Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng

14 176 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 11:41

Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng v P N THI Cõu 1(3 im): Khỏi nim, tiờu chun v mt s quan im ỏnh giỏ ca DADT? ỏnh giỏ d ỏn u t a Khỏi nim: Hiu qu u t c hiu l ch tiờu phn ỏnh kt qu u t vi u t ó b t c kt qu no ú nhng iu kin rng buc nht nh Cú hai loi hiu qu: Hiu qu tuyt i: HQ = DT CP Hiu qu tng i: HQ = DT/CP Hiu qu ca d ỏn u t l ton b mc tiờu ca d ỏn, c c trng bng cỏc ch tiờu nh tớnh (th hin cỏc loi hiu qu t c) v cỏc ch tiờu nh lng (th hin quan h gia chi phớ ó b ca d ỏn v cỏc kt qu t c theo mc tiờu ca d ỏn) b Tiờu chun ca hiu qu kinh t u t Hiu qu ca d ỏn u t l mc tiờu t c ca d ỏn xột trờn c hai mt * Mt nh tớnh: Tiờu chun chung xỏc nh hiu qu ca mt d ỏn u t l nú m bo ỏp ng gii quyt nhng nhim v kinh t c th tng thi k nht nh, hay rng hn l tho ng li phỏt trin kinh t ca ng v Nh nc Hiu qu ca d ỏn bao gm: - Hiu qu kinh t, - Hiu qu k thut - Hiu qu xó hi; - Hiu qu theo quan im li ớch doanh nghip v quan im quc gia; - Hiu qu thu c t d ỏn v cỏc lnh vc cú liờn quan ngoi d ỏn, - Hiu qu trc mt v hiu qu lõu di * Mt nh lng: V mt nh lng hiu qu c biu hin thụng qua mt h thng ch tiờu v kinh t, k thut v xó hi, ú cú mt vi ch tiờu hiu qu kinh t c coi l ch tiờu o hiu qu tng hp la chn phng ỏn Cỏc ch tiờu v ỏnh giỏ hiu qu kinh t u t: mc chi phớ sn xut; li nhun, doanh li ng vn; thi hn thu hi vn; hiu s thu chi; sut thu hi ni ti; t s thu chi Cỏc ch tiờu ny dựng riờng l hay kt hp l tu theo quan im ca nh kinh doanh tng trng hp c th =>Vy tiờu chun khỏi quỏt la chn phng ỏn u t l: Vi mt s chi phớ u t cho trc phi t c kt qu ln nht hay vi mt kt qu cn t c cho trc phi m bo chi phớ ớt nht Cõu 2: (15) Tr s Bt v Ct khụng u n hng nm thỡ trc ht phi xỏc nh GTHT ca hiu s thu chi NPW, sau ú cụng thc tớnh i tr s NAW r.(1 + r) n NAW = NPW n (1 + r) Phng ỏn VT Thu nhp Gớa tr cũn li 20 25 30 30 30 20 25 30 30 30 90 90 n n Bt Ct NPW = t t t = (1 + r ) t = (1 + r ) n n Bt Ct SV NPW = V + + t t (1 + i )n t =1 (1 + r ) t =1 (1 + r ) Hoc: NPW1 = 5.78 Tng t: NPW2 = 6.06 NPW3 = 1.39 NPW1 = 0.48 NPW2 = 0.5 NPW3 = 0.12 Cõu 3: im Trng hp 1: Nu d ỏn u t to dũng tin thun u n hng nm 1 Thi gian thu hi u t c xỏc nh theo cụng thc: Thời gian thu hồi vốn đầu t (năm) = Vốn đầu t ban đầu Dòng tiền hàng năm đầu t Trng hp 2: Nu d ỏn u t to dũng tin thun khụng n nh cỏc nm Thi gian thu hi u t c xỏc nh nh sau: + Xỏc nh s nm thu hi u t bng cỏch tớnh s u t cũn phi thu hi cui nm ln lt theo th t: Vốn đầu t phải thu hồi cuối năm t = Số vốn đầu t ch a thu hồi cuối năm (t -1) - Dòng tiền đầu t năm t + Khi u t cũn phi thu hi cui nm no ú nh hn dũng tin thun ca nm k tip thỡ cn xỏc nh thi gian (s thỏng) thu hi nt u t nm k tip Số tháng thu hồi Số vốn đầu t ch a thu hồi cuối năm (t - 1) = ì 12 vốn đầu t năm t Dòng tiền năm t Sau ú tng hp s nm, s thỏng thu hi u t chớnh l thi gian thu hi u t ca d ỏn Phng ỏn 1: -Số vốn đầu t cha thu hồi cuối năm thứ 1: 120 -60 = 60 triệu đồng -Số vốn đầu t cha thu hồi cuối năm thứ 2: 60 -50 = 10 triệu đồng Có thể thấy số VĐT phải thu hồi cuối năm thứ hai 10trđ nhỏ số thu nhập năm thứ ba, số tháng phải thu tiếp tục thu hồi VĐTlà: Thi gian thu hi u t ca phng ỏn l nm thỏng Phng ỏn 2: tng t Thi gian thu hi u t ca phng ỏn l nm 9,6 thỏng Chn phng ỏn 10 =4 30 12 tháng Cõu 1: Cỏc hỡnh thc la chn nh thu u thu rng rói + u thu rng rói c thc hin la chn nh thu thi cụng xõy dng cụng trỡnh v khụng hn ch s lng nh thu tham gia + Bờn mi thu phi thụng bỏo rng rói trờn phng tin thụng tin i chỳng v iu kin, thi gian np h s d thu + Bờn d thu ch c tham d cú iu kin nng lc hot ng xõy dng, nng lc hnh ngh xõy dng phự hp vi loi, cp cụng trỡnh theo iu kin thụng bỏo ca bờn mi thu + Bờn mi thu phi chu trỏch nhim cụng b trờn cỏc phng tin thụng tin i chỳng kt qu xột thu, giỏ trỳng thu b u thu hn ch + u thu hn ch c thc hin la chn nh thu t xõy dng, nh thu thi cụng xõy dng cụng trỡnh i vi cụng trỡnh xõy dng cú yờu cu k thut cao v ch cú mt s nh thu cú iu kin nng lc hot ng xõy dng, nng lc hnh ngh xõy dng c mi tham gia d thu + i vi d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh, cụng trỡnh s dng nh nc thỡ khụng cho phộp doanh nghip tr lờn thuc cựng mt tng cụng ty, tng cụng ty vi cụng ty thnh viờn, cụng ty m v cụng ty con, doanh nghip liờn doanh vi mt bờn gúp liờn doanh cựng tham gia u thu mt gúi thu c Ch nh thu: Ch nh thu l hỡnh thc chn trc tip nh thu ỏp ng yờu cu ca gúi thu thng tho hp ng + Ngi quyt nh u t hoc ch u t xõy dng cụng trỡnh c quyn ch nh trc tip mt t chc, cỏ nhõn cú iu kin nng lc hot ng xõy dng, nng lc hnh ngh xõy dng thc hin cụng vic, cụng trỡnh vi giỏ hp lý cỏc trng hp sau õy: a) Cụng trỡnh mt nh nc, cụng trỡnh xõy dng theo lnh khn cp, cụng trỡnh tm; b) Cụng trỡnh cú tớnh cht nghiờn cu th nghim; c) Cụng vic, cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh xõy dng cú quy mụ nh, n gin theo quy nh ca Chớnh ph; d) Tu b, tụn to, phc hicỏc cụng trỡnh di sn hoỏ, di tớch lch s - hoỏ; ) Cỏc trng hp c bit khỏc c ngi cú thm quyn quyt nh u t cho phộp + Ngi cú thm quyn ch nh thu phi chu trỏch nhim trc phỏp lut v vic la chn nh thu cú nng lc hot ng xõy dng, nng lc hnh ngh xõy dng + T chc, cỏ nhõn c ch nh thu phi cú nng lc hot ng xõy dng, nng lc hnh ngh xõy dngphự hp vi cụng vic, loi, cp cụng trỡnh; cú ti chớnh lnh mnh, minh bch Cõu 2: Ch tiờu Vn u t ban u (t ng) Thu nhp hon (t ng) Thu nhp hon (t ng) Thu nhp hon (t ng) Thu nhp hon (t ng) Thu nhp hon (t ng) Gớa tr cũn li (t ng) Sut chit khu Nm th PA 1.000 200 200 300 350 350 10 5 % PA 1.000 100 200 300 300 450 10 PA3 1.000 450 300 300 200 100 10 Tr s Bt v Ct khụng u n hng nm thỡ trc ht phi xỏc nh GTHT ca hiu s thu chi NPW, sau ú cụng thc tớnh i tr s NAW r.(1 + r) n NAW = NPW n (1 + r) Phng ỏn VT Thu nhp Gớa tr cũn li 200 200 300 350 200 200 300 350 350 354 1000 1.000 n n Bt Ct NPW = t t t = (1 + r ) t = (1 + r ) n n Bt Ct SV NPW = V + + t t (1 + i )n t =1 (1 + r ) t =1 (1 + r ) Hoc: NPW1 = 1000 + [ 200 200 300 350 350 + + + + + = 31,36 tỷ đồng (1 + 10%) (1 + 10%)2 (1 + 10%)3 (1 + 10%)4 (1 + 10%)5 (1 + 10%)5 Tng t: NPW2 = -32,85 t ng NPW3 = 82,36 t ng NPW1 = 50,51 t ng NPW2 = 52,9 t ng NPW3 = 132,6 t ng => chn phng ỏn Cõu 3: Trng hp 1: Nu d ỏn u t to dũng tin thun u n hng nm Thi gian thu hi u t c xỏc nh theo cụng thc: Thời gian Vốn đầu t ban đầu = thu hồi vốn đầu t (năm) Dòng tiền hàng năm đầu t Trng hp 2: Nu d ỏn u t to dũng tin thun khụng n nh cỏc nm Thi gian thu hi u t c xỏc nh nh sau: + Xỏc nh s nm thu hi u t bng cỏch tớnh s u t cũn phi thu hi cui nm ln lt theo th t: Vốn đầu t phải thu hồi Số vốn đầu t ch a thu hồi Dòng tiền = cuối năm t cuối năm (t -1) đầu t năm t + Khi u t cũn phi thu hi cui nm no ú nh hn dũng tin thun ca nm k tip thỡ cn xỏc nh thi gian (s thỏng) thu hi nt u t nm k tip Số tháng thu hồi vốn đầu t năm t = Số vốn đầu t ch a thu hồi cuối năm (t - 1) ì 12 Dòng tiền năm t Sau ú tng hp s nm, s thỏng thu hi u t chớnh l thi gian thu hi u t ca d ỏn Phng ỏn 1: -Số vốn đầu t cha thu hồi cuối năm thứ 1: 97-48=49 triệu đồng -Số vốn đầu t cha thu hồi cuối năm thứ 2: 49-49 = 0triệu đồng Phng ỏn 2: tng t -Số vốn đầu t cha thu hồi cuối năm thứ 1: 101-32=69 triệu đồng -Số vốn đầu t cha thu hồi cuối năm thứ 2: 69-33=36triệu đồng Có thể thấy số VĐT phải thu hồi cuối năm thứ hai 36trđ nhỏ số thu nhập năm thứ ba, số tháng phải thu tiếp tục thu hồi VĐTlà: 36 = 9,81 44 12 tháng Thi gian thu hi u t ca phng ỏn l nm 9,81 thỏng Chn phng ỏn (3 im): Trỡnh by v trớ, vai trũ ngnh cụng nghip xõy dng nn kinh t quc dõn? Ngnh cụng nghip xõy dng gi mt vai trũ rt quan trng nn kinh t quc dõn bi vỡ ba c thự chớnh l : + Ngnh xõy dng cú quy mụ ln nht nc + Ngnh cung cp phn ln cỏc hng hoỏ u t + Chớnh ph l khỏch hng ca phn ln cỏc cụng trỡnh ca ngnh Xõy dng c bn nhm m bo v khụng ngng nõng cao nng lc sn xut, nng lc phc v cho cỏc ngnh, cỏc lnh vc ca nn kinh t quc dõn Tt c cỏc ngnh kinh t khỏc ch cú th phỏt trin c nh cú xõy dng c bn, thc hin xõy dng mi, nõng cp cỏc cụng trỡnh v qui mụ, i mi v cụng ngh v k thut nõng cao nng xut v hiu qu sn xut Xõy dng c bn nhm m bo mi quan h t l, cõn i, hp lý sc sn xut cú s phỏt trin kinh t gia cỏc ngnh, cỏc khu vc, cỏc ngnh kinh t tng giai on xõy dng v phỏt trin kinh t ca t nc To iu kin xoỏ b dn cỏch bit gia thnh th, nụng thụng, ngc, xuụi Xõy dng c bn to iu kin nõng cao cht lng, hiu qu ca cỏc hot ng xó hi, dõn sinh, quc phũng thụng qua vic u t xõy dng cỏc cụng trỡnh xó hi, dch v c s h tng ngy cng t trỡnh cao Gúp phn nõng cao i sng vt cht v tinh thn cho mi ngi dõn xó hi Xõy dng c bn úng gúp ỏng k li nhun cho nn kinh t quc dõn Hng nm ngnh xõy dng úng gúp cho ngõn sỏch nh nc hng nghỡn t ng Gii quyt cụng n vic lm cho mt lc lng ln lao ng Túm li, cụng nghip xõy dng gi vai trũ quan trng nn kinh t quc dõn Nú quyt nh qui mụ v trỡnh k thut ca xó hi ca t nc núi chung v s nghip cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ giai on hin núi riờng Cõu (4 im) Ch tiờu Vn u t ban u Thu nhp hon Gớa tr cũn li Tui th d ỏn Sut chit khu n v T ng T ng T ng Nm % PA 80 25 12 PA 100 30 12 PA3 130 35 Khụng ỏng 12 D ỏn cú phỏt sinh u n hng nm v b ln (1 + r ) n SV NPW = -VDA + (B C ) + n n r (1 + r ) (1 + r ) Vỡ tui th ca phng ỏn l khỏc nờn ta ly bi s chung nh nht ca tui th P.A l 12 (N=12) Lp bng dũng tin ca phng ỏn: Nm PA -80 25 25 25 25+3-80 25 25 25 PA -100 30 30 30 30 30 30+2-100 30 PA3 -100 35 35 35 35 35 35+0-100 35 10 11 12 25+3-80 25 25 25 25+3 NPW1 = 80 + 25 x 30 30 30 30 30+2 35 35 35 35 35+0 (1 + 12%)12 3 80 80 + + + = 4, tỷ đồng 12 12 12%(1 + 12%) (1 + 12%) (1 + 12%) (1 + 12%)4 NPW2 = 100 + 30 x (1 + 12%)12 2 100 + + = 36, 69 tỷ đồng 12%(1 + 12%)12 (1 + 12%)12 (1 + 12%)6 NPW3 = 100 + 35 x (1 + 12%)12 0 100 + + = 66,14 tỷ đồng 12 12 12%(1 + 12%) (1 + 12%) (1 + 12%)6 NPW3=> Max=> chn phng ỏn Cõu 3(3im): Nm nay: Nm trc: H s s sng c ca TSC tinhs cho u H = NG KH = 5.600 2.476 = 0.55 csd NG 5.600 nm: H csd = NG KH 5600 2476 = = 0.55 NG 5600 - H s hao mũn ca TSC - H s hao mũn ca TSC u nm H HM = H HM = KH 2.476 = = 044 NG 5600 Hay HHM = 1- Hcsd - H s kt cu k thut Hay HHM = 1- Hcsd - H s kt cu k thut H KT = KH 2800 = = 0,48 NG 5750 NGi 1.765 + 270 120 1915 = = = 0,34 5600 5600 NG Trong ú: NGi: Nguyờn giỏ TSC NG: tng s nguyờn giỏ TSC ca DN - H s i mi TSC H KT = NG1 1915 + 286 150 2051 = = = 0,35 5750 5750 NG Trong ú: NG1: Nguyờn giỏ TSC NG: tng s nguyờn giỏ TSC ca DN - H s i mi TSC H DM = NG DM 270 = = 0,048 NGCN 5600 H DM = Trong ú: NGDM: nguyờn giỏ TSC i mi nm NG CN: nguyờn giỏ TSC thi im cui nm - H s thi loi TSC H TL = NGTL 120 = = 0,021 NG DN 5600 Trong ú: NGDM: nguyờn giỏ TSC i mi nm NG CN: nguyờn giỏ TSC thi im cui nm - H s thi loi TSC H TL = Trong ú: NGTL: nguyờn giỏ TSC thi loi nm NGDN: nguyờn giỏ TSC thi im u nm NG DM 286 = = 0,049 NGCN 5750 NGTL 150 = = 0,026 NG DN 5750 Trong ú: NGTL: nguyờn giỏ TSC thi loi nm NGDN: nguyờn giỏ TSC thi im u nm KT LUN: SVt ỏnh giỏ Cõu 1(3 im): Trỡnh by khỏi nim, phng phỏp xỏc nh nng xut lao ng? a) Nng sut lao ng tớnh bng hin vt Phn ỏnh lng sn phm bng hin vt lm theo u ngi cụng nhõn hay theo mt n v thi gian: W= Q T (tn/ngi; m3/gi; m2/ng y ) - u im:+ Phn ỏnh chớnh xỏc, c th kh nng ca ngi lao ng; + So sỏnh nng sut lao ng gia cỏc k v gia cỏc n v rt chớnh xỏc - Nhc im: 10 + Ch tớnh nng sut lao ng cho tng loi cụng vic riờng r, khụng tng hp c tớnh nng sut lao ng cho c i hoc c doanh nghip nú sn xut nhiu loi sn phm + Khụng tớnh c nng sut lao ng cho cỏc loi lao ng lm cụng tỏc tu, bo dng, sa cha + Khụng bao quỏt ht kt qu ca lao ng th hin phn sn phm d dang -> khụng chớnh xỏc b) Nng sut lao ng bng giỏ tr: - Phn ỏnh tng hp nng sut lao ng - L giỏ tr sn lng hoc giỏ tr cụng tỏc xõy lp c thc hin cụng nhõn xõy lp to mt n v thi gian: W= Trong ú: Q: lng sn phm PQ T P: giỏ tr ca mt n v sn phm T: hao phớ lao ng (Ngày, giờ, ngời)( /ngi; /gi; /ng y) - u im: + Tng hp c->tớnh nng sut lao ng c i, c DN lm nhiu loi SP + Dựng ph bin, thun tin cho cụng tỏc thng kờ v lp k hoch + m bo s n khp vi cỏc k hoch khỏc nh k hoch giỏ tr sn lng, k hoch cỏc bin phỏp t chc k thut v k hoch h giỏ thnh - Nhc im: + So sỏnh nng sut lao ng gia cỏc k hay gia cỏc n v khụng c chớnh xỏc vỡ nú chu nh hng ca s bin ng giỏ c + S bin ng ca kt cu cụng tỏc (nu k DN s dng nhiu vt liu quý him, t tin thỡ nng sut lao ng bng giỏ tr s tng-> iu ú cha phn ỏnh s n lc thc cht ca n v) c) Nng sut lao ng o bng giỏ tr cú iu chnh khc phc cỏc nhc im ca ch tiờu nng sut lao ng giỏ tr, cú th s dng trng hp sau: - Trong phn giỏ tr sn lng (hay giỏ tr cụng tỏc xõy lp): t s b chi phớ vt liu, ch tớnh chi phớ nhõn cụng v li nhun - Trong phn t s ch gm cú chi phớ nhõn cụng, chi phớ s dng mỏy, li nhun v mt b phn tin lng (giỏn tip) nm chi phớ chung 11 - Trong phn t s ch gm giỏ tr sn phm thun tỳy, tc l b phn chi phớ v nguyờn vt liu, in, khu hao TSC Tu theo iu kin c th ca mi doanh nghip mi k m cú th tớnh nng sut lao ng theo mt ch tiờu nờu trờn Cõu 2( 4im) Phng ỏn Nm Dũng tin ca d ỏn Dũng tin chit khu Vn u t cũn phi thu hi cui nm (95) (95) (95) 40 40/ (1+10%)= 36,36 58,64 40 40/ (1+10%)2= 33,05 25,59 20 20/ (1+10%)3= 15,02 10,57 30 30/ (1+10%)4= 20,49 20 20/ (1+10%)5= 12,42 Thi gian thu hi ly k nm (10,57/20,49)12=6,19 Phng ỏn Nm Dũng tin ca d ỏn Vn u t cũn Dũng tin chit khu phi thu hi cui nm (100) (100) (100) 30 30/ (1+10%)= 27,27 72,73 12 Thi gian thu hi ly k 30 30/ (1+10%)2= 24,79 47,94 40 40/ (1+10%)3= 30,05 17,89 20 20/ (1+10%)4= 13,66 4,23 20 20/ (1+10%)5= 12,42 4nm (4,23/12.42)12=4,08 Chn PA Cõu 3(3 im): + Tớnh khu hao TSC hng nm KH TSC hng nm = (NG giỏ tr lý c tớnh) / Thi gian s dng - Phng ỏn 1: (100-2)/5 = 19,6 - PA2: (150-0)/10= 15 + Tớnh LNTT - PA 1: 50-22-19,6 = 8,4 - PA2: 70-43-15 = 12 + Tớnh Thu TNDN PA1: 8,4 x 20% =1,68 PA2: 12x20% = 2,4 Chi phớ hng nm ca phng ỏn: - PA1 : 22+1,68 = 23,68 - PA2 : 43+2,4 = 45,4 Tr s thu chi phỏt sinh u n hng nm thỡ s ỏng giỏ ca cỏc phng ỏn s l: (1 + r ) n r r NAW = -VDA + ( B C ) + SV (1 + r )n n (1 + r ) 13 (1 + 12%)5 12% 12% NAW1 = -100 + (50 23, 68) + = 1,1 5 (1 + 12%) (1 + 12%) (1 + 12%)10 12% 12% NAW2 = -150 + (70 45, 4) + (1 + 12%)10 = 1,95 10 (1 + 12%) C hai phng ỏn u cú NAW < => phng ỏn khụng ỏng giỏ 14 ... thứ ba, số tháng phải thu tiếp tục thu hồi VĐTlà: Thi gian thu hi u t ca phng ỏn l nm thỏng Phng ỏn 2: tng t Thi gian thu hi u t ca phng ỏn l nm 9,6 thỏng Chn phng ỏn 10 =4 30 12 tháng Cõu 1:... số tháng phải thu tiếp tục thu hồi VĐTlà: 36 = 9,81 44 12 tháng Thi gian thu hi u t ca phng ỏn l nm 9,81 thỏng Chn phng ỏn (3 im): Trỡnh by v trớ, vai trũ ngnh cụng nghip xõy dng nn kinh t... CN: nguyờn giỏ TSC thi im cui nm - H s thi loi TSC H TL = NGTL 120 = = 0,021 NG DN 5600 Trong ú: NGDM: nguyờn giỏ TSC i mi nm NG CN: nguyờn giỏ TSC thi im cui nm - H s thi loi TSC H TL = Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng, Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng, Đề thi đáp án môn kinh tế xây dựng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay