Slide bài giảng môn quản lý học: Chương 2: Môi trường quản lý

4 105 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 11:07

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA KHOA HỌC QUẢN MỤC TIÊU Môn học: QUẢN HỌC Sau học xong chương 2, sẽ: Chương MÔI TRƯỜNG QUẢN  Trình bày đặc điểm môi trường quản lý;  Phân tích yếu tố môi trường bên bên tổ chức;  Vận dụng qui trình phân tích môi trường quản lý;  Sử dụng số kỹ thuật phân tích môi trường quản Giảng viên: TS Nguyễn Hữu Xuyên Email: huuxuyenbk@gmail.com NHX_KHQL_NEU_2014 NHX_KHQL_NEU_2014 MÔI TRƯỜNG QUẢN LÝ? MÔI TRƯỜNG QUẢN (tiếp)? Tính phức tạp môi trường quản Môi trường quản tổng thể yếu tố tác động lên chịu tác động hệ thống mà nhà quản chịu trách nhiệm quản Môi trường quản thay đổi Môi trường bên hệ thống tất yếu tố không thuộc hệ thống tác động lên chịu tác động hệ thống  Thay đổi nhanh  Khó lường trước Sự phụ thuộc yếu tố môi trường quản Môi trường bên hệ thống tất yếu tố thuộc hệ thống, có ảnh hưởng tới vận hành hệ thống NHX_KHQL_NEU_2014  Trực tiếp  Gián tiếp NHX_KHQL_NEU_2014 MÔI TRƯỜNG QUẢN TỔ CHỨC? Môi trường chung MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI Môi trường tác nghiệp MÔI TRƯỜNG QUẢN TỔ CHỨC (tiếp)? Môi trường kinh tế Môi trường trị - pháp Môi trường văn hóa xã hội Môi trường công nghệ Môi trường tự nhiên Môi trường quốc tế Tài Nguồn nhân lực Cơ cấu tổ chức Khách hàng Nhà cung cấp Đối thủ cạnh tranh Các nhóm lợi ích đặc biệt Công đoàn Nhà nước NHX_KHQL_NEU_2014 NHX_KHQL_NEU_2014 Các yếu tố môi trường có ảnh hưởng Tổ chức thích nghi với môi trường Dự báo lập kế hoạch  Cơ cấu linh hoạt; Sát nhập liên doanh MỤC TIÊU PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI Tác động tới môi trường  Quảng cáo quan hệ công chúng  Hoạt động trị  Hiệp hội thương mại NHX_KHQL_NEU_2014 Phân tích môi trường bên NGOÀI có vai trò quan trọng Sự không chắn môi trường  Nghiên cứu phát triển PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG QUẢN Mối quan hệ tổ chức với môi trường bên Mở rộng biên giới Sản xuất Marketing MÔI TRƯỜNG QUẢN TỔ CHỨC (tiếp)?  MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG Dự báo xu hướng biến động yếu tố MT Xác định lợi ngành/lĩnh vực XĐ hội mối đe dọa MT bên NHX_KHQL_NEU_2014 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG QUẢN (tiếp) PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG QUẢN (tiếp) Qui trình phân tích môi trường quản Phân tích môi trường bên TRONG có vai trò quan trọng (1) XĐ mục đích phân tích môi trường Làm rõ nguồn lực hệ thống MỤC TIÊU PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG (2) XĐ loại môi trường, yếu tố ảnh hưởng, biến Làm rõ hoạt động hệ thống QL XĐ lực hệ thống việc tạo lợi so sánh cạnh tranh giá trị gia tăng (3) Giám sát, đo lường dự đoán thay đổi biến (4) Đánh giá tác động tiềm ẩn môi trường hệ thống quản Xác định điểm mạnh, điểm yếu NHX_KHQL_NEU_2014 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG QUẢN (tiếp) NHX_KHQL_NEU_2014 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG QUẢN (tiếp) Kỹ thuật phân tích môi trường quản Kỹ thuật phân tích môi trường quản (tiếp) Sơ cấp: Các loại liệu: Phương pháp quan sát THU Phương pháp vấn XỬ THẬP Phương pháp điều tra DỮ LIỆU Thứ cấp: DỮ Báo cáo quan QLNN, tổ chức, v.v LIỆU Các công trình nghiên cứu công bố Dữ liệu định tính Dữ liệu định lượng Công cụ xử lý: Phần mềm SPPSS, Stata Phần mềm Eviews, Excel, v.v Các tài liệu, giáo trình, sách, tạp chí, v.v NHX_KHQL_NEU_2014 10 11 NHX_KHQL_NEU_2014 12 THẢO LUẬN PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG QUẢN (tiếp) Kỹ thuật phân tích môi trường quản (tiếp) (1) Phân tích môi trường bên tổ chức mà bạn quan tâm? Dự báo khoa học nghệ thuật tiên đoán (2) Phân tích môi trường bên tổ chức mà bạn quan tâm? việc diễn tương lai, sở DỰ phân tích khoa học liệu thu thập (3) Bạn cho biết hành động chứng tỏ biến đổi tổ chức để thích nghi với môi trường bên ngoài? Một số phương pháp dự báo BÁO Phương pháp tiên đoán; Ngoại suy xu hướng Phương pháp chuyên gia; Phương pháp mô Phương pháp kịch bản; PP định, v.v NHX_KHQL_NEU_2014 13 NHX_KHQL_NEU_2014 14 ...MÔI TRƯỜNG QUẢN LÝ TỔ CHỨC? Môi trường chung MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI Môi trường tác nghiệp MÔI TRƯỜNG QUẢN LÝ TỔ CHỨC (tiếp)? Môi trường kinh tế Môi trường trị - pháp lý Môi trường văn... ẩn môi trường hệ thống quản lý Xác định điểm mạnh, điểm yếu NHX_KHQL_NEU_2014 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG QUẢN LÝ (tiếp) NHX_KHQL_NEU_2014 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG QUẢN LÝ (tiếp) Kỹ thuật phân tích môi trường. .. TRƯỜNG QUẢN LÝ (tiếp) PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG QUẢN LÝ (tiếp) Qui trình phân tích môi trường quản lý Phân tích môi trường bên TRONG có vai trò quan trọng (1) XĐ mục đích phân tích môi trường Làm rõ
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng môn quản lý học: Chương 2: Môi trường quản lý, Slide bài giảng môn quản lý học: Chương 2: Môi trường quản lý, Slide bài giảng môn quản lý học: Chương 2: Môi trường quản lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay