Slide bài giảng môn quản lý học: Chương 4: Lập kế hoạch

5 150 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 11:07

03-Jan-14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA KHOA HỌC QUẢN MỤC TIÊU Môn học: QUẢN HỌC Sau học xong chương 4, sẽ:  Trình bày khái niệm, vai trò kế hoạch;  Trình bày nội dung kế hoạch; Chương LẬP KẾ HOẠCH  Phân tích loại hình kế hoạch;  Trình bày khái niệm, mục tiêu cách tiếp cận trọng lập kế hoạch;  Phân tích qui trình lập kế hoạch Liên hệ với Giảng viên: TS Nguyễn Hữu Xuyên Email: huuxuyenbk@gmail.com NHX_KHQL_NEU_2014 thực tiễn KẾ HOẠCH NHX_KHQL_NEU_2014 KẾ HOẠCH (tiếp) Vai trò kế hoạch Kế hoạch trình định lựa chọn (1) Chức định hướng, liên kết thống hành động hệ thống quản phương án khác nhằm sử dụng có hiệu nguồn lực có hạn để đạt mục tiêu đề cho (2) Căn để thực mục tiêu quản thời kỳ định tương lai (3) Căn để đảm bảo tính đồng bộ, liên tục hệ thống tất công cụ quản Kế hoạch tổng thể mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nguồn lực mà tổ chức sử dụng để đạt (4) Cơ sở phân bổ sử dụng tốt nguồn lực có mục tiêu tổ chức (5) Thước đo hiệu hoạt động quản NHX_KHQL_NEU_2014 NHX_KHQL_NEU_2014 03-Jan-14 KẾ HOẠCH (tiếp) KẾ HOẠCH (tiếp) Nội dung kế hoạch Các loại hình kế hoạch Biết Biết Mục tiêu thời Các giải pháp số kiểm gian tra/giám hoàn sát thành đánh giá Nguồn lực KH chiến lược: Do nhà quản cấp cao định nhằm xác định mục tiêu tổng thể, dài hạn tổ chức chức KH tác nghiệp: Theo cấp LKH Là kế hoạch ngắn hạn bao gồm tiêu cụ thể hoá kế hoạch chiến lược TL: Sự khác kế hoạch chiến lược kế hoạch tác nghiệp? NHX_KHQL_NEU_2014 KẾ HOẠCH (tiếp) (6) Ngân sách (5) Chương trình Các loại hình kế hoạch (tiếp) (1) Chiến lược: bao gồm định hướng mục tiêu dài hạn tổ chức, đưa phương án hành động phân bổ nguồn lực cần thiết để đạt định hướng, mục tiêu (2) Chính sách Theo hình thức thể KẾ HOẠCH (tiếp) Các loại hình kế hoạch (tiếp) (1) Chiến lược NHX_KHQL_NEU_2014 (3) Thủ tục (2) Chính sách: quan điểm, phương hướng cách thức chung để định tổ chức (4) Qui tắc ((3) Thủ tục: hướng dẫn hành động, chi tiết biện pháp cho hoạt động cần phải thực hiện; chuỗi hoạt động theo thứ tự thời gian, theo cấp bậc quản NHX_KHQL_NEU_2014 NHX_KHQL_NEU_2014 03-Jan-14 KẾ HOẠCH (tiếp) KẾ HOẠCH (tiếp) Các loại hình kế hoạch (tiếp) Các loại hình kế hoạch (tiếp) (4) Quy tắc: giải thích hành động làm không làm, gắn với hướng dẫn hành động mà không ấn định trình tự thời gian Kế hoạch ngắn hạn: năm ((5) Chương trình: bao gồm số mục đích, sách, thủ tục, quy tắc, nhiệm vụ giao, bước phải tiến hành, nguồn lực huy động yếu tố khác Theo thời gian ((6) Ngân sách: tường trình kết mong muốn biểu thị số, bao gồm ngân quỹ tiền, thời gian, nhân công, nguyên vật liệu, v.v NHX_KHQL_NEU_2014 Kế hoạch trung hạn: n: từ đến năm KH dài hạn: h n: năm trở lên KẾ HOẠCH (tiếp) NHX_KHQL_NEU_2014 10 LẬP KẾ HOẠCH Các loại hình kế hoạch (tiếp) Lập kế hoạch trình xác định mục tiêu lựa chọn KH cụ thể: KH định hướng: Là KH có tính linh hoạt đưa định hướng đạo chung phương thức để đạt mục tiêu Là kế hoạch với Theo mức độ cụ thể Lập kế hoạch định xem mục tiêu trước phải làm gì, làm xác định rõ nào, làm làm ràng ràng TL: Sản phẩm LKH gì? NHX_KHQL_NEU_2014 11 NHX_KHQL_NEU_2014 12 03-Jan-14 LẬP KẾ HOẠCH (tiếp) LẬP KẾ HOẠCH (tiếp) Mục tiêu lập kế hoạch Ứng phó với bất định thay đổi Khai thác sử dụng có hiệu nguồn lực nâng cao vị cạnh tranh tổ chức MT hoạt động Các cách tiếp cận lập kế hoạch Thống nh đượcc hoạt động tương ng tác LKH từ xuống Tạo điều kiện cho việc kiểm phận tổ soát LKH từ lên dễ dàng chức NHX_KHQL_NEU_2014 13 NHX_KHQL_NEU_2014 14 QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH LẬP KẾ HOẠCH (tiếp) Những vấn đề cần lưu ý LKH Phân tích môi trường ng (1) Nên LKH xuất phát từ cấp cao Thiết lập mục tiêu XD phương án (2) Việc LKH phải có tổ chức Đánh gía phương án (3) Việc LKH phải rõ ràng xác định (4) Nội dung KH phải truyền thông cụ thể (5) LKH phải công việc thường xuyên nhà quản Lựa chọn phương án (6) Có kết hợp KH dài hạn ngắn hạn (7) Việc LKH bao gồm nhận thức chấp nhận thay đổi Ra định (8) Chú ý tới yếu tố hạn chế trình LKH NHX_KHQL_NEU_2014 15 NHX_KHQL_NEU_2014 16 03-Jan-14 THẢO LUẬN (1) Hãy lập kế hoạch cho thân rõ giải pháp để đạt mục tiêu năm tới (2) Hãy nêu tên tổ chức mà bạn quan tâm:  Xác định tên kế hoạch tổ chức Phân tích kế hoạch theo qui trình LKH   Bản kế hoạch có ưu/nhược điểm gì?  Bạn có giải pháp để hoàn thiện kế hoạch đó? NHX_KHQL_NEU_2014 17 ... thứ tự thời gian, theo cấp bậc quản lý NHX_KHQL_NEU_2014 NHX_KHQL_NEU_2014 03-Jan-14 KẾ HOẠCH (tiếp) KẾ HOẠCH (tiếp) Các loại hình kế hoạch (tiếp) Các loại hình kế hoạch (tiếp) (4) Quy tắc: giải... LẬP KẾ HOẠCH (tiếp) LẬP KẾ HOẠCH (tiếp) Mục tiêu lập kế hoạch Ứng phó với bất định thay đổi Khai thác sử dụng có hiệu nguồn lực nâng cao vị cạnh tranh tổ chức MT hoạt động Các cách tiếp cận lập. ..03-Jan-14 KẾ HOẠCH (tiếp) KẾ HOẠCH (tiếp) Nội dung kế hoạch Các loại hình kế hoạch Biết Biết Mục tiêu thời Các giải pháp số kiểm gian tra/giám hoàn sát thành đánh giá Nguồn lực KH chiến lược: Do nhà quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng môn quản lý học: Chương 4: Lập kế hoạch, Slide bài giảng môn quản lý học: Chương 4: Lập kế hoạch, Slide bài giảng môn quản lý học: Chương 4: Lập kế hoạch

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay