De cuong giam sat thi cong cong trinh xay dung

35 221 2
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2017, 18:23

CễNG TY TNHH MT THNH VIấN CNG SễNG THNH PH H CH MINH -o0o - CNG GIM ST THI CễNG D ỏn XY DNG CNG SễNG PH NH (Giai on I) Gúi thu T VN GIM ST THI CễNG XY DNG HNG MC NG NI B - BI HNG a im Phng 16 Qun Thnh ph H Chớ Minh TP: THUYT MINH QUYN S: 1/1 M S: TVGS-01-11 TNG CễNG TY C KH GTVT SI GềN - SAMCO CễNG TY C PHN T VN XY DNG V GIAO THễNG Mấ KễNG a ch: 163 in Biờn Ph P.15 Q.Bỡnh Thnh Tp.HCM in thoi: (08) 5.140.314 Fax: (08) 5.140.163 Email: info@mekongco.vn Website: www.mekongco.vn Thỏng 03/2011 TNG CTY C KH GTVT SI GềN - SAMCO CễNG TY C PHN T VN XY DNG V GIAO THễNG Mấ KễNG CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T Hnh phỳc -S : ./ -Tp H Chớ Minh, ngy thỏngnm CNG GIM ST THI CễNG D ỏn: Gúi thu: a im : XY DNG CNG SễNG PH NH (GIAI ON 1) T VN GIM ST THI CễNG XY DNG HNG MC NG NI B BI HNG Phng 16 Qun Thnh ph H Chớ Minh TP: THUYT MINH QUYN S: 1/1 M S: TVGS-01-11 PHN CễNG THC HIN Giỏm sỏt trng Giỏm sỏt viờn : KS Hong Cao Tin : KS Trn Vn Giu : KS Lõm ng Khoa : KS Trn Vit Khoa CH U T N V THC HIN CễNG TY TNHH MT THNH VIấN CễNG TY C PHN T VN CNG SễNG TP.H CH MINH XY DNG V GIAO THễNG Mấ KễNG MC LC I Ch u t v a ch liờn lc trang II Cn c phỏp lý lp lp cng giỏm sỏt thi cụng trang 2.1 Hp ng, ngh nh, quyt nh trang 2.2 Cỏc tiờu chun thi cụng nghim thu trang 2.3 Cỏc h s cụng trỡnh trang III cng giỏm sỏt thi cụng xõy dng cụng trỡnh trang 3.1 Thi gian ph trỏch cụng tỏc giỏm sỏt thi cụng xõy dng cụng trỡnh trang 3.2 Cỏc nhim v thc hin trang IV Kt lun kin ngh trang 16 Phn ph lc: Mu nht ký cụng trỡnh, cỏc biờn bn nghim thu theo quy nh cng Giỏm sỏt thi cụng Hng mc : ng ni b - Bói hng I CH U T V I CH LIấN LC - Ch u t: Cụng ty TNHH Mt Thnh viờn Cng sụng TP H Chớ Minh - a ch : 223 Trn Vn Kiu, Phng 1, Qun 6, Tp.H Chớ Minh - in thoi : (083).8.555.260 Fax: (083).8.559.749 - n v lp: Cụng ty C phn T Xõy dng v Giao thụng Mờ Kụng - a ch: 163 in Biờn Ph - Qun Bỡnh Thnh - Tp.HCM - in thoi: (08) 5.140.314 Fax : (08) 5.140.163 - Email: info@mekongco.vn Website: www.mekongco.vn II CN C PHP Lí LP CNG GIM ST CễNG 2.1 Hp ng, ngh nh, quyt nh - Hp ng s 01/11/H-TVXD ngy 03/03/2011 gia Cụng ty TNHH Mt thnh viờn Cng sụng Tp.HCM v Cụng ty C phn T Xõy dng v Giao thụng Mờ Kụng v vic T Giỏm sỏt thi cụng xõy dng Gúi thu: ng ni b - Bói hng thuc cụng trỡnh : Xõy dng Cng sụng Phỳ nh (Giai on I) - Lut Xõy dng s 16/2003/QH11 ngy 26/11/2003 ca Quc hi khúa XI, k hp th IV - Ngh nh s 209/2004/N-CP ngy 16/12/2004 ca Chớnh ph v qun lý cht lng cụng trỡnh xõy dng - Ngh nh s 49/2008/N-CP ngy 18/04/2008 v sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 209/2004/N-CP ngy 16/12/2004 ca Chớnh ph v qun lý cht lng cụng trỡnh xõy dng - Nghi nh 12/2009/N-CP ngy 12/02/2009 ca Chớnh ph v/v qun lý d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh - Thụng t 03/2009/TT-BXD ngy 26/03/2009 ca B Xõy Dng v/v Quy nh chi tit mt s ni dung ca Ngh nh 12/2009/N-CP ngy 12/02/2009 ca Chớnh ph v qun lý d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh - Nghi nh 83/2009/N-CP ngy 15/10/2009 ca Chớnh ph v/v sa i, b sung mt s iu Nghi nh 12/2009/N-CP ngy 12/02/2009 ca Chớnh ph v/v qun lý d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh - Hp ng thi cụng xõy dng Gúi thu: ng ni b - Bói hng thuc cụng trỡnh : Xõy dng Cng sụng Phỳ nh (Giai on I) s /10/H-XD-CS ngy 07/03/2011 gia Cụng ty TNHH Mt thnh viờn Cng sụng Tp.HCM v Cụng ty TNHH Mt thnh viờn Cụng trỡnh giao thụng Si Gũn 2.2 Cỏc tiờu chun thi cụng nghim thu - Cụng tỏc t Quy phm thi cụng v nghim thu TCVN 4447 - 1987 - Kt cu bờ tụng v bờ tụng ct thộp ton Quy phm thi cụng v nghim thu TCVN 4453 1995 - Kt cu bờ tụng v bờ tụng ct thộp lp ghộp Quy phm thi cụng v nghim thu TCVN 4452 1987 - Tiờu chun Sn tớn hiu giao thụng, sn vch ng nha 22 TCN 282-2002 ca B GTVT Cụng ty CP T XD & GT Mờ Kụng Trang cng Giỏm sỏt thi cụng Hng mc : ng ni b - Bói hng - Quy trỡnh thi cụng v nghim thu cỏc lp kt cu ỏo ng bng cp phi thiờn nhiờn 22TCN 304-03 - Quy trỡnh thi cụng v nghim thu lp cp phi ỏ dm kt cu ỏo ng ụtụ 22TCN 334-06 - Quy trỡnh k thut thi cụng v nghim thu mt ng ỏ dm nc 22TCN 0677 - Tiờu chun k thut thi cụng v nghim thu mt ng lỏng nha 22TCN 2712001 - Quy trỡnh kim tra nghim thu cht ca t nn ngnh GTVT 22TCN 02-71 - Tiờu chun xõy dng TCXDVN 371:2006 v Nghim thu cht lng thi cụng cụng trỡnh xõy dng - Tiờu chun TCVN 4516:1988 Hon thin mt bng xõy dng Quy phm thi cụng v nghim thu - Tiờu chun TCVN 3972: 1985 Cụng tỏc Trc a xõy dng - Tiờu chun TCXDVN 309 : 2004 Cụng tỏc Trc a xõy dng cụng trỡnh Yờu cu chung - Tiờu chun TCVN 1770: 1986 Cỏt xõy dng Yờu cu k thut - Tiờu chun TCVN 4198: 1995 t xõy dng Cỏc phng phỏp xỏc nh thnh phn ht phũng thớ nghim - Tiờu chun TCVN 4202: 1995 t xõy dng Cỏc phng phỏp xỏc nh lng th tớch phũng thớ nghim - Tiờu chun TCVN 5297: 1995 Cht lng t Ly mu Yờu cu chung 2.3 Cỏc h s cụng trỡnh - H s thit k bn v thi cụng c phờ duyt - Lnh cụng cụng trỡnh - Biờn bn bn giao mt bng (ranh t, hin trng, h trc ta chun v ct cao chun) - Bin phỏp t chc thi cụng, k hoch v tin thi cụng cụng trỡnh c duyt III CNG GIM ST THI CễNG XY DNG CễNG TRèNH 3.1 Thi gian ph trỏch cụng tỏc Giỏm sỏt thi cụng xõy dng cụng trỡnh - Theo hiu lc ca Hp ng s 01/11/H-TVXD ngy 03/03/2011 gia Cụng ty TNHH Mt thnh viờn Cng sụng Tp.HCM v Cụng ty C phn T Xõy dng v Giao thụng Mờ Kụng v vic T Giỏm sỏt thi cụng xõy dng Gúi thu: ng ni b - Bói hng thuc cụng trỡnh : Xõy dng Cng sụng Phỳ nh (Giai on I) 3.1.1./ Trc tip ti cụng trng: - n v giỏm sỏt b trớ nhõn s giỏm sỏt theo quỏ trỡnh thi cụng thc t ca n v thi cụng ti cụng trng - Ban ờm, ngy Ch nht, ngy l, tựy theo nhu cu ca Ch u t v tin thi cụng ca Nh thu, n v giỏm sỏt s lm thờm gi nhng phi c bỏo trc ti thiu gi Cụng ty CP T XD & GT Mờ Kụng Trang cng Giỏm sỏt thi cụng Hng mc : ng ni b - Bói hng 3.1.2./ Ti phũng Cụng ty: - T 7h30 n 17h00 hng ngy (t th n th 6) - a ch Cụng ty: 163 in Biờn Ph, P15, Q Bỡnh Thnh, Tp H Chớ Minh - in thoi: (08) 5.140.314 Fax: (08) 5.140.163 3.2 Cỏc nhim v thc hin 3.2.1./ Hng dn th tc phỏp lý v giỳp Ch u t qun lý d ỏn cn c theo Quy ch qun lý u t xõy dng hin hnh: - Lut xõy dng s 16/2003/QH11 c Quc hi khúa XI, k hp th thụng qua ngy 26/11/2003; - Ngh nh s 209/2004/N-CP ngy 16/12/2004 ca Chớnh Ph v qun lý cht lng cụng trỡnh xõy dng; - Ngh nh s 49/2008/N-CP ngy 18/04/2008 v sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 209/2004/N-CP ngy 16/12/2004 ca Chớnh ph v qun lý cht lng cụng trỡnh xõy dng - Nghi nh 12/2009/N-CP ngy 12/02/2009 ca Chớnh ph v/v qun lý d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh - Thụng t 03/2009/TT-BXD ngy 26/03/2009 ca B Xõy Dng v/v Quy nh chi tit mt s ni dung ca Ngh nh 12/2009/N-CP ngy 12/02/2009 ca Chớnh ph v qun lý d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh - Nghi nh 83/2009/N-CP ngy 15/10/2009 ca Chớnh ph v/v sa i, b sung mt s iu Nghi nh 12/2009/N-CP ngy 12/02/2009 ca Chớnh ph v/v qun lý d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh C th l: - Kim tra, trỡnh Ch u t phờ duyt bin phỏp t chc thi cụng, k hoch v tin thi cụng cụng trỡnh nh thu lp - Kim tra, xỏc nhn Nht ký cụng trỡnh - Lp bỏo cỏo nh k tun mt ln trỡnh Ch u t v tỡnh hỡnh cht lng, lng, tin thi cụng cựng cỏc khú khn, tr ngi ca Nh thu kp thi gii quyt - Nghiờn cu, gúp ý vi Ch u t, cng nh vi n v thit k cỏc thiu sút, hoc xột thy nhng iu khụng phự hp vi thc t thi cụng ca h s thit k k thut - Tham gia cỏc cuc hp giao ban nh k tun mt ln, hng thỏng gia Ch u t v Nh thu, úng gúp nhng ý kin chuyờn mụn v k thut nõng cao cht lng cụng trỡnh, trỏnh nhng sai sút, h hng lóng phớ vt t, nhõn cụng v lm chm tin thi cụng - Son tho cỏc biu mu, tham gia nghim thu tng phn, tng giai on hoc nghim thu hon thnh cụng trỡnh a vo s dng - Xỏc nhn lng, cht lng cụng vic, hng mc cụng trỡnh nờu bng yờu cu toỏn ca Nh thu - Kim tra v úng gúp ý kin cho Ch u t v cỏc lng phỏt sinh - Bỏo cỏo cho Ch u t v cụng tỏc giỏm sỏt cht lng cụng trỡnh ó thi cụng hon thnh a vo s dng Cụng ty CP T XD & GT Mờ Kụng Trang cng Giỏm sỏt thi cụng Hng mc : ng ni b - Bói hng - Xỏc nhn h s hon cụng cụng trỡnh v h s quyt toỏn cụng trỡnh 3.2.2./ Khi chun b thi cụng: - Kim tra giy chng nhn cht lng ca nh sn xut, kt qu thớ nghim ca cỏc phũng thớ nghim hp chun v kt qu kim nh cht lng thit b ca cỏc t chc c c quan nh nc cú thm quyn cụng nhn i vi vt liu, cu kin, sn phm xõy dng, trc a vo xõy dng cụng trỡnh; - Kim tra tớnh phỏp lý ca cỏc phũng thớ nghim hp chun ca Nh thu - Khi nghi ng cỏc kt qu kim tra cht lng vt liu, thit b lp t vo cụng trỡnh Nh thu thi cụng xõy dng cung cp thỡ kin ngh v phi hp vi Ch u t thc hin kim tra trc tip vt t, vt liu v thit b lp t vo cụng trỡnh xõy dng; - Kim tra vt liu hin trng, khụng cho phộp hin trng vt liu khụng phự hp tiờu chun cht lng, phi yờu cu b sung vt liu khụng s lng, vt liu v trớ khụng tho ỏng phi yờu cu sa li; - Kim tra mỏy múc thit b, khụng cho phộp s dng thit b khụng t tiờu chun, phi b sung thit b m s lng v nng lc sn xut khụng ; 3.2.3./ Kim tra v giỏm sỏt quỏ trỡnh thi cụng xõy dng, bao gm: - Kim tra h thng m bo cht lng ca Nh thu; - Kim tra cỏc mt hot ng xõy lp ca Nh thu so sỏnh vi cỏc tiờu chun quy nh ca h s thit k, h s mi thu; nu phỏt hin , cú quyn lnh sa cha hoc ỡnh ch thi cụng; - Kim tra cỏc ni dung t ghi chộp m Nh thu thi cụng xõy dng lp theo h thng m bo cht lng; - Tin hnh kim tra i vi cht lng bờn ngoi, bờn ca sn phm v kớch thc hỡnh hc da theo quy phm, tiờu chun ó cú; - Ký xỏc nhn trung gian i vi sn phm t yờu cu, phờ duyt kt qu nghim thu cui cựng ca cụng trỡnh, xỏc nhn trỏch nhim sai sút; - Tp hp, kim tra ti liu phc v nghim thu tng cụng vic xõy dng, tng b phn cụng trỡnh xõy dng, tng giai on thi cụng xõy dng, nghim thu thit b, nghim thu hon thnh tng hng mc cụng trỡnh xõy dng v hon thnh cụng trỡnh xõy dng; - Phỏt hin sai sút, bt hp lý v thit k iu chnh hoc kin ngh Nh thu thit k iu chnh Trng hp thay i thit k bn v thi cụng m khụng lm thay i thit k k thut hoc thit k c s c duyt thỡ Ch u t hoc Nh thu giỏm sỏt thi cụng xõy dng ca Ch u t c sa i thit k Nhng ngi sa i thit k phi ký tờn, chu trỏch nhim v vic sa i thay i ca mỡnh; - T chc kim nh li cht lng b phn cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh v cụng trỡnh xõy dng cú nghi ng v cht lng; - Ch trỡ phi hp vi cỏc bờn liờn quan gii quyt nhng vng mc, phỏt sinh thi cụng xõy dng cụng trỡnh; - Xỏc nhn bn v hon cụng v h s quyt toỏn cụng trỡnh a./ Cụng tỏc trc c: - Cụng tỏc trc c phi c thc hin, theo dừi v kim tra trc, sau v sut quỏ trỡnh thi cụng xõy dng cụng trỡnh Cụng ty CP T XD & GT Mờ Kụng Trang cng Giỏm sỏt thi cụng Hng mc : ng ni b - Bói hng - Tiờu chun ỏp dng : TCVN 3972: 1985 ; TCXDVN 309 : 2004 - Tip nhn h tim mc nh v, mc cao chun Ch u t v thit k bn giao Yờu cu v phi hp vi Nh thu kim tra li cỏc s liu ny - Nghim thu (ghi vo nht ký cụng trỡnh/lp biờn bn) li nh v tim trc v cỏc mc trung gian Nh thu thc hin trc thi cụng - Kim tra cỏc thụng s trc c (cao , thng ng, v trớ, ) ca lp san lp, cỏc cu kin, tng hng mc quỏ trỡnh thi cụng; - Kim tra hon cụng kớch thc, v trớ, thng ng cỏc cu kin sau hon thnh - Kim tra cỏc thit b trc c trc a vo s dng Cỏc thit b u phi c kim nh bi cỏc n v cú chc nng theo quy nh b./ Cụng tỏc p nn: - Tiờu chun ỏp dng: Cụng tỏc t Quy phm thi cụng v nghim thu TCVN 4447 1987; quy trỡnh kim tra nghim thu cht ca t nn ngnh GTVT 22TCN 02-71; quy trỡnh kim tra cỏt p theo tiờu chun TCVN 1770-1986 - Kim tra bin phỏp thu v h nc mt thi cụng lp cỏt p nn; - Trong sut quỏ trỡnh thi cụng san lp mt bng, yờu cu v giỏm sỏt Nh thu thi cụng xõy dng tin hnh ly mu vt liu san lp kim tra thnh phn ht, cỏc ch tiờu c lý, v cht K - Kim tra cụng tỏc p t, tin hnh thớ nghim kim tra cht K lp cỏt p nn theo yờu cu ca h s thit k - Kim tra cao , kớch thc hỡnh hc nn cỏt, tin hnh thớ nghim kim tra cht K v E ca tng lp p S lng kim tra theo Quy phm thi cụng v nghim thu TCVN 4447 1987, quy trỡnh kim tra nghim thu cht ca t nn ngnh GTVT 22TCN 02-71 v phi t cỏc yờu cu theo thit k - S lng mu em thớ nghim xỏc nh thnh phn ht, cỏc ch tiờu c lý, cht K: ti thiu mu kim tra/100m3 t p - Kim tra cao p nn i vi ng ni b kim tra tng mt ct ngang theo h s thin k i vi Bói hng cụng tỏc kim tra da trờn vic phõn chia ụ li theo h s thit k Chờnh lch cao ti cỏc mt ct ngang (i vi ng) v cỏc nỳt ụ li (i vi bói hng) phi t yờu cu theo cỏc quy trỡnh, quy phm trờn mi chp nhn nghim thu - Kim tra kớch thc hỡnh hc ca cỏc tuyn ng v din tớch khu vc bói hng Da trờn cỏc mc ranh p nn Ch u t cung cp, T giỏm sỏt phi hp cựng nh thu kim tra lng p nn hon thnh thc t, i chiu vi h s thit k k c duyt lm c s cho vic nghim thu quyt toỏn cụng trỡnh - Kim tra, giỏm sỏt cụng tỏc gia c, p b bao bo v khu vc san lp (nu cú) theo ỳng h s thit k c duyt c./ Cụng tỏc thi cụng cỏc lp kt cu ỏo ng: - Kim tra bin phỏp thu v h nc mt thi cụng nn ng (nu cú); - Kim tra lp ỏ mi ngn cỏch theo tiờu chun 22TCN 304-03.Kim tra cao , kớch thc hỡnh hc, tin hnh ly mu thớ nghim, thớ nghim kim tra cht K v o Cụng ty CP T XD & GT Mờ Kụng Trang cng Giỏm sỏt thi cụng Hng mc : ng ni b - Bói hng mụ un n hi E sau lu lốn xong S lng kim tra theo quy nh v phi t cỏc yờu cu theo thit k cng nh tiờu chun chuyờn ngnh C th nh sau: + Kim tra kớch thc hỡnh hc (chiu rng, chiu dy, dc ngang mt v l ng): mt ct/1km ; mi mt ct o b dy ch + Ly mu thớ nghim cỏc ch tiờu quy nh, thớ nghim kim tra cht K v moun n hi E: mu/ 7000m2 - Kim tra cụng tỏc thi cụng lp ỏ dm loi v loi v kớch thc hỡnh hc, b dy tng lp, kim tra cht K v moun n hn E ca tng lp theo tiờu chun 22 TCN 334-06 phi t cỏc yờu cu thit k C th nh sau : + Kim tra kớch thc hỡnh hc: v trớ theo lý trỡnh h s thit k + Kim tra cht K v moun n hi E: 7000m2 hoc 1Km (i vi ng ln xe) thớ nghim ti v trớ ngu nhiờn - i vi lp ỏ dm Macadam kớch c 4x6 phi tuõn theo qui trỡnh k thut thi cụng v nghim thu mt ng ỏ dm nc 22TCN 06-77 C th nh sau: + Kim tra chiu rng: 10 mt ct / 1Km + Kim tra chiu dy, moun n hi E: mt ct / 1Km - i vi lp nha dớnh bỏm v lp lỏng nha kim tra tt c cỏc ch tiờu theo Tiờu chun k thut thi cụng v nghim thu mt ng lỏng nha 22 TCN 271-01 b dy ca lp ny Trc s dng nha phi kim tra v cỏc ch tiờu k thut ca nha, ly mu thớ nghim li theo quy trỡnh 22 TCN 231-96 v thớ nghim theo tiờu chun 22 TCN 63-84 d./ Cụng tỏc bờ tụng xi mng: - Tiờu chun ỏp dng: Kt cu bờ tụng v bờ tụng ct thộp ton Quy phm thi cụng v nghim thu TCVN 4453 1995, Kt cu bờ tụng v bờ tụng ct thộp lp ghộp Quy phm thi cụng v nghim thu TCVN 4452 1987 - Kim tra cht lng vt liu ( ln, sch) v cp phi theo nh mc; - Gia cụng lp t vỏn khuụn: + Kim tra kớch thc, hỡnh dỏng, phng, thng v sch, kớn khớt, chng bỏm dớnh ca vỏn khuụn sau gia cụng v lp t, cỏc cht, neo, l ch, ca s, cõy chng, ging, , nờm; - Bờ tụng: + Kim tra vt liu s dng v thit k cp phi bờ tụng + Nc: (TCXDVN 302:2004) + Nc s dng cho vic bờ tụng trờn cụng trng phi l nc ngt, khụng nhim mn, nhim phốn, húa cht v cỏc tỏc nhõn gõy xõm thc bờ tụng (nu khụng phi l nc mỏy dựng cho sinh hot, phi ly mu em thớ nghim) + Cỏt: (TCVN 7570 2006) + S dng cỏt cú ngun cung cp theo qui nh ca hp ng v h s thit k; + Cỏt c ly mu thớ nghim cỏc ch tiờu c lý kim tra cht lng v thit k cp phi bờ tụng theo qui nh, v c sng, m bo v sch, kớch c ht qui nh Cụng ty CP T XD & GT Mờ Kụng Trang cng Giỏm sỏt thi cụng Hng mc : ng ni b - Bói hng + Lụ cỏt ti cỏc kho c qui nh vi lng khụng quỏ 500T (350m3), mi lụ cỏt ly t 10 n 15 mu Cỏc mu sau ly c gp li, trn k v rỳt gn theo phng phỏp chia t hoc phng phỏp chia ụi mu bng thựng cha cú mỏng nh ly mu trung bỡnh, lng mu trung bỡnh khụng c nh hn 40Kg + ỏ: (TCVN 7520 2006) + S dng sn phm cú ngun cung cp theo qui nh ca hp ng v h s thit k; + C 300T hoc 200m3 phi ly mu trung bỡnh mt ln cho tng loi c ht riờng + ỏ c sch, kớch thc ht tng i ng u (khụng cú ht quỏ nh ln vi ht quỏ ln, t l ht hp lý theo cp phi) Ly mu thớ nghim cỏc ch tiờu c lý thit k cp phi bờ tụng theo qui nh + Xi mng: (TCVN 2682 1992) + S dng xi mng cú ngun gc theo qui nh ca hp ng v h s thit k; + Xi mng c chuyn v bo qun theo TCVN 2682 1992; + Xi mng c thớ nghim cỏc ch tiờu c lý hoỏ thit k cp phi bờ tụng theo qui nh, ngoi nu thy nghi ng, giỏm sỏt viờn cú th yờu cu ly mu thớ nghim kim tra cht lng + Khi lng mi mu trung bỡnh thớ nghim phi m bo khụng ớt hn: 15kg kim tra cỏc ch tiờu c lý, 200g phõn tớch húa hc - Kim tra cụng tỏc bờ tụng: + Kim tra t l cỏt, ỏ, nc, xi mng, ph gia theo ỳng thit k cp phi bờ tụng, thng nht trc v cỏch o lng cỏt, ỏ, nc gia Nh thu v Giỏm sỏt trc trn i tr (nu trn ti ch); + Kim tra chiu cao ri t ca bờ tụng xung kt cu cn khụng c vt quỏ 1,5m trỏnh hin tng phõn tng; + Vic m bờ tụng: phi bo m cho bờ tụng cht, va xi mng ni lờn b mt v bt khớ khụng cũn na + Nu tri nng núng, lu ý chun b phng tin bo dng, ngn nc bờ tụng bc hi quỏ nhanh (bng bao b hoc cỏc tm ni lụng ln, ) + Lp biờn bn ly mu xỏc nh mỏc bờ tụng ly ti hin trng (TCVN 3105 1993), tn sut ly mu theo qui nh, c th: + Mi t ớt hn 20 m phi ly mt t mu ba viờn; + Ngoi giỏm sỏt viờn cú th yờu cu ly thờm mu cn thit hoc nghi ng cht lng bờ tụng; + Cng BT sau kim tra tui 28 ngy bng ộp mu ỳc ti hin trng c xem l t yờu cu thit k giỏ tr trung bỡnh ca tng t mu khụng c nh hn mỏc thit k v khụng cú mu no cỏc t mu cú cng di 85% mỏc thit k - Kim tra bo dng bờ tụng: + Kim tra cụng tỏc bo dng bờ tụng ca Nh thu, yờu cu bo qun m t n ngy liờn tc sau (TCVN 5592 91); Cụng ty CP T XD & GT Mờ Kụng Trang 10 cng Giỏm sỏt thi cụng Hng mc : ng ni b - Bói hng Kin ngh: a) Về chất lợng vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn: (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn, qui phạm kỹ thuật, tài liệu dẫn kỹ thuật chuyên môn yêu cầu kỹ thuật công trình xây dựng có liên quan đến đối tợng nghiệm thu: - Đa nội dung kỹ thuật cần kiểm tra nghiệm thu để có sở đánh giá chất lợng đối tợng nghiệm thu; - Thực công tác nghiệm thu nh qui định điều 4.1 tiêu chuẩn này; - Đánh giá chất lợng đối tợng nghiệm thu) b) Các ý kiến khác có V Kt lun: - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý hay không đồng ý đa vào sử dụng cho công trình đối tợng nghiệm thu Nếu không chấp nhận nghiệm thu phải ghi rõ lý do, Ghi rõ tên số lợng đối tợng không chấp nhận nghiệm thu Thời gian nhà thầu xây lắp phải đa đối tợng không chấp nhận nghiệm thu khỏi công trờng i din n v T Giỏm sỏt Cụng ty CP T XD & GT Mờ Kụng i din n v thi cụng Trang 21 cng Giỏm sỏt thi cụng Hng mc : ng ni b - Bói hng CễNG TY TNHH MT THNH VIấN CNG SễNG TP H CH MINH D N CNG SễNG PH NH CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc Tp H Chớ Minh, ngy thỏng nm 2011 BIấN BN NGHIM THU CễNG VIC XY DNG S : Gúi thu: I i tng nghim thu: (ghi rõ tên công việc hoàn thành cần nghiệm thu vị trí nằm hạng mục công trình) II Thnh phn trc tip tham gia: 1- n v T giỏm sỏt: - ễng: Chc v: 2- n v Thi cụng: - ễng: Chc v: Cỏn b k thut III Thi gian nghim thu Bt u : gi Kt thỳc: gi IV Cỏc cn c nghim thu - Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu thi công xây dựng; Hồ sơ thiết kế vẽ thi công đợc chủ đầu t phê duyệt thay đổi thiết kế đợc chấp thuận: (Ghi rõ tên vẽ thiết kế có liên quan đến đối tợng nghiệm thu) Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng đợc áp dụng: (Ghi rõ tên tiêu chuẩn, qui phạm, tài liệu dẫn kỹ thuật chuyên môn có liên quan đến đối tợng nghiệm thu) Tài liệu dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng; Các kết kiểm tra, thí nghiệm chất lợng vật liệu, thiết bị đợc thực trình xây dựng Biên nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trớc sử dụng (neu co); Các tài liệu thí nghiệm, quan trắc, kết thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm đối tợng nghiệm thu (nếu thiết kế tiêu chuẩn, qui phạm có liên quan yêu cầu) Nhật ký thi công, nhật ký giám sát chủ đầu t văn khác có liên quan đến đối tợng nghiệm thu; Biên nghiệm thu nội công việc xây dựng nhà thầu thi công xây dựng V ỏnh giỏ cht lng cụng vic xõy dng ó thc hin: STT Ni dung kim tra Cụng ty CP T XD & GT Mờ Kụng Bn v thi cụng s Phng phỏp kim tra Kt qu kim tra t Khụng t Trang 22 cng Giỏm sỏt thi cụng Hng mc : ng ni b - Bói hng Kin ngh: Cỏc ti liu ớnh kốm: a) Về chất lợng công việc xây dựng: (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn qui phạm kỹ thuật, tài liệu dẫn kỹ thuật chuyên môn yêu cầu kỹ thuật công trình xây dựng có liên quan đến đối tợng nghiệm thu: - Đa nội dung kỹ thuật cần kiểm tra để có sở đánh giá chất lợng cần nghiệm thu; - Đánh giá chất lợng đối tợng nghiệm thu) b) Các ý kiến khác có VI Kt lun: - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý hay không đồng ý cho triển khai công việc xây dựng Nếu không chấp nhận nghiệm thu ghi rõ lý i din n v T Giỏm sỏt Cụng ty CP T XD & GT Mờ Kụng i din n v thi cụng Trang 23 cng Giỏm sỏt thi cụng Hng mc : ng ni b - Bói hng CễNG TY TNHH MT THNH VIấN CNG SễNG TP H CH MINH D N CNG SễNG PH NH CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc Tp H Chớ Minh, ngy thỏng nm 2011 BIấN BN NGHIM THU B PHN CễNG TRèNH GIAI ON THI CễNG XY DNG S : Gúi thu: I i tng nghim thu: (ghi rõ tên phận công trình xây dựng giai đoạn thi công xây dựng đợc nghiệm thu, vị trí xây dựng công trình) II Thnh phn trc tip tham gia 1- n v T giỏm sỏt: - ễng: Chc v: T Giỏm sỏt trng 2- n v Thi cụng: - ễng: Chc v: Ch huy trng cụng trỡnh III Thi gian nghim thu Bt u : gi Kt thỳc: gi IV Cỏc cn c nghim thu: - Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu thi công xây dựng; Hồ sơ thiết kế vẽ thi công đợc chủ đầu t phê duyệt thay đổi thiết kế đợc chấp thuận: (Ghi rõ tên vẽ thiết kế có liên quan đến đối tợng nghiệm thu) Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng đợc áp dụng: (Ghi rõ tên tiêu chuẩn, qui phạm, tài liệu dẫn kỹ thuật chuyên môn có liên quan đến đối tợng nghiệm thu) Tài liệu dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng; Biên nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trớc sử dụng; Biên nghiệm thu công việc xây dựng có liên quan; Các tài liệu thí nghiệm, quan trắc trờng (nếu thiết kế tiêu chuẩn, qui phạm có liên quan định) Kết thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm đối tợng nghiệm thu; Bản vẽ hoàn công phận công trình xây dựng Nhật ký thi công, nhật ký giám sát chủ đầu t văn khác có liên quan đến đối tợng nghiệm thu; Biên nghiệm thu nội đối tợng nghiệm thu; Công tác chuẩn bị để triển khai phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng V ỏnh giỏ cht lng b phn cụng trỡnh xõy dng ó thc hin: STT Ni dung kim tra Cụng ty CP T XD & GT Mờ Kụng Bn v thi cụng s Phng phỏp kim tra Kt qu kim tra t Khụng t Trang 24 cng Giỏm sỏt thi cụng Hng mc : ng ni b - Bói hng Kin ngh: Cỏc ti liu ớnh kốm: a) Về chất lợng xây dựng phận công trình giai đoạn thi công xây dựng: (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn qui phạm kỹ thuật, tài liệu dẫn kỹ thuật chuyên môn yêu cầu kỹ thuật công trình xây dựng có liên quan đến đối tợng nghiệm thu: - Đa nội dung kỹ thuật cần kiểm tra để có sở đánh giá chất lợng đối tợng nghiệm thu; - Đánh giá chất lợng đối tợng nghiệm thu) b) Các ý kiến khác, có VI Kt lun: - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý hay không đồng ý cho triển khai công việc xây dựng Nếu không chấp nhận nghiệm thu ghi rõ lý i din n v T Giỏm sỏt Cụng ty CP T XD & GT Mờ Kụng i din n v thi cụng Trang 25 cng Giỏm sỏt thi cụng Hng mc : ng ni b - Bói hng CễNG TY TNHH MT THNH VIấN CNG SễNG TP H CH MINH D N CNG SễNG PH NH CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc Tp H Chớ Minh, ngy thỏng nm 2011 BIấN BN NGHIM THU HON THNH CễNG TRèNH XY DNG I-Tờn cụng trỡnh: II- a im xõy dng: Phng 16 Qun TP H Chớ Minh III- Thnh phn trc tip tham gia 1- Ch u t: Cụng ty TNHH mt thnh viờn Cng sụng TP H Chớ Minh - ễng: Chc v: - ễng: Chc v: 2- n v T giỏm sỏt: - ễng: Chc v: - ễng: Chc v: 3- n v T thit k: Cụng ty CP TVXDCT Thy B - ễng: Chc v: - ễng: Chc v: 4- n v Thi cụng: - ễng: Chc v: - ễng: Chc v: III- Thi gian nghim thu Bt u : gi Kt thỳc: gi IV- Cỏc cn c nghim thu: - Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu thi công xây dựng; Hồ sơ thiết kế vẽ thi công đợc chủ đầu t phê duyệt thay đổi thiết kế đợc chấp thuận: (Ghi rõ tên vẽ thiết kế có liên quan đến đối tợng nghiệm thu) Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng đợc áp dụng: (Ghi rõ tên tiêu chuẩn, qui phạm, tài liệu dẫn kỹ thuật chuyên môn có liên quan đến đối tợng nghiệm thu) Tài liệu dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng; Biên nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trớc sử dụng; Biên nghiệm thu phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng Biên nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng nội nhà thầu thi công xây dựng Cụng ty CP T XD & GT Mờ Kụng Trang 26 cng Giỏm sỏt thi cụng Hng mc : ng ni b - Bói hng -Văn chấp thuận quan quản lý nhà nớc có thẩm quyền phòng chống cháy, nổ; an toàn môi trờng; an toàn vận hành theo quy định V- ỏnh giỏ cụng trỡnh xõy dng ó hon thnh: a) Về tiến độ xây dựng hạng mục, công trình: -Ngày khởi công: -Ngày hoàn thành: b) Về công suất đa vào vận hành hạng mục, công trình: -Theo thiết kế đợc duyệt: -Theo thực tế đạt đợc: c) Về đặc điểm biện pháp để bảo vệ an toàn lao động, an toàn phòng nổ, phòng cháy, chống ô nhiễm môi trờng an toàn sử dụng -Theo thiết kế đợc duyệt: -Theo thực tế đạt đợc: d) Khối lợng: -Theo thiết kế (hoặc theo hồ sơ dự thầu) -Theo thực tế đạt đợc: e) Về chất lợng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng (Tiến hành nghiệm thu nh qui định điều 4.4, đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn, qui phạm kỹ thuật, tài liệu dẫn kỹ thuật chuyên môn yêu cầu kỹ thuật công trình để đánh giá chất lợng) f) Những sửa đổi trình thi công so với thiết kế đợc duyệt: g) Các ý kiến khác có VI Kt lun: -Chấp nhận hay không nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình công trình xây dựng để bàn giao đa vào sử dụng Nếu không chấp nhận nghiệm thu phải ghi rõ lý do; -Các tồn chất lợng cần phải sửa chữa khắc phục Thời gian nhà thầu phải hoàn thành công tác sửa chữa, khắc phục; -Các yêu cầu khác có i din n v T Giỏm sỏt i din n v thi cụng i din Ch u t i din n v T thit k Cụng ty CP T XD & GT Mờ Kụng Trang 27 cng Giỏm sỏt thi cụng Hng mc : ng ni b - Bói hng CễNG TY TNHH MT THNH VIấN CNG SễNG TP H CH MINH D N CNG SễNG PH NH CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc Tp H Chớ Minh, ngy thỏng nm 2011 BIấN BN HIN TRNG S : Gúi thu: I Thnh phn trc tip tham gia lp biờn bn 1- Ch u t: Cụng ty TNHH mt thnh viờn Cng sụng TP H Chớ Minh - ễng: Chc v: - ễng: Chc v: 2- n v T giỏm sỏt: - ễng: Chc v: - ễng: Chc v: 3- n v T thit k: Cụng ty CP TVXDCT Thy B - ễng: Chc v: - ễng: Chc v: 4- n v Thi cụng: - ễng: Chc v: - ễng: Chc v: II Thi gian lp biờn bn Bt u : gi ngy thỏng nm Kt thỳc: gi ngy thỏng nm III Ni dung lp biờn bn Sau kim tra thc t hin trng, cỏc bờn ó thng nht ni dung biờn bn nh sau: Cụng ty CP T XD & GT Mờ Kụng Trang 28 cng Giỏm sỏt thi cụng Hng mc : ng ni b - Bói hng IV Kt lun i din n v T Giỏm sỏt i din n v thi cụng i din Ch u t i din n v T thit k Cụng ty CP T XD & GT Mờ Kụng Trang 29 cng Giỏm sỏt thi cụng Hng mc : ng ni b - Bói hng CễNG TY TNHH MT THNH VIấN CNG SễNG TP H CH MINH D N CNG SễNG PH NH CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc Tp H Chớ Minh, ngy thỏng nm 2011 BIấN BN X Lí K THUT PHT SINH NGOI THIT K S : Gúi thu: I Hng mc phỏt sinh:(Ghi rừ tờn cụng vic phỏt sinh v v trớ xõy dng trờn cụng trỡnh) II Thnh phn hi ng x lý k thut 1- Ch u t: Cụng ty TNHH mt thnh viờn Cng sụng TP H Chớ Minh - ễng: Chc v: - ễng: Chc v: 2- n v T giỏm sỏt: - ễng: Chc v: - ễng: Chc v: 3- n v T thit k: Cụng ty CP TVXDCT Thy B - ễng: Chc v: - ễng: Chc v: 4- n v Thi cụng: - ễng: Chc v: - ễng: Chc v: III Ni dung v bin phỏp x lý Sau kim tra thc t hin trng v i chiu vi h s thit k, cỏc bờn ó thng nht ni dung biờn bn nh sau: 1- Ni dung cỏc cụng vic cn x lý k thut: Cụng ty CP T XD & GT Mờ Kụng Trang 30 cng Giỏm sỏt thi cụng Hng mc : ng ni b - Bói hng 2- Bin phỏp x lý 3- Khi lng phỏt sinh ngoi thit k IV Kt lun i din n v T Giỏm sỏt i din n v thi cụng i din Ch u t i din n v T thit k Cụng ty CP T XD & GT Mờ Kụng Trang 31 cng Giỏm sỏt thi cụng Hng mc : ng ni b - Bói hng MU KHUNG TấN BN V HON CễNG N V THI CễNG BN V HON CễNG Ngi lp Cụng ty CP T XD & GT Mờ Kụng Ngy thỏng nm GIM C T giỏm sỏt trng Trang 32 cng Giỏm sỏt thi cụng Hng mc : ng ni b - Bói hng NH THU THI CễNG CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc Tp H Chớ Minh, ngy thỏng nm PHIU YấU CU NGHIM THU Gúi thu: Kớnh gi: - T giỏm sỏt trng Ch huy trng cụng trng ngh T giỏm sỏt nghim thu 1/ i tng nghim thu: 2/ Thi gian nghim thu: Lỳc .gi ngy .thỏng .nm 2011 ti cụng trng thi cụng hng mc: ng ni b - Bói hng D ỏn Cng sụng Phỳ nh P16 Q8 TP HCM 3/ ỏnh giỏ cụng vic ó thc hin: n v thi cụng cam kt ó thc hin phự hp v cht lng theo ỳng h s thit k k thut ó c ch u t phờ duyt i din n v T Giỏm sỏt Cụng ty CP T XD & GT Mờ Kụng n v thi cụng Ch huy trng Trang 33 cng Giỏm sỏt thi cụng Hng mc : ng ni b - Bói hng CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T Hnh phỳc Tp H Chớ Minh, ngy thỏngnm BO CO CA N V GIM ST THI CễNG XY DNG T ngy thỏng nm n ngy thỏng nm Kớnh gi: CễNG TY TNHH MT THNH VIấN CNG SễNG TP.H CH MINH T chc Giỏm sỏt: Cụng ty CP T Xõy dng v Giao thụng Mờ Kụng Hng mc: NG NI B - BI HNG Giai on nghim thu hay thc hin: a im xõy dng: Phng 16 Qun Tp.H Chớ Minh Cụng tỏc qun lý cht lng: Tuõn theo yờu cu ca h s thit k, Ngh nh s 209/2004/N-CP ngy 16/12/2004 ca Chớnh Ph v qun lý cht lng cụng trỡnh xõy dng, v cỏc tiờu chun quy phm hin hnh khỏc Cỏc tiờu chun s dng nghim thu hay thc hin: (Lit kờ cỏc tiờu chun ỏp dng) Nhn xột v cht lng cụng tỏc thi cụng xõy dng: Nhn xột v lng cụng vic ó thc hin: Nhn xột v tin thc hin: 10 Kt lun v kin ngh: Ni nhn - CTY CP T VN XY DNG V GIAO THễNG Mấ KễNG Nh trờn Lu VT, HC Cụng ty CP T XD & GT Mờ Kụng Trang 34 cng Giỏm sỏt thi cụng Hng mc : ng ni b - Bói hng BNG PHN CHIA B PHN CễNG TRèNH GIAI ON THI CễNG XY DNG ( tham kho) Cụng vic xõy dng chớnh STT B phn cụng trỡnh chớnh ng ni b Bói thao tỏc trc bn Bói hng - p t bc mỏi taluy - p cỏt K=0,95 - p cỏt K=0,98 - ỏ mi phõn cỏch dy 15cm - Lp ỏ 4x6 dy 18cm - Cp phi ỏ dm loi dy 25 cm - Ti nha lút TC 1,0kg/cm2 - Lỏng nha lp TC 4,5kg/cm2 - Bờ tụng lút ỏ 1x2 M.150 - Bờ tụng bú va ỏ 1x2 M.200 - Sn phõn ln - o cỏt - p cỏt K=0,95 - p cỏt K=0,98 - ỏ mi phõn cỏch dy 15cm - Cp phi ỏ dm loi dy 30cm - Cp phi ỏ dm loi dy 30 cm - Ti nha lút TC 1,0kg/cm2 - Lỏng nha lp TC 4,5kg/cm2 - Bờ tụng lút ỏ 1x2 M.150 - Bờ tụng bú va ỏ 1x2 M.200 - p cỏt K=0,95 - p cỏt K=0,98 - ỏ mi phõn cỏch dy 15cm - Cp phi ỏ dm loi dy 30cm - Cp phi ỏ dm loi dy 30 cm - Ti nha lút TC 1,0kg/cm2 - Lỏng nha lp TC 4,5kg/cm2 - Bờ tụng lút ỏ 1x2 M.150 - Bờ tụng bú va ỏ 1x2 M.200 Lu ý: õy ch l bng phõn chia cụng vic tham kho thun tin cho cỏc n v thc hin lp cỏc biờn bn nghim thu Cụng ty CP T XD & GT Mờ Kụng Trang 35 ... CễNG XY DNG HNG MC NG NI B BI HNG Phng 16 Qun Thnh ph H Chớ Minh TP: THUYT MINH QUYN S: 1/1 M S: TVGS- 01-11 PHN CễNG THC HIN Giỏm sỏt trng Giỏm sỏt viờn : KS Hong Cao Tin : KS Trn Vn Giu : KS Lõm... gn cỏc cu kin cn bo dng; - Kim tra thỏo g cp pha: + Ch c phộp thỏo g cp pha c T giỏm sỏt (vit tt TVGS) ng ý Thi gian thỏo cp pha theo ỳng qui nh (TCVN 4453 95, bng 3); + Nh thu khụng c t ý trỏm
- Xem thêm -

Xem thêm: De cuong giam sat thi cong cong trinh xay dung, De cuong giam sat thi cong cong trinh xay dung, De cuong giam sat thi cong cong trinh xay dung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay