Tiết 14 Tính chất của muối

33 573 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2013, 01:26

Boọ moõn : Hoaự hoùc M n B m M u ố i M : k i m l o ạ i B : g ố c a x i t H n B B có hoá trị n H n B B có hoá trị n Axit Axit M ( O H ) m M c ó h o á t r ị m B a z ơ A x O y A x O y Oxit Oxit Tröôøng THCS: Mồm bò không phải mồm bò mà lại là mồm bò (câu đố) 1 4 2 3 Kiểm tra kiến thức cũ Bài mới Trở lại Cho quỳ tím vào dung dòch Ca(OH) 2 , quỳ tím có màu xanh; nhỏ từ từ dung dòch HCl vào cho tới dư thì: a/. Quỳ tím vẫn màu xanh. b/. Màu xanh nhạt dần rồi mất hẳn. c/. Màu xanh nhạt dần, mất hẳn rồi chuyển sang màu đỏ. Dung dòch A có pH<7 và khi tác dụng với dung dòch BaCl 2 tạo chất kết tủa trắng. Chất A là: a/. HCl b/. H 2 SO 4 c/. Na 2 SO 4 d/. Ca(OH) 2 Trở lại Trở lại H 2 SO 4 2 CO 2 Cho các chất sau: H 2 SO 4 , CaO, CO 2 , SO 2 . Hãy chọn chất thích hợp điền vào chỗ trống và hoàn thành PTPƯ sau: Ca(OH) 2 + ………  CaSO 4 + H 2 O Ca(OH) 2 + ………  CaCO 3 + H 2 O Trở lại Để loại bỏ khí CO 2 có lẫn trong hỗn hợp (O 2 , CO 2 ). Người ta cho hỗn hợp đi qua dung dòch chứa: a/. HCl b/. Na 2 SO 4 c/. NaCl d/. Ca(OH) 2 Bài 9 Tiết 14 Tiết 14  I/. Tính chất hoá học của muối: 1/. Muối tác dụng với kim loại:  CÁC NHÓM LÀM THÍ NGHIỆM Nhỏ 1-2 ml dung dòch AgNO 3 vào giá sứ có sẵn mảnh dây đồng  Quan sát . HOÀN THÀNH PHIẾU HỌC TẬP Nêu hiện tượng  nhận xét và viết phương trình hoá học. [...]... tan với dd NaCl Dung dòch muối CuSO4 tác dụng với dd NaOH -Xuất hiện chất không tan màu xanh -Chất không tan là Cu(OH)2 CuSO4(dd) + 2 NaOH(dd) Cu(OH)2(r) + Na2SO4(dd) I/ Tính chất hoá học của muối:  1/ Muối tác dụng với kim loại: 2/ Muối tác dụng với axit: 3/ Muối tác dụng với muối: 4/ Muối tác dụng với bazơ: Dd MUỐI + KIỀM MUỐI MỚI +BAZƠ MỚI Đk: 2 chất tạo thành phải có 1 chất không tan Vd: CuSO4(dd)... Vd: CuSO4(dd) +2NaOH(dd) Cu(OH)2(r) + Na2SO4(dd) 5/ Phản ứng phân huỷ muối: I/ Tính chất hoá học của muối:  1/ Muối tác dụng với kim loại: 2/ Muối tác dụng với axit: 3/ Muối tác dụng với muối: 4/ Muối tác dụng với bazơ: 5/ Phản ứng phân huỷ muối: to CaCO3(r)  CaO(r) + CO2(k) to 2KClO3(r)  2KCl(r) + 3O2(k) I/ Tính chất hoá học của muối: II/ Phản ứng trao đổi trong dung dòch: 1/ Phản ứng trao đổi: Phản... BaCl2(dd) + H2SO4(dd) BaSO4(r)+2 HCl(dd) AgNO3 (dd) + NaCl(dd) AgCl(r) + NaNO3(dd)  I/ Tính chất hoá học của muối: 1/ Muối tác dụng với kim loại: 2/ Muối tác dụng với axit: 3/ Muối tác dụng với muối: Dd MUỐI + Dd MUỐI  HAI MUỐI MỚI Đk: 2 muối tạo thành phải có 1 muối không tan Vd:AgNO3(dd) +NaCl(dd)AgCl(r)+ NaNO3(dd) 4/ Muối tác dụng với bazơ: THÍ NGHIỆM Nhỏ vài giọt dung dòch CuSO4 vào ống nghiệm có... H2SO4(dd) -Tạo thành BaSO4 không tan BaSO4(r)+2 HCl(dd)  I/ Tính chất hoá học của muối: 1/ Muối tác dụng với kim loại: 2/ Muối tác dụng với axit: MUỐI + AXIT  MUỐI MỚI + AXIT MỚI Đk: Muối mới phải không tan hoặc axit mới yếu hơn hoặc dễ bay hơi hơn axit tham gia phản ứng Ví dụ: BaCl2(dd) + H2SO4(dd)BaSO4(r) + 2HCl(dd) 3/ Muối tác dụng với muối: THÍ NGHIỆM Nhỏ vài giọt dung dòch AgNO3 vào ống nghiệm... HỌC Dung dòch muối AgNO3 tác dụng với kim loại Cu Dung dòch muối BaCl2 tác dụng với dd H2SO4 Dung dòch muối AgNO3 tác dụng với dd NaCl Dung dòch muối CuSO4 tác dụng với dd NaOH -Kim loại màu xám bám ngoài dây đồng, dd không màu Cu(r)+ 2AgNO3(dd) màu xanh -Cu bò hoà tandd (CuNO3)2 Cu(NO3)2(dd) +2Ag(r)  I/ Tính chất hoá học của muối: 1/ Muối tác dụng với kim loại: dd MUỐI + KIM LOẠI  MUỐI MỚI + KIM... NaCl(dd) CO2(k) Na2CO3(dd) + H2SO4(dd)  Na2SO4(dd) + H2CO3 H2O(l) I/ Tính chất hoá học của muối: II/ Phản ứng trao đổi trong dung dòch:  1/ Phản ứng trao đổi: Phản ứng trao đổi là phản ứng hoá học, trong đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thành phần cấu tạo của chúng để tạo ra những hợp chất mới  Tính chất hoá học của muối: I/ II/ Phản ứng trao đổi trong dung dòch: 1/ Phản ứng trao... Phản ứng trao đổi trong dung dòch: 1/ Phản ứng trao đổi: 2/ Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi: Phản ứng trao đổi trong dung dòch của các chất chỉ xảy ra nếu sản phẩm tạo thành có chất không tan hoặc chất khí Có những dung dòch muối sau: Mg(NO3)2 , CuCl2 Hãy cho biết muối nào có thể tác dụng với: a/ Dung dòch NaOH b/ Dung dòch NaCl c/ Dung dòch AgNO3 Nếu có phản ứng , hãy viết phương trình hoá học... Cu(NO3)2(dd) + 2Ag(r) 2/ Muối tác dụng với axit: TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Nhỏ vài giọt dd H2SO4 vào ống nghiệm có sẵn 1 ml dd BaCl2 QUAN SÁT VÀ HOÀN THÀNH PHIẾU HỌC TẬP PHIẾU HỌC TẬP S T T 1 2 3 4 TÊN HIỆN TƯNG PHƯƠNG TRÌNH THÍ NGHIỆM  NHẬN XÉT HOÁ HỌC Dung dòch muối AgNO3 tác dụng với kim loại Cu Dung dòch muối BaCl2 tác dụng với dd H2SO4 Dung dòch muối AgNO3 tác dụng với dd NaCl Dung dòch muối CuSO4 tác dụng... Không phản ứng c/ Tác dụng với dd AgNO3 : CuCl2 CuCl2(dd) + 2AgNO3(dd) Cu(NO3)2(dd) + 2AgCl (r) DẶN DÒ  Học bài  Làm bài tập 1, 2,4, 5 SGK/ 33  Chuẩn bò bài mới : Một số muối quan trọng Tìm hiểu tính chất và ứng dụng của hai muối NaCl và KNO3 Chân Thành Cám Ơn Quý Thầy Cô Và Các Em Chúc Quý Thầy Cô Vui, khỏe và đạt nhiều thành qủa tốt đẹp Trở lại -Axit mạnh: H2SO4 ; HCl ; HNO3 -Axit yếu: H2S ;... HỌC Dung dòch muối AgNO3 tác dụng với kim loại Cu -Kim loại màu xám bám ngoài dây đồng, dd không màu Cu(r)+ 2AgNO3(dd) màu xanh -Cu bò hoà tandd Cu(NO3)2 Cu(NO3)2(dd) +2Ag(r) Dung dòch muối -Có kết tủa trắng BaCl2 tác dụng -Tạo thành BaSO4 không tan với dd H2SO4 Dung dòch muối -Xuất hiện kết tủa trắng ở AgNO3 tác dụng đáy ống nghiệm -Tạo thành AgCl không tan với dd NaCl Dung dòch muối CuSO4 tác . I/. Tính chất hoá học của muối: 1/. Muối tác dụng với kim loại: 2/. Muối tác dụng với axit: 3/. Muối tác dụng với muối: Dd MUỐI + Dd MUỐI  HAI MUỐI MỚI. (dd) 3/. Muối tác dụng với muối: I/. Tính chất hoá học của muối: 1/. Muối tác dụng với kim loại: 2/. Muối tác dụng với axit: 3/. Muối tác dụng với muối: 
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 14 Tính chất của muối, Tiết 14 Tính chất của muối, Tiết 14 Tính chất của muối, Tính chất hoá học của muối: Tính chất hoá học của muối: Tính chất hoá học của muối: Tính chất hoá học của muối:, Muối tác dụng với kim loại: 2. Muối tác dụng với axit: Muối tác dụng với bazơ: Muối tác dụng với kim loại: 2. Muối tác dụng với axit: Muối tác dụng với muối: Muối tác dụng với bazơ: Phản ứng phân huỷ muối: Muối tác dụng với kim loại: 2. Muối tác dụng với

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay