Đề thi thử THPT QG 2017 môn Vật Lý lần 2 Sở GDĐT tỉnh Tuyên Quang

10 305 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2017, 11:16

Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ĐỀ THI THỬ THPT QG 2017 LẦN SỞ GD-ĐT TUYÊN QUANG NĂM HỌC 2016-2017 MÔN : VẬT Thời gian làm bài: 50 phút (40 câu trắc nghiệm) -Thí sinh không sử dụng tài liệuHọ, tên thí sinh: Câu 1: Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại vận tốc là: A vmax  2 A B vmax  2 A C vmax  A D vmax  A Câu 2:Con lắc lò xo gồm vật khối lượng m v{ lò xo có độ cứng k, dao động điều hoà với chu kỳ A T  2 m k B T  2 k m C T  2 l g D T  2 g l Câu 3: Chọn phát biểu sai Đối với chất điểm dao động điều hoà với tần số f A vận tốc biến thiên điều hoà với tần số f B gia tốc biến thiên điều hoà với tần số f C động biến thiên điều hoà với tần số f D biến thiên điều hoà với tần số 2f Câu 4: Vật nhỏ lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, mốc vị trí cân Khi gia tốc vật có độ lớn nửa độ lớn gia tốc cực đại tỉ số động v{ vật A B C D Câu 5: Dao động chất điểm có khối lượng 100 g tổng hợp hai dao động điều W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai hòa phương, có phương trình li độ x1  5cos10t x  10cos10t (x1 x2 tính cm, t tính s) Mốc vị trí cân Cơ chất điểm A 225 J B 112,5 J C 0,225 J D 0,1125 J Câu 6: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Khi chất điểm qua vị trí cân tốc độ 20 cm/s Khi chất điểm có tốc độ 10 cm/s gia tốc có độ lớn 40 cm/s2 Biên độ dao động chất điểm A cm B cm C cm D 10 cm Câu 7: Một lắc lò xo đặt mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có đầu cố định, đầu gắn với vật nhỏ m1 Ban đầu giữ vật m1 vị trí mà lò xo bị nén cm, đặt vật nhỏ m2 (có khối lượng khối lượng vật m1) mặt phẳng nằm ngang sát với vật m1 Buông nhẹ để hai vật bắt đầu chuyển động theo phương trục lò xo Bỏ qua ma sát Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần khoảng cách hai vật m1 m2 A 5,7 cm B 3,2 cm C 2,3 cm D 4,6 cm Câu 8: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì s Mốc vị trí cân Tốc độ trung bình chất điểm khoảng thời gian ngắn chất điểm từ vị trí có động lần đến vị trí có động l{ A 14,64 cm/s B 26,12 cm/s C 21,96 cm/s D 7,32 cm/s Câu 9: Bước sóng khoảng cách hai điểm A phương truyền sóng m{ dao động hai điểm ngược pha B gần phương truyền sóng m{ dao động hai điểm pha C gần m{ dao động hai điểm pha D phương truyền sóng m{ dao động hai điểm pha Câu 10: Chọn công thức liên hệ bước sóng, vận tốc truyền sóng, chu kỳ tần số: W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai A   vf  v T B   vT  v f C v    T f D f    T v Câu 11: Một sóng truyền dọc theo trục Ox với phương trình u  2cos(40t  2x) mm Biên độ sóng A π mm B mm C mm D 40 mm Câu 12: Mức cường độ âm nguồn âm S gây điểm M L Nếu tiến thêm khoảng d = 50m mức cường độ }m tăng thêm 10dB Khoảng cách SM A 7,312m B 7,312km C 73,12cm D 73,12m Câu 13: Một sóng truyền dọc theo trục Ox Phương trình dao động phần tử điểm phương truyền sóng u  4cos(20t  ) (u tính mm, t tính s) Biết tốc độ truyền sóng 60 cm/s Bước sóng sóng A cm B cm C cm D cm Câu 14: Tại điểm S mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều ho{ theo phương thẳng đứng với tần số 50 Hz Khi mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S Tại hai điểm M, N nằm c|ch 9cm đường thẳng qua S dao động pha với Biết rằng, tốc độ truyền sóng thay đổi khoảng từ 70cm/s đến 80cm/s Tốc độ truyền sóng mặt nước A 75 cm/s B 80 cm/s C 70 cm/s D 72 cm/s Câu 15: Máy biến áp thiết bị A biến đổi tần số dòng điện xoay chiều B có khả biến đổi điện áp dòng điện xoay chiều C l{m tăng công suất dòng điện xoay chiều D biến đổi dòng điện xoay chiều th{nh dòng điện chiều Câu 16: Trong c|c đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đ}y, đại lượng có dùng giá trị hiệu dụng? W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai A Điện áp B Chu kỳ C Tần số D Công suất Câu 17: Khi tần số dòng điện qua đoạn mạch xoay chiều chứa cuộn cảm tăng lên lần cảm kháng đoạn mạch A tăng lên lần B tăng lên lần C giảm lần Câu 18: Đoạn mạch xoay chiều gồm tụ điện có C  D giảm lần 104 (F) mắc nối tiếp với điện trở  có giá trị thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u  200cos 100t  V Khi công suất tiêu thụ đạt giá trị cực đại điện trở có giá trị là: A 50  B 100  C 150  D 200  Câu 19: Đặt điện u  U0cos 100t  ( t tính s) v{o hai đầu cuôn dây cảm có hệ  số tự cảm L  H cảm kháng của cuộn dây A 150  B 200  C 50  D 100  Câu 20: Đặt điện áp u  220 cos 100t  V v{o hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R  100 , tụ điện có C  104 F cuộn cảm có L  H Biểu thức cường độ dòng 2  điện đoạn mạch    A i  2, 2 cos 100t   A     C i  2, 2cos 100t   A    Câu 21: Đặt điện áp u  U0 cos 100t     B i  2, 2cos 100t   A     D i  2, 2 cos 100t   A    V v{o hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện 12    trở, cuộn cảm tụ điện có cường độ dòng điện qua mạch i  I0cos 100t    A Hệ số 12  công suất đoạn mạch bằng: A 1,00 W: www.hoc247.net B 0,50 C 0,71 F: www.facebook.com/hoc247.net D 0,87 T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai Câu 22: Bằng đường dây truyền tải pha, điện từ nh{ m|y ph|t điện nhỏ đưa đến mộtkhu t|i định cư C|c kỹ sư tính to|n rằng: tăng điện áp truyền từ U lên 2U số hộ d}n đượcnhà máy cung cấp đủ điện tăng từ 36 lên 144 Biết có hao phí đường d}y l{ đ|ng kể;các hộ dân tiêu thụ điện Điện áp truyền l{ 3U, nh{ m|y n{y cung cấp đủ điện cho A 164 hộ dân B 324 hộ dân C 252 hộ dân D 180 hộ dân Câu 23: Mạch xoay chiều gồm cuộn dây có L  0, H mắc nối tiếp tụ C Đặt v{o đầu hai đầu  2.104 mạch hiệu điện u  U0 cos  t  V Khi C  C1  F UC  UCmax  100 5V ,  C  C2  2,5C1 i trễ pha A 50 V  so với u hai đầu mạch Tìm U0: B 50 5V C 100 V D 100 2V Câu 24: Mạch dao động điện từ điều hoà LC có chu kỳ A phụ thuộc vào L, không phụ thuộc vào C B phụ thuộc vào C, không phụ thuộc vào L C phụ thuộc vào L C D không phụ thuộc vào L C Câu 25: Trong mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C có dao động điện từ tự với tần số f Hệ thức l{ 4 L A C  f f2 B C  4 L 4 f C C  L D C  4 f L 2 Câu 26: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm 10-5 H tụ điện có điện dung 2,5.10-6 F Lấy   3,14 Chu kì dao động riêng mạch A 1,57.10-5 s W: www.hoc247.net B 1,57.10-10 s C 3,14.10-5 s F: www.facebook.com/hoc247.net D 6,28.10-10 s T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai Câu 27: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm 50 mH tụ điện có điện dung C Trong mạch có dao động điện từ tự với cường độ dòng điện i  0,12cos 2000t (i tính A, t tính s) Ở thời điểm m{ cường độ dòng điện mạch nửa cường độ hiệu dụng hiệu điện hai tụ có độ lớn A 14 V B 14 V C 12 V D V Câu 28: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng A sóng siêu âm B có tính chất sóng C sóng dọc D có tính chất hạt Câu 29: Thân thể người bình thường ph|t xạ n{o đ}y? A Tia X B Ánh sáng nhìn thấy C Tia hồng ngoại D Tia tử ngoại Câu 30: Trong chân không, xạ xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là: A tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn – ghen B tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn – ghen, tia tử ngoại C ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn – ghen D tia Rơn – ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại Câu 31:Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng , khoảng cách khe a = 1,2mm ; khoảng cách từ khe đến D = 2m Nguồn ph|t |nh s|ng đơn sắc có bước sóng   0, m Tại c|c điểm M N phía vân sáng cách vân 0,6 cm 1,55 cm Từ M đến N có vân sáng vân tối ? A 10 vân sáng 10 vân tối B vân sáng 10 vân tối C 10 vân sáng vân tối D vân sáng vân tối Câu 32:Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng , khoảng cách khe mm ; khoảng cách từ khe đến m Nguồn ph|t |nh s|ng đơn sắc có bước sóng 0,64 m W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai Vân sáng thứ tính từ vân sáng trung tâm cách vân sáng trung tâm khoảng : A 1,20 mm B 1,66 mm C 1,92 mm D 6,48mm Câu 33:Một xạ truyền ch}n bước sóng 0,75 m , truyền thuỷ tinh có bước sóng λ Biết chiết suất thuỷ tinh xạ 1,5 Giá trị  A 700 nm B 600 nm C 650 nm D 500 nm Câu 34:Trong thí nghiệm Yang giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến quan sát 2m Nguồn sáng dùng thí nghiệm gồm hai xạ có bước sóng 1 = 450 nm 2 = 600 nm Trên quan sát, gọi M, N l{ hai điểm phía so với vân trung tâm cách vân trung tâm 5,5 mm 22 mm Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng hai xạ A B C D Câu 35: Pin quang điện (còn gọi pin Mặt Trời) nguồn điện chạy lượng ánh sáng Nó biến đổi trực tiếp quang th{nh A lượng phân hạch B C điện D ho| Câu 36:Trong nguyên tử hiđrô , b|n kính Bo l{ r0 = 5,3.10-11m Bán kính quỹ đạo dừng M A 47,7.10-11m B 21,2.10-11m C 84,8.10-11m D 132,5.10-11m Câu 37: Nguyên tử hiđrô trạng th|i có mức lượng 13, eV Để chuyển lên trạng thái dừng có mức lượng 3, eV nguyên tử hiđrô phải hấp thụ phôtôn có lượng A eV B 10, eV C 17 eV D 10,2 eV Câu 38: Giới hạn quang điện đồng (Cu) λ0 = 0,30 μm Biết số h = 6,625.10-34 J.s vận tốc truyền ánh sáng chân không c = 3.10 m/s Công thoát êlectrôn khỏi bề mặt đồng W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai A 6,625.10-19 J B 6,265.10-19 J C 8,526.10-19 J D 8,625.10-19 J Câu 39:Trong chân không, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng nằm khoảng từ 0,38 m đến 0,76 m (1 eV = 1,6.10-19 J) Các phôtôn |nh s|ng n{y có lượng nằm khoảng A từ 1,63 eV đến 2,11 eV B từ 2,62 eV đến 3,27 eV C từ 2,62 eV đến 3,11 eV D từ 1,63 eV đến 3,27 eV Câu 40:Chiếu đồng thời hai xạ có bước sóng 0,452 µm 0,243 µm vào catôt tế b{o quang điện Kim loại làm catôt có giới hạn quang điện 0,5 µm Lấy h = 6,625.10-34J.s, c  3.108 m/s me = 9,1.10-31 kg Vận tốc ban đầu cực đại c|c êlectron quang điện A 2,29.104 m/s W: www.hoc247.net B 9,24.103 m/s C 9,61.105 m/s F: www.facebook.com/hoc247.net D 1,34.106 m/s T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT: ĐỀ THI THỬ THPT QG 2017 MÔN VẬT LẦN SỞ GD&ĐT TUYÊN QUANG Trước xem đáp án lời giải chi tiết em nên tự luyện tập đề thi trước qua phần mềm thi trực tuyến HỌC247 để biết lực thực cách bố trí thời gian cho hợp Hệ thống phần mềm HỌC247 chấm điểm, cung cấp báo cáo chi tiết đưa gợi ý hữu ích kiến thức em hổng cần bổ sung Hãy luyện tập thêm Kỹ làm 33 đề thi Trắc nghiệm môn VậtTHPT Quốc gia Hoc247.vn để củng cố kiến thức rèn luyện kỹ làm thi trắc nghiệm tốt cho kỳ thi THPT QG 2017 Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 D A C B D A D C B B Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 C C B A B A B B B C Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30 D A D C D C A B C A Câu 31 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu 40 B C D C C A D A B C W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai Website Hoc247.vn cung cấp môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung giảng biên soạn công phu giảng dạy giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi kiến thức chuyên môn lẫn kỹ sư phạm đến từ c|c trường Đại học c|c trường chuyên danh tiếng I Luyện Thi Online Học lúc, nơi, thiết bi – Tiết kiệm 90% - Luyên thi ĐH, THPT QG với đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ c|c Trường ĐH v{ THPT danh tiếng - H2 khóa tảng kiến thức luyên thi môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học Sinh Học - H99 khóa kỹ làm luyện đề thi thử: Toán,Tiếng Anh, Tư Nhiên, Ngữ Văn+ X~ Hội II Lớp Học Ảo VCLASS Học Online Học lớp Offline - Mang lớp học đến tận nhà, phụ huynh đưa đón học - Lớp học qua mạng, tương tác trực tiếp với giáo viên, huấn luyện viên - Học phí tiết kiệm, lịch học linh hoạt, thoải mái lựa chọn - Mỗi lớp từ đến 10 HS giúp tương t|c dễ d{ng, hỗ trợ kịp thời v{ đảm bảo chất lượng học tập Các chương trình VCLASS: - Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học Tổ Hợp dành cho học sinh khối lớp 10, 11, 12 Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS Lê Bá Khánh Trình, TS Trần Nam Dũng, TS Pham Sỹ Nam, TS Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia - Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An v{ c|c trường Chuyên khác TS.Trần Nam Dũng, TS Pham Sỹ Nam, TS Trịnh Thanh Đèo Thầy Nguyễn Đức Tấn - Hoc Toán Nâng Cao/Toán Chuyên/Toán Tiếng Anh: Cung cấp chương trình VClass To|n N}ng Cao, Toán Chuyên Toán Tiếng Anh danh cho em HS THCS lớp 6, 7, 8, III Uber Toán Học Học Toán Gia Sư Kèm Online - Gia sư To|n giỏi đến từ ĐHSP, KHTN, BK, Ngoại Thương, Du hoc Sinh, Gi|o viên To|n v{ Giảng viên ĐH Day kèm Toán c}p độ từ Tiểu học đến ĐH hay c|c chương trình To|n Tiếng Anh, Tú tài quốc tế IB,… - Học sinh lựa chọn GV yêu thích, có thành tích, chuyên môn giỏi phù hợp - Nguồn học liệu có kiểm duyệt giúp HS PH đ|nh gi| lực khách quan qua kiểm tra độc lập - Tiết kiệm chi phí thời gian hoc linh động giải pháp mời gia sư đến nhà W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | 10 ... www.facebook.com/hoc247.net D 1,34.106 m/s T: 098 1 821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT: ĐỀ THI THỬ THPT QG 20 17 MÔN VẬT LÝ LẦN SỞ GD&ĐT TUYÊN QUANG Trước xem... Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 C C B A B A B B B C Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30 D A D C D C A B C A Câu 31 Câu 32 Câu... Hãy luyện tập thêm Kỹ làm 33 đề thi Trắc nghiệm môn Vật lí THPT Quốc gia Hoc247.vn để củng cố kiến thức rèn luyện kỹ làm thi trắc nghiệm tốt cho kỳ thi THPT QG 20 17 Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT QG 2017 môn Vật Lý lần 2 Sở GDĐT tỉnh Tuyên Quang, Đề thi thử THPT QG 2017 môn Vật Lý lần 2 Sở GDĐT tỉnh Tuyên Quang, Đề thi thử THPT QG 2017 môn Vật Lý lần 2 Sở GDĐT tỉnh Tuyên Quang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay