Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây xoan đào (pygeum arboreum endl) tại xã bình trung huyện chợ đồn tỉnh bắc kạn

66 246 1
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2017, 09:13

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG VĂN PHONG “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC PHÂN BỐ TỰ NHIÊN CÂY XOAN ĐÀO (PYGEUM ARBOREUM ENDL) TẠI BÌNH TRUNG, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành: Lâm nghiệp Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2012 – 2016 Thái Nguyên, năm 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG VĂN PHONG “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC PHÂN BỐ TỰ NHIÊN CÂY XOAN ĐÀO (PYGEUM ARBOREUM ENDL) TẠI BÌNH TRUNG, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành: Lâm nghiệp Lớp : K44 - LN Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2012 – 2016 Giảng viên hƣớng dẫn: PGS TS Trần Quốc Hƣng Thái Nguyên, năm 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học thân Các số liệu kết nghiên cứu trình điều tra thực địa hoàn toàn trung thực, chƣa công bố tài liệu, có sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Thái Nguyên, tháng năm 2016 XÁC NHẬN CỦA GVHD Đồng ý cho bảo vệ kết Ngƣời viết cam đoan trước Hội đồng khoa học! Trần Quốc Hƣng Hoàng Văn Phong XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN Giáo viên chấm phản biện xác nhận sinh viên sửa chữa sai sót sau Hội đồng chấm yêu cầu! (Ký, họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập rèn luyện trƣờng Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, thực tập giai đoạn sinh viên tiếp xúc với thực tế, thời gian để sinh viên làm quen với công tác điều tra nghiên cứu Xuất phát từ nguyện vọng thân, đƣợc trí nhà trƣờng, ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp hƣớng dẫn trực tiếp thầy giáo TS Trần Quốc Hƣng thầy giáo Ths Nguyễn Công Hoan tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Nghiên cứu đặc điểm lâm học phân bố tự nhiên xoan đào (Pygeum arboreum Endl) Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn ’’ Trong thời gian nghiên cứu đề tài, đƣợc giúp đỡ, bảo tận tình thầy cô giáo khoa với phối hợp giúp đỡ cán bộ, lãnh đạo quan ban ngành UBND huyện Na rì, huyện hộ gia đình thôn tạo điều kiện cho thu thập thông tin liên quan đến đề tài nghiên cứu Qua xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến thầy cô giáo khoa Lâm Nghiệp Do trình độ chuyên môn kinh nghiệm thực tiễn hạn chế khóa luận không tránh khỏi thiếu sót Tôi kính mong nhận đƣợc giúp đỡ thầy cô giáo toàn thể bạn đồng nghiệp để khóa luận đƣợc hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2016 Sinh viên Hoàng Văn Phong iii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: Ký hiệu độ nhiều (độ dầy rậm) thảm tƣơi 31 Bảng 4.1: Các pha vật hậu loài Xoan đào Bình Trung 37 Bảng 4.2 Đặc điểm đất nơi Xoan đào phân bố theo chân, sƣờn, đỉnh 40 Bảng 4.3: Đặc điểm cấu trúc tổ thành trạng thái IIA vị trí Chân 41 Bảng 4.4: Công thức tổ thành rừng nơi có loài Xoan đào 42 Bảng 4.5: Đặc điểm cấu trúc tổ thành trạng thái IIA vị trí Sƣờn 42 Bảng 4.6: Công thức tổ thành rừng nơi có loài Xoan đào 43 Bảng 4.7: Đặc điểm cấu trúc tổ thành trạng thái IIA vị trí Đỉnh: 43 Bảng 4.8: Công thức tổ thành rừng nơi có loài Xoan đào 44 Bảng 4.9: Chiều cao lâm phần Xoan đào khu vực nghiên cứu 44 Bảng 4.10: Mật độ tầng cao mật độ Xoan đào 44 Bảng 4.11: Cấu trúc tổ thành, mật độ tầng tái sinh 45 Bảng 4.12: Phân bố số tái sinh theo cấp chiều cao lâm phần Xoan đào 47 Bảng 4.13 Số lƣợng tỷ lệ Xoan đào tái sinh theo nguồn gốc 48 Bảng 4.14: Chất lƣợng tỉ lệ Xoan đào tái sinh lâm phần 48 Bảng 4.15 Tổng hợp tiêu sinh trƣởng OTC 49 iv DANH MỤC HÌNH Trang Hình 3.1: Sơ đồ bƣớc tiến hành nghiên cứu đề tài 22 Hình 4.1: Hình thái thân Xoan đào Bình Trung 34 Hình 4.2: Hình thái Xoan đào Bình Trung 35 v CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT TRONG KHÓA LUẬN Từ, cụm từ viết tắt Giải thích Dt Đƣờng kính tán D1.3 Đƣờng kính 1.3m Hvn Chiều cao vút Hd Chiều cao dƣới cành OTC Ô tiêu chuẩn UBND Ủy ban nhân dân Stt Số thứ tự vi MỤC LỤC Trang Phần 1.MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu nƣớc 2.1.1 Trên Thế giới 2.1.2 Ở Việt Nam 2.1.3 Những nghiên cứu Xoan đào 13 2.2 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội khu vực nghiên cứu 15 2.2.2 Đặc điểm kinh tế - hội khu vực nghiên cứu 17 2.2.3 Nhận xét, đánh giá chung thuận lợi, khó khăn điều kiện tự nhiên kinh tế - hội tới loài Xoan đào 19 PHẦN NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Nội dung 21 3.2.2 Đặc điểm cấu trúc tổ thành tầng cao có xoan đào phân bố 21 3.2.3 Đặc điểm cấu trúc tầng tái sinh 21 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 22 3.3.1 Cách tiếp cận phƣơng pháp luận nghiên cứu 22 3.3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu chung 22 3.3.3 Phƣơng pháp điều tra cụ thể 23 3.3.4 Phƣơng pháp luận 26 3.3.5 Phƣơng pháp thu thập số liệu 26 vii 3.3.6 Phƣơng pháp nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng 28 3.3.7 Phƣơng pháp nghiên cứu đặc điểm tái sinh rừng 31 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34 4.1 Đặc điểm hình thái vật hậu Xoan đào Bình Trung 34 4.1.1 Đặc điểm hình thái thân, cành, Xoan đào 34 4.1.2 Đặc điểm hình thái hoa, Xoan đào 36 4.2 Đặc điểm vật hậu Xoan đào 36 4.3 Đặc điểm sinh thái nơi Xoan đào phân bố 39 4.3.1 Điều kiện khí hậu nơi Xoan đào phân bố 39 4.3.2 Đặc điểm đất nơi Xoan đào phân bố đƣợc thể bảng 4.2 40 4.4 Đặc điểm cấu trúc tầng cao 41 4.4.1 Cấu trúc tổ thành 41 4.4.2 Cấu trúc tầng thứ đƣợc thể qua bảng 4.9 44 4.4.3 Cấu trúc mật độ toàn rừng mật độ Xoan đào 44 4.5 Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng tái sinh 45 4.5.1 Cấu trúc tổ thành tầng tái sinh đƣợc thể bảng 4.10 45 4.5.2 Phân bố số tái sinh theo cấp chiều cao 47 4.5.4 Số lƣợng tái sinh theo nguồn gốc 48 PHẦN KẾT LUẬN, TỒN TẠI KHUYẾN NGHỊ 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Tồn 53 5.3 Khuyến nghị 53 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Rừng tài nguyên quý giá, phận quan trọng môi trƣờng sống, gắn liền với đời sống đồng bào dân tộc miền núi Rừng giá trị kinh tế mà có ý nghĩa lớn nghiên cứu khoa học, bảo tồn nguồn gen, bảo tồn đa dạng sinh học, điều hoà khí hậu, phòng hộ đầu nguồn, hạn chế thiên tai, ngăn chặn hoang mạc hoá, chống sói mòn, sạt lở đất, ngăn ngừa lũ lụt, đảm bảo an ninh quốc phòng, đồng thời rừng tạo cảnh quan phục vụ cho du lịch sinh thái, du lịch cộng Họ thực vật hoa hồng (Rosaceae), họ thực vật điển hình rừng nhiệt đới Đông Nam Á, Có phân bố rộng trải suốt khu vực từ Ấn Độ đến Philippin, gồm 13 chi 470 loài Trung tâm phân bố loài họ thực vật hoa hồng có Lào, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam, Myanmar Trung Quốc (Thái Văn Trừng, 1978 [27]) Hệ sinh thái loài họ thực vật hoa hồng giới nói chung Việt Nam nói riêng chịu tác động mãnh liệt nhân tố phát sinh Tác động không chi phối phạm vi phân bố mà tạo nên đa dạng kiểu rừng, tổ hợp ƣu tạo thành nhiều trạng thái rừng khác Hệ sinh thái rừng họ thực vật hoa hồng khu vực phía Bắc chủ yếu kiểu rừng rộng thƣờng xanh mƣa mùa nhiệt đới mà tổ thành loài rộng họ mảnh vỏ (Euphorbiaceae), họ Dẻ (Fabaceae), Họ Xoan (Meliaceae), họ Cà phê (Rubiaceae), họ Bồ (Sapindaceae), họ Đậu (Fabaceae) Các loài họ thực vật hoa hồng Xoan đào, Táu mật ,Táu muối, chiếm tỷ lệ nhỏ cấu trúc tổ thành rừng tự nhiên rộng thƣờng xanh (Thái Văn Trừng, 1983 [27] 43 Bảng 4.6: Công thức tổ thành rừng nơi có loài Xoan đào M (Loài cây) N Công thức tổ thành theo IV% (Cây/ha) 26 8.0 Xn + 7.8 Ct + 7.3K + 7.1Xđ + 69.8 Lk 104 Ghi chú: Xn: Xoan nhừ, Ct:Chẹo tía, K:Kháo, Xđ:Xoan đào, Lk: Loài khác Bảng 4.7: Đặc điểm cấu trúc tổ thành trạng thái IIA vị trí Đỉnh: Tên N(cây) G N% G% IV% Xoan đào 0.08 8.10 14.07 11.09 Chẹo tía 13 0.06 11.71 9.67 10.69 Tu va 12 0.02 10.81 3.43 7.12 Kháo 10 0.02 4.06 6.53 Thẩu tấu 0.04 5.41 6.96 6.18 Dẻ gai 0.01 7.21 2.93 5.07 Có loài IV% > 0.24 52.25 41.12 46.68 Có 15 loài IV% < 0.34 47.74 58.88 53.31 Kết bảng 4.7 cho thấy: Có 119 cá thể 21 loài cây.Trong tổng số 21 loài gỗ có loài tham gia vào công thức tổ thành: Xoan đào có mật độ 9cây/ha với số IV% cao 11.1%; tiếp đến Chẹo tía có 13cây/ha với số IV% 10.7% ; đứng vị trí thứ loài Tu va có mật độ 12cây/ha với số IV% 7.1%; loài Kháo có mật độ 10cây/ha với số IV% 6.5%; loài Thẩu tấu có mật độ 6cây/ha với số IV% 6.2% Dẻ gai có mật độ cây/ha với số IV% 5.1% Công thức tổ thành vị trí đỉnh nơi có loài Xoan đào phân bố đƣợc tổng hợp bảng 4.8 sau: 44 Bảng 4.8: Công thức tổ thành rừng nơi có loài Xoan đào M N (Loài (Cây/ cây) ha) 25 119 Công thức tổ thành theo IV% 11.1 Xđ + 10.7 Ct + 7.1Tv + 6.5 K + 6.2 Tt+ 5.1Dg + 53.3Lk Ghi chú: Xđ: Xoan đào,Ct:Chẹo tía, Tv:Tu va, K:Kháo, Tt:Thẩu tấu, Dg:Dẻ gai, Lk: Loài khác 4.4.2 Cấu trúc tầng thứ đƣợc thể qua bảng 4.9 Bảng 4.9: Chiều cao lâm phần Xoan đào khu vực nghiên cứu Toàn rừng Vị Xoan đào Hmax Hbq Hmin Hmax Hbq Hmin (m) (m) (m) (m) (m) (m) Chân 30 12.62 30 20.29 11 Sƣờn 30 12.66 30 19.88 15 Đỉnh 28 11.45 28 21.22 12 trí Bảng cho thấy giá trị chiều cao Xoan đào trội so với toàn rừng 4.4.3 Cấu trúc mật độ toàn rừng mật độ Xoan đào Bảng 4.10: Mật độ tầng cao mật độ Xoan đào Vị trí Mật độ lâm phần (cây/ha) Mật độ Xoan đào (cây/ha) Chân 595 46 Sƣờn 500 26 Đỉnh 400 30 Kết bảng 4.10 cho thấy, vị trí chân mật độ lâm phần vị trí chân 595 cây/ha mật độ Xoan đào 46 cây/ha Vị trí sƣờn 500 cây/ha mật độ Xoan đào 26 cây/ha vị trí sƣờn đỉnh 400 cây/ha mật độ 45 xoan đào 30 cây/ha Theo nhƣ ta thấy mật độ tầng cao mật độ xoan đào phân bố không đồng vị trí khác 4.5 Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng tái sinh 4.5.1 Cấu trúc tổ thành tầng tái sinh đƣợc thể bảng 4.10 Bảng 4.11: Cấu trúc tổ thành, mật độ tầng tái sinh Vị trí Chân Sƣờn Đỉnh Tên bồ đề Bồ kết Bứa Chẹo tía Dẻ gai Kháo Tu va Thẩu tấu Trám trắng Tổng bồ đề Bứa Chẹo tía Dẻ gai Gáo Giàng giàng Kháo Mạy phay Thẩu tấu Trám trắng Tổng Bứa Chẹo tía Dẻ gai Kháo Tu va Thẩu tấu Trám trắng Tổng N 14 5 66 12 5 8 69 12 10 14 7 65 N/ha 480 400 1120 720 480 560 400 400 720 5560 560 640 960 640 400 400 560 640 400 640 5460 640 560 960 800 1120 560 560 5200 Ki 0,91 0,76 2,12 1,36 0,91 1,06 0,76 0,76 1,36 10 1,01 1,01 1,74 1,16 0,72 0,72 1,01 0,72 0,72 1,16 10 1,23 1,08 1,85 1,54 2,15 1,08 1,08 10 46 Kết bảng 4.11 cho thấy, cấu trúc tổ thành tái sinh vị trí chân phức tạp, có nhiều loài hỗn giao, số loài tham gia công thức tổ thành loài, số trung bình loài cây, với mật độ tái sinh 5280 cây/ha Số lƣợng phân bố tƣơng đối đồng Công thức tổ thành tái sinh vị trí nhƣ sau: 0.91Bđ + 0.76Bk + 2.12B + 1.36Ct + 0.91Dg + 1.06 k + 0.76Tv + 0.76 Tt + 1.36Ttrắng Kết nghiên cứu cho thấy, cấu trúc tổ thành tái sinh vị trí sƣờn có nhiều loài hỗn giao, số loài tham gia công thức tổ thành 10 loài, số trung bình loài cây, với mật độ tái sinh 5520 cây/ha Các loài tham gia công thức tổ thành Bồ đề 1.01%, Bứa 1.01%, Chẹo tía 1.74%, Dẻ gai 1.16%, Gáo 0.72%, Giàng giàng 0.72%; Kháo 1.01%, Mạy phay 0.72%, Thẩu tấu 0.72%, Trám trắng 1.16 Công thức tổ thành tái sinh vị trí sƣờn nhƣ sau: 1.01Bđ + 1.01B + 1.74Ct + 1.16Dg +0.72G + 0.72Gg + 1.01K + 0.72Mp +0.72Tt + 1.16Ttrắng Kết bảng cho thấy, Cấu trúc tổ thành tái sinh vị trí đỉnh có nhiều loài hỗn giao, số loài tham gia công thức tổ thành loài, số trung bình loài 10 cây, với mật độ tái sinh 5200 cây/ha Các loài tham gia công thức tổ thành Bứa 1.23%, Chẹo tía 1.08%, Giẻ gai 1.85%, Kháo 1.54%, Tu va 2.15%, Thẩu tấu 1.08%, Trám trắng 1.08% Công thức tổ thành tái sinh vị trí đỉnh nhƣ sau: 1.23B + 1.08Ct + 1.85Dg + 1.54K + 2.15Tv + 1.08Tt + 1.08Ttrắng 47 4.5.2 Phân bố số tái sinh theo cấp chiều cao Bảng 4.12: Phân bố số tái sinh theo cấp chiều cao lâm phần Xoan đào Số lƣợng tái sinh phân theo cấp chiều cao Tổng Đặc điểm I II III IV V VI VII VIII số Chân Sƣờn Đỉnh Xoan đào 0 0 0 0 Lâm phần 16 16 17 13 13 92 Xoan đào 0 0 0 Lâm phần 13 19 15 17 13 98 Xoan đào 0 0 0 0 Lâm phần 14 22 22 12 13 104 Kết điều tra bảng 4.12 cho thấy tái sinh chân, sƣờn đỉnh tốt Số lƣợng tăng dần theo vị trí chân, sƣờn, đỉnh Phân bố theo cấp chiều cao lâm phần khả tái sinh nhiều cấp đến cấp giảm cấp 48 4.5.4 Số lượng tái sinh theo nguồn gốc Bảng 4.13 Số lƣợng tỷ lệ Xoan đào tái sinh theo nguồn gốc Nguồn gốc STT Vị trí Chồi Tổng (cây/ha) Hạt N Tỷ lệ N Tỷ lệ (cây/ha) (%) (cây/ha) (%) Chân 92 20 21.74 72 78.26 Sƣờn 98 30 30.61 68 69.39 Đỉnh 104 31 29.80 73 70.19 Kết bảng 4.13 cho thấy, số lƣợng tỉ lệ tái sinh theo nguồn gốc chồi hạt phân bố không đồng đƣợc thay đổi theo vị trí chân chiếm tỉ lệ 21.74% tái sinh chồi, 78.26% tái sinh hạt vị trí sƣờn chiếm 30.61% chồi 69.39% hạt đỉnh tái sinh chồi chiếm 29.8% tái sinh hạt chiếm 70.19% Bảng 4.14: Chất lƣợng tỉ lệ Xoan đào tái sinh lâm phần Vị trí Chất lƣợng Tổng (cây/ha) Tỉ lệ Trung Tỉ lệ Tỉ lệ Tốt (%) bình (%) Xấu (%) Chân 92 66 71.73 31 33.7 5.44 Sƣờn 98 57 58.16 35 35.71 6.12 Đỉnh 104 64 61.54 32 30.77 7.69 Kết bảng 4.14 cho thấy, chất lƣợng tỷ lệ tái sinh lâm phần thay đổi theo địa điểm Số tái sinh có chất lƣợng tỉ lệ biến động từ 92 - 104 cây/ha, tốt chiếm tỉ lệ cao từ 57-66 Tiếp đến 49 trung bình xấu Từ kết phân tích cho thấy chất lƣợng tỉ lệ tái sinh lâm phần thay đổi Bảng 4.15 Tổng hợp tiêu sinh trƣởng OTC TT Cây OTC N/ha D1.3 Hvn Hdc (bq) (bq) (bq) (cm) (m) (m) G/ha V/ha T Trạng D H' m2 (m3) % thái simson simson 220 19.66 12.31 6.27 805 440 70 IIA 0.89 2.44 160 22.03 13.47 7.7 6.97 320 85 IIA 0.91 2.53 185 20.59 12.84 6.97 6.77 370 75 IIA 0.92 2.69 160 20.74 13.06 6.08 5.95 320 65 IIA 0.92 2.71 170 19.60 12.52 5.75 5.8 340 75 IIA 0.93 2.7 210 21.04 11.48 5.4 8.32 420 75 IIA 0.93 2.76 190 21.57 12.67 5.53 7.79 380 70 IIA 0.94 2.84 175 16.73 10.37 4.89 4.64 350 65 IIA 0.93 2.74 180 18 11.58 5.43 5.24 360 70 IIA 0.94 2.81 50 PHẦN KẾT LUẬN, TỒN TẠI KHUYẾN NGHỊ 5.1 Kết luận * Đặc điểm sinh thái phân bố Xoan đào Bình Trung Xoan đào có biên độ sinh thái hẹp, thƣờng mọc tự nhiên ven sông, suối Phân bố độ cao từ 400 - 600m so với mực nƣớc biển, thuộc trạng thái kiểu phụ rừng thứ sinh nhân tác đất nguyên trạng - trạng thái rừng kín thƣờng xanh mƣa ẩm nhiệt đới núi thấp Xoan đào có khu phân bố hẹp, mọc rải rác ven suối rừng kín thƣờng xanh mƣa ẩm nhiệt đới núi thấp thuộc trạng thái rừng IIA * Đặc điểm hình thái loài Xoan đào Xoan đào gỗ lớn, cao 20-25m, đƣờng kính từ 40 - 50cm, chí đạt tới 1m, thân thẳng, hình trụ, đoạn thân dƣới cành cao, tán thƣa hình trứng hình cầu, vỏ xanh trắng nâu nhạt, non trơn nhẵn, thành thục vỏ nứt dọc nông, thịt vỏ vàng hồng, toàn thân có mùi hôi bọ xít Gốc có bạnh vè nhỏ Lá đơn nguyên, phiến dày, nhọn, dài 10-15cm,rộng 3-4,5cm, mặt sau có 10-15 đôi gân thứ cấp rõ phân bố so le qua gân chính, mặt trƣớc gân không rõ, non có màu xanh * Đặc điểm vật hậu loài Xoan đào Xoan đào vào tháng 11 bắt đầu chuyển sang màu vàng thƣờng rụng nhiều vào tháng 12 Từ tháng - bắt đầu non Thời kỳ già từ đầu tháng 10 thời kỳ già, chín rụng từ tháng 11 (bắt đầu chín đến kết thúc khoảng 15 ngày) Thu hái tốt lâm phầntừ 50 - 60% số có chín, rụng Quả thu hái phải ủ cát, tƣới nƣớc đặn để đống ủ có độ ẩm khoảng 80% 51 * Cấu trúc tổ thành tầng gỗ Vị trí chân Trong tổng số 21 loài gỗ có loài tham gia vào công thức tổ thành: Xoan đào có mật độ 14cây/ha với số IV% cao 12.1%; tiếp đến Chẹo tía có 15cây/ha với số IV% 10.6% ; đứng vị trí thứ loài Kháo có mật độ 10cây/ha với số IV% 7.1%; loài Trám trắng có mật độ 9cây/ha với số IV% %; loài De có mật độ 6cây/ha với số IV% 5.2% Loài Trám trắng có mật độ cây/ha với số IV% 5.2% Vị trí sƣờn tổng số 21 loài gỗ có loài tham gia vào công thức tổ thành: Xoan nhừ có mật độ 7cây/ha với số IV% cao 8.0%; tiếp đến Chẹo tía có 8cây/ha với số IV% 7.8% ; đứng vị trí thứ loài Kháo có mật độ 8cây/ha với số IV% 7.3%; loài Xoan đào có mật độ 6cây/ha với số IV% 7.1% Vị trí đỉnh Có 119 cá thể 21 loài cây.Trong tổng số 21 loài gỗ có loài tham gia vào công thức tổ thành: Xoan đào có mật độ 9cây/ha với số IV% cao 11.1%; tiếp đến Chẹo tía có 13cây/ha với số IV% 10.7% ; đứng vị trí thứ loài Tu va có mật độ 12cây/ha với số IV% 7.1%; loài Kháo có mật độ 10cây/ha với số * Chỉ số đa dạng sinh học Số lƣợng loài biến động vị trí đếm từ 20 đến 21 loài, trung bình 21 loài Trong đó, số lƣợng vị trí sƣờn có số loài lớn vị trí chân đỉnh Các sinh cảnh rừng tự nhiên tập trung số lƣợng loài lớn thành phần số lƣợng chủ yếu vị trí sƣờn Trong vị trí sƣờn có số lƣợng loài lớn Vị trí chân đỉnh có số loài thấp * Cấu trúc tổ thành tầng tái sinh Cấu trúc tổ thành tái sinh vị trí chân phức tạp,cũng có nhiều loài hỗn giao, số loài tham gia công thức tổ thành loài, số trung bình loài cây, với mật độ tái sinh 5280 cây/ha Số lƣợng phân bố tƣơng đối đồng 52 Cấu trúc tổ thành tái sinh vị trí sƣờn có nhiều loài hỗn giao, số loài tham gia công thức tổ thành 10 loài, số trung bình loài cây, với mật độ tái sinh 5520 cây/ha Các loài tham gia công thức tổ thành Bồ đề 1.01%, Bứa 1.01%, Chẹo tía 1.74%, Dẻ gai 1.16%, Gáo 0.72%, Giàng giàng 0.72%; Kháo 1.01%, Mạy phay 0.72%, Thẩu tấu 0.72%, Trám trắng 1.16 Cấu trúc tổ thành tái sinh vị trí đỉnh có nhiều loài hỗn giao, số loài tham gia công thức tổ thành loài, số trung bình loài 10 cây, với mật độ tái sinh 5200 cây/ha Các loài tham gia công thức tổ thành Bứa 1.23%, Chẹo tía 1.08%, Giẻ gai 1.85%, Kháo 1.54%, Tu va 2.15%, Thẩu tấu 1.08%, Trám trắng 1.08% * Mật độ tái sinh Mật độ tái sinh nơi có loài Xoan đào phân bố dao động từ 60-80 cây/ha Giữa vị trí khác mật độ tái sinh khác nhau, ảnh hƣởng tầng cao, độ tàn che vị trí địa hình * Phân bố số tái sinh theo cấp chiều cao Ở vị trí có loài Xoan đào phân bố có số lƣợng tái sinh giảm chiều cao tăng lên Số lƣợng tái sinh cấp chiều cao < 0,5m đến 2,0m chiếm tỷ trọng lớn, sau giảm dần Là trình phát triển, tái sinh chịu ảnh hƣởng nhiều nhân tố, nhƣ độ tàn che, mẹ gieo giống, bụi thảm tƣơi, v.v (*) Đề xuất giải pháp bảo vệ phát triển bền vững loài Xoan đào Bình Trung - Giải pháp chế sách: + Hoàn thiện công tác khoán bảo vệ đến hộ dân sống vùng đệm + Khuyến khích phát triển hoạt động dịch vụ môi trƣờng rừng 53 + Tăng cƣờng sách phát triển kinh tế - hội cho ngƣời dân địa phƣơng - Giải pháp khoa học kỹ thuật: + Lồng ghép giải pháp kỹ thuật với kỹ tiếp cận hội nhằm với quyền động viên ngƣời dân địa phƣơng tham gia công tác bảo tồn + Xác định khu vực có loài Xoan đào phân bố thổ bình để tiến hành khoanh vùng đồ thực địa, đóng biển cấm kết hợp với việc tuần tra, giám sát để ngăn chặn hành vi xâm phạm trái phép vào tài nguyên rừng 5.2 Tồn Trong trình nghiên cứu đề tài đạt đƣợc số kết định, nhƣng số tồn sau: - Do thời gian nghiên cứu kinh phí có hạn nên đề tài chƣa có điều kiện sâu nghiên cứu thu hái, bảo hạt giống kỹ thuật tạo Xoan đào - Phạm vi nghiên cứu thực thổ bình, loài Xoan đào có biên độ sinh thái hẹp, phân bố độ cao từ 400 - 600m nên chƣa phản ánh đƣợc đầy đủ đặc điểm sinh lý, sinh thái loài Xoan đào 5.3 Khuyến nghị Từ kết nghiên cứu đạt đƣợc, nhƣ tồn trình thực nghiên cứu, để góp phần bảo tồn phát triển loài Xoan đào Bình Trung, đề tài đƣa số kiến nghị sau: - Cần có thêm nhiều nghiên cứu sâu đặc tính sinh thái học, gây trồng loài chƣơng trình, dự án để bảo tồn phát triển loài 54 - Tiếp tục nghiên cứu sâu đặc điểm sinh lý sinh thái, đặc điểm vật hậu học loài Xoan đào (do chu kỳ loài thƣờng từ - năm) làm sở đề xuất biện pháp kỹ thuật lâm sinh nghiên cứu bảo tồn phát triển loài Xoan đào - Cần nghiên cứu đầy đủ đặc điểm lâm học Xoan đào nơi khác có phân bố tự nhiên TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt I Tiếng Việt Phạm Hồng Ban (2000), Nghiên cứu tính đa dạng sinh học hệ sinh thái sau nương rẫy vùng Tây nam Nghệ An, Luận án Tiến sỹ sinh học, Đại học sƣ phạm Vinh, Nghệ An Nguyễn Duy Chuyên (1988), Cấu trúc tăng trưởng sản lượng tái sinh tự nhiên rừng thường xanh rộng hỗn loài thuộc ba vùng kinh tế lâm nghiệp Việt Nam, Tóm tắt luận án tiến sĩ khoa học Hungary, tiếng Việt Thƣ viện Quốc gia, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội Nguyễn Duy Chuyên (1995), “Biện pháp lâm sinh đề cần thiết để bảo vệ phát triển tái sinh có sẵn dƣới tán rừng”, Kết nghiên cứu khoa học công nghệ lâm nghiệp 1991-1995 Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 1995, tr 53-56 Nguyễn Anh Dũng (2000), Nghiên cứuđặc điểm tái sinh tự nhiên đề xuất giải pháp kỹ thuật lâm sinh cho rừng tự nhiên Lâm trường Sông Đà - Hoà Bình, Luận văn Thạc sỹ khoa học Lâm nghiệp, Trƣờng Đại học Lâm nghiệp Vũ Tiến Hinh (1991), “Về đặc điểm tái sinh rừng tự nhiên”, Tạp chí Lâm nghiệp, 2/91, tr 3-4 Nguyễn Ngọc Lung, Phó Đức Chỉnh, Đào Công Khanh, Trịnh Khắc Mƣời Quy luật tái sinh phục hồi sau nương rẫy phát triển kinh tế môi trường bền vững vùng núi cao Tài liệu hội thảo Khoa học Mô hình phát triển Kinh tế - Môi trƣờng, Hà Nội 1993 Nguyễn Thị Nhung cộng sự, Ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trồng rừng gỗ lớn loài địa vùng trung tâm Bắc bộ, Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm sinh Cầu Hai Trần Ngũ Phƣơng (1970), Bước đầu nghiên cứu rừng miền Bắc Việt Nam, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Trần Ngũ Phƣơng (2000), Một số vấn đề rừng nhiệt đới Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 10 Vũ Đình Phƣơng, Đào Công Khanh “Kết thử nghiệm phƣơng pháp nghiên cứu số quy luật cấu trúc, sinh trƣởng phục vụ điều chế rừng rộng, hỗn loại thƣờng xan Kon Hà Nừng - Gia Lai”, Nghiên cứu rừng tự nhiên, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2001, tr 94 - 100 11 Nguyễn Văn Thêm (1992), Nghiên cứu trình tái sinh Dầu song nàng (Dipterocarpus dyeri Pierre) rừng kín ẩm thường xanh nửa rụng nhiệt đới mưa ẩm Đồng Nai nhằm đề xuất biện pháp khai thác tái sinh nuôi dưỡng rừng, Luận án PTS Nông nghiệp, Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Hà Nội 12 Nguyễn Nghĩa Thìn (1997), Cẩm nang nghiên cứu đa dạng sinh vật, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội 13 Nguyễn Vạn Thƣờng (1991), “Bƣớc đầu tìm hiểu tình hình tái sinh tự nhiên số khu rừng miền Bắc Việt nam”, Một số công trình 30 năm điều tra qui hoạch rừng 1961-1991, Viện Điều tra qui nhoạch rừng, Hà Nội, tr 49-54 14 Nguyễn Văn Trƣơng (1983), Quy luật cấu trúc rừng gỗ hỗn loài, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 15 Thái Văn Trừng (1978), Thảm thực vật rừng Việt Nam, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 16 Thái Văn Trừng (2000), Những hệ sinh thái rừng nhiệt đới Việt Nam, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 17 Đặng Kim Vui (2002), “Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi sau nƣơng rẫy làm sở đề xuất giải pháp khoanh nuôi, làm giàu rừng huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên”, Tạp chí Nông nghiệp Phát triển nông thôn, 02 (12), tr 1109-1113 II Tài liệu dịch 18 Bava (1954), Budowki (1956), Atinot (1965), lại nhận định dƣới tán rừng nhiệt đới nhìn chung có đủ số lƣợng tái sinh có giá trị kinh tế, biện pháp lâm sinh đề cần thiết để bảo vệ phát triển tái sinh có sẵn dƣới tán rừng (dẫn theo Nguyễn Duy Chuyên, 1995) 19 Baur G N (1976), Cơ sở sinh thái học kinh doanh rừng mưa, Vƣơng Tấn Nhị dịch, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 20 Odum P (1978), Cơ sở sinh thái học, Tập 1, Nxb Đại học trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 21 Richards P W (1959, 1968, 1970), Rừng mưa nhiệt đới, Vƣơng Tấn Nhị dịch, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội III Tiếng nƣớc 22 Baur G N (1964), The ecological basic of rain forest management - XVII, Rapport dactyl, Archives FAO, Rome 23 Kammesheidt L (1994): Bestandesstruktur und Artendiversität in selektiv genutzten Feuchtwäldern der westlichen Llanos Venezuelas, unter besonderer Berücksichtigung einiger autökologischer Merkmale wichtiger Baumarten Verlag Erich Goltze GmbH & Co KG, Göttingen, 230 S (ISBN 3-88452-426-7) 24 Lamprecht H (1969), Silviculture in Troppics Eschborn 25 Schumacher F X., and Coil T X (1960), Growth and Yield of natural stands of Southemrn pines, T S Coile, Inc Durham N C (1960) 26 Van Steenis J (1956), Basic principles of rain forest Sociology, Study of tropical vegetation prceedings of the Kandy Symposium UNESCO 27 UNESCO (1973), International classification and Mapping of vegetation, Paris 28 Walton, Barrnand A B., Wgatt smith R C (1950), La sylviculture des forest of dipterocarpus des basser terrer en Malaisie, Unasylra vol VII, N01 ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG VĂN PHONG “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC VÀ PHÂN BỐ TỰ NHIÊN CÂY XOAN ĐÀO (PYGEUM ARBOREUM ENDL) TẠI XÃ BÌNH TRUNG, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN”... hành nghiên cứu đề tài: “ Nghiên cứu đặc điểm lâm học phân bố tự nhiên xoan đào (Pygeum arboreum Endl) xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn ’’ Trong thời gian nghiên cứu đề tài, đƣợc giúp đỡ,... phân bố tự nhiên đặc điểm sinh học, sinh thái loài Xoan đào xã Bình Trung, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Xác định đƣợc phân bố, đặc điểm lâm học, đặc điểm sinh thái Xoan đào
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây xoan đào (pygeum arboreum endl) tại xã bình trung huyện chợ đồn tỉnh bắc kạn , Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây xoan đào (pygeum arboreum endl) tại xã bình trung huyện chợ đồn tỉnh bắc kạn , Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây xoan đào (pygeum arboreum endl) tại xã bình trung huyện chợ đồn tỉnh bắc kạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay