Bài giảng Tin học ứng dụng Chương 2 Phan Minh Trung

23 156 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2017, 12:12

SPSS sử dụng rộng rãi trong công tác thống kê kinh tế .xã hội, cung cấp một hệ thống quản lý dữ liệu và phân tích thống kê trong một môi trường đồ họa dễ sử dụng, hỗ trợ thao tác thông qua menu kéo thả và câu lệnh, các bảng biểu, báo cáo được trình.bày đẹp, linh hoạt. 12/30/2013 TIN HỌC ỨNG DỤNG Chương 2: Phân tích liệu với SPSS Phan Minh Trung Trung tâm Tin học – Đại học An Giang Email: pmtrung@agu.edu.vn Website: http://staff.agu.edu.vn/pmtrung Tin học ứng dụng quản lý Nội dung • Giới thiệu SPSS & Cài đặt • Mã hoá liệu, Khai báo biến, Nhập liệu, Xử lý,„ • Kiểm đðnh thang đo • Mô hình phân tích nhân tố khám phá (EFA) • Phân tích hồi qui • Thống kê mô tả (tạo bảng tần số, bảng thống kê số đại lượng, vẽ đồ thð) Tin học ứng dụng quản lý 12/30/2013 Giới thiệu SPSS  Viết tắt Statistical Package for the Social Sciences  Sử dụng rộng rãi công tác thống kê kinh tế xã hội  SPSS cung cấp hệ thống quản lý liệu phân tích thống kê môi trường đồ họa  Dễ sử dụng, hỗ trợ thao tác thông qua menu kéo thả câu lệnh, bảng biểu, báo cáo trình bày đẹp, linh hoạt Tin học ứng dụng quản lý Cài đặt SPSS Cài đặt SPSS V20 Tin học ứng dụng quản lý 12/30/2013 Mã hóa liệu & Nhập liệu VD: ta có bảng liệu sau Người trả lời Các biến Giới tính Tuổi Nữ 19 Sinh viên Nữ 32 Nhân viên Nam 53 Về hưu … … … Nam 42 Khác … n Nghề nghiệp Tin học ứng dụng quản lý Mã hóa liệu & Nhập liệu Ta qui ước sau Giới tính Nam Nữ Tin học ứng dụng quản lý Tuổi Từ – 25 Từ 26 – 50 Trên 50 Nghề nghiệp Sinh viên Nhân viên văn phòng Về hưu Khác 12/30/2013 Mã hóa liệu & Nhập liệu Giới tính Tuổi Nghề nghiệp 1 2 2 3 … … … … n Tin học ứng dụng quản lý Ví dụ: Mã hóa bảng câu hỏi!  Hãy mã hóa nhập liệu cho bảng đề tài nghiên cứu cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng: trường hơp nghiên cứu Ngân hàng Nông nghiệp PTNT, chi nhánh TPHCM” Trong bao gồm biến độc lập, phụ thuộc, nhân học  Xem Tin học ứng dụng quản lý phụ lục 2.1 12/30/2013 Mã hóa liệu TAN REL TAN_1 TAN_2 TAN_3 TAN_4 REL_1 REL_2 REL_3 REL_4 REL_5 REL_6 REL_7 REL_8 RES RES_1 RES_2 RES_5 RES_4 RES_5 ASS ASS_1 ASS_2 ASS_3 ASS_4 ASS_5 ASS_6 ASS_7 EMP EMP_1 EMP_2 EMP_3 EMP_4 EMP_5 EMP_6 EMP_7 EMP_8 EMP_9 SAT SAT_1 SAT_2 SAT_3 INFO INFO_1 INFO_2 INFO_3 INFO_4 Mã hóa theo nhóm thành phần Thông tin cá nhân theo nhóm qui ước số nhập liệu: VD INFO_2 (Độ tuổi): ≤ 20 Từ 20 – 30 tuổi Từ 31 – 50 tuổi Trên 50 tuổi Tin học ứng dụng quản lý Nhập liệu  Để nhập liệu nhanh ta thực sau:  Nhập liệu Excel theo cột  Chuyển  Kiểm dòng thành cột tra liệu  Chuyển liệu qua SPSS:  Khai báo biến mã hóa  Copy liệu từ Excel qua SPSS Tin học ứng dụng quản lý 10 12/30/2013 Nhập liệu Excel Tin học ứng dụng quản lý 11 Chuyển dòng thành cột Tin học ứng dụng quản lý 12 12/30/2013 Kiểm tra liệu Filter Excel Tin học ứng dụng quản lý 13 Khai báo biến bên SPSS Tin học ứng dụng quản lý 14 12/30/2013 Giải thích giao diện khai báo biến Name Tên biến, liên tục khoảng trắng Type Kiểu liệu (Số, chuỗi,…) Width Độ rộng kiểu liệu, type string width số ký tự tối đa Decimals Llượng số thập phân Label Nhãn biến (chú thích cho tên biến) Values Định nghĩa giá trị cho biến Missing Khai báo giá trị khuyết Columns Độ rộng cột tên biến Align Canh lề liệu nhập cột Measure Loại thang đo liệu, Ordinary (thang đo thứ bậc), Nominal (thang đo danh nghĩa), Scale (gồm Interval Ratio) Role Vai trò biến 15 Tin học ứng dụng quản lý Xử lý biến„  Đðnh Tin học ứng dụng quản lý nghïa giá trð cho biến 16 12/30/2013 Mô hình Phân tích nhân tố khám phá (EFA)  Qui trình phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis):  Bước 1: Kiểm đðnh chất lượng thang đo  Bước 2: Phân tích nhân tố khám phá (EFA)  Kiểm đðnh tính thích hợp EFA (chî số 0,5 < KMO 0,05 khẳng đðnh giả đðnh phương sai đồng nhất, giá trð thống kê (T-Test) tham chiếu theo dòng Equal Variances Assumed ngược lại   Trong trường hợp này, kiểm đðnh Levence với F=0,84 Sig.=0,36> α =0,05 nên khẳng đðnh phương sai đồng Sig (2-tailed) = 0,928 > 0,05 nên khẳng đðnh khác hài lòng theo giới tính Tin học ứng dụng quản lý 42 21 12/30/2013 Kiểm đðnh tham số (tt)  Kiểm đðnh ANOVA: kiểm đðnh khác trung bình có nhóm trở lên  Giả thuyết H0: Không có khác biệt hài lòng theo Nghề nghiệp  Ha: Có khác AnalyzeCompare meansOne-Way Anova„ Tin học ứng dụng quản lý 43 Kiểm đðnh tham số (tt) Tin học ứng dụng quản lý 44 22 12/30/2013 Kiểm đðnh tham số (tt)  Bảng Test of Homogenetiny of Variances Sig.=0,554 khác phương sai đồng  Bảng ANOVA có Sig.=0,487 > 0,05 Có thể kết luận khác biệt hay chấp nhập giả thuyết H0 45 Tin học ứng dụng quản lý Thanks for Listening Cám ơn lắng nghe Tin học ứng dụng quản lý 46 23 ... SPSS Tin học ứng dụng quản lý 10 12/ 30 /20 13 Nhập liệu Excel Tin học ứng dụng quản lý 11 Chuyển dòng thành cột Tin học ứng dụng quản lý 12 12/ 30 /20 13 Kiểm tra liệu Filter Excel Tin học ứng dụng. .. quản lý 20 10 12/ 30 /20 13 Phân tích nhân tố khám phá  AnalyzeDimension ReductionFactor Tin học ứng dụng quản lý 21 Phân tích nhân tố khám phá (tt) Tin học ứng dụng quản lý 22 11 12/ 30 /20 13 Phân... + B2TAN + B3RES + B4REL Tin học ứng dụng quản lý 30 15 12/ 30 /20 13 Kiểm đðnh hồi qui  AnalyzeRegressionLinear„ 31 Tin học ứng dụng quản lý Phân tích kiểm đðnh hồi qui  Chọn Tin học ứng dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Tin học ứng dụng Chương 2 Phan Minh Trung, Bài giảng Tin học ứng dụng Chương 2 Phan Minh Trung, Bài giảng Tin học ứng dụng Chương 2 Phan Minh Trung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay