Câu hỏi thuyết trình nhóm môn quản lý học

2 106 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 11:27

Bài tập 1: Nêu tổ chức mà bạn quan tâm? Vận dụng mô hình chuỗi giá trị bên tổ chức để phản ánh yếu tố tổ chức đó: mục đích , mục tiêu tổ chức; hoạt động tổ chức Theo bạn tổ chức có giá trị cốt lõi theo chuỗi giá trị giá trị vượt trội Bài tập 2: Nêu tên tổ chức mà bạn quan tâm? Hãy nêu tên kế hoạch mà bạn quan tâm? (kế hoạch tổ chức phân hệ, phận tổ chức đó) Hãy xác định nội dung cốt ý kế hoạch đó: mục tiêu (cụ thể hoá thông qua tiêu); cách thức để thực mục tiêu ( giải pháp mục tiêu) Sử dụng quy trình lập KH số mô hình phù hợp để phản ánh hoạt động cần tiến hành nhằm có KH kể (sử dụng cách tiếp cận chuẩn tắc: làm nguồn lực nào?) Bài tập 3: Nêu tên tổ chức mà bạn quan tâm? Vẽ sơ đồ cấu tổ chức tổ chức Cho biết cấu tổ chức cấu tổ chức (hay kết hợp cấu tổ chức nào?) Hãy xác điểm mạnh, điểm yếu cấu tổ chức theo thuộc tính cấu tổ chức Hãy đưa số sáng kiến để hoàn thiện cấu tổ chức kể trên? Bài tập 4: Kể tên tổ chức mà bạn quan tâm? Hãy dùng học thuyết (mô hình) phù hợp để phản ánh công cụ mà tổ chức sử dụng để nâng cao động lực cho người lao động mình? Việc sử dụng công cụ bộc lộ ưu nhược điểm Đưa số sáng kiến để hoàn thiện công cụ nói Bài tập 5: Kể tên tổ chức mà bạn quan tâm? Hãy xác định yếu tố hệ thống kiểm soát mà tổ chức sử dụng để kiểm soát Một đối tượng , nhóm đối tượng xác định mà bạn quan tâm Hệ thống kiểm soát bộc lộ ưu nhược điểm nào? Đưa sáng kiến để hoàn thiện hệ thống kiểm soát Bài tập 6: Hãy xác định tên tổ chức mà anh (chị) quan tâm? Hãy vận dụng mô hình SWOT để phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức tổ chức Từ nêu số gợi ý chiến lược phát triển cho tổ chức Bài tập 7: Hãy xác định tên tổ chức mà anh (chị) quan tâm? Hãy xác định công cụ hành tổ chức sử dụng để lãnh đạo tổ chức đó? Việc sử dụng công cụ bộc lộ ưu điểm nhược điểm nào? Bài tập 8: Hãy xác định tên tổ chức mà anh (chị) quan tâm? Hãy xác định công cụ kinh tế sử dụng để lãnh đạo tổ chức đó? Việc sử dụng công cụ bộc lộ ưu điểm nhược điểm nào? Gợi ý giải pháp hoàn thiện việc sử dụng công cụ kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi thuyết trình nhóm môn quản lý học, Câu hỏi thuyết trình nhóm môn quản lý học, Câu hỏi thuyết trình nhóm môn quản lý học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay