Tác động đầu tư công và đầu tư tư nhân đến tăng trưởng kinh tế bằng chứng thực nghiệm từ các quốc gia đang phát triển ở châu á

85 279 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2017, 23:18

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH o0o - NGUYỄN THỊ THANH NGA TÁC ĐỘNG ĐẦUCÔNG ĐẦU TƢ TƢ NHÂN ĐẾN TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN CHÂU Á LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH o0o - NGUYỄN THỊ THANH NGA TÁC ĐỘNG ĐẦUCÔNG ĐẦU TƢ TƢ NHÂN ĐẾN TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN CHÂU Á Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS UNG THỊ MINH LỆ Tp Hồ Chí Minh – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn „„Tác động đầu công đầu nhân đến tăng trưởng kinh tế: chứng thực nghiệm quốc gia phát triển Châu Á” công trình nghiên cứu riêng tôi, có hướng dẫn TS Ung Thị Minh Lệ Các thông tin, liệu nghiên cứu đề tài trung thực Thông tin tham khảo đề cập chi tiết tài liệu tham khảo, liệu kết tính toán nghiên cứu đề cập chi tiết phần phụ lục để người đọc kiểm chứng Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2016 Tác giả Nguyễn Thị Thanh Nga MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH VẼ-BIỂU ĐỒ CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tƣợng, phạm vi phƣơng pháp nghiên cứu .2 1.4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.5 Kết cấu đề tài CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐẦU TƢ CÔNG, ĐẦU TƢ TƢ NHÂN TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ 2.1 Cơ sở lý luận đầu tƣ công, đầu tƣ tƣ nhân tăng trƣởng kinh tế 2.1.1 Khái niệm đầu công 2.1.2 Đầu nhân 2.1.3 Tác động đầu công tới đầu nhân 2.1.3.1 Đầu công thúc đẩy, bổ sung cho đầu nhân .6 2.1.3.2 Đầu công lấn át đầu nhân .6 2.1.4 Mối quan hệ tăng trưởng kinh tế đầu công 2.1.5 Vai trò đầu công tăng trưởng kinh tế .10 2.2 Lý thuyết mô hình tăng trƣởng kinh tế 13 2.2.1 Mô hình cổ điển .13 2.2.2 Mô hình Các-Mác .14 2.2.3 Mô hình tân cổ điển tăng trưởng kinh tế 14 2.2.4 Mô hình Keynes tăng trưởng kinh tế 15 2.2.5 Mô hình Harrod - Domar tăng trưởng kinh tế .16 2.2.6 Quan điểm kinh tế học đại tăng trưởng kinh tế 17 2.3 Các nghiên cứu thực nghiệm tác động đầu tƣ với tăng trƣởng kinh tế 18 2.3.1 Nghiên cứu tác giả nước 18 2.3.2 Nghiên cứu tác giả nước 20 KẾT LUẬN CHƢƠNG 24 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 25 3.1 Dữ liệu nghiên cứu 25 3.1.1 Nguồn liệu nghiên cứu 25 3.1.2 Mô tả liệu nghiên cứu 27 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 34 3.3 Mô hình nghiên cứu .34 3.3.1 Mô hình lý thuyết 34 3.3.2 Mô hình thực nghiệm 35 3.4 Mong đợi biến 36 KẾT LUẬN CHƢƠNG 37 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 38 4.1 Kiểm định tính dừng 38 4.2 Kiểm định đa cộng tuyến 39 4.3 Kiểm định “Hausman test” 39 4.4 Kết nghiên cứu thực nghiệm .41 4.4.1 Các yếu tố tác động lên tăng trưởng kinh tế 41 4.4.2 Hiệu ứng bổ sung đầu công lên FDI tăng trưởng kinh tế 42 4.4.3 Hiệu ứng bổ sung đầu công lên đầu nhân nước tăng trưởng kinh tế .44 4.5 Bàn luận kết nghiên cứu .50 KẾT LUẬN CHƢƠNG 52 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN HÀM Ý CHÍNH SÁCH 53 5.1 Kết luận nghiên cứu 53 5.2 Hàm ý sách 54 5.3 Một số giải pháp cho kinh tế Việt Nam 55 5.4 Hạn chế nghiên cứu 57 5.5 Gợi ý hƣớng nghiên cứu tƣơng lai 57 KẾT LUẬN CHƢƠNG 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt ADB ADF ARDL Giải thích tiếng Anh Asian development bank Augmented Dickey – Fuller Autoregressive distributed lag model Giải thích tiếng Việt Ngân hàng phát triển châu Á Kiểm định Augmented Dickey – Fuller Mô hình phân phối trễ tự hồi qui FDI Foreign direct investment Vốn đầu trực tiếp nước FEM Fixed Effects Model Mô hình tác động cố định GDP Gross domestic product Tổng sản phẩm quốc nội GMM General Method of Moments Mô hình hồi qui theo mô-men Incremental capital output Hệ số sử dụng vốn hay tỷ lệ vốn ratio sản lượng tăng thêm OLS Ordinary least squares Phương pháp bình phương bé REM Random Effects Model Mô hình tác động ngẫu nhiên TFP Total Factor Productivity Yếu tố suất biên tổng hợp VAR Vector autoregression model Mô hình tự hồi quy vector VECM Vector error correction model Mô hình vector hiệu chỉnh sai số WDI World Development Index Chỉ số phát triển giới ICOR DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Bảng tóm tắt nghiên cứu trước mối quan đầu công đến tăng trưởng kinh tế 22 Bảng 2.2 Bảng tóm tắt nghiên cứu trước mối quan hệ đầu công đầu nhân 23 Bảng 3.1 Hiệu ứng bổ sung đầu công lên FDI tăng trưởng kinh tế .26 Bảng 3.2 Hiệu ứng bổ sung đầu công lên đầu nhân nước Ip tăng trưởng kinh tế .26 Bảng 3.3 Bảng mô tả biến 27 Bảng 3.4 Bảng mô tả kỳ vọng biến 36 Bảng 4.1 Bảng kết kiểm định nghiệm đơn vị 38 Bảng 4.2 Bảng kết kiểm định đa cộng tuyến biến .39 Bảng 4.3 Kết kiểm định Hausman test 40 Bảng 4.4 Kết kiểm định hồi qui biến với mô hình Random Effect 41 Bảng 4.5 Kết hồi qui tác động biến lên tăng trưởng kinh tế với mức độ đầu công 43 Bảng 4.6 Kết hồi qui tác động biến lên tăng trưởng kinh tế với mức độ đầu công 46 Bảng 4.7 Sự tác động đầu nhân nước lên tăng trưởng kinh tế đầu công vượt số mức độ 49 DANH MỤC HÌNH VẼ - BIỂU ĐỒ Biều đồ 3.1 Trung bình tốc độ tăng trưởng kinh tế, đầu nhân nước, FDI đầu công 15 quốc gia phát triển Châu Á, giai đoạn 1990-2014 .28 Biểu đồ 3.2 Trung bình năm biến tốc độ tăng trưởng kinh tế (Y) tỷ lệ vốn đầu công/ GDP (Ig) 15 quốc gia phát triển Châu Á, giai đoạn 19902014 30 Biểu đồ 3.3 Trung bình năm đầu công FDI (15 quốc gia phát triển Châu Á, giai đoạn 1990-2014) .31 Biều đồ 3.4 Trung bình năm đầu nhân nước đầu công (15 quốc gia phát triển Châu Á, giai đoạn 1990-2014) .32 Biểu đồ 3.5 Trung bình hàng năm biến tốc độ tăng trưởng kinh tế, đầu nhân nước, FDI đầu công (15 quốc gia phát triển Châu Á giai đoạn 1990-2014) .33 Hình 2.1 Đường cong Rahn quy mô chi tiêu công tăng trưởng kinh tế CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài Đối với quốc gia phát triển, hoạt động đầu đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy kinh tế phát triển, hoạt động đầu công yếu tố tảng tạo động lực để phát triển sở hạ tầng, kinh tế - xã hội thu hút nguồn vốn đầu từ nguồn khác Tuy nhiên, việc sử dụng hiệu nguồn vốn này, đòi hỏi phủ quốc gia cần phải có bước đắ ệc huy động sử dụng hiệu nguồn vốn đầu đóng vai trò quan trọng Một mặt, đầu công tạo điều kiện khuyến khích đầu nhân thông qua việc hỗ trợ sở hạ tầng Kết qủa nâng cao suất vốn, mở rộng nguồn lực sẵn có cách tăng sản lượng từtác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế (Bacha 1990, Taylor 1994 Agenor 2000) Mặt khác, đầu công chèn lấn đầu nhân Chẳng hạn để tài trợ cho hạn mục chi tiêu, đầu từ ngân sách nhà nướ hay tăng thuế, điều làm giảm thiểu khả tiếp cận vốn cho khu vực nhân làm tăng tưởng chậm lại suy giảm đầu nhân (Blejer Khan 1984, Aschauer 1989) Từ bối cảnh đó, tác giả muốn kiểm định giả thuyết liệu đầu công đầu nhân tác động đến tăng trưởng kinh tế nước phát triển định chọn đề tài “Tác động đầu công đầu nhân lên tăng trưởng kinh tế: Bằng chứng thực nghiệm từ nước phát triển Châu Á” Trong trình phân tích tác giả kết hợp phân tích định tính phân tích định lượng sử dụng phương pháp phân tích liệu bảng Le Suruga (2005) để có nhìn toàn diện vai trò đầu kinh tế 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu đề tài xác định mức độ tác động đầu công đầu nhân vào tăng trưởng kinh tế nước phát triển châu Á Để xác định mục tiêu nghiên cứu này, đề tài hướng đến câu hỏi nghiên cứu sau:  Đầu công đầu nhântác động tăng trưởng kinh tế?  Mức độ đầu công “lấn át” vào đầu nhân nước?  Mức độ đầu công “lấn át” vào đầu FDI? Trên sở phân tích kết nghiên cứu, tác giả đưa số hàm ý sách nhằm nâng cao hiệu tác động đầu công đến tăng trưởng kinh tế nước phát triển Châu Á 1.3 Đối tƣợng, phạm vi phƣơng pháp nghiên cứu 1.3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài mối quan hệ tác động đầu công đầu nhân lên tăng trưởng kinh tế 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Không gian nghiên cứu: 15 quốc gia phát triển Châu Á, bao gồm: Bangladesh, Buhtan, Indonesia, India, Lào, Sri Lanka, Maldives, Mongolia, Malaysia, Nepal, Pakistan, Philippin, Thái Lan, Tonga Việt Nam Thời gian nghiên cứu: liệu biến mô hình nghiên cứu thực nghiệm tập hợp chủ yếu từ Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) Chỉ số Phát triển Thế giới (WDI) khoảng thời gian 1990-2014 1.3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu liệu thu thập Đề tài sử dụng phương pháp định lượng, dựa kết thu thập số liệu tình hình đầu công tăng trưởng kinh tế để phân tích, mô tả, so sánh, đánh giá sơ mối liên hệ đầu công với tăng trưởng kinh tế tác động đầu công lên đầu nhân Đồng thời, dựa sở lý thuyết mô hình tăng trưởng kinh tế để xây dựng mô hình thực nghiệm xác định tác động đầu công đến tăng trưởng kinh tế nước phát triển Châu Á Theo đó, mô Kết kiểm định nghiệm đơn vị biến Ip Phụ lục 02: Kết kiểm định Hausman Test Phụ lục 03: Hiệu ứng bổ sung đầucông lên đầu tƣ tƣ nhân tăng trƣởng kinh tế (Ig ≥ 4%) Phụ lục 04: Hiệu ứng bổ sung đầucông lên đầu tƣ tƣ nhân tăng trƣởng kinh tế (Ig ≥ 4.8%) Phụ lục 05: Hiệu ứng bổ sung đầucông lên đầu tƣ tƣ nhân tăng trƣởng kinh tế (Ig ≥ 5%) Phụ lục 06: Hiệu ứng bổ sung đầucông lên đầu tƣ tƣ nhân tăng trƣởng kinh tế (Ig ≥ 5.5%) Phụ lục 07: Hiệu ứng bổ sung đầucông lên đầu tƣ tƣ nhân tăng trƣởng kinh tế (Ig ≥ 6%) Phụ lục 08: Hiệu ứng bổ sung đầucông lên đầu tƣ tƣ nhân tăng trƣởng kinh tế (Ig ≥ 6.5%) Phụ lục 09: Hiệu ứng bổ sung đầucông lên đầu tƣ tƣ nhân tăng trƣởng kinh tế (Ig ≥ 7%) Phụ lục 10: Hiệu ứng bổ sung đầucông lên đầu tƣ tƣ nhân tăng trƣởng kinh tế (Ig ≥ 5.6%) Dependent Variable: Y Method: Panel EGLS (Two-way random effects) Date: 10/27/16 Time: 15:29 Sample: 1990 2014 Periods included: 25 Cross-sections included: 15 Total panel (balanced) observations: 375 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob IF 0.282126 0.048374 5.832229 0.0000 IG 0.096005 0.026251 3.657241 0.0003 IP 0.231552 0.054050 4.284002 0.0000 IP_DM -0.065218 0.020901 -3.120336 0.0019 L 0.135066 0.120918 1.117006 0.2647 C 1.145805 0.815310 1.405362 0.1608 Effects Specification S.D Rho Cross-section random 1.260026 0.1457 Period random 0.917223 0.0772 Idiosyncratic random 2.909349 0.7770 Weighted Statistics R-squared 0.154957 Mean dependent var 1.972271 Adjusted R-squared 0.143507 S.D dependent var 3.137555 S.E of regression 2.903711 Sum squared resid 3111.237 F-statistic 13.53284 Durbin-Watson stat 1.594723 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.154291 Mean dependent var 5.284876 Sum squared resid 3926.136 Durbin-Watson stat 1.398795 Phụ lục 11: Hiệu ứng bổ sung đầucông lên đầu tƣ tƣ nhân tăng trƣởng kinh tế (Ig ≥ 5.7%, 5.8%, 5.9%) Dependent Variable: Y Method: Panel EGLS (Two-way random effects) Date: 10/27/16 Time: 15:34 Sample: 1990 2014 Periods included: 25 Cross-sections included: 15 Total panel (balanced) observations: 375 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob IF IG IP IP_DM L C 0.282197 0.093796 0.228827 -0.063494 0.136341 1.181043 0.048443 0.026112 0.053904 0.020844 0.120899 0.815815 5.825327 3.592036 4.245066 -3.046117 1.127731 1.447685 0.0000 0.0004 0.0000 0.0025 0.2602 0.1486 Effects Specification S.D Cross-section random Period random Idiosyncratic random 1.255663 0.981652 2.909038 Rho 0.1433 0.0876 0.7691 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.153951 0.142487 2.898236 13.42899 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 1.947245 3.129776 3099.515 1.586774 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.152157 3936.043 Mean dependent var Durbin-Watson stat 5.284876 1.394240 Phụ lục 12: Hiệu ứng bổ sung đầucông lên đầu tƣ FDI tăng trƣởng kinh tế (Ig ≥ 6%) Dependent Variable: Y Method: Panel EGLS (Two-way random effects) Date: 10/27/16 Time: 20:14 Sample: 1990 2014 Periods included: 25 Cross-sections included: 15 Total panel (balanced) observations: 375 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob IF IG IP L IF_DM C 0.213115 0.045234 0.136966 0.085265 0.023943 2.425330 0.101733 0.021156 0.046548 0.121278 0.100176 0.723450 2.094847 2.138135 2.942451 0.703061 0.239006 3.352450 0.0369 0.0332 0.0035 0.4825 0.8112 0.0009 Effects Specification S.D Cross-section random Period random Idiosyncratic random 1.026485 1.030069 2.946629 Rho 0.0976 0.0983 0.8041 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.133632 0.121892 2.949965 11.38316 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 2.181879 3.148059 3211.146 1.521647 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.142515 3980.808 Mean dependent var Durbin-Watson stat 5.284876 1.380803 Phụ lục 13: Hiệu ứng bổ sung đầucông lên đầu tƣ FDI tăng trƣởng kinh tế (Ig ≥ 6.4%) Dependent Variable: Y Method: Panel EGLS (Two-way random effects) Date: 10/27/16 Time: 20:16 Sample: 1990 2014 Periods included: 25 Cross-sections included: 15 Total panel (balanced) observations: 375 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob IF IG IP L IF_DM C 0.216502 0.046446 0.137981 0.084578 0.026670 2.381258 0.079620 0.021484 0.046896 0.121586 0.081555 0.736934 2.719186 2.161930 2.942260 0.695621 0.327018 3.231303 0.0069 0.0313 0.0035 0.4871 0.7438 0.0013 Effects Specification S.D Cross-section random Period random Idiosyncratic random 1.117314 0.971888 2.946888 Rho 0.1148 0.0868 0.7984 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.133343 0.121600 2.947911 11.35480 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 2.118121 3.145344 3206.676 1.531177 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.141398 3985.993 Mean dependent var Durbin-Watson stat 5.284876 1.379558 Phụ lục 14: Hiệu ứng bổ sung đầucông lên đầu tƣ FDI tăng trƣởng kinh tế (Ig ≥ 9%) Dependent Variable: Y Method: Panel EGLS (Two-way random effects) Date: 10/27/16 Time: 20:19 Sample: 1990 2014 Periods included: 25 Cross-sections included: 15 Total panel (balanced) observations: 375 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob IF IG IP L IF_DM C 0.187428 0.047846 0.133101 0.089152 0.073956 2.412163 0.071414 0.021721 0.047927 0.121252 0.075050 0.759993 2.624545 2.202808 2.777178 0.735257 0.985417 3.173927 0.0090 0.0282 0.0058 0.4627 0.3251 0.0016 Effects Specification S.D Cross-section random Period random Idiosyncratic random 1.243321 1.038791 2.943768 Rho 0.1369 0.0956 0.7675 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.135018 0.123298 2.927533 11.51973 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 1.952349 3.126625 3162.496 1.533143 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.142471 3981.008 Mean dependent var Durbin-Watson stat 5.284876 1.373767 Phụ lục 15: Hiệu ứng bổ sung đầucông lên đầu tƣ FDI tăng trƣởng kinh tế (Ig ≥ 10%) Dependent Variable: Y Method: Panel EGLS (Two-way random effects) Date: 10/27/16 Time: 20:20 Sample: 1990 2014 Periods included: 25 Cross-sections included: 15 Total panel (balanced) observations: 375 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob IF IG IP L IF_DM C 0.233968 0.045364 0.136738 0.073039 0.098193 2.360962 0.047648 0.022069 0.047551 0.123098 0.110116 0.757220 4.910300 2.055507 2.875587 0.593340 0.891729 3.117935 0.0000 0.0405 0.0043 0.5533 0.3731 0.0020 Effects Specification S.D Cross-section random Period random Idiosyncratic random 1.258486 1.014304 2.942544 Rho 0.1405 0.0913 0.7682 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.134569 0.122842 2.929721 11.47538 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 1.948667 3.128148 3167.225 1.530071 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.138943 3997.390 Mean dependent var Durbin-Watson stat 5.284876 1.363400 ... Tác động đầu tư công đầu tư tư nhân lên tăng trưởng kinh tế: Bằng chứng thực nghiệm từ quốc gia phát triển Châu Á nhằm tìm mối quan hệ tác động đầu tư công đầu tư tư nhân đến tăng trưởng kinh. .. tư công với tăng trưởng kinh tế tác động đầu tư công lên đầu tư tư nhân Đồng thời, dựa sở lý thuyết mô hình tăng trưởng kinh tế để xây dựng mô hình thực nghiệm xác định tác động đầu tư công đến. .. cho đầu tư tư nhân, loại đầu tư công khác dễ dẫn đến lấn át đầu tư tư nhân Le Suruga (2005) nghiên cứu Tác động đầu tư công FDI lên tăng trưởng kinh tế nhằm điều tra tác động đầu tư công FDI tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động đầu tư công và đầu tư tư nhân đến tăng trưởng kinh tế bằng chứng thực nghiệm từ các quốc gia đang phát triển ở châu á , Tác động đầu tư công và đầu tư tư nhân đến tăng trưởng kinh tế bằng chứng thực nghiệm từ các quốc gia đang phát triển ở châu á , Tác động đầu tư công và đầu tư tư nhân đến tăng trưởng kinh tế bằng chứng thực nghiệm từ các quốc gia đang phát triển ở châu á

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn