Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 2017

7 106 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 10:44

SỞ GD&ĐT MAU ĐỀ THI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 20162017 Trường THPT Phan Ngọc Hiển Môn thi: HÓA HỌC – Khối 10 ĐỀ Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian giao đề) I PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Câu Đồng vị A nguyên tố có số proton B chất có số điện tích hạt nhân khác số nơtron C nguyên tử có số khối D nguyên tử có điện tích hạt nhân khác số khối Câu Với hai đồng vị 65 29 Cu 63 29 Cu ba đồng vị 16 O, 17 O, 18 O tạo loại phân tử CuO khác nhau: A loại B loại C loại D loại Câu Tổng số hạt proton, nơtron electron nguyên tử X 34 hạt Trong hạt mang điện dương hạt không mang điện 1.Tìm số khối X? A 11 B 23 C 35 D 46 Câu Cho cấu hình electron nguyên tử nguyên tố sau: a 1s2 2s2 2p6 3s2 b 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 c 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 d 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 Các nguyên tố kim loại trường hợp sau đây? A a, b, c B a, b, d C b, c, d D a, c, d Câu Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử Photpho 15 Trong nguyên tử photpho, số electron lớp A B C 12 D 15 Câu 6: Số electron tối đa lớp thứ (lớp M)? A B 16 C 18 D 32 Câu 7: Tính bazơ dãy hiđroxit: NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3 biến dổi theo chiều sau đây: A Vừa tăng vừa giảmB Không thay đổi C Tăng D Giảm Câu 8: Cation X3+ có cấu hình electron lớp là: 2s22p6 Vị trí nguyên tố X bảng tuần hoàn là: A Chu 3, nhóm VIA B Chu 4, nhóm IVB C Chu 3, nhóm IIIA D Chu 4, nhóm IIIB Câu 9: Nguyên tố R thuộc nhóm VIA Trong oxit cao nhất, R chiếm 40% khối lượng Công thức oxit cao R A CO B SO3 C CO2 Câu 10 Trong ion K+ có số proton, số electron là: D SO2 A 20, 19 B 18, 19 C 19, 18 D 19, 20 Câu 11 Mệnh đề sau đúng: A Nguyên tố Flo có tính kim loại mạnh tất nguyên tố B Tính chất hoá học nguyên tố nhóm khác C Các nguyên tố nhóm IA gồm kim loại mạnh chu D Nguyên tử nguyên tố chu có số electron giống Câu 12: Hai nguyên tố X Y thuộc hai nhóm A liên tiếp chu có tổng số điện tích hạt nhân 31 X Y A Si Cl B P S Câu 13 Số electron có ion NH4+ A 10e B 18e C Al Ar D S Cl C 16e D 17e Câu 14 Trong hợp chất sau đây: HCl, NaF, CO2 NH3 Hợp chất có liên kết ion A NaF B HCl C CO2 D NH3 Câu 15 Số oxi hóa Mn đơn chất Mn, Fe Fe3+ , S SO3, P PO43- là: A 0, +3, +6, +4 B 0, +3, +5, +6 C 0, +3, +6 , +5 D 0,+5,+3,+5 Câu 16 X nguyên tố có số hiệu nguyên tử 19, Y nguyên tố có số hiệu nguyên tử 16 Công thức phân tử hợp chất tạo nên từ hai nguyên tố là: A X2Y; liên kết X Y liên kết ion B X2Y; liên kết X Y liên kết cộng hoá trị C XY ; liên kết X Y liên kết ion D XY ; liên kết X Y liên kết ion II PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) Bài 1: (2 điểm) Viết công thức cấu tạo công thức electron NH3 ; CO2 Bài 2: (4 điểm) Cho nguyên tố X (Z = 8) bảng tuần hoàn a) Viết cấu hình electron nguyên tử X X có tính kim loại hay tính phi kim Vì sao? b) Xác định vị trí X (số thứ tự, chu kì, nhóm) bảng tuần hoàn (có giải thích) c) Y nguyên tố mà nguyên tử nguyên tử X proton Xác định Y d) X Y kết hợp với tạo thành hợp chất Z, tỉ lệ khối lượng X Y : Tìm công thức phân tử Z Cho nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; Cl = 35,5; Br = 80; Na = 23; Mg = 24; Li = 7; K = 39; Li = 7; Fe = 56; C = 12; Ag = 107; S = 32; Ba = 137; O = 16; P=31 Học sinh không sử dụng BTH -HẾT -Ghí chú: Cán coi thi không giải thích thêm SỞ GD&ĐT MAU ĐỀ THI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 20162017 Trường THPT Phan Ngọc Hiển Môn thi: HÓA HỌC – Khối 10 ĐỀ Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian giao đề) I PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Câu Ký hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho nguyên tử nguyên tố hóa học cho biết A số khối A số đơn vị điện tích hạt nhân B số hiệu nguyên tử Z C nguyên tử khối nguyên tử D số khối A Câu Một nguyên tử M có 17 electron 20 nơtron hiệu nguyên tử M là: A 20 17 B M 17 20 C M 17 37 D M 37 17 M Câu Trong tự nhiên, bạc có đồng vị, đồng vị 109Ag chiếm 44% Nguyên tử khối trung bình bạc 107,88 Nguyên tử khối đồng vị thứ hai bạc là: A 106,78 B 107,53 C 107,00 D 108,23 Câu Các electron nguyên tử nguyên tố X phân bố lớp, lớp thứ có electron Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử nguyên tố X A B C 15 D 17 Câu Cấu hình electron 17Cl 8O A 1s22s22p63s23p5; 1s22s22p3 B 1s22s22p63s23p5; 1s22s22p4 C 1s22s22p63s23p5; 1s22s22p6 D 1s22s22p63s23p6; 1s22s22p4 Câu Trong cặp nguyên tử sau đây, cặp nguyên tử đồng vị : A 40 19 K C 168 O 40 18 17 B Ar D O 40 19 14 K N 40 20 14 Ca C Câu Sắp xếp kim loại Na, Mg, Al, K theo quy luật tính kim loại giảm dần: A K, Na, Mg, Al D Na, K, Mg, Al B Na, Mg, Al, K C Al, Mg, Na, K Câu Anion X- có cấu hình e 1s 2s 2p6 3s 3p6 X thuộc : A Chu kỳ , nhóm IVA B Chu kỳ , nhóm IVA C Chu kỳ , nhóm VIIA D Chu kỳ , nhóm VIIIA Câu Oxit cao nguyên tố R có dạng R2O5 Hợp chất R với hiđro có chứa 8,82% hiđro khối lượng Công thức phân tử hợp chất khí với hiđro : A NH3 B H2S C PH3 Câu 10 Khi hình thành ion Al3+ nguyên tử Al A nhường ba proton lớp B nhận ba electron để đạt cấu hình electron bão hòa C nhường electron phân lóp 3p1 D CH4 D nhường ba electron lớp Câu 11 Trong chu từ trái sang phải theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân A độ âm điện tăng dần nên tính phi kim tăng dần B độ âm điện giảm dần nên tính phi kim giảm dần C độ âm điện tăng dần nên tính kim loại tăng dần D độ âm điện giảm dần nên tính kim loại giảm dần Câu 12 X, Y hai nguyên tố thuộc thuộc nhóm A hai chu liên tiếp bảng tuần hoàn Biết ZX + ZY = 32 Số proton nguyên tử nguyên tố X , Y A 14 B 25 C 12 20 D 15 17 Câu 13 Ion có số proton 11 A ClB NH4 + C Mg2+ D SO42Câu 14 Trong hợp chất sau đây: NaCl, NaF, CH4 KBr Hợp chất có liên kết cộng hoá trị A KBr B NaCl C CH4 D NaF Câu 15 Số oxi hóa N, Cr, Mn nhóm ion sau là: +5, +6, +7? A NH4+ , CrO42-, MnO42- B NO2-, CrO2-, MnO42- C NO3-, Cr2O72-, MnO4- D NO3-, CrO42-, MnO42- Câu 16 Cho độ âm điện nguyên tử số nguyên tố sau: Al(1,61), Cl(3,16), Ca(1,0), Na(0,93), Mg(1,31), O(3,44), Br(2,96) Phân tử có độ phân cực liên kết cao A Na2O B AlBr3 C MgCl2 D CaO II PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) Bài 1: (2 điểm) Viết công thức cấu tạo công thức electron HCl; C2H4 Bài 2: (4 điểm) Cho ngtố X (Z =11) bảng tuần hoàn a) Viết cấu hình electron nguyên tử X X có tính kim loại hay tính phi kim Vì sao? b) Xác định vị trí X (số thứ tự, chu kì, nhóm) bảng tuần hoàn (có giải thích) c) Y nguyên tố mà nguyên tử có electron lớp cùng, chu với X Viết cấu hình electron Y xác định Y d) X Y kết hợp với tạo thành hợp chất Z, X chiếm 58, 97% khối lượng Z có phân tử khối 78 Tìm công thức phân tử Z Cho nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; Cl = 35,5; Br = 80; Na = 23; Mg = 24; Li = 7; K = 39; Li = 7; Fe = 56; C = 12; Ag = 107; S = 32; Ba = 137; O = 16; P=31 Học sinh không sử dụng BTH SỞ GD&ĐT MAU ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC I Trường THPT Phan Ngọc Hiển Môn thi: HÓA HỌC – Khối 10 I PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm) Mỗi câu trả lời 0,25 điểm Đề 01: Câu hỏi 10 11 12 13 14 15 16 Đáp án D B B B B C D C B C C B A A C A Câu hỏi 10 11 12 13 14 15 16 Đáp án A D C D B C A C C D A C B C C A Đề 02: II PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) Câu Đề số Điểm Đề số (CT electron)  (CT cấu tạo)  : O ::C:: O : O = C = O (CT electron) H H     Câu (2 đ) H H  I H: N : H  H- N -H (CT cấu tạo) H H I I I I C :: C C =C H H H H : Cl :  H H – Cl  * X (Z = 8) * X (Z = 11) a Có electron a Có 11 electron - Cấu hình electron X: 1s22s22p4 0.5 - Cấu hình electron X: 1s22s22p63s1 - Là phi kim 0.25 - Là kim loại Vì có electron lớp 0.25 Vì có electron lớp b Vị trí X 0.5 b Vị trí X - Ô:8 - Ô : 11 Câu - Chu kỳ: (4 đ) - Nhóm: VIA Giải thích - Chu kỳ: - Nhóm: IA 0,5 c X có proton, Y X hai proton 0.5 c Y có electron lớp cùng, chu Số proton Y proton 0.5 - Y cacbon (C) Cấu hình electron 1s22s22p63s22p4 Số proton Y 16 proton Y lưu huỳnh (S) Y: d Đặt công thức hợp chất Z CxOy (x, 0.25 d Đặt công thức hợp chất Z NaxSy y > 0) 0.25 (x, y>0) Theo đề ta có: 16 x  12 y x = y = Vậy CTPT hợp chất Z CO 0.25 0.25 Theo đề ta có : 23x 100  58,97 78 x = , y = Vậy CTPT hợp chất Z Na2S Lưu ý: Học sinh giải theo phương pháp khác cho kết đạt điểm tối đa câu THIẾT KẾ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I LỚP 10 CƠ BẢN Mức độ nhận thức Nội dung kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TN TN TN Thành phần nguyên tử, Hạt nhân nguyên tử, TL 0,25 TL Vận dụng mức cao TL TN Cộng điểm TL 0,25 0,25 0,75 0,25 0,75 đồng vị Cầu tạo vỏ nguyên tử, cấu hình electron 0,25 0,25 nguyên tử Bảng tuần hoàn định luật tuần hoàn 0,5 Liên kết ion, liên kết cộng hóa trị, hóa trị 0,25 0,25 1.0 0,25 0,5 0,25 2,0 2.5 4,0 3.25 số oxi hóa Tổng hợp kiến thức 1 0,25 Tổng số câu Tổng số điểm 1,25 0,25 1,5 1,25 18 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 2017 , Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 2017 , Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay