Giáo án toán 8 HKI

117 1,079 9
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2013, 01:26

. (12x − 5)(4x − 1) + (3x − 7)(1 − 16x) = 81 ⇔ 48x 2 − 12x − 20x + 5 + 3x − 48x 2 − 7 + 112x = 81 ⇔ 83 x − 2 = 81 ⇔ 83 x = 83 ⇔ x = 1 Bài tập 14 tr 9 SGK : Gọi. 192 x 2 +4x+2x +8 x 2 − 2x = 192 4x = 192 − 8 = 184 x = 184 : 4 = 46 Vậy ba số tự nhiên chẵn liên tiếp là : 46 ; 48 ; 50 Giáo án Đại số 8 Trang 9 Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán 8 HKI, Giáo án toán 8 HKI, Giáo án toán 8 HKI, Kiểm tra bài cũ : 5’ Nhắc lại kiến thức cũ Bài mới :, Áp dụng : ví dụ : Làm tính nhân, Kiểm tra bài cũ : 8’ HS Bài mới :, Kiểm tra bài cũ : 7’ HS Bài mới :, Kiểm tra bài cũ : 7’ HS Bài mới : Bình phương của một tổng : Bình phương của một hiệu, Bài mới :, Kiểm tra bài cũ : 6’ HS Bài mới : Lập phương của một tổng : Với A ; B là hai biểu thức tùy, Lập phương của một hiệu : Với A và B là các biểu thức, Kiểm tra bài cũ : 8’ HS Bài mới : Tổng hai lập phương :, Hiệu hai lập phương :, Kiểm tra bài cũ : 5’ Tìm giá trò biểu thức HS Bài mới :, Kiểm tra bài cũ : 8’ HS Bài mới : Ví dụ : Phân tích đa thức thành nhân, Kiểm tra bài cũ : 10’ HS Bài mới : Ví dụ : a Ví dụ 1 : Phân tích đa thức, Kiểm tra bài cũ : 7’ HS Bài mới :, Kiểm tra bài cũ : 8’ Bài mới : Ví dụ : a Ví dụ 1 :, Kiểm tra bài cũ : 7’ HS Bài mới :, Kiểm tra bài cũ : 5’ HS Bài mới : Thế nào là đa thức A chia hết cho đa thức B :, Qui tắc : Với mọi x, Kiểm tra bài cũ : 7’ Bài mới :, Kiểm tra bài cũ : 6’ HS Bài mới : Giáo viên - Học sinh Phép chia hết :, Kiểm tra bài cũ : 8’ HS Bài mới :, Ôn tập về hằng đẳng thức, Kiểm tra bài cũ : Bài mới :, Hai phân thức bằng nhau, Ổn đònh lớp : 1 phút kiểm diện Kiểm tra bài cũ : 7’ Bài mới : Tính chất cơ bản của phân thức Nếu nhân cả tử và mẫu, Ổn đònh lớp : 1 phút kiểm diện Kiểm tra bài cũ : 8’ Bài mới : Rút gọn phân thức, Học sinh : Thực hiện hướng dẫn tiết trứơc Ổn đònh lớp : 1 phút kiểm diện Kiểm tra bài cũ : 8’ Bài mới :, Học sinh : Thực hiện hướng dẫn tiết trứơc − Ổn đònh lớp : 1 phút kiểm diện Mẫu thức chung, Học sinh : Thực hiện hướng dẫn tiết trứơc − Ổn đònh lớp : 1 phút kiểm diện Kiểm tra bài cũ : 7’ Bài mới :, Học sinh : Thực hiện hướng dẫn tiết trứơc − Ổn đònh lớp : 1 phút kiểm diện Kiểm tra bài cũ : 5’, Học sinh : Thực hiện hướng dẫn tiết trứơc Ổn đònh lớp : 1 phút kiểm diện Kiểm tra bài cũ : 7’ Bài mới :, Học sinh : Thực hiện hướng dẫn tiết trước Ổn đònh lớp : 1 phút kiểm diện Kiểm tra bài cũ : 4phút Bài mới : Phân thức đối Hai phân thức được gọi là đối

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay