Giáo án toán 8 HKI

117 1,100 9
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2013, 01:26

Trường THCS Trần Hưng Đạo GV : Võ Đức Hạnh Chương I : PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC §1. NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC I. MỤC TIÊU : − HS nắm được quy tắc nhân đơn thức với đa thức − HS thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức II. CHUẨN BỊ : Giáo viên : − Bài Soạn − SGK − Bảng phụ Học sinh : − Ôn lại các kiến thức : đơn thức ; đa thức ; nhân một số với một tổng. − Nhân hai lũy thừa cùng cơ số − SGK − dụng cụ học tập III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1.Ổn đònh lớp : 1’ Kiểm diện 2. Kiểm tra bài cũ : 5’ Nhắc lại kiến thức cũ − Đơn thức là gì ? Đa thức là gì ? − Quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số − Quy tắc một số nhân với một tổng * Đặt vấn đề : (1’). Ta đã học một số nhân với một tổng : A (B + C) = AB + AC. Nếu gọi A là đơn thức ; (B + C) là đa thức thì quy tắc nhân đơn thức với đa thức có khác gì với nhân một số với một tổng không ? → GV vào bài mới 3. Bài mới : Giáo viên - Học sinh Nội dung HĐ 1 : Nhân đơn thức với đa thức : GV đưa ra ví dụ ?1 SGK + Hãy viết một đơn thức và một đa thức + Hãy nhân đơn thức đó với từng hạng tử của đa thức vừa viết + Cộng các tích tìm được GV gọi 1 HS đứng tại chỗ trình bày. GV ghi bảng HS đọc bài ?1 SGK Mỗi HS viết một đơn thức và một đa thức tùy ý vào bảng con và thực hiện HS kiểm tra chéo lẫn nhau 1 Quy tắc : a) Ví dụ : 4x . (2x 2 + 3x − 1) = 4x.2x 2 + 4x.3x + 4x (−1) = 8x 3 + 12x 2 − 4x b) Quy tắc Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau. Giáo án Đại số 8 Trang 1 Tuần : 1 Tiết : 1 NS : 04/9/2007 ND : Trường THCS Trần Hưng Đạo GV : Võ Đức Hạnh − 1HS đứng tại chỗ trình bày. Chẳng hạn 4x(2x 2 + 3x − 1) = 4x.2x 2 + 4x.3x + 4x (−1) = 8x 3 + 12x 2 − 4x GV giới thiệu : 8x 3 + 12x 2 − 4x là tích của đơn thức 4x và đa thức 2x 2 + 4x − 1 Hỏi : Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta làm thế nào ? − 1HS nêu quy tắc SGK − Một vài HS nhắc lại HĐ 2 : Áp dụng quy tắc GV đưa ra ví dụ SGK làm tính nhân : (−2x 3 )(x 2 + 5x − 2 1 ) − 1HS lên bảng thực hiện − Cả lớp nhận xét và sửa sai GV cho HS thực hiện ?2 (3x 3 y − 2 1 x 2 + 5 1 xy).6xy 3 GV gọi 1 vài HS đứng tại chỗ nêu kết quả GV ghi bảng − Một vài HS nêu kết quả − Cả lớp nhận xét và sửa sai GV treo bảng phụ ghi đề bài ?3 GV cho HS hoạt động nhóm HS : đọc đề bài ?3 và hoạt động nhóm GV gọi đại diện của nhóm trình bày kết quả của nhóm mình − Đại diện nhóm HS trình bày kết quả − Các HS khác nhận xét đánh giá kết quả của bạn HĐ 3 : Củn g cố : GV cho HS làm bài 1 tr 5 a/ x 2 (5x 3 − x − 2 1 ) 2. Áp dụng : ví dụ : Làm tính nhân (−2x 3 )(x 2 + 5x − 2 1 ) = (−2x 3 ).x 2 + (−2x 3 ).5x + (−2x 3 ). (− 2 1 ) = −2x 3 − 10x 4 + x 3 Bài ?2 : Làm tính nhân (3x 3 y − 2 1 x 2 + 5 1 xy).6xy 3 =3x 3 y.6xy 3 +(- 2 1 x 2 ).6xy 3 + 5 1 xy.6xy 2 =18x 4 y 4 − 3x 3 y 3 + 5 6 x 2 y 4 Bài ?3 : ta có : + S = 2 2)].43()35[( yyxx +++ = (8x+3+y)y = 8xy+3y+y 2 + Với x = 3m ; y = 2m Ta có : S = 8 . 3 . 2 + 3 . 2 2 = 48 + 6 + 4 = 58m 2 Bài tập : Bài 1 tr 5 SGK : a/ x 2 (5x 3 − x − 2 1 ) Giáo án Đại số 8 Trang 2 Trường THCS Trần Hưng Đạo GV : Võ Đức Hạnh c) (4x 3 − 5xy + 2x)(− 2 1 xy) HS cả lớp làm vào bảng con − 2HS lên bảng : HS 1 : câu a HS 2 : câu c GV nhận xét và sửa sai GV cho HS làm bài 2a tr 5 a/ x(x − y) + y (4 + y) với x = − 6 ; y = 8 HS cả lớp cùng làm 1HS lên bảng Các HS khác nhận xét và sửa sai GV treo bảng phụ ghi đề bài 6 tr 6 − Gọi 1HS đứng tại chỗ trả lời HS : cả lớp quan sát Suy nghó . − 1HS đứng tại chỗ điền vào ô trống − Các HS khác nhận xét GV gọi HS nhắc lại quy tắc Một vài HS nhắc lại quy tắc Hướng dẫn học ở nhà : − Học thuộc quy tắc nhân đơn thức với đa thức − Làm các bài tập : 2b ; 3 ; 4 ; 5 tr 5 − 6 − Ôn lại “đa thức một biến” = 5x 5 − x 3 − 2 1 x 2 c/ (4x 3 − 5xy + 2x)(− 2 1 xy) = −2x 4 + 2 5 x 3 y − x 2 y Bài 2a tr 5 SGK a/ x(x − y) + y (4 + y) = x 2 − xy + xy + y 2 = x 2 + 4y 2 với x = −6 ; y=8 Ta có : (−6) 2 + 8 2 = 100 Bài 6 tr 6 SGK : − Giá trò : ax (x − y) + y 3 (x + y) Tại x = −1 ; y = 1 là : Đánh dấu “×” vào ô 2a Bài tập về nhà : − Làm các bài tập : 2b ; 3 ; 4 ; 5 tr 5 − 6 IV RÚT KINH NGHIỆM Giáo án Đại số 8 Trang 3 Trường THCS Trần Hưng Đạo GV : Võ Đức Hạnh §2 NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC I. MỤC TIÊU : − HS nắm vững quy tắc nhân đa thức với đa thức − HS biết trình bày phép nhân đa thức theo các cách khác nhau II. CHUẨN BỊ : Giáo viên : − Bài Soạn − SGK − Bảng phụ Học sinh : − Thực hiện hướng dẫn tiết trước III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1.Ổn đònh lớp : 1’ Kiểm diện 2. Kiểm tra bài cũ : 8’ HS 1 : − Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức Áp dụng làm tính nhân : (3xy − x 2 + y) . 3 2 x 2 y Đáp số : 2x 3 y 2 − 3 2 x 4 y + 3 2 x 2 y 2 HS 2 : a) Thực hiện phép nhân, rút gọn, tính giá trò biểu thức : x(x 2 − y) − x 2 (x + y) + y(x 2 − x) tại x = 2 1 và y = − 100 Đáp số : −2xy = − 2. 2 1 . (−100) = 100 b) Tìm x biết : 3x (12x − 4) − 9x (4x − 3) = 30. Đáp số : x = 2 Đặt vấn đề : Các em đã học quy tắc nhân đơn thức với đa thức. Ta có thể áp dụng quy tắc này để nhân đa thức với đa thức được không ? → GV vào bài mới 3. Bài mới : Giáo viên - Học sinh Nội dung HĐ 1 : Hình thành quy tắc nhân hai đa thức : GV cho HS làm ví dụ : (x − 2) (6x 2 − 5x + 1) GV gợi ý : + Giả sử coi 6x 2 − 5x + 1 như là một đơn thức. Thì ta có phép nhân gì ? 1 Quy tắc : a) Ví dụ : Nhân đa thức x−2với đa thức (6x 2 −5x+1) Giải (x − 2) (6x 2 − 5x + 1) = x(6x 2 −5x+1)−2(6x 2 −5x +1). Giáo án Đại số 8 Trang 4 Tuần : 1 Tiết : 2 NS : 04/9/2007 ND : Trường THCS Trần Hưng Đạo GV : Võ Đức Hạnh + Em nào thực hiện được phép nhân HS suy nghó làm ra nháp Trả lời : ta có thể xem như đã có phép nhân đơn thức với đa thức HS : thực hiện (x − 2)(6x 2 − 5x + 1) =x(6x 2 −5x+1)−2(6x 2 −5x+1). = x . 6x 2 + x (-5x ) + x . 1+ +(-2).6x 2 +(-2)(-5x)+ (-2).1 = 6x 3 −5x 2 +x−12x 2 +10x −2 = 6x 3 − 17x 2 + 11x − 2 GV : Như vậy theo cách làm trên muốn nhân đa thức với đa thức ta phải đưa về trường hợp nhân đơn thức với đa thức hay dựa vào ví dụ trên em nào có thể đưa ra quy tắc phát biểu cách khác. HS : Suy nghó nêu quy tắc như SGK 1 vài HS nhắc lại quy tắc GV : Em có nhận xét gì về tích của hai đa thức ? HS : Nêu nhận xét SGK GV cho HS làm bài ?1 làm phép nhân ( 2 1 xy − 1)(x 3 − 2x − 6) HS : Áp dụng quy tắc thực hiện phép nhân ( 2 1 xy − 1)(x 3 − 2x − 6) = 2 1 x 4 y − x 2 y − 3xy − x 3 + 2x + 6 GV : Giới thiệu cách nhân thứ hai của nhân hai đa thức HS : Nghe giảng GV : Qua ví dụ trên em nào có thể tóm tắt cách giải? HS : Nêu cách giải như SGK HĐ 3 : Áp dụng quy tắc : GV cho HS làm bài ?2 làm tính nhân a) (x + 3)(x 2 + 3x − 5) = x . 6x 2 + x (-5x ) + x . 1+ +(-2).6x 2 +(-2)(-5x)+(-2).1 = 6x 3 −5x 2 +x−12x 2 +10x −2 = 6x 3 − 17x 2 + 11x − 2 b) Quy tắc : Muốn nhân một đa thức với một đa thức ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau. * Nhận xét : Tích của hai đa thức là một đa thức ?1 Làm phép nhân : ( 2 1 xy − 1)(x 3 − 2x − 6) = 2 1 x 4 y − x 2 y − 3xy − x 3 + 2x + 6 Chú ý : 6 x 2 − 5x +1 x − 2 − 12x 2 + 10x − 2 6x 3 − 5x 2 + x 6x 3 − 17x 2 + 11x − 2 − Tóm tắt cách trình bày (xem SGK) 2 Áp dụng : Bài ?2 : Giáo án Đại số 8 Trang 5 × + Trường THCS Trần Hưng Đạo GV : Võ Đức Hạnh b)(xy − 1)(xy + 5) GV gọi 2 HS lên bảng trình bày HS : ghi đề bài vào vở 2 HS lên bảng giải HS 1 : Câu a HS 2 : Câu b (yêu cầu HS làm 2 cách) GV gọi HS nhận xét và sửa sai HS : nhận xét và sửa sai GV chốt lại : Cách thứ hai chỉ thuận lợi đối với đa thức một biến vì khi xếp các đa thức nhiều biến theo lũy thừa tăng dần hoặc giảm dần ta phải chọn biến chính GV treo bảng phụ ghi đề bài ?3 rồi cho HS hoạt động nhóm. − Cả lớp đọc đề bài HS : hoạt động nhóm − Cả lớp đọc đề bài HS : hoạt động nhóm GV :gọi đại diện nhóm trình bày cách giải − Đại diện nhóm trình bày. HS khác nhận xét và sửa sai HĐ 4 : Củn g cố : GV cho HS làm bài tập 7 (8) SGK GV gọi 1HS lên bảng HS : đọc đề bài 7 tr8 − 1HS lên bảng trình bày GV gọi HS nhận xét HS Nhận xét và sửa sai Hỏi : Từ câu b, hãy suy ra kết quả phép nhân Trả lời : vì (5 − x) và (x-5) là hai số đối nên : 5 − x = − (x − 5) Nên chỉ cần đổi dấu các hạng tử của kết quả GV treo bảng phụ ghi đề bài 9 tr 8 SGK HS : quan sát đề bài trên bảng phụ và suy nghó cách tính nào cho đơn giản GV gọi 1 HS đứng tại chỗ đọc kết quả và điền vào bảng a) (x + 3)(x 2 + 3x − 5) =x 3 +3x 2 −5x+3x 2 + 9x − 15 = x 3 + 6x 2 + 4x − 15 b) (xy − 1)(xy + 5) = x 2 y 2 + 5xy − xy − 5 = x 2 y 2 + 4xy − 5 Bài ?3 : (bảng nhóm) Ta có (2x + y)(2x − y) = 4x 2 − 2xy + 2xy − y 2 Biểu thức tính diện tích hình chữ nhật là : 4x 2 − y 2 Nếu x = 2,5m ; y = 1m thì diện tích hình chữ nhật : 4 ( 2 5 ) 2 − 1 2 = 24 (m 2 ) Bài 7 tr 8 SGK : a) (x 2 − 2x + 1)(x − 1) = x 3 − x 2 − 2x 2 + 2x + x −1 = x 3 − 3x 2 + 3x − 1 b) (x 3 − 2x 2 + x − 1)(5 − x) = 5x 3 − x 4 − 10x 2 + 2x 3 + 5x − x 2 − 5 + x = −x 4 + 7x 3 − 11x 2 + 6x − 5 vì (5 − x) = − (x − 5) Nên kết quả của phép nhân : (x 3 − 2x 2 + x − 1)(5 − x) là:−x 4 + 7x 3 − 11x 2 + 6x − 5 Bài 9 tr 8 SGK : Điền kết quả tính được vào bảng Giáo án Đại số 8 Trang 6 Trường THCS Trần Hưng Đạo GV : Võ Đức Hạnh phụ HS lên bảng đọc kết quả và điền vào bảng phụ HS khác nhận xét và sửa sai Hướng dẫn học ở nhà : − Nắm vững quy tắc − Xem lại các ví dụ − Làm các bài tập : 10 ; 12 ; 13 ; 14 tr 8 − 9 SGK Hướng dẫn bài 12 : Làm tính nhân ; thu gọn các hạng tử đồng dạng. Thay giá trò x Bài 14 : Viết 3 số tự nhiên liên tiếp chẵn : x ; x + 2 ; x + 4 và lập hiệu : (x + 2) (x + 4) − (x + 2) x = 192 Giá trò x và y Giá trò B/thức (x-y)(x 2 +xy+y 2 ) x = −10 ;y = 2 − 1008 x = −1 ;y = 0 − 1 x = 2 ; y = −1 9 x=-0,5;y=1,25 − 64 133 Bài tập về nhà : 10 ; 12 ; 13 ; 14 tr 8 − 9 SGK IV RÚT KINH NGHIỆM LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU : − Củng cố kiến thức về các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức. − HS thực hiện thành thạo phép nhân đơn , đa thức II. CHUẨN BỊ : Giáo viên : − Bài Soạn − SGK − SBT Học sinh : − Học thuộc bài và làm bài tập đầy đủ III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1.Ổn đònh lớp : 1’ Kiểm diện Giáo án Đại số 8 Trang 7 Tuần : 2 Tiết : 3 NS : 6/9/2007 ND : Trường THCS Trần Hưng Đạo GV : Võ Đức Hạnh 2. Kiểm tra bài cũ : 7’ HS 1 : − Nêu quy tắc nhân đơn thức với đa thức Áp dụng : Rút gọn biểu thức : x(x − y) + y(x − y) . Đáp số : x 2 − y 2 HS 2 : − Nêu quy tắc nhân đa thức với đa thức Áp dụng làm phép nhân : (x 2 y 2 − 2 1 xy + 2y) (x − 2y) Đáp số : x 3 y 2 − 2 1 xy + 2xy − 2x 2 y 3 + xy 2 − 4y 2 3. Bài mới : Giáo viên - Học sinh Nội dung HĐ 1 : Thực hiện phép tính τ Bài tập 5b tr 6 SGK : GV ghi đề bài lên bảng b) Rút gọn biểu thức : x n − 1 (x + y) − y(x n − 1 + y n − 1 ) Gọi 1HS khá lên bảng giải HS : ghi đề bài vào vở nháp − Cả lớp làm ra nháp − 1HS khá lên bảng − 1HS khác nhận xét và sửa sai GV : yêu cầu HS làm bài tập 8b tr 8 SGK : Làm tính nhân (x 2 − xy + y 2 )(x + y) GV gọi 1HS lên bảng HS : cả lớp làm vào bảng con − 1HS lên bảng giảng Bài tập 10 tr 8 SGK : GV hỏi : Nêu cách thực hiện? a) (x 2 − 2x + 3)( 2 1 x − 5) b) (x 2 − 2xy + y 2 )(x − y) − Gọi 2 HS lên bảng đồng thời mỗi em một câu Trả lời : Nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích HS 1 : Câu a HS 2 : Câu b Bài tập 5b tr 6 SGK : b)x n − 1 (x + y)− y(x n − 1 + y n − 1 ) = x n − 1+1 + x n − 1 .y − yx n − 1 − − y n − 1+1 = x n − y n Bài tập 8b tr 8 SGK b) (x 2 − xy + y 2 )(x + y) = x 2 + x 2 y − x 2 y − xy 2 + +xy 2 + y 3 = x 3 + y 2 Bài tập 10 tr 8 SGK : a) (x 2 − 2x + 3)( 2 1 x − 5) = 2 1 x 3 −5x 2 −x 2 +10x+ 2 3 x−15 = 2 1 x 3 − 6x 2 + 2 23 x − 15 b) (x 2 − 2xy + y 2 )(x − y) =x 3 −x 2 y−2x 2 y+2xy 2 +xy 2 +y 3 = x 3 − 3x 2 y + 3xy 2 + y 3 Giáo án Đại số 8 Trang 8 Trường THCS Trần Hưng Đạo GV : Võ Đức Hạnh − GV : Cho lớp nhận xét − sửa sai − HS : cả lớp nhận xét và sửa sai HĐ 2 : Chứng tỏ giá trò của BT không phụ thuộc vào giá trò biến : GV cho HS đọc đề bài 11 Hỏi : Em nào nêu hướng giải bài 11 HS đọc đề bài tập 11 Trả lời : Biến đổi và thu gọn GV gọi 1 HS lên bảng thực hiện HS : lên bảng thực hiện GV cho lớp nhận xét và sửa sai − 1 vài HS nhận xét và sửa sai HĐ 3 : Giải bài tập tìm x τ Bài tập 13 tr 9 SGK : GV cho HS đọc đề bài Hỏi : Cho biết cách giải ? HS đọc đề bài Trả lời : Thực hiện phép nhân và thu gọn, chuyển một vế chứa biến và một vế là hằng số. Gọi 1 HS lên bảng giải 1 HS : lên bảng giải − Cho lớp nhận xét và sửa sai − Các HS khác nhận xét và sửa sai Bài tập 14 tr 9 SGK : − Gọi HS đọc đề bài 14 Hỏi : Em nào nêu được cách giải ? (giáo viên gợi ý) HS : đọc đề bài 14 − Trả lời : Gọi 3 số chẵn liên tiếp đó là x; x+2;x+ 4 Theo đề bài ta có : (a+2)(a+4)−(a+ 2) a = 192 GV : Gọi 1HS lên bảng giải HS : lên bảng giải GV : Cho lớp nhận xét và sửa sai − 1 số HS khác nhận xét và sửa sai HĐ 4 : Củn g cố : GV : Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc nhân đơn, đa thức Bài tập 11 tr 8 SGK : Ta có : (x − 5) (2x +3) − 2x(x − 3) + x + 7 = 2x 2 + 3x − 10x − 15 − 2x 2 + 6x + x + 7 = − 8. Nên giá trò của biểu thức không phụ thuộc vào biến x Bài tập 13 tr 9 SGK : Ta có : (12x − 5)(4x − 1) + (3x − 7)(1 − 16x) = 81 ⇔ 48x 2 − 12x − 20x + 5 + 3x − 48x 2 − 7 + 112x = 81 ⇔ 83x − 2 = 81 ⇔ 83x = 83 ⇔ x = 1 Bài tập 14 tr 9 SGK : Gọi 3 số chẵn liên tiếp đó là : x ; x + 2 ; x + 4 Ta có : (x+2)x+ 4) − x(x + 2) = 192 x 2 +4x+2x+8− x 2 − 2x = 192 4x = 192 − 8 = 184 x = 184 : 4 = 46 Vậy ba số tự nhiên chẵn liên tiếp là : 46 ; 48 ; 50 Giáo án Đại số 8 Trang 9 Trường THCS Trần Hưng Đạo GV : Võ Đức Hạnh HS : nhắc lại 2 quy tắc Hướng dẫn học ở nhà : − Xem lại các bài tập đã giải − Làm các bài tập : 12 ; 15 tr 8 − 9 ; bài 9 ; 10 tr 4 SBT − Xem bài § 3 Bài tập về nhà : 12 ; 15 tr 8 − 9 ; bài 9 ; 10 tr 4 SBT IV RÚT KINH NGHIỆM §3. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ I. MỤC TIÊU : − Nắm được các hằng đẳng thức : Bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu ; hiệu hai bình phương − Biết áp dụng các hằng đẳng thức trên để tính nhẩm, tính hợp lý II. CHUẨN BỊ : Giáo viên : − Bài Soạn − SGK − SBT − Bảng phụ hình 1 (9) Học sinh : − Học thuộc bài và làm bài tập đầy đủ III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1.Ổn đònh lớp : 1’ Kiểm diện 2. Kiểm tra bài cũ : 7’ HS 1 : − Làm bài 15 tr 9 SGK τ Làm tính nhân : a) ( 2 1 x + y)( 2 1 x + y). Đáp số : 4 1 x 2 + xy + y 2 b) (x − 2 1 y)(x − 2 1 y) . Đáp số : x 2 − xy + 4 1 y 2 HS 2 : Áp dụng quy tắc nhân hai đa thức : (a + b)(a + b) Giải : (a + b) (a + b) = a 2 + ab +ab + b 2 = a 2 + 2ab + b 2 Giáo án Đại số 8 Trang 10 Tuần : 2 Tiết : 4 NS : 6/9/2007 ND : [...]... x3 + 8 GV gọi 1 HS đánh dấu × vào ô đúng của tích 1HS đánh dấu × vào bảng x 8 GV cho HS làm bài tập 30 (b) tr 16 Cả lớp làm bài − 1HS lên bảng giải HĐ 3 : Củng cố : × 3 (x + 2)3 (x − 2)3 Bài 30 b Rút gọn : (2x + y)(4x2− 2xy + y2) − (2x − y)(4x2 + 2xy + y2)= [(2x)3+y3]− [(2x)3− y3] − GV yêu cầu HS cả lớp viết vào bảng con bày hằng đẳng = 8x3 + y3 − 8x3 + y3 = 2y3 thức đáng nhớ Giáo án Đại số 8 Trang... trên vào giải toán II CHUẨN BỊ : Giáo viên : − Bài Soạn − SGK − Bảng phụ Học sinh : − Học thuộc năm hằng đẳng thức đã biết − Làm bài tập đầy đủ III TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1.Ổn đònh lớp : 1’ Kiểm diện 2 Kiểm tra bài cũ : 8 HS1 : − Viết hằng đẳng thức : (A + B)3 ; (A − B)3 Giáo án Đại số 8 Trang 19 Trường THCS Trần Hưng Đạo GV : Võ Đức Hạnh − Giải bài tập 28a tr 14 Giải : x3 + 12x2 + 48x + 64 = x3 +... II CHUẨN BỊ : Giáo viên : − Bài Soạn − SGK − SBT − Bảng phụ Học sinh : − Học thuộc bài − SGK − SBT − Làm bài tập đầy đủ III TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1.Ổn đònh lớp : 1’ Kiểm diện 2 Kiểm tra bài cũ : 5’ Tìm giá trò biểu thức HS1 : 85 12,7 + 15 12,7 = 12,5 (85 + 15) = 12,7 100 = 1270 HS2 : 52 143 − 52 39 − 8 26 = 52 143 − 52 59 − 4 52 = 52 (143 − 39 − 4) = 52 100 = 5200 Giáo án Đại số 8 Trang 25 Trường... HS2 : − Giải bài 29 b tr 6 SBT : 87 2 + 732 − 272 − 132 Giải : = (87 2 − 272) + (732 − 132) = (87 − 27) (87 + 27) + (73 − 13)(73 + 13) = 60 114 + 60 86 = 60 ( 114 + 86 ) = 60 200 = 12000 GV qua bài này ta thấy để phân tích đa thức thành nhân tử còn có thêm phương pháp nhóm các hạng tử Vậy nhóm như thế nào để phân tích được đa thức thành nhân tử → bài mới 3 Bài mới : Giáo viên - Học sinh HĐ 1 : Ví dụ... Tuần : 4 Tiết : 8 LUYỆN TẬP Ngày soạn : 15/ 9/ 2007 Ngày dạy : I MỤC TIÊU : − Củng cố kiến thức về bảy hằng đẳng thức đáng nhớ − HS biết vận dụng khá thành thạo các hằng đẳng thức đáng nhớ vào giải toán − Hướng dẫn HS cách dùng hằng đẳng thức (A ± B)2 để xét giá trò của một số tam thức bậc hai II CHUẨN BỊ : Giáo viên : − Bài Soạn − SGK − SBT − Bảng phụ Học sinh... Bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu, hiệu hai bình phương − HS vận dụng thành thạo các hằng đẳng thức trên vào giải toán II CHUẨN BỊ : Giáo viên : − Bài Soạn − SGK − SBT Học sinh : − Học thuộc bài và làm bài tập đầy đủ III TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : Giáo án Đại số 8 Trang 13 Trường THCS Trần Hưng Đạo GV : Võ Đức Hạnh 1 Ổn đònh lớp : 1’ Kiểm diện 2 Kiểm tra bài cũ : 6’ HS1 : − Phát biểu hằng... x2( 5 + 5x + y) − Nửa lớp làm câu d, e c) 14x2y − 21xy2 + 28x2y − Gọi 2 HS lên bảng làm = 7xy(2x − 3y + 4xy) HS : làm ở giấy nháp d) Giáo án Đại số 8 2 5 x(y − 1) − 2 5 y(y − 1) Trang 27 Trường THCS Trần Hưng Đạo − HS ghi kết quả vào bảng con − 2 HS lên bảng làm GV : Võ Đức Hạnh = 2 5 (y − 1)(x − y) e) 10x(x − y) − 8y(y − x) = 10x(x − y) + 8y(x − y) = 2(x − y)(5x + 4y) Bài 40 (b) tr 19 SGK : τ Bài... hằng đẳng thức đã học vào việc phân tích đa thức thành nhân tử II CHUẨN BỊ : Giáo viên : − Bài Soạn − SGK − SBT − Bảng phụ Giáo án Đại số 8 Trang 28 Trường THCS Trần Hưng Đạo GV : Võ Đức Hạnh Học sinh : − Học thuộc bài − SGK − SBT − Làm bài tập đầy đủ III TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1.Ổn đònh lớp : 1’ Kiểm diện 2 Kiểm tra bài cũ : 8 HS1 : a) 5x (x − 2000) − x + 2000 = 0 ; b) x3 − 13x = 0 5x(x − 2000) − (x... hằng đẳng thức áp dụng cho phù hợp = − (x2 − 10x + 25) Giáo án Đại số 8 Trang 30 Trường THCS Trần Hưng Đạo GV : Võ Đức Hạnh HS : cả lớp cùng làm vào giấy nháp = − (x− 5) = − (5 − 4)2 − HS1 : câu a c) 8x3 − 1 8 = (2x − 1 2 − HS2 : câu b − HS3 : câu c − HS4 : câu d (hai HS lên một lượt) 2 1 = (2x)3 − ( )(4x2 + 2 + 1 2 )3 1 4 ) 1 d) 25 x2−64y2= ( 5 x)2−(8y)2 GV cho HS nhận xét bài làm của bạn 1 vài HS nhận... 4) A2 − B2 = − (B2−A2) Bài tập 26 tr 14 : a) (2x2 + 3y)3 = (2x2)3 + 3 (2x2)2 3y +3.2x2 (3y)2 + (3y)3 = 8x6+36x4y+54x2y2+ 27y3 1 2 b) ( =( 1 2 x − 3)3 x)3 − 3.( x.32− 33 = 1 8 x3 − 9 4 1 2 x2 + x)2 3 + 3 27 2 x − 27 GV cũng cho cả lớp làm vào vở GV gọi 1 HS lên bảng giải Giáo án Đại số 8 Trang 18 1 2 Trường THCS Trần Hưng Đạo GV : Võ Đức Hạnh 1HS lên bảng làm Cả lớp làm vào vở 1 vài HS nhận xét Bài . (12x − 5)(4x − 1) + (3x − 7)(1 − 16x) = 81 ⇔ 48x 2 − 12x − 20x + 5 + 3x − 48x 2 − 7 + 112x = 81 ⇔ 83 x − 2 = 81 ⇔ 83 x = 83 ⇔ x = 1 Bài tập 14 tr 9 SGK : Gọi. 192 x 2 +4x+2x +8 x 2 − 2x = 192 4x = 192 − 8 = 184 x = 184 : 4 = 46 Vậy ba số tự nhiên chẵn liên tiếp là : 46 ; 48 ; 50 Giáo án Đại số 8 Trang 9 Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán 8 HKI, Giáo án toán 8 HKI, Giáo án toán 8 HKI, Kiểm tra bài cũ : 5’ Nhắc lại kiến thức cũ Bài mới :, Áp dụng : ví dụ : Làm tính nhân, Kiểm tra bài cũ : 8’ HS Bài mới :, Kiểm tra bài cũ : 7’ HS Bài mới :, Kiểm tra bài cũ : 7’ HS Bài mới : Bình phương của một tổng : Bình phương của một hiệu, Bài mới :, Kiểm tra bài cũ : 6’ HS Bài mới : Lập phương của một tổng : Với A ; B là hai biểu thức tùy, Lập phương của một hiệu : Với A và B là các biểu thức, Kiểm tra bài cũ : 8’ HS Bài mới : Tổng hai lập phương :, Hiệu hai lập phương :, Kiểm tra bài cũ : 5’ Tìm giá trò biểu thức HS Bài mới :, Kiểm tra bài cũ : 8’ HS Bài mới : Ví dụ : Phân tích đa thức thành nhân, Kiểm tra bài cũ : 10’ HS Bài mới : Ví dụ : a Ví dụ 1 : Phân tích đa thức, Kiểm tra bài cũ : 7’ HS Bài mới :, Kiểm tra bài cũ : 8’ Bài mới : Ví dụ : a Ví dụ 1 :, Kiểm tra bài cũ : 7’ HS Bài mới :, Kiểm tra bài cũ : 5’ HS Bài mới : Thế nào là đa thức A chia hết cho đa thức B :, Qui tắc : Với mọi x, Kiểm tra bài cũ : 7’ Bài mới :, Kiểm tra bài cũ : 6’ HS Bài mới : Giáo viên - Học sinh Phép chia hết :, Kiểm tra bài cũ : 8’ HS Bài mới :, Ôn tập về hằng đẳng thức, Kiểm tra bài cũ : Bài mới :, Hai phân thức bằng nhau, Ổn đònh lớp : 1 phút kiểm diện Kiểm tra bài cũ : 7’ Bài mới : Tính chất cơ bản của phân thức Nếu nhân cả tử và mẫu, Ổn đònh lớp : 1 phút kiểm diện Kiểm tra bài cũ : 8’ Bài mới : Rút gọn phân thức, Học sinh : Thực hiện hướng dẫn tiết trứơc Ổn đònh lớp : 1 phút kiểm diện Kiểm tra bài cũ : 8’ Bài mới :, Học sinh : Thực hiện hướng dẫn tiết trứơc − Ổn đònh lớp : 1 phút kiểm diện Mẫu thức chung, Học sinh : Thực hiện hướng dẫn tiết trứơc − Ổn đònh lớp : 1 phút kiểm diện Kiểm tra bài cũ : 7’ Bài mới :, Học sinh : Thực hiện hướng dẫn tiết trứơc − Ổn đònh lớp : 1 phút kiểm diện Kiểm tra bài cũ : 5’, Học sinh : Thực hiện hướng dẫn tiết trứơc Ổn đònh lớp : 1 phút kiểm diện Kiểm tra bài cũ : 7’ Bài mới :, Học sinh : Thực hiện hướng dẫn tiết trước Ổn đònh lớp : 1 phút kiểm diện Kiểm tra bài cũ : 4phút Bài mới : Phân thức đối Hai phân thức được gọi là đối

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay