GIÁO ÁN LÝ 10 - BAN TỰ NHIÊN

96 338 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:28

Bùi Hoàng Liên Giáo án lớp 10- Ban tự nhiên PhÇnI. C¬ häc ChươngI: Động học chất điểm BÀI 1 : ChuyÓn §éng c¬ A. Môc tiªu 1.Kiến thức : - Hiểu được các khái niệm cơ bản: Tính tương đối của chuyển động, chất điểm, hệ quy chiếu, xác định vị trí của một chất điểm bằng tọa độ, xác định thời gian bằng đồng hồ, phân biệt khoảng thời gian và thời điểm. - Hiểu rõ là muốn nghiên cứu chuyển động của chất điểm, cần thiết chọn một hệ quy chiếu để xác định vị trí của chất điểm và thời điểm tương ứng. - Nắm vững được cách xác định tọa độ và thời điểm tương ứng của một chất điểm trên hệ trục tọa độ. 2.Kỹ năng - Chọn hệ quy chiếu, mô tả chuyển động. - Chọn mốc thời gian, xác định thời gian. - Phân biệt chuyển động cơ với các chuyển động khác. B. Chuẩn bị 1.Giáo viên - Chuẩn bị tình huống sau cho học sinh thảo luận: Bạn của em muốn đến nhà em chơi nhưng chưa biết nhà. Em phải dùng những vật mốc và hệ tọa độ nào để bạn đến được nhà thăm em? 2.Học sinh - Xem lại những vấn đề được học ở lớp 8: Thế nào là chuyển động? Thế nào là độ dài đại số của một đoạn thẳng? C. Tiến trình dạy học: - Hoạt động1: Nhận biết các chuyển động cơ học, vật mốc, chất điểm, quỹ đạo, thời gian trong chuyển động. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Xem tranh SGK, trả lời câu hỏi + Chuyển động cơ là gì? Vật mốc? Ví dụ? + Tại sao chuyển động cơ có tính tương đối? Ví dụ? - Đọc SGK phần 2. Trả lời câu hỏi: + Chất điểm là gì? Khi nào một vật được coi là chất điểm?Ví dụ? + Quỹ đạo là gì? Ví dụ? - Trả lời câu hỏi C1 - Tìm cách mô tả vị trí của chất điểm trên quỹ đạo. - Vẽ hình. - Trả lời câu hỏi C2 - Đo thời gian dùng đồng hồ như thế nào? - Cách chọn mổc (gốc) thời gian. - Biểu diễn trên trục số. - Khai thác ý nghĩa của bảng giờ tàu SGK - Yêu cầu : học sinh xem tranh SGK và nêu câu hỏi ( kiến thức lớp 8 ) để trả lời. - Gợi ý : lấy ngay một số ví dụ về chuyển động cơ ở trong phòng học. - Phân tích : Dấu hiệu của chuyển động tương đối - Nhận xét ví dụ của học sinh. - Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi C1 - Gợi ý: Trục tọa độ, điểm mốc , vị trí vật tại các thời điểm khác nhau. - Giới thiệu : Hình 1.5 - Giới thiệu cách đo thời gian, đơn vị - Hướng dẫn cách biểu diễn, cách tính thời gian. - Hoạt động 2: Hiểu hệ quy chiếu và chuyển động tịnh tiến. - 1 - Bùi Hoàng Liên Giáo án lớp 10- Ban tự nhiên Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Theo gợi ý của GV, xác định vị trí của chất điểm, từ đó rút ra cách xác định vị trí của chất điểm bằng hệ quy chiếu - Đọc SGK: Hệ quy chiếu? - Biểu diễn chuyển động của chất điểm trên trục Oxt? - Trả lời câu hỏi C3. - Xem tranh giáo viên mô tả. - Trả lời câu hỏi C4 - Lấy một ví dụ khác về chuyển động tịnh tiến. - Lấy 2 ví dụ, yêu cầu HS dưa ra cách xác định vị trí của chất điểm trong chuyển động thẳng và chuyển động cong - Gợi ý: Vật mốc, trục tọa độ biểu diễn vị trí, trục biểu diễn thời gian. - Nêu định nghĩa của hệ quy chiếu. - Yêu cầu:Học sinh trả lời câu hỏi C3 - Giới thiệu tranh đu quay - Phân tích dấu hiệu của chuyển động tịnh tiến. - Yêu cầu: Học sinh lấy ví dụ về chuyển động tịnh tiến. - Nhận xét các ví dụ. - Hoạt động 3 : Vận dụng, củng cố. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm nội dung câu 1 -5 (SGK). - Làm việc cá nhân giải bài tập 1, 2 (SGK). - Ghi nhận kiến thức: Những khái niệm cơ bản: Hệ quy chiếu; chuyển động tịnh tiến. - Trình bày cách mô tả chuyển động cơ - Nêu câu hỏi. Nhận xét câu trả lời của các nhóm. - Yêu cầu: Học sinh trình bày đáp án. - Đánh giá, nhận xét kết quả giờ dạy. -Hoạt động 4 : giao nhiệm vụ về nhà Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà - Ghi những sự chuẩn bị cho bài sau - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà - Nêu những chuẩn bị cho bài sau - 2 - Bùi Hoàng Liên Giáo án lớp 10- Ban tự nhiên BÀI 2: VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU (Tiết 1) A.Mục tiêu 1.Kiến thức - Hiểu rõ được khái niệm véctơ độ dời, véctơ vận tốc trung bình, véctơ vận tốc tức thời. - Hiểu được việc thay thế các véctơ trên bằng các giá trị đại số của chúng không làm mất đi đặc trưng của véctơ của chúng. - Phân biệt được độ dời với quãng đường đi, vận tốc với tốc độ. 2.Kỹ năng - Phân biệt, so sánh các khái niệm - Biểu diễn độ dời và các đại lượng vật véctơ B.Chuẩn bị 1.Giáo viên - Câu hỏi liên quan đến véctơ, biểu diễn véctơ. - Chuẩn bị câu hỏi trắc nghiệm. 2.Học sinh Xem lại các vấn đề đã được học ở lớp 8 : - Thế nào là chuyển động thẳng đều? - Thế nào là vận tốc trong chuyển động thẳng đều? - Các đặc trưng của đại lượng véctơ? C.Ti ến trình dạy học: - Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Nhớ lại khái niệm chuyển động thẳng đều, tốc độ của một vật ở lớp 8. - Trả lời câu hỏi C1 - Đặt câu hỏi cho học sinh, cho học sinh lấy ví dụ. - Nêu câu hỏi C1 - Hoạt động 2 :Tìm hiểu khái niệm độ dời Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Đọc SGK - Vẽ hình biểu diễn véctơ độ dời. - Trong chuyển động thẳng: Viết công thức (2.1) - Trả lời câu hỏi C2 - So sánh độ dời với quãng đường. Trả lời câu hỏi C3. - Yêu cầu: Học sinh đọc SGK, trả lời câu hỏi C2 - Hướng dẫn: Học sinh vẽ hình, xác định tọa độ của chất điểm. - Nêu câu hỏi C3 - Hoạt động 3 :Thiết lập công thức vận tốc trung bình, vận tốc tức thời Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Trả lời câu hỏi C4 - Thành lập công thức tính vận tốc trung bình (2.3) - Phân biệt vận tốc với tốc độ (ở lớp 8) - Trả lời câu hỏi C5, đưa ra khái niệm về vận tốc tức thời - Vẽ hình 2.4 - Yêu cầu: Học sinh trả lời câu hỏi C4 - Khẳng định: Học sinh vẽ hình, xác định tọa độ của chất điểm. - Nêu câu hỏi C5 - Hướng dẫn vẽ và viết công thức tính vận - 3 - Bùi Hoàng Liên Giáo án lớp 10- Ban tự nhiên - Hiểu được ý nghĩa của vận tốc tức thời tốc tức thời theo độ dời. - Nhấn mạnh: Véctơ vận tốc - Hoạt động 4 :Vận dụng, củng cố Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo nội dung câu 1, 2 trong (SGK); bài tập 1, 2 (SGK) - Làm việc cá nhân: giải bài tập 4 (SGK) - Ghi nhận kiến thức: độ dời, vận tốc trung bình, vân tốc tức thời. - So sánh quãng đường với độ dời; tốc độ với vận tốc. - Trình bày cách vẽ, biểu diễn vận tốc - Yêu cầu: Nêu câu hỏi. Nhận xét câu trả lời của các nhóm. - Yêu cầu: Học sinh trình bày đáp án - Đánh giá, nhận xét kết quả giờ dạy - Hoạt động 5 :Hướng dẫn về nhà Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà - Những sự chuẩn bị cho bài sau - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà - Yêu cầu: Học sinh chuẩn bị bài sau - 4 - Bùi Hoàng Liên Giáo án lớp 10- Ban tự nhiên B À I 2 . : VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU (Tiết 2) A.Mục tiêu 1.Kiến thức - Biết cách thiết lập phương trình chuyển động thẳng đều. Hiểu được phương trình chuyển động mô tả đầy đủ các đặc tính của chuyển động. - Biết cách vẽ đồ thị tọa độ theo thời gian, vận tốc theo thời gian và từ đồ thị có thể xác định được các đặc trưng động học của chuyển động cơ học. 2.Kỹ năng - Lập phương trình chuyển động - Vẽ đồ thị - Khai thác đồ thị B.Chuẩn bị 1.Giáo viên - Một ống thủy tinh dài đựng nước với bọt không khí - Chuẩn bị thí nghiệm về chuyển động thẳng và chuyển động thẳng đều 2.Học sinh - Các đặc trưng của đại lượng véctơ? - Giấy kẻ ô li để vẽ đồ thị C.Tiến trình dạy học - Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên Nhớ lại khái niệm chuyển động thẳng đều, tốc độ của một vật ở lớp 8 Đặt câu hỏi cho học sinh. Cho học sinh lấy ví dụ - Hoạt động 2: Tìm hiểu chuyển động thẳng đều Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Đọc SGK. Trả lời câu hỏi C2 - Cùng giáo viên làm thí nghiệm ống chứa bọt khí. - Ghi nhận định nghĩa chuyển động thẳng đều. - Viết công thức (2.4) - Vận tốc trung bình trong chuyển động thẳng đều? - So sánh vận tốc trung bình và vận tốc tức thời? - Cùng giáo viên làm thí nghiệm để kiểm chứng. - Yêu cầu: Học sinh đọc SGK, trả lời câu hỏi. - Cùng học sinh làm thí nghiệm SGK - Hướng dẫn: Học sinh vẽ hình, xác định tọa độ của chất điểm. - Nêu câu hỏi cho học sinh thảo luận. - Cùng học sinh làm các thí nghiệm kiểm chứng. - Khẳng định kết quả - Hoạt động 3: Thiết lập phương trình của chuyển động thẳng đều. Đồ thị vận tốc theo thời gian. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Viết công thức vận tốc từ đó suy ra công thức (2.6) - Vẽ đồ thị 2.6 ch0 2 trường hợp - Yêu cầu: Học sinh chọn hệ quy chiếu. - Nêu câu hỏi cho học sinh tìm được công thức và vẽ được các đồ thị. - 5 - Bùi Hoàng Liên Giáo án lớp 10- Ban tự nhiên - Xác định độ dốc của đường thẳng biểu diễn - Nêu ý nghĩa của hệ số góc? - Vẽ đồ thị H 2.9 - Trả lời câu hỏi C6 - Nêu câu hỏi C6 - Hoạt động 4: Vận dụng, củng cố Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo nội dung câu 3, 4 (SGK); bài tập 3 (SGK). - Làm việc cá nhân giải bài tập 7 (SGK). - Ghi nhận kiến thức: Chuyển động thẳng đều, phương trình chuyển động và đồ thị tọa độ - thời gian; vận tốc – thời gian. - Khai thác được đồ thị dạng này. - Nêu các ý nghĩa - Yêu cầu: Nêu câu hỏi, nhận xét các câu trả lời của các nhóm. - Yêu cầu: Học sinh trình bày đáp án - Đánh giá, nhận xét kết quả giờ dạy - Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà - Những sự chuẩn bị cho bài sau - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà - Yêu cầu: Học sinh chuẩn bị bài sau - 6 - Bùi Hoàng Liên Giáo án lớp 10- Ban tự nhiên B À I 3 . KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CHUYỂN ĐỘNG THẲNG A.Mục tiêu 1.Kiến thức - Nắm vững mục đích của việc khảo sát một chuyển động thẳng: Tìm hiểu tính nhanh, chậm của chuyển động biểu hiện ở biểu thức vận tốc theo thời gian. - Hiểu được: Muốn đo vận tốc phải xác định được tọa độ ở các thời điểm khác nhau và biết sử dụng dụng cụ đo thời gian. 2.Kỹ năng - Biết xử các kết quả đo bằng cách lập bảng vận dụng các công thức tính thích hợp để tìm các đại lượng mong muốn như vân tốc tức thời tại một thời điểm. - Biết cách vẽ đồ thị vận tốc theo thời gian - Biết khai thác đồ thị B.Chuẩn bị 1.Giáo viên - Chuẩn bị bộ thí nghiệm cần rung: Kiểm tra bút, mực, làm trước 1 số lần - Chuẩn bị một số băng giấy trắng, thước vẽ đồ thị. 2.Học sinh - Học kĩ bài trước. - Chuẩn bị giấy kẻ ô li, thước kẻ để vẽ đồ thị. C.Tiến trình dạy học 1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên Trả lời câu hỏi: - Chuyển động thẳng? - Vận tốc trung bình? - Vận tốc tức thời? - Dạng của đồ thị? - Đặt câu hỏi cho học sinh. - Yêu cầu: Học sinh vẽ dạng đồ thị -Hoạt động 2: Lắp đặt, bố trí thí nghiệm. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Kiểm tra các dụng cụ thí nghiệm. (Xe lăn, máng nghiêng, băng giấy, cần rung…) - Tìm hiểu dụng cụ đo: Tính năng, cơ chế, độ chính xác. - Lắp đặt, bố trí thí nghiệm. - Tìm hiểu nguyên tắc đo thời gian bằng cần rung. - Giới thiệu cho học sinh dụng cụ thí nghiệm. - Hướng dẫn cách lắp đặt, bố trí thí nghiệm. - Hướng dẫn thao tác mẫu: Sử dụng băng giấy. - Giải thích nguyên tắc đo thời gian - Hoạt động 3: Tiến hành thí nghiệm. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Cho cần rung hoạt động đồng thời cho xe chạy kéo theo băng giấy. - Lặp lại thí nghiệm vài lần. - Quan sát, thu thập kết quả trên băng giấy. - Lập bảng số liệu: Bảng 1 (SGK). - Chú ý: Cân chỉnh máng nghiêng, kiểm tra chất liệu băng giấy, bút chấm điểm - Làm mẫu. - Quan sát học sinh làm thí nghiệm - Điều chỉnh những sai lệch của thí nghiệm. - Thu thập kết quả đo bảng 1: Tọa độ theo thời gian. - 7 - Bùi Hoàng Liên Giáo án lớp 10- Ban tự nhiên - Hoạt động 4: Xử kết quả đo Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Vẽ đồ thị tọa độ theo thời gian H 3.2 - Tính vận tốc trung bình trong các khoảng thời gian 0.1s (5 khoảng liên tiếp) => lập bảng tính 2 - Tính vận tốc tức thời => lập bảng 3 Vẽ đồ thị vận tốc theo thời gian H 3.3 - Nhận xét kết quả: Biết được tọa độ tại mọi thời điểm thì biết được các đặc trưng khác của chuyển động. - Hướng dẫn cách vẽ đồ thị: Biểu diễn mẫu 1, 2 vị trí. - Quan sát học sinh tính toán, vẽ đồ thị - Căn cứ vào kết quả gợi ý học sinh rút ra kết luận. - Hoạt động 5: Vận dụng, củng cố Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Trình bày kết quả của nhóm. - Đánh giá kết quả, cách trình bày của nhóm khác. - Trả lời câu hỏi SGK; H 3.4 - Ghi nhận kiến thức: Đặc điểm của chuyển động thẳng. Cách viết báo cáo. Cách trình bày báo cáo thí nghiệm. - Hướng dẫn viết báo cáo, trình bày kết quả. - Yêu cầu: Các nhóm trình bày kết quả, trả lời câu hỏi SGK. - Đánh giá, nhận xét kết quả các nhóm. - Hướng dẫn học sinh giải thích các sai số của phép đo, kết quả đo. Hoạt động 6 :Hướng dẫn về nhà Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà - Những sự chuẩn bị cho bài sau - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà - Yêu cầu: Học sinh chuẩn bị bài sau - 8 - Bùi Hoàng Liên Giáo án lớp 10- Ban tự nhiên B À I 4 : CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU A.Mục tiêu 1.Kiến thức - Hiểu được gia tốc là đại lượng đặc trưng cho sự biến đổi nhanh, chậm của vận tốc. - Nắm được các định nghĩa gia tốc trung bình, gia tốc tức thời - Hiểu được định nghĩa về chuyển động thẳng biến đổi đều, từ đó rút ra được công thức tính vận tốc theo thời gian 2.Kỹ năng - Biết cách vẽ đồ thị biểu diễn vận tốc theo thời gian - Biết cách giải bài toán đơn giản liên quan đến gia tốc B.Chuẩn bị 1.Giáo viên - Các câu hỏi, ví dụ về chuyển động thẳng đều và chuyển động biến đổi đều. - Biên soạn các câu hỏi 1 -4 SGK dưới dạng trắc nghiệm. 2.Học sinh - Các đặc điểm về chuyển động thẳng đều, cách vẽ đồ thị C.Tiến trình dạy học. - Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Các đặc điểm của chuyển động thẳng đều? - Cách vẽ đồ thị. Đồ thị vận tốc theo thời gian? - Nhận xét trả lời của bạn - Đặt câu hỏi cho học sinh. - Yêu cầu 1 học sinh lên bảng vẽ dạng đồ thị - Nhận xét các câu trả lời - Hoạt động 2 : Tìm hiểu khái niệm gia tốc trung bình, gia tốc tức thời trong chuyển động thẳng. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Lấy ví dụ về chuyển động có vận tốc thay đổi theo thời gian? Làm thế nào để so sánh sự biến đổi vận tốc của các chuyển động này? - Đọc SGK, hiểu được ý nghĩa của gia tốc - Tìm hiểu độ biến thiên của vận tốc trong 1 đơn vị thời gian, đưa ra công thức tính vận tốc trung bình, đơn vị của gia tốc. - Tìm hiểu ý nghĩa của gia tốc trung bình - Đọc SGK (phần 1.b) - Đưa ra công thức tính gia tốc tức thời - So sánh công thức gia tốc tức thời và gia tốc trung bình. - Xem vài số liệu về gia tốc trung bình trong SGK - Ghi nhận: Gia tốc trung bình và gia tốc tức thời là đại lượng véctơ; ý nghĩa của gia tốc - Nêu câu hỏi - Gợi ý: Các chuyển động cụ thể - Gợi ý cách so sánh - Đặt vấn đề để học sinh đưa ra công thức tính gia tốc. - Giải thích ý nghĩa gia tốc trung bình - Cho học sinh đọc SGK (phần 1.b) - Phân biệt cho học sinh khái niệm gia tốc tức thời và gia tốc trung bình. Giá trị đại số, đơn vị của gia tốc. - Hoạt động 3 : Tìm hiểu chuyển động thẳng biến đổi đều Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Đọc SGK phần 2.a - Tìm hiểu đồ thị H 4.3 - Yêu cầu: học sinh đọc SGK, tìm hiểu H 4.3 - 9 - Bùi Hoàng Liên Giáo án lớp 10- Ban tự nhiên - Định nghĩa chuyển động thẳng đều? - Công thức tính vận tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều? - Vẽ đồ thị vận tốc theo thời gian trong trường hợp v cùng dấu a. H 4.4 - Vẽ đồ thị vận tốc theo thời gian trong trường hợp v khác dấu a. H 4.5 - Trả lời câu hỏi C1 - So sánh các đồ thị. - Tính hệ số góc của đường biểu diễn vận tốc theo thời gian, từ đó nêu ý nghĩa của nó. - Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi. - Gợi ý: Từ công thức (4.2) để đưa ra công thức (4.4) - Yêu cầu học sinh vẽ đồ thị trong các trường hợp, xem SGK. - Hướng dẫn học sinh vẽ đồ thị - Nêu câu hỏi C1 - Yêu cầu học sinh so sánh, tính toán rút ra ý nghĩa hệ số góc. - Hoạt động 4 : Vận dụng, củng cố Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1- 4 (SGK) - Làm việc cá nhân giải bài tập 1, 2 (SGK) - Ghi nhận kiến thức: Gia tốc, ý nghĩa của gia tốc, đồ thị - Nêu câu hỏi. Nhận xét câu trả lời của các nhóm. - Yêu cầu: Học sinh trình bày đáp án. - Đánh giá, nhận xét kết quả giờ dạy. - Hoạt động 5 : Hướng dẫn về nhà Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà - Những sự chuẩn bị cho bài sau - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà - Yêu cầu: Học sinh chuẩn bị bài sau B À I 5 : PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU A.Mục tiêu 1.Kiến thức - Hiểu rõ phương trình chuyển động là công thức biểu diễn tọa độ của một chất điểm theo thời gian. - 10 - [...]... nhà Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà - Những sự chuẩn bị cho bài sau - Yêu cầu: Học sinh chuẩn bị bài sau Bµi 6 SỰ RƠI TỰ DO A.Mục tiêu 1.Kiến thức - Hiểu được thế nào là sự rơi tự do và khi rơi tự do thì mọi vật đều rơi như nhau - 12 - Bùi Hoàng Liên Giáo án lớp 1 0- Ban tự nhiên - Biết cách khảo sát chuyển động của một vật... giáo viên - Cùng giáo viên làm thí nghiệm 2 SGK - Mô tả, cùng học sinh làm thí nghiệm 2 - Dựa vào công thức tính gia tốc của sự rơi tự SGK do - Hướng dẫn học sinh tính gia tốc, rút ra kết - 13 - Bùi Hoàng Liên Giáo án lớp 1 0- Ban tự nhiên - Làm thí nghiệm với vật nặng khác Rút ra kết luận - Trả lời câu hỏi C3 - Đọc phần 5 SGK, xem bảng kê gia tốc trong SGK - Trả lời câu hỏi: Gia tốc rơi tự do còn phụ... một vật có tính tương đối? - Rút ra kết luận SGK - 19 - Sự trợ giúp của giáo viên - Cho học sinh xem hình H 10. 1 SGK - Nêu câu hỏi - Cho học sinh lấy ví dụ - Nhận xét các câu trả lời Bùi Hoàng Liên Giáo án lớp 1 0- Ban tự nhiên 3 Hoạt động 3 ( phút): Tìm hiểu chuyển động của người đi trên bè Công thức cộng vận tốc Hoạt động của học sinh - Đọc SGK phần 2; xem hình H 10. 2 - Thảo luận tìm hiểu: Hệ quy... giúp của giáo viên - Yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi 1 - 4 (SGK) - Nhận xét câu trả lời của học sinh - Nêu hai bài tập 1, 2 SGK - Nhận xét câu trả lời - Đánh giá, nhận xét kết quả giờ dạy Bùi Hoàng Liên Giáo án lớp 1 0- Ban tự nhiên 5 Hoạt động 5 (…… phút): Hướng dẫn về nhà Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà - Những sự... quỹ đạo - Hoạt động nhóm, tìm phương trình quỹ đạo - Tổ chức các hoạt động nhóm của vật bị ném - Yêu cầu học sinh trình bày kết quả - Trình bày kết quả hoạt động nhóm - Lần lượt nêu các câu hỏi C1, C2, C3 - Thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi C1, - Nhận xét các câu trả lời C2, C3 - 32 - Bùi Hoàng Liên Giáo án lớp 1 0- Ban tự nhiên - Làm việc cá nhân - Yêu cầu học sinh vận dụng các kết quả - Trình... giúp của giáo viên - Đọc phần 2 SGK Từ công thức (5.1), lập - Cho học sinh đọc SGK luận để tìm được công thức liên hệ (5.4) - Hướng dẫn học sinh tìm mối liên hệ - Ghi nhận: trường hợp đặc biệt (công thức - Nhận xét trường hợp đặc biệt (5.5) và (5.6) SGK) - 11 - Bùi Hoàng Liên Giáo án lớp 1 0- Ban tự nhiên - Hoạt động 5 (…… phút): Vận dụng, củng cố Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Thảo... SGK để đưa ra định luật I Newton - 26 - Bùi Hoàng Liên Giáo án lớp 1 0- Ban tự nhiên - Nhận xét câu trả lời của học sinh và điều - Trả lời câu hỏi về vật cô lập, khái niệm chỉnh nội dung của câu trả lời cho chính xác quán tính - Yêu cầu học sinh đọc SGK - Nêu câu hỏi - Nhận xét câu trả lời - Trả lời câu hỏi C2 - Nêu câu hỏi C2 - Nêu ý nghĩa của định luật I Newton - Nhận xét câu trả lời 3 Họat động 3... thì véctơ gia tốc là hướng tâm và có độ lớn phụ thuộc vào vận tốc dài và bán kính quỹ đạo - Nắm vững công thức gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đèu và áp dụng trong một số bài toán đơn giản 2 Kỹ năng - duy lozíc toán học - Vận dụng giải bài tập B Chuẩn bị - 17 - Bùi Hoàng Liên 1 2 3 - Giáo án lớp 1 0- Ban tự nhiên Giáo viên Các câu hỏi, ví dụ về chuyển động tròn đều Biên soạn câu hỏi 1, 2... giúp của giáo viên - Giới thiệu với học sinh về một số dụng cụ - 21 - Bùi Hoàng Liên Giáo án lớp 1 0- Ban tự nhiên đo Sơ bộ về cấu tạo, nguyên hoạt động, cách đo và một số chú ý trong quá trình sử dụng Làm thí nghiệm đo mẫu - Hoạt động nhóm, tìm hiểu một số dụng cụ - Tổ chức hoạt động nhóm Yêu cầu các đo nhóm lần lượt làm quen với các dụng cụ đo và đo thử - Đo thử một số đại lượng - Nhận xét đánh giá... Lấy ví dụ thực tiễn về phân tích lực - Yêu cầu học sinh lấy ví dụ về phân tích lực - Nhận xét câu trả lời 4 Hoạt động 4 (…… phút): Vận dụng, củng cố Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - 25 - Bùi Hoàng Liên Giáo án lớp 1 0- Ban tự nhiên - Hoạt động cá nhân giải bài tập 2 SGK - Trình bày bài giảng trên bảng - Trả lời câu hỏi 1 SGK - Giải bài tập1 SGK - Ghi tóm tắt các kiến thức cơ bản: Khái . thị. - 5 - Bùi Hoàng Liên Giáo án lớp 1 0- Ban tự nhiên - Xác định độ dốc của đường thẳng biểu diễn - Nêu ý nghĩa của hệ số góc? - Vẽ đồ thị H 2.9 - Trả. SGK) - Cho học sinh đọc SGK - Hướng dẫn học sinh tìm mối liên hệ - Nhận xét trường hợp đặc biệt - 11 - Bùi Hoàng Liên Giáo án lớp 1 0- Ban tự nhiên - Hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN LÝ 10 - BAN TỰ NHIÊN, GIÁO ÁN LÝ 10 - BAN TỰ NHIÊN, GIÁO ÁN LÝ 10 - BAN TỰ NHIÊN, Mơc tiªu Chuẩn bị Tiến trình dạy học:, Tổ chức các hoạt động dạy học, Chuẩn bị Tổ chức các hoạt động dạy học, Tổ chức các hoạt động dạy học, Tổ chức các hoạt động dạy học, Mục tiêu Tổ chức các hoạt động dạy học, Chuẩn bị Tổ chức các hoạt động dạy học, Mục tiêu Chuẩn bị Tổ chức các hoạt động dạy học, Tổ chức các hoạt động dạy học, Tổ chức các hoạt động dạy học, Giáo viên - Thí nghiệm ở các hình H 22.1, H 22.3, H 22.4 Học sinh - Ơn tập về trọng lực, lực qn tính, Tổ chức các hoạt động dạy học, Tổ chức các hoạt động dạy học, Tổ chức các hoạt động dạy học, Mục tiêu Tổ chức các hoạt động dạy học, Mục tiêu Tổ chức các hoạt động dạy học, Tổ chức các hoạt động dạy học, Giáo viên - Chuẩn bị các dụng cụ thí nghiệm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn