TÀI LIỆU THAM KHẢO VAI TRÒ LÃNH đạo CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM đối với CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH, ý NGHĨA đối với xây DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY

16 220 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2017, 20:22

Từ quan điểm muốn cứu nước và giải phóng dân tộc thì phải làm cách mạng, Hồ Chí Minh đặt câu hỏi: “Cách mạng trước hết phải có cái gì?”. Sự thắng lợi của cách mạng phụ thuộc nhiều yếu tố: khách quan và chủ quan, bên trong và bên ngoài, truyền thống và hiện đại...Tuy nhiên, Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Trước hết phải có Đảng cách mệnh”. Người dùng từ “phải” cũng có nghĩa đây là yếu tố bắt buộc, tuyệt đối không có sự lựa chọn nào khác. Cách đây hơn 85 năm yêu cầu đó đã trở thành hiện thực: ngày 321930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. 1 VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ý NGHĨA ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY Từ quan điểm muốn cứu nước giải phóng dân tộc phải làm cách mạng, Hồ Chí Minh đặt câu hỏi: “Cách mạng trước hết phải có gì?” Sự thắng lợi cách mạng phụ thuộc nhiều yếu tố: khách quan chủ quan, bên bên ngoài, truyền thống đại Tuy nhiên, Hồ Chí Minh khẳng định: “Trước hết phải có Đảng cách mệnh” Người dùng từ “phải” có nghĩa yếu tố bắt buộc, tuyệt đối lựa chọn khác Cách 85 năm yêu cầu trở thành thực: ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đời Sự đời Đảng Cộng sản Việt Nam đáp ứng kịp thời đòi hỏi lịch sử Dưới lãnh đạo sáng suốt Đảng, đứng đầu lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân Việt Nam đoàn kết, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, làm nên kỳ tích to lớn, đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành độc lập dân tộc; chiến thắng đế quốc Mĩ bè lũ tay sai bán nước, tiến tới thống đất nước, đưa nước lên chủ nghĩa xã hội; tiến hành công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, phấn đấu thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Luận điểm cách mạng “ trước hết phải có Đảng cách mệnh” Hồ Chí Minh việc khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam dựa sở khoa học chủ yếu sau đây: Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa chân nhất, chắn nhất, cách mệnh khoa học làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động Luận điểm Hồ Chí Minh khẳng định từ năm 20 kỷ XX sau Người nhắc lại, nhấn mạnh, bổ sung thêm nhiều lần Tính cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin nhân tố hàng đầu bảo đảm cho Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đứng vững lập trường giai cấp công nhân, đưa cách mạng Việt Nam vượt qua bao thác ghềnh, giành độc lập dân tộc, lên chủ nghĩa xã hội Hồ Chí Minh khẳng định: “chủ nghĩa Mác Lênin soi đường cho giai cấp công nhân nhân dân Việt Nam kháng chiến cứu nước thành công, giữ gìn thành cách mạng mình” Tính cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin đòi hỏi, mặt Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dân Việt Nam phải tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa ấy; mặt khác, trình cách mạng phải biết vận dụng sáng tạo, phát triển làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin thứ lý thuyết giáo điều mà vận dụng, phát triển trở thành thực sinh động đất nước Hồ Chí Minh viết: “chủ nghĩa Mác - Lênin kim nam cho hành động kinh thánh”1 Từ quan điểm vậy, trình tiếp thu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh bổ sung vào kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin nhiều luận điểm quan trọng, đặc biệt vấn đề cách mạng nước thuộc địa phụ thuộc, chậm phát triển nước ta cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội Quá trình cách mạng Việt Nam 87 năm, đặc biệt 30 năm đổi vừa qua chứng tỏ vị trí tảng, kim nam chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đời sống trị, tinh thần Đảng, Nhà nước nhân dân ta “Không có đường lối sách Nhà nước cách mạng lại không bắt nguồn từ phát sáng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”2 Kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhân tố hàng đầu bảo đảm tính tiên phong, cách mạng khoa học Đảng Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh, toàn tập, Tập 6, Nxb CTQG, H 2000, tr 247 Lê Khả Phiêu, Báo nhân dân, ngày 19/8/1998, tr 3 Thứ hai, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam người ưu tú, tiên tiến dân tộc Việt Nam Ngay từ Điều lệ vắn tắt Đảng Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh soạn thảo, Hội nghị hợp ngày 3/2/1930 viết: Chỉ người tin theo chủ nghĩa cộng sản, chương trình Đảng, hăng hái đấu tranh, dám hy sinh, phấn đấu phục tùng mệnh lệnh Đảng vào Đảng Quan điểm luôn Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam quán triệt, bổ sung phát triển Hồ Chí Minh có cách thể độc đáo tính tiên phong gương mẫu người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam Nói chuyện lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng, Người rõ: “Đảng ta nòi, xuất thân từ giai cấp lao động” Luận điểm nêu Hồ Chí Minh lớp lớp hệ đảng viên Đảng thể sinh động trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam Vấn đề này, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu lần khẳng định: “Trong chiến đấu với kẻ thù, gian khổ, hy sinh, thắng lợi vấp váp, sai lầm, khuyết điểm, Đảng ta đứng vững móng đứa nòi” Cần nói thêm rằng, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tình “ngàn cân treo sợi tóc”, chí Đảng phải tuyên bố tự giải tán (thực chất rút vào hoạt động bí mật) phẩm chất người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam không thay đổi Đầu năm 1946 trả lời nhà báo nước ngoài, Hồ Chí Minh nói: “Vì hoàn cảnh trách nhiệm phải đứng đảng phái Nếu cần có đảng phái đảng dân tộc Việt Nam Đảng có mục đích làm cho dân tộc ta hoàn toàn độc lập Đảng viên Đảng tất quốc dân Việt Nam, trừ kẻ phản quốc tham Lê Khả Phiêu, Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ (lần 2), Ban Chấp hành TƯ khoá VIII, Nxb CTQG, H 1999, tr 51 ô ngoài”2 Chính Đảng bao gồm người tiên tiến, người có phẩm chất lực, có đức, có tài dân tộc, nên Hồ Chí Minh khái quát: “Đảng ta đạo đức, văn minh” Vai trò “trước hết”, nối, đưa đường Đảng Hồ Chí Minh diễn đạt hình ảnh gần gũi, dễ hiểu người Việt Nam: Đảng ví bánh lái thuyền, bảo đảm cho thuyền chạy hướng; Đảng ví máy phát điện; nghiệp kháng chiến, kiến quốc ví đèn, máy mạnh đèn sáng Phù hợp với tư tưởng Hồ Chí Minh, công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Đảng ta khởi xướng lãnh đạo giành thành tựu quan trọng Và lúc hết, công đổi đòi hỏi khẳng định quan điểm cách mạng “trước hết phải có Đảng cách mệnh” Hồ Chí Minh Thứ ba, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm cốt, làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động; tính tiên phong, gương mẫu đảng viên toàn Đảng nên Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dân Việt Nam tin cậy, thừa nhận lực lượng lãnh đạo dân tộc Ở Hồ Chí Minh, cách mạng, Đảng cách mạng nghiệp cách mạng gắn bó chặt chẽ với Nếu cách mạng nghiệp quần chúng việc Đảng đời trước hết để lãnh đạo nghiệp Đảng Cộng sản Việt Nam không Đảng giai cấp công nhân, mưu lợi ích riêng cho giai cấp công nhân người cộng sản, mà Đảng nhân dân dân tộc Việt Nam Sự nghiệp Đảng đồng thời nghiệp cách mạng toàn dân; Đảng xa rời nhân dân, đứng nhân dân không lắng nghe ý kiến nhân dân có nghĩa Đảng tự thủ tiêu mảnh đất tồn thực Gần 80 năm qua, nhân dân ta luôn coi Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng mình, Đảng lãnh đạo mình, “Đảng Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 4,Nxb CTQG, H 2000, tr 161, 162 5 ta” hay “Đảng thân yêu chúng ta” lời Hồ Chí Minh thường nói Sự gắn bó chặt chẽ làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng tiên phong, mạnh mẽ chắn Hồ Chí Minh kết luận: “ta có Đảng to lớn, mạnh mẽ To lớn, mạnh mẽ có chủ nghĩa Mác - Lênin, có cố gắng không ngừng toàn thể đoàn viên, toàn quân toàn dân thương yêu, tin cậy, ủng hộ”1 Thứ tư, Đảng Cộng sản Việt Nam - cờ tập hợp trí tuệ, sức mạnh tinh hoa dân tộc Sự đời Đảng với mục đích, tôn chỉ, nguyện vọng tha thiết muốn giành độc lập, tự cho dân tộc hạnh phúc nhân dân, làm nức lòng hàng triệu tim khối óc dân tộc Việt Nam Nhân dân Việt Nam tin theo Đảng, hết lòng ủng hộ nghiệp Đảng Những người ưu tú dân tộc tự nguyện đứng hàng ngũ Đảng, sẵn sàng xả thân nghiệp cách mạng Đảng lãnh đạo Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam bắt nhịp hài hoà với chủ nghĩa Mác - Lênin thông qua Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng mác xít “Một lòng phụng Tổ quốc nhân dân Ngoài lợi ích Tổ quốc, nhân dân, Đảng ta lợi ích khác”2 Vì vậy, trải qua gần 80 năm, Đảng cờ tập hợp lực lượng ưu tú dân tộc nghiệp chung Đảng quy tụ hầu hết người ưu tú đất nước Đó nhà quân tài ba, nhà trị lỗi lạc, nhà khoa học uyên thâm, chiến sĩ dũng cảm đấu tranh phồn vinh đất nước Họ đến với Đảng đường chủ nghĩa yêu nước trở thành người Mác xít Lêninnít kiên định Chính vậy, đất nước lâm nguy, cần đến hy sinh quên mình, đảng viên Đảng lại thể rõ chất cách mạng Sđd, tập 6, tr 176 Sđd, tập 7, tr 335 6 Chính biết tập hợp phát huy trí tuệ, sức mạnh dân tộc mà Đảng lãnh đạo nhân dân Việt Nam đánh thắng phát xít Nhật, thực dân Pháp đặc biệt đế quốc Mỹ “Năm tháng trôi qua, thắng lợi nhân dân ta nghiệp kháng chiến, cứu nước ghi vào lịch sử dân tộc ta trang chói lọi nhất, biểu tượng sáng ngời toàn thắng chủ nghĩa anh hùng cách mạng trí tuệ người vào lịch sử giới chiến công vĩ đại kỷ XX, kiện có tầm quốc tế to lớn có tính thời đại sâu sắc”1 Trong trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta mặt yếu kém, hạn chế, thiếu sót, hàng vạn quần chúng tiến bộ, đặc biệt niên tự nguyện đứng vào hàng ngũ Đảng, nhằm đem cống hiến cho nghiệp chung đất nước Bởi vì, họ tin rằng, có đứng hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều hội cống hiến cho đất nước Quần chúng nhân dân tin vào Đảng, tin vào đường mà Đảng Hồ Chí Minh vạch cho dân tộc Đảng dân, dân tin Đảng - truyền thống quý báu Đảng ta từ đời đến Lợi ích đảng viên lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh bộc bạch: Tôi có ham muốn, ham muốn bậc, cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào có cơm ăn, áo mặc, học hành Tâm nguyện tôn chỉ, mục đích Đảng ta Ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục giữ vững phát huy truyền thống trung tâm tập hợp, đoàn kết phát huy sức mạnh dân tộc Những thành tựu qua 30 năm đổi toàn diện đất nước sở thực tiễn để khẳng định chất tốt đẹp Đảng tạo lòng tin quảng đại quần chúng nhân dân Vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Nxb Sự thật, H 1976, tr 5,6 nghiệp trung dân tộc ngày khẳng định tiến triển bước tốt đẹp Khi đất nước bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, quan điểm cách mạng “ Trước hết phải có Đảng cách mệnh” Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định nhấn mạnh Người cho thắng đế quốc, phong kiến khó, song thắng bần lạc hậu lại khó khăn hơn; xây dựng chủ nghĩa xã hội khó khăn thắng kẻ thù giai cấp Chính cách mạng xã hội chủ nghĩa biến đổi khó khăn sâu sắc nhất, chủ nghĩa xã hội công trình tập thể quần chúng lao động Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nên Người đòi hỏi: “Trong thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa, Đảng cần phải mạnh hết” Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam chứng minh sinh động quan điểm cách mệnh trước hết phải có Đảng cách mệnh Hồ Chí Minh Dưới lãnh đạo Đảng, dân tộc Việt Nam anh dũng đấu tranh làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với đời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, thắng lợi kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1954, thắng lợi kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975 thắng lợi công đổi từ năm 1986 đến mốc son chói lọi lịch sử cách mạng Việt Nam Sự thật lịch sử gần 87 năm qua chứng minh: “Ở nước ta lãnh đạo Đảng Cộng sản độc lập dân tộc, quyền làm chủ thực nhân dân, Nhà nước dân, dân dân, thực công xã hội, có chủ nghĩa xã hội”2 Để giữ vững, tăng cường lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cách mạng Việt Nam giai đoạn cách mạng nay, Đảng phải thường xuyên Sđd, tập8, tr 494 ĐCSVN, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII , Nxb CTQG, H 1996, tr 47 chăm lo xây dựng chỉnh đốn Đảng vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức: Nâng cao lực độc lập, tự chủ, sáng tạo việc hoạch định đường lối cách mạng Hoạch định đường lối chủ trương đắn, đáp ứng đòi hỏi đất nước thời đại vấn đề định để làm cho Đảng vững mạnh trị Do vậy, Đại hội X Đảng khẳng định: “Nâng cao lực lãnh đạo, cầm quyền, hoạch định đường lối, chủ trương, sách Tổ chức thực sáng tạo, có hiệu đường lối”1 Để có đường lối trị đúng, Đảng phải phấn đấu không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết học thuyết Mác -Lênin trình độ vận dụng sáng tạo học thuyết vào điều kiện cụ thể Việt Nam Kinh nghiệm cho thấy: học tập để hiểu biết thực chất cách mạng khoa học học thuyết khó, vận dụng học thuyết phù hợp thực tế xã hội Việt Nam khó nhiều Muốn hoạch định đường lối phải xuất phát từ thực tiễn xã hội Việt Nam, vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin để nắm bắt giải đắn vấn đề sống đặt Thắng lợi cách mạng nước ta công cứu nước, giữ nước xây dựng đất nước Đảng ta Chủ tịch Hồ Chí Minh không dừng lại nguyên lý chung mà luôn bám sát thực tiễn đất nước, kịp thời phát vấn đề mới, tìm tòi, nghiên cứu, phát hiện, dự đoán, phân tích tìm cách giải vấn đề cụ thể thời kỳ, địa phương Đây học tính độc lập, tự chủ, sáng tạo việc hoạch định đường lối, chủ trương Đảng Tính độc lập tự chủ trị đòi hỏi trước tiên phải nắm vững quy luật phổ biến học thuyết Mác - Lênin Xa rời phủ định quy luật đưa cách mạng chệch hướng Nhưng Lênin rõ: Linh hồn sống chủ nghĩa Mác phân tích cụ thể ĐCSVN, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, H 2006, tr 279 9 tình hình cụ thể, thực quy luật phổ biến lại phải phù hợp với đặc điểm nước Đây tư tưởng Hồ Chí Minh - kho tàng lý luận vận dụng phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể cách mạng nước ta Hai mặt thống tách rời Thắng lợi cách mạng kết hợp nhuần nhuyễn hai mặt, thất bại sai lầm tách rời hai mặt V.I.Lênin để lại lời dạy quý báu kết hợp hai mặt Theo Lênin, để kết hợp nhần nhuyễn hai mặt đó, cần đấu tranh hai mặt trận: Chống lại chủ nghĩa hội chủ nghĩa cộng sản “tả” khuynh Trường hợp thứ nói chủ nghĩa xét lại, trường hợp thứ hai nói bệnh ấu trĩ “tả” khuynh Sự cần thiết đấu tranh xuất phát từ chỗ nhận thức rõ mục đích chung phong trào cộng sản quốc tế chiến thắng giai cấp tư sản, “song nước lại hoàn thành trình phát triển theo cách thức riêng mình”1 cho thích hợp với “những đặc điểm dân tộc đặc điểm Nhà nước - dân tộc”2 Kinh nghiệm Đảng ta việc kết hợp lý luận với thực tiễn, chống hai khuynh hướng hữu “tả” để thực mục tiêu cách mạng cho thích hợp tổng kết thực tiễn, tự phê bình phê bình nghiêm túc, sâu sắc, từ thực tiễn rút kinh nghiệm, từ kinh nghiệm nâng lên lý luận Lời dậy Chủ tịch Hồ Chí Minh “thực hành sinh hiểu biết, hiểu biết tiến lên lý luận, lý luận lãnh đạo thực hành” có ý nghĩa quan trọng Ý nghĩa tổng kết thực tiễn không chỗ nâng cao lực hoạch định đường lối, mà biện pháp để tính nâng tính độc lập tự chủ, sáng tạo, tự lập, tự cường Đảng, quán triệt vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đào tạo, bồi dưỡng cán thiết thực Qua tổng kết thực tiễn mà khẳng định ưu điểm, phát sai lầm, 1, V.I Lênin Toàn tập, tập 41, Nxb Tiến bộ, Matxcơva, 1977, tr 95, 96 10 bổ sung, hoàn chỉnh đường lối Đảng ta trưởng thành đáp ứng đòi hỏi cách mạng đường Không ngừng nâng cao trình độ lực tổ chức thực lên ngang tầm đòi hỏi đường lối, có đường lối vấn đề có ý nghĩa định hàng đầu Nhưng Đảng phải xây dựng, rèn luyện không ngừng nâng cao trình độ lực tổ chức thực lên ngang tầm đòi hỏi đường lối biến đường lối thành thực Tổ chức thực bao gồm công tác xây dựng Đảng tư tưởng xây dựng Đảng tổ chức Tổ chức thực để quán triệt đường lối qua kiểm nghiệm đường lối thực tiễn để cụ thể hoá, bổ sung không ngừng hoàn thiện đường lối Công tác tư tưởng biến đường lối thành thực Nội dung công tác tư tưởng không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm Đảng, trau dồi phẩm chất cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nâng cao niềm tin ý chí cách mạng cán bộ, đảng viên nhân dân, đặc biệt giáo dục đạo đức cách mạng cho hệ trẻ, đấu tranh không khoan nhượng với luận điểm sai trái, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin đường lối sách Đảng, tăng cường đoàn kết trí Đảng xã hội Trong điều kiện hoạt động - đặc biệt điều kiện Đảng cầm quyền - Đảng không lúc buông lỏng việc giáo dục, nâng cao đạo đức, phẩm chất cách mạng Đảng Quá trình bồi dưỡng phẩm chất cho cán bộ, đảng viên trình vừa “xây” vừa “chống”, lấy “xây” làm Có “xây” tốt “chống” có kết quả, “xây” mà không “chống” không củng cố thành “xây” Kinh tế thị trường ngày phát triển, quan hệ hợp tác với nước ngày mở rộng, lực thù địch với bọn hội, phản bội, phối hợp chống phá cách mạng, thực âm mưu “Diễn biến hoà bình” việc giáo dục, rèn luyện 11 đạo đức, phẩm chất cách mạng quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên, có ý nghĩa sống chế độ Gắn liền với giáo dục thường xuyên để nâng cao truyền thống đạo đức tốt đẹp Đảng, Đảng phải kiên chống sa sút, thoái hoá phẩm chất trị số cán bộ, đảng viên - trước hết phận có chức, có quyền - chạy theo đồng tiền, tham nhũng, buôn lậu, làm ăn bất chính, danh vị, chia rẽ bè phái, hách dịch cửa quyền, vi phạm quyền dân chủ nhân dân Việc giáo dục quản lý Đảng phải phối hợp chặt chẽ với việc tăng cường pháp luật Nhà nước quản lý Nhà nước Trong tình hình nay, công tác tư tưởng ngày có vai trò quan trọng việc giữ vững trận địa tư tưởng xã hội chủ nghĩa, cung cấp luận khoa học, tiếp tục làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận, mô hình, bước giải pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta, vướng mắc thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội nhận thức định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường, xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng điều kiện Công tác tư tưởng - lý luận đòi hỏi không ngừng đổi nội dung hình thức, phát huy tính chủ động, chất lượng thuyết phục cao Các cấp uỷ Đảng cần lãnh đạo, đạo chặt chẽ việc phối hợp binh chủng mặt trận tư tưởng, nhằm tạo sức mạnh tổng hợp mặt trận tư tưởng Chất lượng hệ thống tổ chức đội ngũ đảng viên - nhân tố quan trọng bảo đảm vai trò lãnh đạo Đảng Sức mạnh Đảng cuối phải bảo đảm hệ thống tổ chức đội ngũ đảng viên vững mạnh Thực tiễn lịch sử chứng minh, tổ chức Đảng mạnh đảng viên phát huy phẩm chất, tài Tổ chức Đảng mạnh có nhiều đảng viên tốt Chỉnh đốn đội ngũ đảng viên phải đôi 12 với kiện toàn tổ chức điều kiện Đảng cầm quyền, kiện toàn tổ chức Đảng phải đôi với kiện toàn tổ chức Nhà nước hệ thống trị Đảng viên chiến sĩ tiên phong cách mạng giai cấp công nhân Tiêu chuẩn đảng viên xây dựng vào chất giai cấp công nhân Đảng, gắn với yêu cầu nhiệm vụ trị cụ thể giai đoạn, thời kỳ, xứng đáng “người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành nhân dân” Trên sở tiêu chuẩn đảng viên phải tiến hành ba mặt công tác quan hệ khăng khít với nhau: kết nạp đảng viên mới, nâng cao chất lượng đảng viên đưa người không đủ tư cách khỏi Đảng Trong thời kỳ cầm quyền, Đảng phải có đủ số lượng đảng viên cần thiết, đặc biệt lấy chất lượng làm chính, củng cố đôi với phát triển Đại hội X Đảng khẳng định: “Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với việc nâng cao chất lượng tổ chức sở Đảng Đẩy mạnh bảo đảm chất lượng công tác phát triển Đảng Chú trọng trẻ hoá nâng cao trình độ đảng viên; lấy đạo đức làm gốc, đồng thời bồi dưỡng kiến thức, trí tuệ, lực để làm tròn nhiệm vụ người lãnh đạo, người tiên phong lĩnh vực công tác giao”1 Đoàn kết trí gắn bó với nhân dân - Đó nguồn gốc sức mạnh vô địch Đảng Thắng lợi cách mạng Việt Nam bắt nguồn từ truyền thống đoàn kết Đảng truyền thống đoàn kết dân tộc Có đoàn kết toàn Đảng đoàn kết toàn dân Trong Di chúc lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn: đồng chí ta từ Trung ương đến chi bộ, cần phải giữ gìn đoàn kết trí Đảng giữ gìn mắt Đoàn kết thống Đảng trước hết dựa sở chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đường lối Đảng Thực tiễn cách mạng luôn đặt vấn đề mới, Đảng dễ nảy ĐCSVN, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, H 2006, tr 133 13 sinh ý kiến khác Đó tượng bình thường, không nên coi đoàn kết Trong trình cách mạng, Đảng giải khác đường nâng cao nhận thức, dân chủ thảo luận tổ chức tinh thần xây dựng chế độ tự phê bình phê bình nghiêm túc Tư tưởng Hồ Chí Minh coi tự phê bình làm gốc, trước hết từ quan lãnh đạo người đứng đầu Tự phê bình phê bình Đảng phải có lý, phân biệt rõ đúng, sai, phải, trái, đồng thời phải có tình đồng chí thương yêu Đoàn kết Đảng phải dựa nguyên tắc tập trung dân chủ, tập trung tảng dân chủ, dân chủ lãnh đạo tập trung Chế độ tập trung dân chủ đòi hỏi lãnh đạo tập thể phải đôi với trách nhiệm cá nhân, chống chuyên quyền độc đoán, dân chủ hình thức Đồng thời chống ỷ lại, dựa dẫm vào tập thể thiếu trách nhiệm cá nhân Vai trò hạt nhân đoàn kết quan lãnh đạo, người đứng đầu luôn yếu tố quan trọng đoàn kết trí Đảng Trong điều kiện Đảng cầm quyền, chủ nghĩa cá nhân nguyên nhân quan trọng gây đoàn kết Vì thường xuyên coi trọng việc nâng cao đạo đức cách mạng, phê phán khắc phục chủ nghĩa cá nhân có tác dụng tích cực bảo đảm đoàn kết thống Đảng Thực tiễn trình lãnh đạo Đảng trở thành Đảng cầm quyền thường xuyên làm cho Đảng, làm cho hệ thống trị thấu suốt quan điểm cách mạng luôn nghiệp dân, dân dân Trong điều kiện Đảng cầm quyền - dân thực trở thành người làm chủ xã hội - Những thành tựu to lớn cách mạng nước ta kết ý thức làm chủ lực làm chủ toàn thể nhân dân, lãnh đạo Đảng Muốn huy động toàn dân xây dựng đất nước, Đảng phải có chiến lược sách đáp ứng lợi ích vật chất tinh thần tầng lớp nhân dân cách thiết thực Đó chiến lược truyền thống; thống 14 lợi ích dân tộc lợi ích giai cấp sở mục tiêu chung Mục tiêu chung xác định hiệu: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” “điểm đồng” toàn thể dân tộc Công tác dân vận trách nhiệm toàn hệ thống trị Đảng cần tiếp tục đổi lãnh đạo công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hệ thống tổ chức Đảng phải hạt nhân, đầu phong trào dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Đảng cần tiếp tục đa dạng hoá hình thức tổ chức tập hợp nhân dân, đáp ứng nhu cầu, lợi ích tầng lớp nhân dân trình công nghiệp hoá, đại hoá Đảng phải tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị để động viên, tổ chức lực lượng dân tộc tảng liên minh công nông - trí Để nâng cao chất lượng hiệu lãnh đạo, Đảng không ngừng đổi phương thức lãnh đạo Đảng, đặc biệt điều kiện Đảng cầm quyền Là Đảng cầm quyền, Đảng ta có trách nhiệm lãnh đạo tất lĩnh vực đời sống xã hội Trong tình hình cần có phương thức lãnh đạo để nâng cao chất lượng hiệu lãnh đạo Đảng, phát huy mạnh mẽ vai trò hiệu lực Nhà nước đoàn thể nhân dân, xây dựng hệ thống trị hoạt động động có hiệu lực hiệu Hai khuynh hướng cần khắc phục bao biện, làm thay công việc Nhà nước, đoàn thể khuynh hướng buông lỏng, coi nhẹ bỏ vai trò lãnh đạo Đảng Tiếp tục đổi công tác cán 15 Đảng thực vai trò lãnh đạo trước hết nhờ đội ngũ cán bộ, “cán gốc công việc”, “công việc thành công hay thất bại cán tốt kém”1 Lịch sử Đảng ta từ thành lập đến rõ: Sự đắn, sáng tạo đường lối chất lượng, hiệu tổ chức thực đường lối, cuối tuỳ thuộc vào chất lượng đội ngũ cán - trước hết cán lãnh đạo chủ chốt Lựa chọn bố trí người đứng đầu có đủ lĩnh, phẩm chất, tài năng, qua thử thách khâu định công tác cán Hoàn cảnh lịch sử đòi hỏi công tác cán Đảng phải gắn chặt với việc xây dựng, củng cố tổ chức hệ thống trị, mà trọng tâm xây dựng cho Nhà nước nhân dân nhân dân nhân dân Đảng thực nguyên tắc từ tổ chức, từ công việc mà bố trí, xếp cán bộ, cán mà đặt tổ chức Đội ngũ cán trưởng thành Đảng ta thường xuyên thông qua phong trào quần chúng để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách đội ngũ cán Tiêu chuẩn cán sở cho khâu đánh giá, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng Tiêu chuẩn đội ngũ cán giai đoạn cách mạng Đại hội X Đảng xác định là: Có phẩm chất trị tốt, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, hết lòng phấn đấu lợi ích nhân dân, dân tộc; có lĩnh trị vững vàng, không dao động trước khó khăn, thách thức; có lực hoàn thành nhiệm vụ giao; có nhân cách lối sống mẫu mực, sáng; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tôn trọng tập thể, gắn bó với nhân dân Nhận xét, đánh giá cán phải luôn lấy kết hoàn thành nhiệm vụ làm chủ yếu Chính sách cán tác động tích cực đến việc hoàn thành phát huy tiềm đội ngũ cán Để đẩy mạnh phát triển Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, H 2000, tr 273 16 đất nước thời đại ngày nay, Đảng Nhà nước ta phải coi trọng việc tập hợp, trọng dụng nhân tài Chất lượng công tác cán tuỳ thuộc nhiều vào chất lượng quản lý cán Vì vậy, Đảng phải không ngừng đổi mới, hoàn thiện công tác quản lý cán kết hợp chặt chẽ công tác quản lý Đảng với công tác quản lý Nhà nước hệ thống trị công tác cán ... nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”2 Kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhân tố hàng đầu bảo đảm tính tiên phong, cách mạng khoa học Đảng Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh, toàn... thiện đường lối Công tác tư tưởng biến đường lối thành thực Nội dung công tác tư tưởng không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm... việc tăng cường pháp luật Nhà nước quản lý Nhà nước Trong tình hình nay, công tác tư tưởng ngày có vai trò quan trọng việc giữ vững trận địa tư tưởng xã hội chủ nghĩa, cung cấp luận khoa học, tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU THAM KHẢO VAI TRÒ LÃNH đạo CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM đối với CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH, ý NGHĨA đối với xây DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY, TÀI LIỆU THAM KHẢO VAI TRÒ LÃNH đạo CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM đối với CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH, ý NGHĨA đối với xây DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY, TÀI LIỆU THAM KHẢO VAI TRÒ LÃNH đạo CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM đối với CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH, ý NGHĨA đối với xây DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn