Câu hỏi thảo luận môn quản lý học

1 120 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 11:07

05-Jan-14 Câu 1: Hãy nêu tên tổ chức mà bạn quan tâm Câu 3: Hãy nêu tên tổ chức mà bạn quan tâm Hãy xác định mục tiêu hoạt động tổ chức Hãy xác định hoạt động tổ chức Hãy đưa tình cần phải định tổ chức Việc thực hoạt động bộc lộ điểm mạnh, điểm yếu nào? Hãy sử dụng mô hình 5W+ để định quản phân tích vấn đề xác định mục tiêu định Bạn có giải pháp để khắc phục điểm yếu Câu 2: Hãy nêu tên tổ chức mà bạn quan tâm Câu 4: Lập kế hoạch cá nhân Hãy phân tích yếu tố môi trường bên bên tổ chức Nêu tên môt kế hoạch cho thân (5 năm tới) Hãy cho biết hoạt động mà tổ chức thực để chứng cho thích ứng với thay đổi môi trường bên tổ chưc Bản kế hoạch có ưu/nhược điểm gì? NHX_KHQL_NEU_2014 Phân tích kế hoạch theo theo qui trình LKH Bạn có giải pháp để hoàn thiện kế hoạch đó? NHX_KHQL_NEU_2014 Câu 5: Hãy nêu tên tổ chức mà bạn quan tâm: Câu 7: Nếu bạn chọn làm trưởng nhóm học tập lớp Xác định tên kế hoạch tổ chức Bạn áp dụng phong cách lãnh đạo nào? Tại sao? Phân tích kế hoạch theo qui trình LKH Bạn sử dụng chiến thuật gây ảnh hưởng với người khác? Có thành công hay không? Tại sao? Bản kế hoạch có ưu/nhược điểm gì? Bạn có giải pháp để hoàn thiện kế hoạch đó? Câu 8: Hãy nêu tên tổ chức mà bạn quan tâm: Câu 6: Hãy nêu tên tổ chức mà bạn quan tâm: Hãy phân tích học thuyết tạo động lực mà tổ chức áp dụng 1.Vẽ sơ đồ cấu tổ chức t tổ chức Phân tích ưu, nhược điểm cấu Hãy đánh giá ưu/nhược điểm việc tạo động lực Với tư cách nhà tư vấn bạn cần có giải pháp để hoàn Hãy đưa số sáng kiến để hoàn thiện công cụ thiện cấu NHX_KHQL_NEU_2014 NHX_KHQL_NEU_2014 Câu 9: Hãy nêu tên tổ chức mà bạn quan tâm Những tiêu chuẩn đầu nhà quản sử dụng để kiểm soát đánh giá hoạt động tổ chức Nhà quản sử dụng hình thức kiểm soát trình kiểm soát hoạt động tổ chức Câu 10: Hãy nêu tên tổ chức mà bạn quan tâm Hãy phân tích điểm mạnh, điểm yếu tổ chức Nhà quản làm để khắc phục điểm yếu trên? giải lại làm NHX_KHQL_NEU_2014
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi thảo luận môn quản lý học, Câu hỏi thảo luận môn quản lý học, Câu hỏi thảo luận môn quản lý học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay