slide luật DOANH NGHIỆP công ty THHH 2 thành viên trở lên

32 338 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/05/2017, 02:17

Slide giới thiệu đầy đủ về công ty tnhh 2 thành viên trở lên theo luật doanh nghiệp 2015 : giới thiệu về công ty,khái niệm, đặc điểm công ty quy chế pháp lý về thành viên,cơ cấu tổ chức quản lý,tài chính trong công ty, ưu và nhược điểm khi thành lập công ty. Công ty TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÀNH VIÊN TRỞ LÊN LUẬT KINH DOANH NHÓM – 42K01.3CLC NỘI DUNG CHÍNH • Khái niệm • Đặc điểm • Quy chế pháp lý thành viên • Cơ cấu quản lý tổ chức • Tài công ty • Ưu – Nhược điểm I Khái niệm  Công ty TNHH hai thành viên trở lên gì?  Một vài ví dụ công ty TNHH hai thành viên tiếng Việt Nam ? - Là doanh nghiệp có từ 2-50 thành viên góp vốn, hưởng lợi nhuận chịu trách nhiệm hữu hạn khoản nợ công ty phạm vi vốn góp Công ty TNHH phần mềm FPT Tập đoàn Hòa Phát Công ty Vingroup II Đặc điểm Có nhiều chủ sở hữu: 2-50 tổ chức cá nhân Thành viên chịu trách nhiệm phạm vi vốn góp Được phát hành trái phiếu -Không phát hành cổ phần Đặc điểm Có tư cách pháp nhân kể từ thời điểm có giấy chứng nhận kinh doanh Thành viên hạn chế chuyển nhượng vốn III QUY CHẾ PHÁP LÝ VỀ THÀNH VIÊN Xác lập tư cách thành viên: 1.1 Cách thức: • - Xác lập thời điểm công ty thành lập,đăng ký kinh doanh =>trở thành viên sáng lập • - Được tiếp nhận thành viên • - Nhận chuyển nhượng vốn từ thành viên công ty • - Thừa kế phần vốn góp thành viên cá nhân • - Được nhận,tặng,cho phần vốn góp III QUY CHẾ PHÁP LÝ VỀ THÀNH VIÊN Xác lập tư cách thành viên: 1.2 Đối tượng trở thành viên công ty: - Cá nhân,tổ chức trừ trường hợp quy định khoản điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 Chấm dứt tư cách thành viên Nếu trường hợp sau xảy ra: + Thành viên cá nhân chết bị tòa án tuyên bố chết + Thành viên tổ chức bị phá sản, giải thể + Thành viên chuyển nhượng ,tặng hết phần vốn góp củ trả nợ toàn phần vốn góp + Công ty bị phá sản, giải thể CHẤM DỨT TƯ CÁCH THÀNH VIÊN Quyền thành viên Tham dự họp Chia lợi nhuận Khiếu nại khởi kiện Biểu Chia giá trị tài sản Định đoạt vốn góp Kiểm tra Góp vốn thêm (Một vài quyền khác nội dung cụ thể quyền bạn tham khảo tai điều 50 Luật doanh nghiệp 2014) 4.4 Ban kiểm soát  Điều kiện thành lập ban kiểm soát: Phải thành lập Ban kiểm soát: Khi có từ 11 thành viên trở lên Có thể thành lập: Khi 11 thành viên, tùy yêu cầu quản trị công ty  Điều lệ công ty quy định: Quyền nghĩa vụ Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên BKS Chế độ làm việc V TÀI CHÍNH TRONG CÔNG TY: Vốn điều lệ: - Căn vào Khoản Điều 48 Luật Doanh Nghiệp, vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đăng ký doanh nghiệp tổng giá trị phần vốn góp thành viên cam kết góp vào công ty 2.Thực góp vốn: a Hình thức: - Khoản Điều 48 Luật Doanh Nghiệp quy định rõ thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ loại tài sản cam kết đăng ký thành lập doanh nghiệp thời hạn 90 ngày, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Trường hợp thành viên chưa góp vốn chưa góp đủ số vốn cam kết: Thành viên chưa góp vốn theo cam kết không thành viên công ty Thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp cam kết có quyền tương ứng với phần vốn góp góp *** Phần vốn góp chưa góp thành viên chào bán theo định Hội đồng thành viên Trường hợp thành viên góp đủ số vốn cam kết - Khoản Điều 48 ghi rõ thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn góp - Trường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng bị tiêu hủy hình thức khác, thành viên công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp theo trình tự, thủ tục quy định Điều lệ công ty Yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp Theo điều 52: Nếu thành viên bỏ phiếu không tán thành định HĐTV vấn đề sau: + Sửa đổi, bổ sung nội dung lệ công ty liên quan đến quyền, nghĩa vụ thành viên, Hội đồng thành viên + Tổ chức lại công ty + Các trường hợp khác theo qui định điều lệ công ty THÀNH VIÊN CÓ QUYỀN YÊU CẦU CÔNG TY MUA LẠI CỔ PHẦN VỐN GÓP THỦ TỤC Yêu cầu phải văn gửi đến công ty thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua định vấn đề nói HĐTV Nếu công ty Thành viên quyền tự chuyển không mua nhượng cho thành viên khác người phần vốn góp khác thành viên Chuyển nhượng vốn, rút vốn: + DN phải chào bán phần vốn cho TV lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp họ công ty + Chỉ chuyển nhượng cho người TV TV lại công ty không mua không mua hết thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán + TV có quyền tặng cho phần toàn phần vốn góp công ty cho người khác + Trường hợp TV sử dụng phần vốn góp để trả nợ người nhận toán có quyền trở thành TV HĐTV chấp nhận chuyển nhượng lại theo quy định pháp luật  II/ Thay đổi vốn điều lệ: Công ty tăng vốn điều lệ trường hợp sau đây: Trường hợp tăng vốn góp thành viên vốn góp thêm phân chia cho thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp họ vốn điều lệ công ty Thành viên chuyển nhượng quyền góp vốn cho người khác Thành viên phản đối định tăng thêm vốn điều lệ không góp thêm vốn Trường hợp này, số vốn góp thêm thành viên chia cho thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp họ vốn điều lệ công ty thành viên thỏa thuận khác Công ty giảm vốn điều lệ trường hợp sau đây: Hoàn trả phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn điều lệ công ty hoạt động kinh doanh liên tục năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp Your text Vốn in here Công ty mua lại phần vốn góp thành viên text điều lệ khôngYour here thành viên thanhintoán đầy đủ hạn theo quy định CHIA LỢI NHUẬN Công ty chia lợi nhuận cho thành viên kinh doanh có lãi, hoàn thành nghĩa vụ thuế nghĩa vụ tài khác theo quy định pháp luật bảo đảm toán đủ khoản nợ nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau chia lợi nhuận Apple - Công ty có lợi nhuận cao giới năm 2016 NHỮNG ƯU-NHƯỢC ĐIỂM CỦA LOẠI HÌNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Ưu điểm • Thủ tục thành lập đơn giản • Chủ doanh nghiệp có toàn quyền định tất hoạt động • Các thành viên công ty trách nhiệm hoạt động công ty phạm vi số vốn góp vào công ty nên gây rủi ro cho người góp vốn • Chế độ chuyển nhượng vốn điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát việc thay đổi thành viên, hạn chế thâm nhập người lạ vào công ty Ưu điểm • Thành viên chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp • Do chế độ trách nhiệm hữu hạn nên uy tín Nhược điểm công ty trước đối tác, bạn hàng phần bị ảnh hưởng • Công ty trách nhiệm hữu hạn chịu điều chỉnh chặt chẽ pháp luật doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh • Việc huy động vốn công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế quyền phát hành cổ phiếu.  Tổng kết Nội dung thuyết trình  Khái niệm  Đặc điểm  Quy chế pháp lý thành viên  Cơ cấu tổ chức quản lý  Tài công ty  Ưu nhược điểm DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM * Nguyễn Thị Loan * Nguyễn Nhật Oanh * Nguyễn Thụy Hạ Quỳnh * Chu Thị Hồng Thúy * Lê Thị Anh Thư * Phạm Thị Yến * Nguyễn Hữu Việt * Hoàng Phước Huy XIN CÁM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN! ... lý thành viên • Cơ cấu quản lý tổ chức • Tài công ty • Ưu – Nhược điểm I Khái niệm  Công ty TNHH hai thành viên trở lên gì?  Một vài ví dụ công ty TNHH hai thành viên tiếng Việt Nam ? - Là doanh. .. thành viên: 1 .2 Đối tượng trở thành viên công ty: - Cá nhân,tổ chức trừ trường hợp quy định khoản điều 18 Luật doanh nghiệp 20 14 Chấm dứt tư cách thành viên Nếu trường hợp sau xảy ra: + Thành viên. .. TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN eo Điều 55 Luật Doanh Nghiệp năm 20 14 BAN KIỂM SOÁT 4.1 Hội đồng thành viên: • Hội đồng thành viên gồm tất thành viên công ty, quan định cao công ty • Quyền nghĩa vụ:
- Xem thêm -

Xem thêm: slide luật DOANH NGHIỆP công ty THHH 2 thành viên trở lên, slide luật DOANH NGHIỆP công ty THHH 2 thành viên trở lên, slide luật DOANH NGHIỆP công ty THHH 2 thành viên trở lên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay