Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

53 227 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2017, 20:22

... PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TAM NÔNG TỈNH PHÚ THỌ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 77 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ cán quản lý trƣờng... of 126 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN VĂN CƢỜNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC LUẬN... CBQL trƣờng tiểu học địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ sao? Những biện pháp để phát triển đội ngũ CBQL trƣờng tiểu học địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục? Giả thuyết
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn