Lập trình kết nói java với sqlserver bằng JDBC

12 140 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/05/2017, 00:29

Lập trình kết nói java với sqlserver bằng JDBC Lập trình kết nói java với sqlserver bằng JDBC Lập trình kết nói java với sqlserver bằng JDBC Lập trình kết nói java với sqlserver bằng JDBC Lập trình kết nói java với sqlserver bằng JDBC Lập trình kết nói java với sqlserver bằng JDBC Lập trình kết nói java với sqlserver bằng JDBC ANHMATTROI Lớp kết nối CSDL dùng JDBC java - Code lớp kết nối package csdl; import java.sql.Connection; import java.sql.Driver; import java.sql.DriverManager; import java.sql.ResultSet; import java.sql.SQLException; import java.sql.Statement; import javax.swing.JOptionPane; /** * * @author ANHMATTROI */ public class KetNoi { private Connection ket_noi; private String chuoi_ket_noi; private Driver driver; public KetNoi() { ket_noi = null; try { driver = new (); DriverManager.registerDriver(driver); } catch (SQLException ex) { ex.printStackTrace(); } chuoi_ket_noi = "chuỗi kết nối"; } //mở kết nối public boolean Mo() { try { ket_noi = DriverManager.getConnection(chuoi_ket_noi); } catch(SQLException ex) { ex.printStackTrace(); return false; } return true; } ANHMATTROI //hàm trả bảng liệu từ câu lệnh truy vấn select public ResultSet LayDL(String str) { ResultSet bang = null; try { Statement lenh = this.ket_noi.createStatement(); bang = lenh.executeQuery(str); } catch(SQLException ex) { ex.printStackTrace(); } return bang; } //cập nhật sở liệu thêm - xóa - sửa: chạy lệnh truy vấn //update, delete, insert public boolean CapNhat(String str) { try { Statement lenh = this.ket_noi.createStatement(); lenh.execute(str); } catch(SQLException ex) { ex.printStackTrace(); return false; } return true; } //đóng kết nối thoát ứng dụng public void DongKetNoi() { if(this.ket_noi != null) { try { this.ket_noi.close(); } catch (SQLException ex) { ex.printStackTrace(); } } } } - Lớp gồm có hàm khởi tạo, mở kết nối, hàm lấy liệu, hàm cập nhật hàm đóng kết nối thoát ứng dụng + Khai báo thư viện ANHMATTROI import import import import import import java.sql.Connection; java.sql.Driver; java.sql.DriverManager; java.sql.ResultSet; java.sql.SQLException; java.sql.Statement; + Hàm khởi tạo: đăng kí trình điều khiển cho ứng dụng để kết nối tới CSDL public KetNoi() { ket_noi = null; try { ; } catch (SQLException ex) { ex.printStackTrace(); } connection_string = ; } Dùng phương thức Class.forName(“”) dùng Driver driver = new (); DriverManager.registerDriver(driver); + Hàm mở kết nối: để kết nối tớ csdl bạn dùng phương thức sau: Connection ket_noi; ket_noi = DriverManager.getConnection(String url) ket_noi = DriverManager.getConnection(String url, Properties prop) ket_noi = DriverManager.getConnection(String url, String user, String password) public boolean Mo() { try { ket_noi = DriverManager.getConnection(chuoi_ket_noi); } catch(SQLException ex) { ex.printStackTrace(); return false;//lỗi kết nối } return true;//kết nối thành công } ANHMATTROI + Hàm lấy liệu kết chạy câu lệnh truy vấn sql: tham số truyền vào lệnh truy ván sql yêu cầu trả lại liệu sau câu lệnh truy vấn đó, câu lệnh truy vấn truyền vào khối lênh select Ví dụ như: select * from SinhVien thông tin sinh viên trả dạng bảng + Hàm cập nhật: tham số truyền vào câu lệnh truy vấn sql, thường khối lệnh update, delete, insert, drop, alter, … kết trả dạng boolean để xem câu lệnh truy vấn có cập nhật thành công hay không Ví dụ như: delete from SinhVien masv = ‘sv12345’ + Hàm đóng kết nối: ngắt kết nối csdl thoát ứng dụng … - Trước kết nối tới CSDL bạn phải đăng kí trình điều khiển ứng dụng bạn  Trong T-SQL : Hàm khởi tạo  Với jdk 1.6, 1.7: Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); chuoi_ket_noi = "jdbc:odbc:Driver={SQL Server}; " + "Server=; Database=;" + UserName=; PassWord="; Hoặc dùng: driver = new sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver(); DriverManager.registerDriver(driver); ANHMATTROI  Với jdk 1.8: bạn tải sqljdbc_.jar, click chuột phải vào project chọn properties, click vào libraries chọn add/jar/folder duyệt đến thư mục chứa file sqljdbc_.jar chọn nhấn OK ANHMATTROI Tiếp theo: click Window -> Services, click phải chuột vào Databases tab services chọn new connection ANHMATTROI Chọn new driver -> add duyệt tìm file sqljdbc.jar Chọn next ANHMATTROI Lấy cổng kết nối T-SQL: mở sql server configuaration chọn hình ANHMATTROI Tiếp theo next -> next -> finish Sau bước ta có chuỗi kết nối Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver"); chuoi_ket_noi = " jdbc:sqlserver://BeBu\\SQLEXPRESS:1362; databaseName=QLSV;UserName=ANHMATTROI;PassWord=anhmattroi"; ANHMATTROI Hoặc dùng: driver = new com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver(); DriverManager.registerDriver(driver); Hàm hoàn thiện: public KetNoi() { ket_noi = null; try { driver = new com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver(); DriverManager.registerDriver(driver); } catch (SQLException ex) { ex.printStackTrace(); } chuoi_ket_noi = "jdbc:sqlserver://BeBu\\SQLEXPRESS:1362; databaseName=QLSV;UserName=ANHMATTROI; PassWord=anhmattroi"; } Hàm mở kết nối: đăng kí trình điều khiển ta tiên hành kết nối csdl public ResultSet LayDL(String str) { ResultSet bang = null; try { Statement lenh = this.ket_noi.createStatement(); bang = lenh.executeQuery(str); } catch(SQLException ex) 10 ANHMATTROI { ex.printStackTrace(); } return bang; } - Sau mở kết nối ta thực hiên thao tác thêm – sửa – xóa csdl hàm LayDL(String sql) hàm CapNhat(String sql) + Duyệt liệu dạng bảng trả từ hàm LayDL(String sql) thị lên jtable KetNoi kn = new KetNoi(); kn.Mo(); ResultSet bang = kn.LayDL("select * from SinhVien"); boolean kq = bang.next(); String[] hang; DefaultTableModel model = (DefaultTableModel)jtable.getModel(); int i = 0; while(kq) { hang = new String[5]; hang[0] = bang.getString(1); hang[1] = bang.getString(2); hang[2] = bang.getString(3); hang[3] = bang.getString(4); hang[4] = bang.getString(5); i++; model.addRow(hang); kq = bang.next(); } bang.close(); - Một số hàm thường dùng làm việc với đối tượng JTable java JTable jtable; //chèn cột String[] ds_cot = new String[3] = {“Mã sinh viên”, “Tên”, “Quê quán”}; TableModel table_model = new DefaultTableModel(null, ds_cot); jtable.setModel(table_model); //toàn số hàng có jtabe.getRowCount(); //hiện thị đường kẻ ngang dọc bảng jtabe.setShowGrid(true/false); //thay đổi ô chọn bảng 11 ANHMATTROI jtabe.changeSelection(, , false, false); //nhận model dùng để thêm hàng vào jtable jtabe.getModel() //nhận số hàng click chuột vào jtable int i = jtabe.getSelectedRow(); //thêm hàng vào jtable DefaultTableModel model = (DefaultTableModel) jtabe.getModel(); String[] hang = new String[3]; hang[0] = “sv12345”; hang[1] = “Sinh Viên”; hang[2] = “Lớp tin5a”; model.addRow(hang); //xóa hàng số i với -1 < i < jtabe.getRowCount(); DefaultTableModel model = (DefaultTableModel) jtabe.getModel(); model.removeRow(i); //lấy giá trị ô jtable String giatri; if(jtabe.getValueAt(, ) != null) giatri = jtabe.getValueAt(, ) //gán giá trị lên ô bảng jtable String giatri = “hi”; jtabe.setValueAt(giatri, , ); Link tải project ví dụ thêm sửa xóa csdl T-SQL dùng JDBC java: tạo mộ csdl QLSV gồm có bảng SinhVien chứa cột: MaSV, HoTen, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi http://www.mediafire.com/download/qv9d29we2bn8jfe/CSDL.rar 12 ... - Trước kết nối tới CSDL bạn phải đăng kí trình điều khiển ứng dụng bạn  Trong T-SQL : Hàm khởi tạo  Với jdk 1.6, 1.7: Class.forName("sun .jdbc. odbc.JdbcOdbcDriver"); chuoi_ket_noi = "jdbc: odbc:Driver={SQL... java. sql.Driver; java. sql.DriverManager; java. sql.ResultSet; java. sql.SQLException; java. sql.Statement; + Hàm khởi tạo: đăng kí trình điều khiển cho ứng dụng để kết nối tới CSDL public KetNoi() { ket_noi... tạo, mở kết nối, hàm lấy liệu, hàm cập nhật hàm đóng kết nối thoát ứng dụng + Khai báo thư viện ANHMATTROI import import import import import import java. sql.Connection; java. sql.Driver; java. sql.DriverManager;
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập trình kết nói java với sqlserver bằng JDBC, Lập trình kết nói java với sqlserver bằng JDBC, Lập trình kết nói java với sqlserver bằng JDBC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay