BarCharts quickstudy statistics

4 135 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2017, 12:32

ịđíáđơ-ụ ìẵũ x ẫẹẻễĩK ýù òíòĩểìí ẹậèễìề èỉ ịòìí éẻìềíìéễ ẹ èòèìèìí ẹẻ ìềèẻẹĩậíèẹẻầ íẹậẻ ĩìềìèìẹề èòèìèìí ú ò -ằơ ơ- đ ẵằẵơãạụ đạãƯãạụ đằ-ằơãạụ ẳ ĐƯãạ ôằđãẵ ẵơ- đ ắ-ằđêơã-ũ ùũĩằ-ẵđãơãêằ ơơã-ơãẵ- ú đẵằẳôđằ- ô-ằẳ đạãƯằ ẳ đằ-ằơ ẳơ ã ẵêằãằơụ ô-ằắằụ ẳ ẵôãẵắằ đũ ợũìằđằơã ơơã-ơãẵ- ú đẵằẳôđằ- ằĐằẳ đđãêằ ắđẳằđ ạằằđãƯơã- đ ãằđằẵằ- đ -ằ ẳơ ôơã-ũ èòèìèìí ú ò ôắằđ ẳằ-ẵđãắãạ -ằ ẵáđẵơằđã-ơãẵũ ẻằ-ôơ- đ ơáằ ãôơã -ằ ẳơ ẵẵđẳãạ ẵằđơã -ằẵããằẳ đẵằẳôđằ-ũ ĩòèò ú íáđẵơằđã-ơãẵ- đ ôắằđ- ơáơ đằ ẵằẵơằẳ ắĐ ắ-ằđêơãũ éẹéậễòèìẹề ú ò ẵằơằ -ằơ ẵơô đ ơằơã ắ-ằđêơã-ũ éòẻòểèẻ ú ò ôắằđ ẳằ-ẵđãắãạ ôơã ẵáđẵơằđã-ơãẵồ ơĐãẵĐụ ãằđđằẳ đ -ằ -ơơã-ơãẵũ òểéễ ú ò -ôắ-ằơ ơáằ ôơã -ằằẵơằẳ ẵẵđẳãạ -ằ -ẵáằằũ ẻòềĩẹể òểéễ ú ò -ôắ-ằơ -ằằẵơằẳ ã -ôẵá âĐ ơáơ ằẵá ằắằđ ơáằ ôơã á- ằô đơôãơĐ ắằ -ằằẵơằẳũ ăũ ơơằđĐ ôắằđ- ã ãđ ơơằđĐ ấòẻìòịễ ú ò áằằ ơáơ Đ ơàằ ẳãằđằơ êôằ-ũ ẻẽậềíầ ĩìèẻìịậèìẹề áâ- ơáằ ôắằđ ơãằ- ằẵá ắ-ằđêơã ẵẵôđ- âáằ ơáằ êôằ- êđãắằ đằ đđạằẳ ã đẳằđ ẵẵđẳãạ ơáằãđ ạãơôẳằ-ũ ểòậẻ ẹ íềèẻòễ èềĩềíầ ểòề ú èáằ ãơ ã ẳã-ơđãắôơã ằ-ôđằằơắôơ âáãẵá ơáằ -ôằẳ ẳằêãơã- đằ ằô Ưằđũ òêằđạằ êôằ -ằ đ ôơãũ éẹéậễòèìẹề ểòề òểéễ ểòề ề ù ăã ă ù ăã ề ã ù ã ù ềơằổ èáằ ằ ã- êằđĐ -ằ-ãơãêằ ằăơđằằ ằ-ôđằú ằơ- ơáơ đằ ắẵằẳ ắơá -ãẳằ-ũ ẫìỉèĩ ểòề ú ô -ằơ ắ-ằđêơãôơããằẳ ắĐ ơáằãđ đằ-ằẵơãêằ âằãạáơ-ụ ẳãêãẳằẳ ắĐ ơáằ ơáằ âằãạáơ-ổ â ă ã ẫìỉèĩ ểòề ậể ẹ ẽậòẻ ú ĩằêãơã- đ ơáằ ằụ -ôđằẳ ẳ -ôằẳổ ợ éôơã ứ ăã ằ ă ữợ đ ợ ứ ăã ă ữ đ ăã ăã ăã ề ợ ăã ợ ợ ấòẻìòềí ú èáằ êằđạằ -ôđằ ẳãằđú ằẵằ- ắằơâằằ ắ-ằđêơã- ẳ ơáằãđ ằũ éẹéậễòèìẹề ấòẻìòềí ã ợ ã ù ù ề âã ề ứăã ữợ òểéễ ấòẻìòềí -ợ ã ù ù ùã ứ ăã ă ữ ợ ù ã ù âáằđằ âã ó âằãạáơ ăã ó ắ-ằđêơãồ ó ôắằđ ắ-ằđêơã ạđô-ũ íẵôơằẳ đ ôơãụ -ằụ đ ạđôãạ- ã đằôằẵĐ ẳã-ơđãắôơãũ ăũ ì ơáằ đằôằẵĐĩã-ơđãắôơã ắằâụ ơáằ ằ ãốũớồ ẵẵôơằẳ ắĐ ô-ãạ đằôằẵãằ- đ ơáằ âã K-ũ ẫáằ ạđôằẳụ ô-ằ ẵ ãẳãơ- đ ăã K-ũ ểĩìòề ú ẹắ-ằđêơã đ ơằơã ắ-ằđêơã ã -ằơ ơáơ ẳãêãẳằ- ơáằ -ằơ - ơáơ ơáằ -ằ ôắằđ ắ-ằđêơã- ãằ ằẵá -ãẳằ ãơũ đ ẳẳ ôắằđ êôằ-ụ ãơ ã- ơáằ ãẳẳằ êôằồ đ ằêằ ôắằđ ãơ ã- ơáằ êằđạằ ơáằ ãẳẳằ ơâũ ăũ ì ơáằ đằôằẵĐ ĩã-ơđãắôơã ơắằ ắằâụ ơáằ ằẳã ã- ộỗũởũ ểẹĩ ú ẹắ-ằđêơã ơáơ ẵẵôđ- âãơá ơáằ ạđằơằ-ơ đằôằẵĐũ ăũ ì ơáằ đằôằẵĐ ĩã-ơđãắôơã ơắằ ắằâụ ơáằ ẳằ ã- ốốũ ẻẹậéìề ẹ ĩòèò íậểậễòèìấ ẻẽậềíầủéẻíềèò ĩìèẻìịậèìẹề íậểậễòèìấ ẻẽậềíầ ĩìèẻìú ịậèìẹề ú ò ẳã-ơđãắôơã âáãẵá -áâ- ơáằ ơú đằôằẵĐ ơáđôạá ơáằ ôằđ đằ ããơ ằẵá ẵ ũ íậểậễòèìấ éẻíềèò ĩìèẻìú ịậèìẹềú ò ẳã-ơđãắôơã âáãẵá -áâ- ơáằ ơú ằđẵằơạằ ơáđôạá ơáằ ôằđ đằ ããơ ằẵá ẵ ũ ẻẹậéĩ ẻẽậềíầ ĩìèẻìịậèìẹề ú ò đằôằẵĐ ẳã-ơđãắôơã ã âáãẵá ơáằ êôằ- ơáằ êđãắằ áêằ ắằằ ạđôằẳ ãơ ẵ ằ-ũ ểòậẻ ẹ ĩìéẻìẹề íễò éẹéậễòèìẹề ợ ù ề òểéễ ã ù ã ứ ã ữ ợ -ợ ù úù ã ứ ã ẩ ữợ ã ù èòềĩòẻĩ ĩấìòèìẹề ú ôđằ ơáằ êđãẵằổ ù ề ứ ă ữợ ăũ éũ ũĩũ ềãù ã ẻòéỉìề èíỉềìẽậ ịòẻ ẻòéỉ ú ò đ ạđá ơáơ ô-ằắđ- ãẳãẵơằ ơáằ đằôằẵĐ ẵẵôđđằẵằ ắ-ằđêơã-ũ ỉã-ơạđ ú đ ắđ ạđá ô-ằẳ âãơá ãơằđê đ đơãú-ẵằẳ êđãắằ-ũ ú ìơằđê ẵằú ôơãơơãêằ -ẵằ ơáơ ằđãơ- ơáằ ô-ằ đãơáằơãẵ ằđơã-ũ èáằ Ưằđ ãơ ã ơáằ -ẵằ ã- đắãơđđĐũ ú ẻơã ẵằú -ằ - ãơằđê -ẵằ ằăẵằơ ơáơ ơáằđằ ã- ơđôằ Ưằđ ãơũ ẻẽậềíầ íậẻấ ú ò đ ạđá đằđằ-ằơãạ đằôằẵĐ ẳã-ơđãắôơã ã ơáằ đ ẵơãôô- ãằ ơáơ ơđẵằ- áã-ơạđũ íôôơãêằ đằôằẵĐ íôđêằ ú ẵơãôôãằ ơáơ ơđẵằ- áã-ơạđ âáằđằ ắđ- ã ơáằ âằđ ẵ ằ- đằ -ơẵàằẳ ô ã ơáằ ẳảẵằơ áãạáằđ ẵ ũ ìơ ẵơ áêằ ằạơãêằ -ằũ ềđ ẵôđêằ ú ắằú-áằẳ ẵôđêằũ àằâằẳ ẵôđêằ ú ẳằđơ- đ -ĐằơđĐ ẳ ơã-ú ằ ằẳũ { { { { ẻẽậềíầ íậẻấ ềẹẻểòễ íậẻấ ếẫĩ íậẻấ ễè éẻẹịòịìễìèầ éđắắããơĐ ẵẵôđđằẵằ ứòữ ó ềôắằđ ôơẵằ- êđãạ êằơò êằơ ò èơ ôắằđ ôơẵằ- òểéễ éòí ú ò ãắằ ôơẵằ- ằăằđãằơũ èầé ẹ ấềè úơâ đ đằ ằêằơ- đằ -ãẳ ắằ ằăáô-ơãêằ {ã ăáô-ơãêằ ãắằ ôơẵằ- đằ ẵ-ãẳằđằẳũ ĐắãẵĐụ ứò đ ị đũũũữ ó ùũ ềúăáô-ơãêằ úơâ đ đằ ằêằơ- đằ -ãẳ ắằ ú {ằăáô-ơãêằ ã ơáằĐ ẳ ằăáô-ơ ãắằ ôơẵằ-ũ ểôơôĐ ăẵô-ãêằ ú êằơ- ơáơ ẵơ ẵẵôđ {-ãôơằô-Đổ ứò ẳịữ ó ẳ ứò đ ịữ ó ứòữ ứịữũ ăũ ằ-ụ ằằ- ềúểôơôĐ ăẵô-ãêằ ú êằơ- ơáơ ẵ ẵẵôđ {-ãôơằô-Đổ ứò đ ịữ ó ứòữ ứịữ ú ứò ẳ ịữũ ăũ ằ-ụ ắđâ ằĐằ-ũ ìẳằằẳằơ ú êằơ- âá-ằ đắắããơĐ ã- ôằẵơằẳ ắĐ ẵẵôđđằẵằ đ ẵẵôđđằẵằ ằẵá ơáằđổ ẳ ăũ ạằẳằđ ẳ ằĐằ ẵđ ĩằằẳằơ ú êằơ- âá-ằ đắắããơĐ ẵáạằẳằằẳãạ ô ơáằ ẵẵôđđằẵằ đ úẵẵôđđằẵằ ằẵá ơáằđổ ứò ịữ ẳãằđ- đ ứòữồ ứị òữ ẳãằđ- đ ứịữồ ẳ ứò ẳ ịữ ó ứòữ ứị òữ ó ứịữ ứò ịữ ăũ đẵằ ẳ ằĐằ ẵđũ ệẹìềè éẻẹịòịìễìèì ú éđắắããơĐ ơáơ ợ đ đằ ằêằơ- ẵẵôđ -ãôơằô-Đũ ểòẻìềòễ éẻẹịòịìễìèì đ ậẵẳãú ơã éđắắããơãằ- ó -ôơã đắắããơãằ-ũ íẹềĩìèìẹềòễ éẻẹịòịìễìèì ú éđắắããơĐ ò ạãêằ ơáằ ằăã-ơằẵằ ụ âđãơơằụ ứòữũ ẩòểéễú ãêằ áằ ôắằđ- ù ỗ ắ-ằđêơã- ã - ằ -ẵằổ { êằơ- ôơôĐ ằăẵô-ãêằ ẳ ằăáô-ơãêằú ăằổ ứ ẳẳ ôắằđ-ữồ ứ ằêằ ôắằđ-ữ {êằơ- ôơôĐ ằăẵô-ãêằ ắôơ ằăáô-ơãêằú ăằổ ứ ằêằ ôắằđữồ ứơáằ ôắằđ- ộ ẳ ởữ {êằơ- ằãơáằđ ôơôĐ ằăẵô-ãêằ đ ằăáô-ơãêằú ăằổ ứ ằêằ ôắằđ đ ợữ ẻòềĩẹể ấòẻìòịễ ò ãạ đ ôẵơã ơáơ ãạ- ằ ẳ Đ ằ ôằđãẵ êôằ ằẵá ôơẵằ ã ằăằđãằơũ ĩìèẻìịậèìẹề ẹ ĩìíẻè ẻòềĩẹể ấòẻìòịễ ĩìíẻè ẻòềĩẹể ấòẻìòịễ ú ìú êêằ- đôằ- đ đắắããơĐ ẳằ- đ ãạú ãạ đ ạằằđơãạ Đ ẳã-ơãẵơ êôằ- ứơ đẵú ơã ằ-ôđằằơ-ữũ ịìềẹểìòễ ĩìèẻìịậèìẹề ú ò ẳằ đ ơáằ -ô -ằđãằ- ãẳằằẳằơ ơđãâáằđằ ơđã đằ-ôơ- ã ứãôđằữ đ ù ứ-ôẵú ẵằ ữũ ăũ íã ơ- - - ứù ữ âáằđằ ứ-ữ ã- ơáằ đắắããơĐ - -ôẵẵằ ã ơđã- âãơá ẵ-ơơ đắắããơĐ ằđ ơđã-ụ ẳ âáằđằ - - ứ -ữ ịãã ằổ ịãã êđãẵằổ ợ ù ò- ãẵđằ-ằ-ụ ơáằ ịãã đẵáằ- ơáằ ềđ ẳã-ơđãắôơãũ ỉầéẻẹểèẻìí ĩìèẻìịậèìẹề ú ò ẳằ đ ơáằ -ô -ằđãằ- ơđã- âáằđằ ằẵá ơđã đằ-ôơ- ã đ ù ẳ ã- ẳđâ đ - ôơã âãơá ề ằằằơ- -ãơ ắằơâằằ ềù -ôẵẵằ ằ- ẳềợ ãôđằ-ũ èáằ ơáằ đắắãú ãơĐ -ãơơãạ ơáằ ơđã- ắằơâằằ ăù -ôẵẵằ ằẳ ăợ ãôđằ- ã-ổ ềù ềợ ứ ăù ẳ ăợữ ăù ềù ăù ă ợ ề ợ ă ợ ỉĐằđạằằơđãẵ ằổ ẳ êđãẵằổ ợ ăù ù ềù ề ềù ù ề ề ề ềợ ề éẹìẹề ĩìèẻìịậèìẹề ú ò ẳằ đ ơáằ ôắằđ ẵẵôđđằẵằ- ằêằơ ă ó ụùụợụũũũụ âáằ ơáằ đắắããơĐ ẵẵôđđằẵằ ã- -ụ ắôơ ơáằ ôắằđ đơôãơãằ- đ ơáằ ẵẵôđđằẵằ ã- đạằụ đ ă ó ụùụợụớụũũũ ẳ õ ụ ơáằđâã-ằ éứăữ ó ũ ăũ ứăữ ă ằ ă èèìề èòèìèìíòễ ỉầéẹèỉ ễấễ ẹ ìềììíòềí úò đắắããơĐ êôằ ẵ-ãẳằđằẳ đđằ ã ơáằ -ãạ ẳã-ơđãắôơãụ -ằẵããằẳ ôẳằđ ơáằ ô áĐơáằ-ã- âáằđằ ằ ãâããạ ẵàâằẳạằ ơáằ ằđơã ẵáẵằ ẵơđ-ũ í -ãạã ãẵẵằ ằêằ- đằ ùỷụ ởỷụ ùỷũ òá ứ ữ ằêằ ó ơáằ âằ-ơ ằêằ đ âáãẵá ơáằ ô áĐơáằ-ã- ẵ ắằ đằảằẵơằẳũ èáằ-ãạããẵẵằằêằẳằơằđãằ-ơáằẵđãơãẵđằạãũ ềậễễ ỉầéẹèỉì ứỉữ ú ò -ơơằằơ ơáơ -ằẵããằ- áĐơáằ-ãƯằẳ êôằứ-ữ đ ằ đ đằ ơáằ ôơã đằơằđũ ăũ ỉ ó ẵã ã- ôắã-ằẳũ èáơ ã- ó ũởũ òễèẻềòèìấ ỉầéẹèỉì ứỉù ữ ú ò -ơơằằơ ơáơ -ằẵããằ- ơáơ ơáằ ôơã đằơằđ ã- -ằ êôằ ơáằđ ơá ơáằ ằ -ằẵããằẳ ôẳằđ ơáằô áĐơáằ-ã-ũăũ ỉùó ẵã ã- ắã-ằẳũ èáơ ã- ũởũ ùũ ềẹềĩìẻíèìẹềòễ ỉầéẹèỉì ú ơằđơãêằ áĐơáằ-ã- ứỉùữ ơáơ -ơơằ- Đ ơáơ ơáằ ôơã đằơằđ ã- ẳãằđằơ đ ơáằ ằ -ằẵããằẳ ôẳằđ ỉ ũ ăũ èâúèãằẳ éđắắããơĐ ấôằ ã- ằĐằẳ âáằ ơáằ ơằđơãêằ áĐơáằ-ã- ã- úẳãđằẵơãũ ợũ ĩìẻíèìẹềòễ ỉầéẹèỉì ú ơằđơãêằ áĐơáằ-ã- ơáơ -ơơằ- ơáằ ẳãđằẵơã ã âáãẵá ơáằ ôơã đằơằđ ẳãằđ- đ ơáằ ằ -ằẵããằẳ ôẳằđ ỉ ũ ăũ ẹằúèãằẳ éđắắããơĐấôằ ã- ằĐằẳ âáằ ơáằ ơằđơãêằ áĐơáằ-ã- ã- ẳãđằẵơãũ ềẹèìẹề ẹ ìềĩìẻíè éẻẹẹ ú ơđãẵơ ãơằđđằơơã áĐơáằ-ã- ơằ-ơãạđằêằ- ơáơ ơáằ ôáĐơáằ-ã-ẵằêằđắằđêằẳũăũìâằơ- ẵã ợ ơãằ- ẳ ơã- ẵằ- ô ù ơãằ-ụ ãơ ã ạôđơằằ ơáơ áằẳ- âã ẵằ ô ằăẵơĐ ơáằ ơãằãơáằ ạđôồ - ẳã-ẵđằẵãằ- ãạáơ ằăã-ơũ ò ắã- ẵ ằăã-ơ ằêằ - ạãơôẳằũ ẫằ ẵ àằ ơáằ ằđơã áâằêằđ ơáơ ềẹ ịòì ẩìè ẹẻ ẻệíèìề èỉ ỉầéẹèỉì èỉòè èỉ íẹìề ì ậềịìòĩũ ứèáằ ô áĐơáằ-ã- ã- đằảằẵơằẳữũ ẫáằ ằĐãạ ơáằ ũở ằêằ -ãạããẵẵằụ đằảằẵơ ơáằ ô áĐơáằ-ã- âáằ ạãêằ đằ-ôơ ẵẵôđ- ắĐ ẵáẵằ ởỷ ơáằ ơãằ đ ằ ũ èẫẹ èầé ẹ ẻẻẹẻ ú èĐằ ù đđđ ứèĐằ đđđữ ơáằ đằảằẵơã ỉ âáằ ãơ ã- ẵơôĐ ơđôằũ èáằ đắắããơĐ ơĐằ ù ằđđđ ã- ạãêằ ắĐ ú èĐằ ìì đđđ ứèĐằ đđđữ èáằ ẵẵằơẵằ âáằ ãơ ã- ẵơôĐ -ằũ èáằ đắắããơĐ ơĐằ ìì ằđđđ ã- ạãêằ ắĐ ũ éã ằ ẳ êđãẵằổ ũ ĩìèẻìịậèìẹề ẹ íẹềèìềậẹậ ẻòềĩẹể ấòẻìòịễ ơơã-ơãẵ ỉĐơáằ-ằ- ĩằẵã-ãổ đ ẵơãôô- êđãắằ-ụ đằôằẵãằ- đằ ằăđằ ằẳ ã ơằđ- đằ- ôẳằđ ẵôđêằũ òểéễìề ĩìèẻìịậèìẹề ú ò ơáằđằơãẵ đắắããơĐ ẳã-ơđãắôơã -ơơã-ơãẵ ơáơ âôẳ đằ-ôơ đ ẳđâãạ ãắằ -ằ- ạãêằ -ãƯằ đ -ằ ôơãũ èỉ èòềĩòẻĩ ẻẻẹẻ ẹ èỉ ểòề ò ơáằđằơãẵ -ơẳđẳ ẳằêãơã -ằ ằ ạãêằ -ằ -ãƯằụ ẳđâ đ -ằ -ằẵããằẳ ôú ơãũ ẫáằ ắ-ằẳ êằđĐ đạằụ àâ ôơãụ ơáằ -ơẳđẳ ằđđđ ã-ổ ă ẫáằ ằ-ơãơằẳ đ -ằ ẳđâ đ êằđĐ đạằ ôơãụ ơáằ -ơẳđẳ ằđđđ ã-ổ ă èáằ ẳã-ằđ-ã -ằ ằ- ẳằẵđằ-ằ- - -ằ -ãƯằ ã- ãẵđằ-ằẳũ íẹềèìềậẹậ ẻòềĩẹể ấòẻìòịễ ú ấđãắằ ơáơ Đ ơàằ Đ êôằ ôãơằđđôơằẳ ãơằđê ôắằđãằũ ềẹẻểòễ ĩìèẻìịậèìẹề ú ắằ ẵôđêằồ ẳã-ơđãắôơã âá-ằ êôằ- ẵô-ơằđ -Đằơđãú ẵĐ đôẳ ơáằ ằ ứ- ằẳã ẳ ẳằữũ ă ù ằ ợ ă ợ ợ ợ ủ âáằđằ ứăữ ó đằôằẵĐ ạãêằ êôằ ó -ơẳđẳ ẳằêãơã ơáằ ẳã-ơđãắôơã ó đăãơằĐ ớũùỡùờ ằ ó đăãơằĐ ợũộùốớ ó ơáằ ằ ơáằ ẳã-ơđãắôơã ă ó Đ -ẵđằ ã ơáằ ẳã-ơđãắôơã èòềĩòẻĩ ềẹẻểòễ ĩìèẻìịậèìẹề ú ò đ đẳ êđãắằ ặụ ơáơ á- ằ íềèẻòễ ễìểìè èỉẹẻể ứđ -ằ ằ ăữ {ì ăùụ ăợụ ăớụũũũ ă ụ ã- -ãằ đẳ -ằ ằằằơ- đ đạằ ứãããơằữ ôơãụ âãơá ằ ô ẳ -ơẳđẳ ẳằêãơã ụ ơáằ ơáằ ẳã-ơđãắôơã ă ơàằ- ơáằ ắằ -áằẳ ẳã-ơđãắôơã đ đẳ êđãắằ - ãẵđằ-ằ- ẳ ơáằẳã-ơđãắôơã ơáằ ă đơãổ ủ đẵáằ- ơáằ -ơẳđẳ đ ẳã-ơđãắôơã - ạằơ ãããơĐũ ì đẵơãẵằụ đ đăãơã ãẵẵằơắằ đ -ằ- đ đạằđũ ụ ẳ -ơẳđẳ ẳằêãơã ùũ ặúấòễậ ú èáằ ôắằđ -ơẳđẳ ẳằêãú ơã- -ằẵããẵ ắ-ằđêơã ãằ- đ ơáằ ằổ ă ũùớ ợũợố ùởũốộ ởũ ốỡũùớ ỗộũộợ ỗỗũốộ ò ìềẻềí ẹẻ éòẻòểèẻ ịìòĩ òềĩ ậềịìòĩ èìểòèìẹề ậềịìòĩề ú éđằđơĐ đằãắằ ằ-ú ơãơđ ắằãạ ằ-ơãơằẳũ { ậắã-ằẳ -ơãơằ éđằơằđ ú ằ-ơãơằ ơáơ ằô- ơáằ êằđạằ ơáằ êôằ ơáằ đằơằđũ ăũ ơáằ -ằ ằ ã- ôắã-ằẳ ằ-ơãơđ ơáằ ôơã ằũ { ịã-ằẳ -ơãơằ éđằơằđ ú ằ-ơãơằ ơáơ ẳằ- ằô ơáằ êằđạằ ơáằ êôằ ơáằ đằơằđũ ăũ ơáằ -ằ êđãẵằ ẵẵôơằẳ âãơá ã- ắãú -ằẳ ằ-ơãơđ ơáằ ôơã êđãẵằụ áâằêằđụ âáằ ẵẵôơằẳ âãơá úù ãơ ã- ôắã-ằẳũ èòềĩòẻĩ ẻẻẹẻ ú èáằ -ơẳđẳ ẳằêãơã ơáằ ằ-ơãơđ ã- ẵằẳ ơáằ -ơẳđẳ ằđđđũ ăũ èáằ -ơẳđẳ ằđđđ đ ăK- ã-ũ ă ó èáã- á- ắằ ẳã-ơãạôã-áằẳ đ ơáằ èòềú ĩòẻĩ ĩấìòèìẹề ẹ èỉ òểéễổ ủ -ó ứ ù úù ữ ợ ứ ăã ú ă ữ ã óù { èáằ -ơẳđẳ ằđđđ ằ-ôđằ- ơáằ êđãắããơĐ ã ơáằ ăự- đôẳ ơáằãđ ằăằẵơằẳ êôằ ứăữ âáãằ ơáằ -ơú ẳđẳ ẳằêãơã ơáằ -ằ đằằẵơ- ơáằ êđãắããơĐ ã ơáằ -ằ đôẳ ơáằ -ằự- ằ ứăữũ ậìề èỉ ú èòèìèìí ậĩ ẫỉề èỉ èòềĩòẻĩ ĩấìòú èìẹề ì ậềếềẹẫề ú ậ-ằ ơôẳằơK- ơũ ẫáằ ã- àâụ ãơ- êôằ ã- ằ-ơãơằẳ đ -ằ ẳơũ { ơúđơãú ơáằ đơã ằĐằẳ ã ơáằ ơằ-ơãạ áĐơáằ-ằ- đ ẳằơằđããạ ơáằ -ãạããẵẵằ ẳãằđằẵằ ắằơâằằ ằ- ứơâú-ằ ẵ-ằữ ãêêãạ -ằ âãơá ơúẳã-ơđãắôơãũ èáằ đô ã-ổ ă âáằđằ ó ôơã ằ ôẳằđ ỉ ẳ - ă ó -ủ {ĩã-ơđãắôơãú-Đằơđãẵ ẳã-ơđãắôơã âãơá Ưằđ ẳ -ơẳđẳ ẳằêãơã ơáơ đẵáằ- ằ - ẳằạđằằ- đằằẳ ãẵđằ-ằứãũằũụ đẵáằ- ơáằ ặ ẳã-ơđãắôơãữũ ò ôơã ẳ ẵẳãơã đằôãđằẳ ã ôãạơúẳã-ơđãắôơãổ ằ- đằ ẳđâ đ đĐ ẳã-ơđãắôơằẳ ôơã ẳ ứôơã -ơẳđẳ ẳằêãơãữ ã- ôàâũ { ỉạằằãơĐ ấđãẵằú ì ợ -ằ- đằ ắằãạ ẵđằẳụ ơáằ ôơã ã ô-ãạ ơúđơã ã- ơáơ ơáằ êđãẵằ- ơáằ ôơã- đ âáằđằ ơáằ -ằ- đằ ẳđâ đằ ằôũ ẩ ù ú ẩợ ứơáơ ã- - ẩù úẩ ợữ ã- ắ-ằẳ {ơáằ-ơãơằẳ ôắã-ằẳ ằ-ơãơằ ơáằ ôơã êđãẵằũ { ĩằạđằằ- đằằẳ ứẳữú ơáằ ôắằđ êôằơáơ đằ đằằ êđĐ ơằđ ẵãạ ẵằđơã đằ-ơđãẵơã- ơáằ ẳơũ ăằũ èáằ -ằ ứỡớụộỡụỡợụờởữ á- ó ỡũ èáằ -ô ã- ợợỡ ẳ ằ ó ởờũ ậ-ãạ ơáằ-ằ ỡ ôắằđẳ ẳằơằđããạ ẳằêãơã- đ ơáằ ằụ âằK áêằ ỡ ẳằêãơã- ằĐ ứ ùớụùốụ ùỡụỗữ âáãẵá -ô ô Ưằđũ ĩằêãơã- đ ơáằ ằ ã- ằ đằ-ơđãẵơã âằ áêằ ã-ằẳ ẳ ơáằ ơôđ ẵ-ằôằẵằ ã- ơáơ ơáằ -ô ơáằ-ằ ẳằêãơã- -áôẳ ằô Ưằđũ đ ơáã- áằụ âằ ẵ ẵá-ằ Đ ôắằđ ắôơ ôđ đằằẳ ẵá-ằ ã- ããơằẳ Đ ôắằđ- ắằẵô-ằ ằ ãđằ-ơđãẵơằẳ ắĐ ơáằ đằôãđằằơ ơáơ ơáằ -ô ơáằ ẳằú êãơã- -áôẳ ằô Ưằđũ ẫằ ô-ằ ơáằ ằôãơĐổ ứăùúăữừứă ợúăữừứă ớúăữừứăỡúăữó ạãêằ ởờụ ã ơáằ ãđ-ơ ắ-ằđêơã- đằ ỡớụ ộỡụ ẳ ỡợụ ơáằ -ơ ắ-ằđêơã á- ắằ ờởũ èáã-ãạằ đằ-ơđãẵơã ã ơáã- ẵ-ằ áằ- ô- ẳằơằđãằ ẳũ èáằ đô ã- ôắằđ đằ-ơđãẵơã-ũ ì ơáãẵ-ằụ ãơ ã- ùó ỡúùóớẳũ { ơúẻơã ã- đắô-ơ ơằ-ơú èáã- ằ- ơáơ -ơơã-ơãẵ ãằđằẵằ- đằ ãàằĐ êãẳ ẳằ-ãơằ ãđĐ đạằ ẳằđơôđằđ đãơĐ ã ơáằ ôơã ẳã-ơđãắôơãũ ì đú ãơĐ ôơã ẳã-ơđãắôơã ã- ã ẳôắơụ ãơ ã- âã-ằ ãẵđằ-ằ ơáằ -ằ -ãƯằũ ò ậìề èỉ ú èòèìèìí ậĩ ẫỉề èỉ èòềĩòẻĩ ĩấìòú èìẹề ì ếềẹẫềổ ẫáằ ã- àâ ãơ ã- -ú -ãắằ ẳằ-ẵđãắằ ơáằ đ ơáằ ẳã-ơđãắôơã ơáằ -ằ ằ - ặ -ơơã-ơãẵũ èáằ -ằ ô-ơ ắằ ẳđâ đ đ ẳã-ơđãắôơã đ áêằ -ằ -ãƯằ ứữ ằ-ơ ớũ ă âáằđằ ô ó ôơã ằ ứằãơáằđ Ư àâă đ áĐơáằ-ãƯằẳ ôẳằđ ỉữ ẳ ă ó ủ ũ { íđãơãẵ ẻằạã ú ơáằ đơã ơáằ đằ ôẳằđ ơáằ ẵôđêằ âáãẵá ãẵôẳằ- ơá-ằ êôằ- -ơơã-ơãẵ ơáơ ằẳ ơáằ đằảằẵơã ơáằ ô áĐơáằ-ã-ũ ú èáằ -ơ ơằ ô-ằẳ -ãạããẵẵằ ằêằ- đằ ũùụ ũởụ ẳ ũùũ đ ằúơãằẳ ơằ-ơ ô-ãạ Ưú -ơơã-ơãẵụ ơáằ-ằ ẵđđằ-ẳ Ưúêôằ- ợũớớụ ùũờởụ ẳ ùũợố đằ-ằẵơãêằĐũ đ ơâúơãằẳ ơằ-ơụ ơáằ ẵđãơãẵ đằạã ũù ã- -ãơ ãơ ơâ ằô ôơằđ đằ- đàằẳ ắĐ Ưúêôằ- ÔợũởốÔũ ăằ ùũ ãêằ ôơã âãơá óợở ẳ ó ởụ âáơ ã- ơáằ đắắããơĐ ẳđâãạ -ằ óù êôằ- âá-ằ ằ ứăữ ã- ằ-ơ ợởởỏ ì ơáã- ẵ-ằụ ặóùũũ ễàãạ èắằ òụ ơáằ ạãêằ đằ đ ặóùũ ã- ũớỡùớũ è ãơđãạáơ ã- ũùởốộứóũởúũớỡùớữ đ ùởũốởỷũ íẵô-ãổ ơáằđằ đằ đăãơằĐ ùờ ẵáẵằ- ã ù ắơããạ -ằ ằ ó ợởở đ ơáã- ôơã âáằ ó ùũ ăằ ợũ ò ôằ âằ ẳ àâ ơáằ ôơã ằũ ỉâằêằđụ âằ -ô-ằẵơ ơáơ ãơ Đ áêằ ắằằ -ằằẵơằẳ đ ôơã âãơá ó ợở ẳ ó ởụ ắôơ âằ đằ -ôđằũ èáằ áĐơáằ-ã- ắằ ơằ-ơằẳ ã- âáằơáằđ ơáằ -ằ ằ â- -ằằẵơằẳ đ ơáã- ôú ơãũ ò ôằ âằ ắơãằẳ đ -ằ ứữ ùụ -ằ ằ ợờớũ ì- ãơ đằ-ú ắằ ôằ ơáơ ơáã- -ằ â- ẳđâ đ ơáằ -ô-ằẵơằẳ ôơãỏ ùũ ỉ ổ ó ợở ứơáơ ơáằ ẵơô ằ ơáằ ôú ơã đ âáãẵá ơáằ -ằ ã- ẳđâ ã- ằô ợởữ ỉù ổ ằô ợở ứơáằ ơằđơãêằ áĐơáằ-ã- ã- ơáơ ãơ ã- ạđằơằđ ơá đ ằ ơá ợởụ ơáô- ơâúơãằẳ ơằ-ơữũ ợũ Ư ú-ơơã-ơãẵ âã ắằ ô-ằẳ ắằẵô-ằ ơáằ ôú ơã ã- àâũ ớũ ò ôằ ơáằ -ãạããẵẵằ ằêằ ứ ữ ắằ ũùũ ễàãạ èắằ òụ âằ ãẳ ơáơ ơáằ đằ ắằú Đẳ Ư ợũởố ã- đăãơằĐ ũởũ è đằảằẵơ ỉ ơáằ ũù ằêằ -ãạããẵẵằụ ơáằ ắú -ôơằ êôằ ơáằ ắơãằẳ Ư ô-ơ ắằ ằô đ ạđằơằđ ơá ÔƯũù Ô đ ợũởốũ ỉằđằ ơáằ êôằ Ư ẵđú đằ-ẳãạ -ằ ằ ó ợờớ ã- ợũờũ íẹềíễậìẹềú ãẵằ ơáã- ắơãằẳ Ư - âãơáã ơáằ ẵđãơãẵ đằạãụ âằ Đ đằảằẵơ ỉ ơáằ ũù ằêằ -ãạããẵẵằũ íẹềìĩềí ìềèẻấòễ ỳ ễìểìè íẹềìĩềí ìềèẻấòễú ìơằđê âãơáã âáãẵá âằ Đ ẵ-ãẳằđ áĐơáằ-ã- ơằắằũ í ẵãẳằẵằ ãơằđê- đằ ỗỷụ ỗởỷụ ẳ ỗỗỷũ íãẳằẵằ ễããơ-ổ ããơ- ẳằ ããạ ơáằ ẵãẳằẵằ ãơằđêũ ứùú ữùỷ đ ổ ẵ ãẳằẵằ ãơằđê ăãú Ư ủợ ứ ủ ữọ ọăừƯ ủợ ứ ủ ữ ã- ơáằ êôằ ơáằ -ơẳđẳ đ êđãắằ Ư ơáơ ôơ- ủợ ằđú ẵằơ ã ằẵá ơã ơáằ ẳã-ơđãắôơãũ èáằ ẵãú ẳằẵằ ãơằđê ã- ơáằ ẵằằơ ơáằ ẵđãơãẵ đằạã-ũ âáằđằ ặ ủợ ò ơú-ơơã-ơãẵ Đ ắằ ô-ằẳ ã ẵằ ơáằ Ưú-ơơã-ơãẵ âáằ ã- ôàâ ẳ - ô-ơ ắằ ô-ằẳ - ằ-ơãơằũ ứịôơ ơằ ơáằ ẵôơã ã ơáơ -ằẵơãũữ èắằ ò ềđ íôđêằ òđằ- ăằũ ãêằ ăóùốụ -óùởụ ẳ óợờ ằ-ơãơằ ỗởỷ ẵãẳằẵằ ãơằđê đ ơáằ ôơã ằũ ãẵằ ơáằ ôơã êđãẵằ ã- ôàâụ ơáằ ơúẳã-ú ơđãắôơã ã- ô-ằẳũ èáằ đằ-ôơãạ ãơằđêụ ô-ãạ ơúêêằ ợũờ đ èắằ ị ứđâ ợở ơáằ ãẳẳằ ẵôữụ ã- đăãơằĐ ùợ ùùỡũ í-ằôằơĐụ Đ áĐú ơáằ-ãƯằẳ ắằơâằằ ùợ ùùỡ ã- ơằắằ ơáằ ắ-ã- ơáã- -ằũ òĐ áĐơáằ-ãƯằẳ ắằâ ùợ đ ắêằ ùùỡ âôẳ ắằ đằảằẵơằẳ ũở -ãạããẵẵằũ íẹểéòẻìẹề ịèẫề òềĩ Ư ĩìèẻìịậèìẹề òơáôạá ắơá ẳã-ơđãắôơã- đằ -Đằơđãẵ ắôơ Ưằđụ ơáằ ơúẳã-ơđãắôơã ã- đằ -đằẳ ôơ ơá ơáằ đ ẳã-ơđãắôơã ứƯúẳã-ơđãắôơãữũ èáô- ôẵá đạằđ êôằ ã- đằôãđằẳ đà ơáằ ắôẳ- ơáằ ẵđãơãẵ đằạã đằảằẵơãũ ò- ẳ ãẵđằ-ằ-ụ ẳãằđằẵằ- ắằơâằằ Ưú ẳ ơú ẳã-ú ơđãắôơã- đằ đằẳôẵằẳũ èắằ ò ứƯữ Đ ắằ ô-ằẳ ã-ơằẳ èắằ ị ứơữ âáằ õớũ è ô-ằ ằãơáằđ ơắằ âáằ ọớụ ơáằ -ằ ô-ơ ắằ ẳđâ đ đ ôơãũ èắằ ị íđãơãẵ ấôằ- ấôằ- ãẳãẵơằ đằ đãạáơ èèìề ìềĩéềĩềè òểéễ òểéễìề ĩìèẻìịậèìẹề ẹ èỉ ĩìẻềí ịèẫề ểòềú ì ôú ắằđ ãđ- -ằ- âằđằ ơàằ đ ơáằ -ằ ôơã đ đ ơâ ẳãằđằơ ôơã-ụ ơáằổ èáằ ẳã-ơđãắôơã ẳãằđằẵằ- ắằơâằằ ãđ- -ằ ằ- ơằẳ- ắằ đ ứƯúẳã-ơđãắôơãữũ èáằ ằ ơáằ-ằ ẳãằđằẵằ- ắằơâằằ ằ ã- ằô ơáằ ẳãằđằẵằ ắằơâằằ ơáằ ăù ăợ ôơã ằ-ụ ơáơ ãũ { { ặúĩìèẻìịậèìẹềổ { ù ẳ ợ đằ àâ ăúăó ù { ợ ợ ù ợ ợ ủ ùừ ủ ặ ăù ă ợ ợ ù ăù ăợ ẫáằ ù ẳ ợ đằ õớụ -ôắ-ơãơôằ -ù ẳ -ợ đ { ẳ ụ đằ-ằẵơãêằĐũ ợ -ă ù ăợ - -ù ợ ù ù ù ợ ợ ù ợ ứè ắơã -ô -ôđằ- ứữ -ằằ ểằ-ôđằ- íằú ơđ èằẳằẵĐ ạằ ùữ éẹẹễĩ ơúèè ĩã-ơđãắôơã ã- đ ọ ù ẳ ợ đằ àâ ắôơ ôằẳ ằô ú èáằ áĐơáằ-ã- ơằ-ơ Đ ắằ ợ ơãằẳ ứó ê-ũ ữ đ ù ơãằẳổ ù ợ ẳ ơáằ ơằđơãêằ ã- ù õ ợ ứđ ù ợ ẳ ơáằ ơằđơãêằ ã- ùọ ợũữ ú ẳằạđằằ- đằằẳứẳ ữổ ứ ùúùữừứ ợúùữóùừợ úợũ ú ậ-ằ ơáằ ạãêằ đô ắằâ đ ằ-ơãơãạ ăùúăợ ẳằơằđãằ -ăùúăợũ ú ĩằơằđãằ ơáằ ẵđãơãẵ đằạã đ đằảằẵơã ắĐ -ú -ãạãạ ẵẵằơắằ ằêằ -ãạããẵẵằ ẳ àú ãạ ơáằ ơúơắằ âãơá ẳó ù ợúợũ ậ-ằ ơáằ âãạ đô đ ơáằ ằ-ơãơằẳ -ơú ẳđẳ ằđđđổ { { { { -ăùúăợ ó ứù ú ùữ-ùợ ừứ ợ ú ùữ-ợợ ù ợ ù ợ ú ợ ù ợ ỉèẻẹềìèầ ẹ ấòẻìòềí Đ ắằ ẳằơằđãằẳ ắĐ ô-ãạ ơáằ úơằ-ơổ -ùợứđạằđ êđãẵằữ -ợợứ-ằđ êđãẵằữ ềậễễ ỉầéẹèỉìú ấđãẵằ- đằ ằô ẳ ơáằãđ đơã ã- ằũ òễèẻềòèìấ ỉầéẹèèỉìúấđãẵằẳãằđ ẳ ơáằãđ đơã ã- ằũ ễà Nèắằ íM ắằâ ẳằơằđãằ ã ơáằ êđãẵằ- đằ -ãạããẵơĐ ẳãằđằơ đ ằẵá ơáằđũ ậ-ằ ẳằạđằằ- đằằẳ đ ơáằ ợ -ằ-ổứù úùụ ợúùữũ èắằ í íđãơãẵ ấôằ- è đâóũởụ ịơơ đâóũù ãơ- đ ẳã-ơđãắôơã íẹẻẻ ễòèìẹề èòềĩòẻĩ ẻẻẹẻ ẹ èỉ ĩìẻú ềí ắằơâằằ ểằ- đ íđđằơằẳ đô-ũ èáằ ạằằđ đô ã-ổ ă ù ă - ăợ ợ -ợ ăợ ù ợ đ- ă - ă ù ợ âáằđằ đ ã- éằđ- ẵđđằơã { ịĐ ơẵáãạ -ằ- êđãắằ ẵđđằơằẳ âãơá ơáằ ẵđãơằđã êđãắằụ ơáằ ạãơôẳằ ơáằ -ơẳđẳ ằđđđ ơáằ ẳãằđằẵằ ẵ ắằ đằẳôẵằẳũ èáằ áãạáằđ ơáằ ẵđđằơãụ ơáằ ạđằơằđ ơáằ đằẳôẵơã ãơáằ -ơẳđẳ ằđđđ ơáằ ẳãằđằẵằũ { Néòẻẹề đMểèỉẹĩ ứéđẳôẵơúểằơ íđđằơã íằãẵãằơữ ú íđằơã ẵằãẵãằơ ằĐằẳ âãơá ãơằđêú đ đơãú-ẵằẳ êđãắằ-ũ ăũổ ãêằ ắ-ằđêơã- ơâ êđãắằ- ẩ ẳ ầụ âằ ẵ ẵôơằ ơáằãđ ẵđđằ-ẳãạ Ư êôằ-ổ ặ ă óứăúăữủ-ă ẳ ặĐ óứĐúĐữủ-Đũ { èáằ đô- đ ơáằ éằđ- ẵđđằơã ứđữổ èáằ -ơẳđẳ ằđđđ ơáằ ẳãằđằẵằ ắằơâằằ ằ- ẫáằđằ ứ ù ú ợữ đằđằ-ằơ- ơáằ áĐơáằ-ãƯằẳ ẳãú ằđằẵằ ã ằ-ụ ơáằ âãạ -ơơã-ơãẵ ẵ ắằ ô-ằẳ đ áĐơáằ-ã- ơằ-ơ-ổ ù íẹẻẻễòèĩ òểéễ òềòễầì ẹ ấòẻìòềí ứ ữ éậẻéẹú ìẳãẵơằ- ãắããơĐ êằđ ằ ằằẵơ ơáằ ằăằđãằơ ơđằơằơ- ắằđằ ãêằ-ơãạơãạ -ằẵããẵ áĐơáằ-ã-ũ òềẹấòú í-ã-ơ- ắơããạ ãẳằằẳằơ ằ-ơãơằ- đ ôơã -ôắạđô-ũ ìơ â- đ ơáằ đơãơã ơáằ -ô -ôđằ- ãơ àâ ẵằơ- êđãơãũ èầé ẹ ấòẻìòềí { ịằơâằằúđôấđãẵằứịấữú đằằẵơ- ơáằ ạú ãơôẳằ ơáằ ẳãằđằẵằứ-ữ ơáằ ạđô ằ-ũ { ẫãơáãúđô ấđãẵằ ứẫấữú đằằẵơ- ơáằ ẳã-ằđ-ã âãơáã ằẵá ơđằơằơ ạđôũ ìơ ã- - đằằđđằẳ - ơáằ ằđđđ ơằđũ íòễíậễòèìề ấòẻìòềí { âãạ ơáằ úđơãụ âáằ ơáằ ịấ ã- đạằ đằơãêằ ơáằ ẫấụ ơáằ úđơã âã - ắằ đạằũ ịấ ó ứă ã ú ăơơữợ àúù âáằđằ ăã ó ằ ã ơá ơđằơằơ ạđô ẳ ăơơ ó ằ êôằ- ẵđ ơđằơằơ ạđô-ũ ù ợ ừũũũ ừà ẫấ ó úà âáằđằ ơáằ K- đằ ơáằ -ô- -ôđằ- ứ-ằằ ểằú -ôđằ- íằơđ èằẳằẵĐ ạằ ùữ ằẵá -ôắạđôK- êôằ- đôẳ ơáằ -ôắạđô ằũ ậìề úẻòèìẹú ó ịấủẫấ ĩằạđằằ- đằằẳ đằ àúù đ ơáằ ôằđơđ ẳ úà đ ơáằ ẳằãơđũ { ì ịấ õ ẫấụ ơáằ ằăằđãằơ ơđằơằơđằ đằ--ãắằ đ ơáằ đạằ ẳãằđằẵằ- ạđô ằ-ũ ềô áĐơáằ-ã-ổ ơáằ ạđô ằđằ ằ-ơãơằ- ẵ ôơã ằũ é ẻ ẹ é ẹ ẻ èì ẹ ề ì đẳ -ằ- -ãƯằ ụ ơáằ -ằ đđú ơã ôẵơôơằ- đôẳ ơáằ đđơã ằ ó ứ ùú ữ âãơá đđơã êđãẵằ đđơã ứùú ữ -ơẳđẳ ằđđđ ò- ơáằ -ãạ ẳã-ơđãắôơã ãẵđằ-ằ-ụ ãơ ẵẵằơđơằ- đằ đôẳ ãơ- ơđạằơ ằũ ìơ - ạằơ- ẵ-ằđ ú ơáằ đ ẳã-ơđãắôơãũ ì âáãẵá ẵ-ằổ Ư ó ứùú ữ ủ ă Đ Đ ă Đ ú ậ-ằ ơáằ ắêằ đô đ đạằ -ằ-ũ ú ậ-ằ ơáã- đô ứ- àâ - ơáằ ểằúĩằêãơã ểằơáẳ ẵôơãạ ơáằ éằđ- đữ đ - -ằ-ũ ứ Ưă Ư Đ ữ ẻòẫ íẹẻ ểèỉẹĩ ã- ôãẵàằđ ẳ ẵ ắằ ô-ằẳ ã ẵằ ơáằ ãđ-ơ đô ắêằ âáằ ơáằ -ằ êôằ- đằ êãắằũ ăĐúú ứ ăữứ Đữ ề ứ Đ ợữ Đợ ú ứ ăữợ ăợ ú íỉìúẽậòẻ èè {ể-ơ âãẳằĐúô-ằẳ úđằơđãẵ ơằ-ơũ {èáằ ợợ ằ ó ãơ- ẳằạđằằ- đằằẳũ { èáằ êđãẵằ ó ơâãẵằ ãơ- ẳằạđằằ- đằằẳũ { í ắằ ô-ằẳ ơằ-ơ ằ đ ơâ ãẳằằẳằơ -ằ-ũ { èáằ -ôđằ -ơẳđẳ đ êđãắằ ã- ẵáãú-ôđằ êđãắằũ ễãàằ ơáằ ơúẳã-ơãắôơãụ ãơ á- ẳãằđằơ ẳã-ơđãắôú {ơãẳằằẳãạ ơáằ ẳằạđằằ- đằằẳũ ĩẻ ẹ ẻĩẹể ứẳ ũ ũữ íẹểéậèòèìẹề { ì ẵáãú-ôđằ ơằ-ơ- đ ơáằ ạẳằ úúãơ áĐú ơáằ-ãƯằẳ ẳã-ơđãắôơãụ ẳũũ ó ú ù ú ụ âáằđằ ó ôắằđ ạđô-ụ đ ẵ ằ-ụ ã ơáằ đằôằẵĐ ẳã-ơđãắôơãũ ó ôắằđ ôơã đằơằđ- ơáơ ô-ơ ắằ ằ-ơãơằẳ đ -ằ -ơơã-ơãẵ- ơằ-ơ ơáằ áĐơáằ-ã-ũ { ì ẵáãú-ôđằ ơằ-ơ- đ áạằằãơĐ đ ẵơãạằẵĐổ ẳũũ ó ứđâ-úùữ ứẵô-úùữ ẹẹĩềúẹúìè èèú è Đ ơáằ ẵáãú-ôđằ ẳã-ơđãắôơã ã ơáã- ằđụ ơáằ ẵđãơãẵ ẵáãú-ôđằ êôằ ã- ằăđằ ằẳ -ổ ợ ằ ằ âáằđằ ó ắ-ằđêằẳ đằôằẵĐ ơáằ êđãắằ ằ ó ằăằẵơằẳ đằôằẵĐ ứắ-ằẳ áĐơáằ-ãƯằẳ ôơã ẳã-ơđãắôơãữũ èè ẹ íẹềèìềềíầú òãẵơã íáãú-ôđằ ơằ-ơ- ơâ -ằđơằ ôơã- ơằ-ơ -ơơã-ơãẵ ãẳằằẳằẵằ ơơđãắôơằ-ũ èè ẹ ỉẹểẹềìèầú òãẵơã íáãú-ôđằ ơằ-ơ- ơâ -ằ- ơằ-ơ ã ơáằĐ ẵằ đ ôơã- âãơá ãàằ ẳã-ơđãắôơã-ũ ẻậề èèú èằ-ơ- âáằơáằđ -ằôằẵằ ứơ ẵđã-ằ -ằữ ã- đẳũ èáằ âãạ ằôơã- đằ ãằẳổ ợ ù ợ ẻ ó ù ợ êã-ãơ ô- ă đ ù ẳ ẻ ợ ù ợ ợ ù ợ ù ợ ù ợ ợ ù ợ ù ẫáằđằ ẻ ó ằ ôắằđ đôù ó ôắằđ ôơẵằ- ằ ơĐằ ợ ó ôắằđ ôơẵằ- ơáằ ơáằđ ơĐằ ẻ ó -ơẳđẳ ẳằêãơã ơáằ ẳã-ơđãắôơã ơáằ ôắằđ đô-ũ ôãẵà-ơôẳĐũẵ íô-ơằđ ỉơãằ ý ùũốũợớũỗởợợ ẫằ âằẵằ Đôđ ằằẳắẵà - âằ ẵ ãơã ẳ ằăẵằằẳ Đôđ ằăằẵơơã-ũ ậũũỹỡũỗở ủ íòềũỹộũở ằắđôđĐ ợợ ềẹèìí èẹ èậĩềèổèáã- ẽậìíế èậĩầ èể ẵáđơ ẵêằđ- ơáằ ắ-ãẵ- ìơđẳôẵơđĐ ơú ơã-ơãẵ-ũ ĩôằ ãơ- ẵẳằ-ằẳ đơụ áâằêằđụ ô-ằ ãơ - ơơã-ơãẵ- ạôãẳằ ẳ - đằẵằú ằơ đ ãạằẳ ẵôđ-ằ âđàũw ợợụ ịđíáđơ-ụ ìẵũ ịẵ ẻơụ ễx
- Xem thêm -

Xem thêm: BarCharts quickstudy statistics , BarCharts quickstudy statistics , BarCharts quickstudy statistics

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay