đề cuong chuong 1-hoa 11

2 315 3
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:27

CÂU HỎI ÔN TẬP -CHƯƠNG ĐIỆN LI -LỚP11 1.Dãy nào sau đây đều gồm những chất điện li mạnh: A.H 2 SO 4 ,Na 2 SO 4 ,Ba(OH) 2 ,HgCl 2 ,CH 3 COOH B.FeCl 3 ,Al(OH) 3 ,Ca(NO 3 ) 2 ,HClO 4 ,Mg(OH) 2 C.NaH 2 PO 4 ,HNO 3 ,HClO,Fe 2 (SO 4 ) 3 ,H 2 S D.NaOH,CH 3 COONa ,HCl,MgSO 4 ,Na 2 CO 3 2.Dãy nào sau đây chỉ gồm những chất điện li yếu: A.HClO 4 ,Al(OH) 3 H 2 S ,Pb(OH) 2 B.HF,H 2 CO 3 ,H 2 SO 3 ,Mg(OH) 2 C.HClO H 3 PO 4 CH 3 COONa , NaHS D.Ba(OH) 2 ,H 3 PO 4 ,HgCl 2 ,Na 2 CO 3 3.Có 4 dd trong suốt, mỗi dd chỉ chứa 1 loại cation và 1 loại anion. Các loại ion trong 4 dd gồm: Ca 2+ , Mg 2+ , Pb 2+ , Na + , − 2 4 SO , Cl - , − 2 3 CO , − 3 NO . Đó là 4 dd gì? A. BaCl 2 , MgSO 4 , Na 2 CO 3 , Pb(NO 3 ) 2 B. BaCO 3 , MgSO 4 , NaCl, Pb(NO 3 ) 2 C. BaCl 2 , PbSO 4 , Na 2 CO 3 , MgCl 2 D. BaCl 2 , PbSO 4 , Na 2 CO 3 , Mg(NO 3 ) 2 4.Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết: A. những ion nào tồn tại trong dung dịch. Nồng độ những ion nào trong dung dịch lớn nhất. C. Bản chất của phản ứng trong dd chất điện li. Không tồn tại phân tử trong dd chất điện li. 5. Ion OH - có thể phản ứng với các ion nào sau đây:A. H + ,Fe 3+ , − 3 HCO B. Cu 2+ , Mg 2+ , Al 3+ C. Fe 2+ , Zn 2+ , Al 3+ D. Tất cả đều đúng 6.Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li xảy ra khi: A. Các chất phản ứng là những chất dễ tan. B. Các chất phản ứng phải là những chất điện li mạnh. C. Một số ion trong dung dịch kết hợp được với nhau làm giảm nồng độ ion của chúng. D. Phản ứng không phải là thuận nghịch. 7.Hòa tan 200g dd NaCl 10% với 800g dd NaCl 20% ta được một dd mới có nồng độ a %. Giá trị a là:A. 18% B. 16% C. 1,6% D. 12 % E. Kết quả khác. 8. Những ion nào dưới đây có thể tồn tại trong cùng một dd? A. Na + , Mg 2+ , OH - , − 3 NO . B. Ag + , H + , Cl - , − 2 4 SO C. − 4 HSO , Na + , Ca 2+ , − 2 3 CO D. OH - , Na + , Ba 2+ , Cl - . 9.Cho dd Fe 2 (SO 4 ) 3 có nồng độ bằng 0,20M. Nồng độ ion Fe 3+ và SO 4 2- trong dd lần lượt bằng: A.0,20 M và 0,20M B. 0,10M và 0,15M C.0,40M và 0,60M D.0,60M và 0,40M 10. Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do: A.Sự chuyển dịch của các electron B.Sự chuyển dịch của các cation C.Sự chuyển dịch của các phân tử cation và anion D.Sự chuyển dịch của các phân tử hòa tan 11.DD axit mạnh H 2 SO 4 0,005 M có:A pH = 2,00 B.pH < 1,00 C. pH> 1,00 D. [ ] + H > 0,20M (giả sử nấc 2 phân li hoàn toàn) 12.DD X có pH = 9,00 . [ ] − OH của dd trên là:A.1,0.10 -9 M B.1,0.10 -5 M C.1,0.10 -6 M D.1,0.10 -4 M 13.DD X có pH =3,0 . Kết luận nào sau đây là đúng với dd X: A. [ ] + H > [ ] − OH B. [ ] + H = 1,0.10 -3 M C. dd X làm quì tím hoá đỏ D.Tất cả đều đúng 14.DD X có [ ] − OH = 1,0.10 -10 M . Kết luận nào sau đây đúng với dd X: A.DD X có tính kiềm B. Nhỏ phênolphtalêin vào dd X có màu hồng C.DD X có pH = 4,0 D.Trong dd X [ ] + H < [ ] − OH 15.Cần lấy những muối nào để hoà tan tạo dd X,Y,Z có chứa các ion sau: X : Na + , Fe 3+ ,SO 4 2- Y:Mg 2+ ,NO 3 - ,SO 4 2- , Z: Al 3+ , NO 3 - ,K + ,Cl - 16. Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch: A. Zn + H 2 SO 4  ZnSO 4 + H 2 ↑. B. Fe(NO 3 ) 3 + 3NaOH Fe(OH) 3 ↓+ 3NaNO 3 . C. Fe(NO 3 ) 3 + 2KI I 2 + 2KNO 3 + 2Fe(NO 3 ) 2 . D. Fe(NO 3 ) 3 + Zn 2Fe(NO 3 ) 2 + Zn(NO 3 ) 2 . 17.Trung hoà 100,0 ml dd H 2 SO 4 0,20 M cần V ml dd NaOH 0,10 M .Giá trị V là:A.100 B.200 C.400 D.800 18.Chọn câu sai : A.Môi trường trung tính có pH=7 B.Môi trường axit có [ ] + H > [ ] − OH C.Môi trường kiềm có [ ] − OH < 1,0.10 -7 M D.DD có pH =5,5 làm quì tím hoá đỏ 19.Phương trình hóa học nào dưới đây không xảy ra? A. Na 2 SO 4 + BaCl 2  2NaCl + BaSO 4 . B. FeS + ZnCl 2  ZnS + FeCl 2 . C. 2HCl + Mg(OH) 2  MgCl 2 + 2H 2 O. D. FeS + 2HCl  H 2 S + FeCl 2 . 20.DD Ba(OH) 2 có pH=12 .Nồng độ của dd Ba(OH) 2 là:A.0,010M B.0,050M C.0,0050M D.0,0020M 21.Trộn 30,0ml dd CaCl 2 0,10M với 20,0ml dd NaCl 0,20M được dd A .Nồng độ [ ] − Cl trong ddA là: A.0,10M B. 0,20M C. 0,15 M D. 0,30M 22.Theo A-rê-ni-ut ,chất nào là axit,chất nào là bazơ, chất nào là hiđroxit lưỡng tính trong các chất sau: H 2 SO 4 ,HClO , H 2 S, CaCO 3 , Al(OH) 3 ,H 3 PO 4 H 2 CO 3 , NH 4 Cl, HBrO 3 ,Zn(OH) 2 , NaHS 23.Viết PT điện li của các chất sau:CuSO 4 , Na 2 SO 4 , Fe 2 (SO 4 ) 3 , NaHPO 4 , NaOH, Mg(OH) 2 , CH 3 COOH, HClO, Fe(NO 3 ) 3 , HF , Pb(OH) 2 24.Viết PT điện li từng nấc của các axit sau: H 3 PO 4 ,H 2 SO 3 , H 2 S ,H 2 CO 3 , H 2 SO 4 25.Viết PT phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có)khi trộn lẫn các chất sau: -dd HNO 3 và CaCO 3 -dd KOH và dd FeCl 3 -dd H 2 SO 4 và dd NaOH -dd Ca(NO 3 ) 2 và dd Na 2 CO 3 -dd NaOH và Al(OH) 3 -dd Al 2 (SO 4 ) 3 và dd NaOH vừa đủ -dd NaOH và Zn(OH) 2 -FeS và dd HCl - dd CuSO 4 và dd H 2 S - dd NaF và dd H 2 SO 4 -dd CH 3 COOH và dd HCl -dd HCl và Zn(OH) 2 -dd NaHCO 3 và dd HCl -dd NaHCO 3 và dd NaOH -dd NH 4 Cl và dd NaOH -dd Na 2 SO 4 và dd FeCl 3 -dd MgSO 4 và dd K 2 CO 3 -dd Ba(OH) 2 và Na 2 SO 4 (cho nấc 2 của H 2 SO 4 và Ba(OH) 2 điện li hoàn toàn) 26.Nhận biết các chất rắn sau: CaCO 3 , Na 2 CO 3 , Na 2 SO 4 27.Nhận biết các dd sau: NaOH,NaCl,Na 2 SO 4 ,NaNO 3 28.Nhận biết các dd sau: NaOH , H 2 SO 4 ,BaCl 2 , Na 2 SO 4 , NaNO 3 (chỉ được dùng thêm quì tím) 29.Hoà tan 0,80 gam NaOH vào 1 lượng nước vừa đủ được 200,0ml dd A. a.Tính nồng độ mol của dd A. b.Tính [ ] + H , [ ] − OH ,pH của dd c.Cho 50,0ml dd FeCl 3 0,20 M vào dd A.Tính lượng kết tủa thu được ( Fe=56,O=16,H=1) 30.Viết PT dạng phân tử ứng với PT ion rút gọn sau: a.Ba 2+ + CO 3 2- → BaCO 3 ↓ b.S 2- + 2H + → H 2 S ↑ c.Fe 3+ + 3OH - → Fe(OH) 3 ↓ d. NH 4 + + OH - → NH 3 ↑ + H 2 O e.Zn(OH) 2 + 2H + → Mg 2+ + 2H 2 O 31. Viết PT dạng phân tử và ion rút gọn của các phản ứng trong dd theo sơ đồ sau: a.Pb(NO 3 ) 2 + ? → PbCl 2 ↓ + ? b.MgCO 3 + ? → MgCl 2 + ? c.Sn(OH) 2 + ? → K 2 SnO 2 + ? 32.Trộn 50,0ml dd NaOH 0,40M với 50,0 ml dd HCl 0,20M được dd A .Tính pH của dd A 33.Chất nào sau đây không phân ly ra ion khi hòa tan trong nước:A.H 2 SO 4 B.KOH C. NaCl D.C 6 H 12 O 6 34. Trong các chất sau: KCl, HCl, HClO, Al(OH) 3 , Ca(OH) 2 .Những chất điện li mạnh là: A.KCl, HClO và Ca(OH) 2 B.HCl , Al(OH) 3 và Ca(OH) 2 C.HCl, Ca(OH) 2 và KCl D.Ca(OH) 2 , Al(OH) 3 và HClO 35. Trong các chất sau: Na 2 SO 3 , H 2 CO 3 , Mg(OH) 2 , HF, Ba(OH) 2 .Những chất điện li yếu là: A. Na 2 SO 3 , H 2 CO 3 và HF C. H 2 CO 3 , Ba(OH) 2 và Mg(OH) 2 B. H 2 CO 3 , Mg(OH) 2 và HF D.Mg(OH) 2 , Na 2 SO 3 và HF 36. Cho dd KNO 3 có nồng độ bằng 0,5M. Trong dung dịch nồng độ của ion K + bằng: A.0,5M B.0,25M C. 1M D. Không xác định được. 37. Có 5 dd muối mất nhãn: NaCl, NH 4 Cl, Al(NO 3 ) 3 , Fe(NO 3 ) 3 , CuSO 4 . Dùng dd nào sau đây để nhạn biết A. dd HCl B. dd NaOH C. dd BaCl 2 D. dd H 2 SO 4 . 38. Dung dịch muối A làm quỳ tím hóa xanh, dd muối B không làm quỳ tím đổi màu. Trộn lẫn 2 dd A và B lại với nhau thì xuất hiện kết tủa trắng. A, B có thể là: A. Na 2 SO 3 , K 2 SO 4 B. Na 2 CO 3 , Ba(NO 3 ) 2 C. K 2 CO 3 , NaNO 3 D. K 2 SO 3 , Na 2 SO 4 39. Khi cho dd Ba(OH) 2 vào dd A có chứa Na + , Mg 2+ , − 2 4 SO . Hỏi có bao nhiêu phản ứng trao đổi ion xảy ra?A. 1 B.2 C.3 D.4 E. 5 40. Trộn lẫn 100ml dd HCl 0,03M với 100 ml dd NaOH 0,01M được dd A. Tính pH của dd A. Tính thể tích dd Ba(OH) 2 1M đủ để trung hòa dd A 41. Trỗn lẫn 100ml dd K 2 CO 3 0,5M với 100ml dd CaCl 2 0,1M. Tính khối lượng kết tủa thu được. Tính C M các ion trong dd sau phản ứng cho rằng thể tích dd không đổi. 42.So sánh nồng độ cation H + của các dung dịch sau có cùng nồng độ M :CH 3 COOH(1), HCl(2), H 2 SO 4 (3) A.(1)>(2)>(3) B.(3)>(2)>(1) C.(3)>(1)>(2) D.((1)>(3)>(2) 43. Tính thể tích dung dịch KOH 10%(D=1,128 g/ml) chứa số mol OH – bằng số mol OH – có trong 0,2 lít dung dịch NaOH 0,5M A.35,5ml B.50ml C.26,8ml D.18,4ml 44. Theo A–rê–ni–ut chất nào dưới đây là axit?A.CuSO 4 B.HClO 4 C. BaSO 4 D.CsOH 45. Cho các phản ứng :(1): Zn(OH) 2 + HCl → ZnCl 2 + H 2 O; (2): Zn(OH) 2 → ZnO + H 2 O; (3): Zn(OH) 2 + 2NaOH → Na 2 ZnO 2 + 2H 2 O; (4): ZnCl 2 + NaOH → ZnCl 2 + H 2 O. Phản ứng chứng tỏ Zn(OH) 2 có tính lưỡng tính là:A. (1) và (3). B. (2) và (4) C. (1) và (4). D.(2) và (3) 46. Chọn câu đúng trong các câu sau đây ? A. Giá trị pH tăng thì độ axit giảm. B. Giá trị pH tăng thì độ axit tăng. C. dung dịch có pH < 7 : làm quỳ tím hóa xanh D. dung dịch có pH > 7 : làm quỳ tím hóa đỏ 47. Trộn lẫn 50ml dung dịch HCl 0,12M với 50ml dung dịch NaOH 0,1M. pH của dung dịch thu được là : A.11 B.2 C.5 D.7 48. Cho các cặp chất sau đây :(I) Na 2 CO 3 +BaCl 2 (II) (NH 4 ) 2 CO 3 +Ba(NO 3 ) 2 (III) Ba(HCO 3 ) 2 +K 2 CO 3 (IV) BaCl 2 +MgCO 3 Những cặp chất khi phản ứng có cùng phương trình ion rút gọn là :A.(I),(IV) B. (I),(II) C. (I),(II),(III) D. (I),(II),(III),(IV) 49. Phương trình S 2– +2H + H 2 S là phương trình ion rút gọn của phản ứng : A.FeS+2HClFeCl 2 +H 2 S B.BaS +H 2 SO 4 BaSO 4 +H 2 S C.2HCl+K 2 S2KCl+H 2 S D.2NaHSO 4 +Na 2 S2Na 2 SO 4 +H 2 S 50.Trường hợp nào sau đây dẫn điện được:A. Nước Cất B. NaOH rắn, khan C. Glixerol € D. Nước biển. 51. Câu nào đúng về sự điện li: A. Sự điện li là sự hoà tan một chất thành dung dịch B. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện C. Sự điện li là sự phân li thành iôn âm và iôn dương khi chất đó tan vào nước hay ở trạng thái nóng chảy D. Tất cả sai 52. CH 3 COOH điện li theo cân bằng sau: CH 3 COOH  CH 3 COO - + H + . Độ điện li của CH 3 COOH tăng khi? A. Thêm vài giọt dung dịch HCl B. Thêm vài giọt dung dịch NaOH C. Thêm vài giọt NaCl D. Tất cả sai.\ 53. Cho 10,6 gam Na 2 CO 3 vào 12g dung dịch H 2 SO 4 98% thu được dung dịch X. Cô cạn X thì thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? A. 14,2g B.16,16g C. 17,04g D. 16,4g 54. Cho 10 ml dd hỗn hợp HCl 1M và H 2 SO 4 0,5M. V dd NaOH 1M cần để trung hòa dung dịch axit là:A. 10 B. 15 C. 20 D. 25(ml) 55. Có các dd Al(OH) 3 , NaHCO 3 , HCl , KOH . Số phản ứng xảy ra là:A. 4 B. 5 C. 3 D. 2 56. Có các dd: Ba(OH) 2 , Na 2 CO 3 , NaHCO 3 , NaHSO 4 . Số cặp chất tác dụng được với nhau là:A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 -------------- 57.Trộn 50ml dung dịch HCl với 50ml dung dịch NaOH có pH = 13 thu được dung dịch X có pH = 2 Nồng độ mol của dung dịch HCl ban đầu là:A. 0,12M B. 0,13M C. 0,15M D. Kết quả khác 58. Thể tích dung dịch Ba(OH) 2 0,025M cần cho vào 100ml dung dịch HCl có pH = 1 để dung dịch thu được có pH=2 là bao nhiêu (trong các số cho dưới đây)?A. 0.14 lít B. 0,16 lít C. 0,18lít D. 0,25lít--- . CÂU HỎI ÔN TẬP -CHƯƠNG ĐIỆN LI -LỚP11 1.Dãy nào sau đây đều gồm những chất điện li mạnh: A.H 2 SO 4 ,Na 2 SO 4 ,Ba(OH) 2. ,Fe 3+ , − 3 HCO B. Cu 2+ , Mg 2+ , Al 3+ C. Fe 2+ , Zn 2+ , Al 3+ D. Tất cả đều đúng 6.Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li xảy ra khi:
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cuong chuong 1-hoa 11, đề cuong chuong 1-hoa 11, đề cuong chuong 1-hoa 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay