KĨ THUẬT CASIO GIẢI bài TOÁN MAX MIN số PHỨC p2

9 441 7
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2017, 21:39

Video h ng d n k thu t casio gi i nhanh có t i FB th y: Tr n Hoài Thanh K THU T CASIO GI I BÀI TOÁN MAX MIN S PH C (PH N 2) Biên so n: Tr n Hoài Thanh ậTHPT Khúc Th a D , Ninh Giang, H i D FB: ng https://www.facebook.com/tranhoaithanhvicko CASIO TR C NGHI M https://tinyurl.com/casiotracnghiem https://tinyurl.com/casiotracnghiem H C CASIO FREE T I: Group: TH THU T CASIO THPT https://fb.com/groups/casiotracnghiem Ph ng pháp chung: D NG 1: Bài 1: Cho z th a mãn: z  z   4i , s ph c có mô đun nh nh t là? A.z   4i B.z  3  4i Gi i: CASIO: Th đáp án Nh p: X  Conjg ( X )   4i C.z   2i D.z   2i ( n Shift 2 đ hi n Conjg ậ S ph c liên h p) Sau CALC : X = 3+4i => K t qu khác => Lo i Aầầầ Th k t qu = ghi nh n s ph c z th a mãn: z  z   4i N u có đáp án tr nên cho k t qu = ta nh n s ph c có mô đun nh nh t !!! => áp án D T LU N: z  z   4i t z =x+yi ta có: x  y   x  3   y    6 x  y  25   x  2 8 y  25 100 y  400 y  625  8 y  25  Khi đó: z  x  y    y  36   2 Dùng CASIO b m: MODE gi i pt b c 2: ta có GTNN = 25/4 => z  x  y  / t đc y = => x  8 y  25 => x = 3/2=> z = 3/2 +2i Video h ng d n k thu t casio gi i nhanh có t i FB th y: Tr n Hoài Thanh D NG 2: Bài 1: Cho z th a mãn: z   4i  , Tìm GTLN, GTNN c a z ? Khi s ph c z th a mãn z bao nhiêu? Ta có: z   4i  z   4i  Suy ra: 4   4i  z    4i   z  => M O NHANH: Ta có: z   4i   z  (3  4i)   4   4i  z    4i   z  V i z  t z = x+yi x;y th a mãn:  x  y   z    2  z   4i   x  3  ( y  4)  1  2 L y (1) ậ (2) , gi i h tìm x;y Bài 2: Cho z th a mãn: z   4i  , Tìm GTLN, GTNN c a z  ? Gi i: Ta có: z   4i   z   (3  4i)      4i  z    4i     z    Bài 3: Cho z th a mãn: z   3i  , Tìm GTLN, GTNN c a z   i ? Gi i: Ta có: z   i  z   i  z   i z   3i   ( z   i)  (3  2i)   1   2i  z   i    2i  1  13  z   i   13 Bài 4: Cho z th a mãn 1 i z   ; tìm GTLN, GTNN c a z 1 i Gi i: Ta có: iz    z   i i i Suy ra: iz      2  z   1 z  i i i Bài 5: Cho z th a mãn: z  i   z  2i GTNN c a z bao nhiêu? Gi i: Video h ng d n k thu t casio gi i nhanh có t i FB th y: Tr n Hoài Thanh z  i   z  2i   x  1   y  1  x   y    x   y   z  x2  y    y  1 2  y2  y2  y 1 n s d ng 570VNPLUS nh p w53 gi i ph ng trình b c 2: y  y  Ta đ c: Ngh a y  y   , đ t đ y2  y   V y đ tđ c y   2 c y   ; x   y    Bài 6: Cho z th a mãn: 1  i  z  2i   GTNN; GTLN c a P   i   z  i  là? Gi i: Ta có: 1  i  z  2i    z  2i 1   z  (  i)  1 i 1 i 2 2 10 10   1  i2   i  2 z     i    i  2 z  i  1   i   2  2  2    10   10      i   i  2 z  i      i 2 2  2  26  10 26  10  i  2 z  i   2 Bài 4: Cho z th a mãn: z   Tìm GTLN c a T  z  i  z   i A.16 B.8 C.14 CÁCH 1: CASIO Ta có: z    ( x  1)  y   y   ( x  1)  T  z  i  z   i  x  ( y  1)  ( x  2)  ( y  1) Thay y   ( x  1) ta suy : T  x  (  ( x  1)  1)  ( x  2)  (  ( x  1)  1) S d ng w7 ta nh p: D.4 Video h ng d n k thu t casio gi i nhanh có t i FB th y: Tr n Hoài Thanh f ( x)  x  (  ( x  1)2  1)2  ( x  2)2  (  ( x  1)  1) Vì cho y   ( x  1)2   ( x  1)   ( x  1)      x   Cho START =   ; END =  ; STEP = Ta đ c MAX T = CÁCH 2: 2 18 T  z  i  z   i  ( z  1)  (i  1)  ( z  1)  (i  1)  i  1  v t ( z  1)  u;  2 Ta có: T  u  v  u  v  u  v  u  v  u  v   2. z   i 1 8 L i có: Áp d ng B T Cauchy: A B 2  A  B  2  u v  u v  u v  u v   2  u v  u v  8 2  16   u  v  u  v   u  v  u  v  CÁCH 3: Ta có: z    ( x  1)2  y   T  z  i  z   i  x  ( y  1)2  ( x  2)2  ( y  1)2 ÁP d ng B T Bunhia Copski:  Ax  By    A2  B  x  y   x  ( y  1)  ( x  2)  ( y  1)  x  ( y  1)  ( x  2)  ( y  1)  2 ( x  1)  y    2.2   Ta đ c MAX T = CÁCH 4: ( continue …) VD2: V i s ph c z1 ; z2 th a mãn z1  z2   6i z1  z2  Tính GTLN c a P  z1  z2 A  GI I: CÁCH 1: Ta có: B 26 C D 34  Video h ng d n k thu t casio gi i nhanh có t i FB th y: Tr n Hoài Thanh  2 z1  z2  z1  z2  z1  z2   100   z1  z2 2    52   z  z2  L i có: Áp d ng B T Cauchy: A B 2  A  B  2 2  z1  z2 z   z2  104   z1  z2  2  z  52   z2  2  z1  z2  26 CÁCH 2: Ta có: ÁP d ng B T Bunhia Copski:  Ax  By    A2  B  x  y    z1  z2    z1  z2  z z 2  z1  z2  104  z1  z2  26 II) BÀI T P T LUY N Bài 1-Cho s ph c z th a mãn z   2i  Môđun z nh nh t có th đ t đ nhiêu : A 1  2 B 1 2 C  c bao D  Bài 2-Trong s ph c z th a mãn z  3i  iz   10 Hai s ph c z1 z2 có môđun nh nh t H i tích z1 z2 A 25 B 25 C 16 D 16 Bài 3-Trong s ph c z th a mãn iz   z   i Tính giá tr nh nh t c a z A B C L I GI I BÀI T P T D LUY N Bài 1-Cho s ph c z th a mãn z   2i  Môđun z nh nh t có th đ t đ nhiêu : A 1  2 B 1 2 C  D  GI I  Cách m o  G i s ph c z  x  yi th a mãn 2z   2i   x   yi  2i    2x  2   y  2  2 c bao Video h ng d n k thu t casio gi i nhanh có t i FB th y: Tr n Hoài Thanh   x  1   y  1  2 V y t p h p m bi u di n s ph c z lƠ đ R ng tròn  C  có tâm I 1; 1 bán kính  V i m i m M  x; y  bi u di n s ph c z  x  yi s thu c đ R '  z  x  y Vì v y đ R  z nh nh t đ đ ng tròn tơm O bán kính ng tròn  C ' ph i ti p xúc ngoƠi v i ng  C ' Khi m M s ti p m c a đ ng tròn  C   C ' z  OM  OI  R  1  2 s(1p0)d+(p1p0)d$pa1R2= áp s xác A Bài 2-Trong s ph c z th a mãn z  3i  iz   10 Hai s ph c z1 z2 có môđun  nh nh t H i tích z1 z2 A 25 B 25 C 16 D 16 GI I  Cách m o  G i s ph c z  x  yi th a mãn z  3i  iz   10  x   y  3 i  y   xi  10  x   y  3    y  3 2  y  3  x  10  x  10  x   y  3   y  3  x  100  20 x   y    x   y   2  20 x   y  3  100  12 y  25 x  16 y  400 x2 y   1 16 25 V y t p h p m bi u di n s ph c z lƠ đ tr c nh lƠ A  4;0  , A '  4;0  ng Elip  E  : x2 y2   có đ nh thu c 16 25 Video h ng d n k thu t casio gi i nhanh có t i FB th y: Tr n Hoài Thanh  V i m i m M  x; y  bi u di n s ph c z  x  yi s thu c đ R '  z  x  y Vì elip  E  vƠ đ ng tròn tơm O bán kính ng tròn  C  có tâm O nên đ OM nh nh t M lƠ đ nh thu c tr c nh  M  A '  z1  4 , M  A  z2  T ng h p z1.z2   4   16  áp s xác D  M r ng  N u đ h i tích z1 z2 v i z1 , z2 có giá tr l n nh t hai m M bi u di n hai s ph c lƠ hai đ nh thu c tr c l n B  0; 5 , B '  0;5  M  B '  z1  5i , M  A  z2  5i T ng h p z1 z2  5i  5i   25i  25 Bài 3-Trong s ph c z th a mãn iz   z   i Tính giá tr nh nh t c a z A B C D GI I  Cách m o  G i s ph c z  x  yi th a mãn iz   z   i   y   xi  x    y  1 i    y  3  x   x     y  1 2  y  y   x2  x2  x   y  y   x  y 1   20 x   y  3  100  12 y V y t p h p m bi u di n s ph c z lƠ đ ng th ng  d  : x  y    V i m i m M  x; y  bi u di n s ph c z  x  yi thi z  OM  OH v i H lƠ hình chi u vuông góc c a O lên đ ng th ng  d  OH lƠ kho ng cách t m O lên đ d  Tính OH  d  O;  d    1.0  2.0  1 V y z  áp s xác D 2 2  Trên MAX MIN S Pả C Pả N MAX MIN S Pả C Pả N CÓ T I SÁCả TảU T TOÁN CASIO CÔNẢ PảÁ TOÁN 12 ng th ng Video h ng d n k thu t casio gi i nhanh có t i FB th y: Tr n Hoài Thanh Các ế ng toán ềull casio gi i quy t chuyên đ có t i: “TảU T TOÁN CASIO CÔNẢ PảÁ TOÁN 12” -500 trang ng kí sách t i: https://tinyurl.com/thuthuatcasio12 “TảU T TOÁN CASIO ẢI I CảUYÊN ảÀM S ” ng kí sách t i: https://tinyurl.com/thuthuatcasio +) Sách nêu chi ti t c th t c s lý thuy t đ n h ng d n b m máy t ng b c c th l i gi i chi ti t +) M i d ng đ u có ph ng pháp chung vƠ nhi u cách b m máy nhanh !!! +) Không c n s h ng d n c a GV c ng có th lƠm đ c bƠi t p th y đư c m tay ch vi c r t c th cách lƠm +) Sách lƠ tƠi li u c c kì h u ích cho giáo viên luy n thi v casio vƠ h c sinh mu n đ t m 8-9-10 +) Giá sách: 100k/ quy n (CH A G M PHÍ SHIP CHUY N PHÁT) QUY N L I MUA SÁCH: +) CU N “THU T TOÁN CASIO CỌNG PHÁ TOÁN 12” giá 100K ng kí sách t i: https://tinyurl.com/thuthuatcasio12 +) CU N “THU T TOÁN CASIO CỌNG PHÁ TOÁN 12” + CU N “THU T TOÁN CASIO GI I CHUYểN HÀM S ” giá 150K ng kí sách t i: https://tinyurl.com/thuthuatcasio12 +) CU N “THU T TOÁN CASIO CỌNG PHÁ TOÁN 12” + FILE WORD CASIO 300 TRANG TR GIÁ 200K ch giá 250K ng kí sách t i: https://tinyurl.com/thuthuatcasio12 +) Nh n tài li u casio t đ ng th y biên so n đ c Video h ng d n k thu t casio gi i nhanh có t i FB th y: Tr n Hoài Thanh +) T ng tác vƠ trao đ i online v ki n th c casio +) Add group THU T TOÁN CASIO THPT : https://www.facebook.com/groups/casiotracnghiem/ +) Nh n tƠi li u casio C P NH T TH NG XUYểN qua mail +) Nh n đ + đáp án casio th ng xuyên đ ki m tra trình h c t p +) Nh n PH NG PHÁP GI I NHANH TH TÍCH m i nh t HÌNH TH C THANH TOÁN: COD: G i ti n cho nhân viên b u n nh n sách + phí ship hàng CHUY N KHO N: Qúy th y cô vƠ em chuy n ti n vƠo tƠi kho n: S TK: 2302205102323 - Ngơn hƠng AGRIBANK chi nhánh C u RƠm - Ninh Giang- H i D ng SAU KHI CHUY N KHO N VUI LọNG NH N TIN CHO TH Y (Không g i) VÀO S T 01648296773 XÁC NH N NHÉ !!! VUI LọNG C K THỌNG TIN TR C KHI T MUA !!! ... Trên MAX MIN S Pả C Pả N MAX MIN S Pả C Pả N CÓ T I SÁCả TảU T TOÁN CASIO CÔNẢ PảÁ TOÁN 12 ng th ng Video h ng d n k thu t casio gi i nhanh có t i FB th y: Tr n Hoài Thanh Các ế ng toán ềull casio. .. https://tinyurl.com/thuthuatcasio12 +) CU N “THU T TOÁN CASIO CỌNG PHÁ TOÁN 12” + CU N “THU T TOÁN CASIO GI I CHUYểN HÀM S ” giá 150K ng kí sách t i: https://tinyurl.com/thuthuatcasio12 +) CU N “THU T TOÁN CASIO CỌNG... i: “TảU T TOÁN CASIO CÔNẢ PảÁ TOÁN 12” -500 trang ng kí sách t i: https://tinyurl.com/thuthuatcasio12 “TảU T TOÁN CASIO ẢI I CảUYÊN ảÀM S ” ng kí sách t i: https://tinyurl.com/thuthuatcasio +)
- Xem thêm -

Xem thêm: KĨ THUẬT CASIO GIẢI bài TOÁN MAX MIN số PHỨC p2, KĨ THUẬT CASIO GIẢI bài TOÁN MAX MIN số PHỨC p2, KĨ THUẬT CASIO GIẢI bài TOÁN MAX MIN số PHỨC p2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn