Phương pháp giảng dạy - Học theo dự án

76 837 5
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2013, 01:25

. Xây dựng sản phẩm dự án 4 I. Thế nào là học theo dự án ? 5 Thế nào là học theo dự Thế nào là học theo dự án? án? Học theo dự án là một phương pháp Học theo. Học theo dự án Học theo dự án Dự án Việt - Bỉ Dự án Việt - Bỉ Bài 1 Thế nào là học theo dự án ? Dự án “Nâng cao chất lượng đào
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp giảng dạy - Học theo dự án, Phương pháp giảng dạy - Học theo dự án, Phương pháp giảng dạy - Học theo dự án, Thế nào là học theo dự án ?, Lập kế hoạch Lựa chọn chủ đề Thực hiện dự án 1. Thu thập thông tin Tổng hợp kết quả 1. Xây dựng sản phẩm, Xây dựng sản phẩm Xây dựng sản phẩm Bài học kinh nghiệm khi làm dự án Bài học kinh nghiệm khi làm dự án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay