giáo án hkI ( Hình học 8)

61 445 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2013, 01:26

Tr ường THCS Trần Hưng Đạo GV : Võ Đức Hạnh Chương I : TỨ GIÁC Ngày soạn : 20/ 8/ 2008 Ngày dạy : / / 2008 §1. TỨ GIÁC I. MỤC TIÊU : − Học sinh nắm được đònh nghóa tứ giác, tứ giác lồi, tổng các góc của tứ giác lồi. − Biết vẽ , gọi tên các yếu tố, biết tính số đo các góc của một tứ giác lồi. − Biết vận dụng các kiến thức trong bài vào các tình huống thực tiễn đơn giản − Cẩn thận trong hình vẽ, kiên trì trong suy luận II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên : − Các dụng cụ vẽ − đo đoạn thẳng và góc. − Bảng phụ vẽ các hình 1, 2, 3, 4, 5 và hình 6 2. Học sinh : − Xem bài mới − thước thẳng − Các dụng cụ vẽ ; đo đoạn thẳng và góc III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1.Ổn đònh lớp : 1’ Kiểm diện 2. Kiểm tra bài cũ : (5’) Thay cho việc kiểm tra bài cũ, GV có thể : − Nhắc lại sơ lược chương trình hình học 7 − Giới thiệu khái quát về chương trình hình học 8 − Giới thiệu sơ lược về nội dung chương trình I vào bài mới 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS NỘI DUNG Hoạt động 1 : Đònh nghóa GV cho HS nhắc lại đònh nghóa tam giác. GV treo bảng phụ hình 1 HS : nhắc lại HS : Nhận xét Hỏi : Tìm sự giống nhau của các hình trên. Trả lời : − Hình tạo thành bởi bốn đoạn thẳng AB, BC, CD, DA. − Bất kỳ hai đoạn thẳng nào cũng không nằm trên một đường thẳng. GV giới thiệu : Mỗi hình a ; b ; c của hình 1 là một tứ giác. GV treo bảng phụ hình 2 và giới thiệu không phải là tứ giác, 1. Đònh nghóa : a/ Tứ giác : Tứ giác ABCD là hình gồm bốn đoạn thẳng AB, BC, CD, DA. Trong đó bất kỳ hai đoạn thẳng nào cũng không nằm trên một đường thẳng. Giáo án Hình Học 8 Trang 1 Tiết : 1 Tuần : 1 A B C D Tr ường THCS Trần Hưng Đạo GV : Võ Đức Hạnh vì sao ? Trả lời : Hình 2 hai đoạn thẳng BC, CD cùng nằm trên 1 đường thẳng. Hỏi : Vậy thế nào là một tứ giác ? Trả lời : HS nêu đònh nghóa như SGK Hỏi : Vì sao hình 2 không phải là một tứ giác ? Trả lời : Vì có hai đoạn thẳng cùng nằm trên một đường thẳng GV giới thiệu cách gọi tên tứ giác và các yếu tố đỉnh ; cạnh ; góc. HS : nghe giảng GV cho HS làm bài ?1 GV giới thiệu hình 1a là hình tứ giác lồi Hỏi : Vậy tứ giác lồi là tứ giác như thế nào ? Trả lời : Nêu đònh nghóa (SGK) GV : (chốt lại vấn đề bằng đònh nghóa và nhấn mạnh) : Khi nói đến tứ giác mà không nói gì thêm, ta hiểu đó là tứ giác lồi GV cho HS làm bài ?2 SGK GV treo bảng phụ hình 3 cho HS suy đoán và trả lời HS : quan sát hình 3 suy đoán và trả lời GV Chốt lại : Qua ?2 các em biết được các khái niệm 2 đỉnh kề, 2 cạnh kề, 2 đỉnh đối, 2 cạnh đối, góc kề, góc đối, đường chéo, điểm trong, điểm ngoài của tứ giác. *. Tứ giác ABCD (BDCA, CDAB .) có : − Các điểm : A ; B ; C ; D là các đỉnh. − Các đoạn thẳng AB ; BC ; CD ; DA là các cạnh. b) Tứ giác lồi : Là tứ giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kỳ cạnh nào của tứ giác. *. Chú ý : (xem SGK) A B C D Giáo án Hình Học 8 Trang 2 Tr ường THCS Trần Hưng Đạo GV : Võ Đức Hạnh Hoạt động 2: Tổng các góc của tứ giác GV : Ta đã biết tổng số đo 3 góc của một ∆; bây giờ để tìm hiểu về số đo 4 góc của một tứ giác ta hãy làm bài ?3. HS : Suy nghó và trả lời a) Nhắc lại đònh lý về tổng ba góc của một tam giác ? a) Tổng số đo 3 góc của 1 tam giác bằng 180 0 b) Hãy tính tổng :  + DCB ˆ ˆ ˆ ++ = ? Hỏi : Vì sao  + DCB ˆ ˆ ˆ ++ = 360 0 b) HS tính tổng vẽ đường chéo AC ta có : BÂC + ACBB ˆ ˆ + = 180 0 CÂD + ACDD ˆ ˆ + = 180 0 ⇒ (BÂC + CÂD) + B ˆ + ( ACB ˆ + ACD ˆ ) + D ˆ = 360 0 GV : Tóm lại để có được kết luận trên ta phải vẽ thêm một đường chéo của tứ giác rồi sử dụng đònh lý tổng ba góc trong tam giác để chứng minh như các bạn đã giải. HS : nhắc lại đònh lý. 2. Tổng các góc của tứ giác : Tứ giác ABCD có :  + DCB ˆ ˆ ˆ ++ = 360 0 *. Đònh lý : Tổng các góc của một tứ giác bằng 360 0 Hoạt động 3: Củng cố GV hệ thống lại nội dung bài giảng thông qua hình 1, hình 2, hình 3 và hình 4 GV cho HS làm bài tập 1 66 SGK HS : quan sát đề bài GV : Treo bảng phụ hình vẽ 5, 6 và cho HS hoạt động nhóm (chia thành 6 nhóm) − Nhóm 1 ; 2 : Hình 5a, 6a − Nhóm 3, 4 : Hình 5b, 6b − Nhóm 5, 6 : Hình 5c ; d HS : Hoạt động nhóm Các nhóm cử đại diện trả lời GV nhận xét ; ghi kết quả lên bảng phụ. Bài 1 (66) : *. Kết quả hình 5 : a/ x = 50 0 b/ x = 90 0 c/ x = 115 0 d/ x = 75 0 *. Kết quả hình 6: a/ x = 100 0 b/ x = 36 0 Giáo án Hình Học 8 Trang 3 Tr ường THCS Trần Hưng Đạo GV : Võ Đức Hạnh GV cho HS làm bài tập 2 (66) SGK HS 1 : đọc đề HS 2 : Đọc lại GV treo bảng phụ hình 7a, b nhưng chưa vẽ góc ngoài − Yêu cầu 2 HS lên bảng vẽ góc ngoài của tứ giác trên 2 HS lên bảng vẽ GV : Cho HS trả lời kết quả hình 7a và giải thích vì sao ? HS : còn lại nhận xét HS : Suy nghó trả lời GV gọi 1 HS lên bảng giải câu b. GV có thể gợi ý HS : lên bảng giải theo sự gợi ý của GV GV Nhận xét sửa sai nếu có và chốt lại :  1 + 111 ˆ ˆ ˆ DCB ++ = 360 0 HS : cả lớp nhận xét và sửa sai Hỏi : Qua câu b em có nhận xét gì về tổng của tứ giác Trả lời : Tổng các góc ngoài của tứ giác bằng 360 0 GV cho HS kiểm tra lại khẳng đònh trên thông qua hình 7a HS : kiểm tra và nhận xét Bài 2 (66) : a) D ˆ = 360 0 − ( + CB ˆ ˆ + ) D ˆ = 75 0  1 = 180 0 − 75 0 = 105 0 1 ˆ B = 180 0 − 90 0 = 90 0 1 ˆ C = 180 0 − 120 0 = 60 0 b)  1 = 180 0 −  1 ˆ B = 180 0 − B ˆ 1 ˆ C = 180 0 − C ˆ 1 ˆ D = 180 0 − D ˆ ⇒  1 + 1 ˆ B + 1 ˆ C + 1 ˆ D = 720 0 − ( + DCB ˆ ˆ ˆ ++ ) = 720 0 − 360 0 = 360 0 Vậy: Tổng các góc ngoài của tứ giác bằng 360 0 . 4. Hướng dẫn học ở nhà : − Ôn lại các đònh nghóa tứ giác, tứ giác lồi, đònh lý tổng các góc của tứ giác − Về nhà làm bài tập 3, 4, 5 (67) SGK − Chuẩn bò thước, ekê. Ngày soạn : 20/ 8/ 2008 Giáo án Hình Học 8 Trang 4 Tiết : 2 Tuần : 1 Tr ường THCS Trần Hưng Đạo GV : Võ Đức Hạnh Ngày dạy : / / 2008 §2. HÌNH THANG I. MỤC TIÊU : − Nắm được đònh nghóa hình thang, hình thang vuông, các yếu tố của hình thang. Biết cách chứng minh một tứ giác là hình thang, là hình thang vuông. − Biết vẽ hình thang, hình thang vuông. Biết tính số đo các góc của hình thang, của hình thang vuông. − Biết sử dụng dụng cụ để kiểm tra một tứ giác là hình thang − Biết linh hoạt khi nhận dạng hình thang ở vò trí khác nhau (hai đáy nằm ngang, hai đáy không nằm ngang) và ở các dạng đặc biệt (hai cạnh bên song song, hay đáy bằng nhau) II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên : − Bài soạn − SGK − Bảng phụ các hình vẽ 15 và 21 2. Học sinh : − Xem bài mới − thước thẳng − Thực hiện hướng dẫn tiết trước III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1.Ổn đònh lớp : 1’ Kiểm diện 2. Kiểm tra bài cũ : 8’ HS1 : Nêu đònh nghóa tứ giác, tứ giác lồi − Giải bài 4 tr 67 Giải : Hình 9 : − Dựng ∆ biết độ dài ba cạnh 3cm ; 3cm ; 3,5 cm − Dựng 2 đường trên với bán kính 1,5cm, và 2cm Hình 10 : − Dựng tam giác biết cạnh 2cm, góc 700 ; cạnh 4cm − Dựng 2 đường tròn với bán kính 1,5c ; 3cm HS2 : Nêu đònh lý tổng các góc của tam giác. Giải bài 3 tr 67 Giải : b) ∆ABC = ∆ ADC (c.c.c) ⇒ DB ˆˆ = Ta có : DB ˆˆ + = 360 0 − (100 0 + 60 0 ) = 200 0 Do đó : DB ˆˆ = = 100 0 Đặt vấn đề : 2’ Giáo án Hình Học 8 Trang 5 A B C D Tr ường THCS Trần Hưng Đạo GV : Võ Đức Hạnh GV : Tứ giác ABCD sau đây có gì đặc biệt ? HS :  + D ˆ = 180 0 nên AB // DC. GV cho lớp nhận xét. GV : Tứ giác ABCD như trên có AB // DC gọi là hình thang. Vậy thế nào là hình thang, làm thế nào để nhận biết 1 tứ giác là hình thang chúng ta sẽ nghiên cứu §2 3. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS NỘI DUNG HĐ1 : Đònh nghóa GV giới thiệu hình thang như cách đặt vấn đề HS : nghe giới thiệu Hỏi:Tứ giác như thế nào được gọi là hình thang? HS : nêu đònh nghóa như SGK Hỏi : Minh họa hình thang bằng ký hiệu Trả lời : ABCD hình thang ⇔ AB // CD GV giới thiệu cạnh đáy, cạnh bên, đường cao của hình thang. HS : nghe giới thiệu 1HS nhắc lại GV cho HS làm bài ?1 GV đưa bảng phụ vẽ hình 15 HS : đọc đề bài và quan sát hình 15 − Chia lớp thành ba nhóm, mỗi nhóm một hình a;b; c GV gọi đại diện mỗi nhóm trả lời − HS : hoạt động nhóm a) Tứ giác là hình thang hình a, hình b vì BC // AD ; FG // HE hình c không phải là hình thang vì IN không // MK. Hỏi : có nhận xét gì về hai góc kề một cạnh bên của hình thang. Trả lời : vì chúng là 2 góc trong cùng phía, nên chúng bù nhau. 1. Đònh nghóa : Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song ABCD hình thang ⇔ AB // CD − AB và CD : Các cạnh đáy (hoặc đáy) − AD và BC : Các cạnh bên − AH : là một đường cao của hình thang. HĐ 2 : Làm bài ?2 GV treo bảng phụ vẽ hình 16 và 17 tr 70 SGK *. Nhận xét : − Nếu một hình thang có hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên ấy bằng nhau; hai cạnh đáy bằng Giáo án Hình Học 8 Trang 6 A B B D 7 0 0 1 1 0 0 A B B H D Tr ường THCS Trần Hưng Đạo GV : Võ Đức Hạnh HS : đọc đề bài và vẽ hình vào giấy nháp Hỏi : Em nào chứng minh được câu a. HS : cả lớp suy nghó và làm ra nháp GV gợi ý : Nối AC Chứng minh : ∆ ABC = ∆CDA ⇒ đpcm. 1 HS lên bảng chứng minh theo sự gợi ý của giáo viên AB // CD ⇒ Â1 = 1 ˆ C AD // BC ⇒ Â2 = 2 ˆ C ∆ABC = ∆CDA (g.c.g) ⇒ AD = BC ; AB = CD GV : Em nào rút ra nhận xét về hình thang có hai cạnh bên song song HS : rút ra nhận xét thứ nhất GV : Em nào có thể chứng minh câu b GV cũng gợi ý HS : lên bảng chứng minh AB // CD ⇒ Â1 = 1 ˆ C ∆ABC = ∆CDA (c.g.c) ⇒ AD = BC ; Â2 = 2 ˆ C ⇒ AD // BC GV: Em nào có thể rút ra nhận xét về hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau HS rúr ra nhận xét thứ hai 1 vài HS nhắc lại 2 nhận xét HĐ 3 : Hình thang vuông GV vẽ hình 18 tr 70 SGK lên bảng HS : cả lớp vẽ hình 18 vào vở Hỏi : Hình thang ABCD có gì đặc biệt ? nhau : AD // BC ⇒ − Nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên song song và bằng nhau AB = CD ⇒ 2. Hình thang vuông : Hình thang vuông là hình thang có 1 góc vuông ABCD là hình thang vuông ⇔ AB // CD Giáo án Hình Học 8 Trang 7 AD = BC AB = CD AD // BC AD = BC A B B D 1 2 1 2 A B B D 1 2 1 2 A B C D Tr ường THCS Trần Hưng Đạo GV : Võ Đức Hạnh HS:ABCD là hình thang vì AB // CD và có 1 góc vuông GV: Hình thang ABCD là hình thang vuông. Vậy thế nào là hình thang vuông ? HS : nêu đònh nghóa như SGK − 1 vài HS nhắc lại AD ⊥ AB HĐ 4 : Củn g cố GV treo bảng phụ hình vẽ 21 tr 71 của bài tập 7 GV gọi 3 HS đứng tại chỗ lần lượt trả lời kết quả và giải thích HS : quan sát hình 21 cả lớp suy nghó . HS1 : hình a HS2 : hình b HS3 : hình c GV cho HS làm bài tập 8 tr 71 SGK HS : đọc đề bài tập 8 SGK GV cho HS cả lớp làm ra nháp − Cả lớp suy nghó làm ra nháp Gọi 1 HS lên bảng trình bày bài giải GV cho HS khác nhận xét Bài tập 7 tr 71 SGK : Kết quả : a) x = 100 0 ; y = 140 0 b) x = 70 0 ; y = 50 0 c) x = 90 0 ; y = 115 0 Bài tập 8 tr 71 SGK : Ta có :  − D ˆ = 20 0  + D ˆ = 180 0 ⇒  = 100 0 ; D ˆ = 80 0 Ta có CB ˆ 2 ˆ = CB ˆ ˆ + = 180 0 ⇒ B ˆ = 120 0 ; C ˆ = 60 0 4. Hướng dẫn học ở nhà : − Học thuộc lý thuyết vở ghi − tham khảo SGK − Làm các bài tập : 6, 9, 10 tr 71 SGK − Xem bài mới “Hình thang cân” Giáo án Hình Học 8 Trang 8 Tr ường THCS Trần Hưng Đạo GV : Võ Đức Hạnh Ngày soạn : 20/ 8/ 2008 Ngày dạy : / / 2008 §3. HÌNH THANG CÂN I. MỤC TIÊU : − Nắm được đònh nghóa, các tính chất của dấu hiệu nhận biết hình thang cân. − Biết vẽ hình thang cân, biết sử dụng đònh nghóa và tính chất của hình thang cân trong tính toán và chứng minh, biết chứng minh một tứ giác là hình thang cân. − Rèn luyện tính chính xác và cách lập luận chứng minh hình học. II. CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : − Bài soạn − Bảng phụ đề bài và hình vẽ ? 2 2.Học sinh : − Học bài và làm bài đầy đủ − dụng cụ học tập đầy đủ − Thực hiện hướng dẫn tiết trước III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1.Ổn đònh lớp : 1’ Kiểm diện 2. Kiểm tra bài cũ : 6’ HS 1 : − Nêu đònh nghóa hình thang, vẽ hình thang ABCD và nêu các yếu tố ? HS 2 : − Giải bài tập 6 tr 70 − 71 Sau khi kiểm tra ta có : tứ giác ABCD ; YKMN là hình thang. Đặt vấn đề : − Hình thang sau đây có gì đặc biệt ? HS : Hình thang ABCD có hai góc đáy bằng nhau. GV : Hình thang ABCD như trên gọi là hình thang cân Thế nào là hình thang cân và hình thang cân có tính chất gì ? → vào bài 3. Bài mới: GV - HS Nội dung HĐ 1 : Đònh nghóa GV Cho làm bài ?1 ở phần đặt vấn đề HS trả lời ở phần đặt vấn đề Hỏi : Thế nào là hình thang cân HS : trả lời như SGK 1. Đònh nghóa : Giáo án Hình Học 8 Trang 9 Tuần : 2 Tiết : 3 A B C D A B C D Tr ường THCS Trần Hưng Đạo GV : Võ Đức Hạnh Hỏi : Minh họa bằng ký hiệu toán học Trả lời : ABCD là hình thang ⇔ AB // CD ; DC ˆ ˆ = 1 vài HS nhắc lại đònh nghóa GV nhấn mạnh hai ý − Hình thang − Hai góc kề một đáy bằng nhau GV nêu chú ý SGK GV Cho HS làm bài ? 2 chia lớp thành 4 nhóm, giao mỗi nhóm một hình GV Gọi đại diện nhóm trả lời HS các nhóm hoạt động và đại diện nhóm trả lời Ha : Hình thang cân Hb : không Hc : Hình thang cân Hd : Hình thang cân D ˆ = 100 0 ; Ê = 90 0 ; I ˆ = 110 0 ; N ˆ = 70 0 ; S ˆ = 90 0 Hai góc đối của hình thang thì bù nhau. GV cho cả lớp nhận xét và sửa sai. Hình thang cân là hình thang có hai góc kế một đáy bằng nhau. ABCD là hình thang AB // CD DC ˆ ˆ = hoặc  = B ˆ HĐ 2 : Tính chất GV cho HS đo độ dài hai cạnh bên của hình thang cân để phát hiện đònh lý HS : thực hiện đo và kết luận độ dài 2 cạnh bên trong hình thang cân bằng nhau Hỏi : em nào phát biểu đònh lý ? HS : Nêu đònh lý như SGK GV gợi ý cho HS chứng minh đònh lý Xét hai trường hợp + AD cắt BC ở O + AD = BC HS : ghi GT và KL của đònh lý 1 GT ABCD là htg cân (AB // CD) KL AD = BC 2. Tính chất : Đònh lý : Trong hình thang cân hai cạnh bên bằng nhau Chứng minh a) AB cắt BC ở 0 (AB <CD) ABCD là hình thang. Nên DC ˆ ˆ = ;  1 = 1 ˆ B . Ta có : DC ˆ ˆ = nên ∆ 0CD cân Giáo án Hình Học 8 Trang 10 ⇔ A B C D 0 1 2 1 2 [...]... góc kề A HS : Dựng hình theo hướng dẫn của GV B HS1 : nêu cách dựng (a) D HS2 : Nêu cách dựng (b) HS3 : Nêu cách dựng (c) HS4 : Nêu cách dựng (d) HS5 : Nêu cách dựng (e) d) Dựng tia phân giác của một góc cho trước B 0 HS6 : Nêu cách dựng (g) C A HS7 : nêu cách dựng (h) GV : Ta được phép sử dụng các bài toán dựng hình trên để giải các bài toán dựng hình khác Cụ thể xét bài toán dựng hình thang e) Dựng... K D Giáo án Hình Học 8 a) EF là đường trung bình của hình thang ABCD Nên AB // DC // EF ∆ABC có BF = FC và KF // AB F ⇒ AK = KC C Trang 28 Trường THCS Trần Hưng Đạo GV : Võ Đức Hạnh ∆ABD có AE = ED và EI // AB ⇒ BI = ID b) Đáp số : EF = 8cm ; EI = 3cm ; KF = 3cm ; IK = 2cm 3 Bài mới: Giáo viên - Học sinh HĐ 1 : Giới thiệu bài toán dựng hình : Nội dung 1 Bài toán dựng hình : a) Các bài toán vẽ hình. .. a) Vì hình thang ABDC (AB // CE) có : AC // BE ⇒ AC = BE Mà ; AC = BD (gt) Nên BD = BE ⇒ ∆BDE cân b) AC // BE ⇒ mà ˆ ˆ D1 = E ˆ C1 = Ê ( BDE cân) Nên : ˆ ˆ D1 =C1 Lại có AC = DB ; DC chung Nên ∆ACD=∆BDC (c.g.c) c) Vì ∆ACD = ∆BDC ˆ ˆ ⇒ ADC =BCD Vậy ABCD là hình thang cân Hướng dẫn học ở nhà : − Xem lại các bài đã giải − Làm các bài tập 13 ; 14 ; 19 (7 4 − 75) SGV − Xem bài “ § 4” Giáo án Hình Học 8... bày bài giải HS cả lớp nhận xét GV bổ sung và sửa sai Hướng dẫn học ở nhà : − Học thuộc đònh lý 1 và 2 đường trung bình của tam giác, đònh lý 3 và 5 đường trung bình của hình thang − Hướng dẫn bài tập 25 ; 26 tr 82 SGK Giáo án Hình Học 8 ⇒ AI // BK Nên AIKB là hình thang Lại có : AC = CB và CE //AI(AI ⊥ xy ; CE ⊥ xy) Nên CE là đường TB của hình thang AIKB Suy ra : CE = = 12 + 20 2 AI + KB 2 = 16 BTVN... 1’ Kiểm diện 2 Kiểm tra bài cũ : 6’ HS1 : − So sánh đường trung bình của tam giác và đường trung bình của hình thang về đònh nghóa, tính chất A M B − Vẽ hình minh họa A MN // BC N C Giáo án Hình Học 8 MN = 1 2 BC E D B EF // AB // DC F C EF = AB + CD 2 Trang 24 Trường THCS Trần Hưng Đạo GV : Võ Đức Hạnh 3 Bài mới Giáo viên - Học sinh HĐ 1 : Bài tập cho hình vẽ sẵn : τ Bài tập 22 tr 80 SGK ; Nội dung... Ix // AB (vì DC // AB) Nên Ix đi qua trung điểm F của BC B I D F C GV qua bài kiểm tra đoạn thẳng EF gọi là đường gì của hình thang → vào bài mới Giáo án Hình Học 8 Trang 20 Trường THCS Trần Hưng Đạo GV : Võ Đức Hạnh 3 Bài mới : Giáo viên - Học sinh HĐ 1 : Đường trung bình của hình thang : Dựa vào bài kiểm tra GV yêu cầu HS phát biểu đònh lý 3 HS phát biểu đònh lý 3 1 HS : nhắc lại GV dùng hình vẽ bài... DC ∆FBA và ∆FCK có : ˆ ˆ AFB =KFC ( đ) BF = FC (gt) (slt, AB // DK) Nên ∆FBA =∆FCK (g.c.g) ˆ ˆ ABF =KCF ⇒ AF = FK và AB = CK EF là đường trung bình của ∆ABK ⇒ EF // DK và EF = HS cả lớp quan sát hình vẽ và tìm x ? B 1 2 DK Hay EF // AB // DC Lại có : DK = DC + CK = DC + AB GV cho HS làm ? 5 Yêu cầu cả lớp quanC sát hình vẽ K Vậy : EF = DC + AB 2 32m A 24m Giáo án Hình Học 8 D E Trang 22 H Trường THCS... HS nghe giới thiệu đường trung bình của hình thang AB Nên F là trung điểm BC A 1HS nêu đònh nghóa đường TB hình thang E D GV cho HS giải bài 23 Giáo án Hình Học 8 B F C Đònh nghóa : Đường trung bình của hình thang là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh bên của hình thang Trang 21 Trường THCS Trần Hưng Đạo GV : Võ Đức Hạnh M I N 5dm P K Q Tính x ? HS quan sát hình 44 tr 80 HS : MI = IN và IK // MP ;... 2 = ˆ ABC Â) ⇒ AÊD = ( ABC cân tại ( v) ˆ ABC nên ED // BC ˆ ˆ ⇒ BEDC là hình thang có B =C Do đó BEDC là hình thang cân τ Vì ED // BC ˆ ˆ D1 = B2 ⇒ (slt) mà ˆ ˆ B1 = B2 ˆ ˆ ⇒ D1 = B1 Nên ∆EBD cân tại E ⇒ DE = BE HĐ 2 : Bài tập 17 : Bài tập 17 tr 75 SGK : A GV cho lớp làm bài 17 Gọi HS ghi GT, KL và vẽ hình HS nêu GT, KL và vẽ hình GT ABCD (AB // CD) ˆ ˆ ACD =BDC KL ABCD là hình thg cân GV yêu cầu... KL 1 HS vẽ hình Giáo án Hình Học 8 D B 1 GV gọi HS đọc đề 18 HS : đọc đề bài 18 1 C E Trang 14 Trường THCS Trần Hưng Đạo GV : Võ Đức Hạnh HS nêu GT, KL Vẽ hình GT ABCD (AB // CD) AC = BD KL a) ∆BDE cân b) ∆ACD = ∆BDC c) ABCD h thg cân Hỏi : Làm thế nào để c/m ∆BDE cân Trả lời : c/m BD = BE Hỏi : Nêu cách chứng minh ∆ACD = ∆BDC Trả lời : ∆ACD = ∆BDC (c.g.c) Hỏi : Làm thế nào để c/m ABCD là hình thang . nhau AB = CD ⇒ 2. Hình thang vuông : Hình thang vuông là hình thang có 1 góc vuông ABCD là hình thang vuông ⇔ AB // CD Giáo án Hình Học 8 Trang 7 AD =. phụ. Bài 1 (6 6) : *. Kết quả hình 5 : a/ x = 50 0 b/ x = 90 0 c/ x = 115 0 d/ x = 75 0 *. Kết quả hình 6: a/ x = 100 0 b/ x = 36 0 Giáo án Hình Học 8 Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án hkI ( Hình học 8), giáo án hkI ( Hình học 8), giáo án hkI ( Hình học 8), Kiểm tra bài cũ : 5’ Thay cho việc kiểm tra bài cũ, GV có thể : Bài mới: Đònh nghóa : a Tứ giác :, Tổng các góc của tứ giác :, Kiểm tra bài cũ : 8’ Đònh nghóa : Hình thang là tứ giác có hai cạnh, Kiểm tra bài cũ : 6’ Bài mới: GV - HS Đònh nghóa :, Tính chất : Đònh lý : Dấu hiệu nhận biết, MỤC TIÊU : − CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên : MỤC TIÊU : − MỤC TIÊU : − CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên MỤC TIÊU : −, Kiểm tra bài cũ : 7’ Bài mới :, Kiểm tra bài cũ : 8’ Bài mới : GV Đường trung bình của tam giác :, Kiểm tra bài cũ : 7’ Bài mới : Đường trung bình của hình thang :, Kiểm tra bài cũ : 6’ Bài mới Giáo viên - Học sinh, Kiểm tra bài cũ : 6’ Bài mới: Giáo viên - Học sinh Bài toán dựng hình : a Các bài toán vẽ hình mà chỉ Các bài toán dựng hình đã biết :, Dựng hình thang :, Kiểm tra bài cũ : 9’ Bài mới, Kiểm tra bài cũ : 6’ Bài mới : Giáo viên - Học sinh Hai điểm đối xứng qua một đường thẳng : Hai hình đối xứng qua một đường thẳng :, Hình có trục đối xứng a Đònh nghóa :, Kiểm tra bài cũ : 10’ Bài mới :, CHUẨN BỊ : MỤC TIÊU : − MỤC TIÊU : − CHUẨN BỊ : MỤC TIÊU : −, Kiểm tra bài cũ : 3’Kiểm tra một số vở của học sinh yếu kém Bài mới :, Tính chất : Đònh lý :

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay