Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định năm học 2014 2015

6 122 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2017, 13:06

SỞ GD VÀ ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT CHUN Q ĐƠN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HK II - NĂM HỌC 20142015 MƠN: LỊCH SỬ – KHỐI 10 – CT: CƠ BẢN Ngày kiểm tra: ……./3/2015 Họ tên thí sinh: Thời gian làm bài: 45 phút SBD: Lớp: Mã đề: 001 – gồm 01 trang (12TN + TL) ……………………………………………………………………………………… A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm) Hãy chọn đáp án Câu 1: Những câu thơ sau tác giả “Ngơ Ngọc Du” diễn tả khơng khí nhân dân ta chiến thắng nào? “Mây tạnh mù tan trời lại sáng Đầy thành già trẻ mặt hoa Chung vai sát cánh nói Cố thuộc núi sơng ta” A Chiến thắng sơng Như Nguyệt B Chiến thắng Rạch Gầm – Xồi Mút C Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa D Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang Câu 2: Lăng tẩm vua Nguyễn xây dựng đâu? A Hà Nội B Bắc Ninh C Huế D Hà Tây Câu 3: Bộ luật Gia Long ban hành thời nhà Nguyễn nhằm mục đích gì? A Bảo vệ nhà nước tơn ti trật tự phong kiến B Bảo vệ quyền lợi vua người dòng tộc C Bảo vệ quyền lợi vua, quan lại số quyền lợi đáng nhân dân D Phá bỏ tơn ti trật tự phong kiến Câu 4: Nhà Lý, nhà Trần, nhà Hồ quan hệ với phong kiến phương Bắc nào? A Vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn B Hợp tác bình đẳng hai bên có lợi C Thần phục, cống nộp, ln giữ tư dân tộc độc lập D Thần phục, cống nộp Câu 5: Trong lịch sử chống ngoại xâm dân tộc ta, người thực chủ trương "Tiên phát chế nhân"? A Hồn B Lý Cơng Uẩn C Lý Thường Kiệt D Trần Hưng Đạo Câu 6: Triều đại phong kiến chủ trương hạn chế kiểm sốt chặt chẽ việc bn bán với nước ngồi? A Triều Tiền B Triều Lý C Triều Trần D Triều sơ Câu 7: Nhà nước ta cho xây dựng bia đá khắc tên tiến sĩ Văn Miếu Quốc Tử Giám từ: A Thế kỉ XI – nhà Lý B Thế kỉ X – nhà Tiền C Thế kỉ XV – nhà Sơ D Thế kỉ XIV – nhà Trần Câu 8: Đặc điểm bật giáo dục thi cử nước ta kỷ XVI - XVIII là: A Nội dung giáo dục thi cử chủ yếu kinh sử, khơng ý đến mơn khoa học tự nhiên B Chỉ có em hồng tộc học, dự thi C Do đất nước bị chia cắt nên giáo dục khơng phát triển trước D Giáo dục tiếp tục mở rộng phát triển Câu 9: Câu nói sau ai? “Nhân tài ngun khí nhà nước, ngun khí mạnh đạo trị thịnh Khoa mục đường thẳng quan trường, đường thẳng mở chân nho có” A.Vua Lý Cơng Uẩn B Vua Trần Thánh Tơng C Vua Hiến Tơng D Vua Thánh Tơng Câu 10: “Phép qn điền” – sách phân chia ruộng đất cơng làng xã thực triều đại: A Nhà Lý B Nhà Tiền C Nhà Trần D Nhà Hậu Câu 11: Qn đội nước ta kỉ XI – XV tổ chức gồm: A Hai phận: qn bảo vệ nhà vua qn bảo vệ đất nước B Ba phận: qn bảo vệ nhà vua, qn bảo vệ cung thành qn bảo vệ đất nước C Hai phận: qn bảo vệ nhà vua, kinh thành (cấm qn) qn quy, bảo vệ đất nước (ngoại binh) D Một phận: qn quy đảm nhiệm hai nhiệm vụ bảo vệ kinh thành bảo vệ đất nước Câu 12: Trung tâm trị, văn hóa thị lớn nước Đại Việt kỉ X – XV là: A Phố Hiến B Phố Thanh Hà C Hội An D Kinh thành Thăng Long B/ PHẦN TỰ LUẬN (7.0 điểm) Câu 1: (2.0 điểm) Trình bày hình thành phát triển giáo dục Đại Việt kỉ XI – XV Câu 2: (3.5.0 điểm) Trình bày bối cảnh lịch sử nhà Nguyễn lên nắm quyền Trong bối cảnh đó, nhà Nguyễn xây dựng hồn chỉnh máy nhà nước phong kiến nửa đầu kỷ XIX nào? Câu 3: (1.5 điểm) Phong trào Tây Sơn cuối kỉ XVIII có đóng góp cho lịch sử dân tộc Việt Nam? HẾT SỞ GD VÀ ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT CHUN Q ĐƠN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HK II - NĂM HỌC 20142015 MƠN: LỊCH SỬ – KHỐI 10 – CT: CƠ BẢN Ngày kiểm tra: /3/2015 Họ tên thí sinh: Thời gian làm bài: 45 phút SBD: Lớp: Mã đề: 002 – gồm 01 trang (12TN + TL) ……………………………………………………………………………………………………………………… A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm) Hãy chọn đáp án Câu 1: Trung tâm trị, văn hóa thị lớn nước Đại Việt kỉ X – XV là: A Phố Hiến B Phố Thanh Hà C Hội An D Kinh thành Thăng Long Câu 2: Lăng tẩm vua Nguyễn xây dựng đâu? A Hà Nội B Bắc Ninh C Huế D Hà Tây Câu 3: Đặc điểm bật giáo dục thi cử nước ta kỷ XVI - XVIII là: A Nội dung giáo dục thi cử chủ yếu kinh sử, khơng ý đến mơn khoa học tự nhiên B Chỉ có em hồng tộc học, dự thi C Do đất nước bị chia cắt nên giáo dục khơng phát triển trước D Giáo dục tiếp tục mở rộng phát triển Câu 4: Bộ luật Gia Long ban hành thời nhà Nguyễn nhằm mục đích gì? A Bảo vệ nhà nước tơn ti trật tự phong kiến B Bảo vệ quyền lợi vua người dòng tộc C Bảo vệ quyền lợi vua, quan lại số quyền lợi đáng nhân dân D Phá bỏ tơn ti trật tự phong kiến Câu 5: Trong lịch sử chống ngoại xâm dân tộc ta, người thực chủ trương "Tiên phát chế nhân"? A Hồn B Lý Cơng Uẩn C Lý Thường Kiệt D Trần Hưng Đạo Câu 6: Những câu thơ sau tác giả “Ngơ Ngọc Du” diễn tả khơng khí nhân dân ta chiến thắng nào? “Mây tạnh mù tan trời lại sáng Đầy thành già trẻ mặt hoa Chung vai sát cánh nói Cố thuộc núi sơng ta” A Chiến thắng sơng Như Nguyệt B Chiến thắng Rạch Gầm – Xồi Mút C Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa D Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang Câu 7: Triều đại phong kiến chủ trương hạn chế kiểm sốt chặt chẽ việc bn bán với nước ngồi? A Triều Tiền B Triều Lý C Triều Trần D Triều sơ Câu 8: Nhà Lý, nhà Trần, nhà Hồ quan hệ với phong kiến phương Bắc nào? A Vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn B Hợp tác bình đẳng hai bên có lợi C Thần phục, cống nộp, ln giữ tư dân tộc độc lập D Thần phục, cống nộp Câu 9: Câu nói sau ai? “Nhân tài ngun khí nhà nước, ngun khí mạnh đạo trị thịnh Khoa mục đường thẳng quan trường, đường thẳng mở chân nho có” A Vua Lý Cơng Uẩn B Vua Trần Thánh Tơng C Vua Hiến Tơng D Vua Thánh Tơng Câu 10: “Phép qn điền” – sách phân chia ruộng đất cơng làng xã thực triều đại: A Nhà Lý B Nhà Tiền C Nhà Trần D Nhà Hậu Câu 11: Nhà nước ta cho xây dựng bia đá khắc tên tiến sĩ Văn Miếu Quốc Tử Giám từ: A Thế kỉ XI – nhà Lý B Thế kỉ X – nhà Tiền C Thế kỉ XV – nhà Sơ D Thế kỉ XIV – nhà Trần Câu 12: Qn đội nước ta kỉ XI – XV tổ chức gồm: A Hai phận: qn bảo vệ nhà vua qn bảo vệ đất nước B Ba phận: qn bảo vệ nhà vua, qn bảo vệ cung thành qn bảo vệ đất nước C Hai phận: qn bảo vệ nhà vua, kinh thành (cấm qn) qn quy, bảo vệ đất nước (ngoại binh) D Một phận: qn quy đảm nhiệm hai nhiệm vụ bảo vệ kinh thành bảo vệ đất nước B/ PHẦN TỰ LUẬN (7.0 điểm) Câu 1: (2.0 điểm) Trình bày hình thành phát triển giáo dục Đại Việt kỉ XI – XV Câu 2: (3.5 điểm) Trình bày bối cảnh lịch sử nhà Nguyễn lên nắm quyền Trong bối cảnh đó, nhà Nguyễn xây dựng hồn chỉnh máy nhà nước phong kiến nửa đầu kỷ XIX nào? Câu 3: (1.5 điểm) Phong trào Tây Sơn cuối kỉ XVIII có đóng góp cho lịch sử dân tộc Việt Nam? HẾT SỞ GD VÀ ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT CHUN Q ĐƠN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌC II - NĂM HỌC 20142015 MƠN: LỊCH SỬ – KHỐI 10 – CT: CƠ BẢN Ngày kiểm tra: /3/2015 Họ tên thí sinh: Thời gian làm bài: 45 phút SBD: Lớp: Mã đề: 003 – gồm 01 trang (12TN + TL) …………………………………………………………………………………………… A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm) Hãy chọn đáp án Câu 1: Nhà nước ta cho xây dựng bia đá khắc tên tiến sĩ Văn Miếu Quốc Tử Giám từ: A Thế kỉ XI – nhà Lý B Thế kỉ X – nhà Tiền C Thế kỉ XV – nhà Sơ D Thế kỉ XIV – nhà Trần Câu 2: Lăng tẩm vua Nguyễn xây dựng đâu? A Hà Nội B Bắc Ninh C Huế D Hà Tây Câu 3: Bộ luật Gia Long ban hành thời nhà Nguyễn nhằm mục đích gì? A Bảo vệ nhà nước tơn ti trật tự phong kiến B Bảo vệ quyền lợi vua người dòng tộc C Bảo vệ quyền lợi vua, quan lại số quyền lợi đáng nhân dân D Phá bỏ tơn ti trật tự phong kiến Câu 4: Những câu thơ sau tác giả “Ngơ Ngọc Du” diễn tả khơng khí nhân dân ta chiến thắng nào? “Mây tạnh mù tan trời lại sáng Đầy thành già trẻ mặt hoa Chung vai sát cánh nói Cố thuộc núi sơng ta” A Chiến thắng sơng Như Nguyệt B Chiến thắng Rạch Gầm – Xồi Mút C Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa D Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang Câu 5: Đặc điểm bật giáo dục thi cử nước ta kỷ XVI - XVIII là: A Nội dung giáo dục thi cử chủ yếu kinh sử, khơng ý đến mơn khoa học tự nhiên B Chỉ có em hồng tộc học, dự thi C Do đất nước bị chia cắt nên giáo dục khơng phát triển trước D Giáo dục tiếp tục mở rộng phát triển Câu 6: Triều đại phong kiến chủ trương hạn chế kiểm sốt chặt chẽ việc bn bán với nước ngồi? A Triều Tiền B Triều Lý C Triều Trần D Triều sơ Câu 7: Trung tâm trị, văn hóa thị lớn nước Đại Việt kỉ X – XV là: A Phố Hiến B Phố Thanh Hà C Hội An D Kinh thành Thăng Long Câu 8: Nhà Lý, nhà Trần, nhà Hồ quan hệ với phong kiến phương Bắc nào? A Vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn B Hợp tác bình đẳng hai bên có lợi C Thần phục, cống nộp, ln giữ tư dân tộc độc lập D Thần phục, cống nộp Câu 9: Trong lịch sử chống ngoại xâm dân tộc ta, người thực chủ trương "Tiên phát chế nhân"? A Hồn B Lý Cơng Uẩn C Lý Thường Kiệt D Trần Hưng Đạo Câu 10: Câu nói sau ai? “Nhân tài ngun khí nhà nước, ngun khí mạnh đạo trị thịnh Khoa mục đường thẳng quan trường, đường thẳng mở chân nho có” A Vua Lý Cơng Uẩn B Vua Trần Thánh Tơng C Vua Hiến Tơng D Vua Thánh Tơng Câu 11: “Phép qn điền” – sách phân chia ruộng đất cơng làng xã thực triều đại: A Nhà Lý B Nhà Tiền C Nhà Trần D Nhà Hậu Câu 12: Qn đội nước ta kỉ XI – XV tổ chức gồm: A Hai phận: qn bảo vệ nhà vua qn bảo vệ đất nước B Ba phận: qn bảo vệ nhà vua, qn bảo vệ cung thành qn bảo vệ đất nước C Hai phận: qn bảo vệ nhà vua, kinh thành (cấm qn) qn quy, bảo vệ đất nước (ngoại binh) D Một phận: qn quy đảm nhiệm hai nhiệm vụ bảo vệ kinh thành bảo vệ đất nước B/ PHẦN TỰ LUẬN (7.0 điểm) Câu 1: (2.0 điểm) Trình bày hình thành phát triển giáo dục Đại Việt kỉ XI – XV Câu 2: (3.5 điểm) Trình bày bối cảnh lịch sử nhà Nguyễn lên nắm quyền Trong bối cảnh đó, nhà Nguyễn xây dựng hồn chỉnh máy nhà nước phong kiến nửa đầu kỷ XIX nào? Câu 3: (1.5 điểm) Phong trào Tây Sơn cuối kỉ XVIII có đóng góp cho lịch sử dân tộc Việt Nam? HẾT SỞ GD VÀ ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT CHUN Q ĐƠN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌC II - NĂM HỌC 20142015 MƠN: LỊCH SỬ – KHỐI 10 – CT: CƠ BẢN Ngày kiểm tra: 22/3/2015 Họ tên thí sinh: Thời gian làm bài: 45 phút SBD: Lớp: Mã đề: 004 – gồm 01 trang (12TN + TL) …………………………………………………………………………………………… A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm) Hãy chọn đáp án Câu 1: Triều đại phong kiến chủ trương hạn chế kiểm sốt chặt chẽ việc bn bán với nước ngồi? A Triều Tiền B Triều Lý C Triều Trần D Triều sơ Câu 2: Đặc điểm bật giáo dục thi cử nước ta kỷ XVI - XVIII là: A Nội dung giáo dục thi cử chủ yếu kinh sử, khơng ý đến mơn khoa học tự nhiên B Chỉ có em hồng tộc học, dự thi C Do đất nước bị chia cắt nên giáo dục khơng phát triển trước D Tiếp tục mở rộng phát triển Câu 3: Bộ luật Gia Long ban hành thời nhà Nguyễn nhằm mục đích gì? A Bảo vệ nhà nước tơn ti trật tự phong kiến B Bảo vệ quyền lợi vua người dòng tộc C Bảo vệ quyền lợi vua, quan lại số quyền lợi đáng nhân dân D Phá bỏ tơn ti trật tự phong kiến Câu 4: Những câu thơ sau tác giả “Ngơ Ngọc Du” diễn tả khơng khí nhân dân ta chiến thắng nào? “Mây tạnh mù tan trời lại sáng Đầy thành già trẻ mặt hoa Chung vai sát cánh nói Cố thuộc núi sơng ta” A Chiến thắng sơng Như Nguyệt B Chiến thắng Rạch Gầm – Xồi Mút C Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa D Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang Câu 5: Trung tâm trị, văn hóa thị lớn nước Đại Việt kỉ X – XV là: A Phố Hiến B Phố Thanh Hà C Hội An D Kinh thành Thăng Long Câu 6: Lăng tẩm vua Nguyễn xây dựng đâu? A Hà Nội B Bắc Ninh C Huế D Hà Tây Câu 7: Nhà Lý, nhà Trần, nhà Hồ quan hệ với phong kiến phương Bắc nào? A Vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn B Hợp tác bình đẳng hai bên có lợi C Thần phục, cống nộp, ln giữ tư dân tộc độc lập D Thần phục, cống nộp Câu 8: Trong lịch sử chống ngoại xâm dân tộc ta, người thực chủ trương "Tiên phát chế nhân"? A Hồn B Lý Cơng Uẩn C Lý Thường Kiệt D Trần Hưng Đạo Câu 9: Câu nói sau ai? “Nhân tài ngun khí nhà nước, ngun khí mạnh đạo trị thịnh Khoa mục đường thẳng quan trường, đường thẳng mở chân nho có” A Vua Lý Cơng Uẩn B Vua Trần Thánh Tơng C Vua Hiến Tơng D Vua Thánh Tơng Câu 10: “Phép qn điền” – sách phân chia ruộng đất cơng làng xã thực triều đại: A Nhà Lý B Nhà Tiền C Nhà Trần D Nhà Hậu Câu 11: Nhà nước ta cho xây dựng bia đá khắc tên tiến sĩ Văn Miếu Quốc Tử Giám từ: A Thế kỉ XI – nhà Lý B Thế kỉ X – nhà Tiền C Thế kỉ XV – nhà Sơ D Thế kỉ XIV – nhà Trần Câu 12: Qn đội nước ta kỉ XI – XV tổ chức gồm: A Hai phận: qn bảo vệ nhà vua qn bảo vệ đất nước B Ba phận: qn bảo vệ nhà vua, qn bảo vệ cung thành qn bảo vệ đất nước C Hai phận: qn bảo vệ nhà vua, kinh thành (cấm qn) qn quy, bảo vệ đất nước (ngoại binh) D Một phận: qn quy đảm nhiệm hai nhiệm vụ bảo vệ kinh thành bảo vệ đất nước B/ PHẦN TỰ LUẬN (7.0 điểm) Câu 1: (2.0 điểm) Trình bày hình thành phát triển giáo dục Đại Việt kỉ XI – XV Câu 2: (3.5 điểm) Trình bày bối cảnh lịch sử nhà Nguyễn lên nắm quyền Trong bối cảnh đó, nhà Nguyễn xây dựng hồn chỉnh máy nhà nước phong kiến nửa đầu kỷ XIX nào? Câu 3: (1.5 điểm) Phong trào Tây Sơn cuối kỉ XVIII có đóng góp cho lịch sử dân tộc Việt Nam? .HẾT SỞ GD & ĐT BÌNH ĐỊNH ĐÁP ÁN KIỂM TRA MỘT TIẾT HK II - NĂM 2013-2014 TRƯỜNG THPT CHUN QÚY ĐƠN MƠN: LỊCH SỬ - KHỐI 10 - CT: CƠ BẢN A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm) Câu Mã đề (Đáp án) 001 002 003 004 10 11 12 C D C D C C C A A A A A C A C C C C A D D C D C C D D C A C C C C C C C D D C D C C D C D C C C B/ PHẦN TỰ LUẬN (7.0 điểm) Một số lưu ý chấm: - Hướng dẫn chấm nêu nội dung bản; học sinh làm theo cách riêng đáp ứng u cầu cho đạt điểm giỏi - Diễn đạt phải rõ ràng, mạch lạc, khơng sai tả, sẽ, đáp ứng đầy đủ u cầu đề cho điểm 10 Những biểu điểm lại tùy theo mức độ đạt điểm phù hợp - Sau cộng điểm tồn bài, làm tròn điểm số (0,25 điểm làm tròn thành 0,3 điểm; 0,75 điểm làm tròn thành 0,8 điểm) CÂU NỘI DUNG ĐIỂM Trình bày tóm lược hình thành phát triển giáo dục Đại Việt kỉ XI – XV 2.0 điểm - Thế kỉ X – XV, giáo dục Đại Việt bước hồn thiện phát triển, trở thành nguồn đào tạo quan lại chủ yếu - Năm 1070 vua Lý Thánh Tông cho lập Văn Miếu, năm 1075 mở khoa thi quốc gia - Sang thời Trần, giáo dục, thi cử quy đònh chặt chẽ - Thời sơ, nhà nước quy đònh: năm thi Hội chọn tiến só Từ số người học đỗ đạt ngày tăng Thời Thánh Tông tổ chức 12 khoa thi Hội, có 501 người đỗ tiến só - Năm 1484 nhà nước đònh dựng bia ghi tên tiến só Nhiều trí thức tài giỏi góp phần quan trọng vào công xây dựng phát triển đất nước Trình bày bối cảnh lịch sử giới nhà Nguyễn lên nắm quyền Trong bối cảnh đó, nhà Nguyễn xây dựng hồn chỉnh máy nhà nước phong kiến nửa đầu kỷ XIX nào? 0.25 đ 0.5 đ 0.25 đ 0.5 đ 0.5 đ 3.5 điểm *Bối cảnh lịch sử: - Triều Nguyễn thành lập đất nước vừa trải nhiều biến động, chế độ phong kiến Đại Việt bước vào thời khủng hoảng, suy yếu - Năm 1802, Nguyễn Anh lên ngơi vua (Gia Long)=> Nhà Nguyễn thành lập, đóng Phú Xn (Huế) * Tổ chức máy Nhà nước - Chính quyền Trung ương tổ chức theo mơ hình thời sơ - Thời Gia Long chia nước ta làm vùng: Bắc Thành, Gia Định Thành trực doanh (trung Bộ) triều đình trực tiếp cai quản - Năm 1831 – 1832 Minh Mạng thực cải cách hành chia nước 30 tỉnh Phủ Thừa Thiên Đứng đầu tổng đốc tuần phủ hoạt động theo đieu hành triều đình - Tuyển chọn quan lại: thơng qua giáo dục, khoa cử - Luật pháp ban hành Hồng triều luật lệ với 400 điều hà khắc - Qn đội: tổ chức quy củ trang bị đầy đủ song lạc hậu, thơ sơ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.75 đ 0.25 đ 0.25 đ 0.25 đ Phong trào Tây Sơn cuối kỉ XVIII có đóng góp cho lịch sử dân tộc Việt Nam? 1.5 điểm - Lật đổ tập đồn phong kiến Nguyễn Đàng Trong vua – chúa Trịnh Đàng Ngồi - 0.5 đ  Bước đầu thống đất nước mặt lãnh thổ - Đánh tan vạn qn Xiêm (1785), 29 vạn qn Thanh (1798) -> hồn thành nhiệm vụ bảo 0.5 đ vệ Tổ quốc - Xây dựng vương triều mới, tiến bộ: vương triều Tây Sơn với nhiều cải cách quan trọng 0.5 đ triều vua Quang Trung ………………………………………………………HẾT…………………………………………………… ... cho lịch sử dân tộc Việt Nam? HẾT SỞ GD VÀ ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT CHUN LÊ Q ĐƠN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌC KÌ II - NĂM HỌC 20 14 – 20 15 MƠN: LỊCH SỬ – KHỐI 10 – CT: CƠ BẢN Ngày kiểm tra: 22 /3 /20 15... cho lịch sử dân tộc Việt Nam? HẾT SỞ GD VÀ ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT CHUN LÊ Q ĐƠN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌC KÌ II - NĂM HỌC 20 14 – 20 15 MƠN: LỊCH SỬ – KHỐI 10 – CT: CƠ BẢN Ngày kiểm tra: /3 /20 15...SỞ GD VÀ ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT CHUN LÊ Q ĐƠN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HK II - NĂM HỌC 20 14 – 20 15 MƠN: LỊCH SỬ – KHỐI 10 – CT: CƠ BẢN Ngày kiểm tra: /3 /20 15 Họ tên thí sinh:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định năm học 2014 2015 , Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định năm học 2014 2015 , Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định năm học 2014 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay