Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 trường THPT Quế Võ 1, Bắc Ninh năm học 2016 2017

2 140 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 10:44

SỞ GD & ĐT BẮC NINH ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH LẦN I NĂM HỌC 2016 - 2017 TRƯỜNG THPT QUẾ SỐ Môn: Sinh học 10 (Đề gồm 01 trang) (Thời gian làm 45 phút, không kể thời gian phát đề) Câu (3 điểm): Trình bày đặc điểm chung cấp tổ chức sống? Cho ví dụ Câu (3 điểm): Mô tả cấu trúc chức bào quan ti thể tế bào? Câu (4 điểm): Một đoạn AND (một gen) có chiều dài 4080 A0, có số nu loại G = 20% so với tổng số nu gen a Hãy xác định số lượng thành phần loại nu gen? b Xác định số liên kết hidro có gen? c Giả sử mạch 1của gen có T1 = 20%, mạch có X2 = 15% so với tổng số nu mạch Em xác định số lượng, thành phần loại nu mạch gen? Hết Thí sinh sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: …………………… Số báo danh: …………………… HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA ĐỊNH LẦN NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: SINH 10 CÂU NỘI DUNG ĐIỂM - Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc 0,5 VD: 0,5 - Hệ thống mở tự điều chỉnh + Hệ thống mở 0,5 VD 0,25 + Tự điều chỉnh 0,5 VD 0,25 - Thế giới sống liên tục tiến hóa: 0,5 - Cấu tao: + lớp màng: màng nhẵn, màng gấp khúc thành mào 0,5 ti thể có nhiều enzim hô hấp + Chất có ADN, ribôxom chất hòa tan 0,5 + Vẽ thích đầy đủ SGK 1,0 - Là trung tâm hô hấp cung cấp nguồn lượng chủ yếu tế bào dạng ATP 1,0 a – N = 4080*2/3,4 = 2400 nu 0,5 - Theo ntbs có G = X = 20% = 2400*20% = 480 0,5 - Có A + G = 50% -> A = 30% = T = 2400*30% = 720 1,0 b Số liên kết H = 2A + 3G = 2*720 + 3*480 = 2880 1.0 c – Ta có số nu mạch = N/2 = 2400/2 = 1200 Theo ntbs có T1 =A2= 20% = 1200*20% = 240 Mà A = A1 + T1 => A1 = T2 = 720 – 240 = 480 =40% Theo ntbs có G1 = X2 = 15% = 1200*15% = 180 Mà G = G1+ X1 => X1 =G2= 480 – 180 = 300 =25% 1,0 ... = 12 00 Theo ntbs có T1 =A2= 20% = 12 00*20% = 240 Mà A = A1 + T1 => A1 = T2 = 720 – 240 = 480 =40% Theo ntbs có G1 = X2 = 15 % = 12 00 *15 % = 18 0 Mà G = G1+ X1 => X1 =G2= 480 – 18 0 = 300 =25% 1, 0...HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN NĂM HỌC 2 016 - 2 017 MÔN: SINH 10 CÂU NỘI DUNG ĐIỂM - Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc 0,5 VD: 0,5 - Hệ thống... ATP 1, 0 a – N = 4080*2/3,4 = 2400 nu 0,5 - Theo ntbs có G = X = 20% = 2400*20% = 480 0,5 - Có A + G = 50% -> A = 30% = T = 2400*30% = 720 1, 0 b Số liên kết H = 2A + 3G = 2*720 + 3*480 = 2880 1. 0
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 trường THPT Quế Võ 1, Bắc Ninh năm học 2016 2017 , Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 trường THPT Quế Võ 1, Bắc Ninh năm học 2016 2017 , Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 trường THPT Quế Võ 1, Bắc Ninh năm học 2016 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay