BAI DU THI DOAN - DOI

4 488 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2013, 01:25

. tranh du kích vvới tác chiến tập chung, từ thấp đến cao, từ đánh lẻ đến đánh lớn, từ diệt vài tên địch đến diệt từng đại đội địch, từ đội du kích đến khu du. sánh lực l- ợng địch đông hơn ta gấp 20 lần. Nhng với tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cờng, đợc nhân dân thôn Tuy Định giúp đỡ bộ đội và du kích ta
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI DU THI DOAN - DOI, BAI DU THI DOAN - DOI, BAI DU THI DOAN - DOI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn