Một Số Quá Trình Rã Vi Phạm Số Lepton Trong Các Mô Hình 3-3-1 Siêu Đối Xứng

142 145 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2017, 01:57

... cứu trình vi phạm số lepton mô hình 3-3-1 siêu đối xứng mở rộng mô hình chuẩn Mục đích nghiên cứu • Xây dựng mô hình 3-3-1 tối giản siêu đối xứng SUSYRM331 • Nghiên cứu vi phạm số lepton mô hình. .. Tên Mô hình chuẩn Mô hình 3-3-1 với neutrino phân cực phải (nói chung) (Mô hình) siêu đối xứng (nói chung) Mô hình siêu đối xứng tối thiểu Mô hình 3-3-1 tiết kiệm Mô hình 3-3-1 tiết kiệm siêu đối. .. 1.3.6 Khai triển số hạng F -term D-term Một số mô hình 3-3-1 siêu đối xứng 2.1 Mô hình 3-3-1 tiết kiệm siêu đối xứng 2.2 Mô hình 3-3-1 tối giản siêu đối xứng 2.2.1 Sự xếp hạt mô hình 2.2.2 Lagrangian
- Xem thêm -

Xem thêm: Một Số Quá Trình Rã Vi Phạm Số Lepton Trong Các Mô Hình 3-3-1 Siêu Đối Xứng, Một Số Quá Trình Rã Vi Phạm Số Lepton Trong Các Mô Hình 3-3-1 Siêu Đối Xứng, Một Số Quá Trình Rã Vi Phạm Số Lepton Trong Các Mô Hình 3-3-1 Siêu Đối Xứng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn