh lý E Triệu chứng lâm sàng cận lâm sàng 106 Bệnh án làm bệnh. .. đoán bệnh B Tìm nguyên nhân bệnh C Điều trị bệnh D Chẩn đoán phân biệt bệnh E Chỉ định phẫu thuật 104 Triệu chứng cận lâm sàng thu thập qua: A Hỏi bệnh sử B Thăm khám bệnh C Các phương pháp xét
- Xem thêm -

Xem thêm: BỆNH án NGOẠI KHOA, BỆNH án NGOẠI KHOA, BỆNH án NGOẠI KHOA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay