LUẬN án TIẾN sĩ QUẢN lý, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ kết QUẢ học tập của SINH VIÊN ở các TRUNG tâm GIÁO dục QUỐC PHÒNG và AN NINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực

196 412 4
  • Loading ...
1/196 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2017, 09:38

Đề tài: “Quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở các Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh theo định hướng phát triển năng lực” được tiếp cận dưới góc độ khoa học quản lý giáo dục.Quản lý đánh giá kết quả học tập của sinh viên nói chung, quản lý đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong dạy học giáo dục Quốc phòng và An ninh nói riêng là một nhiệm vụ quan trọng, một khâu không thể tách rời của quá trình giáo dục và đào tạo. 2 MỞ ĐẦU Giới thiệu khái quát luận án Đề tài: “Quản lý kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh theo định hướng phát triển lực” tiếp cận góc độ khoa học quảngiáo dục Quảnđánh giá kết học tập sinh viên nói chung, quảnđánh giá kết học tập sinh viên dạy học giáo dục Quốc phòng An ninh nói riêng nhiệm vụ quan trọng, khâu tách rời trình giáo dục đào tạo Vấn đề đặt làm để quản lý, tổ chức, đạo, kiểm soát tốt hoạt động đánh giá kết học tập giáo dục Quốc phòng An ninh sinh viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Đây câu hỏi quan tâm nghiên cứu cấp quản lý, nhà khoa học, đội ngũ giảng viên, có tác giả luận án Với tâm huyết đó, tác giả chọn vấn đề: “Quản lý kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh theo định hướng phát triển lực” làm luận án tiến Quá trình nghiên cứu luận án sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu để làm sáng tỏ vấn đề lý luận, thực tiễn, phương pháp điều tra, khảo sát, khảo nghiệm, thử nghiệm, tổng kết thực tiễn sử dụng chủ yếu Luận án kết cấu gồm phần tổng quan; sở lý luận thực tiễn, biện pháp quản lý phần khảo nghiệm, thử nghiệm, phần kết luận kiến nghị Ngoài có hệ thống danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục Những vấn đề luận giải luận án vận dụng quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương quan điểm Đảng giáo dục đào tạo, đồng thời kế thừa có chọn lọc nội dung công trình nghiên cứu có liên quan Lý chọn đề tài luận án Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh đòi hỏi phải nghiên cứu đánh giá kết học tập thực trạng công tác quảnđánh giá kết học tập sinh viên, sở đề biện pháp quản lý phù hợp Đây vấn đề có ý nghĩa khoa học thực tiễn, có tính cấp thiết giáo dục Xuất phát từ thực trạng quảnđánh giá kết học tập giáo dục Quốc phòng An ninh sinh viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh thời gian qua Bên cạnh kết đạt được, tồn hạn chế, lực lượng tham gia vào trình đánh giá kết học tập chưa thấy hết vị trí vai trò quan trọng công tác đánh giá chất lượng học tập sinh viên, số khâu chưa đảm bảo khách quan, việc ứng dụng phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin đánh giá kết học tập ít, việc quản lý nội dung, qui trình đánh giá kết học tập bất cập Hệ thống văn qui phạm pháp luật kiểm tra, đánh giá kết học tập thiếu đồng bộ, lực cán thực đánh giá kết học tập Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh chưa thiết lập sở khoa học thực vững cho thay đổi quảnđánh giá kết học tập Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Việc đánh giá chất lượng, hiệu việc dạy học quảnđánh giá kết học tập người học cần quy trình, phương thức, biện pháp quản lý thống nhất, có tính khoa học phù hợp với thực tiễn Do cần có nghiên cứu độc lập vấn đề để đạo thực tiễn quảnđánh giá kết học tập người học Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Với tâm huyết mình, tác giả lựa chọn vấn đề: “Quản lý kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh theo định hướng phát triển lực” làm đề tài luận án tiến sĩ, chuyên ngành quảngiáo dục Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu Nhằm đề xuất biện pháp quảnđánh giá kết học tập sinh viên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh * Nhiệm vụ nghiên cứu - Xây dựng sở lý luận quảnđánh giá kết học tập sinh viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh - Khảo sát, đánh giá thực trạng quảnđánh giá kết học tập sinh viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh - Đề xuất biện pháp quảnđánh giá kết học tập sinh viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh - Tiến hành kiểm chứng tính hiệu biện pháp đề xuất thực tiễn đánh giá kết học tập sinh viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Khách thể, đối tượng, phạm vi nghiên cứu giả thuyết khoa học * Khách thể nghiên cứu Quảnđánh giá kết học tập giáo dục Quốc phòng An ninh sinh viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh * Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quảnđánh giá kết học tập giáo dục Quốc phòng An ninh sinh viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh * Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nội dung, luận án tập trung nghiên cứu vấn đề quảnđánh giá kết học tập sinh viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Phạm vi khách thể khảo sát, số lượng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh nhiều, đa dạng đối tượng, nhiệm vụ, mục tiêu yêu cầu đào tạo, địa điểm xây dựng Vì luận án tập trung sâu nghiên cứu quảnđánh giá kết học tập sinh viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh sau: -Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Đại học Quốc gia Hà Nội -Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Đại học Quốc gia TP.HCM -Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Hà Nội -Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Hà Nội -Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Đại học Huế Phạm vi thời gian, số liệu sử dụng phục vụ việc nghiên cứu luận án khảo sát, điều tra, tổng hợp giới hạn từ năm 2010 đến * Giả thuyết khoa học Nếu đề xuất số biện pháp quảnkiểm tra đánh giá kết học tập sinh viên phù hợp với điều kiện cụ thể Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh hoàn chỉnh kiểm tra đánh giá, bao quát đầy đủ nội dung liên quan bổ sung số sách người học, đồng thời có giải pháp làm thay đổi môi trường kiểm tra đánh giá, đổi mô hình quảnđánh giá hướng tới mục tiêu vừa đánh giá xác kết học tập sinh viên vừa tạo thuận lợi cho sinh viên, góp phần giảm thiểu bất cập kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng đào tạo phát triển nghiệp giáo dục Quốc phòng An ninh, đảm bảo bước góp phần nâng cao chất lượng đáo tạo nguồn nhân lực đáp ứng nghiệp công nghiệp hoá đại hoá đất nước, thực thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Phương pháp nghiên cứu * Phương pháp luận nghiên cứu Đề tài nghiên cứu dựa sở phương pháp luận vật biện chứng Chủ nghĩa Mác - Lênin Quán triệt cụ thể hoá tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương đổi giáo dục, đào tạo QLGD Đảng, đặc biệt đổi hoạt động đánh giá giáo dục đào tạo đồng thời vận dụng quan điểm tiếp cận hệ thống - cấu trúc, quan điểm thực tiễn, quan điểm lịch sử - lôgíc Khoa học giáo dục triển khai nghiên cứu đề tài luận án * Phương pháp nghiên cứu tài liệu Phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá nguồn tài liệu có liên quan GDĐT công tác quảngiáo dục Nghiên cứu thị, nghị Đảng, văn pháp quy Nhà nước ngành; tài liệu, sách, tạp chí báo cáo khoa học có liên quan đến quản lý hoạt động ĐGKQHT * Phương pháp điều tra phiếu hỏi Sử dụng mẫu phiếu trưng cầu ý kiến với lực lượng có liên quan trực tiếp đến đề tài (cán quảnsinh viên, giảng viên trực tiếp giảng dạy tham gia vào hoạt động đánh giá, đối tượng sinh viên) với số lượng 112 cán quản lý 215 giảng viên 538 sinh viên năm Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh sau: -Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Đại học Quốc gia Hà Nội -Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Đại học Quốc gia TP.HCM -Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Hà Nội -Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Hà Nội -Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Đại học Huế * Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia Tham khảo ý kiến số nhà khoa học thuộc lĩnh vực quảngiáo dục biện pháp quản lý hoạt động ĐGKQHT sinh viên năn Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh theo yêu cầu đổi GDĐH số vấn đề có liên quan đến đề tài nghiên cứu * Phương pháp tổng kết kinh nghiệm Thông qua hình thức tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm biện pháp quản lý hoạt động ĐGKQHT sinh viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh * Phương pháp khảo nghiệm tác động Khảo nghiệm số biện pháp quản lý hoạt động ĐGKQHT sinh viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh * Phương pháp xử lý số liệu Sử dụng công thức toán thống kê tính giá trị trung bình, hệ số tương quan, kiểm định độ tin cậy số %, với hỗ trợ phần mềm tin học SPSS 16.0 for window để xử lý, định lượng số liệu kết nghiên cứu nhằm xác định mức độ tin cậy việc điều tra phân tích kết nghiên cứu đề tài Những đóng góp luận án Góp phần làm sáng tỏ lý luận đánh giá kết học tập vận dụng khoa học vào quảnđánh giá kết học tập giáo dục quốc phòng an ninh Phân tích thực trạng quảnđánh giá kết học tập giáo dục Quốc phòng An ninh yêu cầu giáo dục Quốc phòng An ninh quảnđánh giá kết học tập giáo dục quốc phòng an ninh Đề xuất biện pháp quảngiáo dục Quốc phòng An ninh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu đánh giá kết học tập giáo dục Quốc phòng An ninh Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh có tính khả thi phù hợp với thực tiễn giáo dục Quốc phòng An ninh tình hình Ý nghĩa lý luận, thực tiễn luận án * Về lý luận Khẳng định vai trò kiểm tra đánh giá kết học tập sinh viên việc hình thành phát triển nhân cách kỹ sống cho sinh viên đáp ứng yêu cầu kinh tế tri thức xu hội nhập Xác định yếu tố chủ quan khách quan ảnh hưởng đến việc quảnkiểm tra đánh giá kết học tập sinh viên nhằm tìm biện pháp quản lý mang tính khả thi cao * Về thực tiễn Kết nghiên cứu giúp giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh có biện pháp quảnđánh giá kết học tập sinh viên học giáo dục Quốc phòng An ninh có hiệu Xác định việc lựa chọn phối hợp biện pháp góp phần nâng cao chất lượng đánh giá kết học tập sinh viên đáp ứng mục tiêu đổi giáo dục Kết cấu luận án Đề tài luận án kết cấu gồm phần mở đầu; phần nội dung với chương; phần kết luận, danh mục công trình tác giả công bố có liên quan đến đề tài luận án, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI: QUẢNĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Các công trình nghiên cứu liên quan đến đánh giá kết học tập sinh viên liên quan đến đề tài 1.1 Các công trình nghiên cứu nước liên quan đến đánh giá kết học tập sinh viên Đánh giá kết học tập nội dung quan trọng qui trình dạy học, quốc gia quan tâm Vì thế, vấn đề tập trung nghiên cứu nhiều góc độ, phạm vi khác Nghiên cứu lý thuyết chung kiểm tra, đánh giá lớp học, tiêu biểu công trình tác giả C.A Paloma Measuring Educational Achievement (Đo lường thành tích giáo dục) [170], mô tả chi tiết phương pháp đo lường đánh giá định lượng kết học tập học sinh Tác giả Norman E Gronlund sách Measurement and Evaluation in Teaching (Đo lường đánh giá dạy học) [172], giới thiệu tới giảng viên người theo học nghiệp vụ sư phạm nguyên tắc quy trình đánh giá cần thiết cho việc dạy học hiệu Nghiên cứu cách lập kế hoạch đánh giá, cho điểm, tác giả D.S Frith H.G.Macintosh sách Teacher's Guide to Assessment (Hướng dẫn giảng viên đánh giá) [137], trình bày cụ thể, chuyên sâu lý luận đánh giá lớp học, cách lập kế hoạch đánh giá, cách đánh giá, cho điểm 10 Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật kiểm tra, đánh giá kết học tập, tác giả Thomas A.Agelo, Patricia Cross, sách: Classroom Assessment – Techiniques, (Kỹ thuật đánh giá lớp học) [170], giới thiệu cho giảng viên phương pháp cụ thể đánh giá kết học tập lớp học định sử dụng kết đánh giá Tác giả Rick Stiggins (cùng đồng nghiệp mình) sách: Student- Centered classrom ssessment (đánh giá lớp học trung tâm) [170]; Classrom assessment for Student Learning ( đánh giá tình hình học tập cho sinh viên) [172]; Student- InvolvedAssessment or Learning (Sinh viên tham gia đánh giá kết học) [171], nghiên cứu đánh giá lớp học với phương pháp, kỹ thuật cụ thể, nghiên cứu mô hình đánh giá kết học tập, có đánh giá kết học tập phạm vi trường đại học, cao đẳng như: Mô hình trường Đại học Oxford, mô hình CLEP Mỹ Nghiên cứu xu hướng đánh giá kết học tập, tác giả Anthony J.Nitko, đề cập đến nhiều nội dung trình đánh giá kết học tập, bao gồm: Phát triển kế hoạch giảng dạy kết hợp với đánh giá, đánh giá mục tiêu, hiệu quả, đánh giá học sinh Tác giả Ralph Tylor người đưa khái niệm đánh giá, Ông sử dụng thuật ngữ đánh giá để biểu thị quy trình đánh giá tiến loài người theo mục tiêu đạt theo ông đánh giá người học kết học tập họ quan trọng thể rõ ràng đường để đến mục tiêu [173] Tác giả Benjamin S.Bloom George F Madaus J.Thomat Hasyings, công bố công trình nghiên cứu Evaluation to improve learning, có nghĩa (Đánh giá để thúc đẩy học tập) [132], tác giả trình bày kỹ thuật đánh giá kết học tập học sinh thông qua việc liên kết kỹ thuật 11 đánh giá tốt Công trình nhằm hỗ trợ giảng viên sử dụng đánh công cụ để cải tiến quy trình dạy học Tác giả L.D.Stufflebean, đưa mô hình CIPP hình thành dựa kết hợp đánh giá bối cảnh (Context), đánh giá đầu vào (Input), đánh giá trình (Process), đánh giá kết (Ptoduct) Tác giả M.Scriven, đưa mô hình đánh giá không theo mục tiêu (Goal Free) Tiếp theo đời mô hình ứng đáp câu hỏi (Responsive) R.E.Stake khởi xướng Hiện nay, giới, khoa học đánh giá giáo dục phát triển nhanh chóng, quan kiểm định chất lượng giáo dục đại học Anh thành lập từ năm 1977 viết tắt QAA (Quality AssurAnce Agency for Higher Education) Theo QAA, đánh giá kết học tập sinh viên nhằm mục đích: cung cấp thông tin phản hồi tiến học tập sinh viên để thúc đẩy sinh viên học tập, cung cấp thông tin cho xã hội nhà quảngiáo dục mức độ đạt kiến thức, khả kỹ sinh viên theo tiêu chuẩn đặt (của Trường Quốc gia) QAA xây dựng số thực nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo thông qua đánh giá kết học tập sinh viên gồm 15 quy tắc phù hợp với tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đào tạo châu Âu lĩnh vực giáo dục đại học liên quan đến khía cạnh như: quy định, quy trình, quyền hạn, trách nhiệm phận cá nhân liên quan, phương pháp đánh giá kết học tập, chế chấm điểm, xử lý điểm, việc công bố điểm, lưu giữ thông tin, liệu Bộ số đảm bảo cho việc đánh giá kết học tập sinh viên xác, công bằng, minh bạch, giúp cho việc khuyến khích sinh viên nâng cao thành tích Đây sở để QAA kiểm định chất lượng đào tạo trường đại học Việc đánh giá kết học tập sinh 183 học tập sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh Đổi nội dung cách thức 82 51 14,6 12 3,4 2.76 3 quản lý hoạt động đề thi Đổi công tác tổ 28 312 89,1 38 10,9 0 2.88 chức coi thi, kiểm tra Đổi cách thức quản lý chấm 261 74,6 79 22,6 10 2,8 2,69 thi, lên điểm khớp phách Qui định quản lý điểm thi 245 70 72 20,6 33 9,4 2.5 hồ sơ học tập sinh viên Tổng ( X ) = 2.72 184 Phụ lục Các tiêu chí đánh giá kỹ nghiệp vụ cán coi thi cán chấm thi STT Mức độ đánh giá Tốt Cán coi thi Cán chấm thi Cán coi thi Cán chấm thi B.Thường Cán coi thi Cán chấm thi Chưa tốt Cán coi thi Cán chấm thi Điểm Nội dung đánh giá đánh giá Xác định mục đích hoạt động coi thi, hiểu tốt, nắm chắc, tổ chức nội dung quy chế Hiểu nắm vững yêu cầu công tác chấm thi xác, công khách quan Hiểu tương đối mục đích, quy chế thi, áp dụng tổ chức coi thi, kỹ xử lý tình Hiểu nắm tương đối yêu cầu công tác chấm thi xác, công khách quan Chưa nắm mục đích nội dung quy chế coi thi cách đầy đủ Chưa nắm yêu cầu công tác chấm thi: Chính xác, công khách quan Chưa có kỹ khâu chấm thi: đọc biểu điểm, áp dụng, chấm điểm thành phần, tổng hợp, xếp loại Không nắm mục đích nội dung quy chế coi thi cách đầy đủ, kỹ sử lý tình hiểu điều kiện thi chưa tốt Không nắm yêu cầu công tác chấm thi: Chính xác, công khách quan Chưa có kỹ khâu chấm thi: đọc biểu điểm, áp dụng, chấm điểm thành phần, tổng hợp, xếp loại 185 Phụ lục 10 Các tiêu chí đánh giá nhận thức cán quản lý, cán giảng viên sinh viên hoạt động ĐGKQHT ST T Mức độ đánh giá Tốt Nội dung đánh giá Điểm đánh giá - CBQL, GV sinh viên nhớ hiểu sâu sắc, đầy đủ, xác tất nội dung nhận thức hoạt động đánh giá kết học tập - CBQL, GV sinh viên coi việc hiểu, phát sinh nhu cầu thực nội dung nhận thức hoạt động đánh giá kết học tập nhu cầu tự thân cá nhân - Đã hiểu đầy đủ, xác tất nội dung nhận thức hoạt động đánh giá kết học tập - Chưa nhớ đầy đủ nội dung yêu cầu B.Thường - Hiểu chỗ đúng, chỗ sai nội dung nhận thức hoạt động quản lý, giảng dạy học tập Chưa tốt - Nhớ chưa xác nội dung yêu cầu - Chưa hiểu chỗ đúng, chỗ sai nội dung nhận thức hoạt động quản lý, giảng dạy học tập - Nhớ chưa xác nội dung yêu cầu Phụ lục 11 Kết nhận thức đánh giá kết học tập sinh viên 186 nhóm thử nghiệm trước thử nghiệm Tốt STT 2 Nội dung đánh giá SL CBQL GV 12 SV Xác định mục đích đánh giá Việc thực yêu cầu hoạt động đánh giá Tính công CBQL 42 84 10 GV 13 17,3 27 36 bằng, SV 17 14,2 54 45 khách quan Tính giá trị CBQL 18 16 32 GV 59 78,7 13 17,3 SV 16 13,4 55 45,8 Tính tin cậy CBQL 43 86 14 GV 11 14,7 31 41,3 SV 48 40 51 42.5 Tính khả thi CBQL 37 74 10 20 GV 42 56 21 28 SV 56 46.7 53 44.2 Tính hệ thống TL% 14 16 14,0 Bình thường SL TL% 19 38 27 33,3 23 46,0 Tính phát triển Tính phù hợp Chưa tốt Điểm Độ trung lệch SL TL% bình chuẩn 24 48 36 48 2.22 0.413 20 40,0 35 49 46.7 40,8 25 49 33 21 12 11 50 40,8 44.7 17.5 16 9.2 CBQL GV SV CBQL 33 40 82 38 66 53.3 68.4 76 13 28 19 26 37.3 15.8 18 19 9.4 15,8 GV 56 74.7 15 20 5.3 SV 51 42.5 51 42.5 18 15 CBQL 33 66 15 30 GV 37 49.3 34 45.3 5.4 SV 57 47.5 47 39.2 16 13.3 23 46 23 46 36 48 32 42.7 9.3 Xác định CBQL đối tượng đánh GV 2.79 0.367 2.77 0.410 2.90 0.324 2.74 0.391 2.80 0.524 1,682 0.562 1,675 0.511 1,695 0.523 187 Tốt STT Nội dung đánh giá giá Lựa chọn phương pháp, phương tiện ĐG phù hợp Bình thường SL TL% 52 43.3 Chưa tốt Điểm Độ trung lệch SL TL% bình chuẩn 11 9,2 SV SL 57 TL% 47.5 CBQL 21 42 27 54 GV 38 50.7 32 42.7 6.6 SV 61 50.8 44 36.7 15 12.5 Tổng ( X ) = 2.09 1,681 0.519 188 Phụ lục 12 Kết đo kỹ nghiệp vụ coi thi chấm thi đánh giá kết học tập sinh viên nhóm thử nghiệm trước thử nghiệm Tốt Bình Chưa tốt Điểm STT Nội dung đánh giá thường Trung SL TL% SL TL% SL TL% Bình I Kết đo kỹ nghiệp vụ coi thi nhóm thử nghiệm Xác định mục đích 22 29.3 42 56 11 14.7 2.21 hoạt động coi thi Hiểu nắm nội 20 26.7 45 60 10 13.3 2.32 dung quy chế coi thi Tổ chức công tác coi thi 26 34.7 46 61.3 2.18 quy chế Kỹ xử lý tình 31 41.3 40 53.3 5.4 2.41 phát sinh Hiểu thực điều 30 40 39 52 2.38 kiện an toàn tổ chức thi Hiểu nắm 42 56 28 37.3 6.7 2.29 điều kiện an toàn cho sinh viên dự thi Tổng ( X ) = 2.3 II Kết đo kỹ nghiệp vụ chấm thi nhóm thử nghiệm Hiểu yêu cầu công 39 52 28 37.3 10.7 2.58 tác chấm thi: tính xác, tính công bằng, tính khách quan Hiểu thực việc áp 35 46.7 28 37.3 12 16 2.35 dụng đáp án, biểu điểm chấm thi Kỹ đọc biểu điểm, 37 49.3 32 42.7 2.51 cho điểm thành phần, tổng hợp điểm Kỹ đánh giá xếp loại, 44 58.7 25 33.3 2.49 vào điểm Tổng X = 2.48 Phụ lục 13 Độ lệch chuẩn 0.342 0.313 0.385 0.391 0.342 0.430 0.372 0.401 0.383 0.400 189 Kết nhận thức đánh giá kết học tập sinh viên nhóm thử nghiệm sau thử nghiệm STT I Nội dung đánh giá Xác định mục đích đánh II CBQL GV SV Bình Tốt Chưa tốt SL thường TL% SL TL% SL TL% 41 36 69 82 48 57.5 33 45 18 44 37.5 giá Việc thực yêu cầu hoạt động đánh giá - Tính công CBQL 48 96 GV 63 84 12 16 bằng, SV 64 53.4 43 35.8 khách quan - Tính giá trị CBQL 32 64 15 30 GV 58 77.3 17 22.7 SV 60 50 51 42.5 - Tính tin cậy CBQL 50 112 0 GV 69 92 SV 66 55 49 40.8 - Tính khả thi CBQL 42 84 16 GV 71 94.7 5,3 SV 80 66.7 35 29.2 - Tính hệ thống CBQL 41 82 18 GV 69 92 18 SV 109 90.8 11 9.2 - Tính phát triển CBQL 44 88 12 GV 71 94.7 5,3 SV 82 68.3 34 28.3 Tính phù hợp CBQL 44 88 12 GV 59 78.7 16 21.3 SV 87 72.5 25 20.8 Xác định CBQL 39 78 11 22 GV 59 78.6 14 18.7 đối tượng đánh SV 78 65 30 25 giá Lựa chọn CBQL 40 80 16 GV 58 77.3 15 20 6 0 13 0 10.8 0 0 0 0 0 12 7.5 0 4.2 0 4.1 0 0 3.4 0 6.7 2.7 10 2 2.7 Điểm Độ trung lệch bình chuẩn 2.22 0.525 2.79 0.510 2.77 0.524 2.90 0.376 2.74 0.382 2.80 0.341 2.2 0.521 2.37 0.535 2.18 0.413 2.48 0.542 190 STT Tốt Nội dung đánh giá SV SL 84 Bình thường TL% SL TL% SL TL% 70 29 24.2 5.8 phương pháp, phương tiện ĐG phù hợp Chưa tốt Tổng ( X ) = 2.55 Điểm Độ trung lệch bình chuẩn 191 Phụ lục 14 Kết đo kỹ nghiệp vụ coi thi, chấm thi đánh giá kết học tập sinh viên nhóm thử nghiệm sau thử nghiệm Bình Tốt Chưa tốt Điểm Độ thường Nội dung đánh giá trung lệch STT SL TL% SL TL% SL TL% bình chuẩn I Kết đo kỹ nghiệp vụ coi thi nhóm thử nghiệm Xác định mục đích 40 53.3 33 44 2.7 2.79 hoạt động coi thi Hiểu nắm nội 44 58.7 28 37.3 2.77 dung quy chế coi thi Tổ chức công tác coi 48 64 27 36 0 2.90 thi quy chế Kỹ xử lý tình 50 66.7 25 33.3 0 2.74 phát sinh Hiểu thực 52 69.3 23 30.7 0 2.80 điều kiện an toàn tổ chức thi Hiểu nắm 55 73.3 20 26.7 0 2.80 điều kiện an toàn cho sinh viên dự thi Tổng ( X ) = 2.80 Kết đo kỹ nghiệp vụ chấm thi nhóm thử nghiệm Hiểu yêu cầu 51 68 24 32 0 2.76 công tác chấm thi: tính xác, tính công bằng, tính khách quan Hiểu thực việc 56 74.7 19 25.3 0 2.78 áp dụng đáp án, biểu điểm chấm thi Kỹ đọc biểu 55 73.3 20 26.7 0 2.84 điểm, cho điểm thành phần, tổng hợp điểm Kỹ đánh giá xếp 59 78.7 16 21.3 0 2.72 loại Tổng ( X ) = 2.78 II Phụ lục 15 0.441 0.428 0.392 0.410 0.514 0.469 0.443 0.482 192 Kết nhận thức nhóm đối chứng trước thử nghiệm Tốt Bình TT Nội dung đánh giá thường SL TL% SL TL% Xác định mục CBQL 31 62 28 đích đánh giá GV 32 42.7 35 46.7 SV 57 47.5 37 30.8 Việc thực yêu cầu hoạt động đánh giá - Tính công bằng, CBQL 29 58 21 42 khách quan GV 43 57.3 27 36 SV 44 36.7 55 45.8 - Tính giá trị CBQL 31 62 16 32 CBGV 41 54.7 29 38.7 SV 52 43.3 40 33.3 - Tính tin cậy CBQL 27 54 21 42 GV 34 45.3 37 49.3 SV 62 51.7 29 24.2 - Tính khả thi CBQL 25 50 21 42 GV 43 57.3 25 33.3 SV 58 48.3 30 25 - Tính hệ thống CBQL 36 72 12 24 GV 33 44 41 54.7 SV 57 47.5 34 28.3 - Tính phát triển CBQL 31 62 16 32 GV 36 48 35 46.7 SV 43 35.8 51 42.5 Tính phù hợp CBQL 29 58 18 36 GV 39 52 33 44 SV 53 44.2 40 33.3 Xác định CBQL 26 52 22 44 đối GV 38 50.7 33 44 tượng đánh giá SV 54 45 65 54.2 Lựa chọn phương CBQL 37 74 13 26 pháp, phương GV 48 64 27 36 tiện SV 69 57.5 40 33.3 ĐG phù hợp Tổng ( X ) = 2.14 Phụ lục 16 Chưa tốt Điểm Độ trung lệch SL TL% bình chuẩn 10 10.6 1,68 0,703 26 21.7 21 28 29 32 29 26 3 27 6.7 17.5 6.6 23.4 5.4 24.1 9.4 26.7 1.3 24.2 5.3 21.7 22.5 5.3 0.8 11 9.2 1.83 0.612 2.70 0.687 2.83 0.453 2.66 0.511 2.70 0.687 1.85 0.616 1.77 0.691 1.72 0.693 1.67 0.812 193 Kết nhận thức nhóm đối chứng sau thử nghiệm Tốt Bình TT Nội dung đánh giá thường SL TL% SL TL% Xác định mục CBQL 38 76 12 24 đích đánh giá GV 46 61.3 29 38.7 SV 81 67.5 35 29.2 Việc thực yêu cầu hoạt động đánh giá - Tính công bằng, CBQL 40 80 10 20 khách quan GV 60 80 15 20 SV 75 62.5 37 30.8 - Tính giá trị CBQL 42 84 16 GV 64 85.3 11 14.7 SV 82 68.3 34 28.3 - Tính tin cậy CBQL 39 78 11 22 GV 61 81.3 14 18.7 SV 84 70 26 21.7 - Tính khả thi CBQL 37 74 13 26 GV 61 81.3 14 18.7 SV 80 66.7 26 21.7 - Tính hệ thống CBQL 45 90 10 GV 62 82.7 13 17.3 SV 81 67.5 28 23.3 - Tính phát triển CBQL 42 84 16 GV 59 78.7 16 21.3 SV 75 62.5 37 30.8 Tính phù hợp CBQL 46 92 GV 69 92 SV 84 70 32 26.7 Xác định CBQL 40 80 10 20 đối GV 63 84 12 16 tượng đánh giá SV 88 73.3 17 14.2 Lựa chọn phương CBQL 46 92 pháp, phương GV 70 93.3 6.7 tiện SV 93 77.5 25 20.8 ĐG phù hợp Tổng X = 2.17 Phụ lục 17 Chưa tốt Điểm Độ trung lệch SL TL% bình chuẩn 1.74 0.695 3.3 0.612 1.85 10 14 11 6.7 2.73 0.533 2.82 0.501 2.70 0.542 2.71 0.544 1.87 0.423 1.78 0.591 1.73 0.533 1.72 0.546 3.4 8.3 11.6 9.2 6.7 3.3 15 12.5 1.7 194 Kết kỹ nghiệp vụ coi thi chấm thi nhóm đối chứng trước thử nghiệm Tốt Bình Chưa tốt Điểm STT Nội dung đánh giá thường trung SL TL% SL TL% SL TL% bình I Kết đo kỹ nghiệp vụ coi thi nhóm đối chứng Xác định mục đích 24 32 41 54.7 10 13.3 2.23 hoạt động coi thi Hiểu nắm nội 23 30.7 43 57.3 17 2.34 dung quy chế coi thi Tổ chức công tác coi thi 25 33.3 44 58.7 2.15 quy chế Kỹ xử lý tình 33 44 37 49.3 6.7 2.42 phát sinh Hiểu thực điều 32 42.7 40 53.3 2.39 kiện an toàn tổ chức thi Hiểu nắm điều kiện an toàn cho sinh 41 54.7 27 36 9.3 2.30 viên dự thi Tổng X = 2.31 II Kết đo kỹ nghiệp vụ chấm thi nhóm đối chứng Hiểu yêu cầu công tác chấm thi: tính 40 53.3 29 38.7 2.59 xác, tính công bằng, tính khách quan Hiểu thực việc áp dụng đáp án, biểu điểm 34 45.3 29 38.7 12 16 2.34 chấm thi Kỹ cho điểm thành 40 53.3 28 37.3 9.4 2.50 phần, tổng hợp điểm Kỹ đánh giá xếp loại, 39 52 31 41.3 6.7 2.48 vào điểm Tổng X = 2.47 Độ lệch chuẩn 0.51 0.48 0.41 0.52 0.50 0.43 0.55 0.47 0.53 0.51 195 Phụ lục 18 Kết kỹ nghiệp vụ coi thi chấm thi nhóm đối chứng sau thử nghiệm Tốt ST T I II Bình Chưa tốt Điểm Nội dung đánh giá thường trung SL TL% SL TL% SL TL% bình Kết đo kỹ nghiệp vụ coi thi nhóm đối chứng Xác định mục đích 26 34.7 42 56 9.3 2.24 hoạt động coi thi Hiểu nắm nội 24 32 45 60 2.35 dung quy chế coi thi Tổ chức công tác coi 26 34.7 44 58.7 6.6 2.16 thi quy chế Kỹ xử lý 35 46.7 38 50.7 2.6 2.44 tình phát sinh Hiểu thực điều kiện an toàn tổ 33 44 42 56 2.41 chức thi Hiểu nắm điều kiện cho sinh 44 58.7 19 25.3 12 16 2.31 viên thi Tổng X = 2.31 Kết đo kỹ nghiệp vụ chấm thi nhóm đối chứng Hiểu yêu cầu công tác chấm thi: tính xác, tính 42 56 30 40 2.60 công bằng, tính khách quan Hiểu thực việc áp dụng đáp án, 35 46.7 32 42.7 10.6 2.33 biểu điểm chấm thi Kỹ cho điểm thành 43 57.3 29 38.7 2.48 phần, tổng hợp điểm Kỹ đánh giá xếp 41 54.7 33 44 1.3 2.51 loại, vào điểm Tổng X = 2.48 Độ lệch chuẩn 0.57 0.49 0.52 0.54 0.50 0.43 0.62 0.45 0.54 0.57 196 Phụ lục 19 DANH MỤC CÁC BẢNG STT 10 11 Tên bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Nội dung Nội dung quản lý việc đề thi Đánh giá việc duyệt đề thi tổ chức in đề thi Các hình thức phổ biến qui chế, qui định cho sinh viên Thực qui định tổ chức thi Đánh giá mức độ quản lý chấm thi Việc thực qui định công bố quản lý điểm thi Mức độ, hình thức việc xử lý chế độ thông báo kết 2.8 đánh giá Thực trạng quản lý hồ sơ đánh giá kết học tập 4.1 sinh viên Tương quan tính cần thiết tính khả thi 4.2 4.3 biện pháp Những nội dung Kế hoạch tổ chức thử nghiệm So sánh nhóm thử nghiệm nhóm đối chứng trước sau thử nghiệm Trang 197 Phụ lục 20 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ STT Tên sơ đồ Nội dung Trang 1.1 Cấu trúc đại học Oxford góc độ liên quan đến ĐGKQHT bao gồm cấp, phận 2.1 Cơ cấu tổ chức Hội đồng giáo dục Quốc phòng An ninh cấp 2.2 Hệ thống tổ chức giáo dục Quốc phòng An ninh 2.3 Bộ máy tổ chức trung tâm giáo dục Quốc phòng An ninh 2.4 Bố trí trung tâm giáo dục Quốc phòng An ninh toàn quốc 3.1 Quy trình quản lý hồ sơ sinh viên trung tâm GDQP&AN Phụ lục 21 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ STT Tên biểu đồ 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 4.1 Nội dung Trang Đánh giá việc duyệt đề thi tổ chức in đề thi Thực qui định tổ chức thi Đánh giá mức độ quản lý chấm thi Việc thực qui định công bố quản lý điểm thi Mức độ, hình thức việc xử lý chế độ thông báo kết đánh giá Thực trạng quản lý hồ sơ đánh giá kết học tập sinh viên Tương quan cần thiết tính khả thi biện pháp ... tâm giáo dục Quốc phòng An ninh tình hình Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CỦA SINH VIÊN Ở CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ... tỏ lý luận đánh giá kết học tập vận dụng khoa học vào quản lý đánh giá kết học tập giáo dục quốc phòng an ninh Phân tích thực trạng quản lý đánh giá kết học tập giáo dục Quốc phòng An ninh yêu... tập sinh viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh - Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý đánh giá kết học tập sinh viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh - Đề xuất biện pháp quản lý đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN án TIẾN sĩ QUẢN lý, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ kết QUẢ học tập của SINH VIÊN ở các TRUNG tâm GIÁO dục QUỐC PHÒNG và AN NINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực, LUẬN án TIẾN sĩ QUẢN lý, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ kết QUẢ học tập của SINH VIÊN ở các TRUNG tâm GIÁO dục QUỐC PHÒNG và AN NINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực, LUẬN án TIẾN sĩ QUẢN lý, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ kết QUẢ học tập của SINH VIÊN ở các TRUNG tâm GIÁO dục QUỐC PHÒNG và AN NINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay