CÁC MẪU HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ

56 223 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 11:45

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIACỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúc Ngày... tháng... năm 20... HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC(Dùng cho đề tài nghiên cứu ứng dụng)Số:..........năm...mã ngành.........Căn cứ Bộ Luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;Căn cứ Nghị định số 232014NĐCP ngày 03 tháng 04 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia;Căn cứ Thông tư liên tịch số ngày của Bộ Tài chính Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia;Căn cứ Thông tư liên tịch số 552015TTLTBTCBKHCN ngày 2242015 hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;Căn cứ Thông tư liên tịch số 272015TTLTBKHCNBTC ngày 30122015 Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 152016TTBKHCN ngày 3062016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ;Căn cứ Quyết định số ngày của Hội đồng quản lý Quỹ về việc phê duyệt kinh phí đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ năm.....,CHÚNG TÔI GỒM:1. Bên A: QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA Do ÔngBà Chức vụ: làm đại diện. Địa chỉ: Điện thoại: Số tài khoản: tại Mã số sử dụng ngân sách:2. Bên B: (Ghi tên tổ chức chủ trì thực hiện Đề tài)Tổ chức chủ trì đề tài Do ÔngBà: Chức vụ: làm đại diện. Địa chỉ: Điện thoại: Tên tài khoản tại Kho bạc: Số tài khoản: tại: Mã số sử dụng ngân sách:Chủ nhiệm đề tài Họ và tên: Chức danh khoa học: Đơn vị công tác: Địa chỉ: Điện thoại cơ quan: Di động:Hai bên cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng nghiên cứu khoa học (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) với các điều khoản sau:Điều 1. Tài trợ thực hiệnBên A tài trợ kinh phí để Bên B thực hiện đề tài do Bên B đề xuất:....... (dưới đây viết tắt là Đề tài) Mã số.............. theo các nội dung trong Thuyết minh Đề tài đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (sau đây gọi tắt là Thuyết minh).Thuyết minh và các Phụ lục là bộ phận không tách rời của Hợp đồng.Điều 2. Thời gian thực hiện hợp đồngThời gian thực hiện Đề tài là............. tháng, từ tháng....... năm 20......... đến tháng... năm 201..... (không bao gồm thời gian chờ nghiệm thu và thanh lý hợp đồng).Điều 3. Kinh phí thực hiện Đề tài1. Tổng kinh phí do Bên A tài trợ để thực hiện đề tài (Giá trị hợp đồng) là:... đồng (bằng chữ:.....).2. Hình thức giao khoán (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 272015TTLTBKHCNBTC ngày 30122015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách nhà nước):...................... (lựa chọn hình thức giao khoán).trong đó: Kinh phí từ ngân sách nhà nước:............. (bằng chữ.....)+ Kinh phí khoán:............. (bằng chữ.....).+ Kinh phí không giao khoán:............. (bằng chữ.....) (1) Kinh phí từ nguồn khác:............. (bằng chữ.....) (2).3. Tiến độ cấp kinh phí: Kinh phí bên A cấp cho bên B theo tiến độ thực hiện đề tài như sau:a) Cấp kinh phí đợt 1:b) Cấp kinh phí đợt 2:c) Cấp kinh phí đợt 3:Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên1. Quyền và nghĩa vụ của Bên Aa) Cung cấp các thông tin cần thiết cho việc triển khai, thực hiện Đề tài.b) Cấp kinh phí từ nguồn vốn của Quỹ cho Bên B để thực hiện Đề tài theo tiến độ Hợp đồng khi Bên B đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Bên A để được cấp kinh phí.c) Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, mua sắm nguyên vật liệu của Đề tài bằng kinh phí do Bên A cấp (nếu có);d) Trước mỗi đợt cấp kinh phí, trên cơ sở báo cáo tình hình thực hiện Đề tài của Bên B, Bên A căn cứ vào sản phẩm, khối lượng công việc đã hoàn thành theo Thuyết minh để cấp tiếp kinh phí thực hiện Hợp đồng. Bên A có quyền thay đổi tiến độ cấp hoặc ngừng cấp kinh phí nếu Bên B không hoàn thành công việc đúng tiến độ, đúng nội dung công việc được giao;đ) Tổ chức đánh giá báo cáo định kỳ về tiến độ và kết quả thực hiện đề tài (nội dung khoa học và kinh phí);Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá tình hình Bên B thực hiện Đề tài theo Thuyết minh;e) Kịp thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị, đề xuất của Bên B về điều chỉnh nội dung chuyên môn, kinh phí và các vấn đề phát sinh khác trong quá trình thực hiện Đề tài;g) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài của Bên B theo các yêu cầu, chỉ tiêu trong Thuyết minh;h) Có trách nhiệm cùng Bên B tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định hiện hành;i) Ủy quyền cho Bên B tiến hành đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả thực hiện Đề tài theo quy định hiện hành;k) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật khoa học và công nghệ và các văn bản liên quan.l) Trường hợp do điều kiện khách quan bên A chưa nhận được nguồn kinh phí bổ sung từ Ngân sách Nhà nước, tiến độ cấp kinh phí thực hiện đề tài của bên A cho bên B không đáp ứng được theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 của Hợp đồng này thì bên A sẽ có trách nhiệm thông báo cho bên B. Hai bên thống nhất điều chỉnh lại tiến độ thực hiện đề tài (nếu bên B có nhu cầu).2. Quyền và nghĩa vụ của Bên Ba) Tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung nghiên cứu của Đề tài đáp ứng các yêu cầu chất lượng, tiến độ và kết quả theo Thuyết minh và tuân thủ đạo đức, chuẩn mực nghiên cứu khoa học;b) Kiến nghị, đề xuất điều chỉnh các nội dung chuyên môn, kinh phí và thời hạn thực hiện Hợp đồng khi cần thiết;c) Sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ hiện hành và có hiệu quả;d) Xây dựng kế hoạch đấu thầu mua sắm nguyên vật liệu bằng kinh phí do Bên A cấp (nếu có) để gửi Bên A phê duyệt và thực hiện mua sắm theo quy định của pháp luật;đ) Chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình thực hiện Hợp đồng. Tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan quản lý trong việc giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Đề tài theo quy định của pháp luật;e) Gửi Báo cáo định kỳ (12 tháng một lần kể từ ngày ký hợp đồng) cho Bên A và báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện Đề tài khi có yêu cầu của Bên A.Trong thời hạn 30 ngày sau khi kết thúc thời hạn thực hiện hợp đồng, Bên B có trách nhiệm xây dựng và gửi Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài cho Bên A.Trường hợp đề tài không có khả năng hoàn thành đúng thời hạn theo Hợp đồng, chậm nhất 60 ngày trước khi kết thúc thời hạn thực hiện Hợp đồng, Bên B phải báo cáo bằng văn bản giải trình rõ lý do và kiến nghị về việc gia hạn thực hiện đề tài gửi Bên A. Trong vòng 30 ngày, Bên A sẽ có văn bản trả lời về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận kéo dài thời hạn thực hiện Hợp đồng cho Bên B.g) Có trách nhiệm cùng Bên A tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định;h) Đảm bảo đạo đức khoa học đối với nội dung nghiên cứu của đề tài;i) Thực hiện việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo ủy quyền của Bên A đối với kết quả nghiên cứu, thực hiện đăng ký lưu trữ kết quả nghiên cứu đề tài tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định;k) Công bố kết quả thực hiện Đề tài sau khi được Bên A cho phép;l) Hưởng quyền tác giả bao gồm cả các lợi ích thu được (nếu có) từ việc khai thác thương mại các kết quả thực hiện Đề tài theo quy định pháp luật;m) Có trách nhiệm chuyển giao kết quả nghiên cứu theo quy định của Bên A và cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền;n) Có trách nhiệm trực tiếp hoặc tham gia triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của Bên A hoặc tổ chức, cá nhân được Bên A giao quyền sở hữu, sử dụng kết quả thực hiện Đề tài;o) Báo cáo cho Bên A các kết quả nghiên cứu. Ghi nhận sự tài trợ của Bên A trong các kết quả nghiên cứu của Đề tài được công bố, đăng tải cũng như trong các hoạt động khác liên quan đến Đề tài như sau:+ Đối với các tài liệu tiếng Anh: This research is funded by Vietnam National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED) under grant number...........+ Đối với các tài liệu tiếng Việt: “Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) trong đề tài mã số...............p) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Luật khoa học và công nghệ và các văn bản liên quan.Điều 5. Chấm dứt Hợp đồngHợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau:1. Đề tài đã kết thúc và được nghiệm thu.2. Có căn cứ để khẳng định việc thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện Đề tài là không cần thiết và hai bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn.3. Bên B không đảm bảo điều kiện vật chất và nguồn nhân lực dẫn đến việc không đảm bảo tiến độ thực hiện đề tài theo Hợp đồng đã ký;4. Bên B bị đình chỉ thực hiện đề tài theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc vi phạm quy định tại Điểm a, b, c Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 152016TTBKHCN.5. Bên B không nộp hồ sơ để đánh giá, nghiệm thu Đề tài theo quy định.6. Bên A vi phạm một trong các điều kiện dẫn đến việc Đề tài không thể tiếp tục thực hiện do:a) Không cấp đủ kinh phí theo tiến độ thực hiện Đề tài mà không có lý do chính đáng;b) Không kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của Bên B theo quy định của pháp luật.Điều 6. Xử lý tài chính chấm dứt Hợp đồng1. Đối với Đề tài đã kết thúc và được nghiệm thu:a) Đề tài đã kết thúc và đánh giá nghiệm thu từ mức “Đạt” trở lên thì Bên A thanh toán đầy đủ kinh phí cho Bên B theo quy định tại Hợp đồng này.b) Trường hợp đề tài đã kết thúc và kết quả đánh giá “không đạt” thì Bên A xem xét, quyết toán kinh phí cho Bên B trên cơ sở kết luận của Hội đồng đánh giá hoặc chuyên gia đánh giá độc lập về nguyên nhân, trách nhiệm và những nội dung công việc mà Bên B đã thực hiện có sản phẩm thực tế được đánh giá.Trường hợp Đề tài không hoàn thành do một trong các đại diện của Bên B không còn mà hai Bên không thống nhất được đại diện khác thay thế thì đại diện còn lại của Bên B có trách nhiệm hoàn lại cho Bên A số kinh phí đã cấp nhưng chưa sử dụng. Đối với phần kinh phí đã cấp và đã sử dụng thì hai Bên cùng phối hợp xác định khối lượng công việc đã triển khai phù hợp với kinh phí đã sử dụng để làm căn cứ quyết toán theo quy định hiện hành.2. Đối với Đề tài chấm dứt khi có căn cứ khẳng định không còn nhu cầu thực hiện:a) Trường hợp Đề tài chấm dứt khi có căn cứ khẳng định không còn nhu cầu thực hiện thì hai bên cùng nhau xác định khối lượng công việc Bên B đã thực hiện để làm căn cứ thanh toán số kinh phí Bên B đã sử dụng nhằm thực hiện Đề tài và thu hồi số kinh phí còn lại đã cấp cho Bên B.b) Trường hợp hai bên thỏa thuận ký Hợp đồng mới để thay thế và kết quả nghiên cứu của Hợp đồng cũ là một bộ phận cấu thành kết quả nghiên cứu của Hợp đồng mới thì số kinh phí đã cấp cho Hợp đồng cũ được tính vào kinh phí cấp cho Hợp đồng mới và được tiếp tục thực hiện với Hợp đồng mới.3. Đối với Đề tài bị đình chỉ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc Hợp đồng bị chấm dứt do Bên B không nộp hồ sơ để đánh giá, nghiệm thu Đề tài theo quy định pháp luật thì Bên B có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số kinh phí ngân sách nhà nước đã được cấp nhưng chưa sử dụng. Đối với phần kinh phí đã sử dụng, Bên B có trách nhiệm nộp hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành trên cơ sở kết luận của Hội đồng đánh giá hoặc chuyên gia đánh giá độc lập về nguyên nhân khách quanchủ quan.4. Đối với Đề tài không hoàn thành do lỗi của Bên A dẫn đến việc chấm dứt Hợp đồng thì Bên B không phải bồi hoàn số kinh phí đã sử dụng để thực hiện Đề tài nhưng vẫn phải thực hiện việc quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật.5. Xử lý tài sản khi chấm dứt hợp đồnga) Khi chấm dứt Hợp đồng, việc xử lý tài sản được mua sắm hoặc được hình thành bằng ngân sách nhà nước cấp cho Đề tài được thực hiện theo quy định pháp luật.b) Các sản phẩm vật chất của Đề tài sử dụng ngân sách nhà nước: nguồn thu khi các sản phẩm này được tiêu thụ trên thị trường sau khi trừ các khoản chi phí cần thiết, hợp lệ, được phân chia theo quy định pháp luật.Điều 7. Điều khoản khác(Nội dung của điều khoản được lập theo yêu cầu quản lý đề tài của Quỹ tại thời điểm ký kết do hai bên thỏa thuận).Điều 8. Cam kết1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu một trong hai bên có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hoặc có căn cứ để chấm dứt thực hiện Hợp đồng thì phải thông báo cho bên kia ít nhất là 15 ngày làm việc trước khi tiến hành sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt thực hiện Hợp đồng, xác định trách nhiệm của mỗi bên và hình thức xử lý. Các sửa đổi, bổ sung (nếu có) phải lập thành văn bản có đầy đủ chữ ký của các bên và được coi là bộ phận của Hợp đồng và là căn cứ để nghiệm thu kết quả của Đề tài.2. Khi một trong hai bên gặp phải trường hợp bất khả kháng dẫn đến việc không thể hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận trong Hợp đồng thì có trách nhiệm thông báo cho Bên kia trong 10 ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Hai bên có trách nhiệm phối hợp xác định nguyên nhân và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.3. Hai bên cam kết thực hiện đúng các quy định của Hợp đồng và có trách nhiệm hợp tác giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Bên vi phạm các cam kết trong Hợp đồng phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.4. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng do các bên thương lượng hòa giải để giải quyết. Trường hợp không hòa giải được thì một trong hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Trọng tài để giải quyết (hoặc khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự).Điều 9. Hiệu lực của Hợp đồngHợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký. Hợp đồng này được lập thành 10 bản và có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ 05 bản.. BÊN AQUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA(Chữ ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)BÊN BTỔ CHỨC CHỦ TRÌ(Chữ ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI(Chữ ký, ghi rõ họ và tên)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúc HỢP ĐỒNG MUA LẠI TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦSố: ... HĐ Căn cứ Nghị định số 012011NĐCP ngày 0512011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãi và trái phiếu chính quyền địa phương; Căn cứ Thông tư số 2017TTBTC ngày tháng năm 2017 của Bộ Tài chính quy định mua lại trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước;Hôm nay, ngày ... tháng ... năm..., tại ...Chúng tôi gồm:I. Bên mua lại trái phiếu Chính phủ (sau đây gọi là Bên mua) Tên tổ chức mua lại trái phiếu Chính phủ: Kho bạc Nhà nước Địa chỉ: Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ)II. Bên bán lại trái phiếu Chính phủ (sau đây gọi là Bên bán) Tên tổ chức bán lại trái phiếu Chính phủ: Địa chỉ: Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ)Sau khi thống nhất, hai bên cùng nhau ký kết Hợp đồng bán lại trái phiếu Chính phủ với các nội dung sau đây:Điều 1. Kết quả mua lại trái phiếuBên bán đồng ý bán lại trái phiếu cho Bên mua với các điều khoản như sau:Điều khoản, điệu kiện của trái phiếu thống nhất mua lạiKhối lượng trái phiếu thống nhất mua lạiLãi suất mua lạiGiá mua lại một trái phiếuTổng số tiền mua lại trái phiếuNgày mua lại trái phiếuTài khoản nhận tiền thanh toán mua lại trái phiếuMã trái phiếuNgày phát hành lần đầuNgày đáo hạnLãi suất danh nghĩaPhương thức thanh toán gốc, lãi Điều 2. Trách nhiệm của các bên1. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nướcThanh toán tiền mua lại trái phiếu theo Điều 1 Hợp đồng này và quy định tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư số .....2017TTBTC ngày ........2017.2. Trách nhiệm của bên bán lại trái phiếu Chính phủ:Bán lại trái phiếu đã được thỏa thuận tại Điều 1 Hợp đồng này.Điều 3. Trái phiếu được mua lại thực hiện hủy niêm yết, hủy đăng ký, rút lưu ký theo quy định tại Điều 17 Thông tư số .....2017TTBTC ngày ........2017.Điều 4. Hiệu lực thi hành Hợp đồng này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Hợp đồng này được lập 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾUTỔ CHỨC ĐƯỢC CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU ỦY QUYỀN(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúc(Địa danh), ngày … …tháng… ….. năm ….. HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Số: .............(Năm) ...(ký hiệu hợp đồng) DỰ ÁN (TÊN DỰ ÁN) HOẶC GÓI THẦU (TÊN GÓI THẦU) SỐ ………THUỘC DỰ ÁN (TÊN DỰ ÁN) ......... GIỮA (TÊN GIAO DỊCH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ) VÀ (TÊN GIAO DỊCH CỦA NHÀ THẦU) MỤC LỤCPHẦN 1 CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNGPHẦN 2 CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNGĐIỀU 1. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢIĐIỀU 2. HỒ SƠ HỢP ĐỒNG VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊNĐIỀU 3. CÁC QUY ĐỊNH CHUNGĐIỀU 4. PHẠM VI CÔNG VIỆCĐIỀU 5. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHĐIỀU 6. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊĐIỀU 7. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHĐIỀU 8. THỬ NGHIỆM, HIỆU CHỈNH VÀ VẬN HÀNH THỬ KHI HOÀN THÀNHĐIỀU 9. NGHIỆM THU CỦA CHỦ ĐẦU TƯĐIỀU 10. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNGĐIỀU 11. BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNGĐIỀU 12. GIÁ HỢP ĐỒNG, TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁNĐIỀU 13. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯĐIỀU 14. NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA NHÀ TƯ VẤNĐIỀU 15. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA NHÀ THẦUĐIỀU 16. ĐIỀU CHỈNH GIÁ VÀ ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNGĐIỀU 17. NHÀ THẦU PHỤĐIỀU 18. TẠM NGỪNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BỞI CHỦ ĐẦU TƯĐIỀU 19. TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BỞI NHÀ THẦUĐIỀU 20. BẢO HIỂM VÀ BẢO HÀNH CÔNG TRÌNHĐIỀU 21. TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC SAI SÓTĐIỀU 22. THƯỞNG, PHẠT DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠIĐIỀU 23. RỦI RO VÀ BẤT KHẢ KHÁNGĐIỀU 24. KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤPĐIỀU 25. QUYẾT TOÁN VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNGĐIỀU 26. ĐIỀU KHOẢN CHUNG PHẦN 1 CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNGCăn cứ Luật Xây dựng số 502014QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;Căn cứ Nghị định số 372015NĐCP ngày 2242015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;Căn cứ Thông tư số 072016TTBXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng;Căn cứ Thông tư số 302016TTBXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn hướng dẫn hợp đồng thiết kế cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC);Căn cứ Báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc thiết kế FEED) được phê duyệt tại Quyết định số …;Căn cứ . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . (các căn cứ khác nếu có);Căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu tại văn bản số và Biên bản hoàn thiện hợp đồng EPC ngày . . . . . . . . . . . . . . . . .PHẦN 2 CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNGHôm nay, ngày …… tháng …… năm …… tại (địa danh) ………………………, chúng tôi gồm các bên dưới đây:Một bên là:1. Chủ đầu tư:Tên giao dịch ………………………….Đại diện (hoặc người được ủy quyền theo giấy ủy quyền số... ngày...)là: Ôngbà …………………. Chức vụ: …………Địa chỉ: …………………….Tài khoản: ………………..Mã số thuế: ……………….Điện thoại: ……………….. Fax: …………………..Email: ……………………..và bên kia là:2. Nhà thầu: (nếu là nhà thầu liên danh thì ghi đầy đủ thông tin về từng nhà thầu tham gia liên danh, trong đó ghi rõ thành viên đứng đầu liên danh)Tên giao dịch:Đại diện (hoặc người được ủy quyền theo giấy ủy quyền số... ngày...)là: Ôngbà ………… Chức vụ: …………………Địa chỉ: .......................................................................................................................Tài khoản: ...................................................................................................................Mã số thuế: .................................................................................................................Điện thoại: ………………………………………Fax: ..........................................................Email: ……………………….Hai bên tại đây cùng thống nhất ký hợp đồng thiết kế cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình thuộc gói thầudự án (tên gói thầu hoặc dự án) như sau:ĐIỀU 1. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢICác từ và cụm từ sử dụng cho hợp đồng này sẽ có ý nghĩa như diễn giải sau đây (trừ khi ngữ cảnh diễn đạt rõ một ý nghĩa khác):1.1. Chủ đầu tư là ……… (tên giao dịch của chủ đầu tư như đã nêu trong phần các bên tham gia Hợp đồng).1.2. Nhà thầu là ……….. (tên của nhà thầu như được nêu trong phần các bên tham gia Hợp đồng).1.3. Đại diện Chủ đầu tư là người được Chủ đầu tư nêu ra trong Hợp đồng hoặc được chỉ định theo từng thời gian và điều hành công việc thay mặt cho Chủ đầu tư.1.4. Đại diện Nhà thầu là người được Nhà thầu nêu ra trong Hợp đồng hoặc được Nhà thầu chỉđịnh bằng văn bản và điều hành công việc thay mặt Nhà thầu.1.5. Nhà tư vấn là tổ chức do Chủ đầu tư ký hợp đồng thuê để thực hiện một hoặc một số công việc chuyên môn liên quan đến việc quản lý thực hiện hợp đồng này.1.6. Đại diện Nhà tư vấn là người được Nhà tư vấn chỉ định làm đại diện để thực hiện các nhiệm vụ do tư vấn giao.1.7. Dự án là... (tên dự án).1.8. Công việc được hiểu là các công việc thiết kế cung cấp thiết bị công nghệ thi công xây dựng công trình, sẽ được Nhà thầu thực hiện phù hợp với các yêu cầu của hợp đồng và đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư một cách hợp lý, với mục đích cuối cùng là cung cấp cho Chủ đầu tư một công trình hoàn chỉnh, an toàn và vận hành một cách hiệu quả.1.9. Hợp đồng là toàn bộ hồ sơ hợp đồng, theo quy định tại khoản 2.1. Hồ sơ hợp đồng.1.10. Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư là toàn bộ tài liệu theo quy định tại Phụ lục số... Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư.1.11. Hồ sơ dự thầu (hoặc Hồ sơ đề xuất) của Nhà thầu là đơn dự thầu được Nhà thầu ký và tất cả các văn bản khác mà Nhà thầu trình cho Chủ đầu tư được đưa vào trong hợp đồng theo quy định tại Phụ lục số... Hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ đề xuất) của Nhà thầu.1.12. Tiêu chuẩn dự án là các quy định về kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật, trình tự thực hiện các công việc, các chỉ tiêu, các chỉ số kỹ thuật và các chỉ số về điều kiện tự nhiên áp dụng cho dự áncông trình như được mô tả tại Phụ lục số... Tiêu chuẩn dự án.1.13. Chỉ dẫn kỹ thuật là tập hợp các yêu cầu kỹ thuật dựa trên các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn dự án để hướng dẫn, quy định về vật liệu, sản phẩm, thiết bị sử dụng cho công trình và các công tác thi công, giám sát, nghiệm thu công trình xây dựng như được mô tả tại Phụ lục số... Chỉ dẫn kỹ thuật.1.14. Hồ sơ thiết kế là tất cả các bản vẽ, bảng tính toán, thuyết minh kỹ thuật và các tài liệu khác có liên quan đến Công trình... (tên công trình) do Nhà thầu thực hiện đã được Chủ đầu tư chấp thuận.1.15. Thiết kế FEED là thiết kế được triển khai ở giai đoạn sau khi dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt để làm cơ sở triển khai thiết kế chi tiết đối với các công trình do tư vấn nước ngoài thực hiện theo thông lệ quốc tế.1.16. Đơn dự thầu là đề xuất của Nhà thầu đã được Chủ đầu tư chấp thuận trong đó ghi giá dự thầu để thiết kế cung cấp thiết bị công nghệ và thi công, hoàn thiện công trình, sửa chữa mọi sai sót của công trình theo đúng các thỏa thuận của hợp đồng.1.17. Bên là Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu tùy theo ngữ cảnh (yêu cầu) diễn đạt.1.18. Ngày bắt đầu công việc là ngày được thông báo theo khoản 10.1. Ngày bắt đầu và hoàn thành toàn bộ công việc, trừ khi được nêu khác trong thỏa thuận Hợp đồng.1.19. Thời hạn hoàn thành là thời gian để hoàn thành công trình hoặc hạng mục công trình (tùy từng trường hợp) theo khoản 10.2. Thời hạn hoàn thành bao gồm cả thời gian được gia hạn theo khoản 10.4. Gia hạn thời gian hoàn thành, được tính từ ngày khởi công (hoặc một ngày cụ thể do các bên thỏa thuận).1.20. Biên bản nghiệm thu là biên bản được phát hành theo Điều 9 Nghiệm thu của Chủ đầu tư1.21. Ngày trừ khi được quy định khác, “ngày” được hiểu là ngày dương lịch và “tháng” được hiểu là tháng dương lịch.1.22. Ngày làm việc là ngày theo dương lịch trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của luật pháp Việt Nam.1.23. Thiết bị của Nhà thầu là toàn bộ thiết bị máy móc, phương tiện, xe cộ và các phương tiện, thiết bị khác yêu cầu phải có để Nhà thầu thực hiện, hoàn thành công việc theo hợp đồng và sửa chữa sai sót (nếu có).1.24. Công trình chính là các công trình... (tên công trình) mà Nhà thầu thực hiện theo Hợp đồng.1.25. Hạng mục công trình là một công trình chính hoặc một phần công trình chính đơn lẻ được nêu trong hợp đồng (nếu có).1.26. Công trình tạm là tất cả các công trình phục vụ thi công công trình chính.1.27. Công trình là công trình chính và công trình tạm.1.28. Thiết bị của Chủ đầu tư là máy móc, phương tiện do Chủ đầu tư cấp cho Nhà thầu sử dụng để thực hiện công việc, như đã nêu trong Phụ lục số... Hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư.1.29. Bất khả kháng được định nghĩa tại Điều 23 Rủi ro và bất Khả kháng1.30. Luật là toàn bộ hệ thống luật pháp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.1.31. Công trường là địa điểm Chủ đầu tư giao cho Nhà thầu để thi công công trình cũng như bất kỳ địa điểm nào khác được quy định trong hợp đồng.1.32. Thay đổi, điều chỉnh là sự thay đổi, điều chỉnh phạm vi công việc, Chỉ dẫn kỹ thuật, Bản vẽ thiết kế, Giá hợp đồng hoặc Tiến độ thực hiện khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ đầu tư.ĐIỀU 2. HỒ SƠ HỢP ĐỒNG VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN2.1. Hồ sơ hợp đồngHồ sơ hợp đồng bao gồm các căn cứ ký kết hợp đồng; các điều khoản và điều kiện của hợp đồng này và các tài liệu sau:2.1.1. Thông báo trúng thầu (hoặc văn bản chỉ định thầu hoặc văn bản chấp thuận);2.1.2. Điều kiện cụ thể của hợp đồng, các điều khoản tham chiếu;2.1.3. Dự án đầu tư (hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật) được phê duyệt;2.1.4. Hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư;2.1.5. Tiêu chuẩn dự án, chỉ dẫn kỹ thuật và hồ sơ thiết kế (thiết kế FEED hoặc thiết kế cơ sở);2.1.6. Hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ đề xuất) của Nhà thầu;2.1.7. Biên bản đàm phán hợp đồng, các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản;2.1.8. Các phụ lục của hợp đồng;2.1.9. Các tài liệu khác có liên quan.2.2. Thứ tự ưu tiên của các tài liệuNguyên tắc những tài liệu cấu thành nên hợp đồng là bộ phận không tách rời của hợp đồng, quan hệ thống nhất giải thích tương hỗ cho nhau, nhưng nếu có điểm nào không rõ ràng hoặc không nhất quán thì các bên có trách nhiệm trao đổi và thống nhất. Trường hợp, các bên không thống nhất được thì thứ tự ưu tiên các tài liệu cấu thành hợp đồng để xử lý vấn đề này được quy định như sau:2.2.1. Thông báo trúng thầu (hoặc văn bản chỉ định thầu hoặc văn bản chấp thuận);2.2.2. Điều kiện cụ thể của hợp đồng, các điều khoản tham chiếu;2.2.3. Dự án đầu tư (hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật) được phê duyệt;2.2.4. Tiêu chuẩn dự án; hồ sơ thiết kế và các chỉ dẫn kỹ thuật;2.2.5. Hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư;2.2.6. Hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ đề xuất) của Nhà thầu;2.2.7. Biên bản đàm phán hợp đồng, các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản;2.2.8. Các phụ lục của hợp đồng;2.2.9. Các tài liệu khác có liên quan.(Trường hợp thay đổi thứ tự ưu tiên nêu trên, các bên thống nhất để quy định trong hợp đồng).ĐIỀU 3. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG3.1. Luật và ngôn ngữ áp dụng cho hợp đồng3.1.1. Hợp đồng chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn có liên quan.3.1.2. Ngôn ngữ áp dụng và giao dịch hợp đồng là tiếng Việt (đối với các hợp đồng có sự tham gia của phía nước ngoài thì ngôn ngữ giao dịch là tiếng Việt và tiếng nước ngoài do các bên thỏa thuận. Trường hợp xảy ra tranh chấp thì bản tiếng Việt được coi là bản gốc, việc xử lý tranh chấp phải căn cứ vào bản tiếng Việt).3.2. Chuyển nhượng hợp đồngKhông bên nào được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần Hợp đồng hoặc bất cứ phần lợi ích hoặc quyền lợi theo Hợp đồng. Tuy nhiên các bên có thể chuyển nhượng một phần Hợp đồng nhưng phải phù hợp với các quy định của pháp luật và phải được bên kia chấp thuận trước khi chuyển nhượng. Các bên có thể sử dụng Hợp đồng làm bảo đảm đối với một ngân hàng hoặc một tổ chức tài chính.3.3. Việc bảo mậtNgoại trừ trường hợp cần thiết để thực hiện theo nghĩa vụ hoặc tuân theo các quy định của pháp luật, cả hai bên đều phải xem các chi tiết của Hợp đồng là bí mật và của riêng mình. Nhà thầu không được tiết lộ bất kỳ chi tiết nào của công trình cho bên thứ 3 khi chưa có sự thỏa thuận trước với Chủ đầu tư.3.4. Tuân thủ pháp luậtKhi thực hiện Hợp đồng phải tuân thủ pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Các bên phải:3.4.1. Chủ đầu tư phải đảm bảo điều kiện khởi công công trình theo quy định của pháp luật;3.4.2. Nhà thầu phải thông báo, nộp tất cả các loại thuế, lệ phí, phí và xin tất cả giấy tờ (giấy phép) theo quy định của pháp luật liên quan đến công việc; Nhà thầu phải bồi thường và gánh chịu thiệt hại phát sinh cho Chủ đầu tư do sai sót vì không tuân thủ pháp luật của mình gây ra.3.5. Trách nhiệm riêng rẽ và trách nhiệm liên đớiTrường hợp Nhà thầu là nhà thầu liên danh thì:3.5.1. Hợp đồng này ràng buộc trách nhiệm riêng rẽ và liên đới mỗi thành viên trong liên danh.3.5.2. Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư về nhà thầu đứng đầu liên danh, là nhà thầu sẽ liên kết các thành viên trong liên danh;3.5.3. Nhà thầu đứng đầu liên danh được chấp thuận là có đầy đủ thẩm quyền để ràng buộc tất cả các thành viên tạo thành Nhà thầu trong tất cả các vấn đề liên quan đến Hợp đồng.3.5.4. Nhà thầu không được thay đổi cơ cấu hoặc tư cách pháp lý của mình nếu không được sự đồng ý của Chủ đầu tư.Để tránh hiểu lầm, trách nhiệm riêng rẽ và liên đới của mỗi thành viên tạo thành Nhà thầu sẽ không có ý định để bị ảnh hưởng hoặc chịu ảnh hưởng bởi nội dung của Thỏa thuận liên danh trong Phụ lục số ...3.6. Các cách thông tinBất cứ chỗ nào trong các điều khoản và điều kiện của hợp đồng này quy định việc các bên đưa ra các yêu cầu, các đề nghị hoặc ban hành, chấp thuận một vấn đề nào đó, thì các bên phải thông tin cho nhau bằng một trong các cách sau:a) Bằng văn bản và chuyển trực tiếp (theo giấy biên nhận), được gửi bằng đường bưu điện, bằng fax, hoặc email.b) Được gửi, chuyển đến địa chỉ để thông tin được với người nhận.Trường hợp bên nhận thông báo một địa chỉ khác (địa chỉ mới) thì sau đó thông tin phải được chuyển theo một địa chỉ mới này. Nếu không, thì bất kỳ thông báo hoặc yêu cầu nào của một bên cho bên kia sẽ được gửi tới các địa chỉ tương ứng của các bên được quy định dưới đây.Chủ đầu tư:+ Địa chỉ: …………………………………+ Điện thoại: ……………………………………….+ Email: …………………………………………….+ Fax: ………………………………………………+ Website: …………………………………………Nhà thầu (trường hợp là nhà thầu liên danh thì ghi đầy đủ thông tin của các thành viên trong liên danh) Tại nước ngoài (nếu là Nhà thầu nước ngoài):+ Địa chỉ: …………………………………+ Điện thoại: ……………………………………….+ Email: …………………………………………….+ Fax: ………………………………………………+ Website: ………………………………………… Tại Việt Nam:+ Địa chỉ: …………………………………+ Điện thoại: ……………………………………….+ Email: …………………………………………….+ Fax: ………………………………………………+ Website: …………………………………………ĐIỀU 4. PHẠM VI CÔNG VIỆCNhà thầu sẽ thực hiện việc thiết kế cung cấp thiết bị công nghệ thi công xây dựng công trình được mô tả trong Phụ lục số ... Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư trên cơ sở giá hợp đồng theo Điều 12 Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán, như được mô tả chung, nhưng không giới hạn bởi các Khoản dưới đây và sẽ sửa chữa mọi sai sót thuộc trách nhiệm của mình.Các công việc thiết kế cung cấp thiết bị công nghệ thi công xây dựng công trình nói trên được gọi chung là Công việc sẽ được thực hiện phù hợp với các yêu cầu của hợp đồng và đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư một cách hợp lý, với mục đích cuối cùng là cung cấp cho Chủ đầu tư một công trình hoàn chỉnh, an toàn và vận hành một cách hiệu quả. Nhà thầu sẽ:4.1. Cung cấp các dịch vụ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và các dịch vụ khác liên quan tới Công việc;4.2. Cung cấp hoặc thu xếp để cung cấp tất cả các lao động, quản lý, thiết bị và vật tư cần thiết để thực hiện Công việc ngoại trừ trường hợp đặc biệt được quy định trong hợp đồng;4.3. Mua sắm, xúc tiến, kiểm tra và thu xếp để giao đến công trường tất cả vật tư, thiết bị cho công trình và Công việc, tất cả các công trình tạm và các vật tư cần thiết cho việc thi công xây dựng công trình phù hợp với hồ sơ thiết kế và hợp đồng;4.4. Lập biện pháp tổ chức thi công và thi công xây dựng công trình như được mô tả trong Phụ lục số... Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư;4.5. Thiết lập các qui trình, các hệ thống quản lý, báo cáo đầy đủ nhằm kiểm soát chất lượng và tiến độ của Công việc một cách chặt chẽ và cung cấp cho Chủ đầu tư đầy đủ các thông tin để có thể đánh giá về chất lượng và tiến độ thực tế của Công việc một cách độc lập;4.6. Thi công xây dựng tất cả các công trình tạm và duy trì tất cả các hạng mục đó một cách an toàn và hiệu quả cho việc thực hiện Công việc cho đến khi chúng được đưa ra khỏi công trường hoặc hoàn trả theo yêu cầu của hợp đồng;4.7. Tuyển dụng, đào tạo, tổ chức, quản lý và giám sát Nhà thầu phụ và lao động trên công trường phục vụ cho Công việc, đảm bảo rằng họ được chỉ dẫn về phương pháp làm việc thích hợp và an toàn lao động, vệ sinh môi trường;4.8. Cung cấp, quản lý và quy định việc đi lại trong khu vực công trường; việc đến và đi từ công trường một cách an toàn và có trật tự đối với nhân lực của Nhà thầu bao gồm: lao động tại hiện trường, nhân viên quản lý và giám sát, nhân viên quản lý công trường, nhân sự của các nhà cung cấp, nhà thầu phụ;4.9. Chuẩn bị chạy thử (vận hành) công trình như quy định tại Phụ lục số... Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư;4.10. Thực hiện chạy thử công trình như quy định tại Phụ lục số... Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư;4.11. Giám sát và chỉ đạo việc chạy thử công trình;4.12. Thu xếp các thủ tục hải quan bao gồm cả việc thu xếp các loại bảo đảm, lưu kho, vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam đối với tất cả vật tư, thiết bị, hàng hóa nhập khẩu nào phục vụ cho thi công xây dựng công trình;4.13. Phối hợp với các Nhà thầu phụ, nhà cung cấp, các Bên khác do Nhà thầu thuê có liên quan đến Công việc và với các Nhà bản quyền công nghệ (nếu có) nhằm đảm bảo rằng tất cả các vật tư, thiết bị sử dụng vào công trình đúng theo quy định của hợp đồng;4.14. Cung cấp tất cả các thiết bị và dịch vụ khác cần thiết để đạt được nghiệm thu bàn giao công trình theo hợp đồng;4.15. Luôn luôn thực hiện Công việc một cách an toàn.4.16. Đào tạo, hướng dẫn nhân lực của Chủ đầu tư để vận hành và bảo trì công trình trong phạm vi được quy định cụ thể trong các yêu cầu của Chủ đầu tư (nếu có).4.17. Thực hiện việc hoàn công theo đúng quy định hiện hành.4.18. Bất kỳ hoạt động nào không được nêu rõ tại Điều này nhưng có thể suy diễn từ hợp đồng là cần thiết để hoàn thành Công việc thì Nhà thầu sẽ thực hiện và chi phí cho công việc đó được coi như là đã tính trong giá hợp đồng, trừ khi có quy định khác trong hợp đồng.ĐIỀU 5. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH5.1. Các yêu cầu chungNhà thầu phải chịu trách nhiệm về thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của công trình (hoặc thiết kế chi tiết trên cơ sở thiết kế FEED) và về tính chính xác của các công việc này.Trong quá trình thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công mà Nhà thầu phát hiện bất kỳ sai sót hay khác biệt nào giữa các yêu cầu của Chủ đầu tư, thì Nhà thầu sẽ thông báo ngay cho Chủ đầu tư trước khi tiến hành thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và đề nghị Chủ đầu tư làm rõ nếu cần.Vào bất kỳ thời điểm nào mà Chủ đầu tư phát hiện sai sót trong hồ sơ thiết kế do Nhà thầu thực hiện, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu tiến hành chỉnh sửa các sai sót cho phù hợp với các yêu cầu của Chủ đầu tư.Tuy nhiên, Chủ đầu tư sẽ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung sau đây mà Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư cung cấp cho Nhà thầu:5.1.1. Các tài liệu, số liệu và các thông tin được ghi trong Hợp đồng được xem như là không được thay đổi hoặc do Chủ đầu tư chịu trách nhiệm;5.1.2. Mục đích sử dụng của công trình hoặc phần công trình nào đó do Chủ đầu tư đưa ra;5.1.3. Nhà thầu phải đảm bảo việc thiết kế chi tiết và các tài liệu của Nhà thầu phải theo đúng với:a) Các quy định của pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.b) Hồ sơ Hợp đồng, bao gồm cả những sửa đổi bổ sung cần thiết theo yêu cầu của Chủ đầu tư.5.2. Quy chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng trong thiết kếCông tác thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của Nhà thầu phải tuân thủ theo những tiêu chuẩn dự án, chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có tiêu chuẩn dự án, chỉ dẫn kỹ thuật) và hệ thống pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.5.3. Các yêu cầu đối với Hồ sơ thiết kế (hoặc bản vẽ thiết kế) của Nhà thầuHồ sơ thiết kế của Nhà thầu phải bao gồm các bản vẽ, các tài liệu kỹ thuật và các tài liệu cần thiết khác như được quy định trong hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư và phải đáp ứng được yêu cầu Chủ đầu tư hoặc để Chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật. Trừ khi có quy định khác, hồ sơ thiết kế của Nhà thầu phải được viết bằng ngôn ngữ theo quy định tại Khoản 3.1. Luật và Ngôn ngữ áp dụng cho hợp đồng.Nếu các yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc theo quy định của pháp luật đòi hỏi hồ sơ thiết kế của Nhà thầu sẽ được trình cho Chủ đầu tư để xem xét phê duyệt thì hồ sơ thiết kế này sẽ được trình cùng với thông báo được nêu dưới đây. Trừ khi được quy định khác trong các yêu cầu của Chủ đầu tư thì thời gian xem xét phê duyệt không được vượt quá ... (số ngày do các bên thỏa thuận) ngày tính từ ngày Chủ đầu tư nhận được hồ sơ thiết kế hợp lệ của Nhà thầu. Trong khoảng thời gian xem xét phê duyệt, Chủ đầu tư có thể sẽ thông báo cho Nhà thầu biết hồ sơ thiết kế của Nhà thầu có những nội dung không phù hợp với Hợp đồng. Nếu một tài liệu nào đó trong hồ sơ thiết kế của Nhà thầu không phù hợp với Hợp đồng thì Nhà thầu phải sửa đổi, bổ sung và trình lại để Chủ đầu tư xem xét phê duyệt theo khoản này và Nhà thầu sẽ phải chịu mọi chi phí có liên quan.Tất cả những công việc đòi hỏi thiết kế phải được Chủ đầu tư phê duyệt thì:5.3.1. Việc thi công xây dựng công trình chỉ được bắt đầu sau khi hồ sơ thiết kế của Nhà thầu được Chủ đầu tư phê duyệt;5.3.2. Việc thi công xây dựng công trình phải theo đúng hồ sơ thiết kế được Chủ đầu tư phê duyệt;5.3.3. Trường hợp thay đổi thiết kế, việc thi công xây dựng công trình chỉ được tiến hành sau khi hồ sơ thiết thay đổi được Chủ đầu tư phê duyệt.Bất cứ sự thỏa thuận nào như trên hoặc bất cứ sự xem xét phê duyệt nào (theo khoản này hoặc khác) sẽ không miễn giảm trách nhiệm, nghĩa vụ của Nhà thầu đối với công việc.5.4. Trách nhiệm của Nhà thầu đối với lỗi thiết kếNếu Chủ đầu tư phát hiện hồ sơ thiết kế của Nhà thầu có các lỗi, bỏ sót, không nhất quán hoặc không phù hợp với hợp đồng, Nhà thầu phải chịu mọi chi phí cho việc thiết kế bổ sung hoặc sửa đổi các lỗi này cũng như sửa chữa các sai sót đối với các công trình hoặc phần công trình mà Nhà thầu đã thực hiện, kể cả trong trường hợp Chủ đầu tư đã chấp thuận hoặc phê duyệt hồ sơ thiết kế.ĐIỀU 6. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ6.1. Tất cả các loại vật tư, thiết bị công nghệ trước khi cung cấp tới công trình, phải được kiểm định (Đơn vị kiểm định do Chủ đầu tư chỉ định, chi phí Nhà thầu chịu) đảm bảo đạt chất lượng, chủng loại, xuất xứ theo đúng hợp đồng này.6.2. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các thiết bị trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình trong giai đoạn bảo hành và thực hiện chế độ hậu mãi (Nhà thầu chịu trách nhiệm về kỹ thuật, nhân sự như chuyên gia, kỹ thuật viên sửa chữa để hỗ trợ Chủ đầu tư trong quá trình vận hành, khắc phục sự cố, bảo trì bảo dưỡng) với thời gian là ... tháng kể từ ngày hết hạn bảo hành.6.3. Các máy móc, thiết bị trong dây chuyền công nghệ được lắp đặt phải là thiết bị như đã mô tả trong Hợp đồng và theo đúng các yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật được Chủ đầu tư chấp nhận (theo tiêu chuẩn, đặc điểm kỹ thuật) và phải có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) của nước sản xuất và chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ). Nhà thầu phải cung cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn của nước sản xuất.6.4. Các thiết bị chuyển đến công trình phải có chứng thư giám định của cơ quan giám định về xuất xứ, chủng loại, số lượng đạt yêu cầu theo Hợp đồng và hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu), hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ đề xuất), các cam kết, văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu.6.5. Các thiết bị công nghệ lắp đặt cho công trình phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, phù hợp với các quy định của hợp đồng này và đã qua giám định.6.6. Các thiết bị lắp đặt vào công trình phải có công suất, thông số kỹ thuật đúng theo hồ sơ thiết kế được Chủ đầu tư phê duyệt.6.7. Công việc lắp đặt các thiết bị, máy móc cần đảm bảo chính xác để việc vận hành bình thường, kéo dài tuổi thọ của máy móc. Việc lắp đặt thiết bị phải được thực hiện theo thiết kế và các bản vẽ chế tạo đồng thời phải tuân thủ các quy định đã ghi trong tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành, lý lịch thiết bị. Nếu yêu cầu kỹ thuật nào trong thiết kế và hướng dẫn lắp đặt vận hành không có thì theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.6.8. Các thiết bị lắp đặt không đạt yêu cầu kỹ thuật (không đúng thiết kế, không phù hợp với tài liệu hướng dẫn vận hành của nhà chế tạo, không đáp ứng quy định của tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật áp dụng ...) sẽ bị từ chối nghiệm thu và phải chuyển khỏi công trường trong vòng ... ngày.6.9. Nhà thầu phải chuẩn bị hiện trường thuộc phần lắp đặt thiết bị, cán bộ kỹ thuật, công nhân vận hành, công nhân sửa chữa thiết bị, các nguồn năng lượng, vật liệu cần thiết để phục vụ việc nghiệm thu tĩnh, nghiệm thu không tải đơn động thiết bị.6.10. Trong thời gian chạy thử không tải liên động và chạy thử có tải, Nhà thầu phải bố trí đủ cán bộ kỹ thuật và công nhân trực để kịp thời xử lý các sự cố và các khiếm khuyết phát sinh.6.11. Nhà thầu có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng thiết kế, đúng thuyết minh kỹ thuật của nhà chế tạo, có trách nhiệm cùng các bên liên quan chạy thử thiết bị đúng công suất thiết kế, giúp Chủ đầu tư đánh giá đúng chất lượng lắp đặt thiết bị.6.12. Nhà thầu có trách nhiệm tự kiểm tra hoàn chỉnh việc lắp đặt thiết bị, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nghiệm thu (biên bản, sơ đồ hoàn công, nhật ký công trình...); việc lắp đặt thiết bị thực hiện đúng kỹ thuật và chạy thử đạt yêu cầu thiết kế.ĐIỀU 7. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH7.1. Nhà thầu phải đảm bảo thực hiện đúng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành hoặc tiêu chuẩn dự án như được mô tả tại Phụ lục số ... Tiêu chuẩn dự án và tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng;7.2. Đảm bảo công trình vận hành tốt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu), hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ đề xuất), các cam kết của Nhà thầu, văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu.7.3. Nhà thầu phải có biện pháp tổ chức thi công, tập kết thiết bị, vật tư; sắp xếp thiết bị, vật tư xây lắp tại công trường sao cho không làm ảnh hưởng đến hoạt động xung quanh; biện pháp tổ chức thi công phù hợp với yêu cầu công nghệ, phù hợp với tiến độ cung cấp thiết bị, phù hợp với tiến độ xây dựng và điều kiện thực tế tại công trường.7.4. Lập tiến độ thực hiện hợp đồng tổng thể và chi tiết theo tháng trình cho Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) chấp thuận làm căn cứ thực hiện hợp đồng. Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự trong quá trình thi công xây dựng.7.5. Căn cứ vào tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu, hồ sơ thiết kế được Chủ đầu tư phê duyệt, Nhà thầu phải có quy trình và phương án kiểm tra chất lượng công trình, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.7.6. Nhà thầu phải thi công, hoàn thiện công trình và sửa chữa bất cứ sai sót nào trong công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được Chủ đầu tư phê duyệt và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Nhà nước cũng như phù hợp với điều kiện của công trình và theo sự chỉ dẫn Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn).7.7. Quá trình thi công lắp đặt và vận hành các trang thiết bị phải tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu của hồ sơ thiết kế đã được Chủ đầu tư phê duyệt và chỉ dẫn của nhà sản xuất.7.8. Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình.7.9. Nhà thầu có trách nhiệm tổ chức thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hợp đồng.7.10. Sau khi thi công xây dựng công trình, Nhà thầu phải có kế hoạch đào tạo, hướng dẫn vận hành cho Chủ đầu tư. Cung cấp tài liệu hướng dẫn vận hành, quy trình vận hành, tài liệu hướng dẫn bảo trì công trình.7.11. Sau khi vận hành thử trong thời gian ... ngày, nếu công trình vận hành tốt đạt yêu cầu, thì Chủ đầu tư sẽ tiến hành nghiệm thu công trình đưa vào khai thác, sử dụng.7.12. Sau khi nghiệm thu công trình, Nhà thầu phải tiếp tục giám sát sự vận hành của công trình liên tục trong vòng ... ngày và có những báo cáo về hiệu quả vận hành của công trình cho Chủ đầu tư.7.13. Bảo đảm sự vận hành hiệu quả của toàn bộ công trình, thỏa mãn được các yêu cầu của Chủ đầu tư theo hợp đồng.ĐIỀU 8. THỬ NGHIỆM, HIỆU CHỈNH VÀ VẬN HÀNH THỬ KHI HOÀN THÀNH (Sau đây viết tắt là thử nghiệm khi hoàn thành)8.1. Nghĩa vụ của Nhà thầuNhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) không muộn hơn.... ngày về ngày mà Nhà thầu đã sẵn sàng tiến hành các thử nghiệm khi hoàn thành. Trừ khi đã có thỏa thuận khác, các lần thử nghiệm khi hoàn thành sẽ được tiến hành trong vòng ... ngày sau ngày đã thông báo hoặc vào ngày mà Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) yêu cầu.8.2. Việc thử nghiệm khi hoàn thành bị chậm trễNếu các lần thử nghiệm khi hoàn thành bị chậm do Nhà thầu, Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) có thể yêu cầu Nhà thầu phải tiến hành các cuộc thử nghiệm khi hoàn thành. Trong vòng ... ngày sau khi nhận được thông báo, Nhà thầu phải tiến hành các cuộc thử nghiệm khi hoàn thành trong thời gian đó.Nếu Nhà thầu không tiến hành các cuộc thử nghiệm khi hoàn thành trong vòng .... ngày sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) về ngày thử nghiệm khi hoàn thành, thì Chủ đầu tư có thể tiến hành các cuộc thử nghiệm này và Nhà thầu phải chịu rủi ro, chi phí cho các cuộc thử nghiệm đó. Các cuộc thử nghiệm khi hoàn thành khi đó sẽ được coi là đã tiến hành và Nhà thầu phải đồng ý kết quả đó.8.3. Thử nghiệm lạiNếu công trình hoặc hạng mục công trình thử nghiệm khi hoàn thành không đạt yêu cầu, Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) có thể yêu cầu Nhà thầu tiến hành lại các cuộc thử nghiệm không đạt và các công việc có liên quan theo những quy trình và điều kiện tương tự trước đó đã thực hiện.8.4. Không vượt qua các lần thử nghiệm khi hoàn thànhNếu công trình hay hạng mục không vượt qua được các lần thử nghiệm khi hoàn thành đã được tiến hành lại theo khoản 8.3. Thử nghiệm lại, khi đó Chủ đầu tư có quyền:(a) Yêu cầu Nhà thầu tiếp tục tiến hành thử nghiệm lại theo khoản 8.3. Thử nghiệm lại;(b) Nếu công trình hay hạng mục không vượt qua các lần thử nghiệm khi hoàn thành và làm ảnh hưởng cơ bản đến lợi ích của Chủ đầu tư, khi đó Chủ đầu tư có quyền loại bỏ công trình hoặc hạng mục (tùy theo từng trường hợp), trong trường hợp đó Chủ đầu tư được quyền yêu cầu Nhà thầu bồi thường như điểm (c) khoản 21.4 Không sửa chữa được sai sót.ĐIỀU 9. NGHIỆM THU CỦA CHỦ ĐẦU TƯ9.1. Nghiệm thu công trìnhTrong vòng ... ngày sau khi nhận được đề nghị nghiệm thu công trình của Nhà thầu, Chủ đầu tư sẽ:(a) Cấp Biên bản nghiệm thu công trình cho Nhà thầu, nêu rõ ngày mà công trình hay hạng mục đã được hoàn thành theo Hợp đồng, hoặc(b) Không đồng ý và đưa ra lý do nêu cụ thể những công việc mà Nhà thầu cần phải làm để được cấp Biên bản nghiệm thu công trình. Nhà thầu sẽ phải hoàn thành những công việc này trước khi đưa ra thông báo tiếp theo Khoản này.Trong khoảng thời gian ... ngày, Chủ đầu tư phải cấp hoặc đưa ra các lý do không đồng ý cấp Biên bản nghiệm thu công trình cho Nhà thầu. Ngoài khoảng thời gian này, nếu công trình hay hạng mục (tùy theo từng trường hợp) về cơ bản Nhà thầu đã thực hiện đúng với Hợp đồng, mà Chủ đầu tư không có ý kiến thì Biên bản nghiệm thu công trình coi như đã được cấp.9.2. Nghiệm thu bộ phận công trìnhChủ đầu tư sẽ cấp biên bản nghiệm thu cho từng phần của Công trình chính. Chủ đầu tư sẽ không sử dụng bất cứ phần nào của công trình (trừ trường hợp sử dụng tạm thời nh BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Ngày tháng năm 20 HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (Dùng cho đề tài nghiên cứu ứng dụng) Số: /năm /mã ngành Căn Bộ Luật dân ngày 14 tháng năm 2005; Căn Luật Khoa học công nghệ ngày 18 tháng năm 2013; Căn Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 04 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ Phát triển khoa học công nghệ Quốc gia; Căn Thông tư liên tịch số ngày Bộ Tài - Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn thực chế độ quản lý tài Quỹ Phát triển khoa học công nghệ Quốc gia; Căn Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán toán kinh phí nhiệm vụ khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; Căn Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 Quy định khoán chi thực nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; Căn Thông tư số 15/2016/TTBKHCN ngày 30/6/2016 Bộ Khoa học Công nghệ việc Quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng Quỹ Phát triển khoa học công nghệ Quốc gia tài trợ; Căn Quyết định số ngày Hội đồng quản lý Quỹ việc phê duyệt kinh phí đề tài nghiên cứu ứng dụng Quỹ Phát triển khoa học công nghệ Quốc gia tài trợ năm , CHÚNG TÔI GỒM: Bên A: QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA - Do Ông/Bà - Chức vụ: làm đại diện - Địa chỉ: - Điện thoại: - Số tài khoản: - Mã số sử dụng ngân sách: Bên B: (Ghi tên tổ chức chủ trì thực Đề tài) Tổ chức chủ trì đề tài - Do Ông/Bà: - Chức vụ: làm đại diện - Địa chỉ: - Điện thoại: - Tên tài khoản Kho bạc: - Số tài khoản: - Mã số sử dụng ngân sách: tại: Chủ nhiệm đề tài - Họ tên: - Chức danh khoa học: - Đơn vị công tác: - Địa chỉ: - Điện thoại quan: Di động: Hai bên thỏa thuận thống ký kết Hợp đồng nghiên cứu khoa học (sau gọi tắt Hợp đồng) với điều khoản sau: Điều Tài trợ thực Bên A tài trợ kinh phí để Bên B thực đề tài Bên B đề xuất: (dưới viết tắt Đề tài) - Mã số theo nội dung Thuyết minh Đề tài cấp có thẩm quyền phê duyệt (sau gọi tắt Thuyết minh) Thuyết minh Phụ lục phận không tách rời Hợp đồng Điều Thời gian thực hợp đồng Thời gian thực Đề tài tháng, từ tháng năm 20 đến tháng năm 201 (không bao gồm thời gian chờ nghiệm thu lý hợp đồng) Điều Kinh phí thực Đề tài Tổng kinh phí Bên A tài trợ để thực đề tài (Giá trị hợp đồng) là: đồng (bằng chữ: ) Hình thức giao khoán (theo quy định Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 Bộ Tài Bộ Khoa học Công nghệ quy định khoán chi thực nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước): (lựa chọn hình thức giao khoán) đó: - Kinh phí từ ngân sách nhà nước: (bằng chữ ) + Kinh phí khoán: (bằng chữ ) + Kinh phí không giao khoán: (bằng chữ ) (1) - Kinh phí từ nguồn khác: (bằng chữ ) (2) Tiến độ cấp kinh phí: Kinh phí bên A cấp cho bên B theo tiến độ thực đề tài sau: a) Cấp kinh phí đợt 1: b) Cấp kinh phí đợt 2: c) Cấp kinh phí đợt 3: Điều Quyền nghĩa vụ bên Quyền nghĩa vụ Bên A a) Cung cấp thông tin cần thiết cho việc triển khai, thực Đề tài b) Cấp kinh phí từ nguồn vốn Quỹ cho Bên B để thực Đề tài theo tiến độ Hợp đồng Bên B đáp ứng đầy đủ yêu cầu Bên A để cấp kinh phí c) Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, mua sắm nguyên vật liệu Đề tài kinh phí Bên A cấp (nếu có); d) Trước đợt cấp kinh phí, sở báo cáo tình hình thực Đề tài Bên B, Bên A vào sản phẩm, khối lượng công việc hoàn thành theo Thuyết minh để cấp tiếp kinh phí thực Hợp đồng Bên A có quyền thay đổi tiến độ cấp ngừng cấp kinh phí Bên B không hoàn thành công việc tiến độ, nội dung công việc giao; đ) Tổ chức đánh giá báo cáo định kỳ tiến độ kết thực đề tài (nội dung khoa học kinh phí); Kiểm tra định kỳ đột xuất để đánh giá tình hình Bên B thực Đề tài theo Thuyết minh; e) Kịp thời xem xét, giải theo thẩm quyền trình cấp có thẩm quyền giải kiến nghị, đề xuất Bên B điều chỉnh nội dung chuyên môn, kinh phí vấn đề phát sinh khác trình thực Đề tài; g) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết thực Đề tài Bên B theo yêu cầu, tiêu Thuyết minh; h) Có trách nhiệm Bên B tiến hành lý Hợp đồng theo quy định hành; i) Ủy quyền cho Bên B tiến hành đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ kết thực Đề tài theo quy định hành; k) Thực quyền nghĩa vụ khác theo quy định Luật khoa học công nghệ văn liên quan l) Trường hợp điều kiện khách quan bên A chưa nhận nguồn kinh phí bổ sung từ Ngân sách Nhà nước, tiến độ cấp kinh phí thực đề tài bên A cho bên B không đáp ứng theo quy định Khoản Điều Hợp đồng bên A có trách nhiệm thông báo cho bên B Hai bên thống điều chỉnh lại tiến độ thực đề tài (nếu bên B có nhu cầu) Quyền nghĩa vụ Bên B a) Tổ chức triển khai đầy đủ nội dung nghiên cứu Đề tài đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ kết theo Thuyết minh tuân thủ đạo đức, chuẩn mực nghiên cứu khoa học; b) Kiến nghị, đề xuất điều chỉnh nội dung chuyên môn, kinh phí thời hạn thực Hợp đồng cần thiết; c) Sử dụng kinh phí mục đích, chế độ hành có hiệu quả; d) Xây dựng kế hoạch đấu thầu mua sắm nguyên vật liệu kinh phí Bên A cấp (nếu có) để gửi Bên A phê duyệt thực mua sắm theo quy định pháp luật; đ) Chấp hành quy định pháp luật trình thực Hợp đồng Tạo điều kiện thuận lợi cung cấp đầy đủ thông tin cho quan quản lý việc giám sát, kiểm tra, tra Đề tài theo quy định pháp luật; e) Gửi Báo cáo định kỳ (12 tháng lần kể từ ngày ký hợp đồng) cho Bên A báo cáo đột xuất tình hình thực Đề tài có yêu cầu Bên A Trong thời hạn 30 ngày sau kết thúc thời hạn thực hợp đồng, Bên B có trách nhiệm xây dựng gửi Báo cáo tổng hợp kết thực đề tài cho Bên A Trường hợp đề tài khả hoàn thành thời hạn theo Hợp đồng, chậm 60 ngày trước kết thúc thời hạn thực Hợp đồng, Bên B phải báo cáo văn giải trình rõ lý kiến nghị việc gia hạn thực đề tài gửi Bên A Trong vòng 30 ngày, Bên A có văn trả lời việc chấp nhận không chấp nhận kéo dài thời hạn thực Hợp đồng cho Bên B g) Có trách nhiệm Bên A tiến hành lý Hợp đồng theo quy định; h) Đảm bảo đạo đức khoa học nội dung nghiên cứu đề tài; i) Thực việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo ủy quyền Bên A kết nghiên cứu, thực đăng ký lưu trữ kết nghiên cứu đề tài Cục Thông tin khoa học công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học Công nghệ theo quy định; k) Công bố kết thực Đề tài sau Bên A cho phép; l) Hưởng quyền tác giả bao gồm lợi ích thu (nếu có) từ việc khai thác thương mại kết thực Đề tài theo quy định pháp luật; m) Có trách nhiệm chuyển giao kết nghiên cứu theo quy định Bên A quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền; n) Có trách nhiệm trực tiếp tham gia triển khai ứng dụng kết nghiên cứu khoa học theo yêu cầu Bên A tổ chức, cá nhân Bên A giao quyền sở hữu, sử dụng kết thực Đề tài; o) Báo cáo cho Bên A kết nghiên cứu Ghi nhận tài trợ Bên A kết nghiên cứu Đề tài công bố, đăng tải hoạt động khác liên quan đến Đề tài sau: + Đối với tài liệu tiếng Anh: "This research is funded by Vietnam National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED) under grant number " + Đối với tài liệu tiếng Việt: “Nghiên cứu tài trợ Quỹ Phát triển khoa học công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) đề tài mã số " p) Thực quyền nghĩa vụ khác theo quy định Luật khoa học công nghệ văn liên quan Điều Chấm dứt Hợp đồng Hợp đồng chấm dứt trường hợp sau: Đề tài kết thúc nghiệm thu Có để khẳng định việc thực tiếp tục thực Đề tài không cần thiết hai bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn Bên B không đảm bảo điều kiện vật chất nguồn nhân lực dẫn đến việc không đảm bảo tiến độ thực đề tài theo Hợp đồng ký; Bên B bị đình thực đề tài theo định quan có thẩm quyền vi phạm quy định Điểm a, b, c Khoản Điều 11 Thông tư số 15/2016/TT-BKHCN Bên B không nộp hồ sơ để đánh giá, nghiệm thu Đề tài theo quy định Bên A vi phạm điều kiện dẫn đến việc Đề tài tiếp tục thực do: a) Không cấp đủ kinh phí theo tiến độ thực Đề tài mà lý đáng; b) Không kịp thời giải kiến nghị, đề xuất Bên B theo quy định pháp luật Điều Xử lý tài chấm dứt Hợp đồng Đối với Đề tài kết thúc nghiệm thu: a) Đề tài kết thúc đánh giá nghiệm thu từ mức “Đạt” trở lên Bên A toán đầy đủ kinh phí cho Bên B theo quy định Hợp đồng b) Trường hợp đề tài kết thúc kết đánh giá “không đạt” Bên A xem xét, toán kinh phí cho Bên B sở kết luận Hội đồng đánh giá chuyên gia đánh giá độc lập nguyên nhân, trách nhiệm nội dung công việc mà Bên B thực có sản phẩm thực tế đánh giá Trường hợp Đề tài không hoàn thành đại diện Bên B không mà hai Bên không thống đại diện khác thay đại diện lại Bên B có trách nhiệm hoàn lại cho Bên A số kinh phí cấp chưa sử dụng Đối với phần kinh phí cấp sử dụng hai Bên phối hợp xác định khối lượng công việc triển khai phù hợp với kinh phí sử dụng để làm toán theo quy định hành Đối với Đề tài chấm dứt có khẳng định không nhu cầu thực hiện: a) Trường hợp Đề tài chấm dứt có khẳng định không nhu cầu thực hai bên xác định khối lượng công việc Bên B thực để làm toán số kinh phí Bên B sử dụng nhằm thực Đề tài thu hồi số kinh phí lại cấp cho Bên B b) Trường hợp hai bên thỏa thuận ký Hợp đồng để thay kết nghiên cứu Hợp đồng cũ phận cấu thành kết nghiên cứu Hợp đồng số kinh phí cấp cho Hợp đồng cũ tính vào kinh phí cấp cho Hợp đồng tiếp tục thực với Hợp đồng Đối với Đề tài bị đình theo định quan có thẩm quyền Hợp đồng bị chấm dứt Bên B không nộp hồ sơ để đánh giá, nghiệm thu Đề tài theo quy định pháp luật Bên B có trách nhiệm hoàn trả toàn số kinh phí ngân sách nhà nước cấp chưa sử dụng Đối với phần kinh phí sử dụng, Bên B có trách nhiệm nộp hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định hành sở kết luận Hội đồng đánh giá chuyên gia đánh giá độc lập nguyên nhân khách quan/chủ quan Đối với Đề tài không hoàn thành lỗi Bên A dẫn đến việc chấm dứt Hợp đồng Bên B bồi hoàn số kinh phí sử dụng để thực Đề tài phải thực việc toán kinh phí theo quy định pháp luật Xử lý tài sản chấm dứt hợp đồng a) Khi chấm dứt Hợp đồng, việc xử lý tài sản mua sắm hình thành ngân sách nhà nước cấp cho Đề tài thực theo quy định pháp luật b) Các sản phẩm vật chất Đề tài sử dụng ngân sách nhà nước: nguồn thu sản phẩm tiêu thụ thị trường sau trừ khoản chi phí cần thiết, hợp lệ, phân chia theo quy định pháp luật Điều Điều khoản khác (Nội dung điều khoản lập theo yêu cầu quản lý đề tài Quỹ thời điểm ký kết hai bên thỏa thuận) Điều Cam kết Trong trình thực Hợp đồng, hai bên có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung có để chấm dứt thực Hợp đồng phải thông báo cho bên 15 ngày làm việc trước tiến hành sửa đổi, bổ sung chấm dứt thực Hợp đồng, xác định trách nhiệm bên hình thức xử lý Các sửa đổi, bổ sung (nếu có) phải lập thành văn có đầy đủ chữ ký bên coi phận Hợp đồng để nghiệm thu kết Đề tài Khi hai bên gặp phải trường hợp bất khả kháng dẫn đến việc chậm thực nghĩa vụ thỏa thuận Hợp đồng có trách nhiệm thông báo cho Bên 10 ngày làm việc kể từ ngày xảy kiện bất khả kháng Hai bên có trách nhiệm phối hợp xác định nguyên nhân báo cáo quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để giải theo quy định pháp luật Hai bên cam kết thực quy định Hợp đồng có trách nhiệm hợp tác giải vướng mắc phát sinh trình thực Bên vi phạm cam kết Hợp đồng phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật Mọi tranh chấp phát sinh trình thực Hợp đồng bên thương lượng hòa giải để giải Trường hợp không hòa giải hai bên có quyền đưa tranh chấp Trọng tài để giải (hoặc khởi kiện Tòa án có thẩm quyền theo quy định pháp luật tố tụng dân sự) Điều Hiệu lực Hợp đồng Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký Hợp đồng lập thành 10 có giá trị nhau, Bên giữ 05 bản./ BÊN A QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA (Chữ ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) BÊN B TỔ CHỨC CHỦ TRÌ (Chữ ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI (Chữ ký, ghi rõ họ tên) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG MUA LẠI TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ Số: /HĐ - Căn Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/1/2011 Chính phủ phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãi trái phiếu quyền địa phương; - Căn Thông tư số /2017/TT-BTC ngày phiếu Chính phủ thị trường nước; tháng năm 2017 Bộ Tài quy định mua lại trái Hôm nay, ngày tháng năm , Chúng gồm: I Bên mua lại trái phiếu Chính phủ (sau gọi Bên mua) - Tên tổ chức mua lại trái phiếu Chính phủ: Kho bạc Nhà nước - Địa chỉ: - Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ) II Bên bán lại trái phiếu Chính phủ (sau gọi Bên bán) - Tên tổ chức bán lại trái phiếu Chính phủ: - Địa chỉ: - Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ) Sau thống nhất, hai bên ký kết Hợp đồng bán lại trái phiếu Chính phủ với nội dung sau đây: Điều Kết mua lại trái phiếu Bên bán đồng ý bán lại trái phiếu cho Bên mua với điều khoản sau: Điều khoản, điệu kiện trái phiếu thống mua lại Mã trái Ngày Ngày Lãi Phương phiếu phát đáo suất thức hành hạn danh lần nghĩa toán gốc, đầu lãi Khối lượng trái Lãi Giá Tổng số Ngày Tài suất mua lại tiền mua lại khoản mua mua lại trái nhận Điều Trách nhiệm bên Trách nhiệm Kho bạc Nhà nước Thanh toán tiền mua lại trái phiếu theo Điều Hợp đồng quy định Khoản Điều 16 Thông tư số ./2017/TT-BTC ngày / /2017 Trách nhiệm bên bán lại trái phiếu Chính phủ: Bán lại trái phiếu thỏa thuận Điều Hợp đồng Điều Trái phiếu mua lại thực hủy niêm yết, hủy đăng ký, rút lưu ký theo quy định Điều 17 Thông tư số ./2017/TT-BTC ngày / /2017 Điều Hiệu lực thi hành - Hợp đồng có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Hợp đồng lập 02 có giá trị nhau, bên giữ 01 CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU/TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU ỦY QUYỀN (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc (Địa danh), ngày … …tháng… … năm … HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Số: / (Năm) / (ký hiệu hợp đồng) DỰ ÁN (TÊN DỰ ÁN) HOẶC GÓI THẦU (TÊN GÓI THẦU) SỐ ……… THUỘC DỰ ÁN (TÊN DỰ ÁN) GIỮA (TÊN GIAO DỊCH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ) VÀ (TÊN GIAO DỊCH CỦA NHÀ THẦU) MỤC LỤC PHẦN - CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG PHẦN - CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG ĐIỀU CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI ĐIỀU HỒ SƠ HỢP ĐỒNG VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN ĐIỀU CÁC QUY ĐỊNH CHUNG ĐIỀU PHẠM VI CÔNG VIỆC ĐIỀU CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐIỀU CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỀU CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐIỀU THỬ NGHIỆM, HIỆU CHỈNH VÀ VẬN HÀNH THỬ KHI HOÀN THÀNH ĐIỀU NGHIỆM THU CỦA CHỦ ĐẦU TƯ ĐIỀU 10 THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐIỀU 11 BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG ĐIỀU 12 GIÁ HỢP ĐỒNG, TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN ĐIỀU 13 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ ĐIỀU 14 NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA NHÀ TƯ VẤN ĐIỀU 15 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA NHÀ THẦU ĐIỀU 16 ĐIỀU CHỈNH GIÁ VÀ ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG ĐIỀU 17 NHÀ THẦU PHỤ ĐIỀU 18 TẠM NGỪNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BỞI CHỦ ĐẦU TƯ ĐIỀU 19 TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BỞI NHÀ THẦU ĐIỀU 20 BẢO HIỂM VÀ BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH ĐIỀU 21 TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC SAI SÓT ĐIỀU 22 THƯỞNG, PHẠT DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ĐIỀU 23 RỦI RO VÀ BẤT KHẢ KHÁNG ĐIỀU 24 KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐIỀU 25 QUYẾT TOÁN VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG ĐIỀU 26 ĐIỀU KHOẢN CHUNG PHẦN - CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng năm 2014; Căn Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Chính phủ quy định chi tiết hợp đồng xây dựng; Căn Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng; Căn Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ thi công xây dựng công trình (EPC); Căn Báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc thiết kế FEED) phê duyệt Quyết định số …; Căn (các khác có); Căn kết lựa chọn nhà thầu văn số Biên hoàn thiện hợp đồng EPC ngày PHẦN - CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG Hôm nay, ngày …… tháng …… năm …… (địa danh) ………………………, gồm bên đây: Một bên là: Chủ đầu tư: Tên giao dịch ………………………… Đại diện (hoặc người ủy quyền theo giấy ủy quyền số ngày ) là: Ông/bà ………………… Chức vụ: ………… Địa chỉ: …………………… Tài khoản: ……………… Mã số thuế: ……………… Điện thoại: ……………… Fax: ………………… E-mail: …………………… bên là: Nhà thầu: (nếu nhà thầu liên danh ghi đầy đủ thông tin nhà thầu tham gia liên danh, ghi rõ thành viên đứng đầu liên danh) Tên giao dịch: Đại diện (hoặc người ủy quyền theo giấy ủy quyền số ngày ) là: Ông/bà ………… Chức vụ: ………………… Địa chỉ: Tài khoản: Mã số thuế: Điện thoại: ………………………………………Fax: E-mail: ……………………… Hai bên thống ký hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ thi công xây dựng công trình thuộc gói thầu/dự án (tên gói thầu dự án) sau: ĐIỀU CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI Các từ cụm từ sử dụng cho hợp đồng có ý nghĩa diễn giải sau (trừ ngữ cảnh diễn đạt rõ ý nghĩa khác): 1.1 Chủ đầu tư ……… (tên giao dịch chủ đầu tư nêu phần bên tham gia Hợp đồng) 1.2 Nhà thầu ……… (tên nhà thầu nêu phần bên tham gia Hợp đồng) 1.3 Đại diện Chủ đầu tư người Chủ đầu tư nêu Hợp đồng định theo thời gian điều hành công việc thay mặt cho Chủ đầu tư 1.4 Đại diện Nhà thầu người Nhà thầu nêu Hợp đồng Nhà thầu chỉđịnh văn điều hành công việc thay mặt Nhà thầu 1.5 Nhà tư vấn tổ chức Chủ đầu tư ký hợp đồng thuê để thực công việc chuyên môn liên quan đến việc quản lý thực hợp đồng 1.6 Đại diện Nhà tư vấn người Nhà tư vấn định làm đại diện để thực nhiệm vụ tư vấn giao 1.7 Dự án (tên dự án) 1.8 Công việc hiểu công việc thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ - thi công xây dựng công trình, Nhà thầu thực phù hợp với yêu cầu hợp đồng đáp ứng yêu cầu Chủ đầu tư cách hợp lý, với mục đích cuối cung cấp cho Chủ đầu tư công trình hoàn chỉnh, an toàn vận hành cách hiệu 1.9 Hợp đồng toàn hồ sơ hợp đồng, theo quy định khoản 2.1 [Hồ sơ hợp đồng] 1.10 Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) Chủ đầu tư toàn tài liệu theo quy định Phụ lục số [Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) Chủ đầu tư] 1.11 Hồ sơ dự thầu (hoặc Hồ sơ đề xuất) Nhà thầu đơn dự thầu Nhà thầu ký tất văn khác mà Nhà thầu trình cho Chủ đầu tư đưa vào hợp đồng theo quy định Phụ lục số [Hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ đề xuất) Nhà thầu] 1.12 Tiêu chuẩn dự án quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, trình tự thực công việc, tiêu, số kỹ thuật số điều kiện tự nhiên áp dụng cho dự án/công trình mô tả Phụ lục số [Tiêu chuẩn dự án] 1.13 Chỉ dẫn kỹ thuật tập hợp yêu cầu kỹ thuật dựa quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn dự án để hướng dẫn, quy định vật liệu, sản phẩm, thiết bị sử dụng cho công trình công tác thi công, giám sát, nghiệm thu công trình xây dựng mô tả Phụ lục số [Chỉ dẫn kỹ thuật] 1.14 Hồ sơ thiết kế tất vẽ, bảng tính toán, thuyết minh kỹ thuật tài liệu khác có liên quan đến Công trình (tên công trình) Nhà thầu thực Chủ đầu tư chấp thuận 1.15 Thiết kế FEED thiết kế triển khai giai đoạn sau dự án đầu tư xây dựng công trình phê duyệt để làm sở triển khai thiết kế chi tiết công trình tư vấn nước thực theo thông lệ quốc tế 1.16 Đơn dự thầu đề xuất Nhà thầu Chủ đầu tư chấp thuận ghi giá dự thầu để thiết kế cung cấp thiết bị công nghệ thi công, hoàn thiện công trình, sửa chữa sai sót công trình theo thỏa thuận hợp đồng 1.17 Bên Chủ đầu tư Nhà thầu tùy theo ngữ cảnh (yêu cầu) diễn đạt 1.18 Ngày bắt đầu công việc ngày thông báo theo khoản 10.1 [Ngày bắt đầu hoàn thành toàn công việc], trừ nêu khác thỏa thuận Hợp đồng 1.19 Thời hạn hoàn thành thời gian để hoàn thành công trình hạng mục công trình (tùy trường hợp) theo khoản 10.2 [Thời hạn hoàn thành] bao gồm thời gian gia hạn theo khoản 10.4 [Gia hạn thời gian hoàn thành], tính từ ngày khởi công (hoặc ngày cụ thể bên thỏa thuận) 1.20 Biên nghiệm thu biên phát hành theo Điều [Nghiệm thu Chủ đầu tư] 1.21 Ngày trừ quy định khác, “ngày” hiểu ngày dương lịch “tháng” hiểu tháng dương lịch 1.22 Ngày làm việc ngày theo dương lịch trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định luật pháp Việt Nam 1.23 Thiết bị Nhà thầu toàn thiết bị máy móc, phương tiện, xe cộ phương tiện, thiết bị khác yêu cầu phải có để Nhà thầu thực hiện, hoàn thành công việc theo hợp đồng sửa chữa sai sót (nếu có) 1.24 Công trình công trình (tên công trình) mà Nhà thầu thực theo Hợp đồng 1.25 Hạng mục công trình công trình phần công trình đơn lẻ nêu hợp đồng (nếu có) 1.26 Công trình tạm tất công trình phục vụ thi công công trình 1.27 Công trình công trình công trình tạm 1.28 Thiết bị Chủ đầu tư máy móc, phương tiện Chủ đầu tư cấp cho Nhà thầu sử dụng để thực công việc, nêu Phụ lục số [Hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) Chủ đầu tư] 1.29 Bất khả kháng định nghĩa Điều 23 [Rủi ro bất Khả kháng] 1.30 Luật toàn hệ thống luật pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 1.31 Công trường địa điểm Chủ đầu tư giao cho Nhà thầu để thi công công trình địa điểm khác quy định hợp đồng 1.32 Thay đổi, điều chỉnh thay đổi, điều chỉnh phạm vi công việc, Chỉ dẫn kỹ thuật, Bản vẽ thiết kế, Giá hợp đồng Tiến độ thực có chấp thuận văn Chủ đầu tư ĐIỀU HỒ SƠ HỢP ĐỒNG VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN 2.1 Hồ sơ hợp đồng a) Rủi ro nguy ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực Hợp đồng b) Bất khả kháng kiện rủi ro xảy cách khách quan lường trước ký kết hợp đồng khắc phục áp biện pháp cần thiết khả cho phép, như: động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa kiện bất khả kháng khác c) Khi Bên bị rơi vào tình trạng bất khả kháng, phải thông báo văn cho bên thời gian sớm 23.2 Hậu rủi ro Nếu chừng mực rủi ro liệt kê khoản 23.1 dẫn đến mát hay hư hỏng cho công trình, bất động sản, vật tư thiết bị hay tài liệu Nhà thầu, Nhà thầu phải gửi thông báo cho Chủ đầu tư sửa chữa mát hư hỏng phạm vi Chủ đầu tư yêu cầu Nếu Nhà thầu phải chịu chậm trễ chịu chi phí sửa chữa mát hay hư hỏng Nhà thầu phải gửi thông báo cho Chủ đầu tư có quyền theo khoản 24.1 [Khiếu nại Nhà thầu] để: a) Kéo dài thời gian chậm trễ này, việc hoàn thành bị bị chậm trễ, theo khoản 10.4 [Gia hạn thời gian hoàn thành]; b) Thanh toán chi phí cộng vào Giá hợp đồng Sau nhận thông báo này, Chủ đầu tư phải xem xét để trí hay định vấn đề 23.3 Trách nhiệm Nhà thầu rủi ro Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm việc bảo đảm công trình hàng hóa từ ngày khởi công ngày phát hành Biên nghiệm thu coi phát hành theo Điều [Nghiệm thu Chủ đầu tư] cho công trình, trách nhiệm chuyển qua Chủ đầu tư Nếu Biên nghiệm thu phát hành (hoặc coi phát hành) cho hạng mục hay công trình nào, trách nhiệm bảo đảm hạng mục công trình chuyển cho Chủ đầu tư Sau trách nhiệm chuyển cách phù hợp cho Chủ đầu tư, Nhà thầu nhận trách nhiệm bảo đảm đến công việc tồn lại chưa giải xong vào ngày nêu Biên nghiệm thu công việc hoàn thành Nếu việc mát hay hư hỏng xảy cho công trình, vật tư thiết bị tài liệu Nhà thầu khoảng thời gian Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo đảm, Nhà thầu phải sửa mát hay hư hỏng rủi ro chi phí Nhà thầu, để công trình, vật tư thiết bị tài liệu Nhà thầu với Hợp đồng Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hỏng hóc hay mát xảy sau Biên nghiệm thu phát hành việc xảy trước thuộc trách nhiệm Nhà thầu 23.4 Bồi thường rủi ro Nhà thầu phải bồi thường gánh chịu tổn hại cho Chủ đầu tư khiếu nại, hỏng hóc, mát chi phí (bao gồm phí chi phí pháp lý) có liên quan đến: a) Tổn hại thân thể, bệnh tật, ốm đau hay chết, người xảy nguyên nhân thi công hoàn thành công trình sửa chữa sai sót, trừ quy cho việc cẩu thả, cố ý làm vi phạm Hợp đồng Chủ đầu tư, nhân viên Chủ đầu tư, đại diện riêng họ; b) Hỏng hóc hay mát tài sản nào, bất động sản hay cá nhân (không phải công trình), phạm vi mà hỏng hóc hay mát này: - Phát sinh từ trình tiến hành nguyên nhân thi công hoàn thành công trình sửa chữa sai sót; - Được quy cho bất cẩn, cố ý làm vi phạm Hợp đồng Nhà thầu, nhân lực Nhà thầu, người trực tiếp hay gián tiếp họ thuê Chủ đầu tư phải bồi thường gánh chịu tổn hại cho Nhà thầu, nhân viên Nhà thầu khiếu nại, thiệt hại, mát chi phí (bao gồm phí chi phí pháp lý) liên quan đến tổn hại thân thể, ốm đau, bệnh tật hay chết quy cho cẩu thả, cố ý làm vi phạm Hợp đồng Chủ đầu tư, nhân viên Chủ đầu tư 23.5 Thông báo Bất khả kháng Nếu Bên bị cản trở thực nghĩa vụ theo Hợp đồng tình trạng bất khả kháng, Bên phải gửi thông báo cho Bên việc trường hợp gây nên tình trạng bất khả kháng phải nêu rõ nghĩa vụ, công việc bị cản trở Thông báo phải gửi sớm sau Bên nhận biết tình trạng, lẽ nhận biết việc trường hợp gây nên tình trạng bất khả kháng Bên đó, thông báo, phải miễn cho việc thực công việc thuộc nghĩa vụ thời gian mà tình trạng bất khả kháng cản trở việc thực họ Dẫu cho có quy định khác khoản này, bất khả kháng không áp dụng nghĩa vụ toán tiền Bên cho Bên theo Hợp đồng 23.6 Các hậu bất khả kháng Nếu Nhà thầu bị cản trở thực nhiệm vụ theo hợp đồng bất khả kháng mà thông báo theo khoản 23.5 [Thông báo bất khả kháng], chịu chậm trễ chịu chi phí bất khả kháng, Nhà thầu có quyền theo khoản 24.1 [Khiếu nại Nhà thầu] a) Kéo dài thời gian chậm trễ này, việc hoàn thành bị bị chậm trễ, theo khoản 10.4 [Gia hạn thời gian hoàn thành]; b) Nếu việc hay trường hợp thuộc loại mô tả điểm (b) khoản 23.1 [Rủi ro bất khả kháng] toán chi phí Sau nhận thông báo này, Chủ đầu tư phải xem xét để trí hay định vấn đề 23.7 Chấm dứt hợp đồng bất khả kháng, toán, hết trách nhiệm Nếu việc thực công trình tiến hành bị cản trở liên tục thời gian ngày Bất khả kháng thông báo theo khoản 23.5 [Thông báo bất khả kháng] nhiều khoảng thời gian mà tổng số ngày bất khả kháng thông báo, hai Bên gửi thông báo chấm dứt Hợp đồng cho Bên Trong trường hợp này, việc chấm dứt Hợp đồng có hiệu lực ngày sau bên nhận thông báo Đối với trường hợp chấm dứt này, Chủ đầu tư phải toán cho Nhà thầu: a) Các khoản toán cho công việc thực mà giá nêu Hợp đồng; b) Chi phí cho thiết bị vật tư đặt hàng cho công trình chuyển tới cho Nhà thầu, thứ Nhà thầu có trách nhiệm chấp nhận giao hàng: thiết bị vật tư trở thành tài sản (và rủi ro) Chủ đầu tư Chủ đầu tư toán, Nhà thầu Chủ đầu tư tùy ý sử dụng; c) Mọi chi phí trách nhiệm khác mà trường hợp bất khả kháng Nhà thầu phải chịu để hoàn thành công trình; d) Chi phí di chuyển công trình tạm thiết bị Nhà thầu khỏi công trình trả lại hạng mục thiết bị cho công trình Nhà thầu; e) Chi phí bồi thường cho đội ngũ nhân viên người lao động Nhà thầu thuê cho toàn thời gian liên quan đến công trình vào thời điểm chấm dứt Hợp đồng ĐIỀU 24 KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 24.1 Khiếu nại Nhà thầu Trong trường hợp Nhà thầu cho có quyền gia hạn thời gian hoàn thành và/hoặc toán thêm theo Điều khoản có liên quan tới Hợp đồng, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư mô tả việc hay trường hợp dẫn tới việc phát sinh khiếu nại Thông báo phải đưa không ngày sau Nhà thầu nhận thấy lẽ ý thức việc trường hợp Nếu Nhà thầu không thông báo khiếu nại vòng ngày thời gian hoàn thành không kéo dài, Nhà thầu không quyền toán thêm Chủ đầu tư chịu trách nhiệm khiếu nại Nếu không áp dụng quy định sau khoản Nhà thầu phải trình thông báo khác theo Hợp đồng yêu cầu chi tiết bổ sung cho việc khiếu nại, tất có liên quan tới việc trường hợp Nhà thầu phải giữ hồ sơ có công trường nơi mà Chủ đầu tư chấp nhận cần thiết để minh chứng cho khiếu nại Với việc không thừa nhận trách nhiệm Chủ đầu tư, Chủ đầu tư sau nhận thông báo theo khoản này, phải giám sát việc lưu giữ hồ sơ và/hoặc hướng dẫn Nhà thầu tiếp tục lưu giữ lâu hồ sơ có Nhà thầu phải cho phép Chủ đầu tư kiểm tra tất hồ sơ, phải nộp (nếu yêu cầu) cho Chủ đầu tư Trong thời gian ngày sau Nhà thầu ý thức (hoặc lẽ phải ý thức được), việc trường hợp đưa đến khiếu nại, khoảng thời gian khác tương tự mà Nhà thầu đưa Chủ đầu tư phê duyệt, Nhà thầu phải gửi cho Chủ đầu tư đầy đủ chi tiết khiếu nại bao gồm chi tiết hỗ trợ sở việc khiếu nại yêu cầu kéo dài thời gian và/hoặc toán thêm Nếu việc trường hợp dẫn đến khiếu nại tiếp tục có hiệu lực thì: (a) Các chi tiết đầy đủ khiếu nại xem xét tạm thời; (b) Nhà thầu phải gửi trực tiếp khiếu nại tạm thời hàng tháng cho thấy chậm trễ tích lại và/hoặc khoản tiền khiếu nại chi tiết cụ thể mà Chủ đầu tư yêu cầu; (c) Nhà thầu phải gửi khiếu nại cuối vòng ngày sau hết ảnh hưởng việc trường hợp gây ra, khoảng thời gian khác Nhà thầu đề xuất Chủ đầu tư đồng ý Trong vòng ngày sau nhận khiếu nại chi tiết hỗ trợ thêm cho khiếu nại trước đây, khoảng thời gian khác Chủ đầu tư đề xuất Nhà thầu chấp nhận, Chủ đầu tư phải trả lời với tán thành hay không tán thành nhận xét chi tiết Họ yêu cầu thêm chi tiết nào, nhiên phải trả lời nguyên tắc vụ khiếu nại khoảng thời gian Mỗi Chứng toán phải bao gồm khoản tiền khiếu nại chứng minh hợp lý với điều khoản liên quan Hợp đồng Ngoại trừ chi tiết cung cấp đầy đủ để chứng minh toàn khiếu nại, Nhà thầu quyền toán cho phần khiếu nại mà chứng minh Chủ đầu tư phải tiến hành theo khoản 13.4 [Quyết định] để thống định (i) gia hạn (nếu có) thời gian hoàn thành (trước sau hạn định) theo khoản 10.4 [Gia hạn thời gian hoàn thành] /hoặc (ii) toán thêm (nếu có) mà Nhà thầu quyền theo Hợp đồng Các yêu cầu khoản phần bổ sung thêm cho khoản khác áp dụng cho khiếu nại Nếu Nhà thầu không tuân thủ khoản khoản khác có liên quan đến khiếu nại, kéo dài thời gian hoàn thành / khoản toán thêm phải xét đến mức độ (nếu có) mà vi phạm cản trở làm ảnh hưởng đến việc điều tra khiếu nại, trừ khiếu nại không thông báo mô tả đoạn thứ hai khoản 24.2 Việc cử Ban xử lý tranh chấp (được áp dụng cho trường hợp bên thỏa thuận giải tranh chấp thông qua hòa giải Ban xử lý tranh chấp) Trường hợp bên thỏa thuận giải tranh chấp hợp đồng thông qua hòa giải ban xử lý tranh chấp, tranh chấp phải phân xử Ban xử lý tranh chấp theo khoản 24.4 [Có Kết luận Ban xử lý tranh chấp] Các bên định Ban xử lý tranh chấp vào thời hạn ngày sau bên thông báo cho Bên ý định việc đưa tranh chấp lên Ban xử lý tranh chấp Ban xử lý tranh chấp gồm, quy định Điều kiện cụ thể, ba người có trình độ phù hợp (“những thành viên”) Nếu số lượng thành viên không quy định Bên không thống nhất, Ban xử lý tranh chấp gồm ba người Nếu Ban xử lý tranh chấp bao gồm ba người, Bên cử thành viên bên chấp thuận Các bên lấy ý kiến hai thành viên thỏa thuận thành viên thứ ba, người định làm Chủ tịch Tuy nhiên, có danh sách thành viên có Hợp đồng, thành viên chọn từ danh sách người khác mà không tự nguyện chấp nhận định vào Ban xử lý tranh chấp Sự thống Bên thành viên (“người xử lý tranh chấp”) người ba thành viên kết hợp chặt chẽ việc tham khảo Điều kiện thỏa thuận xử lý tranh chấp với sửa đổi thống thành viên Các khoản thù lao cho thành viên ba thành viên bên thống thỏa thuận mục định Mỗi bên chịu trách nhiệm trả nửa khoản thù lao Nếu thời điểm mà bên thỏa thuận, họ định người thích hợp người để thay nhiều thành viên Ban Xử lý Trừ Bên thỏa thuận khác, việc định có hiệu lực thành viên từ chối đảm nhận đảm nhận nguyên nhân tử vong, lực, từ chức kết thúc nhiệm kỳ Việc thay phải định theo cách tương tự việc định thỏa thuận người bị thay mô tả khoản Việc định thành viên bị kết thúc trí hai Bên, Chủ đầu tư Nhà thầu không tự ý hành động Mặt khác trừ có đồng ý hai Bên, việc định Ban xử lý tranh chấp (gồm thành viên) chấm dứt Ban xử lý tranh chấp đưa định việc phân xử tranh chấp 24.3 Không thỏa thuận Ban xử lý tranh chấp Nếu có điều kiện gồm: (a) Các Bên bất đồng việc định thành viên Ban xử lý tranh chấp vào thời hạn nêu khoản 24.2; (b) Một hai Bên không đề cử thành viên (để bên chấp thuận) cho Ban xử lý tranh chấp gồm ba người vào thời hạn đó; (c) Các Bên không thống việc định thành viên thứ ba (để giữ vai trò Chủ tịch Ban xử lý tranh chấp) vào thời hạn đó; (d) Các Bên không thống việc định người thay vòng ngày sau ngày mà thành viên ba thành viên từ chối đảm nhận công việc tử vong, không đủ khả năng, từ chức hết nhiệm kỳ, quan định viên chức có tên Điều kiện cụ thể, dựa yêu cầu Bên hai Bên sau trao đổi thỏa đáng với hai Bên, định thành viên vào Ban xử lý tranh chấp Việc định kết luận cuối Mỗi Bên phải có trách nhiệm trả nửa tiền thù lao cho quan viên chức quyền định 24.4 Có kết luận Ban xử lý tranh chấp Nếu tranh chấp (bất loại nào) xảy Bên liên quan đến, phát sinh từ Hợp đồng, bao gồm tranh chấp liên quan đến việc chứng nhận, xác định, hướng dẫn, ý kiến đánh giá Chủ đầu tư, sau Ban xử lý tranh chấp định theo khoản 24.2 [Việc cử Ban xử lý tranh chấp] khoản 24.3 [Không thỏa thuận Ban xử lý tranh chấp] bên đề đạt tranh chấp văn cho Ban xử lý tranh chấp để xem xét kết luận Các ý kiến phải nêu rõ chúng thực theo khoản Đối với Ban xử lý tranh chấp có ba người Ban xử lý tranh chấp coi nhận ý kiến vào ngày Chủ tịch Ban xử lý tranh chấp nhận Hai Bên phải có đủ thông tin cho Ban xử lý tranh chấp, tạo điều kiện tiếp cận công trường phương tiện phù hợp mà Ban xử lý tranh chấp yêu cầu cho mục đích đưa định cho việc tranh chấp, Ban xử lý tranh chấp phải coi không hành động trọng tài Trong thời gian ngày sau nhận ý kiến vậy, nhận khoản tạm ứng theo Phụ lục số [Ban xử lý tranh chấp] Những Điều kiện hợp đồng thỏa thuận xử lý tranh chấp, kỳ hạn muộn hơn, khoảng thời gian khác Ban xử lý tranh chấp đề xuất hai Bên chấp thuận Ban xử lý tranh chấp phải đưa định mình, định phải hợp lý phải công bố phù hợp với khoản Tuy nhiên không Bên toán đầy đủ hóa đơn nộp thành viên theo Phụ lục số [Ban xử lý tranh chấp], Ban xử lý tranh chấp nghĩa vụ phải đưa định hóa đơn toán đầy đủ Quyết định ràng buộc hai Bên phải thực định trừ xem xét lại theo hòa giải định trọng tài mô tả Trừ Hợp đồng chấm dứt, khước từ hủy bỏ, Nhà thầu phải tiếp tục thực công trình theo Hợp đồng Nếu Bên không thỏa mãn với định Ban xử lý tranh chấp, Bên vòng ngày sau nhận định, thông báo cho Bên việc chưa thỏa mãn Nếu Ban xử lý tranh chấp không đưa định vòng ngày (hoặc thời gian khác chấp nhận) sau nhận hồ sơ khoản toán bên vòng …… ngày sau thời hạn thông báo cho Bên việc chưa thỏa mãn Trong kiện, thông báo việc chưa thỏa mãn phải công bố phù hợp với khoản này, trình bày vấn đề Tranh chấp lý chưa thỏa mãn Ngoại trừ quy định khoản 24.7 [Không tuân thủ kết luận Ban xử lý tranh chấp] khoản 24.8 [Hết hạn việc định Ban xử lý tranh chấp], không bên quyền khởi phân xử tranh chấp trừ thông báo việc chưa thỏa mãn đưa theo khoản Nếu Ban xử lý tranh chấp đưa định vấn đề tranh chấp cho hai bên, thông báo việc chưa thỏa mãn bên đưa vòng … ngày sau nhận định Ban xử lý tranh chấp, định cuối ràng buộc hai bên 24.5 Hòa giải Nếu có nội dung đưa kết luận Ban xử lý tranh chấp mà bên thông báo không thỏa mãn kết theo khoản 24.4 [Có kết luận Ban xử lý tranh chấp] nêu trên, Bên phải cố gắng để giải tranh chấp hoà giải trước khởi kiện Tuy nhiên trừ Bên thỏa thuận khác, việc Trọng tài phân xử tiến hành vào sau ngày thứ sau ngày thông báo không thỏa mãn đưa bên, hòa giải 24.6 Giải tranh chấp Tòa án Trọng tài (chỉ thỏa thuận hai hình thức này) Trừ tranh chấp giải thông qua kết luận Ban xử lý tranh chấp hòa giải, tranh chấp liên quan đến kết luận Ban xử lý tranh chấp (nếu có) chưa phải cuối tranh chấp phải giải thông qua Trọng tài Tòa án Khi đó, trình tự, thủ tục giải tranh chấp phải tuân thủ quy định pháp luật quy tắc Trọng tài 24.7 Không tuân thủ kết luận Ban xử lý tranh chấp Trong trường hợp mà: (a) Không Bên đưa thông báo không thỏa mãn thời gian quy định khoản 24.4 [Có kết luận Ban xử lý tranh chấp], (b) Kết luận có liên quan Ban xử lý tranh chấp (nếu có) cuối bắt buộc thực (c) Khi Bên không tuân thủ kết luận Ban xử lý tranh chấp Bên đưa việc không tuân thủ lên Trọng tài Tòa án phân xử theo khoản 24.6 [Giải tranh chấp Trọng tài Tòa án], khoản 24.4 [Có kết luận Ban xử lý tranh chấp] khoản 24.5 [Hoà giải] không áp dụng cho việc 24.8 Hết hạn việc định Ban xử lý tranh chấp Nếu tranh chấp xảy bên liên quan đến phát sinh hợp đồng việc thực công trình Ban xử lý tranh chấp thường xuyên, hết hạn định hay lý khác thì: (a) Khoản 24.4 [Có kết luận Ban xử lý tranh chấp] khoản 24.5 [Hòa giải] không áp dụng, (b) Tranh chấp đưa lên Trọng tài Tòa án phân xử theo khoản 24.6 [Giải tranh chấp Trọng tài Tòa án] ĐIỀU 25 QUYẾT TOÁN VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG 25.1 Quyết toán hợp đồng Trong vòng ngày sau nhận Biên nghiệm thu xác nhận Chủ đầu tư Nhà thầu hoàn thành tất công việc theo quy định hợp đồng, Nhà thầu trình cho Chủ đầu tư hồ sơ toán hợp đồng với tài liệu trình bày chi tiết theo mẫu mà Chủ đầu tư chấp thuận Giá trị tất công việc làm theo Hợp đồng, số tiền khác mà Nhà thầu coi đến hạn toán theo Hợp đồng thỏa thuận khác, bao gồm tài liệu sau: (a) Biên nghiệm thu hoàn thành toàn công việc thuộc phạm vi hợp đồng; (b) Bản xác nhận giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) phạm vi hợp đồng; (c) Bảng tính giá trị toán hợp đồng xây dựng (gọi toán A-B), nêu rõ phần toán giá trị lại mà bên Chủ đầu tư có trách nhiệm toán cho Nhà thầu; (d) Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình; (e) Các tài liệu khác (theo thỏa thuận hợp đồng có) Nếu Chủ đầu tư không đồng ý cho Nhà thầu chưa cung cấp đủ sở để xác nhận phần hồ sơ toán hợp đồng, Nhà thầu cung cấp thêm thông tin Chủ đầu tư có yêu cầu hợp lý chỉnh sửa hồ sơ toán theo trí hai bên Nhà thầu chuẩn bị trình cho Chủ đầu tư toán hợp đồng hai bên trí Tuy nhiên sau có thảo luận bên thay đổi hồ sơ toán hợp đồng mà hai bên trí, Chủ đầu tư toán phần thống hồ sơ toán hợp đồng phù hợp với khoản 12.3 [Thanh toán] Khi trình toán hợp đồng, Nhà thầu trình Bản toán giấy tờ khẳng định toàn Quyết toán hợp đồng thể việc toán đầy đủ giải xong tất số tiền phải trả cho Nhà thầu theo liên quan đến Hợp đồng Bản toán nêu có hiệu lực Nhà thầu nhận lại Bảo lãnh Hợp đồng việc cân nợ nần số tiền mà Bản toán có hiệu lực vào ngày Căn vào khoản 12.3 [Thanh toán], Chủ đầu tư toán cho Nhà thầu toàn số tiền nợ sau trừ tất số tiền mà Chủ đầu tư quyền theo khoản 13.2 [Khiếu nại Chủ đầu tư] 25.2 Chấm dứt trách nhiệm Chủ đầu tư Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm với Nhà thầu việc vấn đề theo liên quan đến Hợp đồng, trừ Nhà thầu nêu cụ thể số tiền dùng cho việc đó: a) Trong Quyết toán hợp đồng b) Trừ vấn đề việc nảy sinh sau ký Biên nghiệm thu công trình toán hợp đồng nêu khoản 25.1 [Quyết toán hợp đồng] Tuy nhiên, khoản không giới hạn trách nhiệm Chủ đầu tư nghĩa vụ bồi thường hay trách nhiệm Chủ đầu tư trường hợp gian dối, cố ý vi phạm hay tiến hành sai công việc lơ Chủ đầu tư 25.3 Thanh lý hợp đồng Các bên tiến hành lý hợp đồng vòng ngày, không 90 ngày kể từ ngày: a) Các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng ký; b) Hợp đồng bị chấm dứt theo khoản 18.7 [Chấm dứt hợp đồng Chủ đầu tư] khoản 19.2 [Chấm dứt hợp đồng Nhà thầu] Hợp đồng bị hủy bỏ theo quy định pháp luật ĐIỀU 26 ĐIỀU KHOẢN CHUNG 26.1 Hai bên cam kết thực điều quy định hợp đồng Hợp đồng bao gồm trang, ……… Phụ lục lập thành tiếng Việt có hiệu lực pháp lý Chủ đầu tư giữ tiếng Việt Nhà thầu giữ tiếng Việt (Trường hợp có sử dụng từ hai thứ Ngôn ngữ trở lên quy định thêm số hợp đồng Ngôn ngữ khác) 26.2 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày tháng….năm… (hoặc thời điểm bên thỏa thuận) sau Chủ đầu tư nhận bảo đảm thực hợp đồng theo khoản 11.1 [Bảo đảm thực hợp đồng] ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU (Nếu Nhà thầu nhà thầu liên danh tất thành viên liên danh phải ký tên đóng dấu, có) ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ PHỤ LỤC SỐ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN Ngày … tháng … năm Tên dự án Tên/số hợp đồng xây dựng: Chủ đầu tư Nhà thầu Giai đoạn toán /lần toán số: Căn khối lượng nghiệm thu, bên nhận thầu đề nghị bên giao thầu toán số tiền sau: Số TT Các tiêu Đơn vị tính Giá trị (đồng) Ghi Giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng (như Phụ lục 2) Giá trị khối lượng công việc phát sinh hợp đồng (như Phụ lục 3) Giảm trừ tiền tạm ứng (theo quy định hợp đồng) Giá trị đề nghị toán (1+2-3) Bằng chữ: Hồ sơ kèm theo gồm: Nhà thầu (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu) Chủ đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu) Đại diện Nhà tư vấn (nếu có) (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) PHỤ LỤC BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG Ngày … tháng … năm Tên dự án Tên/số hợp đồng: Chủ đầu tư Nhà thầu Giai đoạn toán /lần toán số: Căn xác định: Số TT Tên công việc Đơn vị tính Khối lượng Đơn giá toán Thành tiền (đồng) Ghi Theo HĐ Đã thực Theo HĐ Đã thực Tổng cộng Bằng chữ: Nhà thầu (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) Chủ đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) PHỤ LỤC BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC PHÁT SINH NGOÀI PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA HỢP ĐỒNG Ngày … tháng … năm Tên dự án Tên/số hợp đồng xây dựng: Chủ đầu tư Nhà thầu Giai đoạn toán /lần toán số: Căn xác định: Số TT Tên công việc Đơn vị tính Khối lượng phát sinh Đơn giá (đồng) Thành tiền (đồng) Theo Hợp đồng Theo đơn giá bổ sung Theo Hợp đồng Theo đơn giá bổ sung Tổng cộng Bằng chữ: Nhà thầu (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) Chủ đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) Ghi HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (1) Số: ………………/HĐLĐ Hôm nay, ngày …… tháng …… năm … … Tại ……………………………………………………………… BÊN A: ……………………………………………………………………………………………………………… Đại diện Ông/Bà: …………………………………………………………………………………………………… Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………… Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………… Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………… Số tài khoản: ………………………………………………………………………………………………………… BÊN B: ……………………………………………………………………………………………………………… Ông/Bà: ……………………………………………………………………………………………………………… Sinh năm: …………………………………………………………………………………………………………… Quốc tich: …………………………………………………………………………………………………………… Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………… Địa thường trú: …………………………………………………………………………………………………… Số CMTND: …………………………………………………………………………………………………………… Số sổ lao động (nếu có): ………………………………………………………………………………………… Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng lao động (HĐLĐ) cam kết làm điều khoản sau đây: Điều 1: Điều khoản chung Loại ……………………………………………………………………………………………………… Thời hạn HĐLĐ … tháng (2) Thời điểm từ: ngày …… tháng …… năm …… đến ngày …… tháng …… năm …… Địa điểm làm ……………………………………………………………………………………………… HĐLĐ: việc: Bộ phận công tác: Phòng ……………… Chức danh chuyên môn (vị trí công tác): …………………… Nhiệm vụ công việc sau: - Thực công việc theo chức danh chuyên môn quản lý, điều hành Ban Giám đốc (và cá nhân bổ nhiệm ủy quyền phụ trách) - Phối hợp với phận, phòng ban khác Công ty để phát huy tối đa hiệu công việc - Hoàn thành công việc khác tùy thuộc theo yêu cầu kinh doanh Công ty theo định Ban Giám đốc (và cá nhân bổ nhiệm ủy quyền phụ trách) Điều 2: Chế độ làm việc (3) Thời gian làm việc: ……………………………………………………………………………………………… Từ ngày thứ đến sáng ngày thứ 7: - Buổi sáng : 8h00 – 12h00 - Buổi chiều: 13h30 – 17h30 - Sáng ngày thứ 7: Làm việc từ 08h00 đến 12h00 Do tính chất công việc, nhu cầu kinh doanh hay nhu cầu tổ chức/bộ phận, Công ty cho áp dụng thời gian làm việc linh hoạt Những nhân viên áp dụng thời gian làm việc linh hoạt không tuân thủ lịch làm việc cố định bình thường mà làm theo ca kíp, phải đảm bảo đủ số làm việc theo quy định Thiết bị công cụ làm việc Công ty cấp phát tùy theo nhu cầu công việc Điều kiện an toàn vệ sinh lao động nơi làm việc theo quy định pháp luật hành Điều 3: Nghĩa vụ quyền lợi người lao động Nghĩa vụ a) Thực công việc với tận tâm, tận lực mẫn cán, đảm bảo hoàn thành công việc với hiệu cao theo phân công, điều hành (bằng văn miệng) Ban Giám đốc Công ty (và cá nhân Ban Giám đốc bổ nhiệm ủy quyền phụ trách) b) Hoàn thành công việc giao sẵn sàng chấp nhận điều động có yêu cầu c) Nắm rõ chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, PCCC, văn hóa công ty, nội quy lao động chủ trương, sách Công ty d) Bồi thường vi phạm vật chất theo quy chế, nội quy Công ty pháp luật Nhà nước quy định e) Tham dự đầy đủ, nhiệt tình buổi huấn luyện, đào tạo, hội thảo Bộ phận Công ty tổ chức f) Thực cam kết HĐLĐ thỏa thuận văn khác với Công ty g) Đóng loại bảo hiểm, khoản thuế đầy đủ theo quy định pháp luật h) Chế độ đào tạo: Theo quy định Công ty yêu cầu công việc Trong trường hợp CBNV cử đào tạo nhân viên phải hoàn thành khoá học thời hạn, phải cam kết phục vụ lâu dài cho Công ty sau kết thúc khoá học hưởng nguyên lương, quyền lợi khác hưởng người làm i) Nếu sau kết thúc khóa đào tạo mà nhân viên không tiếp tục hợp tác với Công ty nhân viên phải hoàn trả lại 100% phí đào tạo khoản chế độ nhận thời gian đào tạo Quyền lợi a) Tiền lương phụ cấp: (4) - Mức lương chính: … VNĐ/tháng - Phụ cấp trách nhiệm: VNĐ/tháng - Phụ cấp hiệu suất công việc: Theo đánh giá quản lý - Lương hiệu quả: Theo quy định phòng ban, công ty - Công tác phí: Tùy vị trí, người lao động hưởng theo quy định công ty - Hình thức trả lương: Lương thời gian b) Các quyền lợi khác: - Khen thưởng: Người lao động khuyến khích vật chất tinh thần có thành tích công tác theo quy định công ty - Chế độ nâng lương: Theo quy định Nhà nước quy chế tiền lương Công ty Người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, không vi phạm kỷ luật và/hoặc không thời gian xử lý kỷ luật lao động đủ điều kiện thời gian theo quy chế lương xét nâng lương - Chế độ nghỉ: Theo quy định chung Nhà nước + Nghỉ hàng tuần: 1,5 ngày (Chiều Thứ ngày Chủ nhật) + Nghỉ hàng năm: Những nhân viên ký Hợp đồng thức có thâm niên công tác 12 tháng nghỉ phép năm có hưởng lương (01 ngày phép/01 tháng, 12 ngày phép/01 năm) Nhân viên có thâm niên làm việc 12 tháng thời gian nghỉ năm tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc + Nghỉ ngày Lễ: Các ngày nghỉ Lễ pháp định Các ngày nghỉ lễ trùng với ngày Chủ nhật nghỉ bù vào ngày trước ngày tùy theo tình hình cụ thể mà Ban lãnh đạo Công ty đạo trực tiếp - Chế độ Bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước (5) - Các chế độ hưởng: Người lao động hưởng chế độ ngừng việc, trợ cấp việc bồi thường theo quy định Pháp luật hành - Thỏa thuận khác: Công ty quyền chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn Người lao động có kết đánh giá hiệu suất công việc mức quy định 03 tháng liên tục Điều 4: Nghĩa vụ quyền hạn người sử dụng lao động Nghĩa vụ Thực đầy đủ điều kiện cần thiết cam kết Hợp đồng lao động để người lao động đạt hiệu công việc cao Bảo đảm việc làm cho người lao động theo Hợp đồng ký Thanh toán đầy đủ, thời hạn chế độ quyền lợi cho người lao động theo Hợp đồng lao động Quyền hạn a) Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo Hợp đồng (bố trí, điều chuyển công việc cho người lao động theo chức chuyên môn) b) Có quyền chuyển tạm thời lao động, ngừng việc, thay đổi, tạm thời chấm dứt Hợp đồng lao động áp dụng biện pháp kỷ luật theo quy định Pháp luật hành theo nội quy Công ty thời gian hợp đồng giá trị c) Tạm hoãn, chấm dứt Hợp đồng, kỷ luật người lao động theo quy định Pháp luật, nội quy lao động Công ty d) Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại với quan liên đới để bảo vệ quyền lợi người lao động vi phạm Pháp luật hay điều khoản hợp đồng Điều 5: Đơn phương chấm dứt hợp đồng: Người sử dụng lao động a) Theo quy định điều 38 Bộ luật Lao động người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trường hợp sau đây: b) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng c) Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định điều 85 Bộ luật Lao động d) Người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn ốm đau điều trị 12 tháng liền, người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn ốm đau điều trị 06 tháng liền người lao động làm theo hợp đồng lao động 01 năm ốm đau điều trị nửa thời hạn hợp đồng, mà khả lao động chưa hồi phục Khi sức khoẻ người lao động bình phục, xem xét để giao kết tiếp hợp đồng lao động e) Do thiên tai, hỏa hoạn, lý bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động tìm biện pháp khắc phục buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc f) Doanh nghiệp, quan, tổ chức chấm dứt hoạt động g) Người lao động vi phạm kỷ luật mức sa thải i) Người lao động có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản lợi ích Công ty k) Người lao động thi hành kỷ luật mức chuyển công tác mà tái phạm l) Người lao động tự ý bỏ việc ngày/1 tháng 20 ngày/1 năm m) Người lao động vi phạm Pháp luật Nhà nước Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm toán đầy đủ khoản có liên quan đến quyền lợi bên, trường hợp đặc biệt, kéo dài không 30 ngày Trong trường hợp doanh nghiệp bị phá sản khoản có liên quan đến quyền lợi người lao động toán theo quy định Luật Phá sản doanh nghiệp Người lao động a) Khi người lao động đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trước thời hạn phải tuân thủ theo điều 37 Bộ luật Lao động phải dựa sau: b) Không bố trí theo công việc, địa điểm làm việc không bảo đảm điều kiện làm việc thỏa thuận hợp đồng c) Không trả công đầy đủ trả công không thời hạn thoả thuận hợp đồng d) Bị ngược đãi, bị cưỡng lao động e) Bản thân gia đình thật có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục thực hợp đồng f) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách quan dân cử bổ nhiệm giữ chức vụ máy Nhà nước g) Người lao động nữ có thai phải nghỉ việc theo định thầy thuốc h) Người lao động bị ốm đau, tai nạn điều trị 03 tháng liền mà khả lao động chưa hồi phục i) Ngoài trên, người lao động phải đảm bảo thời hạn báo trước sau: - Đối với trường hợp quy định điểm a, b, c g: 03 ngày; - Đối với trường hợp quy định điểm d điểm đ: 30 ngày; - Đối với trường hợp quy định điểm e: theo thời hạn quy định Điều 112 BLLĐ - Đối với lý khác, người lao động phải đảm bảo thông báo trước + Ít 45 ngày hợp đồng lao động không xác định thời hạn + Ít 30 ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 - 03 năm + Ít 03 ngày hợp đồng lao động theo mùa vụ, theo công việc định mà thời hạn 01 năm k) Ngoài trên, người lao động phải đảm bảo thời hạn báo trước theo quy định Người lao động có ý định việc lý khác phải thông báo văn cho đại diện Công ty Phòng Hành Nhân biết trước 15 ngày Điều 6: Những thỏa thuận khác Trong trình thực hợp đồng bên có nhu cầu thay đổi nội dung hợp đồng phải báo cho bên trước 03 ngày ký kết Phụ lục hợp đồng theo quy định Pháp luật Trong thời gian tiến hành thỏa thuận hai bên tuân theo hợp đồng lao động ký kết Người lao động đọc kỹ, hiểu rõ cam kết thực điều khoản quy định ghi Hợp đồng lao động Điều 7: Điều khoản thi hành Những vấn đề lao động không ghi Hợp đồng lao động áp dụng theo quy định Thỏa ước tập thể, nội quy lao động Pháp luật lao động Khi hai bên ký kết Phụ lục hợp đồng lao động nội dung Phụ lục hợp đồng lao động có giá trị nội dung hợp đồng Hợp đồng lập thành 02 (hai) có giá trị nhau, Hành nhân giữ 01 (một) bản, Người lao động giữ 01 (một) có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm 20 Hợp đồng lập tại: …………………………………………………………………………………………………… NGƯỜI LAO ĐỘNG (Ký, ghi rõ họ tên) NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: (1) Loại Hợp đồng là: Hợp đồng thời vụ, hợp đồng xác định thời hạn, hợp đồng không xác định thời hạn; (2) Đối với loại hợp đồng thời vụ hợp đồng xác định thời hạn có thêm xác định thời hạn hợp đồng (3) Theo quy định Bộ luật lao động 2012: - Thời làm việc bình thường không 08 01 ngày 48 01 tuần - Thời làm việc không 06 01 ngày người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục Bộ Lao động - Thương binh Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành (4) Theo quy định Bộ luật lao động 2012: - Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc chức danh, phụ cấp lương khoản bổ sung khác - Mức lương người lao động không thấp mức lương tối thiểu Chính phủ quy định (5) Thực chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật bảo hiểm xã hội , ngày tháng năm Tên đơn vị: Số: PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Chúng tôi, bên Ông/Bà: Quốc tịch: …………………………………… Chức vụ: …………………………………… Đại diện cho: Điện thoại: ………………………………………… Địa chỉ: …………………………………… Và bên Ông/Bà: Quốc tịch: …………………………………… Sinh ngày tháng năm …………………………………… Nghề nghiệp: ……………………………………… Địa thường trú: …………………………………… Số CMTND: cấp ngày / / ……………………………………… Số sổ lao động (nếu có): cấp ngày ./ / .tại …………………………………… Căn Hợp đồng lao động số ký ngày / / nhu cầu sử dụng lao động, hai bên thỏa thuận thay đổi số nội dung hợp đồng mà hai bên ký kết sau: Nội dung thay đổi (ghi rõ nội dung gì, thay đổi ): …………………………………… …………………………………… Thời gian thực (ghi rõ nội dung mục nêu có hiệu lực lâu): ……………………………………… ……………………………………… Phụ lục phận hợp đồng lao động số , làm thành hai có giá trị nhau, bên giữ sở để giải có tranh chấp lao động NGƯỜI LAO ĐỘNG NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC MẪU HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ, CÁC MẪU HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ, CÁC MẪU HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay