Cấu Trúc Rẽ Nhánh

8 467 3
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:27

Thùc hiÖn c«ng viÖc 1 Thùc hiÖn c«ng viÖc 2 KÕt thóc BiÓu thøc ®iÒu kiÖn Câu lệnh bất kỳ Câu lệnh bất kỳ Thùc hiÖn c«ng viÖc 1 Thùc hiÖn c«ng viÖc 2 KÕt thóc Thùc hiÖn c«ng viÖc 1 KÕt thóc C¸ch thùc hiÖn C¸ch thùc hiÖn  T Thùc hiÖn c«ng viÖc 1 Thùc hiÖn c«ng viÖc 2 KÕt thóc C¸ch thùc hiÖn C¸ch thùc hiÖn Thùc hiÖn c«ng viÖc 2 KÕt thóc  F and; or; not Các dạng của BTĐK >; <; =; >=; <=; <> (and; or; not)+(>; <; =; >=; <=; <>) Khái niệm BTĐK Là một biểu thức mà giá trị của nó có kiểu Boolean (True, False) và được dùng làm điều kiện thực hiện lệnh của máy. Thùc hiÖn c«ng viÖc 1 Thùc hiÖn c«ng viÖc 2 Khối các câu lệnh Chỉ có 1 câu lệnh Ghép nhiều câu lệnh: Begin . End; If B then C else If D then E else G; C«ng viÖc 1 KÕt thóc Câu lệnh rẽ nhánh dạng khuyết C«ng viÖc 2 = rçng IF <BT§K> THEN CV1 ELSE CV2; IF THEN ELSEBT§K CV1 CV2 . . End; If B then C else If D then E else G; C«ng viÖc 1 KÕt thóc Câu lệnh rẽ nhánh dạng khuyết C«ng viÖc 2 = rçng IF <BT§K> THEN CV1 ELSE CV2; IF
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu Trúc Rẽ Nhánh, Cấu Trúc Rẽ Nhánh, Cấu Trúc Rẽ Nhánh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay