ĐỀ CƯƠNG hóa học 11 HK i

11 212 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 12:05

1. Khái niện chất điện li: là những chất khi tan trong nước phân li ra ion, không có phản ứng xảy ra (axit, bazơ, muối)2. Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion, gồm:+ axit mạnh: HNO3, H2SO4, HCl, HClO4...+ Bazơ mạnh: K+, Ba+,Ca+, Na+ …+ Hầu hết các muối tanChất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một số phân tử hòa tan phân li ra ion, gồm:+ Axit yếu: HClO, H2S, HF, H2CO3, H2SO3…+ bazơ yếu: Mg(OH)2…3. Phản ứng trao đổi là phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li và sản phẩm phải tạo ra chất kết tủa, chất khí hay chất điện li yếu.Phương trình ion rút gọn cho biết bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li (chỉ ghi các chất, các ion liên quan đến chất kết tủa, chất khí hoặc chất điện li yếu) 4.H3PO4 là axit ba nấc (triaxit) => phân li trong nước tạo ra 4 ionH3PO3 là axit hai nấc (điaxit) => phân li trong nước tạo ra 3 ion và NaHPO3 là muối trung hòa 5.Tích số ion của nước: H+.OH=1014 (ở 25ºC) => phụ thuộc vào nhiệt độ.6.Hiện tượng khi cho từ từ:CO2 vào Ca(OH)2: ban đầu xuất hiện kết tủa sau đó kết tủa tan raNaOH vào AlCl3: ban đầu xuất hiện kết tủa sau đó kết tủa tan raAlCl3 vào NaOH: ban đầu không không có hiện tượng gì xảy ra, một thời gian sau mới xuất hiện kết tủa và kết tủa không tan raNa2CO3 vào AlCl3: xuất hiện kết tủa keo trắng Al(OH)3 và sủi bọt khíNa2CO3 vào FeCl3: xuất hiện kết tủa nâu đỏ Fe(OH)3 và sủi bọt khíNa2CO3 vào NH4Cl: sủi bọt khí CO2 và NH37.HNO3:Tính chất hóa học đặc trưng: tính oxi hóa và tính axitCông thức cấu tạo: HON=O => số oxi hóa +5,số liên kết cộng hóa trị 4 OĐiều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm:H2SO4(đặc) + NaNO3(rắn) tº HNO3 + NaHSO4 8.NH3: tính chất hóa học đặc trưng là tính khửĐiều chế NH3 trong công nghiệp:3H2 +N2 tº, p, xt 2NH3Điều chế NH3 trong phòng thí nghiệm2NH4Cl + Ca(OH)2 tº CaCl2 + 2NH3 + 2H2O9.N2: tính chất hóa học đặc trưng là tính oxi hóa Điều chế N2 trong phòng thí nghiệmNH4NO3 tºN2 +H2ONH4Cl +NaNO3 tº N2 + NaCl + H2O10. H3PO4: có tính axit trung bình, không có tính oxi hóaĐiều chế trong phòng thí nghiệm:P + 5HNO3(đặc) H3PO4 + 5NO2 + H2OĐiều chế trong cong nghiệp:Ca3(PO4)2 + 3H2SO4(đặc) 2H3PO4 + 3CaSO4 11. Chất hút ẩm: H2SiO412. NH4NO3: nitơ ở đây có số oxi hóa lần lượt là 3 và +5Số liên kết cộng hóa trị là 613. pH:pH = log H+pOH = log OHpH + pOH = 1414. Phân bón:Phân nitro photka: (NH4)2HPO4 và KNO3Phân amophot: NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4Phân lân đơn (supephotphat đơn): Ca(H2PO4)2 và CaSO4Ca3(PO4)2 +2H2SO4(đặc) Ca(H2PO4)2 + CaSO4 Phân lân kép (supephotphat kép): Ca(H2PO4)2 Có tên gọi như vậy vì sản xuất qua hai giai đoạn:Ca3(PO4)2 + 3H2SO4(đặc) 2H3PO4 + 3CaSO4 Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 3Ca(H2PO4)2 Phân Urê: (NH2)2CO, % đạm lớn, lưỡng tínhCO2 + 2NH3 tº, p (NH2)2CO +H2O Một số phân đạm trung tính: KNO3, Ca(NO3)2, NaNO3…Độ dinh dưỡng của phân đạm là phần trăm khối lượng của Nitơ, phân lân là phần trăm khối lượng P2O5, phân kali là phần trăm khối lượng của K2OTài liệu chỉ có tính chất tham khảo, không được sửng dụng trong phòng thi ĐỀ CƯƠNG HÓA HỌC 11 –NB- Khái niện chất điện li: chất tan nước phân li ion, phản ứng xảy (axit, bazơ, muối) - Chất điện li mạnh chất tan nước, phân tử hòa tan phân li ion, gồm: + axit mạnh: HNO3, H2SO4, HCl, HClO4 + Bazơ mạnh: K+, Ba+,Ca+, Na+ … + Hầu hết muối tan - Chất điện li yếu chất tan nước có số phân tử hòa tan phân li ion, gồm: + Axit yếu: HClO, H2S, HF, H2CO3, H2SO3… + bazơ yếu: Mg(OH)2… - Phản ứng trao đổi phản ứng xảy dung dịch chất điện li sản phẩm phải tạo chất kết tủa, chất khí hay chất điện li yếu - Phương trình ion rút gọn cho biết chất phản ứng dung dịch chất điện li (chỉ ghi chất, ion liên quan đến chất kết tủa, chất khí chất điện li yếu) H3PO4 axit ba nấc (triaxit) => phân li nước tạo ion H3PO3 axit hai nấc (điaxit) => phân li nước tạo ion NaHPO3 muối trung hòa + -14 Tích số ion nước: [H ].[OH ]=10 (ở 25ºC) => phụ thuộc vào nhiệt độ Hiện tượng cho từ từ: CO2 vào Ca(OH)2: ban đầu xuất kết tủa sau kết tủa tan NaOH vào AlCl3: ban đầu xuất kết tủa sau kết tủa tan AlCl3 vào NaOH: ban đầu không tượng xảy ra, thời gian sau xuất kết tủa kết tủa không tan Na2CO3 vào AlCl3: xuất kết tủa keo trắng Al(OH)3 sủi bọt khí Na2CO3 vào FeCl3: xuất kết tủa nâu đỏ Fe(OH)3 sủi bọt khí Na2CO3 vào NH4Cl: sủi bọt khí CO2 NH3 HNO3: - Tính chất hóa học đặc trưng: tính oxi hóa tính axit - Công thức cấu tạo: H-O-N=O => số oxi hóa +5,số liên kết cộng hóa trị O - Điều chế HNO3 phòng thí nghiệm: tº H2SO4(đặc) + NaNO3(rắn) HNO3 + NaHSO4 NH3: tính chất hóa học đặc trưng tính khử - Điều chế NH3 công nghiệp: 3H2 +N2 tº, p, xt 2NH3 - Điều chế NH3 phòng thí nghiệm TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 11B1 ĐỀ CƯƠNG HÓA HỌC 11 –NB- tº 2NH4Cl + Ca(OH)2 CaCl2 + 2NH3 + 2H2O N2: tính chất hóa học đặc trưng tính oxi hóa - Điều chế N2 phòng thí nghiệm tº NH4NO3 N2 +H2O tº NH4Cl +NaNO3 N2 + NaCl + H2O 10 H3PO4: có tính axit trung bình, tính oxi hóa - Điều chế phòng thí nghiệm: P + 5HNO3(đặc) H3PO4 + 5NO2 + H2O - Điều chế cong nghiệp: Ca3(PO4)2 + 3H2SO4(đặc) 2H3PO4 + 3CaSO4 11 12 13 14 - - Chất hút ẩm: H2SiO4 NH4NO3: - nitơ có số oxi hóa -3 +5 Số liên kết cộng hóa trị pH: pH = - log [H+] pOH = - log [OH-] pH + pOH = 14 Phân bón: Phân nitro photka: (NH4)2HPO4 KNO3 Phân amophot: NH4H2PO4 (NH4)2HPO4 Phân lân đơn (supephotphat đơn): Ca(H2PO4)2 CaSO4 Ca3(PO4)2 +2H2SO4(đặc) Ca(H2PO4)2 + CaSO4 Phân lân kép (supephotphat kép): Ca(H2PO4)2 Có tên gọi sản xuất qua hai giai đoạn: Ca3(PO4)2 + 3H2SO4(đặc) 2H3PO4 + 3CaSO4 Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 3Ca(H2PO4)2 Phân Urê: (NH2)2CO, % đạm lớn, lưỡng tính tº, p CO2 + 2NH3 (NH2)2CO +H2O Một số phân đạm trung tính: KNO3, Ca(NO3)2, NaNO3… Độ dinh dưỡng phân đạm phần trăm khối lượng Nitơ, phân lân phần trăm khối lượng P2O5, phân kali phần trăm khối lượng K2O Tài liệu có tính chất tham khảo, không sửng dụng phòng thi TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 11B1 ĐỀ CƯƠNG HÓA HỌC 11 –NB- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 11B1 ĐỀ CƯƠNG HÓA HỌC 11 –NB- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 11B1 ĐỀ CƯƠNG HÓA HỌC 11 –NB- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 11B1 ĐỀ CƯƠNG HÓA HỌC 11 –NB- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 11B1 ĐỀ CƯƠNG HÓA HỌC 11 –NB- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 11B1 ĐỀ CƯƠNG HÓA HỌC 11 –NB- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 11B1 ĐỀ CƯƠNG HÓA HỌC 11 –NB- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 11B1 ĐỀ CƯƠNG HÓA HỌC 11 –NB- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 11B1 ĐỀ CƯƠNG HÓA HỌC 11 –NB- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 11B1 ... CHIỂU LỚP 11B1 ĐỀ CƯƠNG HÓA HỌC 11 –NB- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 11B1 ĐỀ CƯƠNG HÓA HỌC 11 –NB- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 11B1 ĐỀ CƯƠNG HÓA HỌC 11. .. CHIỂU LỚP 11B1 ĐỀ CƯƠNG HÓA HỌC 11 –NB- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 11B1 ĐỀ CƯƠNG HÓA HỌC 11 –NB- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 11B1 ĐỀ CƯƠNG HÓA HỌC 11 –NB-... TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 11B1 ĐỀ CƯƠNG HÓA HỌC 11 –NB- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 11B1 ĐỀ CƯƠNG HÓA HỌC 11 –NB- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG hóa học 11 HK i, ĐỀ CƯƠNG hóa học 11 HK i, ĐỀ CƯƠNG hóa học 11 HK i

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay