Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây xoan đào (pygeum arboreum endl) tại xã phú xuyên huyện đại từ tỉnh thái nguyên

79 284 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2017, 10:30

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o NGUYỄN VĂN TUẤN Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC VÀ PHÂN BỐ TỰ NHIÊN CÂY XOAN ĐÀO (Pygeum arboreum Endl) TẠI XÃ PHÚ XUYÊN HUYỆN ĐẠI TỪ - TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Khoá học : Chính quy : Lâm nghiệp : Lâm nghiệp : 2012 - 2016 Thái Nguyên, năm 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o NGUYỄN VĂN TUẤN Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC VÀ PHÂN BỐ TỰ NHIÊN CÂY XOAN ĐÀO (Pygeum arboreum Endl) TẠI XÃ PHÚ XUYÊN HUYỆN ĐẠI TỪ - TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khoá học Giáo viên hƣớng dẫn : Chính quy : Lâm nghiệp : K43: LN : Lâm nghiệp : 2012 - 2016 : TS NGUYỄN CÔNG HOAN Thái Nguyên, năm 2016 i LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học thân Em Các số liệu kết nghiên cứu trình điều tra thực địa hoàn toàn trung thực khách quan chưa công bố bất kí nghiên cứu khoa học Thái Nguyên, tháng 05 năm 2016 Xác nhận giáo viên hƣớng dẫn TS Nguyễn Công Hoan Ngƣời viết cam đoan Nguyễn Văn Tuấn Xác nhận giáo viên chấm phản biện Giáo viên chấm phản biện xác nhận sinh viên sửa sai sót sau hội đồng chấm yêu cầu (ký, ghi rõ họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Lời cho em xin phép gửi lời cảm ơn chân thành đến ban giám hiệu nhà trường quý thầy cô công tác, giảng dậy Khoa Lâm Nghiệp trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên cho em hội, tạo điều kiện tốt để em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp nhiệm vụ nhà trường đề suốt thời gian theo học mái trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên Đặc biệt em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy TS Đỗ Hoàng Chung TS Nguyễn Công Hoan dù thời gian vừa qua thầy bận với công việc trường giao phó thầy dành thời gian bảo, hướng dẫn, tận tình giúp đỡ để em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp cách xuất sắc Tiếp theo em xin phép gửi lời cảm ơn đến đội ngũ bác, anh công tác UBND xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, Trạm kiểm lâm Phú Xuyên bác người dân quanh khu vực em làm nghiên cứu tận tình bảo, tạo điều kiện tốt để em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Do lần đầu làm khóa luận tốt nghiệp nên nhiều thiếu sót em mong nhận đóng góp ý kiến quý thầy cô giáo bạn sinh viên để khóa luận em đầy đủ hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, Ngày 08 Tháng 06 năm 2016 Sinh Viên NGUYỄN VĂN TUẤN iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Hiện trạng sử dụng đất xã Phú Xuyên năm 2012 15 Bảng 3.1 Ký hiệu độ nhiều (độ dầy rậm) thảm tươi 28 Bảng 4.1 Các pha vật hậu loài Xoan đào Phú Xuyên 36 Bảng 4.2 Đặc điểm đất nơi Xoan đào phân bố 39 Bảng 4.3 Cấu trúc tổ thành tầng gỗ 40 Bảng 4.4 Chiều cao Lâm phần Xoan đào khu vực nghiên cứu 43 Bảng 4.5 Mật độ tầng cao mật độ Xoan đào 45 Bảng 4.6 Đánh giá số da dạng sinh học theo độ cao 46 Bảng 4.7 Cấu trúc tổ thành, mật độ tầng tái sinh 47 Bảng 4.8 Mật độ tái sinh Xoan đào trạng thái 48 Bảng 4.9 Phân bố số tái sinh theo cấp chiều cao Lâm phần Xoan đào 49 Bảng 4.10 Số lượng tỷ lệ tái sinh theo nguồn gốc 50 Bảng 4.11 Nguồn gốc chất lượng tỉ lệ tái sinh triển vọng 52 Bảng 4.12 Chất lượng tái sinh toàn Lâm phần Xoan đào 53 Bảng 4.13 Phân bố tần suất tái sinh Xoan đào vị trí: 54 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Hình thái thân Xoan đào Phú Xuyên 33 Hình 4.2: Hình thái Xoan đào xã Phú Xuyên 34 Hình 4.3: Phân bố số tái sinh theo cấp chiều cao Lâm phần Xoan đào 50 Hình 4.4: Tỷ lệ tái sinh theo nguồn gốc 51 Hình 4.5: Chất lượng tỉ lệ tái sinh triển vọng Lâm phần Xoan đào 52 Hình 4.6: Chất lượng tái sinh toàn Lâm phần Xoan đào 53 v DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT TT Nghĩa đầy đủ Viết tắt D1.3 Đường kính ngang ngực TT Thứ tự Ha Hecta Hvn Chiều cao vút N Số ODB Ô dạng OTC Ô tiêu chuẩn T Tốt TB Trung bình 10 X Xấu 11 UBND Uỷ ban nhân dân 12 GTVT Giao thông vận tải vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn sản xuất Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Trên Thế giới 2.1.1 Nghiên cứu cấu trúc rừng 2.1.2 Nghiên cứu tái sinh rừng 2.2 Ở Việt Nam 2.2.1 Nghiên cứu cấu trúc rừng 2.2.2 Những nghiên cứu tái sinh rừng 2.3 Những nghiên cứu Xoan đào 11 2.3.1 Trên giới 11 2.3.2 Ở Việt Nam 12 2.4 Tổng quan khu vực nghiên cứu 13 2.4.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 13 2.4.1.1 Vị trí địa lý, địa giới hành 13 vii 2.4.1.2 Diện tích tự nhiên 14 2.4.1.3 Đặc điểm địa hình, khí hậu 14 2.4.2 Tài nguyên 14 2.4.2.1 Đất đai 14 2.4.2.2 Tài nguyên Rừng 16 2.4.2.3 Tài nguyên nước 16 2.4.2.4 Đánh giá chung 16 2.4.3 Dân cư nguồn lực lao động 16 2.4.4 Đánh giá tiềm xã 18 Phần 3: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 21 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 21 3.3 Nội dung nghiên cứu 21 3.3.1 Nghiên cứu đặc điểm lâm học xoan đào tự nhiên 21 3.3.2 Nghiên cứu đặc điểm sinh thái phân bố loài xoan đào Khu vực phân bố 21 3.3.3 Đặc điểm cấu trúc tổ thành tầng cao có xoan đào phân bố 21 3.3.4 Đặc điểm cấu trúc tầng tái sinh 22 3.3.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến tái sinh 22 3.4 Phương pháp nghiên cứu 22 3.4.1 Phương pháp luận 22 3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu 22 3.4.2.1 Tính kế thừa 22 3.4.2.2 Thu thập số liệu 23 3.4.3 Xử lý số liệu 24 3.4.3.1 Phương pháp nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng 24 3.4.3.2 Phương pháp nghiên cứu đặc điểm tái sinh rừng 28 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 31 viii 4.1 Phân loại trạng thái rừng có Xoan đào phân bố xã Phú Xuyên 31 4.1.1 Đặc điểm hình thái, thân, cành, Xoan Đào 32 4.1.1.1 Đặc điểm hình thái thân, cành Xoan Đào 32 4.1.1.2 Đặc điểm hình thái Xoan đào: 33 4.1.2 Đặc điểm hình thái hoa, Xoan đào 34 4.1.3 Đặc điểm vật hậu Xoan đào 35 4.2 Đặc điểm sinh thái phân bố Xoan đào xã Phú Xuyên 37 4.2.1 Điều kiện khí hậu nơi Xoan Đào phân bố 37 4.2.2 Đặc điểm đất nơi Xoan Đào phân bố 38 4.3 Đặc điểm cấu trúc tầng cao 39 4.3.1 Cấu trúc tổ thành rừng 39 4.3.2 Cấu trúc tầng thứ 43 4.3.3 Cấu trúc mật độ toàn rừng mật độ Xoan đào 45 4.3.4 Đánh giá số đa dạng sinh học 46 4.4 Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng tái sinh 46 4.4.1 Cấu trúc tổ thành tầng tái sinh 46 4.4.2 Mật độ tái sinh loài Xoan đào 48 4.4.3 Phân bố số tái sinh theo cấp chiều cao 49 4.4.4 Số lượng tái sinh theo nguồn gốc 50 4.4.5 Phân bố tần suất tái sinh Xoan đào 53 Phần 5: KẾT LUẬN TỒN TẠI VÀ KHUYẾN NGHỊ 55 5.1 Kết luận 55 5.2 Tồn Tại 57 5.3 Kiến nghị 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Tiếng nước PHỤ LỤC 55 Phần KẾT LUẬN TỒN TẠI VÀ KHUYẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Sau thời gian Nghiên cứu đề tài số đặc điểm cấu trúc trạng thái rừng nơi có Xoan đào phân bố Xã Phú Xuyên, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên, dựa vào số liệu thu thập rút kết luận sau: * Đặc điểm hình thái loài Xoan đào xã Phú Xuyên Xoan đào gỗ lớn cao 20 - 25m, đường kính đạt 0.8m Thân thẳng, hình trụ, thuộc dạng thân đơn trục; phân cành cao, vỏ nhẵn màu rỉ sắt,có nhiều khổng tròn, màu nâu nhạt, toàn thân có mùi hôi bọ xít Lá đơn nguyên, phiến dày, nhọn, thường tập trung đầu cành Lá dài 10-15 cm, rộng 3-4.5 cm Hoa loài Xoan đào thuộc dạng hoa chùm mọc nách lá, hoa mọc đầu cành hay nách lá, màu trắng, nhiều thùy, cánh hoa nhỏ, phủ nhiều lông, xoan đào hoa tháng 3-4 Quả chín tháng 8-9, chín chuyển từ màu xanh sang màu nâu nhạt,quả hạch hình thận, đường kính 2cm, chứa hạt, hạt có màu nâu nhạt chứa nhiều dầu thơm Xoan đào loài sinh trưởng tương đố i tố t , nhiên lượng xuất OTC còn la ̣i rấ t it́ Loài phân bố không đồng mọc rải rác nhiều chỗ thường rừng tự nhiên thường xanh rộng thuộc trạng thái rừng IIIA phân bố độ cao từ 750m - 1100m với điạ hiǹ h cao dốc * Cấu trúc tổ thành tầng gỗ Cấu trúc tổ thành chung xoan đào phân bố vị trí chân: 7,79bd+ 8,77cm+18,04ko+10,19sb+5,16sg+6,35thn+9,21trm+5,10tv+ 6,66xd+22,74lk 56 Công thức tổ thành thấy khu vực chân loài với xoan đào phong phú đa dạng Bạch đàn, Côm, Kháo, Sồi bàng, Sồi gai, Xoan đào, Thành ngạnh, Trám, Tu Loài khác Xoan đào tham gia vào công thức tổ thành chung Lâm phần Ở vị trí sườn có 118 cá thể 22 loài tổng số 22 gỗ có loài tham gia vào công thúc tổ thành Cấu trúc tổ thành chung xoan đào phân bố vị trí sườn: cttt= cb 6,66+ dll 5,17+ ko 19,50+ tv 5,79+ vg 14,85+ xd 8,06+ lk 39,97 Từ công thức, vị trí Sườn loài với xoan đào phong phú đa dạng có: bứa; Dâu da hó; Kháo; Tu va; Vạng; Xoan đào; Loài khác Cấu trúc tổ thành chung xoan đào phân bố vị trí đỉnh: ddh7,12+ ko 16,58+ st 5,05+ tru 9,50+ tv6,83+lk54,65 Từ công thức tổ thành thấy khu vực đỉnh loài với xoan đào là: Dâu da hó; Kháo; Sơn ta; Trẩu; Tu va; Loài khác .* Mật độ tái sinh: Mật độ tái sinh nơi có xoan đào phân bố 680- 840 cây/ha.Trong mật độ xoan đào tái sinh dao động khoảng 30 cây/ha Giữa vị trí khác mật độ tái sinh khác nhau, anh hưởng tầng cao, độ tàn che vị trí địa hình * Phân bố số tái sinh theo cấp chiều cao: Ở vị trí có loài có xoan đào phân bố có số lượng tái sinh giảm chiều cao tăng lên Do trình phát triển tái sinh chịu ảnh hưởng nhiều nhân tố, tàn che, bụi thảm tươi, v.v * Đề xuất giải pháp bảo vệ phát triển bền vững loài Xoan đào khu vực nghiên cứu - Giải pháp chế sách: 57 + Hoàn thiện công tác khoán bảo vệ đến hộ dân sống vùng đệm + Khuyến khích phát triển hoạt động dịch vụ môi trường rừng + Tăng cường sách phát triển kinh tế - xã hội cho người dân địa phương - Giải pháp khoa học kỹ thuật: + Tăng cường hệ thống thông tin, nâng cao lực, ứng dụng công nghệ thông tin quản lý, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, thường xuyên cập nhật tình hình bảo vệ rừng + Lồng ghép giải pháp kỹ thuật với kỹ tiếp cận xã hội nhằm với quyền động viên người dân địa phương tham gia công tác bảo tồn + Xác định khu vực có loài Xoan đào phân bố thổ bình để tiến hành khoanh vùng đồ thực địa, đóng biển cấm kết hợp với việc tuần tra, giám sát để ngăn chặn hành vi xâm phạm trái phép vào tài nguyên rừng 5.2 Tồn Tại Trong trình thực hiện, đề tài số tồn sau: Chưa nghiên cứu tái sinh tự nhiên loài Xoan đào xã Phú Xuyên huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên Do kiến thức kinh nghiện có hạn chế nên đề tài chưa có điều kiện di thực thực nghiệm thực nghiên cứu sâu đặc điểm sinh lý, sinh thái Xoan đào Phạm vi nghiên cứu thực số xã nên chưa phản ánh hết đặc điểm sinh học loài Xoan đào Do thời gian nghiên cứu không cho phép đủ dài để quan sát, phân tích đánh giá hình thái vật hậu, hoa, Xoan đào 58 Chưa có thời gian quan sát, nghiên cứu đánh giá vật hậu(hoa, ) loài theo giai đoạn phát triển Chưa có điều kiện nghiên cứu để phát triển giống cây, biện phát bảo vệ phát triển loài Xoan đào.Vì loài có giá trị sử dụng giá trị kinh tế cao 5.3 Kiến nghị Từ kết nghiên cứu, để góp phần bảo tồn phát triển loài Xoan đào xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên, đề tài có số khuyến nghị sau: Cần có thêm công trình nghiên cứu có đầy đủ điệu kiện thuận lợi để nghiên cứu chi tiết đặc điểm lâm học loài để có khả phục hồi, tái sinh, phát triển với mục đích kinh tế cao xã Phú Xuyên Khu vực xã Phú Xuyên cần thực biện pháp khoanh vùng đồ thực địa, đóng cột mốc biển cấm nơi có loài Xoan đào phân bố, đạo lực lượng Kiểm lâm địa phương phối kết hợp chặt chẽ với quyền địa phương người dân công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, tuần tra để kịp thời ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm vào tài nguyên rừng Lấy giải kỹ thuật chủ đạo bảo tồn đa dạng sinh học loài Xoan đào, kết hợp chặt chẽ giải pháp kinh tế - xã hội giải sinh kế cho người dân thông qua sách phát triển kinh tế vùng đệm, tạo công ăn việc làm, bước tuyên truyền vận động người dân tham gia vào công tác bảo vệ, phát triển rừng xã Phú Xuyên nói riêng tỉnh Thái nguyên nói chung Phối hợp với nhà khoa học tỉnh thực đề tài nghiên cứu chuyên sâu kỹ thuật nhân giống gây trồng loài Xoan đào để kết hợp bảo tồn ngoại vi bảo tồn nội vi loài 59 Phát triển tròng thêm Xoan đào có giá trị kinh tế cao, với loài có nguy tuyệt chủng địa bàn Phú Xuyên Cũng tạo thêm đa dạng sinh học cho quần thể rừng địa phương Cần có thêm đề tài tương tự để tham khảo Ý thức người dân cần nâng cao, tổ chức buổi cán nông lâm kết hợp phổ biến việc bảo vệ rừng lấy ý kiến người dân Tạo nên Lâm Sản Ngoài gỗ để người dân lợi từ việc bảo vệ rừng Cần đo thêm với loại rừng khác để so sánh cách khách quan Do tiếp xúc với việc nghiên cứu đề tài khoa học nên nhiều bỡ ngỡ thiếu sót mong thầy góp ý TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Phạm Hồng Ban (2000), Nghiên cứu tính đa dạng sinh học hệ sinh thái sau nương rẫy vùng Tây nam Nghệ An, Luận án Tiến sỹ sinh học, Đại học sư phạm Vinh, Nghệ An Baur G N (1976), Cơ sở sinh thái học kinh doanh rừng mưa, Vương Tấn Nhị dịch, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Catinot R (1965), Lâm sinh học rừng rậm Châu Phi, Vương Tấn Nhị dịch, Tài liệu KHLN, Viện KHLN Việt Nam Trần Văn Con (1991), Khả ứng dụng mô toán để nghiên cứu cấu trúc động thái hệ sinh thái rừng khộp cao nguyên DakNong, Daklak, Luận văn PTS KHNN, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Nguyễn Duy Chuyên (1988), Cấu trúc tăng trưởng sản lượng tái sinh tự nhiên rừng thường xanh rộng hỗn loài thuộc ba vùng kinh tế lâm nghiệp Việt Nam, Tóm tắt luận án tiến sĩ khoa học Hungary, tiếng Việt Thư viện Quốc gia, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội Nguyễn Duy Chuyên (1995), “Nghiên cứu quy luật phân bố tái sinh tự nhiên rừng rộng thường xanh hỗn loại vùng Quỳ Châu Nghệ An”, Kết nghiên cứu khoa học công nghệ lâm nghiệp 1991-1995 Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 1995, tr 53-56 Nguyễn Anh Dũng (2000), Nghiên cứu sô đặc điểm tái sinh tự nhiên đề xuất giải pháp kỹ thuật lâm sinh cho rừng tự nhiên Lâm trường Sông Đà - Hoà Bình, Luận văn Thạc sỹ khoa học Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp Bùi Thế Đồi (2001), Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc tái sinh tự nhiên quần xã thực vật rừng núi vôi ba địa phương miền Bắc Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ khoa học Lâm Nghiệp, Trường Đại Học Lâm nghiệp Đồng Sỹ Hiền (1974), Lập biểu thể tích biểu độ thon đứng cho rừng Việt Nam, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 10 Vũ Tiến Hinh (1991), “Về đặc điểm tái sinh rừng tự nhiên”, Tạp chí Lâm nghiệp, 2/91, tr 3-4 11 Phùng Ngọc Lan (1984), “Bảo đảm tái sinh khai thác rừng”, Tạp chí Lâm nghiệp, (9) 12 Phùng Ngọc Lan (1986), Lâm sinh học, tập 1, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 13 Trần Ngũ Phương (1970), Bước đầu nghiên cứu rừng miền Bắc Việt Nam, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 14 Trần Ngũ Phương (2000), Một số vấn đề rừng nhiệt đới Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 15 Trần Xuân Thiệp (1995), “Vai trò tái sinh phục hồi rừng tự nhiên vùng miền Bắc”, Kết nghiên cứu khoa học công nghệ lâm nghiệp 1991-1995, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 57-61 16 Nguyễn Nghĩa Thìn (1997), Cẩm nang nghiên cứu đa dạng sinh vật, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 17 Nguyễn Vạn Thường (1991), “Bước đầu tìm hiểu tình hình tái sinh tự nhiên số khu rừng miền Bắc Việt nam”, Một số công trình 30 năm điều tra qui hoạch rừng 1961-1991, Viện Điều tra qui hoạch rừng, Hà Nội, tr 49-54 18 Thái Văn Trừng (1978), Thảm thực vật rừng Việt Nam, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 19 Thái Văn Trừng, Những hệ sinh thái rừng nhiệt đới Việt Nam, Nxb Khoa học Kỹ thuật, 2000 20 Đặng Kim Vui (2002), “Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi sau nương rẫy làm sở đề xuất giải pháp khoanh nuôi, làm giàu rừng huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên”, Tạp chí Nông nghiệp Phát triển nông thôn, 02(12), tr 1109-1113 Tiếng nƣớc 21 Baur G N (1964), The ecological basic of rain forest management - XVII, Rapport dactyl, Archives FAO, Rome 22 Kammesheidt L (1994): Bestandesstruktur und Artendiversität in selektiv genutzten Feuchtwäldern der westlichen Llanos Venezuelas, unter besonderer Berücksichtigung einiger autökologischer Merkmale wichtiger Baumarten Verlag Erich Goltze GmbH & Co KG, Göttingen, 230 S (ISBN 3-88452-426-7) 23 Lamprecht H (1969), Silviculture in Troppics Eschborn 24 Van Steenis J (1956), Basic principles of rain forest Sociology, Study of tropical vegetation prceedings of the Kandy Symposium UNESCO PHỤ LỤC Bảng Tổng hợp tiêu sinh trƣởng OTC TT OTC Trạng thái N/ha D1.3bq Gbq/ha Vbq Theo Loeschau Thông tƣ 34 T% D H' Vị trí 290 12,83 2,18 14,72 llA Rừng nghèo 70% 0,99 2,24 Chân 210 12,75 1,48 8,66 llA Rừng nghèo 75% 0,98 1,95 Chân 200 12,68 1,38 6,54 llA Rừng nghèo 60% 0,99 2,09 Chân 200 11,7 1,63 11,41 llA Rừng nghèo 85% 0,99 2,28 Sườn 200 11,99 1,36 9,47 llA Rừng nghèo 70% 0,87 2,32 Sườn 200 11,99 0,47 3,18 llA Rừng nghèo 85% 0,99 2,21 Đỉnh 200 11,39 1,24 6,7 llA Rừng nghèo 85% 0,71 1,68 Sườn 200 11,97 1,33 7,83 llA Rừng nghèo 85% 0,84 2,02 Đỉnh 210 11,53 1,3 6,88 llA Rừng nghèo 65% 0,88 2,37 Đỉnh Phụ lục 01 Điều tra tầng gỗ (phụ lục 01) Biểu mẫu 01 MẪU PHIỂU ĐIỀU TRA TẦNG CÂY GỖ OCT số: Độ cao: Tọa độ: Địa hình: Độ dốc: Độ tàn che: Trạng thái: Ngày điều tra: Người điều tra: Địa điểm điều tra: ST T D (cm) Tên Chu D1, vi H (m) Hvn Hdc Dt (m) Chất lƣợng T T B Ghi X * Ghi chú: - Ghi rõ tên loài cây, không xác định ghi sp1,sp2… lấy mẫu để giám định - Dt đo theo hai hướng Đông Tây - Nam Bắc lấy giá trị trung bình Điều tra tầng cây tái sinh (phụ lục 02) Biểu mẫu 02 MẪU PHIỂU ĐIỀU TRA TẦNG CÂY TÁI SINH OCT số: Độ cao: Độ dốc: Địa hình: Độ tàn che: Tọa độ: Trạng thái rừng: Ngày điều tra: Người điều tra: Địa điểm điều tra: TT Phân bố số theo cấp chiều cao Nguồn Chất (m) gốc lƣợng Tên ODB < 0,3- 0,5- 1- 1,5- 2- 2,5- > 0,3 0,5 1,5 2,5 3 C H T TB X Ghi * Ghi chú: Ghi rõ tên loài cây, không xác định ghi sp1,sp2… lấy mẫu để giám định Điều tra bụi thảm tƣơi (phụ lục 03) Biểu mẫu 03 MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA CÂY BỤI, THẢM TƢƠI ÔTC số: Trạng thái: Hướng phơi: Ngày điều tra: Độ dốc: Người điều tra: Địa điểm điều tra: ODB Tên loài Dạng thân (khóm, bụi) Số lƣợng Hvn (m) Sinh trƣởng (%) T TB X (cây) Độ che phủ * Ghi chú: - Cần xác định rõ tên loài, không ghi sp1,sp2…và lấy mẫu để giám định - Dạng sống ghi theo thực vật rừng: thân gỗ, dây leo, thân ngầm… Điều tra mô tả phẫu diện đất (phụ lục 04) Biểu mẫu 04 MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA VÀ MÔ TẢ PHẪU DIỆN ĐẤT OTC số: Vị trí phẫu diện: Độ dốc: Độ cao tuyệt đối: Loại đá mẹ: Loại đất: Trạng thái rừng: Địa điểm nghiên cứu: Tầng đất A0 A1 B … … Mô tả đặc trƣng tầng đất Độ sâu Màu T.phần Kết Độ Độ (cm) sắc giới cấu chặt ẩm Tỷ Tỷ lệ lệ đá rễ lẫn Ghi 10 DANH MỤC THỰC VẬT Họ Tên khoa học Họ Aesculus assamica Griff, Kẹn(Hippocastaneaceae) Họ Xoài (Anacardiaceae) Choerospondias axillaris (Roxb) Họ Long não (Lauraceae) Litsea cubeba (Lour,) Pers, Họ La bố ma(Apocynaceae) Holarrhena pubescens Peltophorum tonkinensis A,Chev, Họ Vang (Caesalpinniaceae R,Br,) Zenia insignis Microdesmis caseariae Macaranga denticulata Họ Thầu dầu (Euphorbiaceaes) Aporosa microcalyx Hassk Endospermum chinense Benth Họ Dẻ (Fagaceae Dumort) Castanopsis indica A,D,C Họ Ban (Hypericaceae) Cratoxylon Polyanthum Korth Tên thƣờng gọi Kẹn Xoan nhừ Màng tang Thừng mực Lim xẹt Muồng Trắng Chẩn Ba Soi Thẩu tấu Vạng trứng Dẻ gai ấn đọ Thành ngạnh Họ Hồ đào (Juglandaceae) Engelhardtia roxburghiana Wall Chẹo tía Họ Re (Lauraceae juss) Litsea cubeba (Lour,) Pers Màng tang Họ Trinh nữ (Mimoraceae R,Br) Archidendron clypearia (Jack,)I,Niels Achiđdnron balansae (Oliv,) I, Nielsen, Họ dâu tằm (Moraceae Link) Họ Bứa (Clusiaceae) Họ Magnoliaceae Họ Bồ (Sapindaceae Juss) Họ Ðay (Tiliaceae) Họ Bồ (sapindace ae) Mán đỉa Cứt ngựa A, chaplasha Roxb, Mít rừng Garcinia mangostana Magnolia conifera Dimocarpus fumatus ssp,indochinensis Microcos paniculata L Dimocarpus longan Lòng măng cụt Mỡ Nhãn rừng Cò ke Nhãn rừng MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐỀ TÀI Ảnh 1: Lập ô tiêu chuẩn diện tích 2500m2 Ảnh 2: Đo đường kính thân cây, chiều cao vút ngọn, chiều cao cành đường kính tán 2500m2 Ảnh 3: Cây xoan đào ... cứu đặc điểm lâm học phân bố tự nhiên xoan đào (Pygeum arboreum Endl) Xã Phú Xuyên -huyện Đại T - tỉnh Thái Nguyên 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu - Địa điểm nghiên cứu: Xã Phú Xuyên, Huyện Đại. .. nhiên xoan đào xã Phú Xuyên đồng ý trường Đại Học Nông Lâm em nghiên cứu đề tài về: Nghiên cứu đặc điểm lâm học phân bố tự nhiên xoan đào (Pygeum arboreum Endl) xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o NGUYỄN VĂN TUẤN Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC VÀ PHÂN BỐ TỰ NHIÊN CÂY XOAN ĐÀO (Pygeum arboreum Endl) TẠI XÃ PHÚ XUYÊN HUYỆN
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây xoan đào (pygeum arboreum endl) tại xã phú xuyên huyện đại từ tỉnh thái nguyên , Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây xoan đào (pygeum arboreum endl) tại xã phú xuyên huyện đại từ tỉnh thái nguyên , Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây xoan đào (pygeum arboreum endl) tại xã phú xuyên huyện đại từ tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay