Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh Sở GDDT Ninh Bình năm 2017 (Có đáp án)

9 408 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2017, 14:48

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CHO HỌC SINH (HỌC VIÊN) LỚP 12 THPT, BT THPT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO NĂM HỌC 2016 - 2017 TẠO TỈNH NINH BÌNH Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: Sinh hoc ̣ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 001 Câu 1: Hình ảnh sau thể phương pháp phương pháp tạo giống thực vật? A Nuôi cấy mô C Lai tế bào sinh dưỡng (xôma) B Cấy truyền phôi D Nuôi cấy hạt phấn Câu 2: Trong chọn giống trồng, hoá chất thường dùng để gây đột biến đa bội thể A 5BU B Cônsixin C Acridin D NMU Câu 3: Đặc điểm sau đặc điểm quần thể ngẫu phối? A Các quần thể thường có đa dạng di truyền cao B Trong quần thể cá thể kết đôi tự ngẫu nhiên tạo vô số biến dị tổ hợp C Trong điều kiện định quần thể trì tần số alen thành phần kiểu gen D Khi môi trường biến đổi quần thể thường khả thích nghi dẫn đến diệt vong Câu 4: Lưới thức ăn gồm A có sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ sinh vật phân giải B nhiều chuỗi thức ăn mắt xích chung >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! C nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với D nhiều chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung Câu 5: Loài người xuất vào kỉ A jura B đệ tứ C tam điệp D đệ tam Câu 6: Môi trường sống giun đũa kí sinh A môi trường cạn B môi trường sinh vật C môi trường nước D môi trường đất Câu 7: Khi nghiên cứu lịch sử phát triển sinh giới, người ta vào loại chứng trực tiếp sau để xác định loài xuất trước, loài xuất sau? B Cơ quan thoái hóa A Hóa thạch C Cơ quan tương đồng D Cơ quan tương tự Câu 8: Quan hệ hai loài sinh vật, loài có lợi, loài còn lại lợi hại mối quan hệ A hội sinh B ức chế - cảm nhiễm C cộng sinh D hợp tác Câu 9: Các mối quan hệ hỗ trợ quần xã A quần tụ thành bầy hay cụm hiệu nhóm B cộng sinh, hội sinh, kí sinh C kí sinh, ăn loài khác, ức chế cảm nhiễm D cộng sinh, hội sinh, hợp tác Câu 10: Ở sinh vật nhân thực, trình tự nuclêôtit vùng mã hóa gen không mã hóa axit amin gọi A đoạn êxôn B gen phân mảnh C đoạn intron D vùng vận hành Câu 11: Tỉ lệ số lượng cá thể đực cá thể quần thể gọi A phân hoá giới tính B tỉ lệ phân hoá C tỉ lệ giới tính D phân bố giới tính Câu 12: Bằng chứng sau không xem chứng sinh học phân tử? A Các thể sống cấu tạo tế bào B Mã di truyền loài sinh vật có đặc điểm giống C Prôtêin loài sinh vật cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin D ADN loài sinh vật cấu tạo từ loại nuclêôtit Câu 13: Trong mối quan hệ sau, có mối quan hệ mà có loài có lợi? (1) Cây tỏi tiết chất gây ức chế hoạt động vi sinh vật môi trường xung quanh (2) Cây tầm gửi sống thân gỗ >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! (3) Cây phong lan sống bám gỗ rừng (4) Cây nắp ấm bắt ruồi làm thức ăn (5) Cá ép sống bám cá lớn A B C D Câu 14: Câu sai nói nhiêm̃ sắc thể (NST) giới tính người? A Bình thường có NST X hoạt động còn NST X khác bị bất hoạt tế bào có từ NST X trở lên B Trong trình giảm phân I vào kì đầu có trao đổi chéo gen thuộc vùng tương đồng nằm vùng gần tâm động NST X Y C Sự hiểu biết tiến hóa gen NST Y tương tự gen ti thể D NST Y có vai trò định giới tính, NST X mang gen quy định liên quan giới tính gen quy định tính trạng bình thường thể Câu 15: Cho nhâṇ điṇ h sau: (1) Các gen nằm NST di truyền tạo thành nhóm gen liên kết (2) Sự hoán vị gen xảy kỳ đầu giảm phân I cromatit chị em (3) Tần số hoán vị gen thường xác định nhờ phép lai phân tích (4) Hoán vị gen xảy giảm phân còn hình thức phân bào khác tượng (5) Xét toàn thể, có gen liên kết với không xảy tượng biến dị tổ hợp Có nhâṇ điṇ h sai? A B C D Câu 16: Cho phát biểu sau: (1) mARN dùng làm khuôn cho trình dịch mã riboxom (2) Loại ARN thể bền vững mARN (3) Tất ADN dạng sợi kép, vi khuẩn sinh vật nhân thực có trình phiên mã (4) tARN có chức kết hợp với protein tạo nên riboxom (5) Phân tử mARN tARN có cấu trúc mạch kép Số phát biểu là: A B C D Câu 17: Cho nội dung sau: (1) Gen nằm tế bào chất có khả bị đột biến biểu thành kiểu hình (2) Không phải di truyền tế bào chất di truyền theo dòng mẹ (3) Hiện tượng di truyền theo dòng mẹ tạo phân tính kiểu hình đời lai >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! (4) Di truyền qua tế bào chất xảy nhiều đối tượng ngựa đực giao phối với lừa tạo la (5) Ứng dụng tượng bất thụ đực, người ta tạo hạt lai mà khỏi tốn công hủy phấn hoa mẹ Có nội dung sai: A B C D Câu 18: Nhận định không nói chu trình cacbon? A Cacbon vào chu trình dạng cacbonđiôxit (CO2) B Sự vận chuyển cacbon qua bậc dinh dưỡng phụ thuộc vào hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng C Thông qua quang hợp, thực vật lấy CO2 để tạo chất hữu D Phần lớn CO2 lắng đọng, không hoàn trả vào chu trình Câu 19: Muốn phân biệt hai tính trạng hai gen liên kết hoàn toàn quy định hay tác động đa hiệu gen người ta cần tiến hành A cho lai thuận nghịch B gây đột biến gen C cho tự thụ phấn D lai phân tích Câu 20: Sự kết hợp giao tử tham gia thụ tinh với giao tử bình thường hình thành nên hôị chứng Đao? A 23A + Y B 24A + 2X C 24A + XY D 24A + X Câu 21: Nếu kích thước quần thể xuống mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong Xét nguyên nhân sau đây: (1) Số lượng cá thể nên giao phối gần thường xảy ra, đe dọa tồn quần thể (2) Sự hỗ trợ cá thể bị giảm, quần thể khả chống chọi với thay đổi môi trường (3) Khả sinh sản giảm cá thể đực có hội gặp với cá thể (4) Sự cạnh tranh loài làm giảm số lượng cá thể loài dẫn tới diệt vong Có nguyên nhân đúng? A B C D Câu 22: Một thể dị hợp cặp gen (Aa, Bb) Trường hợp sau tạo loại giao tử với tỷ lệ nhau? A Một tế bào sinh tinh thể giảm phân có hoán vị gen với tần số B Cơ thể giảm phân có phân li độc lập C tế bào sinh tinh giảm phân xảy hoán vị gen với tần số D Một tế bào sinh tinh giảm phân có phân li độc lập >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Câu 23: Một gen gồm alen A a, người ta thấy quần thể có kiểu gen bình thường khác chứa alen nói Tính trạng gen quy định tuân theo quy luật di truyền nào? A Trội trung gian B Di truyền liên kết giới tính C Quy luật Menđen D Di truyền tế bào chất Câu 24: Khi nói xét nghiệm trước sinh người, phát biểu sau không đúng? A Xét nghiệm trước sinh xét nghiệm để biết xem thai nhi có bị bệnh di truyền hay không B Xét nghiệm trước sinh đặc biệt hữu ích số bệnh di truyền phân tử làm rối loạn trình chuyển hóa thể C Xét nghiệm trước sinh nhằm chủ yếu xác định tình trạng sức khỏe người mẹ trước sinh D Xét nghiệm trước sinh thực hai kỹ thuật phổ biến chọc dò dịch ối sinh thiết tua thai Câu 25: Kích thước tối đa quần thể bị giới hạn yếu tố nào? A Nguồn sống quần thể C Sức chứa môi trường B Tỉ lệ sinh quần thể D Tỉ lệ tử quần thể Câu 26: Theo định luật Hacđi-Van bec, có quần thể sinh vật ngẫu phối sau trạng thái cân di truyền? (1) 0,3 :0,4 :0,3 AA Aa aa (2) 0,25 :0,5 :0,25 AA Aa aa (3) 0,5 :0,5 AA aa (4) 0,15 :0,45 :0,4 AA Aa aa (5) 100%AA A B C D Câu 27: Những tế bào không chứa cặp nhiễm sắc thể tương đồng? A Tế bào bình thường lưỡng bội B Giao tử bất thường dạng n – C Giao tử bất thường dạng n + D Các tế bào sinh tinh, sinh trứng giai đoạn sinh trưởng Câu 28: Từ quần thể thực vật ban đầu (P), sau hệ tự thụ phấn thành phần kiểu gen quần thể 0,525AA: 0,050Aa: 0,425aa Cho quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa khác, tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen (P) là: >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! A 0,400AA: 0,400Aa: 0,200aa B 0,350AA: 0,400Aa: 0,250aa C 0,250AA: 0,400Aa: 0,350aa D 0,375AA: 0,400Aa: 0,225aa Câu 29: Khi nói trình hình thành loài theo quan niệm thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau không đúng? A Hình thành loài đường cách li địa lý thường xảy cách chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp B Hình thành loài lai xa đa bội hóa xảy phổ biến thực vật C Hình thành loài đường cách li sinh thái thường gặp thực vật động vật di chuyển xa D Hình thành loài trình tích lũy biến đổi đồng loạt tác động trực tiếp ngoại cảnh tập quán hoạt động động vật Câu 30: Cho phát biểu sau sinh vật nhân thực: (1) Chiều dài mARN sơ khai tương ứng chiều dài gen mã hóa tương ứng (2) Phân tử ADN có mạch làm khuôn, mạch còn lại mạch mã hóa (3) Nhiều chuỗi polipeptit tổng hợp từ phân tử mARN trưởng thành (4) Một chuỗi polipeptit tổng hợp nhiều riboxom Số phát biểu là? A B C D Câu 31: Nghiên cứu thay đổi thành phần kiểu gen quần thể qua hệ liên tiếp thu kết sau Thế hệ Kiểu gen AA Kiểu gen Aa Kiểu gen aa F1 0,64 0,32 0,04 F2 0,64 0,32 0,04 F3 0,2 0,4 0,4 F4 0,16 0,48 0,36 F5 0,16 0,48 0,36 Nhân tố gây nên thay đổi cấu trúc di truyền quần thể hệ F3 là: A Các yếu tố ngẫu nhiên C Giao phối ngẫu nhiên B Giao phối không ngẫu nhiên D Đột biến Câu 32: Theo quan điểm đại, có phát biểu sau chọn lọc tự nhiên? A Một đột biến có hại bị chọn lọc tự nhiên đào thải hoàn toàn khỏi quần thể sau số hệ B Khi môi trường sống ổn định chọn lọc tự nhiên không làm thay đổi tần số tương đối alen quần thể >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! C Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen quần thể sinh vật nhân sơ chậm so với sinh vật nhân thực lưỡng bội D Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen quần thể cách tác động trực tiếp lên kiểu hình sinh vật Câu 33: Giả sử gen mã hóa cho chuỗi polipeptit từ hình thành nên enzim có cấu tạo từ chuỗi Gen bị đột biến thành alen trội âm tính phần, nghĩa chuỗi bị đột biến hoạt tính enzim 40%, chuỗi bị đột biến hoạt tính enzim 80% Tỷ lệ % hoạt tính chung enzim thể dị hợp so với thể bình thường bao nhiêu? A 60% B 40% C 80% D 50% Câu 34: Cho số tượng sau: (1) Ngựa vằn phân bố châu Phi nên không giao phối với ngựa hoang phân bố Trung Á (2) Cừu giao phối với dê, có thụ tinh tạo thành hợp tử hợp tử bị chết (3) Lừa giao phối với ngựa sinh la khả sinh sản (4) Các khác loài có cấu tạo hoa khác nên hạt phấn loài thường không thụ phấn cho hoa loài khác Những tượng biểu cách li trước hợp tử? A (2), (3) B (3), (4) C (1), (4) D (1), (2) Câu 35: Phát biểu sau nói trình hình thành loài mới? A Sự hình thành loài không liên quan đến trình phát sinh đột biến B Quá trình hình thành quần thể thích nghi dẫn đến hình thành loài C Quá trình hình thành quần thể thích nghi không thiết dẫn đến hình thành loài D Sự cách li địa lí tất yếu dẫn đến hình thành loài Câu 36: Ở người có chuyển đoạn tương hỗ xẩy NST số 13 NST số 18 Tế bào giảm phân sinh giao tử có tối đa loại giao tử khác nguồn gốc bố mẹ cặp NST này? Cho không xảy trao đổi chéo cặp NST A 16 B 20 C D 24 Câu 37: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen nằm cặp nhiễm sắc thể thường Alen B quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định mắt trắng nằm đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Cho phép lai (P): Aa XBXb x Aa XBY lai F1 Chọn ruồi F1 thân xám, mắt đỏ đem lai phân tích Tính theo lí thuyết, xác suất thu ruồi thân đen, mắt trắng hệ FA là: A 1/32 B 1/24 C 1/4 D 1/64 >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Câu 38: Cho sơ đồ phả hệ mô tả bệnh alen gen quy định Biết không xảy đột biến Xác suất người đầu lòng cặp vợ chồng III.14 III.15 bị bệnh là: A 1/3 B 1/10 C 7/15 D 31/36 Câu 39: Cho tháp lượng hệ sinh thái sau: Tỉ lệ % lượng tiêu hao chuyển hóa từ bậc dinh dưỡng thứ sang bậc dinh dưỡng thứ bao nhiêu? A 85% B 90% C 10% D 15% Câu 40: Ở ruồi giấm, xét hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường Cho hai cá thể ruồi giấm giao phối với thu F1 Trong tổng số cá thể thu F1, số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử trội số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử lặn hai cặp gen chiếm tỉ lệ 4% Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết, F1 số cá thể có kiểu gen dị hợp tử hai cặp gen chiếm tỉ lệ A 2% B 4% C 26% D 8% Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học C 11 C 21 C 31 A B 12 A 22 D 32 D D 13 C 23 B 33 A D 14 B 24 C 34 C B 15 D 25 A 35 C B 16 A 26 A 36 D A 17 C 27 B 37 B A 18 D 28 B 38 B D 19 B 29 D 39 A 10 C 20 A 30 C 40 D >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất!
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh Sở GDDT Ninh Bình năm 2017 (Có đáp án), Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh Sở GDDT Ninh Bình năm 2017 (Có đáp án), Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh Sở GDDT Ninh Bình năm 2017 (Có đáp án)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay