Hệ thống TK và chứng từ kế toán

56 398 1
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2013, 01:25

. định và tính pháp lý cho chứng từ kế toán. Các chứng từ kế toán dùng làm căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán phải có định khoản kế toán. 4. Ký chứng từ kế toán. thuận. 2. Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, gồm: - Chứng từ kế toán chung
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống TK và chứng từ kế toán, Hệ thống TK và chứng từ kế toán, Hệ thống TK và chứng từ kế toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn