Ảnh hưởng của các tỉ lệ sử dụng bánh dầu dừa lên năng suất sinh trưởng, tỉ lệ tiêu hóa dưỡng chất và nitơ tích lũy của gà nòi lai

79 96 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 10:54

TR NG I H C C N TH KHOA NễNG NGHI P V SINH H C NG D NG T N HI P NH H NG C A CC T L S D NG BNH D U D A LấN N NG SU T SINH TR NG, T L TIấU HểA D NG CH T V NIT TCH L Y C A G NềI LAI LU N V N T T NGHI P CAO H C NGNH CH N NUễI CN B H NG D N PGs.Ts NGUY N NH T XUN DUNG 2014 NG HềA X H I CH NGH A VI T NAM c l p T H nh phỳc I CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn c u c a b n thõn Cỏc s li u, k t qu trỡnh by lu n v n l trung th c v ch a t ng c cụng b b t k cụng trỡnh lu n v n no tr c õy Tỏc gi lu n v n T n Hi p i IC MT Lu n v n t t nghi p Cao h c l c m t quỏ trỡnh di h c t p v nghiờn c u c a b n thõn Bờn c nh nh ng n l c c a cỏ nhõn tụi cũn nh n c s ng h , chia s , giỳp c a gia ỡnh, b n bố v c a quý th y cụ! i u tiờn xin ghi n ụng b, cha m Xin c m n ng c t p iv ó sinh thnh v d y d nờn ng i ó thay tụi ch m súc, quỏn xuy n gia ỡnh giỳp tụi yờn tõm Xin Chõn thnh v ghi nh cụng n c a Cụ PGs Ts Nguy n Nh t Xuõn Dung ó dnh th i gian t n tỡnh h ng d n v t o u ki n t t nh t cho tụi su t th i gian th c hi n lu n v n ny Chõn thnh c m n Ban Giỏm Hi u, b n bố, ng nghi p Tr ó t o u ki n giỳp v ng viờn tụi su t khúa h c ng i h c Tr Vinh Chõn thnh bi t n Ban Giỏm Hi u, Phũng o t o, Khoa Sau i h c tr ng i c C n Th v c bi t l quý Th y Cụ v cỏn b Khoa Nụng nghi p v SH D ó n tỡnh truy n t kinh nghi m, ki n th c tụi hon thnh t t khúa h c Xin chõn thnh cỏm n Ths Lờ Th Hoa v Ths Ngụ Th Minh S t lũng h tr tụi su t quỏ trỡnh th c hi n lu n v n ng, hai ng i ó Xin c m n cỏc b n l p Cao h c Ch n nuụi khúa 18 ó h tr tụi th i gian c t p v th c hi n lu n v n Trõn tr ng c m n H i cú giỏ tr Khoa h c ng ỏnh giỏ lu n v n ó úng gúp ý ki n lu n v n th t Xin trõn tr ng c m n v kớnh cho! Tr Vinh, ngy 10 thỏng 10 n m 2014 T n Hi p ii CL C I CAM OAN i I C M T ii C L C .iii DANH SCH B NG vi DANH SCH HèNH .viii DANH M C T TểM L VI T T T ix C xi ABSTRACT xii Ch ng GI I THI U Ch ng L 2.1 S l C KH O TI LI U c v m t s gi ng g th v n c nuụi t i mi n Nam Vi t Nam 2.1.1 G Nũi 2.1.2 G Tu 2.1.3 G Ta 2.1.4 G l ng ph ng 2.1.5 G c 2.1.6 G Tre .6 2.2 c m c u t o v sinh lý tiờu húa c a gia c m 2.2.1 M , xoang mi ng 2.2.2 Th c qu n v di u .7 2.2.3 D dy 2.2.4 Ru t 2.2.5 L huy t 10 2.3 Nhu c u dinh d ng c a gia c m 12 2.3.1 Nhu c u v protein 12 2.3.2 Nhu c u v n ng l ng 18 2.3.3 Nhu c u v lipid 20 2.3.4 Nhu c u v vitamin v khoỏng 21 iii 2.3.5 Nhu c u x 23 2.4 nh h ng c a cỏc kh u ph n protein lờn n ng su t sinh tr ng v ch t l ng thõn th t c a g 24 2.4.1 nh h ng c a cỏc kh u ph n protein lờn n ng su t sinh tr 2.4.2 nh h ng c a cỏc kh u ph n protein lờn ch t l 2.5 Cỏc lo i th c n giu ch t ng 24 ng thõn th t c a g 24 m 25 2.5.1 Th c n cung c p m cú ngu n g c t th c v t 25 2.5.2 Th c n cung c p m cú ngu n g c Ch ng V T LI U V PH ng v t 29 NG PHP TH NGHI M 30 3.1 V t li u thớ nghi m 30 3.1.1 Th i gian thớ nghi m 30 3.1.2 a m thớ nghi m 30 3.1.3 Chu ng tr i thớ nghi m 30 3.1.4 ng v t thớ nghi m 31 3.1.5 Th c n v kh u ph n thớ nghi m 32 3.1.6 D ng c thớ nghi m 36 3.2 Ph ng phỏp thớ nghi m 36 3.2.1 B trớ thớ nghi m 36 3.2.2 Ch m súc nuụi d ng 36 3.2.3 Phũng b nh 36 3.2.4 Thớ nghi m cõn b ng dinh d ng 37 3.2.5 Cỏc ch tiờu theo dừi 37 3.2.6 Hi u qu kinh t 38 3.2.7 Cỏc ch tiờu phõn tớch húa h c 38 3.2.8 Phõn tớch th ng kờ 39 Ch ng K T QU V TH O LU N 40 4.1 Nh n xột t ng quỏt .40 4.2 K t qu thớ nghi m 1: nh h ng cỏc m c kh u ph n b ng bỏnh d u d a lờn sinh tr 4.2.1 Giai thay th th c n b sung protein ng c a g Nũi lai 40 n ỳm .40 iv 4.2.2 Giai n t ng tr ng (5-10 tu n tu i) .40 4.2.3 Giai n v bộo (11-14 tu n tu i) 43 4.2.4 K t qu m kh o sỏt 47 4.2.5 Hi u qu kinh t 51 4.3 K t qu thớ nghi m 2: T l tiờu húa d ng ch t v Nit tớch l y c a g Nũi lai .52 CH NG K T LU N V XU T 54 5.1 K t lu n 54 5.2 xu t 54 TI LI U THAM KH O 55 PH CH NG 62 v DANH SCH B NG ng 2.1 Kớch th ng 2.2 c h t s i b sung cho g di c a cỏc n ru t gia c m 11 ng 2.3 M t s enzyme phỏt hi n ng tiờu húa gia c m 11 ng 2.4 Nhu c u acid amin c a g th t cỏc giai ng 2.5 M t s nhu c u acid amin lý t ng ng 2.6 Nhu c u dinh d ng cho g th v n (th c n cú 90 % VCK) 15 i v i g th t 16 n nuụi th t 19 ng 2.7 Nhu c u v m t s vitamin v khoỏng cho g 23 ng 2.8 Cỏc ch tiờu thõn th t m t s gi ng g th v ng 3.1 Thnh ph n húa h c v giỏ tr dinh d n 25 ng bỏnh d u d a 34 ng 3.2 Cụng th c ph i tr n kh u ph n, thnh ph n húa h c v giỏ tr dinh ng c a cỏc kh u ph n thớ nghi m g giai n 510 tu n tu i 35 ng 3.3 Cụng th c ph i tr n kh u ph n, thnh ph n húa h c v giỏ tr dinh ng c a cỏc kh u ph n thớ nghi m g giai n 1114 tu n tu i 36 ng 3.4 L ch tiờm phũng 37 ng 4.1 Kh i l ng 4.2 L tr ng v tiờu t n th c n c a g giai ng th c n v d ng ch t tiờu th c a g Nũi lai giai n t ng ng - 10 tu n tu i 42 ng 4.3 nh h ng th c n thớ nghi m lờn kh i l v HSCHTA c a g giai ng 4.4 L n ỳm 41 ng th c n v d ng, t ng tr ng, tiờu t n th c n n 5-10 tu n tu i 44 ng ch t tiờu th c a g Nũi lai giai n v bộo 11 - 14 tu n tu i 44 ng 4.5 nh h ng th c n thớ nghi m lờn kh i l v HSCHTA c a g giai ng, t ng tr ng, tiờu t n th c n n 11 -14 tu n tu i 47 ng 4.6 nh h ng c a th c n thớ nghi m lờn cỏc ch tiờu thõn th t 49 ng 4.7 nh h ng c a th c n thớ nghi m lờn cỏc ch tiờu thõn th t c a g tr ng v g mỏi 50 ng 4.8 nh h ng c a th c n thớ nghi m lờn cỏc ch tiờu thõn th t s t ng tỏc gi a nghi m th c v gi i tớnh 51 vi ng 4.9 Chi phớ th c n trờn kg t ng tr ng c a g ng 4.10 T l tiờu húa bi u ki n cỏc d thớ nghi m giai cỏc nghi m th c 52 ng ch t s cõn b ng Nit c a g Nũi lai n 11 tu n tu i 54 vii DANH SCH HèNH Hỡnh 2.1 G Nũi Hỡnh 2.2 G Tu Hỡnh 2.3 G Ta Hỡnh 2.4 G L ng Ph ng Hỡnh 2.5 G c .6 Hỡnh 2.6 G Tre .6 Hỡnh 3.1 Chu ng nuụi thớ nghi m Sinh tr ng 32 Hỡnh 3.2 Chu ng g thớ nghi m tiờu húa 32 Hỡnh 3.3 G thớ nghi m lỳc tu n tu i 33 Hỡnh 3.4 G thớ nghi m lỳc 11 tu n tu i 33 Hỡnh 4.1 S l ng DM n vo t ng theo t l bỏnh d u d a kh u ph n 43 Hỡnh 4.2 S tiờu th protein v NDF c a g 45 Hỡnh 4.3 nh h ng thay th protein kh u ph n b ng BDD lờn kh i l v t ng tr ng g giai Hỡnh 4.4 nh h g giai ng n v bộo 47 ng thay th protein kh u ph n b ng BDD lờn HSCHTA n v bộo 48 viii DANH M C T vi t t t VI T T T Ngh a ti ng Vi t BSCL ng b ng sụng C u Long Ca Calci P Phospho DM V t ch t khụ CP Protein thụ OM V t ch t h u c EE Bộo thụ CF X thụ NDF X trung tớnh ADF X acid Ash Khoỏng t ng s ME N ng l TLTH T tiờu húa DMD T l tiờu húa v t ch t khụ OMD T l tiờu húa ch t h u c EED T l tiờu húa bộo thụ NDFD T l tiờu húa x trung tớnh Ntl Nit tớch l y DC n D ng ch t th c n DCphõn D ng ch t phõn TLTHBK T l tiờu húa bi u ki n TN Thớ nghi m NT Nghi m th c TL Tr ng l ng trao i ng ix K t qu thớ nghi m 2: T l tiờu húa d lai ng ch t v Nit tớch l y c a g Nũi l tiờu húa d ng ch t v Nit tớch l y c a gi ng g Nũi c trỡnh by qua ng 4.10 T l tiờu húa v t ch t khụ (DMD) gi m d n theo t l t ng c a BDD kh u ph n (P=0,02) m c dự hm l ng d ng ch t c a cỏc kh u ph n thớ nghi m t ng ng NT CTT cú DMD cao nh t (85,24%) v th p nh t l NT3TT (77,65%) T l tiờu húa ch t h u c (OMD) c ng ch u nh h ng c a t l BDD kh u ph n, NT CTT cú OMD cao nh t (88,80 %) v th p nh t l NT3TT (79,36 %) K t qu thớ nghi m t ng t bỏo cỏo c a Sundu et al (2006), kh u ph n cho g th t bao g m BDD m c 10% ó lm gi m t l tiờu húa DMD, m c gi m ny cú quan h n tớch ngh ch v i m c BDD n vo Ng c l i, t l tiờu húa ch t bộo (EED) l i t ng theo t l BDD kh u ph n, th p nh t NT CTT (79,32%), sau ú t ng lờn 86,31% (NT1TT), 83, 98% (NT2TT) v cao nh t l NT3TT (89,75%) Do c s n xu t theo ph ng phỏp ộp c khớ nờn ng d u cũn l i khỏ cao, c m c a d u d a l cú h n 90% l acid bộo no, nhiờn ch y u l cỏc acid bộo cú chu i carbon trung bỡnh (C10-C12), c bi t l acid lauric chi m n 46-50% (Gervajio, 2005) l tiờu húa NDF (NDFD) gi m theo m c t ng BDD kh u ph n, u ny cú th gi i thớch l vi c t ng l ng NDF n vo cú th lm t ng t c v n chuy n th c n, liờn k t ch c ch c a ch t x lm cho cỏc enzyme khú m t n cụng vo cỏc liờn k t húa h c th c hi n quỏ trỡnh tiờu húa (Knudsen,1997) H u qu l s lm gi m h p thu n ng l ng, ú l lý lm cho g nuụi cỏc NT cú BDD cú t ng tr ng th p h n C l tớch l y nit c a g c ng th p h n cỏc NT bao g m BDD, cao nh t NT CTT l 78,93%, k n l NT1TT (75,48), NT2TT (68,25) v NT3TT (64,57) (P=0,03) M c dự kh u ph n c ph i h p v i t l protein, n ng l ng v cỏc acid amin nh lysine v methionine g n t ng ng nh ng m c tớch l y nit th p nh t quan sỏt c KP cú BDD cao nh t BDD c ộp theo ph ng phỏp c khớ, s s n sinh nhi t cao x y quỏ trỡnh ộp, mu nõu s m c a BDD c ng ch r ng s n ph m ó b x lý nhi t quỏ cao, õy cú th l nguyờn nhõn lm gi m t l tớch l y nit Theo Guarte et al (1996) quỏ trỡnh s y khụ BDD tr nờn s m mu nhi t 100oC S n ph m Maillard c t o quỏ trỡnh ch bi n, õy l ch t lm gi m t l tiờu húa th c n (Van Soest v Mason, 1991) Nh v y, vi c t ng t l BDD kh u ph n ó lm gi m t l d ng ch t th c n a kh u ph n, nh t l m c thay th protein c a kh u ph n b ng BDD 40% 52 Tuy nhiờn s l ng NTL/mg W0,75 c a g cỏc nghi m th c khụng khỏc bi t cú ý ngh a th ng kờ (P=0,18), NT CTT cú Nit tớch l y l 9,22 mg/ngy, NT1TT l 10,49 mg/ngy, NT2TT l 11,50 v NT3VB l 10,73 mg/ngy K t qu trờn cho th y, cỏc NT cú b sung BDD cú Nit tớch l y cao h n NT C l vỡ g nuụi NT cú b sung BDD n nhi u h n NT C, vỡ v y s l ng CP n vo c ng cao h n NT C Do ú cỏc m c thay th BDD khụng nh h ng lờn Nit tớch l y, m c dự g nuụi cỏc kh u ph n cú BDD cú kh i l ng cho t ng tr ng gi m h n g nuụi kh u ph n i ch ng vỡ kh i l ng g cũn ph thu c vo m c n ng l ng c a kh u ph n BDD cú hm l ng x cao nờn cú th ó nh h ng lờn n ng l ng trao i c a g, g ó tớch l y protein s chuy n sang tớch l y m ng 4.10 T l tiờu húa bi u ki n cỏc d thớ nghi m giai n 11 tu n tu i Ch tiờu, % ng ch t s cõn b ng Nit c a g Nũi lai CVB NT1VB NT2VB NT3VB SEM P t ch t khụ (DMD) 85,24a 79,40ab 80,72ab 77,65b 1,52 0,02 Ch t h u c (OMD) 86,80a 81,32ab 82,79ab 79,36b 1,46 0,02 Ch t bộo (EED) 79,32b 86,31ab 83,98ab 89,75a 2,34 0.05 71,25 63,47 72,47 64.29 2,53 0,06 78,93a 75,48ab 68,25ab 64,57b 3,13 0,03 9,22 10,49 11,50 10,73 0,68 0.18 trung tớnh (NDFD) Nit tớch l y (NTL) Nit /W0.75 (mg/W0,75) 0,75 DMD, OMD, EED, NDFD n l t l t l tiờu húa DM, OM, EE, NDF , Ntl: Nit tớch l y, W :th tr ng trao i a,b,c Cỏc s trung bỡnh cựng hng mang ch s m khỏc nhau, sai khỏc cú ý ngh a (P
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của các tỉ lệ sử dụng bánh dầu dừa lên năng suất sinh trưởng, tỉ lệ tiêu hóa dưỡng chất và nitơ tích lũy của gà nòi lai , Ảnh hưởng của các tỉ lệ sử dụng bánh dầu dừa lên năng suất sinh trưởng, tỉ lệ tiêu hóa dưỡng chất và nitơ tích lũy của gà nòi lai , Ảnh hưởng của các tỉ lệ sử dụng bánh dầu dừa lên năng suất sinh trưởng, tỉ lệ tiêu hóa dưỡng chất và nitơ tích lũy của gà nòi lai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay