lệnh autucad cập nhập cơ bản

3 186 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 11:49

M ột s ốl ệnh Autocad th n g s ửd ụng đ ể th ểhi ện b ản v ẽthi ết k ế M ột s ốl ệnh Autocad th n g s ửd ụng thi ết k ế L ệnh kéo dài, thu ng ắn đ ối t ợ n g: nh ập S- enter -ch ọn m ột ph ần đ ối t ợ n g c ần kéo hay thu nh ỏ(quét t ừph ải sang trái)- enter- pick m ột ểm- nh ập kích th c ( b ạn mu ốn kéo bên để tr ỏchu ột bên )- enter Ho ặc: nh ập S- enter -ch ọn m ột ph ần đối t ượn g c ần kéo hay thu nh ỏ(quét t ừph ải sang trái)- enter- pick ểm th ứnh ất- pick ểm th ứhai L ệnh đ ố i x ứng: nh ập MI- enter- ch ọn đ ối t ợ n g c ần đ ối x ứ ng- enter- v ẽm ột đ n g th ẳng c ần đ ối x ứng qua (b ằng cách pick ểm đ ầ u pick ểm cu ối, đ ối t ợ n g s ẽđ ợ c đ ối x ứ ng qua đ n g mà không làm m ất hình c ũ)- enter Thông th n g CAD cài đ ặ t không làm m ất đ ối tư ợ n g c ũ, nh ưng n ếu b ạn mu ốn làm m ất đ ối t ợ n g c ũthì: nh ập MI- enter- ch ọn đ ối t ợn g c ần đ ố i x ứng- enter- v ẽm ột đ n g th ẳng c ần đ ối x ứ ng qua (b ằng cách pick ểm đ ầ u pick ểm cu ối, đ ối tư ợ n g s ẽđ ợ c đ ối xứ ng qua đ n g )- nh ập Y- enter L ệnh scale đ ối tư ợ n g b ằng cách b ểm : nh ập AL- enter- ch ọn đ ối t ợ n g c ần scale- click ểm th ứnh ất ( ểm đ ối t ợ n g c ần scale)- click ểm th ứnh ất c ần đ ối t ợ n g di chuy ển đ ế nclick ểm th ứhai ( ểm đ ối t ợ n g c ần scale)- click ểm th ứhai c ần đ ối t ợ n g di chuy ển đ ế n - enter- click Yes L ệnh bo tròn góc: F- enter- R- enter- nh ập bán kính- enter- ch ọn đ n g th ứnh ất- ch ọn đ n g th ứ hai Thông th n g autocad bo tròn góc s ẽb ỏđ n g th ẳng d , n ếu b ạn không mu ốn b ỏđ n g th ẳng d ưthì làm nh ưsau: F- enter- R- enter- nh ập bán kính- enter- T- enter- pick NO TRIM- ch ọn đ n g th ứnh ất- ch ọn đ n g th ứhai L ệnh v ẽhình t ứgiác: nh ập REC- enter- pick m ột ểm- nh ập kích th c (@ chi ều dài đo ạn n ằm ngang, chi ều dài đo ạn th ẳng đ ứ n g VD: @500,1000) Ho ặc: nh ập REC- enter- pick ểm đ ầ u - pick ểm cu ối L ệnh copy: nh ập CO- enter- ch ọn đ ối t ợ n g c ần copy- enter- pick m ột ểm- nh ập kích th c - enter (n ếu b ạn mu ốn copy nhi ều hình b ạn ch ỉ vi ệc nh ập nhi ều kích th c )- enter Ho ặc: nh ập CO- enter- ch ọn đ ối tư ợ n g c ần copy- enter- pick m ột ểm- pick ểm c ần copy t i- enter (n ếu b ạn mu ốn copy nhi ều hình b ạn ch ỉ vi ệc pick nhi ều ểm)- enter cách quét ch ọn đ ối t ợ n g nh ưsau C1: quét t ừph ải qua trái ( đ ối t ợn g đ ợ c ch ọn t ất c ả nh ững đ ối tư ợ n g dính vùng quét , vùng quét màu xanh cây), C2: quét t ừtrái qua ph ải ( đ ối t ợn g đ ợ c ch ọn đ ối t ợ n g n ằm hoàn toàn vùng quét , vùng quét màu xanh da tr ời) Khi b ạn mu ốn b ỏđ ối t ợ n g d ưkhông c ần thi ết mà v ẫn gi ữđ ối t ợ n g b ạn c ần b ạn ch ỉ vi ệc gi ữnguyên phím Shift ch ọn đ ối t ợ n g c ần b ỏ L ệnh copy đ n g song song v ới đ n g c ũ( đ n g đâ y th ểlà đ n g th ẳng, đ n g cung tròn, hay đ n g tròn): nh ập O- enter- nh ập kích th c - enter- ch ọn đ n g c ần copy- pick m ột ểm (các b ạn mu ốn copy đ n g v ềphía b ạn pick m ột ểm v ềphía ) L ệnh xoay đ ối tư ợ n g: nh ập RO- enter- ch ọn đ ối t ợ n g c ần xoay- enter- pick m ột ểm- nh ập góc c ần xoay- enter (n ếu b ạn mu ốn xoay 90o 180o b ạn dùng phím F8) L ệnh đ ố i x ứng: nh ập MI- enter- ch ọn đ ối t ợ n g c ần đ ối x ứ ng- enter- v ẽm ột đ n g th ẳng c ần đ ối x ứng qua (b ằng cách pick ểm đ ầ u pick ểm cu ối, đ ối t ợ n g s ẽđ ợ c đ ối x ứ ng qua đ n g mà không làm m ất hình c ũ)- enter Thông th n g CAD cài đ ặ t không làm m ất đ ối tư ợ n g c ũ, nh ưng n ếu b ạn mu ốn làm m ất đ ối t ợ n g c ũthì: nh ập MI- enter- ch ọn đ ối t ợn g c ần đ ố i x ứng- enter- v ẽm ột đ n g th ẳng c ần đ ối x ứ ng qua (b ằng cách pick ểm đ ầ u pick ểm cu ối, đ ối tư ợ n g s ẽđ ợ c đ ối xứ ng qua đ n g )- nh ập Y- enter L ệnh di chuy ển: nh ập M- enter- ch ọn đối t ượ n g c ần di chuy ển- enter- pick m ột ểm- nh ập kích th ướ c - enter Ho ặc: nh ập M- enter- ch ọn đối t ượ n g c ần di chuy ển- enter- pick m ột ểm - pick ểm c ần di chuy ển t i L ệnh t ạo kh ối đối t ượ n g: nh ập B- enter- nh ập tên kh ối- click vào select objects- ch ọn nh ữ ng đối t ượ n g c ần t ạo thành kh ối- enter- ok Ho ặc: ch ọn đối t ượ n g c ần t ạo thành kh ối- nh ập B- nh ập tên Block- ok Để s a ch ữ a Block b ạn click đú p vào Block - click ok- s a l ại nh ữ ng b ạn c ần- close block editor- save L ệnh phá kh ối: nh ập X- ch ọn kh ối- enter Ho ặc: ch ọn kh ối- nh ập X- enter L ệnh Hacth v ật li ệu: nh ập H- enter- ch ọn v ật li ệu hatch ph ần Pattem- click Add pick pointsclick vào gi ữa đối t ượ n g c ần hatch (n ếu b ạn ch ọn select object hatch đối t ượ n g b ạn c ần click vào đối t ượ n g ch ứkhông ph ải click vào gi ữ a đối t ượ n g)- enter- nh ập t ỉ l ệhatch vào ô scaleok Khi hatch th ườ n g b ạn s ẽth ườ n g g ặp l ỗi nh ưsau: l ỗi th ứnh ất b ạn click vào gi ữđối t ượ n g để hatch mà m ột th i gian sau b ạn v ẫn không th xu ất hi ện b ảng HATCH b ạn nên nh ấn phím ESC, s ẽxu ất hi ện b ảng báo l ỗi, tr ườ ng h ợ p đườn g đối t ượ n g không n ối li ền (t ứ c kho ản h ởtrong đối t ượn g ) L ỗi th ứhai b ạn th ự c hi ện đầy đủ t ất c ảcác b ước nh ấn ok nh ưng v ẫn không th v ật li ệu hatch đối t ượn g t ứ c b ạn scale l ớn r ồi, n ếu nh ưb ạn th dày đặt đối t ượ n g b ạn scale nh ỏ L ệnh kéo dài đườn g th ẳng: nh ập EX- enter- enter- click vào đườn g th ẳng, đườn g th ẳng s ẽt ựđộn g kéo dài đến m ột đườn g rào c ản phía tr ướ c Ho ặc: nh ập EX- enter- ch ọn đối t ượ n g b ạn mu ốn đườn g th ẳng đến v ị trí - enter- click vào đườn g th ẳng L ệnh c đườn g th ẳng: nh ập TR- enter- enter- click vào đườn g th ẳng, đườn g th ẳng s ẽt ựđộn g c đến v ị trí rào c ản phía sau Ho ặc: nh ập TR- enter- ch ọn đối t ượn g b ạn mu ốn đườn g th ẳng b ị c đến v ị trí - enter- click vào đườn g th ẳng L ệnh scale đối t ượ n g: nh ập SC- enter- ch ọn đối t ượ n g c ần scale-enter- click m ột ểm- nh ập t ỉ l ệ scale- enter L ệnh scale đối t ượ n g b ằng cách b ểm : nh ập AL- enter- ch ọn đối t ượ n g c ần scale- click ểm th ứnh ất ( ểm đối t ượ n g c ần scale)- click ểm th ứnh ất c ần đối t ượ n g di chuy ển đến click ểm th ứhai ( ểm đối t ượ n g c ần scale)- click ểm th ứhai c ần đối t ượ n g di chuy ển đến - enter- click Yes L ệnh che m ột ph ần hình kh ối: nh ập XC- enter- click new boundary- click Yes- click Rectangularquét vùng c ần th (quét b ằng cách click t ừđi ểm th ứnh ất, click ểm th ứhai, quét s ẽhi ện hên khung màu xanh) Các b ạn mu ốn hi ện hình kh ối b ị che khu ất b ạn làm nh ưsau: nh ập XC- enter- quét ch ọn đối t ượ n g- click OFF L ệnh t nét không s ửd ụng: nh ập LAYOFF- enter- click nét c ần t ắt- click vào Yes- enter (n ếu mu ốn th ực hi ện t thêm nh ững nét khác click vào nh ữ ng nét r ồi sau m i enter) L ệnh gi ữl ại nh ữ ng nét s ửd ụng: nh ập LAYISO- enter- quét ch ọn nh ữ ng nét c ần dùng- enter L ệnh m ởtoàn b ộnh ững nét ẩn b ản v ẽ: nh ập LAYON- enter Để s ửd ụng l ệnh m ột cách nhanh chóng b ạn nên đặt l ệnh t ắc cho l ệnh Tôi s ẽ h ướ n g d ẫn cho b ạn đặt l ệnh t ph ần m ẹo v ặt CAD L ệnh MA l ệnh gán thu ộc tính,có tác d ụng gán thu ộc tính c đối t ượ n g A cho đối t ượ n g B thu ộc tính đâ y th ểlà: Layer, Linetype, Height, Linetype Scale, Hatchtype, Hatch Scale…Nh ưv ậy ta dùng l ệnh MA nh ững thu ộc tính đối t ượ n g A s ẽđược gán cho đối t ượ n g B Nh ập MAch ọn đối t ượ n g A- quét đối t ượ n g B- enter Những công cụ bạn cần đưa hình để sử dụng: Styles, Layers, Properties, Dimension Đó công cụ bản, bạn sử dụng nhiều đến công cụ lúc vẽ Lệnh che phần hình khối: nhập XC- enter- click new boundary- click Yes- click Rectangularquét vùng cần thấy (quét cách click từ điểm thứ nhất, click điểm thứ hai, quét hi ện hên khung màu xanh) Các bạn muốn hình khối bị che khuất bạn làm nh sau: nhập XC- enter- quét chọn đối tượng- click OFF Những công cụ bạn cần đưa hình để sử dụng: Styles, Layers, Properties, Dimension Đó công cụ bản, bạn sử dụng nhiều đến công cụ lúc vẽ Bây hướng dẫn bạn in vẽ theo màu: bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + P- bạn vào ô Paper size chọn khung vẽ bạn cần in- click vào biểu tượng vi ết bên phải bảng Plot Model- xuất bảng plot styles table…- click vào Form View- bạn chọn tất màu bên góc trái bảng- sau vào ô Color chọn màu black- click vào Lineweight ch ọn nét in (nét in cho tất màu vẽ mà bạn chọn, thường chọn nét 0.1)- sau b ạn chọn màu mà bạn quy định nét bên góc trái bảng- click vào Lineweight chọn nét in, bạn làm tương tự cho màu khác- save & close- click window- click quét khung in- ok (n ếu bạn muốn xem trước click Preview- xem xong muốn in click chuột phải nhấn Plot Các mẹo vặt AUTOCAD Đặt lệnh tắt CAD: Mục đích việc để giảm thời gian gõ tên lệnh, giúp cho thao tác thiết kế nhanh Các bạn click Tools- rê chuột đến Customize (hàng thứ hai từ d ưới đếm lên Tools)- click Edit program parameter- xuất bảng Acad Notepad- b ạn l ăn chu ột đến dòng chữ sau (3A,*3DARRAY, 3DMIRROR, *MIRROR3D…) vị trí bạn thêm lệnh hay sửa lệnh tùy ý- sau bạn sửa lệnh lưu lại tắt bảng Acad Notepadtiếp theo bạnlệnh REINIT- enter- click vào ô PGP File- Ok Vậy bạn th ể s dụng lệnh bạn vừa sửa Sau giới thiệu cho bạn lệnh tắt mà thường thêm vào để sử dụng, nh ững lệnh thường dùng thường xuyên vẽ thiết kế: 1, *LAYON 2, *LAYOFF 3, *LAYISO Đối với lệnh giới thiệu cho bạn phần Các lệnh CAD thường dùng 4, *DIMLINEAR (đây Dim kích thước đường thẳng công cụ Dimension) 5, *DIMCONTINUE (đây Dim kích thước đường thẳng liên tiếp công cụ Dimension CD, *CUTDIM ( Lệnh cắt đường Dim) giúp bạn cắt đường Dim cho thẳng hàng Cách dùng l ệnh nh sau: nhập CD- chọn đường Dim cần cắt- enter- click vào đường Dim (L ưu ý: trước dùng lệnh CD bạn cần thực động tác sau đây: click Tool- Load Application- chọn file CUTDIM để thư mục dẫn đĩa DVD) ... parameter- xuất bảng Acad Notepad- b ạn l ăn chu ột đến dòng chữ sau (3A,*3DARRAY, 3DMIRROR, *MIRROR3D…) vị trí bạn thêm lệnh hay sửa lệnh tùy ý- sau bạn sửa lệnh lưu lại tắt bảng Acad Notepadtiếp... Notepadtiếp theo bạn gõ lệnh REINIT- enter- click vào ô PGP File- Ok Vậy bạn có th ể s dụng lệnh bạn vừa sửa Sau giới thiệu cho bạn lệnh tắt mà thường thêm vào để sử dụng, nh ững lệnh thường dùng thường... hình để sử dụng: Styles, Layers, Properties, Dimension Đó công cụ bản, bạn sử dụng nhiều đến công cụ lúc vẽ Lệnh che phần hình khối: nhập XC- enter- click new boundary- click Yes- click Rectangularquét
- Xem thêm -

Xem thêm: lệnh autucad cập nhập cơ bản, lệnh autucad cập nhập cơ bản, lệnh autucad cập nhập cơ bản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay