Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 chương 6 (có đáp án)

23 166 1
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2017, 22:54

Bài tập trắc nghiệm môn Hóa học lớp 10 chương 6: Oxi lưu huỳnh (có đáp án). Bài tập trắc nghiệm môn Hóa học lớp 10 chương 6: Oxi lưu huỳnh (có đáp án). Bài tập trắc nghiệm môn Hóa học lớp 10 chương 6: Oxi lưu huỳnh (có đáp án). CHƯƠNG 6: NHÓM OXI 6.1 Các nguyên tố nhóm VIA có cấu hình electron lớp A ns2np3 C ns2np5 B ns2np4 D ns2np6 Hãy chọn đáp án 6.2 trạng thái bản, nguyên tử nguyên tố nhóm oxi có A electron độc thân C electron độc thân B electron độc thân D electron độc thân Hãy chọn đáp án 6.3 Trừ oxi nguyên tử lưu huỳnh, selen, tenlu trạng thái kích thích có A 2, electron độc thân C 3, electron độc thân B 2, electron độc thân D 4, electron độc thân Hãy chọn đáp án 6.4 Trong hợp chất, lưu huỳnh, selen, telu có số oxi hóa là: A –2, +2, +4 B –2, +3, +4 C –2, +4, +6 D +2, +4, +6 Hãy chọn đáp án 6.5 Trong nhóm oxi, khả oxi hóa chất A.tăng dần từ oxi đến telu B tăng dần từ lưu huỳnh đến telu trừ oxi C giảm dần từ telu đến oxi D giảm dần từ oxi đến telu Hãy chọn đáp án 6.6 Hãy lựa chọn từ cụm từ thích hợp phương án A,B cho vào chỗ trống (1),(2) đoạn văn mô tả đặc điểm khái quát nhóm oxi: Các nguyên tố nhóm oxi nguyên tố…(1)…(trừ nguyên tố Po), chúng chất có …(2)…Từ oxi đến telu khả oxihóa nguyên tố nhóm oxi …(3)… bán kính nguyên tử…(4)… độ âm điện…(5)…Trong hợp chất oxi có số oxi hóa là… (6)…(Trừ hợp chất OF2, H2O2), nguyên tố khác(trừ Po) có số oxi hóa là…(7)… A kim loại điển hình tính khử mạnh 3,4,5 tăng dần B phi kim điển hình tính khử yếu giảm dần +2 –2, +3, +4 +1 –2, +2, +4 C phi kim mạnh tính oxi hóa yếu không tăng _ –2, +4, +6 D phi kim yếu tính oxi hóa mạnh không giảm _2 +2, +4, +6 6.7 Tính chất sau không với nhóm oxi? Từ nguyên tố oxi đến nguyên tố telu: A Tính bền hợp chất với hiđro tăng dần B Tính axit hợp chất hiđroxit giảm dần C Độ âm điện nguyên tử giảm dần D Bán kính nguyên tử tăng dần 6.8 Trong câu sau câu sai? A - Ôxi chất khí không màu, không mùi, không vị B - Ôxi nặng không khí C - Ôxi tan nhiều nước D - Ôxi chiếm 1/5 thể tích không khí 6.9 Hãy chọn từ cụm từ thích hợp phương án A,B …cho vào ô trống (1), (2)… câu sau: Nguyên tố oxi có độ âm điện lớn, tham gia phản ứng nguyên tử oxi dễ dàng (1) Do oxi nguyên tố…(2)…Trong hợp chất hợp chất với flo peoxit) nguyên tố oxi có số oxi hóa - trừ (3)…Oxi tác dụng với …(4) tác dụng với…(5)…,oxi tác dụng đượcvới nhiều hợp chất vô hữu A nhận thêm 4e C nhận thêm 2e nhường 2e D nhường 4e phi kim hoạt động phi kim hoạt động phi kim điển hình , phi kim hoạt động, yếu, có tính khử B hợp chất với peoxit yếu, có tính oxi hóa có tính oxi hóa có tính oxi hóa yếu mạnh hợp chất với clo hợp chất với flo hợp chất với flo peoxit mạnh hầu hết nguyên số nguyên tất kim loại kim loại hoạt động tố mạnh kim loại(trừ tố kim loại Au,Pt ) tất nguyên tố hầu hết nguyên số phi kim phi kim tố phi kim halogen (trừ halogen) 6.10 Hãy điền vào chỗ trống chất thích hợp để hoàn thành phương trình phản ứng sau: a) Na + O2 b) Mg + O2 c) Fe d) Cu e) S g) h) t0 → → t→ + O2 → t + →t SO + O2 C + H2 → t t→ O2 + O2 i) + O2 h) CH4 + →t CO2 → t + O2 H2O 6.11 Hãy chọn nửa phương trình hoá học cột để ghép với nửa phương trình hoá học cột cho phù hợp Cột Cột a CO + O2 → CO2 + H2O b NO + O2 → Fe(OH)3 c SO2 + O2 → Fe2O3 + H2O d Fe(OH)2 + O2 →t0 e FeCO3 + O2 →t h - C2H5OH + O2 →t0 NO2 FeO + CO2 SO3 Fe2O3 + CO2 N2O5 CO2 6.12 Trong phản ứng điều chế oxi sau đây, phản ứng không dùng để điều chế oxi phòng thí nghiệm : A 2KClO3 xy :MnO  2 → → B 2KMnO4 C 2H2O :MnO xt  → D Cu(NO3)2 t0 → 2KCl + 3O2 K2MnO4 + MnO2 + O2 2H2 CuO + 2NO2 + O2 + O2 6.13 Trong phản ứng điều chế oxi sau đây, phản ứng dùng để điều chế oxi công nghiệp điền chữ Đ, phản ứng không dùng để điều chế oxi công nghiệp điền chữ S a) Điện phân nước b) Nhiệt phân NaNO3 c) Chưng cất phân đoạn không khí lỏng d) Phân hủy peoxit với chất xúc tác MnO2 6.14 Trong hình vẽ mô tả cách điều chế thu khí oxi sau đây, hình vẽ sai ? 6.15 Hãy chọn từ cụm từ thích hợp phương án A,B …cho vào ô trống (1), (2)… câu sau: Ozon chất (1)…có mùi…(2)…có màu…(3)…khả tan nước ozon… (4)…so với oxi Phân tử ozon có nguyên tử oxi liên kết với bao gồm (5) ,ozon có tính chất oxihóa…(6)… A B lỏng đặc trưng xanh lục C xốc xanh nhạt D khí rắn dễ chịu hắc xanh đậm xanh nhiều 2liên kết cho nhận, 1 liên kết cho liên kết cộng hóa liên kết cho nhận liên kết cộng hóa trị nhận, liên kết trị cộng hóa trị mạnh mạnh trung bình yếu 6.16 Oxi ozon dạng thù hình vì: A chúng tạo từ nguyên tố hóa học oxi B - đơn chất số lượng nguyên tử phân tử khác C - có tính oxi hoá D - có số proton nơtron Hãy chọn đáp án 6.17 Những câu sau câu sai nói tính chất hóa học ozon? A Ozon bền oxi B Ozon oxihóa tất kim loại kể Au Pt C Ozon oxihóa Ag thành Ag2O D Ozon oxihóa ion I- thành I2 6.18 cột Hãy chọn nửa phương trình hoá học cột để ghép với nửa phương trình hoá học Cột Cột → 1- O2 2- P2O5 3- 2O3 → 4- Ag2O + O2 → 5- HI + a- Ag + O3 b- KI + O3 + H2O c- P + O2 d- 3O2 e- 2O3 → → - I2 KOH + H2O + KOH + O2 6.19 Những câu sau câu sai nói ứng dụng ozon? A Không khí chứa lượng nhỏ ozon (dưới 10 -6% theo thể tích) có tác dụng làm cho không khí lành B Với lượng lớn có lợi cho sức khỏe người C Dùng ozon để tẩy trắng loại tinh bột, dầu ăn nhiều chất khác D Dùng ozon để khử trùng nước ăn, khử mùi, chữa sâu răng, bảo quản hoa 6.20 Hiđro peoxit hợp chất (1) Số oxihóa nguyên tố oxi H2O2 (2) Hiđro peoxit thể tính chất (3)… A B B C bền, không bị bền, không bị bền, không bị bền , phân hủy phân hủy thành H2O phân hủy thành H2O phân hủy thành có mặt xúc O2 O2 H2O O2 tác -2 - có tính oxihóa +1 có tính khử + tính vừa có tính oxi oxihóa, hóa, vừa có tính tính khử khử 6.21 Hãy chọn nửa phương trình hoá học cột để ghép với nửa phương trình hoá học cột cho phù hợp: Cột Cột a) H2O2 + KNO2 → 2Ag + H2O + O2 b) H2O2 + 2KI → H2O + KNO3 c) H2O2 + Ag2O → I2 + KOH d) 5H2O2+2 KMnO4 +3H2SO4 → Ag2O + O2 5.2MnSO4+5O2+K2SO4+8H2O I2 + KOH + O2 6.22 Các cặp nguyên tố cho đây, cặp dạng thù hình nhau: A oxi ozon B lưu huỳnh tà phương lưu huỳnh đơn tà C Fe2O3 Fe3O4 D kim cương bon vô định hình 23 Hãy chọn câu cột để phép với cột cho phù hợp Cột a) nhiệt độ thấp 1130C b) 1190C c) 1870C Cột lưu huỳnh thể màu nâu đỏ lưu huỳnh chất rắn màu vàng lưu huỳnh chất lỏng linh động màu vàng d) 4450C lưu huỳnh thể quánh nhớt màu nâu đỏ 6.24 Hãy chọn từ cụm từ thích hợp phương án A,B …cho vào ô trống (1), (2)… câu sau: Nguyên tử lưu huỳnh có cấu hình electron lớp (1)… trạng thái bản, nguyên tử lưu huỳnh có …(2) electron độc thân, trạng thái kích thích có (3)… electron độc thân Trong hợp chất cộng hóa trị S với nguyên tố có độ âm điện nhỏ (kim loại, hidro ) nguyên tố S có số oxi hóa là…(4)… Trong hợp chất cộng hóa trị S với nguyên tố có độ âm điện lớn (oxi, clo ) nguyên tố S có số oxi hóa là…(5)… A 3s23p5 2, +2 +2,+4 B 3s23p4 3, +4 +2, +6 C 3s23p3 2, -2 +4, +6 D 3s23p2 4,6 -4 +2,+4,+6 6.26 Hãy điền chất thích hợp vào chỗ trống để hoàn phương trình phản ứng sau: a) Fe + S → →t c) S + →Ht 2O t→ d) + S b) S + O2 e) S + F2 g) Hg + S t → t0 → + SO2 H2S 6.27 Trong phản ứng điều chế lưu huỳnh sau đây, phản ứng dùng để điều chế lưu huỳnh công nghiệp điền chữ Đ, phản ứng không dùng để điều chế lưu huỳnh công nghiệp điền chữ S a Đốt H2S điều kiện thiếu không khí 2H2S + O2 → S + 2H2O b Cho kim lại có tính khử mạnh tác dụng với SO2 SO2 + 2Mg → S + 2MgO c Dùng H2S khử SO2 2H2S + SO2 → S + 2H2O d Dùng H2S khử Cl2 H2S + Cl2 → S + 2HCl 6.28 Hãy lựa chọn từ cụm từ thích hợp phương án A,B cho vào chỗ trống (1),(2) đoạn văn mô tả đặc điểm cấu tạo tính chất hidro sufua: Hidro sunfua chất …(1)… không màu, có mùi (2) so với không khí …(3)…Khí hidro sunfua …(4)… nước, khí H 2S độc Nguyên tử S có electron độc thân phân lớp 3p tạo …(5)…Trong hợp chất nguyên tố S có số oxi hóa (6) 6.28 A lỏng xốc nhẹ không tan B khí hắc nặng tan C trứng thối gần tan mạnh D rắn khó chịu tan hoàn toàn 2liên kết cộng hóa 2liên kết cộng hóa trị liên kết cộng hóa liên kết cộng hóa trị không cực với có cực với nguyên trị, liên kết cho trị có cực, liên kết nguyên tử H tử H nhận cộng hóa trị không cực +2 -1 -2 +1 Những câu đúng? Câu sai? a) Dung dịch H2S có tính axit mạnh axit cacbonic b) Axit sufuhiđric làm phenolphtalein chuyển màu hồng c) Axit H2S có khả tạo muối d) Cả dung dịch H2S khí H2S có tính khử 6.29 Dung dịch hidro sufua có tính chất hóa học đặc trưng A tính oxihóa B tính khử C vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử D tính oxi hóa ,không có tính khử Hãy chọn đáp án 6.30 Phương trình hóa học phản ứng chứng minh dd H2S có tính khử: A 2H2S + O2 → 2H2O + 2S B 2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 C H2S + 4Cl2 + H2O → D NaOH + H2S → Na2S + H2O H2SO4 + 8HCl 6.31 Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế H2S phản ứng hóa học đây: A H2 + S → B ZnS + 2H2SO4 → C Zn H2S ZnSO4 + H2S + H2SO4 đ, nóng → ZnSO4 + H2S + H2O D FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S Hãy chọn đáp án 6.32 Người ta dùng nhóm chất để làm thuốc thử nhận biết dd H2S muối sunfua: A Cu(NO3), Cd(NO3)2, AgNO3 B Zn(NO3), Cd(NO3)2, AgNO3 C Pb(NO3),Cd(NO3)2, AgNO3 Đ NaCl, Pb(NO3), FeCl2 6.33 Hãy chọn nửa phương trình phản ứng cột ghép với nửa phương trình hoá học cột cho phù hợp Cột 1 - H2S + t SO2  → - H2S + Cl2 + H2O Cột t0 a) NaNO3 + PbS↓ → b) SO2 + H2O - H2S + HNO3đ/n → c) - H2S + H2SO4 đ/n → d) NO2 + H2SO4 + H2O - H2S + Pb(NO3)2 → e) HCl + H2SO4 - Na2S + Pb(NO3)2 → g) PbS↓ + HNO3 S + H2O 6.34 Hãy chọn từ cụm từ thích hợp phương án A,B …cho vào ô trống (1), (2)… câu sau: Nguyên tử lưu huỳnh trạng thái kích thích có electron độc thân phân lớp 3p 3d có cấu hình electron là…(1)… Những electron độc thân nguyên tử S liên kết với electron độc thân nguyên tử O tạo thành…(2)… lưu huỳnh đioxit chất (3) không màu có mùi hắc, so với không khí (4) khả tan nước …(5)…Là khí độc A …3s23p43d0 2liên kết cộng hóa trị có cực, liên kết cộng hóa trị không cực lỏng nhẹ 6.35 Khí sunfurơ chất có: B …3s23p33d1 liên kết cộng hóa trị không cực nặng vô hạn C D …3s23p23d2 liên kết cộng hóa trị có cực …3s23p33d3 2liên kết cộng hóa trị, liên kết cho nhận khí nhiều rắn gần không tan A Tính khử mạnh B Tính ôxi hoá mạnh C Vừa có tính ôxi hoá, vừa có tính khử D tính oxihóa yếu 6.36 Trong câu sau câu sai A Khi sục SO2 vào dung dịch NaOH theo tỉ lệ > Na2SO3, NaHSO3 > thu hỗn hợp muối B - Sục SO2 vào dung dịch K2CO3 tạo khí CO2.l C - SO2 có tính khử mạnh E - SO2 làm màu dung dịch Brôm 6.37 Khi sục SO2 vào dung dịch H2S A - Dung dịch bị vẩn đục màu vàng B - Không có tượng C - Dung dịch chuyển thành màu nâu đen D - Tạo thành chất răn màu đỏ 6.38 Cho phương trình hoá học a) SO2 + 2H2O → b) SO2 + 2NaOH H2SO4 → Na2SO3 + H2O c) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4 d) SO2 + 2H2S t → 3S + H2O V2O5 e) 2SO2 + O2 t0→ 2SO3 * SO2 đóng vai trò chất khử phản ứng: A a, c , e C b, d, c, e B a, b, d, e D a, c, d * SO2 đóng vai trò chất oxi phản ứng E a, b, c H b, d G a, b, d I d Hãy chọn đáp án 6.39 Để loại bỏ SO2 khỏi CO2 có thể: A Cho hỗn hợp khí qua dung dịch nước vôi B Cho hỗn hợp khí qua dung dịch nước Br2 dư C Cho hỗn hợp khí qua dung dịch Na2CO3 đủ D Cho hỗn hợp qua dung dịch NaOH 6.40 Hãy điền chất thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành phương trình phản ứng sau: A B SO2 + Br2 + H2O → SO2 + H2S t → HBr + H2O + → C SO2 + KMnO4 + H2O + + H2SO4 D SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3 + E SO2 + Na2CO3 → + 6.41 Đề điều chế SO2 phòng thí nghiệm tiến hành sau: A - Cho lưu huỳnh cháy không khí B - Đốt cháy hoàn toàn khí H2S không khí C - Cho dung dịch Na2SO3 + H2SO4 đặc D - Cho Na2SO3 tinh thể + H2SO4 đ/nóng Hãy chọn đáp án 6.42 Phản ứng dùng để điều chế SO2 công nghiệp là: → 3SO2 + 2KCl A- 3S + 2KClO3đ B- Cu + 2H2SO4 đ/n → SO4 + CuSO4 + 2H2O C- 4FeS2 + 11O2 → t SO2 + 2Fe2O3 D- C + 2H2SO4 đ → 2SO2 + CO2 + 2H2O Hãy chọn đáp án 6.43 SO2 khí gây ô nhiễm môi trường do: A SO2 chất có mùi hắc, nặng không khí B SO2 khí độc,tan nước mưa tạo thành axít gây ăn mòn kim loại C SO2 vừa có tính chất khử vừa có tính ôxi hoá D SO2 oxit axit 6.44 Hãy chọn từ cụm từ thích hợp phương án A,B …cho vào ô trống (1), (2)… câu sau: Nguyên tử lưu huỳnh trạng thái kích thích có electron độc thân phân lớp 3p 3d có cấu hình electron là…(1)… Những electron độc thân nguyên tử S liên kết với electron độc thân nguyên tử O tạo thành…(2)… lưu huỳnh trioxit chất (3) không màu , khả tan nước axit …(4)… A …3s23p43d0 3liên kết cộng hóa trị có cực, liên kết cộng hóa trị không cực B …3s23p33d1 liên kết cộng hóa trị không cực C D …3s23p23d2 …3s13p33d2 liên kết cộng hóa 2liên kết cộng hóa trị có cực trị, liên kết cho nhận lỏng vô hạn khí nhiều rắn không tan 6.45 Hãy chọn câu cột để ghép với cột cho phù hợp Cột Cột a - SO2 b - SO3 c - H2S d - H2SO4 - Chất lỏng sánh khồng màu - Chất lỏng không màu - Khí không màu có mùi trứng thối - Khí không màu, có mùi xốc - Tan vô hạn nước H2SO4 6.46 Hãy điền chất thích hợp để hoàn thành phương trình phản ứng sau: A SO3 + CuO → B SO3 + H2O → C nSO3 D SO3 + 2NaOH → E SO3 + NaOH → + H2SO4 → 6.47 Tính khử chất giảm dần theo thứ tự sau: A- H2S > SO2 > S C - SO2 > H2S > S B- H2S > S > SO2 D - SO2 > S > H2S Hãy chọn đáp án 6.48 Hãy chọn nửa phương trình hoá học cột để ghép với cột cho phù hợp Cột Cột H2S + FeCl3 → SO2 + H2S → H2S + Cl2 + H2O → SO3 + H2O → 2SO3 + H2O → - H2SO4 SO3 - H2SO4 - S + H2O - HCl + H2SO4 - S + FeCl2 + HCl - FeS + 2HCl 6.49 Để làm khô khí SO2 có lẫn H2O người ta dùng a) b) c) d) e) A - H2SO4 đ C - KOH đặc B - CuO D - CaO Hãy chọn đáp án 6.50 Cho chất : H2S, SO2, CO2, SO3 Chất làm màu dung dịch Brôm là: A - H2S B - SO2 Hãy chọn đáp án C - CO2 D - SO3 6.51 Trong câu câu điền chữ Đ, câu sai điền chữ S a) H2SO4 chất lỏng sánh, không màu, không bay b) H2SO4 tan vô hạn nước, toả nhiều nhiệt c) H2SO4 đặc axít mạnh d) H2SO4 loãng có tính chất oxi hóa mạnh e) H2SO4 đặc háo nước 6.52 Muốn pha loãng dung dịch axit H2SO4 đặc cần: A rót từ từ nướcvào dung dịch axit đặc B rót nước thật nhanh vào dung dịch axit đặc C rót từ từ dung dịch axit đặc vào nước D rót nhanh dung dịch axit vào nước 6.53 Trong số khí sau có lẫn nước, khí làm khô H2SO4 đặc A - SO2 C -O2 B - H2S D - Cl2 Hãy chọn c 6.54 Câu sai số câu nhận xét sau? A - H2SO4 loãng có tính axít mạnh B - H2SO4 đặc háo nước C - H2SO4 đặc có tính oxi hoá mạnh C - H2SO4 đặc có tính axít mạnh tính ôxi hoá mạnh 6.55 Dãy kim loại phản ứng với dung dịch H2SO4- loãng là: A - Cu, Zn, Na C - K, Mg, Al, Fe, Zn B - Ag, Ba, Fe, Sn D - Au, Pt, Al Hãy chọn đáp án 6.56 Cặp kim loại đâythụ động H2SO4 đặc ? A - Zn, Al C - Al, Fe B - Zn, Fe D - Cu, Fe Hãy chọn đáp án 6.57 Hãy chọn nửa phương trình phản ứng cột với nửa phương trình phản ứng cột cho phù hợp Cột Cột a) b) c) d) e) g) H2SO4l H2SO4l H2SO4l H2SO4 l H2SO4 l H2SO4 l + Fe → + FeO → + Fe2O3 → + Fe3O4 → + Cu(OH)2 → + CaCO3 → - CaSO4 + H2O + CO2 - Fe2(SO4)3 + H2O Fe2(SO4)3 + FeSO4 + H2O - FeSO4 + H2O - CuSO4 + H2O - FeSO4 + H2 - Fe2 (SO4)3 + H2 6.58 Tìm chất phù hợp vào chỗ trống để hoàn thành phương trình phản ứng sau: A - H2SO4 đ/n + Cu → B - H2SO4 đ/n + S → + C - H2SO4 đ/n + C → + + H2O CuSO4 + H2O + H2O D - H2SO4 đ/n + Mg → + S + H2O E - H2SO4 đ/n + HBr → G - H2SO4 đ/n + KI H- → SO2 I2 + + + + H2O + K2SO4 H2SO4 đ + H2O C12H22O11 6.59 Hãy ghép nửa phương trình phản ứng cột với nửa phương trình phản ứng cột cho phù hợp Cột Cột 1) Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 2) ZnSO4 + S + H2O 3) ZnSO4 + H2 4) FeSO4 + H2 5) Không có tượng a - Fe + H2SO4 l → b - Fe + H2SO4 đ → c - Zn + H2SO4đ → d - Zn + H2SO4 đ/n → e - Fe + H2SO4 đ/n → 6.60 Thuốc thử thích hợp để nhận biết dung dịch đựng lọ bị nhãn gồm: Na2CO3, NaOH, Na2SO4, HCl : A - quỳ tím B - dung dịch AgNO3 C -dung dịch BaCl2 D - dung dịch H2SO4 Hãy chọn đáp án 6.61 Thuốc thử thích hợp dùng để phân biệt dung dịch (đựng riêng): NaCl, NaBr, NaI, HCl, H2SO4, Na2SO4, NaOH là: A - dung dịch BaCl2, dung dịch AgNO3 B - dung dịch AgNO3, quỳ tím C - dung dịch Bacl2, quỳ tím, Cl2, hồ tinh bột D - dung dịch Bacl2, Cl2, hồ tinh bột Hãy chọn đáp án 6.62 Thuốc thử để phân biệt dung dịch H2SO4đ, Ba(OH)2, HCl là: A - Cu B - SO2 C - Quỳ tím D - Dung dịch BaCl2 Hãy chọn đáp án 6.63 Cho dung dịch riêng biệt bị nhãn gồm: Na 2SO4, HCl, Na2CO3, Ba(NO3)2, NaOH, H2SO4 Thuốc thử dùng để nhận biết chúng là: A - Quỳ tím B - Dung dịch HCl C - Bột Fe D - Phenolphtalein Hãy chọn đáp án 6.64 Cho dung dịch bị nhãn gồm: Na 2S, Na2SO4, Na2SO3, NaCl, Thuốc thử dùng để nhận biết chúng A - Dung dịch BaCl2, dung dịch HCl, dung dịch CuCl2 B - Dung dịch AgNO3 C - Dung dịch BaCl2, dung dịch AgNO3 D - Dung dịch Pb(NO3)2, dung dịch BaCl2 Hãy chọn đáp án 6.65 Chỉ dùng thuốc thử để phân biệt chất bột: CaCO 3, Na2CO3, BaSO4, Na2SO4 Có thể dùng: A - H2O, dung dịch NaOH B - Dung dịch HCl, H2O C - H2O dung dịch HCl D - Cả B C Hãy chọn đáp án 6.66 Từ FeS2, H2O, không khí (ĐK đủ) điều chế dãy chất nào? A - H2SO4, Fe2(SO4)3, FeSO4, Fe B - H2SO4, Fe(OH)3 C - H2SO4, Fe(OH)2 D - FeSO4, Fe(OH)3 Hãy chọn đáp án 6.67 Có bình riêng biệt đựng dung dịch: HCl, H 2SO3 H2SO4, thuốc thử để phân biệt chúng là: A - Quỳ tím C - Dung dịch BaCl2 B - Dung dịch NaOH D - Dung dịch AgNO3 Hãy chọn đáp án 6.68 Khi nhiệt phân 24,9 gam KClO3 theo phương trình phản ứng : MnO 2KClO3 2KCl + 3O2 Thể tích khí ôxi thu (ĐKTC) là: t A - 4,48 lít B - 6,72 lít C - 2,24 lít D - 8,96 lít Hãy chọn đáp án 6.69 Thể tích không khí cần để oxi hoá hoàn toàn 20 lít khí NO thành NO (các thể khí đo điều kiện nhiệt độ, áp suất) A - 30 lít B - 60 lít C - 50 lít D - 70 lít Hãy chọn đáp án 6.70 Đốt 13 gam bột kim loại hoá trị ôxi dư đến khối lượng không đổi thu chất rắn X có khối lượng 16,2gam (giả sử hiệu suất phản ứng 100%) Kim loại là: A - Fe B- Cu C - Zn D - Ca Hãy chọn đáp án 6.71 Đốt cháy hoàn toàn a gam Cacbon V lít ôxi (ĐKTC) thu hỗn hợp khí A có tỉ khối so với Hiđrô 20, dẫn hỗn hợp A vào dung dịch Ca(OH) dư thu 10 gam kết tủa a V có giá trị là: A - gam ; 1,12 lít B - 2,4 gam ; 4,48 lít C - 2,4 gam ; 2,24 lít D - 1,2gam ; 3,36lít Hãy chọn đáp án 6.72 Điều chế ôxi phòng thí nghiệm từ KMnO 4, KClO3, NaNO3, H2O2 (có số mol nhau), lượng oxi thu nhiều từ: A - KMnO4 C - KClO3 B - NaNO2 D - H2O2 6.73 Cho hỗn hợp khí oxi ozon, sau thời gian ozon bị phân huỷ hết (2O → 3O2) thể tích khí tăng lên so với ban đầu lít, % thể tích oxi, ozon hỗn hợp đầu là: A - l O2 ; l O3 B - l O2 ; l O3 C - l O2 ; l O3 D - l O2 ; l O3 Hãy chọn đáp án 6.74 Đun nóng hỗn hợp gồm 2,8 gam bột Fe 0,8 gam bột S; Lấy sản phẩm thu cho vào 20ml dung dịch HCl vừa đủ thu hỗn hợp khí bay (giả sử h/s phản ứng 100%) Khối lượng khí nồng độ mol/l dung dịch HCl cần dùng là: A - 1,2 g ; 0,5 M B - 1,8 g ; 0,25 M C - 0,9 g D - 0,9 g ; 0,5M ; 0,25M Hãy chọn đáp án 6.75 Cho 10,4g hỗn hợp gồm Fe Mg tác dụng vừa đủ với 9,6g S % khối lượng Fe Mg hỗn hợp là: A - 52,76% 47,24% B - 53,85% 46,15% C - 63,8% D - 72% 28% 36,2% Hãy chọn đáp án 6.76 Có bình đựng khí H2S, O2 để nhận biết khí người ta dùng thuốc thử là: A - Dẫn khí qua dung dịch Pb(NO3)2 B - Dung dịch NaCl C - Dung dịch KOH D - Dung dịch HCl Hãy chọn đáp án 6.77 Dung dịch H2S để lâu ngày không khí thường có tượng A- Chuyển thành mầu nâu đỏ B - Bị vẩn đục, màu vàng C - Vẫn suốt không màu D - Xuất chất rắn màu đen Hãy chọn đáp án 6.78 Loại bỏ H2S khỏi hỗn hợp khí với H2 cách cho hỗn hợp khí lội qua dung dịch A - Na2S C - Pb(NO3)2 B - KOH D - Cả B C Hãy chọn đáp án 6.79 Từ bột Fe, S, dung dịch HCl có cách để điều chế H2S A-1 B-2 C-3 D - Hãy chọn đáp án 6.80 Đốt 8,96l khí H2S (đktc) hoà tan sản phẩm khí sinh vào dung dịch NaOH 25% (d = 1,28) thu 46,88g muối Thể tích dung dịch axít đủ làm màu hoàn toàn 50g dung dịch Brôm 8% A - 100 ml C - 80 ml B - 120 ml D - 90 ml Hãy chọn đáp án 6.81 Một bình kín dung tích 2,8 l chứa hỗn hợp khí gồm H 2S O2 dư (đktc) Đốt cháy hỗn hợp, hoà tan sản phẩm phản ứng vào 100g H2O thu dung dịch Brôm 8% (Cho H2SO3 + Br2 + H2O = H2SO4 + 2HBr) Nồng độ % axít dung dịch thu % khối lượng H2S O2 là: A - 10% H2SO3, 30% H2S, 70% O2 B - 5% H2SO3, 25% H2S; 75% O2 Hãy chọn đáp án C - 8% H2SO3, 40% H2S, 60% O2 D - 2% H2SO3, 20%H2S, 80% O2 6.82 Cho hỗn hợp gồm Fe FeS hoà tan vào dung dịch HCl dư thu 6,72 l hỗn hợp khí (ở đktc) Dẫn hỗn hợp qua dung dịch Pb(NO 3)2 dư thu 47,8g kết tủa đen, % khối lượng Fe FeS hỗn hợp ban đầu là: A - 25,2% ; 74,8% C - 24,14% ; 75,86% B - 32% ; 68% D - 60% ; 40% Hãy chọn đáp án 6.83 Đốt cháy hoàn toàn 3,4gam chất X thu 6,4g SO 1,8g H2O, X có công thức phân tử là: A - H2SO3 C - H2SO4 B - H2S D - Một chất khác A, B, C Hãy chọn đáp án 6.84 Hấp thụ hoàn toàn 6,4g SO2 vào dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu 11,5g muối thể tích dung dịch NaOH cần dùng là: A - 150ml C - 250ml B - 200ml D - 275ml Hãy chọn đáp án 6.85 Hoà tan V lít SO2 H2O Cho nước Brôm vào dung dịch xuất màu nước Brôm, sau cho thêm dung dịch BaCl2 dư lọc làm khô kết tủa thu 1,165gam chất rắn V có giá trị là: A - 0,112 l C - 0,336 l B - 0,224l D - 0,448 l Hãy chọn đáp án 6.86 Nung nóng 17,7g hỗn hợp bột kim loại Zn Fe bột S dư (hiệu suất phản ứng 100%) Hoà tan hoàn toàn chất rắn thu sau phản ứng vào dung dịch H 2SO4 l 1M thấy có 6,72 lít khí (ĐKTC) bay sau phản ứng lượng axit dư 10% Khối lượng kim loại Zn, Fe thể tích dung dịch H2SO4 ban đầu là: A 36,72%; 63,28% 300ml B 48,2%; 51,8% 250ml C 52,1%; 47,9% 400ml D Kết khác Hãy chọn đáp án 6.87 Sau hoà tan 8,45g ôlêum A vào nước dung dịch B, để trung hoà dung dịch B cần 200ml dung dịch NaOH 1M Công thức B là: A H2SO4 10SO3 C H2SO4 3SO3 B H2SO4 5SO3 D H2SO4 2SO3 Hãy chọn đáp án 6.88 Trộn 100ml dung dịch H2SO4 20% (d = 1,14) với 400g dung dịch BaCl2 5,2% Khối lượng chất kết tủa chất dung dịch thu là: A 46,6g BaCl2 dư C 23,3g H2SO4 dư B 46,6g H2SO4 dư D 23,3g BaCl2 dư Hãy chọn đáp án 6.89 Cho 200ml dung dịch hỗn hợp axít HCl H2SO4 tác dụng với lượng bột Fe dư thấy thoát 4,48l khí (ĐKTC) dung dịch A Lấy 1/10 dung dịch A cho tác dụng với BaCl dư thu 2,33g kết tủa Nồng độ mol/l HCl H2SO4, khối lượng Fe tham gia phản ứng là: A - 1M; 0,5M 5,6g B - 1M; 0,25M 11,2g C - 0,5M; 0,5M 11,2g D - 1M; 0,5M 11,2g Hãy chọn đáp án 6.90 Một axít có nồng độ 130% sau thêm nước vào nồng độ đạt 98% cho dây nhôm vào không thấy có tượng Tiếp tục thêm nước để dung dịch có nồng độ 32% thấy dây nhôm tan ra, đồng thời có khí bay ra, axít là: A - H3PO4 C - HCl B - H2SO3 D - H2SO4 Hãy chọn đáp án 6.91 Một dung dịch chứa 3,82gam hỗn hợp muối sunfát kim loại kiềm kim loại hoá trị 2, biết khối lượng nguyên tử kim loại hoá trị kim loại kiềm 1đvc Thêm vào dung dịch lượng BaCl2 vừa đủ thu 6,99g kết tủa, cô cạn dung dịch thu m gam muối kim loại m là: A - Na, Mg; 3,07gam C - Na, Ca; 4,32gam B - K, Ca ; 2,64gam D - K, Mg; 3,91gam Hãy chọn đáp án 6.92 Trộn 3,42g muốn sunfat kim loại hoá trị với 8g Fe 2(SO4) Cho hỗn hợp tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch BaCl2 tạo thành 20,97g kết tủa trắng Nồng độ mol/l dung dịch BaCl2 tên kim loại là; A 0,54M; Cr B 0,9M; Al C 0,65M; Al D 0,4M; Cr Hãy chọn đáp án 6.93 Lấy 5,3g hỗn hợp gồm Na kim loại kiềm cho tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng dư thu 3,36l khí 9đktc) Kim loại kiềm % khối lượng hỗn hợp là: A K 21,05% C Rb 1,78% B Li 13,2% D Cs 61,2% Hãy chọn đáp án 6.94 Hoà tan ôxit kim loại hoá trị II lượng vừa đủ dung dịch 20% dung dịch muối có nồng độ 22,6% Công thức oxit là: A MgO C CaO B CuO D FeO 6.95 Cho 427,5g dung dịch Ba(OH)2 20% vào 200g dung dịch H2SO4 lọc bỏ kết tủa Để trung hoà nước lọc người ta phải dùng 125ml dung dịch NaOH 25% (d = 1,28) nồng độ % H2SO4 dung dịch đầu là: A 51% C 49% B 40% D 53% Hãy chọn đáp án 6.96 Cho 200ml dung dịch chứa đồng thời HCl 1M h 2SO4 0,5M Thể tích dung dịch chứa đồng thời NaOH 1M Ba(OH)22M Cần lấy để trung hoà vừa đủ dung dịch axit cho là: A 100ml C 120ml B 90ml D 80ml Hãy chọn đáp án 6.97 Cho 17,6g hỗn hợp gồm Fe kim loại R vào dung dịch H 2SO4 loãng dư Sau phản ứng thu 4,48l khí (đktc) phần không tan cho vào dung dịch H2SO4 đặc nóng giải phóng 2,24l khí (đktc) A Mg C Cu B Pb D Ag Hãy chọn đáp án 6.98 Khi làm lạnh 500ml dung dịch CuSO4 25% (d = 1,2) 50g CuSO 5H2O kết tinh lại Lọc bỏ muối kết tinh dẫn 11,2 lít khí H 2S (đktc) qua nước lọc Khối lượng CuSO4 lại dung dịch là: A 38g B 40g C 32g D 36g Hãy chọn đáp án 6.99 Trộn 13g kim loại M hoá trị (đứng trước hiđro) với lưu huỳnh đun nóng để phản ứng xảy hoàn toàn chất rắn A Cho A phản ứng với 200ml dung dịch H 2SO4 1,5M (dư) hỗn hợp khí B nặng 5,2g có tỉ khối so với oxi 0,8125 dung dịch C (giả sử thể tích dung dịch không thay đổi) Kim loại M là: A Fe C Ca B Zn D Mg Hãy chọn đáp án 6.100 Hoà tan hoàn toàn 13,8g hỗn hợp gồm Mg kim loại hoá trị II dung dịch H2SO4 loãng thu 26,88l H2 (đktc) Kim loại hoá trị II % khối lượng hỗn hợp là: A Be; 65,3% C Ca 51% B Zn 67,2% D Fe 49,72% Hãy chọn đáp án 6.101 Hoà tan hoàn toàn 4,8g kim loại R H 2SO4 đặc nóng thu 1,68 lít SO2 (đktc) Lượng SO2 thu cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch NaOH dư thu muối A Kim loại R khối lượng muối A thu là: A Zn 13g C Cu 9,45g B Fe 11,2g D Ag 10,8g Hãy chọn đáp án 6.102 Hoà tan hoàn toàn 1,08g kim loại M H 2SO4 đặc nóng, lượng khí thoát hấp thụ hoàn toàn 45ml dung dịch NaOH 0,2M thấy tạo 0,608g muối Kim loại M là; A Zn C Cu B Fe D Ag Hãy chọn đáp án Ch¬ng nhãm oxi 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 B B D C D (1) C (2) D (3) B (4) A (5) B (6) D (7) C 6.7 C C 6.9 (1) B (2) D (3) C (4) A (5) B 6.10 a) Na2O b) MgO c) Fe3O4 d) CuO e) O2 g) CO2 h) H2O i) C k) CO2 6.11 a) b) c) d) e) h) 6.12 D 6.13 a) § b) S c) § d) S 6.14 6.15 (1) C (2) A (3) B (4) C (5) B (6) A 6.16 A 6.17 B 6.18 a) b) c) d) e) 6.19 B 6.20 (1) C (2) B (3) D 6.21 a) b) c) d) 6.22 C 6.23 a) b) c) d) 6.24 (1) B (2) D (3) D (4) C (5)C 6.25 D 6.26 C 6.27 a) § b) S c) § d) S 6.28 (1) B (2) C (3) B (4) C (5) B (6) C 6.29 a) S b) § c) § d) S 6.30 D 6.31 D 6.53 A 6.54 C 6.55 C 6.56 C 6.57 a)6 b)4 c)2 d)3 e)5 g)1 6.58 A) SO2 B) SO2 C) CO2,SO2 D)MgSO4 E) Br2 +H2O G) SO2 H) C6H6O6 6.59 a)4 b)5 c)3 d)2 e)1 6.60 A 6.61 C 6.62 E-C 6.63 A 6.64 C 6.65 B 6.66 A 6.67 D 6.68 B 6.69 C 6.70 B 6.71 D 6.72 C 6.73 B 6.74 C 6.75 B 6.76 A 6.77 B 6.78 D 6.79 B 6.80 C 6.81 D 6.82 C 6.83 B 6.84 A 6.85 B 6.86 A 6.87 C 6.88 C 6.89 D 6.32 C 6.33 (1)c (2)e (3)d (4)b (5)g (6)a 6.34 1)B 2)C 3)C 4)B 5)C 6.35 C 6.36 B 6.37 A 6.38 A.I 6.39 B 6.40 A H2SO4 ; B S C K2SO4 + MnSO4 , D H2O E Na2SO4, CO2 6.41 D 6.42 C 6.43 B 6.44 (1) D (2) C (3) A (4) B 6.45 c) d) a) b) 2/5 6.46 A) CuSO4; B) H2SO4 C) H2SO4.nH2O D) Na2SO4+H2O E) NaHSO4 6.47 B 6.48 a) b) c) d) e) 6.49 A 6.50 B 6.51 a) § b) § c) § d)S e)§ 6.52 C 6.90 D 6.91 A 6.92 B 6.93 B 6.94 A 6.95 C 6.96 D 6.97 C 6.98 A 6.99 B 6.100 A 6.101 C 6.102 D ... g)1 6. 58 A) SO2 B) SO2 C) CO2,SO2 D)MgSO4 E) Br2 +H2O G) SO2 H) C6H6O6 6. 59 a)4 b)5 c)3 d)2 e)1 6. 60 A 6. 61 C 6. 62 E-C 6. 63 A 6. 64 C 6. 65 B 6. 66 A 6. 67 D 6. 68 B 6. 69 C 6. 70 B 6. 71 D 6. 72 C 6. 73... B 6. 74 C 6. 75 B 6. 76 A 6. 77 B 6. 78 D 6. 79 B 6. 80 C 6. 81 D 6. 82 C 6. 83 B 6. 84 A 6. 85 B 6. 86 A 6. 87 C 6. 88 C 6. 89 D 6. 32 C 6. 33 (1)c (2)e (3)d (4)b (5)g (6) a 6. 34 1)B 2)C 3)C 4)B 5)C 6. 35 C 6. 36. .. Na2SO4+H2O E) NaHSO4 6. 47 B 6. 48 a) b) c) d) e) 6. 49 A 6. 50 B 6. 51 a) § b) § c) § d)S e)§ 6. 52 C 6. 90 D 6. 91 A 6. 92 B 6. 93 B 6. 94 A 6. 95 C 6. 96 D 6. 97 C 6. 98 A 6. 99 B 6 .100 A 6 .101 C 6 .102 D
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 chương 6 (có đáp án), Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 chương 6 (có đáp án), Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 chương 6 (có đáp án)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay