Nghiên cứu sự phân bố của các loài bò sát tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

26 118 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/05/2017, 04:36

Header Page of 126 B BỘ ỘG GIIÁ ÁO OD DỤ ỤC CV VÀ ÀĐ ĐÀ ÀO OT TẠ ẠO O Đ ĐẠ ẠII H HỌ ỌC CĐ ĐÀ ÀN NẴ ẴN NG G VŨ TUẤN ANH NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ CỦA CÁC LOÀI BÒ SÁT TẠI XÃ HOÀ BẮC, H HU UY YỆ ỆN NH HO OÀ ÀV VA AN NG G,, T TH HÀ ÀN NH H PPH HỐ ỐĐ ĐÀ ÀN NẴ ẴN NG G C Chhuuyyêênn nnggàànnhh:: SSiinnhh tthhááii hhọọcc M Mãã ssốố :: 6600 4422 6600 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Đà Nẵng, 2011 Footer Page of 126 Header Page of 126 C Côônngg ttrrììnnhh ññưượợcc hhooàànn tthhàànnhh ttạạii Đ ĐẠ ẠII H HỌ ỌC CĐ ĐÀ ÀN NẴ ẴN NG G ** ** ** N Nggưườờii hhưướớnngg ddẫẫnn kkhhooaa hhọọcc :: PPG GSS T TSS Đ Điinnhh T Thhịị PPhhưươơnngg A Annhh PPhhảảnn bbiiệệnn 11 :: T TSS L Lêê T Trrọọnngg SSơơnn PPhhảảnn bbiiệệnn 22 :: T TSS H Hàà T Thhăănngg L Loonngg LLuuậậnn vvăănn ññưượợcc bbảảoo vvệệ ttạạii H Hộộii ññồồnngg cchhấấm m lluuậậnn vvăănn ttốốtt nngghhiiệệpp tthhạạcc ssĩĩ kkhhooaa hhọọcc hhọọpp ttạạii Đ Đạạii hhọọcc Đ Đàà N Nẵẵnngg nnggààyy 2266 tthháánngg 1111 nnăăm m 22001111 ** C Cóó tthhểể ttììm m hhiiểểuu lluuậậnn vvăănn ttạạii:: TTrruunngg ttââm mTThhôônngg ttiinn H Họọcc lliiệệuu,, Đ Đạạii hhọọcc Đ Đàà N Nẵẵnngg TThhưư vviiệệnn TTrrưườờnngg Đ Đạạii hhọọcc SSưư PPhhạạm m,, Đ Đạạii hhọọcc Đ Đàà N Nẵẵnngg Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Lý chọn ñề tài Hoà Bắc xã miền núi huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng, có diện tích tự nhiên 33.864 (trong ñó diện tích rừng chiếm 96.5%), ñịa phương có ñặc thù miền núi, vùng ñịa cách mạng, ñất hoang hóa nhiều, dân cư vùng chủ yếu sống nghề nông, nghề rừng, trình ñộ dân trí mức sống thấp, trình ñộ canh tác lạc hậu; Khí hậu Hòa Bắc nơi chuyển tiếp ñan xen khí hậu miền Bắc miền Nam, với tính trội khí hậu nhiệt ñới ñiển hình phía Nam Mỗi năm có hai mùa rõ rệt: mùa khô từ tháng I ñến tháng IX, mùa mưa kéo dài từ tháng X ñến tháng XII, có ñợt rét mùa ñông không ñậm không kéo dài Chính ñiều kiện sinh thái ñã ñịnh không nhỏ tới thành phần, phân bố loài bò sát ñây; Trong sinh giới, bò sát mắt xích quan trọng chuỗi lưới thức ăn hệ sinh thái tự nhiên, góp phần tạo nên tính ña dạng sinh học Chúng ñóng vai trò quan trọng việc trì cân tự nhiên, cho dù dạng loài săn mồi hay mồi, loài kiểm soát sâu bệnh, làm giảm nguy phát tán sâu bệnh; Ở thành phố Đà Nẵng ñã có công trình nghiên cứu bò sát tập trung nghiên cứu chủ yếu thành phần loài Tại Hoà Bắc, việc nghiên cứu lưỡng cư, bò sát ít, có Đinh Thị Phương Anh, Trần Duy Linh, 2005, Footer Page of 126 Header Page of 126 Bước ñầu nghiên cứu thành phần loài bò sát xã Hòa Bắc, thành phố Đà Nẵng, xác ñịnh 29 loài, thuộc bộ; có vảy; Xuất phát từ lý trên, tiến hành nghiên cứu ñề tài “Nghiên cứu phân bố loài bò sát xã Hòa Bắc, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng” Mục tiêu ñề tài Nghiên cứu trạng phân bố, thành phần loài loài bò sát xã Hoà Bắc làm sở khoa học cho công tác quản lý, bảo tồn sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên bò sát Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn 3.1 Ý nghĩa khoa học Kết ñề tài bổ sung vào danh mục thành phần loài phân bố bò sát xã Hoà Bắc; 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Góp phần cung cấp liệu khoa học, làm sở cho việc quản lý, bảo tồn loài bò sát xã Hoà Bắc; Nội dung nghiên cứu - Điều tra thành phần loài bò sát; - Đặc trưng phân bố loài bò sát; - Đặc ñiểm sinh thái số loài bò sát vùng nghiên cứu; - Hiện trạng sử dụng số loài bò sát vùng nghiên cứu; - Đề xuất biện pháp bảo tồn Đóng góp luận văn Bổ sung danh sách thành phần ñặc trưng phân bố loài bò sát xã Hòa Bắc, Hòa Vang, Đà Nẵng; Footer Page of 126 Header Page of 126 Cấu trúc luận văn: Gồm 80 trang Luận văn phần mở ñầu (3 trang), tài liệu tham khảo (6 trang) phụ lục có chương: Chương 1: Tổng quan tài liệu (20 trang) Chương 2: Đối tượng, ñịa ñiểm, thời gian phương pháp nghiên cứu (10 trang) Chương 3: Kết thảo luận (41 trang) CHƯƠNG - TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Lịch sử nghiên cứu bò sát 1.1.1 Lịch sử nghiên cứu bò sát Việt Nam 1.1.2 Lịch sử nghiên cứu lưỡng cư, bò sát Hòa Bắc vùng phụ cận Tại Hoà Bắc, việc nghiên cứu lưỡng cư, bò sát ít, có Đinh Thị Phương Anh, Trần Duy Linh, 2005, Bước ñầu nghiên cứu thành phần loài bò sát xã Hòa Bắc, thành phố Đà Nẵng, xác ñịnh 29 loài, thuộc bộ; có vảy: Thằn lằn 11 loài thuộc họ, rắn 17 loài thuộc họ; rùa loài) 1.2 Đặc ñiểm tự nhiên xã Hoà Bắc 1.3 Điều kiện kinh tế - xã hội Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu: Các loài bò sát xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng 2.2 Địa ñiểm nghiên cứu: Xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng 2.3 Phạm vi nghiên cứu: Nhóm rắn nhóm thằn lằn thuộc Bộ có vảy (Squamata) 2.4 Thời gian nghiên cứu: Từ tháng I năm 2011 ñến tháng VIII năm 2011 2.5 Phương pháp nghiên cứu 2.5.1 Phương pháp kế thừa Kế thừa tài liệu ñã ñược công bố có liên quan ñến loài nghiên cứu 2.5.2 Phương pháp nghiên cứu mẫu thực ñịa Các tuyến khảo sát: Xây dựng tuyến khảo sát Phương pháp thu mẫu Phương pháp xử lý mẫu thu ñược Phương pháp ñiều tra qua dân ñịa phương 2.5.3 Phương pháp nghiên cứu phòng thí nghiệm 2.5.3.1 Chỉ số ño ñếm 2.5.3.2 Định tên khoa học loài 2.5.4 Phương pháp tính hệ số tương ñồng hai khu phân bố Footer Page of 126 Header Page of 126 Để so sánh mức ñộ tương ñồng khu hệ bò sát Hòa Bắc với khu hệ khác, sử dụng công thức số tương ñồng Jacard Sorensen (1968): S= 2C A+ B Trong ñó: S: Hệ số gần gũi hai khu hệ A: Số loài khu hệ A B: Số loài khu hệ B C: Số loài chung hai khu hệ 2.5.5 Phương pháp tính số ña dạng Phương pháp Shannon Weiner (1963), có phương trình tính toán sau: n H =−∑ i =1 ni n log i N N Trong ñó: H = Chỉ số ña dạng sinh học hay số Shannon – Weiner; ni = Số lượng cá thể loài thứ i; N = Tổng số số lượng cá thể tất loài khu vực nghiên cứu 2.5.6 Phương pháp tính tần xuất xuất Tính tần xuất xuất dựa số cá thể thu mẫu quan sát ñược tổng số cá thể loài thu ñược, quan sát ñược khu vực nghiên cứu, từ ñó ñánh giá theo mức ñộ: Thường gặp (+++), gặp (++); gặp (+) Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Danh sách thành phần loài bò sát Hòa Bắc Thành phần loài biết Hòa Bắc 44 loài thuộc 36 giống, 10 họ, 01 (Bảng 3.1), ñó nhóm thằn lằn có 20 loài chiếm 45.5%, nhóm rắn có 24 loài chiếm 54.5%; Bảng 3.1 Thành phần loài Bò sát Hòa Bắc S T T Tên khoa học Tên Việt Nam BỘ CÓ VẢY Họ Tắc kè Thạch sùng ngón Cyrtodactylus irregularis (Smith, 1921) vằn lưng Tắc kè Gekko gecko (Linnaeus, 1758) Thạch sùng ñuôi Hemidactylus frenatus (Schlegel, 1836) sần Hemidactylus garnoti (Dumeril et Bibron, Thạch sùng ñuôi 1836) dẹp Agamidae Họ Nhông Acanthosaura capra (Gunther, 1861) Ô rô capra Acanthosaura lepidoga (Cuvier, 1829) Ô rô vảy Calotes mystaceus (Dumerin et Bibron, 1837) Nhông xám Calotes versicolor (Daubin, 1802) Nhông xanh Draco maculatus (Gray, 1845) Thằn lằn bay 10 Physignathus cocincinus (Cuvier, 1829) Rồng ñất Scincidae Thằn lằn bóng Thằn lằn bóng 11 Eutropis longicaudata (Hallowell, 1856) ñuôi dài 12 Eutropis macularia (Blyth, 1853) Thằn lằn bóng ñốm Tư liệu SQUAMATA Gekkonidae Footer Page of 126 M M M M ĐT ĐT QS M QS M M QS Header Page of 126 13 Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820) 14 Lipinia vittigerum ( Boulenger, 1894) 15 Lygosoma browringii (Guather, 1864) 16 Lygosoma quadrupes (Linnaeus, 1766) Tropidophorus microlepis (Gunther, 17 1861) 18 Tropidophorus berdmorei (Blyth, 1853) Lacertidae 19 Takydromus sexlineatus Daubin, 1802 Varanidae 20 Varanus salvator (Lauenti, 1786) Boidae 21 Python molurus ( Linnaeus, 1758) 22 Python reticulatus (Schneider, 1801) Aniliidae 23 Cylindrophis rufus (Laurenti, 1768) Colubridae 24 Ahaetulla prasina ( Reinwardt, 1827) Boiga cyanea ( Dumeril, Bibron et 25 Duméril, 1854) 26 Boiga multomaculata (Boie, 1827) Calamaria pavimentata (Dumeril et 27 Bibron, 1854) 28 Chrysopelea ornata ( Shaw, 1802) 29 Coelognathus radiatus (Schlegel, 1837) 30 Dendrelaphis pictus (Gmelin, 1789) 31 Gonyosoma prasinum (Blyth, 1854) 32 Ptyas korros (Schlegel, 1837) 33 Ptyas mucosus (Linnaeus, 1758) 34 Rhadophis subminiatus (Schlegel,1847) 35 Pareas margaritophorus ( Jan, 1866) Footer Page of 126 Thằn lằn bóng hoa Thằn lằn vạch Thằn lằn bao-ring Thằn lằn chân ngắn thường Thằn lằn tai vảy nhỏ Thằn lằn tai béc mơ Họ Thằn lằn thực Liu ñiu Họ Kỳ ñà Kỳ ñà hoa Họ Trăn Trăn ñất Trăn gấm Họ Rắn hai ñầu Rắn hai ñầu ñỏ Họ Rắn nước Rắn roi thường M M QS M TL M M TL TL TL M QS Rắn rào xanh Rắn rào ñốm QS TL Rắn mai gầm lát Rắn cườm Rắn sọc dưa Rắn leo Rắn sọc xanh Rắn thường Rắn trâu Rắn hoa cỏ nhỏ Rắn hổ mây ngọc ĐT M M TL M QS QS M TL Header Page 10 of 126 10 Xenochrophis flavipunctatus (Hallowell, 36 1861) 37 Enhydris plumbea (Boie, 1827) Elapidae 38 Bungarus candidus ( Linnaeus, 1758) 39 Bungarus fasciatus (Schneider, 1801) 40 Naja naja ( Linnaeus, 1758) 41 Ophiophagus hannah ( Cantor, 1836) 10 Viperidae 42 Cryptelytrops albolabris (Gray, 1842) 43 Ovopis monticola (Gunther, 1864) 44 Viridovipera stejnegeri (Chmidt, 1925) Rắn nước Rắn chì Họ Rắn hổ Rắn cạp nia nam Rắn cạp nong Rắn hổ mang Rắn hổ chúa Họ Rắn lục Rắn lục mép trắng Rắn lục núi Rắn lục xanh QS M TL M QS TL QS TL M Ghi chú: M–Mẫu, TL–Tư liệu, ĐT – Điều tra, QS –Quan sát Chúng ñã bổ sung thêm 16 loài ñó nhóm thằn lằn có loài nhóm rắn có loài vào danh mục thành phần loài bò sát xã Hòa Bắc; 3.2 Cấu trúc thành phần loài bò sát Hòa Bắc Cấu trúc thành phần loài Bò sát Hòa Bắc ñược thể bảng 3.3, hình 3.1 Bảng 3.3 Cấu trúc thành phần loài Bò sát Hòa Bắc BỘ Squamata HỌ Gekkonidae Agamidae Scincidae Lacertidae Varanidae Boidae Aniliidae Footer Page 10 of 126 GIỐNG LOÀI Số Tỉ lệ % Số Tỉ lệ % lượng lượng 8.3 9.1 11.1 13.6 16.7 18.2 2.8 2.3 2.8 2.3 5.6 4.5 2.8 2.3 12 Header Page 12 of 126 3.3 Đặc trưng phân bố bò sát Hòa Bắc 3.3.1 Phân bố theo sinh cảnh 3.3.1.1 Phân bố theo sinh cảnh khu vực khảo sát Dựa vào trạng môi trường sống bò sát khu vực nghiên cứu, ñánh giá phân bố loài bò sát theo dạng sinh cảnh thường gặp: Rừng trồng; rừng tự nhiên; ñồng ruộng; nương rẫy; khu dân cư ven bờ sông, suối Bảng 3.4 Phân bố theo sinh cảnh bò sát Hòa Bắc Sinh cảnh Nhóm Các Rừng bậc trồng Rừng tự Đồng Nương Khu dân nhiên ruộng rẫy taxon SL TL% SL TL% SL TL% SL Thằn lằn 40 20 % sông, suối SL TL% SL 40 60 TL % 80 Giống 33.3 40 13.3 20 33.3 Loài 40 45 15 30 35 11 55 Họ 40 80 20 40 60 Họ TL cư Ven bờ 100 60 80 Rắn Giống 23.8 12 57.1 9.52 23.8 28.6 33.3 Loài Tổng số Họ 29.2 15 62.5 12.5 20.8 33.3 37.5 40 60 Giống 10 27.8 18 50 20 40 60 90 11.1 22.2 11 30.6 16 44.4 Loài 15 34.1 24 54.5 13.6 11 25 15 34.1 20 45.5 Ghi chú: SL: số lượng; TL: Tỉ lệ % so với nhóm Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 13 Hình 3.2 Phân bố theo sinh cảnh bò sát Hòa Bắc Nhận xét chung: - Trong sinh cảnh sinh cảnh rừng tự nhiên 24 loài (chiếm 54.5%) sông suối ven bờ 20 loài (chiếm 45.5%) ña dạng Kém ña dạng sinh cảnh ñồng ruộng có thống kê ñược loài (chiếm 13.6% ), - Về nhóm loài: số lượng loài nhóm thằn lằn nhóm rắn tương ñương sinh cảnh Trong ñó họ Agamidae, Scincidae, Colubridae có sinh cảnh có số lượng loài nhiều nhất; Loài Calotes versicolor (Daubin, 1802) ñều bắt gặp sinh cảnh số lượng cá thể lớn, coi ñây loài ưu Hòa Bắc; bên cạnh ñó loài Gekko gecko (Linnaeus, 1758), Physignathus cocincinus (Cuvier, 1829), Ahaetulla prasina (Reinwardt, 1827), Ptyas korros (Schlegel, 1837), Ptyas mucosus (Linnaeus, 1758), Naja naja ( Linnaeus, Footer Page 13 of 126 14 Header Page 14 of 126 1758), Bungarus fasciatus (Schneider, 1801) gặp ; loài Varanus salvator (Lauenti, 1786), Python molurus ( Linnaeus, 1758), Python reticulatus (Schneider, 1801), Ophiophagus hannah (Cantor, 1836) không bắt gặp lần nào, ñược biết có loài ñây qua tư liệu ñiều tra 3.3.1.2 So sánh phân bố loài theo sinh cảnh ven bờ sông, suối số khu vực khảo sát Hnh 3.3 Phân bố loài bò sát theo sinh cảnh ven bờ sông, suối số khu vực khảo sát Ghi chú: A Ven bờ sông, suối khu vực sông Cu Đê ( tuyến 1) B Ven bờ sông, suối khu vực sông Bắc ( tuyến 2) C Ven bờ sông, suối khu vực sông Nam ( tuyến 3) Ven bờ sông, suối khe suối khu vực Đường ĐT 601 D (tuyến 4) E Suối khe Mun SL Số lượng loài; Footer Page 14 of 126 SC: Sinh cảnh Header Page 15 of 126 15 Nhận xét: Kết hình 3.3 cho thấy, suối Khe Mun có phân bố loài bò sát nhiều (35,39%) Phân bố loài bò sát sinh cảnh ven bờ sông, suối khu vực khác giảm hơn, sông Cu Đê (16.48%), sông Bắc (19.01%), sông Nam (20.22%); 3.3.2 Phân bố theo nơi Số liệu phân bố loài bò sát theo nơi Hòa Bắc theo hình 3.4 Hình 3.4 Sự phân bố bò sát theo nơi Nhận xét: Đa số phân bố loài bò sát theo nơi chủ yếu mặt ñất (25 loài thuộc 18 giống họ) (25 loài thuộc 20 giống họ); loài sống chủ yếu môi trường nước (1 loài thuộc giống họ); 3.3.3 Phân bố theo mùa Chúng ñã tiến hành thống kê biến ñộng loài bò sát theo tháng Hòa Bắc, thể hình 3.5 Footer Page 15 of 126 16 Header Page 16 of 126 60 50 40 Họ Giống Loài Số lượng 30 20 10 I II III IV V VI VII VIII Hình 3.5 Sự thay ñổi số lượng loài qua tháng nghiên cứu Nhận xét: Biến ñộng loài theo hướng tăng dần từ tháng I ñến tháng VII ; số lượng loài ñược tập chung chủ yếu tháng VI, VII, VIII: Tháng VI (12 loài), tháng VII (19 loài); tháng VIII (13 loài) Từ tháng I ñến tháng VIII có số loài bắt gặp thời gian trên, coi ñây loài có giới hạn nhiệt ñộ rộng ñó loài: Nhóm thằn lằn: Cyrtodactylus irregularis (Smith, 1921), Hemidactylus frenatus (Schlegel, 1836), Hemidactylus garnoti (Dumeril et Bibron, 1836), Calotes versicolor (Daubin, 1802), Eutropis longicaudata (Hallowell, 1856), Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820); Nhóm rắn: có loài Xenochrophis flavipunctatus ( Hallowell, 1861); Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 17 3.4 Mức ñộ quý ñặc hữu bò sát Hòa Bắc Bảng 3.8 Mức ñộ quý ñặc hữu bò sát Hòa Bắc T T Tên loài Tên phổ thông REPTILIA – LỚP BÒ SÁT SQUAMATA - BỘ CÓ VẢY Gekkonidae - Họ Tắc kè Gekko gecko Tắc kè (Linnaeus, 1758) Varanidae - Họ Kỳ ñà Varanus salvator Kỳ ñà (Lauenti, 1786) hoa Boidae - Họ Trăn Python molurus Trăn ñất ( Linnaeus, 1758) Python reticulatus Trăn (Schneider, 1801) gấm Colubridae - Họ Rắn nước Coelognathus Rắn sọc radiatus ( Schlegel, dưa 1837) Gonyosoma prasinum Rắn sọc (Blyth, 1854) xanh Ptyas korros Rắn (Schlegel, 1837) thường Ptyas mucosus Rắn (linnaeus, 1758) trâu Elapidae - Họ Rắn hổ Bungarus candidus ( Rắn cạp Linnaeus, 1758) nia nam Bungarus fasciatus Rắn cạp Footer Page 17 of 126 Theo NĐ32 Mức ñộ ñe dọa Đặc hữu Việt SĐVN IUCN Nam VU IIB EN IIB CR CR IIB CR CR IIB VU VU EN IB EN IIB IIB EN Header Page 18 of 126 1 18 (Schneider, 1801) nong Naja naja ( Linnaeus, Rắn hổ IIB EN 1758) mang Ophiophagus hannah ( Rắn hổ IB CR CR Cantor, 1836) chúa Theo Danh lục Đỏ IUCN 2009: có loài (chiếm 6,82%); theo Sách Đỏ Việt Nam, 2009: có 11 loài; theo Nghị ñịnh 32/2006/NĐ-CP: loài 3.5 Đánh giá số lượng cá thể loài bò sát Hòa Bắc 3.5.1 Tần xuất xuất + Thường gặp: Nhóm thằn lằn loài (87.5%); nhóm rắn: loài (12.5%); + Ít gặp: Nhóm thằn lằn loài (39.1%); nhóm rắn: 14 loài (60.9%); + Hiếm gặp: Nhóm thằn lằn loài (30.8%); nhóm rắn: loài (69.2%) 3.5.2 Chỉ số ña dạng Shannon- Wiener Bảng 3.10 Đa dạng bò sát vùng nghiên cứu Nhóm Sinh Cảnh Loài Thằn Calotes versicolor (Daubin, lằn 1802) Physignathus cocincinus (Cuvier, 1829) Eutropis longicaudata (Hallowell, 1856) Eutropis macularia (Blyth, 1853) Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820) Footer Page 18 of 126 A B C D E 16 12 1 7 6 1 10 Header Page 19 of 126 19 Lygosoma browringii (Guather, 1 1 1864) Tropidophorus berdmorei 1 (Blyth, 1853) Takydromus sexlineatus 0 0 (Daubin, 1802) Cylindrophis rufus (Laurenti, 0 0 1768) Coelognathus radiatus ( 0 1 Schlegel, 1837) Gonyosoma prasinum (Blyth, 1 1854) Rắn Ptyas korros (Schlegel, 1837) 0 Ptyas mucosus (linnaeus, 1758) 1 1 Rhadophis subminiatus 1 (Schlegel, 1847) Enhydris plumbea (Boie, 1827) 0 0 Naja naja ( Linnaeus, 1758) 0 0 2.06 2.03 1.81 2.01 2.46 Htl 2.32 1.52 1.92 Hr 2.72 2.52 2.51 2.07 2.95 H Chú thích H: số ña dạng Shannon - Wiener (1963) Htl: số ña dạng H nhóm thằn lằn Hr: số ña dạng Shannon - Wiener (1963) nhóm rắn A sông, suối ven bờ khu vực sông Cu Đê ( tuyến 1) B sông, suối ven bờ khu vực sông Bắc ( tuyến 2) C sông, suối ven bờ khu vực sông Nam ( tuyến 3) sông, suối ven bờ khe suối khu vực Đường ĐT 601 D (tuyến 4) E Suối khe Mun Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 20 Nhận xét: Sự ña dạng số lượng loài phân bố cá thể loài mà ñồng ñều ñược ñánh giá dựa số ña dạng H xếp từ cao ñến thấp là: khu vực suối khe Mun (H = 2.95), ven bờ sông Cu Đê (H = 2.72); ven bờ sông Bắc (H = 2.52); ven bờ sông Nam (H = 2.51), khe suối khu vực Đường ĐT 601 (H = 2.07) Đối với nhóm thằn lằn: Theo bảng 3.10, ña dạng số lượng loài phân bố cá thể loài mà ñồng ñều xếp từ cao ñến thấp là: khu vực suối khe Mun (H = 2.46), ven bờ sông, suối khu vực sông Cu Đê (H = 2.06), ven bờ sông, suối khu vực sông Bắc (H = 2.03), khe suối khu vực Đường ĐT 601 (H = 2.01), ven bờ sông, suối khu vực sông Nam (H = 1.81); Đối với nhóm rắn: Theo bảng 3.10, ña dạng số lượng loài phân bố cá thể loài mà ñồng ñều xếp từ cao ñến thấp là: khu vực suối khe Mun (H = 2.32), khu vực sông Nam (H = 2.00), ven bờ sông khu vực sông Bắc (H = 1.92) ven bờ sông khu vực sông Cu Đê (H = 1.52), khe suối khu vực Đường ĐT 601 (H = 1.00), 3.6 Quan hệ thành phần loài tính ña dạng Hòa Bắc với khu phân bố khác Kết quan hệ gần gũi khu vực, ñược thể bảng 3.11 Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 21 Bảng 3.11 Quan hệ thành phần loài với khu phân bố khác Tổng số loài Tổng số loài riêng Tông số loài chung Hệ số S Yên Tử, Chí Linh 71 Khu phân bố Vườn Quốc Hồng Ngự, Kiên Giang Gia Bạch Mã Đồng tháp 10 35 48 26 16 18 30 0.42 0.46 0.51 0.56 Nhận xét: Sự gần gũi thành phần bò sát Hòa Bắc có nhiều loài chung với thành phần loài bò sát Hồng Ngự, Đồng Tháp ( Hệ số S = 0.51), Kiên Giang (Hệ số S = 0.56) so với thành phần loài bò sát Vườn Quốc Gia Bạch Mã (Hệ số S = 0.46) Yên Tử, Chí Linh (Hệ số S = 0.42) Căn vào kết thu ñược cho thấy thành phần loài bò sát phân bố khu vực Nam Trung cao từ ñó khẳng ñịnh khu hệ bò sát xã Hòa Bắc mang nét ñặc trưng gần với khu vực Nam Trung (Nam Trường Sơn) Bắc Trung (Bắc Trường Sơn) 3.8 Hiện trạng khai thác bò sát ñề xuất số giải pháp phát triển bền vững 3.8.1 Hiện trạng khai thác sử dụng loài bò sát xã Hòa Bắc 3.8.2 Các tác ñộng ảnh hưởng ñến khu hệ bò sát xã Hòa Bắc 3.8.2.1 Tác ñộng tự nhiên 3.8.2.2 Tác ñộng xã hội Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 22 Công tác quy hoạch: Nhận thức người dân bảo vệ môi trường sống bò sát hạn chế; Công tác bảo vệ rừng lực lượng chức có nhiều khó khăn 3.8.3 Một số ñề xuất giải pháp bảo tồn phát triển bền vững nguồn tài nguyên bò sát Các giải pháp mặt quản lý Các giải pháp mặt giáo dục Các giải pháp mặt khoa học Các giải pháp kinh tế Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 23 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua nghiên cứu nhóm rắn thằn lằn thuộc có vảy xã Hòa Bắc từ ngày tháng 01 năm 2011 ñến ngày 20 tháng năm 2011, có số kết luận sau: Kết nghiên cứu ñã xác ñịnh ñược 44 loài thuộc bộ, 10 họ, 36 giống; ñó nhóm thằn lằn có 20 loài chiếm 45.5%, nhóm rắn có 24 loài chiếm 54.5%; Đã bổ sung thêm 16 loài (nhóm thằn lằn loài nhóm rắn loài) vào danh lục thành phần loài bò sát xã Hòa Bắc Tính ña dạng: Đối với nhóm thằn lằn: họ Scincidae - Thằn lằn bóng có giống (16.7%), loài (18.2%); giống ña dạng giống Thằn lằn bóng - Eutropis có loài; Nhóm rắn: họ Colubridae - họ rắn nước gồm 12 giống (33.3%) 14 loài (31.8%).giống ña dạng có loài Python, Boiga, Ptyas, Bungarus; Về phân bố - Theo sinh cảnh: Các loài bò sát phân bố chủ yếu sinh cảnh rừng tự nhiên 24 loài (54.5% so với tổng số loài biết xã Hòa Bắc), ñó nhóm thằn lằn loài (20.5%), nhóm rắn 15 loài (34.1%) sông suối ven bờ 20 loài (45.5% so với tổng số loài biết xã Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 24 Hòa Bắc), ñó nhóm thằn lằn 11 loài (25.0%), nhóm rắn loài (20.5%) Kém ña dạng sinh cảnh ñồng ruộng loài (chiếm 13.6% so với tổng số loài biết xã Hòa Bắc), ñó nhóm thằn lằn loài (6.8%), nhóm rắn loài (6.8%); Về nhóm loài: số lượng loài nhóm thằn lằn nhóm rắn tương ñương sinh cảnh Trong ñó họ Agamidae, Scincidae, Colubridae có sinh cảnh có số lượng loài nhiều nhất; sinh cảnh, loài Calotes versicolor (Daubin, 1802) loài ưu số lượng nhất, sinh cảnh khu dân cư loài Hemidactylus frenatus (Schlegel, 1836), Hemidactylus garnoti (Dumeril et Bibron, 1836) chiếm ưu số lượng; - Phân bố theo nơi ở: Đa số loài có nơi chủ yếu mặt ñất (25 loài ñó nhóm thằn lằn 13 loài, nhóm rắn 12 loài) (25 loài ñó nhóm thằn lằn 15 loài, nhóm rắn 10 loài); sống chủ yếu môi trường nước bò sát (1 loài); Phân bố theo mùa: Các loài bò sát xuất nhiều tháng VI (12 loài, chiếm 19.05%); tháng VII (19 loài chiếm 21.43%); tháng VIII (13 loài chiếm 17.46% ) Những loài có giới hạn nhiệt ñộ rộng: Nhóm thằn lằn có loài, nhóm rắn có loài Sự gần gũi bò sát Hòa Bắc so với khu phân bố lân cận Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 25 Khu hệ bò sát xã Hòa Bắc mang nét ñặc trưng gần với khu vực Nam Trung (Nam Trường Sơn) Bắc Trung (Bắc Trường Sơn) Chỉ số ña dạng sinh học H Shannon - Wiener (1963): Chỉ số ña dạng H xếp từ cao ñến thấp là: khu vực suối khe Mun (H = 2.95), ven bờ sông Cu Đê (H = 2.72); ven bờ sông Bắc (H = 2.52); ven bờ sông Nam (H = 2.51), khe suối khu vực Đường ĐT 601 (H = 2.07) Kiến nghị Nghiên cứu ñầy ñủ ñặc ñiểm sinh học, sinh thái loài bò sát khu vực Hòa Bắc (cả diện rộng, ñộ cao), ñặc biệt loài quý ñể làm sở cho công tác bảo tồn ña dạng sinh học; Kết hợp công tác bảo tồn, quản lý với việc nghiên cứu bước triển khai mô hình chăn nuôi bò sát ñối với loài có giá trị kinh tế ñể ñưa quy trình nuôi phù hợp với ñiều kiện sống ñịa phương giúp nhân dân phát triển kinh tế, hạn chế săn bắt loài bò sát; Chính quyền ñịa phương nhà quản lý cần nghiêm túc thực thi luật bảo vệ loài ñặc biệt nơi sinh sống ñộng vật hoang dã Khi xây dựng công trình lớn cần mời chuyên gia sinh thái ñể ñánh giá ñúng ảnh hưởng công trình ñến hệ sinh thái, từ ñó có biện pháp khắc phục Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 26 Đẩy mạnh công tác phát triển kinh tế, công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ñời sống vật chất, văn hóa, thay ñổi nhận thức người dân Footer Page 26 of 126 ... PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu: Các loài bò sát xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng 2.2 Địa ñiểm nghiên cứu: Xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng 2.3 Phạm vi nghiên cứu: ... 29 loài, thuộc bộ; có vảy; Xuất phát từ lý trên, tiến hành nghiên cứu ñề tài Nghiên cứu phân bố loài bò sát xã Hòa Bắc, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng Mục tiêu ñề tài Nghiên cứu trạng phân. .. cư, bò sát Hòa Bắc vùng phụ cận Tại Hoà Bắc, việc nghiên cứu lưỡng cư, bò sát ít, có Đinh Thị Phương Anh, Trần Duy Linh, 2005, Bước ñầu nghiên cứu thành phần loài bò sát xã Hòa Bắc, thành phố Đà
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự phân bố của các loài bò sát tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Nghiên cứu sự phân bố của các loài bò sát tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Nghiên cứu sự phân bố của các loài bò sát tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn