BarCharts quickstudy spanish verbs

6 195 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2017, 12:32

ịđíáđơ-ụ ìẵũx ẫẹẻễĩK ýù òíòĩểìí ẹậèễìề ã-á ấằđắò -ôđĐ đằạôđ ẳ ãđđằạôđ êằđắ- ấẻị íẹểéẹềềè ùũ èáằ ìããơãêằ èáằ êằđắ ã ãơ- -ơ ắ-ãẵ đụ -ôẵá - áắđ ứơ -ằàữụ ẵằđ ứơ ằơữ ẳ êãêãđ ứơ ãêằữũ ũ èáằ -ơằụ đ đẳãẵổ èáằ ãđ-ơ đơã ơáằ êằđắụ -ôẵá - áắúụ ẵúụ ẳ êãêú ắũ ìããơãêằ ằẳãạổ èáằ -ơ ơâ ằơơằđ- ã ơáằ êằđắụ -ôẵá - Pđụ úằđụ ẳ Pãđ ẵũ ấằđắ- đằ ô-ôĐ ẵảôạơằẳ ắĐ đằêãạ ơáằ ãããơãêằ ằẳãạ ẳ Đãạ ằâ ằẳãạụ ẵđđằ-ẳãạ ẵằđơã -ằơ đôằ-ũ ợũ ạã-áúã-á ẵđã- ũ ì ạã-áụ -ơ êằđắ- ẳãằđ Đ ắằơâằằ ơáằ ơáãđẳúằđ- -ãạôđ ẳ ơáằ ơáằđ ơằ-ằ-ũ ắũ èáô-ụ ơáằ ơã- đ ơáằ -ãằ đằ-ằơ ơằ-ằ ã ạã-á đ ơáằ êằđắ N-ằàM đằ ì -ằàụ Đô -ằàụ áằ -ằà-ụ -áằ -ằà-ụ ơáằĐ -ằà ẳ âằ -ằàũ NằàM ẳ N-ằà-M đằ ơáằ Đ ơã- ã ơáơ ơằ-ằũ ẵũ ã-áụ áâằêằđụ á- -ãă ẳã-ơãẵơ ãắằ ằẳãạ- đ ơáơ êằđắ ứáắđữ ã ơáằ đằ-ằơ ơằ-ằũ ớũ ì ã-áụ êằđắ- áêằ -ãă ẵảôạơã- ã ằẵá ơằ-ằ P ằ đ ằẵá -ôắảằẵơ đôũ è ô-ằ ơáằ êằđắ áắđ ã ơáằ -ãằ đằ-ằơ ơằ-ằụ ơàằ ơáằ -ơằ P áắ P ẳ ơơẵá ằẳãạ ẵẵđẳãạ ơáằ âãạ ạôãẳằãằ-ổ ũ ầổ ứãđ-ơúằđ-ụ -ãạôđ đôữ áắ P ì -ằà ắũ èổ ứ-ằẵẳúằđ-ụ -ãạôđ ããđ đôữ áắ - P Đô -ằà ẵũ ậ-ơằẳổ ứ-ằẵẳúằđ-ụ -ãạôđ đ đôụ ơằ ắắđằêãơằẳ - ậẳũữ áắ P Đô -ằà ẳũ ổ ứơáãđẳúằđ-ụ -ãạôđụ ằ đôữ áắ P áằ -ằàằũ ổ ứơáãđẳúằđ-ụ -ãạôđụ ằằ đôữ áắ P -áằ -ằàũ ề-ơđ-ổ ứãđ-ơúằđ-ụ ôđụ ằ đ ãăằẳúạằẳằđ đôữ áắ - P âằ -ằà ìềìềìèìấ ềễìỉ ấẻị èầé ùũ ẻằạôđ êằđắ-ổ ũ ò êằđắ- ãơ ằ đ đằ ãêằ ắ-ãẵ ẵơằạđãằ-ụ ẳ -ơ ẵ ắằ ẵảôạơằẳ ắĐ âãạ ắ-ãẵ -Đ-ơằ đôằ-ũ ắũ ỉắđụ ẵằđụ ẳ êãêãđ đằ ẵụ đằạôđ êằđắ-ũ ợũ ìđđằạôđ ấằđắ-ổ ũ ẫáãằ -ơ ã-á êằđắ- ẵđđằ-ẳ âãơá ắ-ãẵ -ằơ đôằ-ụ -ằêằđ ằăơđằằĐ ãđơơ êằđắ- ẳ ơũ ắũ ĩđ ứơ ạãêằữụ ơằằđ ứơ áêằữ ẳ ẳằẵãđ ứơ -Đữ đằ ẵ ãđđằạôđ-ũ ớũ ấằđắ- ơáơ ằẳ ã NđM đằ ơáằ -ơ ẵũ ăằ- êằđắ- ằẳãạ ã NđMổ đ ứơ êằữụ Đôẳđ ứơ áằữụ ắãđ ứơ ẳẵằữụ ẵãđ ứơ âàữụ ẵơằ-ơđ ứơ -âằđữụ ẳã-ẵôđ ứơ đẳữụ ằơđđ ứơ ằơằđữụ ằ-ằđđ ứơ âãơụ áằữụ ằ-ơôẳãđ ứơ -ơôẳĐữụ ằăãẵđ ứơ ằăãữụ ảôđđ ứơ -âằđữụ ãđđ ứơ àữụ đđ ứơ đĐữụ -đ ứơ ữụ ằđẳđ ứơ đạãêằụ đẳữụ đằạôơđ ứơ -àữụ ôằẳđ ứơ -ơĐữụ ôãơđ ứơ ơàằ ữụ ơđ ứơ ơàằụ ẳđãàữụ ơđắảđ ứơ âđàữụ ơđơđ ứơ ơđằơữ ẳ êãảđ ứơ ơđêằữ ỡũ ấằđắ- ằẳãạ ã NằđM đằ ằ ẵũ ăằ- êằđắ- ằẳãạ ã NằđM đằẳằđ ứơ ằđữụ ắằắằđ ứơ ẳđãàữụ ẵằđ ứơ ằơữụ ẵđằẳằđ ứơ ôẳằđ-ơẳữụ ẵđđằđ ứơ đôữụ ẻậễòẻ ạũ ề-ơđ-ổ ứãđ-ơúằđ-ụ ôđụ ằằ đôữ áắ - P âằ -ằà áũ ấ-ơđ-ổ ứ-ằẵẳúằđ-ụ ôđụ ããđụ ằ đ ãăằẳúạằẳằđ đôữ áắ ãư P Đô -ằà ãũ ấ-ơđ-ổ ứ-ằẵẳúằđ-ụ ôđụ ããđụ ằằ đôữ áắ ãư P Đô -ằà ảũ ềẹèổ èáằ Nê-ơđ-M ẳ Nê-ơđ-M đđằ đãđãĐ ô-ằẳ ã ãụ ẳ đằ ằ-ẵ ã ơáằđ ã-áú-ằàãạ ẵôơđãằ-ũ ăẵằơ đ ãđẳ-ụ -ơ ã-á -ằàằđô-ằ ơáằ Nô-ơằẳằ-M đụ - ẳằ-ẵđãắằẳ ắằâụ ã ãơằ àũ àũ ậ-ơằẳằ-ổ ứ-ằẵẳúằđ-ụ ôđ đ đôụ ơằ ắắđằêãơằẳ - ậẳ-ũữ áắ P Đô -ằà ũ -ổ ứơáãđẳúằđ-ụ ôđụ ằ đ ãăằẳú ạằẳằđ đôữ áắ ú ơáằĐ -ằà ũ -ổ ứơáãđẳúằđ-ụ ôđụ ằằ đôữ áắ P ơáằĐ -ằà ấẻị ằ-ẵẳằđ ứơ áãẳằữụ ằằđ ứơ đằẳữụ -ằằđ ứơ ằ ụ âữụ đằơằđ ứơ đã-ằữụ -đđằẳằđ ứơ -ôđđã-ằữụ ơằằđ ứơ ằđữ ẳ êằẳằđ ứơ -ằữ ởũ ấằđắ- ằẳãạ ã NãđM đằ ằâằđ Đằơũ ăằ-ổ ẳãơãđ ứơ ẳãơữụ -ã-ơãđ ứơ ơơằẳữụ ẵôãđ ứơ ẵằơằữụ ẳằ-ẵđãắãđụ ứơ ẳằ-ẵđãắằữụ ẳã-ẵôơãđ ứơ ẳã-ẵô ụ đạôằữụ ằ-ẵđãắãđ ứơ âđãơằữụ ằăã-ơãđ ứơ ằăã-ơữụ ãơằđđôãđ ứơ ãơằđđôơữụ ẵôđđãđ ứơ ẵẵôđụ áằữụ đằẵãắãđ ứơ đằẵằãêằữụ -ôắãđ ứơ ẵãắụ ôữụ -ôđãđ ứơ -ôằđữ ẳ êãêãđ ứơ ãêằữ ờũ ằ ơáằ -ơ ô-ằô êằđắ- đằ ãđđằạôđũ ăằ-ổ ẵđằằđ ứơ ắằãằêằữụ ẳđ ứơ ạãêằữụ ẳằẵãđ ứơ -Đữụ ằ-ơđ ứơ ắằụ ã ơáằ -ằ-ằ ẵơã đ ơằđđĐ -ơơô-ữụ áắằđ ứơ áêằụ ã ơáằ -ằ-ằ áêãạ ẳằ -ằơáãạữụ áẵằđ ứơ ẳụ àằữụ ãđ ứơ ạữụ đ ứơ áằđữụ ẳằđ ứơ ắằ ắằữụ ằđ ứơ ôơữụ ôằđằđ ứơ âơữụ -ắằđ ứơ àâữụ -ãđ ứơ ằêằữụ -ằđ ứơ ắằụ ô-ôĐ ằđằơ ắ-ã-ữụ ơằằđ ứơ áêằụ ã ơáằ -ằ-ằ ằ ãữụ ơđằđ ứơ ắđãạữụ êằãđ ứơ ẵằữụ ẳ êằđ ứơ -ằằữũ ộũ èáằ ơáằđ ảđ ạđô ã- -ơằúẵáạãạ êằđắ-ụ âáãẵá áêằ ơáằ -ằ ằẳãạ- đằạôđ êằđắ-ụ ắôơ ơáằ -ơằ- ẵáạằ ã đ- ằăẵằơ -ơđ- ẳ ê-ơđứơáằ đ- ã âáãẵá ơáằ -ơằ ã- -ơđằ ằẳ ã đôẵãơãữũ ẳãạ- đ -ơằúẵáạãạ êằđắ- đằ ơáằ -ằ - đ đằạôđ NđụM NằđM ẳ NãđM êằđắ-ũ èầé ù ẻậễòẻ ấẻị ò đằạôđ êằđắ- ã-ơằẳ ã ơáằ âãạ -ằẵơã đằ ẵảôạơằẳ ơẵá đô- ã ơáằ âãạ đẳằđổ ùũ Đ ứìữ ợũ ứĐôụ ãđ -ãạôđữ ớũ ụ ằụ ậẳũ ứáằụ -áằ đ Đôụ đ -ãạôđữ ỡũ -ơđ-ụ -ơđ- ứâằữ ởũ ê-ơđ-ụ ê-ơđ- ứĐôụ ãđ ôđữ ờũ ằ-ụ ằ-ụ ậẳ-ũ ứơáằĐ đ Đôụ đ ôđữ ấẻị éẻềè ùũ ẻằạôđ NđM êằđắ-ụ -ôẵá - ằ-ơôẳãđ ứơ -ơôẳĐữ ằ-ơôẳãừ ứì -ơôẳĐụ ì ẳ -ơôẳĐụ ằ-ơôẳãừ đ ì -ơôẳĐãạữ ằ-ơôẳãừ ằ-ơôẳãừ ãư ằ-ơôẳãừ ằ-ơôẳãừ ăằổ ầ ằươôẳã ắãạ ứì -ơôẳĐ ắãạĐữũ ợũ ẻằạôđ NằđM êằđắ-ụ -ôẵá - ẵằđ ứơ ằơữ ẵừ ứì ằơụ ì ẳ ằơụ ẵừ ằđ ì ằơãạữ ẵừ ằẵừ ãư ẵừ ằ ẵừ ằ ăằổ è ẵằư đãẳ ứầô ằơ ôãẵàĐữũ ớũ ẻằạôđ NãđM êằđắ-ụ -ôẵá - ằ-ẵđãắãđ ứơ âđãơằữ ằ-ẵđãắừ ứì âđãơằụ ì ẳ âđãơằụ ằ-ẵđãắừ ãđ ì âđãơãạữ ằ-ẵđãắừ ằằ-ẵđãắừ ằ-ẵđãắừ ằ ằ-ẵđãắừ ằ ăằổ ằưẵđãắằ ằ ằư ứỉằ âđãơằ- ã ã-áữũ ìểéẻíè ùũ ẻằạôđ NđM êằđắằ-ơôẳãừ ắ ứì â- -ơôẳĐãạụ ằ-ơôẳãừ ắư đ ì ô-ằẳ -ơôẳĐữ ằ-ơôẳãừ ắằ-ơôẳãừ ắãằ-ơôẳãừ ắ ằ-ơôẳãừ ắ ìểéẻíè ẻậễòẻ ấẻị íẹềèũ ăằổ ề-ơđ- ằ-ơôẳãắ- ãơằđơôđ ứẫằ âằđằ -ơôẳĐãạ ãơằđơôđằữũ ợũ ẻằạôđ NằđM êằđắẵừ ứì â- ằơãạụ ẵừ đ ì ô-ằẳ ằơữ ẵừ ẵừ ãư ẵừ ẵừ ăằổ ấươđư ẵư ẵ ươđư ứầô âằđằ ằơãạủô-ằẳ ằơ âãơá ô-ữũ ớũ ẻằạôđ NãđM êằđắằ-ẵđãắừ ứì â- âđãơãạụ ằ-ẵđãắừ đ ì ô-ằẳ âđãơằữ ằ-ẵđãắừ ằ-ẵđãắừ ãư ằ-ẵđãắừ ằ-ẵđãắừ ăằổ ằưẵđãắ ằ ãắđ ứèáằĐ âằđằ âđãơãạủô-ằẳ âđãơằ ơáằ ắàữũ ậèậẻ ùũ ẻằạôđ NđM êằđắằ-ơôẳãđừ ứì âã -ơôẳĐụ ằ-ơôẳãđừ ằđ ì -á -ơôẳĐữ ằ-ơôẳãđừ ằ-ơôẳãđừ ãư ằ-ơôẳãđừ ằ-ơôẳãđừ ăằổ ầ ằươôẳãđ đằãạã ứì âã -ơôẳĐ đằãạãữũ ợũ ẻằạôđ NằđM êằđắẵằđừ ứì âã ằơụ ẵằđừ ằđ ì -á ằơữ ẵằđừ ẵằđừ ãư ẵằđừ ẵằđừ ăằổ è ẵằđư ôẵá ứầô âã ằơ ôẵá đằữũ ớũ ẻằạôđ NãđM êằđắằ-ẵđãắãđừ ứì âã âđãơằụ ằ-ẵđãắãđừ ằđ ì -á âđãơằữ ằ-ẵđãắãđừ ằ-ẵđãắãđừ ãư ằ-ẵđãắãđừ ằ-ẵđãắãđừ ăằổ ằưẵđãắãđ ưô ắđằ ứáằ âã âđãơằ áằđ ằữũ ăằổ ầ ằươôẳã ạằạđ ứì -ơôẳãằẳ ạằạđáĐữũ ợũ ẻằạôđ NằđM êằđắẵừ ứì ôẳằđ-ơẳữ ẵừ ãẵừ ã-ơằ ẵừ ã-ơằãẵừ ã ẵừ ãằđ ăằổ è ẵãươằ ằ ắãươằẵ ứầô ơằ ơáằ ắằằ-ơằàữũ ớũ ẻằạôđ NãđM êằđắằ-ẵđãắừ ứì âđơằữ ằ-ẵđãắừ ãằ-ẵđãắừ ã-ơằ ằ-ẵđãắừ ã-ơằãằ-ẵđãắừ ã ằ-ẵđãắừ ãằđ ăằổ ơằ ằưẵđãắã ứỉằ âđơằ Đôữũ ậịệậềíèìấ éẻềè ậịệậềíèìấ ùũ ăđằ ằ- ẵẳ- ứã ơáằ ậẳũ ẳ ậẳ-ũ đữ ẳ - ã -ôắđẳãơằ đ ẳằằẳằơ ẵô-ằ-ụ - ã ơáằ ẵ-ằ- ằăđằ ãạ ằơã- -ôẵá - ảĐụ -đđâ ẳ ẳôắơũ ợũ í ắằ ôưằẳ ằăđằưư ằạơãêằ ẵẳ ã ơáằ đũ ớũ ẻằạôđ NđM êằđắằ-ơôẳãừ ằ ằ-ơôẳãừ ằằ-ơôẳãừ ằằ-ơôẳãừ ãư ằ-ơôẳãừ ằ ằ-ơôẳãừ ằ ăằưổươôẳãằ ứơôẳĐ đằữồ ề ằươôẳãằư ô ứễằơK- -ơôẳĐ áằđằữũ ỡũ ẻằạôđ NằđM êằđắẵừ ẵừ ẵừ ẵừ ãư ẵừ ẵừ ăằưổ ẽôằ ằ ẵ ứểĐ -áằ ằơ đằữồ ĩôẳ ôằ ẵ ứì ẳôắơ ơáơ ơáằĐ ằơ ãơữũ ởũ ẻằạôđ NãđM êằđắằ-ẵđãắừ ằ-ẵđãắừ ằ-ẵđãắừ ằ-ẵđãắừ ãư ằ-ẵđãắừ ằ-ẵđãắừ ăằ-ổ ề ằ-ẵđãắ- ứĩKơ âđãơằ ãơữồ ươđ ô áươ ôằ ằ ằ-ẵđãắ ứì âã ắằ áằđằ ôơã ơáằĐ âđãơằ ằữũ éòẻèìíìéễ íẹềĩìèìẹềòễ ùũ ẻằạôđ NđM êằđắằ-ơôẳãđừ ứì âôẳ -ơôẳĐữ ằ-ơôẳãđừ ằ-ơôẳãđừ ằ-ơôẳãđừ ãư ằ-ơôẳãđừ ằ-ơôẳãđừ ăằổ ềươđư ằươôẳãđư ẵắãư ứẫằ âôẳ -ơôẳĐ ơáằ ẵáạằ-ữũ ợũ ẻằạôđ NằđM êằđắẵằđừ ứì âôẳ ằơữ ẵằđừ ẵằđừ ẵằđừ ãư ẵằđừ ẵằđừ ăằổấươđư ẵằđãư ằưẳ ứầô âôẳ ằơ ơáằ -ẳữũ ớũ ẻằạôđ NãđM êằđắằ-ẵđãắãđừ ứì âôẳ âđãơằữ ằ-ẵđãắãđừ ằ-ẵđãắãđừ ằ-ẵđãắãđừ ãư ằ-ẵđãắãđừ ằ-ẵđãắãđừ ăằổư ằưẵđãắãđ ưôư ằư ứèáằĐ âôẳ âđãơằ ơáằãđ ằ-ữũ ỡũ ẹơáằđ ậ-ằ- ẹ íẳãơã ũ è àằ đằôằ-ơ đ ãơằ -ơơằằơổ `éẳđ ậẳũ ắđãđ ôằđơỏ ứíôẳ Đô ằ ơáằ ẳđỏữũ ắũ è ằăđằ ôẵằđơãơĐụ ằằãạ-ụ ẳằ-ãđằ- ẳ áĐơáằơãẵ -ãơôơã-ổ ẳãđ êằđẳẳ ứèáằĐ đắắĐ ơẳ ơáằ ơđôơáữũ íẹềĩìèìẹềòễ ìểéễ éòè ùũ ẻằạôđ NđM êằđắằ-ơôẳãừ ứì -ơôẳãằẳữ ằ-ơôẳãừ -ơằ ằ-ơôẳãừ ằ-ơôẳãừ ằ-ơôẳãừ -ơằãằ-ơôẳãừ đ éẻềè éòẻèìíìéễ ùũ ôãêằơ ơáằ NãạM đ êằđắ- ứ-ôẵá - -ằàãạụ ằơãạụ ãêãạữ ợũ đơã ữNòđM êằđắ-ổ ĩđ ơáằ NđM ẳ ẳẳ NẳM ơáằ -ơằụ - ã áắẳ ứ-ằàãạữũ ắữNđM ẳ NãđM êằđắ-ổ ĩđ ơáằ NằđM ẳ NãđM ẳ ẳẳ NãằẳM ơáằ -ơằụ - ã ắằắãằẳ ứẳđãàãạữ đ êãêãằẳ ứãêãạữũ ăằưổ ễư ảêằằư ằươ ẵãẳ ứèáằ Đôạ ằ- đằ âàãạữồ ễ ằ-ơđ ằơđ ắãẳ ằ ằ ẵôđơ ứèáằ ơằẵáằđ ằơằđ- ơáằ đ ẳẵãạữũ éòẻèìíìéễ éòè éòẻèìíìéễ ùũ đơã ũ ẻằạôđ êằđắ-K -ơ đơãẵãằ- đằ đằẳổ ãũ đ NđM êằđắ-ổ ĩđ NđM ẳ ẳẳ NẳM ơáằ -ơằụ - ã áắẳ ứ-àằữũ ããũ đ NằđM đ NãđM êằđắ-ổ ĩđ NằđM ẳ NãđM ẳ ẳẳ NãẳM ơáằ -ơằụ - ã ắằắãẳ ứẳđôàữ đ êãêãẳ ứãêằẳữũ ắũ ệô-ơ - ẵằđơã ạã-á êằđắ- ứ-ôẵá - -ằằụ ơàằ ẳ àâữ áêằ ãđđằạôđ -ơ đơãẵãằ- ứ-ằằụ ơàằ ẳ àâữụ - ẳ -ằ ã-á êằđắ-ũ ợũ ôẵơã ũ è đ ơáằ -ằêằ ằđằẵơ ơằ-ằ-ũ ắũ è đ ơáằ ằđằẵơ ãããơãêằụ -ôẵá - áắằđ ằ-ẵôẵáẳ ứơ áêằ ã-ơằằẳữũ ẵũ è đ ơáằ ằđằẵơ đơãẵãằụ -ôẵá - áắãằẳ êãêãẳ ứáêãạ ãêằẳữũ ẳũè -ằđêằ - ẳảằẵơãêằụ - ã - ẵ-- ãơẳ- ứơáằ ãơằẳ áô-ằ-ữụ âĐ- ạđằằãạ ã ạằẳằđ ẳ ôắằđ âãơá ơáằ ô ắằãạ ẳããằẳũ ằũ è âđà âãơá ằ-ơđ ằăđằ ơáằ đằ-ôơ ẵơãổ ễ- ôẵáẵáằ-ơ êã-ơ- ứèáằ ắĐ- đằ -ằằữũ ũ è âđà âãơá ôằẳđ đ ôằẳđ-ằ ằăđằ ơáằ đằ-ôơ ẵơãổ ễƯơ- -ằ ôằẳ ảẳ- ứèáằ -áằ- đằã âằơữũ ạũè âđà âãơá -ằđ ã đãạ ơáằ ãêằ êãẵằổ ễ êằơ ôằ ẵằđđẳ đ ằ ằ-ơđ ứèáằ âãẳâ â- ẵ-ằẳ ắĐ ơáằ ơằẵáằđữũ éòẻèìíìéễ ợ ẻậễòẻ ấẻị íẹềèũ éẻíè èề ẻậễòẻ ùũ ỉắằđổ ũ ằơã ã đãạ ơáằ êđãô- ằđằẵơ ơằ-ằ- P ẵôãẵơãạ -ôẵá ãẳằ- - Nì áêằ đằơôđằẳM ẳ NèáằĐ âôẳ áêằ -àằũM ắũ è ô-ằ Đ ơáằ ằđằẵơ ơằ-ằ-ụ ẵằ ơáằ -ơ đơãẵãằ Đ êằđắ ơằđ ẵảôạơã ơáằ êằđắ áắằđũ ăằ-ổ ầ áằ áắẳ ứì áêằ -àằữồ éắ áắđ ằươôẳãẳ ứéắ âã áêằ -ơôẳãằẳữũ ợũ éđằ-ằơ ằđằẵơ ô-ằ- ơáằ âãạ ẵảôạơã- áắằđổ áằụ á-ụ áụ áằ-ụ áắằã- ẳ ăằưổ ềươđư áằư êãêãẳ ô ứẫằ áêằ ãêằẳ áằđằữồ ậẳ-ũ áắẳ ắãằ ứầô áêằ -àằ âằữũ ớũ é-ơ ằđằẵơ ô-ằ- ơáằ âãạ ẵảôạơã- áắằđổ áắụ áắưụ áắụ áắưụ áắãưụ ẳ áắũ ăằưổ ò áắ ằưẵđãơ ứò áẳ âđãơơằữồ ấươđư áắãư ẳãẵá ôẵá ứầô áẳ -ãẳ ằơĐữũ ỡũ é-ơ ơằđãđ ứâáãẵá ã- đđằĐ ô-ằẳụ ằăẵằơ ã ãơằđơôđằữ ô-ằ- ơáằ âãạ ẵảôạơã- áắằđổ áôắằụ áôắã-ơằụ áôắụ áôắã-ụ áôắã-ơằã-ụ ẳ áôắãằđũ ăằ-ổ ầ ơằ áôắằ ẵđằẳãẳ ứì áẳ ôẳằđ-ơẳ Đôữồ éắ áôắ ằ-ơẳ ằ ẵ- ứéắ áẳ ắằằ ã ơáằ áô-ằữũ ởũ ôơôđằ ằđằẵơ ô-ằ- ơáằ âãạ ẵảôạơã- áắằđổ áắđụ áắđưụ áắđụ áắđằ-ụ áắđãư ẳ áắđũ ăằưổ ấươđư áắđãư đằđẳ ưôư ẵôđơư ứầô âã áêằ đằđằẳ Đôđ đ-ữồ ễ- -ẳẳ- áắđ ằạẳ ứèáằ -ẳãằđ- âã áêằ đđãêằẳữũ ờũ íẳãơã ằđằẵơ ô-ằ- ơáằ âãạ ẵảôạơã- áắằđổ áắđụ áắđưụ áắđụ áắđưụ áắđãưụ ẳ áắđũ ăằưổ è áắđư áằẵá ứầô âôẳ áêằ ẳằ đằữồ áắđ ôằđãẳ ằươđ ứèáằĐ âôẳ áêằ âơằẳ ắằ ơáằđằữũ ộũ éđằ-ằơ -ôắảôẵơãêằ ô-ằ- ơáằ âãạ ẵảôạơã- áắằđổ áĐụ áĐ-ụ áĐụ áĐ-ụ áĐãưụ ẳ áĐũ ăằưổ ĩôẳ ôằ ằ áĐư ẳ ứì ẳôắơ ơáơ ĐôKêằ áằđẳ ằữồ `-ãắằ ôằ áĐ êã-ãơẳ ò-àỏ ứì- ãơ ãắằ ơáơ ơáằĐKêằ êã-ãơằẳ ò-àỏữũ ốũ éôằđằẵơ đ -ơ ằđằẵơ -ôắảôẵơãêằ ô-ằ- ơáằ âãạ ẵảôạơã- áắằđổ áôắãằđụ áôắãằđ-ụ áôắãằđụ áôắãđưụ áôắãđãư ẳ áôắãằđồ ẹẻ áôắãằ-ằụ áôắãằ-ằ-ụ áôắãằ-ằụ áôắãằ-ằ-ụ áôắãằ-ằã- ẳ áôắãằ-ằũ ăằưổ ềươđư ôằđư ôằ áôắãđãư ẵơẳ ứẫằ âơằẳ Đô -ãạữồ áắđ đằằđãẳ ôằ ằư áôắãằưằ ẳằưẵôắãằđơ ơằư ứáằ âôẳ áêằ đằằđđằẳ ơáơ ơáằĐ áẳ ẳã-ẵêằđằẳ ãơ ắằđằáẳữũ ỗũ ôơôđằ ằđằẵơ -ôắảôẵơãêằ ứđđằĐ ô-ằẳ ã ẳằđ ã-áữ ô-ằ- ơáằ âãạ ẵảôạơã- áắằđổ áôắãằđằụ áôắãằđằ-ụ áôắãằđằụ áôắãằđằ-ụ áôắãằđđằã- ẳ áôắãằđằũ èề ẻễẩìấ ấẻị éòìấ ấẹìí ùũ ĩằ-ẵđãắằ -ằ ẵơã-ụ -ôẵá - áĐạãằằụ âáãẵá ằ ằđđ- ằ-ằụ ẳ đằ ẳã-ơãạôã-áằẳ ắĐ ơáằ N-ằM ơáằ ằẳ ơáằ ãããơãêằũ ũ Níằãđ-ằụM đ ằăằụ ằ- Nơ ắđô-á ằK- ơằằơáũM ắũ Néằđ-ằM ằ- Nơ ôơ ụM ơằ ã ơáằ -ằ-ằ ôơơãạ ẵơáãạũ ẵũ Nòẵ-ơđ-ằM ằ- Nơ ãằ ẳâũM ẳũ ẹơáằđ ằăằ-ổ ẵ-đ-ằ ứơ ạằơ đđãằẳữụ êđ-ằ ứơ â-á ằ-ằữụ ằêơđ-ằ ứơ ạằơ ôữụ ôãđ-ằ ứơ ôơ àằôữụ -ằơđ-ằ ứơ -ãơ ẳâữ ẳ êằ-ơãđ-ằ ứơ ẳđằ ằ-ằữũ ợũ ằ êằđắ- ôằ ẳãằđằơ ằãạ âáằ ơáằĐ ắằẵằ đằằăãêằũ òạ ơáằ đằ ãđ-ằ ứơ âĐữ ẳ ẳđãđ-ằứơ -ằằữụ - ẵđằẳ ãđ ứơ ạữ ẳ ẳđãđ ứơ -ằằữũ ăằ-ổ ểằ êĐ áđ ứìK ạãạ âĐ âữồ `èằ ẳôằđằ-ỏ ứòđằ Đô ãạ -ằằỏữũ ẻễẩìấ ìểéẻòèìấ ểẹẹĩ ùũ íẳ êằđắ- đằ ẵảôạơằẳ ã ãêằ ạđô- P ơáằ ô-ô -ãăụ ắằẵô-ằ ơáằđằ ã- ạãẵ đằ- ạãêằ ằ-ằ ẵẳũ ợũ èáằ đôằ- đ đãạ -ãơãêằ ẵẳ- đằ âĐ- ơáằ -ằ - ơá-ằ đ đãạ ằạơãêằ ẵẳ-ũ đ ằăằụ ã -ằẵẳúằđ-ụ -ãạôđụ ãđ ô-ạằụ Níã ằ áãằđắM ã- ẵđđằẵơ đ ẵêằĐãạ ơM ẫà ơáằ ạđ ũM èáằ áđ-ãạ đ NĩKơ âà ơáằ ạđ ụM áâằêằđụ ã- Nề ẵãằ- ằ áãằđắũM ớũ ẻằạôđ NđM êằđắ- đ -ãơãêằ ẵẳằ-ơôẳãừ ằ-ơôẳãừ ẳ ằ-ơôẳãừ ằ ằ-ơôẳãừ ằ ằ-ơôẳãừ ằăằưổ ươôẳãằ ứơôẳĐ đằữồ -ơôẳãằ ẵ -ô- ãạứơôẳĐ âãơá Đôđ đãằẳ-ữũ ỡũ ẻằạôđ NằđM êằđắ- đ -ãơãêằ ẵẳẵừ ằ ẵừ ằẳ ẵừ ẵừ ẵừ ăằ-ổ íằ ằ ứơ ơáằ ắđằẳữồ í- Ư- ứễằơK- ằơ ơáằ ằ-ữũ ởũ ẻằạôđ NãđM êằđắ- đ -ãơãêằ ẵẳằ-ẵđãắừ ằ ằ-ẵđãắừ ãẳ ằ-ẵđãắừ ằ-ẵđãắừ ằ-ẵđãắừ - éẹìèìấ íẹểểòềĩ ùũ è ằăđằ ãẳằããơằ -ôắảằẵơụ ã-á ô-ằ- N-ằM âãơá ơáằ ơáãđẳúằđ- -ãạôđ êằđắổ ằ ẳãẵằ ôằ ơằ ạô-ơ áằẳ ứìơ ã- -ãẳ ơáơ Đô ãàằ ãẵằ ẵđằữồ ằ ằươôẳã ôẵá ô ứẹằ -ơôẳãằ- êằđĐ ôẵá áằđằụ đ ằằ -ơôẳĐ êằđĐ ôẵá áằđằữũ ợũ ì ơáằ -ôắảằẵơ ã- ơáãạụ ẳ ơáằ ẵơãêơđ ơáằ êằđắ ãơ -ằẵããằẳụ N-ằM ẵ ắằ ô-ằẳ ã ằãơáằđ ơáằ ơáãđẳú ằđ- -ãạôđ đ ôđụ ẳằằẳãạ âáằơáằđ ơáằ -ôắảằẵơ ã- -ãạôđ đ ôđổ ằ áắ ãạư ứạã-á ã- -àằ ơáằđằữồ ằ đằ-ằơ ằ ạđô áĐ ứèáằ ạđô ã- đằ-ằơằẳ ơẳĐữũ éòìấ ấẹìí ăằ-ổ -ẵđãắằ ơẳ ứẫđãơằ ằêằđĐơáãạữồ ưẵđãắãẳ ãắđư ứẫđãơằ đằ ắà-ữũ ờũ ẻằạôđ NđM êằđắ- đ ằạơãêằ ẵẳề ằ-ơôẳãừ ằề ằ-ơôẳãừ ãư ề ằ-ơôẳãừ ằ ề ằ-ơôẳãừ ằ ề ằ-ơôẳãừ ằăằ-ổ ề ằ-ơôẳãằ ơẳụ đ êđ ứĩKơ -ơôẳĐ ằêằđĐơáãạụ ằ-ằữồ ề ằươôẳãằư ô ứễằơK- -ơôẳĐ áằđằữũ ộũ ẻằạôđ NằđM êằđắ- đ ằạơãêằ ẵẳề ẵừ ằ ề ẵừ ãư ề ẵừ ề ẵừ ề ẵừ ăằ-ổ ề ẵ- ã- ạằơ-ụ đ êđ ứĩKơ ằơ Đ ẵàãằ-ụ ằ-ằữồ ề ẵ - ãạđằẳãằơằ- ứĩKơ ằơ ơáằ ãạđằẳãằơ-ữũ ốũ ẻằạôđ NãđM êằđắ- đ ằạơãêằ ẵẳề ằ-ẵđãắừ ề ằ-ẵđãắừ ãư ề ằ-ẵđãắừ ề ằ-ẵđãắừ ề ằ-ẵđãắừ ăằ-ổ ề ằ ằ-ẵđãắ- ứĩKơ âđãơằ ằữồ ề ằ-ẵđãắ- ẳ ứễằơKơ âđãơằ Đơáãạữũ ỗũ ằêằđ đãằơ êằđắ- đằ ãđđằạôđ ã ơáằ NơôM đ -ãơãêằ ẵẳ-ổ ẳằẵãđ ứẳãữụ áẵằđ ứáƯữụ ãđ ứêằữụ ằđ ứữụ -ãđ ứ-ữụ ơằằđ ứơằữ ẳ êằãđ ứêằữũ ăằ-ổ ĩãằ ơẳụ đ êđ ứèằ ằ ằêằđĐơáãạụ ằ-ằữũ ấằ ằđẵẳ ứ ơáằ đàằơữũ ềòèìấ ểẹẹĩ ìẻẻậễòẻ ấẻị ắũ ằđêằ- - áằãạ êằđắ đ ơáằ ằđằẵơ ơằ-ằ-ũ ẵũ ì ơáằ NáĐM ẵảôạơãụ ẵôãẵơằ- ơáằ ãẳằ Nơáằđằ ã-M ẳ Nơáằđằ đằũM ìẻẻậễòẻ éòè éòẻèìíìéễ ăằ-ổ ỉĐ ôẵá - ứìơ ã- êằđĐ -ôĐụ đ ãơằđĐụ ơáằđằ ã- ôẵá -ôữồ ỉĐ ôẵá- ôắằ- ằ ằ ẵãằ ứèáằđằ đằ Đ ẵôẳ- ã ơáằ -àĐữồ ề áĐ ùũ ắđãđ ứơ ằữổ ắãằđơ ẳôẳ ứèáằđằ ã- ẳôắơữũ ợũ ẵằđ ứơ ữổ ẵẳ ẳũẻằơằẳ ô-ằ-ổ ỉắ ứèáằđằ â-ủâằđằữồ áôắ ứơáằđằ â-ủâằđằủô-ằẳ ắằữồ áắđ ớũ ẵôắđãđ ứơ ẵêằđữổ ẵôắãằđơ ỡũ ẳằẵãđ ứơ -Đữổ ẳãẵá ứơáằđằ âã ắằữồ áắãẳ ứơáằđằ á-ủáêằ ắằằữồ áĐ ứĐ ơáằđằ ắằữồ ôằẳằ áắằđ ởũ ẳằ-ẵôắđãđ ứơ ẳã-ẵêằđữổ ẳằ-ẵôắãằđơ ứơáằđằ ẵôẳ ắằữồ ẳằắằ áắằđ ứơáằđằ ô-ơ ắằữồ ôằẳằ áắằđ ứơáằđằ ẵ ắằữồ ẳ ờũ ẳằ-áẵằđ ứơ ôẳữổ ẳằ-áằẵá áắằđ đ ẳđ áắằđ ứơáằđằ ẵôẳ ắằữồ áắ áắãẳ ứơáằđằ áẳ ắằằữũ ộũ ẳằêêằđ ứơ đằơôđụ ạãêằ ắẵàữổ ăằưổ ỉắ ô ắđãơằ ằư ẵáằ ứèáằ â- -áããạ ắđããơĐ ơáơ ẳằêôằơ ãạáơụ đ ãơằđĐụ ơáằđằ â- ắđããơ ãạáơ ơáơ ãạáơữồ ề áắ đắằ ốũ ằêêằđ ứơ âđ ôữổ ằêôằơ ứèáằđằ â- đắằữồ ỉĐ ôƯ ứễằơ ơáằđằ ắằ ãạáơữũ ỗũ ằ-ẵđãắãđ ứơ âđãơằữổ ằ-ẵđãơ ằũ ậ-ằ ơáằ NáĐM đ NáắM đ- âãơá ơáằ ãããơãêằ êằđắ ẵôãẵơằ ùũ ãằđ ứơ ã-ằữổ ãôằ-ơ ạằằđ đằôãđằằơổ ỉĐ ôằ ằ-ằđđ ứẹằ ô-ơ âãơữồ ề áắ ôằ êằẳằđ ùùũ ãđããđ ứơ đãơữổ ãđằ- ẳ ứìơ â-Kơ ằẵằ đĐ -ằ Đơáãạữồ ỉắđ ôằ ơằằđ ẵôãẳẳ ứìơ âã ùợũ ãđ ứơ ạữổ ãẳ ắằ ằẵằ đĐ ắằ ẵđằôữũ ùớũ ằằđ ứơ đằẳữổ ằẳ ũ ễãàằ ơáằ áđ-ằ Nĩằ ẳụM N áĐ ẳằ ôằM ằ- NĐôKđằ âằẵằũM ìơ ãùỡũ đãđ ứơ ẳãằữổ ôằđơ ẵơôĐ -áđơ đ Nề áĐ ẳằ ôằ ẳđ ạđẵã-M ứNề ơáà- đằ ằẵằ đĐMữũ ùởũ đ ứơ áằđữổ ẳ ớũ ỉẵằđ ùờũ ằđ ứơ ôơụ ẵằữổ ôằ-ơ ũ íôãẵơằ- ơáằ ãẳằ- Nơ àằM ẳ Nơ ẳũM ùộũ đằáẵằđ ứơ đằẳụ đằàằữổ đằáằẵá ắũ ậ-ằẳụ ã ơáằ ơáãđẳúằđ- -ãạôđụ ằăđằ êđãô- ãẳằ- ắôơ âằơáằđổ ỉẵằ - ùốũ đằđ ứơ ôạáữổ đằẳ ứìơ ã- -ôĐữồ ỉẵ ôẵá đằưẵ ứìơ â- êằđĐ ẵữồ ỉđ ắôằ ơãằ ứìơ âã ắằ ùỗũ đằ-êằđ ứơ đằ-êằụ -êằữổ đằ-ôằơ ạẳ âằơáằđữồ ỉẵ ôẵáãưã êãằơ ứìơ â- ằăơđằằĐ âãẳĐữồ ỉđ ôẵá ợũ đằđ ứơ ắđằàữổ ẵđ ứìơ âã ắằ êằđĐ áơữồ `ẽô ơãằ áẵằỏ ứẫáơ àãẳ âằơáằđ ã- ãơỏữ ợùũ ơđằđ ứơ ắđãạữổ ơđẳ ẵũ ậ-ằẳ ãẳãẵơằ ơáằ ãẳằ -ơ ơãằụ ã ơáằ -ằ-ằ NạM đ N-ãẵằổM ợợũ êằđ ứơ -ằằữ êã-ơ íằƯ áẵằ ôẵáư ứìơ ắằạ Đ Đằđ- ạữồ ỉẵằ ôẵá- ằ-ằợớũ êêằđ ứơ đằơôđữổ êôằơ ưđ đ ô ứèáằĐ ằẳ ắĐ áằđằ Đ ơá- ạữũ ăằưổ ễ ôằđơ ằươ ắãằđơ ứèáằ ẳđ ã- ằữồ ỡũ ìđ ễư ẳãằđằẵãư ằươ êãươư ứèáằ ẳãằđằẵằ- đằ -ằằữũ ũ è ìẻẻậễòẻ éẻềè éòẻèìíìéễ ắũ è ẵôãẵơằ -ằ-ằ ôơôđằ ãơằơổ ầ êĐ đằƯđ ứìK ạãạ đĐữồ ề-ơđ- ê- ơđãôđ ứẫằ đằ ạãạ ơđãôáữũ ùũ ẵằđổ ẵĐằẳ ởũ éẳằđ ợũ ẵđằằđổ ẵđằĐằẳ ũ íôãẵơằ- ơáằ ãẳằ ắããơĐũ ớũ ẳằẵãđổ ẳãẵãằẳ ắũ ìơ ã- -ơằúẵáạãạ êằđắụ ạãạ đ NM NôằũM ỡũ ẳđãđổ ẳôđãằẳ ăằ-ổ èô ôằẳằ- ẳđ ứầô ẵ -âãữồ ẳđ ẵãđ ứáằ âã ắằ ắằ ởũ ãđổ Đằẳ ờũ ằằđổ ằĐằẳ âàữồ `éẳđ ậẳưũ êằãđỏ ứểãạáơ Đô ắằ ắằ ẵằỏữũ ộũ ằơãđổ ãơãằẳ ờũ ằđủ-ơđ ốũ đãđổ ôđãằẳ ũ ậ-ằ- -ằđổ ỗũ ãđổ Đằẳ ãũ ĩằ-ẵđãắằ- ằđằơ ẵáđẵơằđã-ơãẵ- ằđ-ụ ẵằụ ắảằẵơụ đ ãổ ùũ ằẳãđổ ãẳãằẳ ểãạôằ ằ- ơụ Đ - ơđ- ôẵáẵá- - ắả- ứểãạôằ ã- ơụ ẳ ơáằ ùùũ ẳằđổ ôẳãằẳ ơáằđ ắĐ- đằ -áđơữồ áãằ ằư đ ứìẵằ ã- ẵẳữũ ùợũ đằằđãđổ đằãđãằẳ ããũ ĩằơằ- đãạãụ ơằđãụ đ âằđ-áã âáằ âằẳ ắĐ ơáằ đằ-ãơã ùớũ đằãđổ đãằẳ NẳằMổ - ẳằ ẫĐãạ ứẫằ đằ đ ẫĐãạữũ ùỡũ -ằạôãđổ -ãạôãằẳ ãããũ èằ- ơáằ ơãằ ẳ ơáằ ẳơằổ - ằ ơđằ- ẳằ đƯụ Đ - - ẵôơđ ẳằ ùởũ -ằơãđổ -ãơãằẳ ơđẳằ ứìơK- ơáằ ơáãđẳ ểđẵáụ ẳ ãơK- ôđ ã ơáằ ơằđữũ ùờũ -ằđổ -ãằẳ ãêũ đ- ơáằ ãêằ êãẵằổ ễ ạđ ôằ ãêằơẳ đ èáư ùộũ -ằđêãđổ -ãđêãằẳ ẳã- ứèáằ áạđá â- ãêằơằẳ ắĐ èá- ẳã-ữũ ùốũ ơđằđổ ơđĐằẳ ắũ ậ-ằ- ằ-ơđổ ùỗũ êằãđổ êããằẳ ãũ ăđằ ằ- ẵơãổ ươư ằ ằ ảđẳ ứẫằ đằ ã ơáằ ạđẳằữũ ợũ ấằđắ- âáãẵá đằ đđằĐ ô-ằẳ ã ơáằ đằ-ằơ ããũ ăđằ ằ- ẵẳãơãổ ằươ ôĐ ẵơằơ ứáằ ã- êằđĐ áĐữồ ươ đạđằ ãêằổ ôắẳ ứìơ ã- ẵôẳĐữũ ươ ẳằưằảẳ ứìơ ã- ẵằđữũ ũ ằ-ơđ ẵũ êằãđ ãããũ đ- ơáằ đạđằ ãêằ ơằ-ằ-ổ ầ ằươắ ằưẵôẵáẳ ẳôđơằ ằ ẳ ứì âắũ ãđ ẳũ -ằđ ã-ơằãạ ẳôđãạ ơáằ ẳĐữồ òđằẳ ằươ Đôẳẳ ứòđằẳ ã- áằãạữũ ìểéẹẻèòềè ìẻẻậễòẻ ấẻị ộũ èằằđ ũ ăđằ ằ- ằ ãổ ĩã ơãằằ ô ắãẵãẵằơ đả ứĩã á- đằẳ ắãẵĐẵằữũ ùũ ô-ơđ ắũ ăđằ ằ- ắđẳ đạằ ẵẳãơã-ụ ãẵôẳãạ ơáằ âãạổ ũ ĩằããơã ãũ èằằđ ẵđ ứơ ắằ đ ằằ âđữổ ì-ắằ ơãằằ ẵđ ứì-ắằ ã- âđụ đ ãũ è ắằ ằ-ãạ -ằằ ì-ắằ ằằ- êằđĐ âđữũ ããũ ể-ơ ô-ằẳ ã ơáằ ơáãđẳúằđ- -ãạôđ ẳ ããũ èằằđ ẵôãẳẳ ứơ ắằ ẵđằôữổ ỉĐ ôằ ơằằđ ẵôãẳẳ ứẹằ ô-ơ ắằ ẵđằôữũ ôđồ ẵêằĐ- ơáằ ãẳằ ãàãạ -ằơáãạ ãããũ èằằđ ẳằ-ằ- ứơ ắằ ằạằđụ âã-á êằđĐ ôẵáữổ ễ- ôẵáẵá- ơãằằ ắũ ằơằẵằ -ơđôẵơôđằổ ãẳãđằẵơ ắảằẵơ đôụ êằđắụ ôẵá- ẳằ-ằ- ẳằ đơãẵãđ ứèáằ ẵáãẳđằ đằ ằạằđ đơãẵãơằữũ đơãẵằ ẳ ô đ ãããơãêằũ ãêũ èằằđ ăãơ ứơ ắằ -ôẵẵằ ôữổ ẽôằ ơằạư ôẵá ăãơ ứểĐ Đô áêằ ăằ-ổ ểằ ạô-ơ ằ-ơằ ãắđ ứì ãàằ ơáã- ắàữũ `èằ ôẵá -ôẵẵằ ữũ ạôươ ằẵáằ đỏ ứĩ Đô ãàằ ẵẳ ãàỏữồ ề- ạô-ơắ êũ èằằđ đ ứơ ắằ đ ằằ ẵẳữổ ệô ơãằằ ôẵá đ ứệô ã- êằđĐ ẵẳụ ẵơđ ứẫằ ãàằẳ -ãạữũ đ ệô ằằ- êằđĐ ẵẳữồ èằạ đ ứì ẵẳụ đ ì ằằ ẵẳữũ ợũ ỉắằđ êãũ èằằđ ạ- ứơ ằằ ãàằụ ắằ ã ơáằ ẳ đữổ èằạ ạ- ẳằ ắãđ ứì ằằ ũ ẻơ đ ơáằ áđ-ằ- ơáơ ẵôãẵơằ ơáằ ãẳằ- Nơáằđằ ã-M ẳ Nơáằđằ đằũM ãàằ ẳẵãạữũ éòẻèìíìéễ ìẻẻậễòẻ êããũ èằằđ áắđằ ứơ ắằ áôạđĐữổ èôêằ ôẵáưã áắđằ ứì â- ằăơđằằĐ áôạđĐữũ êãããũ èằằđ ẵô ứơ ắằ ôơữổ `íđằằ- ôằ Đ ơằạ ẵôỏ ứĩ Đô ơáãà ãơ ãạáơ ắằ Đ ôơỏữũ ãăũ èằằđ ãằẳ ứơ ắằ đãẳữổ - ơãằằ ôẵá ãằẳ ứèáằĐ đằ êằđĐ đãẳữũ ăũ èằằđ đã- ứơ ắằ ã áôđđĐữổ ề ơôêã- đã- ứẫằ âằđằ ã áôđđĐữũ ăãũ èằằđ đƯ ứơ ắằ đãạáơữổ ưắằ ôằ ậẳưũ ơằạ đƯ ứìơK- ãắằ ơáơ Đô đằ đãạáơữũ ăããũ èằằđ -ằẳ ứơ ắằ ơáãđ-ơĐữổ `èãằằ ằôẵá -ằẳỏ ứòđằ ơáằĐ êằđĐ ơáãđ-ơĐỏữũ ăãããũ èằằđ ưôằ ứơ ắằ -ằằĐữổ èằẳđằôẵá ưôằ ứẫằ âã ắằ êằđĐ -ằằĐữũ ăãêũ èằằđ -ôằđơằ ứơ ắằ ôẵàĐụ đơôơằữổ ẽôằ ệư ơằạ ưôằđơằ ứểĐ ệư ắằ ôẵàĐữũ ăêũ èằằđ êằđạằƯ ứơ ắằ -áằẳữổ - ơãằằ êằđạằƯ ứèáằĐ áêằ -áằữũ ẵũ ăđằ ằ- ằđ-K- ạằổ èằạ ẳãằẵãôằêằ ứì ùỗ Đằđ- ẳữồ ểã ắã-ắôằ ơãằằ êằơ ứểĐ ạđằơúạđẳơáằđ ã- ỗ Đằđ- ẳữồ `íôơư ơãằằ ậẳũỏ ứỉâ ẳ đằ Đôỏữũ ẳũăđằ ằ- ẵẵằđ ắôơ -ơđạằ -ãơôơã đ ẳẳ ắằáêãđổ `ẽô ơãằằ ậẳũỏ ứẫáơKâđạ âãơá Đôỏữồ `ẽô ơãằằ ằưỏ ứẫáơ ã- ơáằ ơơằđ âãơá ơáằỏữũ ằũ í ắằ ơẵáằẳ âãơá ôằ ẳ ơáằ ãããơãêằ êằđắ ã đẳằđ ẵôãẵơằ ơáằ ãẳằ áêãạ ẳ -ằơáãạổ ơãằằ ôằ Đôẳđ ứáằ á- áằữồ ề ơằẳđằôằ ằ-ằđđ ứẫằ âKơ áêằ âãơữũ èểúíỉòềìề ấẻị ùũ íáạằ ơáằãđ đ ã ơáằ đằ-ằơ ơằ-ằ ã đ- ằăẵằơ ơáằ ãđ-ơúẳ -ằẵẳúằđ- ôđ ứ-ơđ-ụ -ơđ-ụ ê-ơđ- ẳ ê-ơđ-ữũ è ẵảôạơằụ ẳđ ơáằ ằẳãạ ẳ ẵáạằ ơáằ NằM ơáằ -ơ -Đắằ NãằồM ơáằ NM ơáằ -ơ -Đắằ NôằồM đ ơáằ NằM NãũM ợũ ấằđắ- âáãẵá ẵáạằ đ NằM NãằũM ũ ìẵôẳằ ơáằ âãạổ ằ-đ ứơ ơáãàữồ ôằđằđ ứơ âơụ ãàằụ êằữồ ẵằơđ ứơ áằơữồ ẵằđđđ ứơ ẵ-ằữồ ẵằƯđ ứơ ắằạãữồ ẳằ-ằđơđ ứơ âàằữồ ằằƯđ ứơ ắằạãữồ ằơằẳằđ ứơ ôẳằđ-ơẳữồ ằơãđ ứơ ãằụ ơằ ơáằ ơđôơáữồ ằạđ ứơ ẳằĐữồ ằđẳằđ ứơ -ằữồ đằằđãđ ứơ đằằđữồ -ằơđ ứơ -ằơữồ -ằơãđ ứơ đằạđằơụ ằằữũ ăằ-ổ ầ ãằ- ằ ãắằđơẳ ứì ơáãà ắôơ đằằẳữồ ễ -ãằơ ứìK -đđĐụ đ ãơằđĐụ ì đằạđằơ ãơữũ ắũíảôạơã- ã ơáằ đằ-ằơ ơằ-ằ ãẵôẳằ ãằ-ụ ãằ--ụ ãằ-ụ ằ--ụ ằưãư ẳ ãằ-ũ ớũ ấằđắ- âáãẵá ẵáạằ đ NM NôằũM ũ ìẵôẳằ ơáằ âãạổ ẵ-ơđ ứơ Đ -ằơáãạ ẳâữồ ẵơđ ứơ ẵôơữồ ẳằđ ứơ ắằ ắằữồ ẵ-ơđ ứơ ẵ-ơữồ ẳđãđ ứơ -ằằữồ ằẵơđđ ứơ ãẳụ ằằơữồ ảôạđ ứơ Đữồ đãđ ứơ ẳãằữồ -ơđđ ứơ -áâữồ êđ ứơ Đữồ êêằđ ứơ đằơôđữũ ăằổ è ẵôằơư êằảư ứầô ẵôơ ơáằ -áằằữũ ắũíảôạơãư ã ơáằ đằưằơ ơằưằ ãẵôẳằ ẵôằơụ ẵôằơưụ ẵôằơụ ẵơưụ ẵơãưụ ẳ ẵôằơũ ỡũ ấằđắ- âáãẵá ẵáạằ đ NằM NãằũM ũ ìẵôẳằ ơáằ âãạổ ẵ-ằạôãđ ứơ ắơãữồ ẵđđằạãđ ứơ ẵđđằẵơữồ ằằạãđ ứơ ằằẵơụ ẵá-ằữồ ãằẳãđ ứơ đằêằơữồ ằẳãđ ứơ đằôằ-ơụ -à đữồ đằằơãđ ứơ đằằơữồ -ằạôãđ ứơ âữồ -ằđêãđ ứơ -ằđêằữồ êằ-ơãđ ứơ ẳđằ ữũ ăằưổ ãẳằ ạô đ ứáằ -à- đ ẵẳ âơằđữồ ãạôằ ẵđđãằẳ ứèáằĐ ẵơãôằ đôãạữũ ắũì ơáằ ẵ-ằ ằẳãđụ ẵảôạơã- ã ơáằ đằ-ằơ ơằ-ằ ãẵôẳằ ãẳụ ãẳằ-ụ ãẳằụ ằẳã-ụ ẳãưụ ẳ ãẳằũ ởũ ệôạđ ứơ Đữ á- đôằ- ãơ- âụ - -ơằúẵáạãạ êằđắũ ìơ- NôM ẵáạằ- NôằụM - â-ổ ảôằạụ ảôằạ-ụ ảôằạụ ảôạ-ụ ảôạã-ụ ẳ ảôằạũ ăằổ ảôằạ ơằã- ứỉằ Đ- ơằã-ữũ ờũ ẹằđ ứơ -ằữ - á- ôô-ô ẵáạằũ ìơ- NM ẵáạằ- NáôằụM - â-ổ áôằụ áôằằ-ụ áôằằụ ằ-ụ ãưụ ẳ áôằằũ ăằổ ề áôằằ ắãằ ứìơ ẳằ-Kơ -ằ ạẳữũ ìẻẻậễòẻ ấẻị ậậễ ấẻị ứẻậễòẻ òềĩ ìẻẻậễòẻữ ó ãđđằạôđ êằđắ ửử ó -ơằúẵáạãạ êằđắ ửửử ó ãđđằạôđụ -ơằúẵáạãạ ị ắãđổ ẳẵằ ắảđổ ẳằ-ẵằẳụ âằđ ắ-ơđổ ắằ ằôạáụ -ôãẵằ ắằắằđổ ẳđãà ắằ-đổ àã í ò ắẳđổ ắẳ ắơãđổ êằđơáđâ ắãđửổ ắã-á ắđƯđửổ áôạụ ằắđẵằ ắđãđửổ ằ ẵằơđổ ẵẵằơ ẵ-ơđửửổ ôơ ắằẳ ẵ-ơôắđđổ ẵẵô-ơ ẳơđổ ẳơụ ẳảô-ơụ ãơ ẳãơãđổ ẳãơ ẳđđổ âđ-áãụ ẳđằ ằạđđổ àằ áĐụ ẵáằằđ ô đƯđửửửổ áêằ ôẵá đổ êằ ẳđửổ âà ơãẵãđổ ơãẵãơằ ôẳãđổ ôẳ ãẵđổ Đ đằẳằđổ ằđ -ã-ơãđổ ơơằẳ Đôẳđổ áằ ẵằđửổ ẵằơđửửổ áằơ ẵắãđổ ẵáạằ ẵãđổ âà ẵ-đổ âằđ ôơụ ơãđằ ẵ-đổ đđĐ ẵằđổ ằơ -ôằđ ẵằđđđửửổ ẵ-ằ ẵẵãđổ ẵà ẵằƯđửửửổ ẵằẵằụ ắằạã ẵằđổ ằơ ẵđơãđổ -áđằ ẵđđổ ắôĐ ẵđằẳằđổ ôẳằđ-ơẳ ẵôãẵđửổ ẵôãẵơằ ẵãđửổ áêằ ơđô-ơụ ắằ ơđô-ơãạ ẵ-ằạôãđửửổ ạằơụ ắơã ẵ-ơđôãđửổ ắôãẳ ẵơđửửổ ẵôơ ẵơằ-ơđổ -âằđ ẵêằđơãđửửổ ẵêằđơ ẵđđằạãđửửửổ ẵđđằẵơ ẵđđằđổ đô ẵ-ơđửửổ ẵ-ơ ẵđằằđửổ ắằãằêằ ẵđôƯđổ ẵđ-ẵôắđãđửổ ẵêằđ ẵôãẳđ-ằổ ơàằ ẵđằ ằ-ằ ẵôãđổ ẵằơằ ẻậễòẻ ĩ ẳđửổ ạãêằ ẳằắằđổ âằụ áêằ đ ắãạơã ẳằẵãẳãđổ ẳằẵãẳằ ẳằẵãđửổ -Đụ ơằ ẳằảđổ âụ ằđãơụ ằơụ ằêằ ẳằ-Đôđổ áêằ ắđằà-ơ ẳằ-ằđổ âơ ẳằ-ẵđãắãđửổ ẳằ-ẵđãắằ ẳằ-ẵôắđãđửổ ẳã-ẵêằđ ẳằ-áẵằđửổ ôẳụ ẳằ-ơđĐ ẳằ-ơđôãđổ ẳằ-ơđĐ ẳằêêằđửửửổ đằôẳụ ạãêằ ắẵà ẳã-ẵôđổ đạãêằ ẳã-ẵôơãđổ ẳã-ẵô ụ đạôằ ẳãêằđơãđửửổ ô-ằ ẳãêđẵãđổ ẳãêđẵằ ẳắđổ ắằẳụ ẳôắằụ ẳ ẳđãđửửửổ -ằằ ẳôẳđổ ẳôắơ ìẻẻậễòẻ ể ằằạãđửửửổ ằằẵơụ ẵá-ằ ằằƯđửửổ ắằạã ằẵơđđửửổ ằẵôơằđụ ãẳ ằảđổ ạằđ ằơằẳằđửửổ ôẳằđ-ơẳ ằơđđổ ằơằđ ằêêằđửửửổ âđ ô ằ-ẵẳằđổ áãẳằ ằ-ẵđãắãđửổ âđãơằ ằ-ẵôẵáđổ ã-ơằ ằ-ằđđổ âãơụ áằ ằ-ơđửổ ắằ ằ-ơôẳãđổ -ơôẳĐ ằăã-ơãđổ ằăã-ơ ằăãẵđửổ ằăã ằăơđđổ ã -ằằ ẻ ẳđổ -ằẳ ơđổ àã ằơãđửửổ ơằ ãằ ằơằđổ ôơ ã ãđđổ đãđửửửổ ẳãằ -ơđđửửổ -áâ ôẳđ-ằổ ẵáạằ ằK- ẵằ đằ-ãẳằẵằụ ẵáạằ ằK- ẵơáằ-ụ êằ ậậễ ề ẵằđửổ ắằ ắđ ẳđổ -âã ằẵằ-ãơđổ ằằẳ ằạđửửổ ẳằĐ ôđổ -àằ ôẵãđổ ôẵơã ạ-ơđổ -ằẳ ằĐ ạằđổ áãơụ -ơđãàằ ạôãđửổ ạôãẳằ ạô-ơđổ ắằ ằ-ãạ -ằằ đ -ằơáãạữ ỉ áắằđửổ áêằụ - áằãạ êằđắ đ ẵôẳ ơằ-ằáắđổ -ằà áẵằđửổ ẳụ àằ áôãđửổ ằằ ì ãằẳãđửửổ đằêằơ ãằđửổ ã-ằ ãđããđửổ đãơ ãơằđđôãđ ửổ ãơằđđôơ ãêãơđổ ãêãơằ ãđửổ ệ ảôạđ ửửổ Đ -đơ đ ạằ ảôđđổ -âằđụ ơàằ ơá ễ ằằđửổ đằẳ ằêơđổ đã-ằ đổ ẵ ằạđửổ đđãêằ ằđổ ã ằêđổ ẵđđĐụ âằđ ẵôđđãđổ ẵẵôđ đửổ áằđ ằđửửửổ -ằụ -ẵằơ êãẳđổ đạằơ ằđửổ -ằ đđổ đĐ é ạđửổ Đ đđổ -ơ đằẵằđửổ ằđụ àụ -ằằ -đổ áằụ ắĐ ằẳãđửửửổ đằôằ-ơ ằ-đửửổ ơáãà ằđẳằđửửổ -ằ ằđẳđổ đẳ ơãẵđửổ ẵáơụ ẵêằđ-ằ ẳằđửửửổ ắằ ắằ ằđửổ ôơ -ằằđửổ ằ ụ â đằẳãẵđửổ đằẵá đằằđãđửửổ đằằđ đằđđổ đằđằ đằạôơđổ -à đắđửửổ đêằụ ơđĐ đằơằđổ đã-ằ đêằằđửổ đêãẳằ ẽ ôằẳđổ đằãụ -ơĐ ôằảđ-ằổ ẵãụ ạđôắằ ôằđằđửửửổ âơ ôãơđổ ơàằ ẵơáãạ ìẻẻậễòẻ íẻĩìè òôơáđổ ẫãã ịằạơ- ấẻị đằẵãắãđổ đằẵằãêằ đằẵẵằđửổ đằẵạãƯằụ ẵàâằẳạằ đằẵđẳđửửổ đằằắằđụ đằẵằẵơ đằạđổ ạãêằ - ạãơ đằạã-ơđđổ đằạã-ơằđụ đằẵđẳ đằạđằ-đổ đằơôđ đằáẵằđửổ đằẳụ đằàằ đằđửổ ôạá đằằơãđửửổ đằằơ đằ-êằđửửổ đằ-êằ đằƯđửổ đĐ đằđửổ ắđằà áôẳđằẳ- ơãơằ- ôãẵà-ơôẳĐũẵ -ắằđửổ àâ -ẵđửổ ạằơụ ơàằ ôơ -ãđửổ ằêằ -ôẳđổ ạđằằơụ -Đ áằ -ằạôãđửửổ ẵơãôằ -ằơãđửửổ ằằụ đằạđằơ -ằđđổ -ằđơằụ ẳằơẵá -ằđửổ ắằ -ằđêãđửửổ -ằđêằ ưđằđửổ -ãằ -đđằẳằđổ -ôđđã-ằ -ôắãđổ -ẵằẳụ ẵãắ -ôđãđổ -ôằđ è ơằằđổ ằđ ơằằđửửửổ áêằ ơẵđửổ ơôẵáụ Đ ô-ãẵ đ ô-ãẵ ã-ơđôằơ ơđổ ơàằụ ẳđãà ơ-ơđửửổ ơ-ơ ơđắảđổ âđà ơđằđửổ ắđãạ ơđơđổ ơđĐ ậ ôãđổ ôãơằ ô-đổ ô-ằ ấ êằẳằđổ -ằ êằãđửửửổ ẵằ êằđửổ -ằằ êằ-ơãđ-ằửửổ ẵơáằ ằ-ằụ ẳđằ ằ-ằ êãảđổ ơđêằ êã-ãơđổ êã-ãơ êãêãđổ ãêằ êđửửửổ Đ êêằđửửửổ đằơôđ íô-ơằđ ỉơãằ ý ùũốũợớũỗởợợ ẫằ âằẵằ Đôđ ằằẳắẵà - âằ ẵ ãơã ẳ ằăẵằằẳ Đôđ ằăằẵơơã-ũ ậũũ ỹởũỗở ểđẵá ợở ềẹè èẹ èậĩềè ềẹè èẹ èậĩềèổ èáã- ẽôãẵàơôẳĐ x ạôãẳằ ã- ôơãằ ã-á ấằđắ- ắ-ãẵ-ũ ếằằ ãơ áẳĐ - ôãẵà đằằđằẵằ -ôđẵằ ã ơáằ ẵ đụ âáãằ ẳãạ áằâđàụ ẳ - ằđĐ đằđằ-áằđ âáằ đằêãằâãạ đãđ ằă-ũ ĩôằ ãơ- ẵẳằ-ằẳ đơụ ô-ằ ãơ - ạôãẳằụ ắôơ - đằẵằằơ đ ãạằẳ ẵ âđàũ ò đãạáơ- đằ-ằđêằẳũ ề ơáã- ôắãẵơã Đ ắằ đằđẳôẵằẳ đ ơđ-ãơơằẳ ã Đ đụ đ ắĐ Đ ằ-ụ ằằẵơđãẵ đ ằẵáãẵụ ãẵôẳãạ áơẵĐụ đằẵđẳãạụ đ Đ ãđơã -ơđạằ ẳ đằơđãằê -Đ-ơằụ âãơáôơ âđãơơằ ằđã ã đ ơáằ ôắã-áằđũ w ợỡụ ợở ịòẻí ỉòẻè ì ềíũ ịẵ ẻơụ ễũ íòềũ ỹốũỗở
- Xem thêm -

Xem thêm: BarCharts quickstudy spanish verbs , BarCharts quickstudy spanish verbs , BarCharts quickstudy spanish verbs

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay